Goudsche Courant, woensdag 19 april 1899

Srecte Spoorwegverbindingen et i öiA ¥ lotertle 8t 1 i eOUDA ROTTIBDAIIila niu 11 18 11 68 1 11 t l 8 67 4 18 l 6 6 l T f l lt I U t t lf 11 81 1 18 1 80 4 16 6 11 4 1 6 11 1 51 8 11 7 81 i u t ii tM mi 11 11 6 10 6 40 10 80 84 9 48 8 40 O dMI 11 86 11 50 11 17 11 64 19 08 18 47 800Di DBN H446 11 18 11 11 11 88 1 14 8 a 11 80 1 8 t 11 41 1 19 11 66 1 88 II 11 4 1 8 6 64 1 16 7 84 9 17 9 1 9 67 10 14 11 15 6 66 8 18 48 1 04 9 46 0 88 0 11 10 44 MS 7 10 7 40 7 46 7 81 1 14 ï 8 8 S8 84 f 80 U IF gu lk 8 1 8 14 9 48 I 1 rt T t O i H O H 11 10 4 11 1 10 7 41 8 11 M 17 M iB t W 8 01 08 10 85 11 48 1 6 00 8 87 8 40 10 01 1117 lA lt a 8 80 1110 50 108 1 18 616 6110 18 IWl O I D A U T g I V H I In ma 9 07 1 19 10 57 11 00 11 10 11 58 8 10 8 17 4 81 6 10 OS 66 S Sl 10 17 10 88 11 14 1 87 6 87 7 10 10 84 11 81 11 17 1 46 8 S4 5 46 i4 7 18 8 48 10 41 K M 10 61 11 46 11 81 l tt 8 08 1 60 6 04 4 7 89 68 11 11 ll U 8 18 8 66 4 48 6 81 8 83 1 SI 7 68 8 47 4 11 1 6 7 18 4 84 4 87 S IO 1 10 7 1 8 16 m hi 6 11 8 7 4J 8 87 8 4 9 00 9 10 10 16 10 81 11 88 11 01 1 87 8 08 Wil 4 l6 8 9 18 10 8 11 65 19 14 j M U lu i i 8 VmtOS 7 05 8 10 9 08 11 16 1 58 S 45 t 4S 10 7 46 9 4 Am W 7 80 8 16 9 1 11 80 8 08 4 00 6 00 1 86 8 00 10 0 Boudi 1 0 9 1 stond brandden uit de bewoners ontsnapten nauwelijks sommigen door op de balkons van de lager liggende verdiepingen te springen DUITBCHLAND Te Kassei de hoofdplaats van de Pruisische provincie HessenNassau is cene bibliotheek die 500 botanische boekdeelen bevat elk gebonden in een band van eene verschillende soort van Enropeesch hout gemaakt üe rug van elk boekdeel is van den bast an ïjjn eigen bjjzonderen boom de borden zgn van het hout in zgn rüpcn staat Wat de voorsnec voorstelt die is van het jonge onrtipe hout en voor de snee van boven en onder is hetzellde hout gebruikt nadat het gedroogd en gehard is Zooals men uit die beschrijving ziet is het boek geen boek met blad den maar eene doos die de bloesems het zaad de vruchten en de bladeren van het hout waarvan het gemaakt is bevat In Rusland is een dergeljke bibliotheek van hout dat in de bosschen van dat land gevonden is die een deel uitmaakte van do Russische tentoonstelling op de Parpche ientoonstellingen van 1878 en 1889 In de Russische boeken zag men het hout in ztjn verschillenden groei zoowel als de vruchten bladeren en zaden hetzg in natuur of van was nagemaakt ZWITSEBLUKD Een bergklimmersclub te öenève maakte dezer dagen een tocht naar den Poijite Blache des Bergys Een 26 jarige Duitscher Kirschkem genaamd sloot zicli b j het gclelschap aan dat te Petit Bomaud den nacht doorbracht en den volgenden morgen te 6 uur den tocht voortzette Kirschkem liep met twee anderen vooruit toen hg plotseling in de onmiddell ke nab jheid van een stellen afgrond door een toeval werd getroffen en ineenzakte ZtJn heide makkers trachtten hem vast te houden maar zgn zenuwen werkten zoo hevig dat zfl hem moesten loslaten en Kirschkem stortte in de diepte waar later zjjn vreeseljjk verminkt Ijjk werd gevonden BINNENLAND Het voornemen bestaat aan de Tweede Kamer in hare eerste bijeenkomst op 25 April in overwoging te geven om allereerst en wel op Woensdag 26 April a s over te gaan tot een nieuw sectie onderzoek van het wetsontwerp tot regeling van den leerplicht waarvoor do afdeelingen in Mei 1898 werden samengesteld De TP kan met zekerheid mededeelen d t het gebouw Oonstantia aan de