Goudsche Courant, woensdag 19 april 1899

No 7868 Donderdag 30 Aprii 1890 38s e Jaargang ONDEROFFICIER S VEREENIGING EENSGEZINDHEID mmm courant iVt©iii s en Advertentieblad mor Gouda en Qmstreken relefooD Ko 83 De Uitgaye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Noinmers VIJF CENTEN Telefoon Ko M ADVERTENXIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 60 Centen iedere regel meer I O Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uui des midd WPI W De Notaris Mr I MOLENAAR te WadDiKxvïE zal in opdracht Van H H Gedeputeerde Staten van Zuid Holland in het openbaar verkoopeii op WOENSDAG 3 MEI 1899 s morgen ten lO ure in het KofSehuis van N van Dijk aan de Zuidkade te Waddikxvees OM COSTA NT GKE VOOK mmi m mm den Opstand van eene Bouwmanswoning E No 68 lang 18 M breed 9 M van Steen met Riet Een Zomerhuis lang i M breed 3 M van Steij met Pannen Een Schuur lang 8 M breed 4 M van Steen met Pannen Een zoo goed als nieuwe Hooibarg met 5 Eiken Roeden In i perceelon gecombineerd Alles ba elkander staande op het kad perceel Wabdinxvüen Sectie + No 12B4 asn het Jaagpad Vroeger eigendom van en bewoond door T van uek Spkonu Breeder in billetten Information bü den heer P J HUIBERS te Gouda en den Notaris Dinsdag Woensdag Avond van al 9 tot iO uur rerkooplng van migartm uit den van C Ó Sï5X 0 13t in de Fabriek JEUZESTRAAT TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 aar si Nieuw onovertrofteiï Prof Dr Liebers welbekend aVVW XBACBT ILIXia iÜMH tekt met Ftbriekimerk tot voortdurende tadicale en zekere genezing van alle lelia WlW de meent hardnekkige xenuteSXBÊ Mlekten vooral ontstaan door VSIQII afdwalingen op jeugdigdn leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek looht Benaowdheid Hooldpfln Migraine Hartklopping Maagpün slechte spystertering Onvermogen Impotenz Pollntione enz Uitvoerige pros pectussen 1 rijarcr i iA 1 11 m dubbele e ok Opntnnl Depêt t Matth d VeRte Z Ubomnwl DipOts M CKban k Co Amiterdïia F Happel üravanhane 1 Halmmiitu d Jong J Cm Kolteraam Wi l k Co Oaud en bii alle drogisteo A SLEGT beveelt zich aan tot hft leveren van Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood t cent de K O V H t b ite oiuch d lykite en f 1 mmkinlyklte pMtinüddel voor UeercB n Tooril damH cnlClndcrKboenwerlt tB de Aeprctuur van C H Muller 4 C Cjmir BBrlll Baitb Str 14 Men lette 0 d MtivS op nwm tn fabriiluimerk VMtrvikMtby H rMlMNikal fntaMliMiiMrfe HlwtwlM NWOWB HAVEN 28 f Bekroond op de Int rnatioaale Tenteonatolling van Bakkerij Uaalderg en Kookkunst te t linmnhan met eu diploma Ver uld Zilveren Medaille De op den ZOnten dezer vastgestelde mTVOEUING is door onvoorziene omstandigheden tot M AANDAG 24 DEZER Te Hnur terstond of later een BOVEWHUII§l To bevragen Kantoor van Vaste Goederen Flnwcelen Singel No 612 Openljaar Onderwijs Toelaling m Leerlingen op k Tusschenschiol De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de InsclirijviuK van Leerllnsuen wier plaatsing men met den Isten JUNI 1899 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG don a 58ten APRIL 1899 des namiddags ten vijf uïr Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Seergtari J H VAN DBB VOOBT Gouda 13 April 1899 EERSTE NEDERLANDSCHE RUWIELFABRIEE Directeur B BUUöEKS DEVENTER Prijaen van af 1 Maart 1899 Door het groote prodnctie vermogen daar alle Stampings en onderdeden aan de fabriek op Authoniatische en Massamachines vervaardigd worden