Goudsche Courant, donderdag 20 april 1899

Vrijdag ai April 1899 No 7869 38s e Jaargang BiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefooii 81 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CEISTEJS Ttlafoon No ADVEHTÈNIIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer I Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd Te Huur terstond of later een BOVEÜBUIIS Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fluweelen Singel No 612 Owufa Dnik vu A BBINCMANkSOON Ope il are Yerkooping te GOUDA ten overstaan van den Nutari i C FOEÏIJUN DBOOGLEEVEH op MAANDAÖ 1 MKI 1H99 des inorgi n te elf nren in het Kofflehui Hahmoiiie aan de Harkt van 20 HUIZEI en ERVEl allen staande en liggende te ionda en wel Nr 1 Ken HULS EKF en TUIN in de Boelekade W jk E nr 132 Verhaard bü de week voor f 2 25 Nr 2 tot 6 Vyt naast elkander staande HUIZEN en EBVKN met den ÖRONU daarachter in ol achter de Boelckade WUk K nrs 73 74 7f 76 en 77 Allen verhuord bil de weejt Nr 73 76 elk voor 1 1 40 en Nr 77 voor 1 1 30 Nr 7 Een HUIS en ERK aan de Karnemelksloot smalle zijde Wyk K nr 387 Verhunrd by de week voor 1 1 00 Nr 8 tot 11 Vier HUIZEN en EHVEN In de Boomgnardstraat W k KR nrs 16 78 75 en 84 Allen bö do week verhaard nr 16 voor f 1 60 en nrs 73 76 on 84 elk voor 1 1 30 Nrs 12 en 13 Twee HUIZEN on ERVEN in het Paradijs in de Wilhelminastraat Wijk M nrs 21 en 22 Verhuurd by de week olk voor 1 1 Nr U Een HUIS waarin eene goed beklante Tapperij en SlïjteriS met VEIl li9IKIM en ERE aan de Nieuwe Haven op den hoek van do Vrouwevesteatoeg Wyk N nr 232 en Een Pakbiils en Erf aan de Breedstraat aan de Nieuwe Haven wyk N nr 256 Terstond te aanvaarden Nr 15 Een HUIS en ERK aan de Vi tsyde van den Raam Wyk O nr 193 Terstond te aanvaarden Nr 16 Een HUIS en ERF aan de ffesti de van den Kaam Wyk O nr 420 Verhuurd by de week voor 80 cent Nr 17 Een HUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat Wyk H nr 144 Verhnnrd by de week voor 1 2 10 Nr 18 Een HUIS en ERF in den Roosendaal bj de Wilhelminastraat wyk M nr 3 Verhuurd by de week voor f 1 76 Nr 19 Een HUIS en ERF ingericht tot Bierhuis in de Wilhelminastraat Wyk M nr 49 op den hoek van het Parady Verhuurd by de week voor t 1 60 En nr 20 Een HUIS en ERF met SCHUURTJE in de liomdulstocg Wyk M nr 181 Verhunrd by de week voor 11 35 De perceelen lün to bezichtigen 27 28 en 29 April 1899 van 10 tot 3 uren en op don verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere Inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTUIJN DROOeLEEVKB te Gouda OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA op DINSDAG 25 APRIL 1899 des morgens te uren aan het lokaal van verkoopiBgcn wyk K no 252 aan de Peperstraat ten overstaan van don Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVEB van eenen Inboedel waarby vele Oouden Zilveren en Juu eien VOORWERPEN een fraaie SPEELDOOS een paar Engelsche PLATEN enz Daags te voren van tot 12 en van 2 tot 6 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde NatarU Openbare Yerkooping te GOIjDA ten overstaan van den Notaris i € FORTUIJN DROOGLEEVER op Maandag l mei 1899 des s morgens te elf uren in het Koffiehuis Habkosib aan de Markt van Een op aangcnamen stand gelegen goed onderhouden WOONHUIS EKP en TUIN aan den Fluweelen Singel te iouda Wgk R nr 616 met twee uitgangen in de poort daarnaast H t Huis bevat 5 Kamers Keukeu en Zolder en onderscheidene gemakken en het is van Oas en Waterleiding voorzien Terstond te aanvaarden Het perceel i te bezichtigen 27 28 en 29 April 1899 van tot uren