Gedempte Eozengracht te Amsterdam in eigendom is overgegaan in handen van het R K Parochiaal kerkbestuur van den H Ignatius en zal worden verbouwd tot een hnlpkerk Men schrijft uit s Hertogenbosch Het water bUft alhier op onrustbarende wijze wassen Alle polders rondom de stad zijn gelnundeerd de verschillende stoomgemalen zijn in werking Men vreest voor overstrooming van vele reeds bebouwdef akkers Hier en daar is men bezig met het verhoogen en opkiston van kaden De binnenhaven is gesloten door de overstrooming van den weg naar Pettelaaf is de gemeenschap aldaar met St Michiels Gestel verbroken Gemengde Berichten 8 10 8 81 8 41 8 49 8 68 C6 7 16 7 81 7 89 7 48 7 65 Qauda 8 Hooidraoht imt Kiauwwkirk 0 U EolltrduB 8 80 6 16 7 15 7 1 4 41 4 65 6 04 6 11 6 17 Boturdm Otpslll Si u rkMk Moorilmiht 8 88 7 46 8 U ao d ï nh ii n MMrkij ll Zo teniMrZ gn ra Voorburg Km 7 80 7 41 7 68 8 07 8 11 8 80 8 41 8 51 9 08 t OI H ie 5 Voorborg 5 61 ïoelermeer Zegwiird leTenhuiMiMoerkipeUe 1 17 Onuil 1M 1 84 7 11 8 14 8 81 1 56 7 8 r 18 5 10 6 86 1 48 8 08 uoodft Utt4ew Wewd ITtrtehi 8 01 S I8 1 61 7 04 Gisterenmorgen is de rangeerder der S 8 j V D wonende in de Stoinwegstraat te Rotterdam op het Staatsspoorterrein te Keyenoord bj het rangeeren onder een trein geraakt Beide beenen werden hom verbrijzeld Hij is in levensgevaarlpen toestand naar het Ziekenhuis vervoerd en aldaar des avonds overleden Men 9chr jft uit Overschie Wel was sedert den brand op 19 Maart de sierlijke torenspits der oude kerk verdwenen maar de kolossale vierkante romp stak nog altgd als een middeneeuwsche bnrchttoren hoog boven de bouwvallen der kerk boven de hooge boomen en boven de geheele omgeving uit In den vroegen morgen van Zondag pi m 2 uur werden de bewoners in den omtrek der ruïne plotseling uit den slaap gewekt door een geweldigen slag en een dreunen van den grond als by een aardbeving en toen het dag werd trok een stroom van menschen naar den toren om te zien wat er was gebeurd Van den toren was slechts één hoek blijven staan Drie muren zijn omgevallen Ongelukken hebben er niet plaats gehad daar op dat oogenblik natuurlijk nog niemand op straat was Thans is men bezig ook het overblijvende stuk omver te trekken Eenigen tiJd geleden vond een jongen in een terp te Tzum die werd afgegraven een zevental onooglijke muntstukjes Oude duiten dacht de knaap en vijf er van ze waren zoo echt geschikt om ze ver te gooien kwamen terecht op een stuk bouwland waar ze niet werden teruggevonden Het zesde kreeg poes aan een lintje om den hals en was een paar dagen later ook verloren en het zevende werd verruild tegen een knikker en kwam na eenige avonturen in handen van een ondheidkenner die er een Bomeinsch goudstuk je in ontdekte uit de vierde eeuw Voor zeven gulden ging het over en kwam terecht in het Friesch museum Aan de Amh Ct wordt uit Dinxperlo gemeld Een arbeider ging hier Donderdag verhuizen en eerst s avonds laat kon hij met het werk gereed komen HiJ ging naar Suderwick wonen dus naar Pruisen Het overbrengen van den inboedel ging gemakkelijk daar de Stenerbeambte hiervoor niets vraagt Anders is dit met de levende have welke uit 2 geiten bestond deze mochten niet worden ingevoerd Men wilde ze niet gaarne missen en daarom waagde men het op een Iaat avonduur de Siklein over de grenzen te brengen Een commies kreeg de vervoerders met de geiten al spoedig tn bet zicht en hield ze staande om ze naat bet grenskantoor te geleiden De directeur