zijn wiJ in staat onderstaande RIJWIELEN met eta jaar volle garantie te leveren tegen zeer lage prijzen als Model a zeer soiled en net afgewerkt zonder rem en spatschermen f 87 50 Model A zeer soiled en net afgewerkt met rem en spatschermen f 90 Model A zeer soiled en net algewerkt gang zeer licht f 110 Model AA Ie Klas fljn gemonteerd snelste banden 125 Model AAA Puike Ie Klas met gezondheidszadel snelste banden f U5 LUXE RIJWIELEN in 1898 met zeer veel succes verkocht voor f 200 thans f 160 Deze Rijwielen onderscheiden zich door een specialen bouw met twee buizen aan den kcttingkant loepen zeer licht en ziJn zeer fijn afgewerkt GEWONE TOER ACATENES met best zadel en zeer licht loopend f 155 LUXE ACATENES met gezondheidszadels lijn afgewerkt f 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Prljs Couranten worden op aanvraag gratis en franoo toegezonden Vertegenwoordiger J C DE BIJITER OMTV4WGEM alle soorten SCHOENWERK voor het seisoen 1899 Qihi boter adres als het Noordbraliandsch Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Alle reparatiftn en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS Stollwerck sche Borstbonbons nkbirioeerd na voomofarift van den Ion Universiteiti ProC 0 tim Hofrad Dr HirtalS Boon hebbea sedert 60 Jaren ah TCmcbtend middel lagen hoeeien bMnkbBid en aandoening der ademingsorgiMn oiMeakoide dienat n bewezen B j ipoedigo afwigseling van warme en koude lucht is t byionder aapbevden wardig een bonbon te gebruiken Ven kking j iB el pakje 1 86 cent Alain vtrkrljabur ZOMERSAISOEN 1899 f iuodes en Confectie Qez VAN DANTZia Gouda Hoogstraat A 127 hebben de eer de ONTVANGST te berichten der NIEUWSTE MODELLEN Dames en Kinderhoeden en bevelen zich tevens beleefd aan tot het LEVEREN en MAKEN van COSTOMES U Kort overziclit onzer Frijsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry yan af f 16 50 per 12 fless S ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 = MADERA S droog en zoet 18 12 £ VERMOUTH la Turin 1 50 flesch m 3 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 © V COGNAC A f 1 75 f 2 25 f 2 76 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 £ Sg Per Fl Pe Ank 45 Fl I 6 LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 jf a CHATEAU VALROSE 0 75 31 S S c S St ESTEPHE 0 86 36 5 St EMILION 1894 1 42 o S 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 2 2 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 S fi SAUTERNE 1 42 Sfl rmO ZELTINGEB Moezel 0 90 37 50 o 2 = BOURGOGNE 1 10 47 a g De ïessche zijn in den prijzen begrepen en worden A 3 ets per stuk teruggenomen gBiJ elke hoeveelheid verkrijgbaar bij Ue Onna T CREBAI Gouda Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT KOFLATTEH AI1C1IT A7EII EN LIJSTEÜ ook volgens op te geven Profiel Het groote aantal zenuwkwalen van ceov fThoofdpijn af tot da voorafgaande kexteekenen vu apsplexle betMiiberoertv toe troUeerea DOK stGpilH alln niiddmt u door deticdlacUe wetesacbap MmKewend Sent an den uienweD tijd komt de eer toe dat zij di or het gebruik luflken van den eenvoaalKtteii weg naaielljk langs de hnld mn ph ilulntciirlie ouldekking gedaan beeft dia aa bonderda proefnemiDgen thans over de getaeole wereld veibreld Is en terwijl stj m weteiiscliaji elilko kringen do hongHte belangsteliing wekt tevens eue weldaad blijkt te riju voor de aan senawVwaleo lijdende mensriilieid üete gf neeswijze is uitgevonden door iien gi VcKPn