en op den verkoopdag van 9 tot U uren Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTUIJN DKOOGLEEVER te Gouda BÜELHUIS te HAASTRECHT De Notaris J KOEMAN te Haastrecht zul op WOENSUAO 26 APRIL 1899 des voormiddags te uren aan de Bouwmanswoning genaamd BOüMtMARI LUST geteekond Nr 13 in Beneden Haastrecht in het openbaar om contant geld verkoopen 25 Roeien die gekalfd hebben 1 trs Mi VAABKOE 3 GUISTE JESSOL VAARZEN 6 PINKEN 1 STIER 1 HIT 1 PAARD ecnige KIPPEN 2 BLOKWIELDE WAGENS DRIK KAR OP VEEBEN TENTWAGEN STORTKAR HOüIMaÓhINE 2 IJZEREN SCHOUWEN bÖl ï MELK en STAIGEREEDSCIIAI en eenige Meubelen en Huisraad s Morgens v66r de Verkooping te zien TUINGRINT en SCHELPEN JAÏÏ ZWAET Pzn Bleekersingel R 212 mi m TEMNNIl TE huur GKVBAAGI op drukken stand Brieven onder ummer 2471 bureau dezer Courant E CASSl TO TANDARTS Turfmarkt IT l Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en VEIJDAGS van I tot uur ZONDAGS geen spreekuur HOLLANDSCHE rï AlW STEWWt lM PrUlUOtMTlDtf China Ctongo Stofthee 50 en 65 i Orol 56 60 1 Lekkere 2J a BoaoliOD 76 f Qeurige Cong o 100 I OntblltThee 66 1 Mamiddag Thee 76 AUeoD TorliriigbMr bfl P H J van Wankum Oosthaven B 14 ATfiiNnË S V p Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hIJ de Zaak in Koloniale en OruUerswaren heeft overgenomen HIJ hoopt ook daar door het leveren van Prima Quallteit en scherp eoncurreerende prijzen het vertronwen waardig te worden dat hIJ reeds zoovele Jaren mocht genieten P § 1 De Zaak in de Korte Groencndaal wordt door mij op dezelfde wijze voortgezet Aanbevelend Uw Dw Dienaar C VAN TOiNGERLOO Markt A 154 Korts Groenendaal I 2 Iiulieii gij niet wilt boesten gebruikt de llerwefi bekroonde au wsreldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Meiia ii uit de Koninklijke Stoomfabriek De Hopigbloem van H n ¥ A1 SCHAIIi Co i en llaagr yemncm SCHAIK SCHAXK SCHAlE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN b Co s Mellaothe U het bene Miild l d r weralil Co B Melianthe Kenewt Kn Vhoe t Co s Melianthe nenoeW Joo il oud l jnun Co 8 Melianthe man ii een hul gemi lbri ea Co a Melianthe U t joorldurena omlor bohBikuiulls teBiiiett CO B Melianthe belpt ooherroopelijli Co r Melianthe i bekrooiül mei Kerediplomt Oo S Melianthe bekroond met Goud Go s Melianthe i bekroond met Mrer Co s Melianthe rknjgba r m aeon van 40 Cl tO Cl ft bg A BODMAN MoordrMk J C BATELAND Bm cop B V WIJK hdmiairr M KOLKMAN Waddinmt a BOLLMAN Sodegravm PIN KSE Nieumrterk a d IJuel Firma WOLFF Co WeBthaven 198 Goudn D MlIiBlES K éimg E100 Gouda Ë H ViN MILD Veerstal U 126 te Gouda WIELWI NIEUW NIEUW ÖESCHDCT VOOB Uaclitlicliteii KofBe en Theelicliteii Welke 4 uur branden jt 2 en 6 uur brandende i 3 cent per itnk Eenig Agent voor Gouda en Omitreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk 7 Men behoeft hiervoor 01 15 S ai iLteken 1 noodlg Geheel onder geraar voor braod als ook onder reuk TE HUUE TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 Gecombineerde NATDÜR 6ENEESINBIGBTING door plmiteii kriililen uziiu ater licht lucht enz Bizondere behandeling van Mnuwzlektfa verzwaltkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofil en niglijden bleekïucht maiMtlydeii slechte bloedsmeiiKinif zleklcn der slofwlsscllni borstlUdeii rheumatismus Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage fntls en fnuMo Sanatorium Arentsburgh V0ORBUR6 bij Den Haag a n de Geestbrug Kultenlandsch Overzicht Do Hongaarsclie Kamer heeft het bogrootingsontwcrp Hangenomen De minister president verdedigde de beginsebn van 1Ö67 en wees