lag al te slapen Hevig verschrikt door het gebons op de deur vraagt hij wat er gaande is en hoort dat er twee geiten zijn De ontvanger niet gewoon op dit late uur geiten op bezoek te ontvangen zegtkort af Loop heen met je geiten I De aangehouden personen lieten zich dit geen tweemaal zeggen en maken allen spoed de geiten onder dak te brengen vel wetende dat een misverstand hen uit den nood redt Ben misdaad P maar hut naar hem onderzoek had In het begin dezer maand kwam de stoomboot William Egan 13 terug van Mannheim en werd zy wijl ze onderweg lekkage had bekomen naar de werf van de firma Wilton aan den Westzeedijk gebracht Op den5den April vermiste men zooals door ons werd medegedeeld van boord den 22 jarlgen machinist Johan De Munck wonende te AlkWel werd toen aan boord en ook in ivn 11 91 11 18 11 86 11 41 11 61 10 18 10 8 11 81 10 19 10 19 10 81 10 48 1 4 9 41 11 17 11 M I U 10 17 ie ai 10 43 10 64 61 3 diK u ns 11 05 11 67 10 I8 gezocht maar dit vluchtig geen resultaat zoodat men der politie van zgn vermissing kennis gaf daar men meende dat h hier of daar te water geloopen en verdronken zon zijn Zaterdagmiddag doorliep men de boot en toen men in de hut van De Munck kwam deed de onaangename lucht de aanwezigheid van een l jk vermoeden En werkelijk hij nader onderzoek vond men in de kooi onder kleeren en een matras het Ijjk van den vermiste in verregaanden staat van ontbinding Daar men meende dat er geld en kleeren waren gestolen zoodat aan een misdaad werd gedacht ontbood men onmiddellijk de politie en weldra waren de betrokken commissaris de heer J J Soer en de politiedokter dr Mees aan boord Dr Mees kon echter aan het liJk geen sporen van geweld ontdekken waarop men het naar de sectiekamer in het Ziekenhuis vervoerde waar het door dr Simon Thomas en dr Van Hontum in tegenwoordigheid van den rechtercommissaris is geschouwd B Nbl De Konipg ïnnen in de Zaanstreek HH MM brachten gister het aangekondigde bezoek aan Wormerveer Zaaud k Koog en Zaandam Te 1 uur gister Maandag namen HH MM met groot gevolg pl ts op een fraai versierde en gepavoiseerde salonboot van den heer A D Zurmühlen gelegen aan een der steigers van het IJ en kwamen ongeveer 2 30 te Wormerveer aan waar een dichte menigte met luid gejuich de Vorstinnen begroette Hier werden de Vorstinnen op den prachtig gedrapeerden steiger ontvangen door den burgemeester den heer H 1 Van Erpers Royaards en boden de dochtertjes van de wethouders 3 C Laan en M Pieper bloemruikers aan In open rijtuigen reed men nn naar Wormer om aldaar een 3 tal bloeiende fabrieken te bezichtigen n l Hollandia van Bloemendaal en Laan Unie van Weszanen en Laan beide rijstpellerijen en de oliefabriek van Jan Prins waar den Vorstinnen bloemen werden aangeboden in de fabriek de ünie deden dit de dames Margaretha Maria en Maria Petronella Laan die 7 jaren geleden het voorrecht hadden dit te mogen doen namens de leerlingen der dameskostschool te Bonn Overbodig te zeggen dat overal veel groen en bloemen ter opluistering waren aangebracht Aangezien het bezoek van HH MM zich niet verder uitstrekte dan gelijkvloers kon van de eigenlijke pellerij niets worden gezien vandaar dat op tafels verschillende monsters getoond en de bewerking van het pellen uiteengezet werd Dit alles geschiedde in de Hollandia Van hier naar de ünie ging de weg voorbij den olie molen de Hoop die dagteekent uit de 17e eeuw en die voor afbraak is verkocht ter vergrooting van de fabriek