Offloler van Gezondheit Ur Roman U eis mann te VUsliofen en berust oii ds on di i vindlug opiredaun in eene 5 Jarigo pmbtijk I uur wiiPiiirhtnff vnn li t hoofd eeumüKl n T tiiic w ril iiiltinr oegraelilktetitofrr n u r l bnld oiimiddellijk a n bctcenuw H fiti l mrdtKf live 1 1 Met deze gnneeswijie worden werkol k scbittsreude resoltfttsa varkregea en Eil maikui luuvf el oiigsng dat van een door den uitvinder gesetiraven werkje OVER ZENUWTLIJDEN en BEROERTE hare voorlioniiBB en geneiino tl nuf korWi Ufd reeds ds Vle dm Ie verschenen is Uit boekje bevat niet alleen vor het f FMts iat lifk vprstaaubars verklaringen omtrent het wpzpu der meawere tberapie en d daarmede telfi il wunlioidffp ecvalien verkregen uitwoikmg iu ar ook vnidt men daarin wetenschappelijke verbitiideliijgcn nit de nuNlisclie bladen die aan deze geneeswijze i ewiid zijn zoomede aiHchrlft van iHi van getni BchrifteD van hooggeplaatste geneOHkundlgen onder welke P Meniere mtë dr proTeiser BH 1 pgfyjil niPli t PariJSi e Houjamoiit 10 Stem Breder mud dr praktlieerand gene sheBr aan het krsnk imelusn citloht dn Charontnn Sasltatsratti Or Coin to Slstiin Grotamann mad dr rrond aiti te JdliUnies D P Fornitier ge eeih er dkeDicur van het haiplUal te Agsi Gaheimrath Dr Sohenng KaatBDl Qutanfsla Bad i r f Darsrt tied dc geneeiheer dirtetsur der calvBno thcrepeutltjhe inHohting voor lenuvdljdsrs te PaHJi rue St Hsnoré 334 Consul von AactiSPbaah msd ir te Corfu Dr Bu Haoh Brrosd arts de Zirknitz Qber itnb iit Jsolil mQd dr W Wasnen Dr C Bongaval tela Farrlirs Eure lid vaa den Cornell Centrsl d hygliaa ct do Sante in FrinkFjIeu Vfle aiideiea Aan allPii wipr nennwiceMlel ucer of mindar MMiK da n la of mmii roffananuid itciinv litiKlield IIJ l ti waarvan de kenteakenen iiju otiromaoha hoofdpijn mitrahna lohels hoDfdpjr blosf andrt g grnaln pHkkeinaaihaM veJaagdhe J slapelonihe liotiampdlke onruit eit Dnbehagelllkt ta lai d verder alle ii kPD die dooi beroert getroffen wei den en nog lijden aan de gavolgen daarvftn eoohIs verlsmmingBB onvwmegen tot ipreken rware tongval moelelijk ankken atllOield der opwrichtan mat veorldurende pl n plaitsell i e iwakta venwakking van gaheugen e va zij die rnfliln onder geneeakandif boliHiideling gewepst inn maar door de bekeiirte middelen all onthouitmgaen on kondwatwknnr wrijven eleitrlBceren stoomlool of zeebaden ïeen genezing of leniging huuuer kwaal geTOnd B hebben en ten alotte zij die vr Bevoelen Toor beroerte maaattoo rtdoa hebben wegcM verschijnselen als ilch Banhaudand angstig vdbIbb vsrdoDving Is het hwH hoofdpUn nat dsliedgtsli DlkkerlnDsn en deniMr worden voor da oogen drukkende pijn onder hel v ar aeftf snUIng ia M oorsa Mi vos b van krIaSaIng In Sn hst alspcn vati handen en vosten aan al dozo drla oatKOÖ ▼ f Mwm eri all ook aan jonis sielajei lildends aas bleekiuoM sn kraohtelooshald S ta feioode ïatf Mn jongp erionen d e veel mil het hoofd werkm en geeetelijks reactie wlUett voorkomen wortt dringend aangeraden zlrh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrac iioittlooi wfranoo Verzonden wordt door Amoterdum doorM n EOASi Co HelUgeweg43 notterdam r B vnn HANTKN KOI FP Apotheker Korte Hoofltest Lntrcekt I OBRV A PORTOS Ündegracht bl do GMtdbrng F ai nt hvctflnni8 h mndlohiale tentoonstelling Is ds l r WelBlBann BCho eOBM i t a j5iivfr it Hedullli luehroond Op de ongite kvftenais 1 wilH teer do HedUobe Jnrij lipoedlse afleverlug lelie uitvoering