op den vooruitgang van Hongarije sedert 30 jaren De regeering is vast besloten te bewijzen dat het land zich op deaen grondslag kan ontwikkelen Ten slotte verklaarde de premier dat do Regeering zich niet bezig wil houdon met de kerkelijke wetten ten einde de eendracht tuaschen de verschillende godsdiensten te knnnen handhaven Oit het nienwe kieswet ontwerp van de Belgische regeering dat intussrhen nog niet officieel bekend is wordt al de voornaamste bepaling meegedeeld toepa ssing van de evenredige vertegenwoordiging op alle districten die tenminste zes kamerleden en drie senatoren kiezen zijnde de districten Brussel Antwerpen Hent Luik Charleroi Bergen on Leuven samen beschikkende over 69 zetels van de 162 De evenredige vertegenwoordiging wordt sehijnt het toegepast met dien verstande dat de helft van de zetels in een district wordt toegekend aan de candidatenlijst die de volstrekte meerderheid heeft en de overige evenredig worden verdeeld tusschen alle overige lijsten mits deze een zesde van de stemmen hebben gekrijgen Volgens een grove berekening zullen als het ontwerp in dien vorm wet wordt de clericalen tien ol meer zetels verliezen en de socialisten drie ol meer ten voordcele van de liberalen van verschillende richting De clericale regeering voelt zich sterk genoeg om dat verlies te dragen en zy wint erbö dat de socialisten minder in getal worden Meer kan men by het weinige zekere wat men van het ontwerp weet en bij de onbekendheid van de toelichting van de regeering nog niet zeggen De vooruitzichten van het groote biiinen landsche kanaalplan waarover gisteren de algemeene beraadslagingen in het Pruisische Huis van Afgevaardigden geëindigd zyo schijnen inderdaad niet te best Een deel van de voorstanders van den kanalenaanleg heeft zich al bij de gedachte neergelegd dat de regeering zonder met ontbinding te dreigen het wetsontwerp er wel niet meer door zal kragen In die bedreiging schijnt de regeering echter vooralsnog geen lu st te hebben De indruk is ook dat Miquel de FEVILLETOK Gedtüiksohrilten van een Gelukzoeker ANNIBAL DE VoNDEUKG Jfamr het ritnsch DOOR W NUTTERS 7 Dat warf niet meer dan een zuivere uiting van de neiging tot ellbehoud geweekt Maar de Salluces hoorde niets Zelfs toen hij het oor aan den naad van het deurtje legde en scherp toeluisterde hoorde hij geen ademhahng De arme duivel is gestikt of ontsnapt mompelde hij Eigenlijk hoop ik maar het laatste Doodstraf op je patroon een beetje verklikken komt mij een strenge rechtspleging voor Laten we ïien Nog luisterde hij eeu oogenblik maar geen teeken van leven Deze gelatenheid deze onderwerpiDg kwam ie jonge graaf verdacht voor Hij stak den sleutel in het deurtje hij aarzelde hetzelve te openen en uitte m stilte den wensch dat de neger ontsnapt mocht zijn alhoewel dit zooder hulp van buiten onmogelijk was Hij draaide den ileutel ora opende en wierp een blik in het hok Een kreet van afgrijzen ontsnapte hem Acajou in elkaar gekronkeld als een slang lag daar voor hem de oogeo wijd open de mond machtige minister van flnaneii n die de kanaalwet in het parlement heel lauw verdedigd heeft heimelijk een tegenstander ervan is Anderen vreezen dat de agrariërs alleen door de belofte dat er bij de handelsverdragen die aan de orde komen byzonder op hnn belangen gelet zal worden te winnen zullen zijn In elk geval laten zelfs bladen die de regeering welgezind zijn zich over de kansen van het wetsontwerp zeer twijïelmuedig uit en zij beweren de ontgoochelde kanaalenthoesiasten om het in geval het kanalenvoorstel verworpen