de Unie Ook hier werden de Vorstinnen door de beide firmanten ontvangen en deed de heer Jan Prins dit in zjn fabriek de Liefde de oliefabriek Eerst werd het gedeelte van de fabriek bezichtigd waarin volgens de oude methode met houten stampers de olie uit het zaad geperst wordt Daarna werd de nieuwe fabriek bezichtigd waar met de nieuwste machines wordt gewerkt Hoogst voldaan verlieten HH MM al deze fabrieken waar alles keurig versierd was de eigenaren dankend voor hetgeen te zien was gegeven 1 10 8 4S 4 06 4 40 4 60 4 6T 5 04 6 10 1 44 1 4 1 01 1 08 1 14 1 17 8 17 1 84 1 41 47 4 01 4 14 4 66 818 6 81 5 87 6 15 1 Ml 4 16 i i 4 38 4 89 4 18 6 04 5 15 1 86 Ml l il I M 1 17 11 11 4 08 4 17 S 14 11 60 1 01 10 84 10 54 60 9 07 9 10 9 18 9 81 9 4 Te Zaandijk werden de Vorstinnen door den burgemeester den heer P K P J Van Sloten ontvangen en de Hooge Bezoeksters vervolgens in de oude raadszaal van het Gemeentehuis gebracht welke zalen met bloemen en groen en het portret van H Mversierd was De raadsleden en de secretaris werden hier aan HH MM voorgesteld Hier werd nu de beroemde Zaansche oudheidkamer bezichtigd waar de Koninginnen ontvangen werden door den voorzitter en den archivaris van dit museum de heeren J J en G J Honig Door de beide in oudZaansch kostuum gekleede dochtertjes van den voorzitter werden den Hoogeu Bezoeksters bouqnetten aangeboden BiJ het voortzetten van den rijtoer kwam men voorbij een openbare school waar 400 kinderen een lied zougen BiJ de grens der gemeente Koog Zaandam werden de Vorstinnen bjj een fraaie eerepoort verwelkomd door den burgemeester deii heer O E Cleveringa hier werden bouqnetten aangeboden door de jonge dames Dujjvis en Crok In eene schooi werden alweder bouqnetten aangeboden en voor het diaconie w eshuis andermaal Zoowel in deze als in de vorige gemeenten was de geheele weg versierd met slingers van groen en vlaggedoek Aan de grens der gemeente Zaandam werden de Vorstelijke Bezoeksters opgewacht door den burgemeester mr H J C Van Tienen die HH MM naar het Czaar Peterhuisje voerde dat met veel belangstelling werd bezichtigd Te 5 uur verlieten HH MM Zaandam per extratrein naar Amsterdam van waar Zij te 9 15 naar het buitenland vertrokken Al en De Deli Ct ontving omtrent het gebeurde te Menado het volgende telegram In het laatst van Eebruari ontstond daar een vechtpartij tusschen de ingezetenen en de Menadoneezen De aspirant controleur B C A J van Dinter kwam van Kwandang over om de zaak te onderzoeken en wilde de belhamels arresteeren dit zijn familieleden van den sultan van Bwool en van den oud radja van Limboto de mniters verzetten zich echter gewapenderhand zoodat de aspirant contr met zQn oppassers moest terugtrekken Op den 7n Maart kwam de aspirantcontr van Dinter te Soemalata terug met den ass resident van öorontalo A H Westra en den controleur Ie kl van Kema P A Moorrees en 14 gewapende politiedienaren waarop de belhamels zich onderwierpen Intusschen was Hoeloe Banga Poeti met zes gewapende prauwen ter ondersteuning van de belhamels aangekomen Onverwachts terwijl de ambtenaren gingen ontbijten trokken de belhamels hun messen en vermoordden zij vier der pradjoerits De administrateur Knappert begaf zich tegen de waarschuwingen der ambtenaren in naar de opstandelingen om te trachten door hun kalm toe te spreken verder bloedvergieten te voorkomen Hil werd echter getroffen door een geweerschot en was onmiddellijk dood zijn lijk werd door de