CoiiciirreereiKie prijzen NIEUW NIEUW Nii uwi GESCHIKT VOOR IjTaclitlicMeii KofEo en Theelicliteii Welke 479 branden 2 b en 6 uur brandende i 3 cent per stuk Eenig Agent Toor Goudo en Orastrekeo IZ AK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie goan Glai e 111 Alleen een lucifer aansteken is noodlg Qeheel londar geraar voor brand als ook zonder reuk Souda Druk bh A BKINCM N liIOOlT Bultenlaadsclt Over iclit Met de werkstaking in de Beigisclie kolenmijnen is het niet zoo vlot gegaan als de leiders verwacht hadden maar dat neemt niet weg dat do beweging zich langzamerhand uitbreidt De münwerkersvereeniging in het bassin van Charleroi had besloten om op 1 Mei te staken terwijl de nationale bond eene onmiddellpe staking heelt afgekondigd MisBchien is de partpiscipline niet sterk genoeg geweest om de arbeiders in Charleroi aanstonds te doen buigen voor het besluit van het nationale bondsbestunr want gisteren was de staking nog zeer zwak Doch de werklieden waren wellicht watoverrompeld door het plotselinge besluit omaanstonds lestaken de Indépendance verwachtte ten minste dat spoedig de werkstaking algemeen zou zijn En Het Handelsblad van Antwerpen dat den stakers zeer vijandig gezind is kan niet ontkennen dat de staking zich uitbreidt Uit Luik werd gisteren aan dat blad geseind dat de beslissing van den nationalefN jji werkersbond nog niet genoeg bekend WEs maar dat de toestand verergert Kn zeer opmerkelijk is nog deze mededeeling die er bö geseind werd dat de socialistische leiders de stakers vermanen om geen aanslagen te beproeven op de vrijheid van arbeid Wie werken wil mag niet daarin verhinderd worden In het eerste telegram aan genoemd blad werd het cijfer van 3000 stakers vermeld voor Luik en omstreken het getal dat ook door Reuter is geseind Maar een volgend telegram spreekt reeds van 4200 Men moet niet vergeten dat de staking op een Maandag is uitgebroken en dat naar bedoelde correspondent verzekert elk jaar om dezen tijd een kleine staking plaats heeft Men noemt die la grève aux pétos de patatenstaking omdat zoo verklaart de correspondent de arbeiders dan pataten in hunne hofkens planten Intnsschen is het ook hier weer D een ziJn brood is d ander zijn dood In Dnitschland heerscht een opgewekte stemming onder de kolenindustrieelen daar men natuurlijk yoordeelen verwacht voor de Dnitsche mijnen Het loonsverschil waarover de staking loopt is nogal groot De werklieden vragen 20 pCt verhooging en de patroons willen maar 5 pCt geven Onder leiding van den invloedrijken Frbr TOn Stumm hebben zich in het Saargebied en in het Zuidwesten van Uuitschland reeds FEVILLEIOX Gedeokschriften van ecD Gelakioeker OF AïUnBAI DE VONDELmG Na r kei Fransch DOOR W NUTTERS 70 Ik heb ook den moed niet om dit huis waarin ik geen recht meer heb mij te begeven voorbij te gaan Vt gevoel mij doodziek doodelijk uitgeput iWelnu dan gaan w binnen Waarom ook Diet Kom mee Raphael uitgeput van vermoeienis van over panning van bloedverlies Het zich eenmaal bmnen op een sofa neervallen Tot op dit oogenblik had de koortsachtige opwinding hem op de been gehouden thans was die gemoedstoestand geweken en liet hem uitgeput achter Het was hem als begaf zijn bewustzijn hera Een vreemde duizeling beving hem Tevergeefs trachtte hij zich te verzetten Maar eindelijk gelukte het hem om op te staan maar hij wankelM en viel in de armen van zijn vriend Wat wilt ge toch i houd u mstig neem uw