wordt niet tot een breuk met de productieve standen d i hier de conservatieve industrieelen te laten komen De Samoa qaaestie schijnt thans op den goeden weg naar de oplossing De Amerikaansche staatssecretaris Hay heeft naar berichten uit Witshingtou melden verklaard dat bij de regeling van de quaestie geen der drie mogendheden een overwinning behaalde ol een nederlaag leed De drie regeeringen i n eenstemmig in den wonsch een vredelievende en billyke oplossing der geschillen te zoeken en aan toestanden een einde te maken die niet alleen betreferenswaardig zyn doch als zy worden verwaarhiosd aanleiding kunnen geven tot nieuwe onaangenaamheden De senator Morgan uit Alabama zeide dat de eenige duurzame oplossing der qnaestie een verdeeling der eilanden wezen znn doch dat de Regeering te Washington zich daartegen had had verklaard In het Kngelsche Lagerhuis vetklaarde de onderminister Brodrick dat de te Apia gevangen genomen Duitscher door een Engeliichen zoeofflcier is gearresteerd op het oogenblik dat hij de troepen van Mataafa aanvoerde Dit wordt door beëedigdo getuigenverklaringen bevestigd De aanval van de Amerikaansche en Engelsche troepen was noodzakelijk geworden zegt Brodrick door de aanvallen waaraan Engelsche en Amerikaansche onderdanen en hunne bezittingen blootstonden De consuls der mogendheden op Samoa hebben een proclamatie uitgevaardigd waarin zij verzoeken alle vijandelykhedeii te willen staken daar de komst der commissie de toestanden zal regelen en aan alle geschillen een einde zal maken De Amerikaansche Staatscommissie aan welke is opgedragen een onderzoek in te stollen naar de oorzaken van de gebreken en het bederf van het bestuur van New York verwrongen het gelaat ter hoogte van het sleutelgat op het oogenblik dat het leven ontvloden was staarde met een afschuwelijke uitdrukking strak voor zich uit de opgezwollen tong was naar buiten getreden Hij scheen m zijn doodstrijd geweldige pogingen te hebben gedaan ter bevrijding Al de ledige flesschen waren vergruisd een groote scherf was tusschen de vingera van den doode waarmede hiJ getracht had het slot uit te steken te oordeelen naar de krassen op de binnenzijde van het deurtje en in welke poging hij zich zelf aan de hand verwond had Blijkbaar had hij in zijn doodsangst zijn mond aan het ileutelgat gelegd om de lucht door de opening heen in te zuigen in zijn brandende longen in die houding was hij gestikt De Salluces stond een oogenblik als van den donder getroffen onmachtig i c te bewegen ridderende van ontzetting aan de plaats genageUl en bedwelmd door het staren van dat oog dat niet zag maar waaruit een magnetische stroom scheen te vloeien die hem zijn wil benam en zijn vermogen om zich te bewegen Hij kon den blik niet afwenden van dat gelaat schijnbaar zoo levend de razende woede van een krankzinnige uitstralende gereed om te verscheuren hunkerende te vermeien en toch onbewegelijk verstijfd dood Hij moeit een geweldige poging op zichzelven doen de jonkman om zich aan den bedwelnsenden invloed van dat doode oog te onttrekken én om zijn afgrijzen in zooverre meester te worden dat hij den ne r uit het hok te voonchgn koo heeft Vrijdiig 11 den heer Richard lïoker den bekenden leider van den Tammanyriug gehoord ZiJn verklaringen trokken zeer de aandacjit Hy erkende dat hij alle beuoemingeo van den major comtroloerde dat zyn steun of oppositie over het lot der meeste stads én staatswetten besliste dat alle candidateiivoor rechterlijke betrekkingc n 10 00 H 1 5 OQO dollars insesten bijdragen v ior het Tammi iyfonds