muiters getjintjangd dezen namen daarop de vlucht naar het gebergte Van Menado zijn den lln dezer per Tarnhora aangekomen 50 schutters onder twee officieren en per gouveraements stoomschip Havik de resident de militaire kommandant en 35 soldaten Aan particuliere eigendommen is in het geheel geen schade toegebracht De J B meldt nader 10 88 11 18 7 66 1 81 8 61 10 04 8 01 D 10 11 1 09 10 18 8 1 8 door 10 16 8 11 8 60 9 10 10 4 10 64 11 80 D D treinen ll4a Ie en ie kl Sik reiziger moet üoh IboTeDdieDToortien Tea een bewij i f 0 80 lO lOj 7 16 87 9 47 9 64 10 81 10 01 10 89 ll tO S 19 D door 8 66 10 10 11 10 11 10 88 in 88 7 61 84 8 15 8 19 S 14 11 6 10 06 IM 6 80 9 18 9 84 9 48 9 69 10 10 6 11 6 18 1 80 6 18 6 f 7 48 8 98 10 8J De heer Knappert had eigenlijk niets met de zaak te maken daar hij in dienst was van de exploratie en mijnbouw maatschappB KwandangSoemalata wier gebied de mijn bouwjpaatschappij Soemalata en de NoordOelebes mijnbouw maatschappij insluit Hü was een man van bg de zestig jaar gehuwd doch zonder kinderen zijne echtgenoote houdt verblijf te Makass Het Soerab Handelsblad eelt mede dat in de afdeelmg Gorontalo reeds lang iets broeide Zekere Datoe Machmoet beweerde dat de mijnbouw maatschappij Soemalata of de oprichter daarvan de heer Bauermann op slinksche wijze mijnputten welke door zijne voorouders en hem bewerkt waren geworden tot zSne concessie had doen trekken Van die concessie zijn later stukkeu verkocht 0 a aan de Kwandang Soemalata Mij waarvan de heer Knappert administrateur was en nu bestaat de mogelijkheid dat door deze laatste maatschappij de beweerde eigendommen van Datoe Machmoet zijn geëxploreerd geworden zegt het blad Te Soerabaja is 19 Maart overleden aan keelkanker de Padanpche advokaat mr J van Bosse en aan een operatie aan de lever de bouwkundige aml tenaar der staatsspoorwegen Wijers STADSNIEUWS GOUDA 18 April 1899 Gisteren hadden de verkiezingen plaats voor de drie Colleges voor het Beheer van en TJoezicht op de Kerkelijke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente Uitgebracht werden 332 stemmen waar 1 blanco Voor t College van Kerkvoogden werden gekozen de hh H J Nederhorst met 251 J M Noothoven van Goor met 242 en R L Martens met 226 stemmen Verder verkregen de hh P W Kamphuijzen 107 L F Duijmaer van Twist 80 en I J Bonneur 79 stemmen Voor t College van Notabelen werden gekozen de hh A Dortland Az met 297 J de Ven met 248 H Straver met 247 Dr A van Usendgk met 245 en W K van Zutphen met 231 stemmen Verder verkregen de hh C Kooijman 101 A Bflkaart 86 en D B Lankhorst 81 stemmen Voor de Commissie van Oppertoezicht werden gekozen de hh Mr D J van Heusde met 321 B Beszelsen met 300 H van Vlaardingen met 239 A Goedewaagen Pz met 230 H J W Huber met 229 ea G Prince met 216 stemmen Verder verkregen de hh W van Dort 90 en M van de Botte 88 stemmen Aan de hh H J Nederhorst alhier en H Wienhoven te Schiedam is opgedragen het bouwen van een pakhuis voor rekening van het Nederlandsche Veem Amsterdam Kotterdam voor een som van I 366 600 ScHOOHHovBN Overgeplaatst bij de in structiecompagnie alhier de Ie luit M J M Willems van het 3e reg vest art te Öorinchem WoKKDEN Bij het Groot Waterschap alhier bestaat het plan om in den a s zomer de sluis in den Rijn te Bodegrave 8 meter lang en de brug 3 voet wijder te maken De verwijding van de brug vooral zal voor de scheepvaart een groote verbetering ziJn Aan het gedurig vastzitten van een schip in de brug