gemak ga slapen Neen onmogelijk de hertogin Zij moet dadelijk alles weten bestaande groote industriéele vereenigingen tot een protest tegen den aanleg van het Middelland kanaal aaneengeslotem omdat daardoor de industrie in het Roergebied zeggen ziJ zeer boven hen bevoorrecht wordt en deze de Oostduitsche markten met name Berlijn tegen buitengewoon lage vracbttarieven kan bereiken De protesteerende industriéelen van het Zuidwesten willen zicli met die in Opper Sileziê vereenigen tot bestrping van het graven van het kanaal Voor het geval de Landdag desniettegenstaande zijn goedkünring hecht aan het wetsontwerp willen ziJ ten minste aanmerkelijk verlaagde spoorwegtarieven naar Berlijn Oost Duitschland en Antwerpen afdwingen Terwijl de reeds talrijke kanaaltegenstanders zoodoende een aanmerkelijke versterking hebben gekregen tracht de NatioualZeitnng in den vorm van een correspondentie uit WestDuitschland de viienden van het kanaal te steuneu door te betoogen dat het Dortmnnd Eems kanaal zonder dut verder het RiJnHlbc kauaal gegraven wordt dus zonder aansluiting enkel een torso is waardoor het Rijnsch Westfaalsche steenkoolgebied veel beter met de HoUandsche dan met de Üuitsche zeehavens verbonden wordt Emden kan niet eens met het gunstiger gelegen Delfzijl concnrreeren veel minder met Amsterdam of zelfs met Rotterdam Tegen de laatste steden zonden slechts de havens van de Benedeu Weser en de Beneden Elbe dns Bremen en Hamburg een voldoend tegenwicht kunnen vormen Werd het Middellaudkanaal niet gebouwd dan zoudan dus eigenlijk slechts de beide groote HoUandsche zeehavens naar de voorstelling van do National Zeitung het voornaamste voordeel hebben Tot dusver zijn na een beraadslaging van enkele dagen de parlementaire kansen voor het kanaal er niet op verbeterd Volgens de Daily News is men in Russische regceringskringen niet bijzonder ingenomen met de keus van sommige landen wat hun afgevaardigden ter vr idesconferentie aangaat Vooral de Duitschc gedelegeerden schijnen geen personae gratao en wanneer wïi onze lezers herinneren aan hetgeen wii omtrent de beide Duitsche hoeren baron Von Stengel en professor Zorn hebben medegedeeld zullen zij zich Ruslands ontevredenheid over de tegenwoordigheid van twee zulke antivredesmannen in het vredeshnis in het Haagschc bosch kunnen begrijpen Naar do Times uit New York verneemt hebben het telegram van generaal Lawton En gij wilt m uw toestand u vervoegen aan het hotel van den hertog Gij denkt er toch zeker niet aan iMaar de hertogm mijn vriend help mij Hoe met Mathilde hoe mtó de arme afgemartelde en onschuldige vrouw hoe met haar f Dat heb ik u straks al gezegd 0 maar dan duurt het mij zoolang mij zoo vreeselijk lang ija daar is weinig aan te doen Als gij gaat dan duurt het nog een uur langer eer zij alles weet dan wanneer ik over een uur vertrek Daarenboven stelt ge uw leven in gevaar Mijn leven O Salluces wat zal zij doen al dien tijd Schreien handen wringen ongerust zijn weet ik het Dat spreekt van zelf Maar zij is gered heeft niets te vreezen dat is het voornaamste Hoe zoudt ge haar met compromitteeren door een bezoek Ge hebt gelijk maar nochtans Stil geen woord meer over dat Gij begeeft u te ruste De rest zal ik wel schikken en m orde brengen Ah ik nadenk wat ge dezen dag voor me hebt gedaan dan gevoel ik neiging om mij geheel aan u tóe te vertrouwen Daar zult ge dan zeer wijs aan doen Wees te duivel verstandig Ge zijt bleek als een doode kunt op uw beenen niet staan bijna voort naar bed alapen Het is waar ik lijd vreeselijk Ik gevoel me geheel machteloos Naar bed vlug 4 1 L u am vnm uit Mauila meldende dat hiJ besloten heeft onifcrwijld naar Manila terug te trekken mo prijsgeven van de door de Amerikanen beaette stellingen en de verklaring vanden generaal dat een leger van honderdduizend man noodig zou zjjn um de Filippijnen tot rB4 te brengen op het Amerikaansche publlsk grooten indruk gemaakt Te meer omiat het bekend is dat men do Amerikainsche vrijwilligers slechts met moeite in Manilla kan houden zij wenschen onverwijlil Jaar het vaderland terug te koeren beV ende dat hun diensttjd afgeloopen is zamaX het onwettig is om ze in Manila te laten Zij vinden steeds meer verdedigers vail hun beweringen in Amerika zelf Pettigrölw rcpublikeinsch senator van Zuid Dakota he in dien geest aan Mac Kinlej geschrevei en zelfs de populistische gouverneur va den grootendeels presidentieel gezinden stait Ohio heeft een boodschap van gelpe strekking aan het wetgevend lichaam van dien staat gezonden Verspreide Berichten OIIEVFIJ8 De Fransche bladen gaan voort met het geven van beschouwingen en opmerkingen over de zaak Dreyfus en wat daarmede samenhangt van de laatste Premiers Paris halen wö hieraan Cornély in de Figaro Allen die tegen Dreyfus getuigden hebben een persoonlijk of corporatief belang hem te belasten t zü om zichzelf te verdedigen t ziJ om hun chefs te verdedigen Die tegen hem getuigden daarentegen hebben veel te Ipen en er zijn voorbeelden te over van monschen die te weten zjjn gekomen wat het kost te zeggen wat men denkt Het is b v zeer zeker dat luitenant kolonel Picquart zijn heden en zyn toekomst heeft opgeofferd Q de Beaurbpaire in de Echo de Paris Wil men uit eenvoudige nieuwsgierigheid weten wat het eerste stuk van het pleidooi van Meester Picquart inhoudt Hjj wacht er zich wel voor te sproken van zjjn vriend en medewerker Leblois van wien Guenée ons heeft medegedeeld dat hiJ het bureau van den chef vatt dèn inlichtingendienst met een leege portefeuilW binnentrad en t met een volle verliet Deze oud hoofdofflcier die zich ten minste uit kicschheid het uniform moest herinneren dat hij gedragen heeft zet zich er toe zijn Slapen mijn vriend Slapen na al wat ervandaag is gebeurd Slapen of wakker liggen of droomon doet erniet toe naar bed Als ge goed en wel in rubt zijt dan ga ik heen en raijn boodschap doen Schrijf maar op een stukje papier Alles m orde Dat zal u niet te veel vermoeien en de hertogin heeft genoeg aan die drie woorden om gerustgesteld te zijn Hoeveel tijd zoudt ge noodig hebben voor uw boodsohap Dat weet ik niet precies maar ik beloof u u bij mijn terugkomst te wekken en verslag tedoen van mijn zendmg Gij belooft me dat üp mijn woord Dan haast ik mij uw raad op te volgen enzal trachten in mijn ru tstoel wat te slapen Ikhoop dal het me goed zal doen deze rUbt Morgen ita ik voor een heel ander leven laat iker niet aan denken ik zou krankzinnig worden Haast u nu maar hier drink dit eerst t zal je goed doen De Salluces ttchonk eea glas madera wijn in en bood het zijn vriend aan Eenmaal zich neergelegd hebbende was hij binnen enkele minuten ingeslapen De Salluces beschouwde hem aandachtig schudde het hoofd en mompelde Het is toch gemakkelijker iets goeds te doen dan iets kwaads Ook stemt het pleuieriger naar me voorkomt f Hij begon zacht het vertrek op en