zal dan een einde gemaakt worden LUST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e h Ut der maandMaart 1899 en terug te irijgen door tusschenkomst van het PostkaWBor te Gouda Verzonden van GOUDA W Blanken Gouda Mej M C van As s Gravenhage Reeuwijk Middelburg J Enzelaar Rotterdam Haasenstein Vogler K van Plak J Kragtgis A Hoo ookn P OnweleS De waam Directeur v h Post en Telegraalkantoor MOLL Laatste Berichten In verband met de openbaarmaking door de Aurore van een brief door kapitein Dreyfus aan zjn zoontje Pierrot gericht wordt de opmerking gemaakt dat er een verzachting schflnt te zfln gekomen in het op den gevangene toegepaste régime terwgl alle brieven door Dreyfus tot leden van zgn familie gericht het visa dragen van de administratie der gevangenissen die kennis neemt van den inhoud is deze brief niet voor gezien geteekend Op last van Hare Majesteit de Koningin brengt de waarnemend directeur van het Kabinet der Koningm ter algemeene kennis dat gedurende Harer Majesteits verblijf in het buitenland de aan Hoogstdeielve geadresseerde brieven moeten bezorgd worden aan het Kabinet der Koningin te s Gravenhage alwaar voor eene geregelde opzendingdier brieven aan Hare Majesteit zal wordenzorg gedragen Stct VERSCHEIDENHEID Het bestuur der Amerikaansche postergen heeft besloten over te gaan tot de uitgifte van afzonderlijke postzegels voor Cuba Voorloopig worden zegels van 1 2 3 5 en 10 cents uitgegeven De in groene kleur gedrakte 1 cents postzegel bevat het woord Cuba en een 1 in lederen hoek In het midden is een standbeeld voor Columbus afgebeeld Van de 2 cent8 zegels bestaan twee uitgaven De eene zegel draagt aan de bovenzgde het woord Cuba en in het midden de afbeelding van een plantage Op den anderen zegel is de afbeelding van een plantage in den linkerbovenhoek zichtbaar terwijl het woord Cuba dwars over den postzegel gedrukt is Deze zegels zullen in roode kleur worden uitgegeven Op den 3 cents postzegel bevindt zich onder het woord Cuba het allegorische beeld La Cubana ontworpen naar de figuur op het groote plein te Havanna De 5 cents postzegel draagt de afbeelding van een snelvarende stoomboot den handel voorstellende De zijkanten zgn getooid met palmen en tropische gewassen Op den 10 cents postzegel bevindt zich een tooneeltje uit het landbouwersleven fwee ossen ziJn gespannen voor een primitieven ploeg zooals die op de hacienda s op Cuba gebruikt wordt Op alle zegels is het Amerikaansche woord Cent door het Spaansche woord Oentavos vervangen Op het oogenbiik worden op Cuba zegels gebruikt die het woord Cuba in roode letters afgedrukt dragen Op de Philippijnen worden de gewone Amerikaansche postzegels gebezigd Afzonderlijke zegels worden eerst na definitieve vaststelling van het vredestractaat uitgegeven Het zal den Cubanen vrijstaan na de verkrgglng hunner onafhankelijkheid de door de Amerikaansche regeering ontworpen postzegels te behouden Voor het oprichten van een volkskoffiehuis te Velp bij Arnhem is aldaar cene zeer eigenaardige bazaar gehouden Aan de notabelen was verzocht al wat met de schoonmaak door hen zou worden opgeruimd te zenden aan eenige dames die dat tegen zeer goedkoope prgzcn zouden verkoopen Hoe vreemd het scheen de uitslag overtrof de verwachtingl Nooit waren keepers en verkoopsters zoo voldaan als op dezen bazaar en de opbrengst bedroeg ruim f 100 Een volgend jaar zal zeker weer eene dergelgke bazaar worden gehouden aeO Staats loterij Se Klasse Tratkiug ran Dinsdag 18 April No 898 1500 No 7841 14827 en 16190 ieder 1000 No 1088 4CiO No 1S688 SOO No 8S92 14888 en 18080 ieder 100 Prijzen van 45 11 2887 4763 7030 9996 12962 16774 1868641 87 1 68 96 S3 93 97 0 49 4881 17 10029 88 1 878 18 S6 1 7 2420 4986 7107 69 1 S3 42 68 37 57 7314 10114 96 15961 67 204 2661 84 70 70 18040 16003 71 12 7Ï 6088 74 B7 49 18148 18807II 1844 6101 38 10287 80 16833 11 61 64 41 746 71 13183 64 86 70 2726 69 764S 10878 91 3 81 810 60 625 59 97 13 53 88 8 411 63 1i 7822 10481 67 307 48 68 2804 97 43 84 13361 81 51 540 69 5306 7868 10883 81 46 94 1 8014 8 7908 61 88 16627 96 68 1 48 14 10717 18409 89 18908 8 60 18 8086 67 14 1K80 48 176 3161 6411 8180 10806 17 76 66 749 88 5623 8180 11009 8 7 18086 81 3109 38 8G U 48 1Ü768 56 8 7 11 63 8841 96 46 16820 O 70 47 77 67 1116S 85 49 98 960 88 6839 71 81 18S21 03 19111 78 88 67 76 11101 86 01 85 1010 3311 5711 95 88 13608 169S1 29 86 69 46 8400 11469 18 61 8 48 81 48 6 6 88 98 68 71 86 6680 27 11668 1871f 17088 1929174 97 36 41 90 19 8 19886 1180 8480 88 60 11776 78 17131 l i74 4 8671 81 8663 S3 88 17818 9 67 79 6901 8781 11888 99 91 115217 8817 024 8818 11970 18808 1738 6 87 8760 95 11 K016 14017 8 19605 1819 l 8127 8916 18 14117 Ï7407 40 68 6 6 8 60 88 17604 17 46 80 51 9001 n 69 14 39 68 9S 64 98 70 41 6684 8889 6389 11 18186 86 tS 197 8 1817 47 81 18 80 142 4 94 I1186O 1410 96 84 9888 81 41 17 1 73 1689 S996 78 80 11171 51 8 19971 7 4013 81 9861 81 14339 17709 n 1616 31 6408 8 18816 6 14 80010 93 77 31 9449 67 14461 61 47 1700 4804 95 53 97 14697 71 10116 17 18 6689 9E41 1249 14609 1786 63 47 46 6642 8 18547 1471 tO 04 7 78 98 7 11806 9 17944 80518 1865 484 0766 665 44 14886 1800 10671 17 88 63 76 61 14918 41 10 60 6 98 77 93 11711 56 88 t 1911 4419 93 9781 1 8 18117 80841 41 4618 9 78 81 1 881 29 89 67 46 6804 91 38 15840 88 10910 7 1 15 9874 18801 80 86 40 8080 4614 88 9916 23 1549 95 88 1138 58 6904 24 67 16501 18168 89 89 S 7 41 12905 70 18589 91 2264 66 10 41 11 16680 18640 71 91 61 47 31 16701 81 1804 47 0 71 NOTE mmmm bij A van OS Az Md Tailleur Mfliweu K 73 73o GOUDA leiefhetm Au 31 Beurs van Amsterdam Tfkrs Slotkra 16 APRIL is 961 96 lOl s 90 8 l 87 96 NlBlïUSD Corl Nüd W 8 1 dito dito dito 3 diw dito dito 3 H0NOU OJ Gou 11 1881 88 8 iTiLlLlnsohr TinglSel 81 6 Oosusi Obl in papier 1868 6 dito ill lilTor IS a 6 PoETljeu Obl met coupon 8 dito tioki t 8 66 98 98 98 i 1031 61 A BusUKI Obl Binnenl 1894 4 dito Oecons 1880 4 duo bi Bolba 1889 4 98 dito bij Hop 1889 90 4 d lo in KOud leen 1883 6 diti dito dito 18 t 4 5 8piliJ Porpüt schuld 1881 4 ToullBlJ GapriOod liien WiD 4 Tï l 23 4 28V 106 101 8 ls loiv 101 95 746 507 103 65 Ge Ifenuig serie D Gt leem ng sere C ZolD Ara Eep T obl ISlls 101 UlilDO Obl Buil Sch 1890 6 VlKiZülu Obl 4 onbep 1881 AWTIUUI Obhgatien 1895 8 BoTTtBDAH 3t il leeu 1894 3 NlD N Afr H ni a s aand Arend h Tab M Certigoaten DeliMastschappji ditoArii Hypolbeelcb paodlnr 4 Cult Mlj der Vorstenl aand 8 0r H polhoekb paodbr 31 98 Noderlaodinhe bault aand j 804 Ned Handelmaatseb dito I 164 N W 1 Pao Hyp b pandbr 8 100 i Kott Hyiiotheakh pindbr S 100 Ulr Uyputlieekb dtto 8 98 OoBTENB O Bt Hong banV aand Bun Hypothectbaulc paadb 4 1 88 Auuu Bqut bjrpoth pan Ib 90 Maw L G Pr Lito ert 82 116 100 160 99 l HoU lI 8poorw Mü a nd 118 Ug tot Eipl r St Bpir aand 118 Ned Ind Sfioorvegm aand 120 Ned Zuid Afr 8pm aand 8 dito dito dito 1891 dito 6 IIlul8poor l 1987 89 A Eobl 8 ZuidItgl Sp mü