neer te chefs ea kameraden van vroeger te belasteren De generaals deBoisdeffre en Gonse zijn gelijken in graad niemand spaart h Hij daalt af tot het peil van Trarioux om de wet der verdachtmaking in t Fransche leger in te voeren Uleon onder allen moet hfl geloofd worden En als hg te zgnon gunste een enkele militaire getuige Oproept is het do ond lnitenant kolonel Cordior een déclass6 zooals hij geschrapt uit de rangen van het leger zooals hyi Clomenceau in de Vurore Het is door olflcifiele documenten bewezen op last van minister Delcassé medegedeeld dat sedert Nov 1897 de regeering ingelicht werd dat de vervalschingen van Hcnry vervalschingen waren WiJ moeten weten waarom men den vervalscher niet heeft opgezocht en waarom Billot en de Boisdeffre hoewel gewaarschuwd tweemaal gebruik van deze vervalschingen hebben gemaakt om do gozworonou van do Seine te bedriegen daarna de Kamer en eindelijk geheel Frankrp door de aanplakbiljetten Het gebruik van vervalschingen is bfl de wet strafbaar gestold De vraag is te weten of er een wet voor de BoisdeÜre on Billot bestaat Jaurès in de Petite Républicque Als hot valsch getuigenis van een Franschumn de veroordeeling van een onschuldige tengevolge heeft vloek dan over dezen Franschman als het eerlijk getuigenis van een vreemdeling een onschuldige helpt bevrijden dan onzen dank aan dien vreemdeling Maar ik schaam miJ zelfs voor dat woord vreemdeling in het naspeuren van het ware zgn alle oprechte geesten van t zelfde vaderland dat der waarheid De Siècle En du PatyV De schuld van hem Ésterhazy en mdll Pays is thans door de enquête van t Hof van Cassatie aangetoond Waarop wacht dan de procureur van de republiek ITeuilloleyP Waarop wacht de procureur generaal Hertrand om een nieuwe instructie tegen dit trio te openen Picquart verklaart verder volgens de publicatie van den Figaro hoe hü biJ het verschijnen van het artikel in den Eclair een onderzoek instelde waaruit bleek dat het artikel geschreven was door een officier van den generalen staf Hij verhaalt voorts dat hy een onderhoud had met generaal Gonse waarin deze sprekende over de zaakEsterhazy hem zeide Als gii niets zegt zal niemand iets te weten komen Picquart antwoordde Wat gij daar zegt is afsdhuwelijk Zulk een geheim zal ik niet medenemen in mijn graf loopen tU duivclsch aardig de Salluces moralist zederaeester ziekenoppasscr allerlei goede zaken tegelijk bij de hand Ik vrees dat ik nog vj3or iets groots geboren ben Morgenochtend word ik misschien wakker met een onweerstaanbare begeerte tot straatprediker en tet geestelijk opbouwen van straatjongens Overmorgen ben ik wie weet zendeling bij de Chineezen en een dag ziet me mogelijk nog als geestelijk vader bij de Hottentotten of bij een of ander nieuw ontdekt menschenras De zaken kunnen al aardig keeren in du wereld De Salluces stond gereed d te verlaten en de zendinjf genomen ten uitvoer te sigaar aan en schonk zich i in toen htj zich eensklaps de innerde Hij nara een brandende kaars verliet het vertrek waar de burggraaf m een ruststoel uitgestrekt lag en begaf zich naar de kamer waar de neger opgesloten was geworden Een vreemd gevoel bekroop den jongen graaf toen hij niets hoorde Het was dood stil De neger moest hem toch hebben hooren naderen en verlangend zijn ongemakkelijke gevangenis te verlaten en vreezende vergeten te zullen worden door een of ander geluid zijn aanwezigheid aangekondigd hebben Wordt vertrlgd i