A H obl 3 PoL K Warschau Weonen aand 4 105 108 100 68 Bun Or Huss Spir Mg obl 4 Baltiaohe dito aand Fa t wa dito aand 5 IlraDg Bombr dito aaud 6 Knrsit Oh Asov Sp kap opt 4 dito dito oblig 4 55 88 1047 lOï 14 19 1 14 4 6 171 100 107 00 100 100 118 1187 S l AltniKA C nt Pao 8p M o l 6 Ch o Niiitb W pr 0 T aan I 144 dllodiloWin Bt Peter obl 7 140 Denrnr b Bio Gr Spni eert r a 217 lUioois Central obl in goud 4 j LouisY k NaihtilliOert r aaDd Moii o N Spur M lehYp 0 6 Hiea KaoKas v 4pCt prof aand N Tork Ontas o h West aand dito Pcnn Ohio oblig 6 Oregon Oalif te byp lu goud 5 8t Paul Minn Ii itanit obl 7 Od Pao Hoof lün obig dito dito Line Ooi Ie hyp O 5 OaMADA Can South Gbert T aandJ VlK C Eallw iNa lch d e Ol Amsterd Onmibus Mg aand Bollard Trainveit Maals aand Kll 8ud Amsterdam aand 3 Stad Bo terdam aand 8 BlMH Stad Antnerpen 1887 l J Stad Brussel 1886 8 HoHU Theiss Begutlr Ocselseh 4 Oom Staauleenig 1810 5 K K l B Cr l880 8 SuKI 8tadMa8rid 3 1868 86 N i Ver Bis Arb Spoel eert 11 D SAMSOM Markf GOUDA ONTVANGEN Nouveauté s in mos mi COSINES en Voorjaars Capes Burgerlijke Stand ÖEBOHEN li April Christina ouders C Zappejj en M H de Roo 16 Johannes Jacobus ouders M M Belonje en W H Mulder 17 Wilhelmina ouders If Hoogensteger en C van der Kind OVEELEDëN 14 bpril H Hortensius 67 j 15 C van Dam 10 m B van Varik wed F H de Visser 79 j 17 J A Baapis 3 m Per Telegraaf Veonarkt te Rotterdam Dinsdag 18 April 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer ie kwaliteit 32 se kwaliteit 39 3e kwaliteit 36 cent per half Kito Magere Ossen Melkvee en Vaarkocien groote aanvoer Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit a8 ae kw a6 3e kw 23 cent per half Kilo Stieren goed aangevoerd De handel was m vet Vee en vette Kalveren vlug pryshoudend Ie kwaliteit Melkkoeien duur Vaarkocien en Vaaraen voor de vetwijderb hooger in prijs Stieren iets minder m pnji ADVÊRTENTIEN HUIS m nmmm TE HUÜK UEVRAAUl op drukken stand Brieven ouder nummer 2471 bureau deier Courant Qeoombineerde NATDDR 6ENEESINRIGHTIN door planten krulden ozon water licht lucht enz Bizondere behandelmg van Zennwzlekten verzwakVmgen als gevolg van loiibandige leefwijze of jeugdige buitensporighedei hoofd en niglijden bleekiueht maaglijden slechte hloedsmeugiiig ziekten der stofwlsseliug borsdUden rheamatlsmus lischiab vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandehng m speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratia en franco Sanatorium Arentsburgh AJEIX 9 S VOORIIIJUG bij Den Haag aan de Geestbrug aRANDB MAOAaiIfB DU Frintemps NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd mode album voor het Zf ieriieixoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan HH JULES JALUZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand f roeif en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Iranes vriJ van alle kosten aan huis met 3 verhooging Keexpeditie kanloor e Kojrndjal N li TANJJzVi l E CASSllX Gouda Turfmarkt apsESKUitisy MAANDAG DINSDAG DONUEKDAG m ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG on VRIJDAG vau lWt uur ZÜNDAQS nirt HOLLANDSCHE II 1 JI1I AMSTEmiAM PrijsDOtoering i China Congo Stofthee 50 en 55 c i Grot 56 eo Lekkere 66 il Souohon 76 Geurige f Sik Congo 100 I Ontbijt Thee 66 l Namiddag Ttipe 76 I Alleen Terkrijgbaar bg P H J vau VVankum Ooitluioen It 14 van B LO M M ESlÈlN iflllf I is procfonderVmd iijk de $ËSTE en volkoriien ON SCHADELIJK Ai l I l r iiRNHOLLAND