willen zy kans hebben op benoenflng enz i iVerspreide Berichten f WIIKYFUS Het of van cassatie alle kamers vereenigd houdt hedenmiddag openbare zitting teneinde verschillende quaesties betrekkeljk de revisie aanvraag te omlerzoekcn VVaarichyniyk zyn bedoeld in de eerste plaats de vraag of bet Hof zich met het enqnête4ossier van de strafkamer zal tevreden stellen of aanvullende verhooren gelasten voorts of er voldaan zal worden aan de vele verzoeken van verschillende personen om alsnog te worden gehoord Hértulus Reinach ook Eroyst etter en anderen Een belangryke zitting dus De Figaro bevatte gister het vervolg der verklaringen door Picqnnrt voor het Hof V l assatie afgelegd Picquart verklaarde dat na de arrestatie en de veroordeeling van Dreyfus de mcdedeeling van geheime stukken aan vreemde mogendheden niet ophield In het laatst van ISO J ot hot begin van IHtlO bood oen Engelscbman aan tegen betaling een stuk te zullen teruggeven wilde men dat niet doen dan zou hy het aan de Italianen verkoopen Een onderzoek naar den dader ingesteld bleef zonder gevolg In Maart 1897 kwam Picquart met verlof te Parys en toen deelde hy voor de eerste maal aan een vriend mede dat in 1894 een dwaling mogeiyk geweest was daar Esterhazy de schuldige was Henry schreef in Mei 1H97 zyn bekenden brief aan l icquart waarin dezen van het onderzoek tegen Esterhazy een verwyt gemaakt werd Uit dien brief merkte l icquart dat er iets tegen hem gesmeed werd iTil lft Terwyl koning Umberto en zyn gemalin gistermorgen door agliari reden stortte een terras waarop de leerlingen van de meisjesoormaalschool stonden in Een man werd op de plaats gedood U meisjes werden gewond van wie twee doodelyk De koning liet oiimiddeiyk zijn rytuig stilhouden en steeg trekken om te onderzoeken of inderdaad alle leven geweken was En alle leven was geweken Tevergeefs legde hij zijn hand op tie liartstreek de neger wns dood Dat ia te erg geweest oude jongen zeide de Salluces izoo hebben wij het heelcmaal niet bedoeld wat zal je geleden hebben En waar moeten we met je heen daar hebben we nu te kiezen gehad van daag tusschen een aartt schelm en dezen neger den 3 helm laten we leven en den neger offeren we op Het is treurig met de rechtvaardigheid gesteld Na deze ontboezeming wierp hij een deken over den doode en verliet het vertrek nadenkende over de mogelijke gevolgen van des negers dood en het met zichzelven oneens of het wenschelijk ware den burggraaf oogenblikketijk met liet gebeurde in kennis te stellen dan er mee te wachten tot diens ontwaken Toen schofit hem eensklaps de boodschap dic hij op zich had genomen te binnen De burggraaf zou ernstix ontevreden zijn bij zijn ontwaken hem nog d iar te vinden en 20U hoogstwiurschijnlijk met te verhinderen zijn er zelf heen te gaan Eerst de welkome tijdmg maar brengen raomjielde hij ik ben vandai letterlijk alles redder en moordenaar twingeland en smeekeling brenger van blijde tijdmg en Jobsbode slaaf en meester alles wal slecht bij elkaar past Begeven we ons op weg Ken vensterruit werd verbrijzeld de i tukken vlogen den jongsn graaf om het hooM een voor met de koningin uit Beiden richtten vertroo stende woorden tot do gewonden Een gewond meisje riep zoodra zy de koningin zag Leve de koningin Een ander dat door bloedverlies te zwak was om te spreken klapte in do verbonden handen Don aouvereinen werd door de menigte een geestdriftige ovatie gebracht Uistermiddagvertrok het koninklyk paar naar Sassari Nader wordt gemeld Het ongeluk dat zich heelt voorgedaan te Cagliari by het vertrek van den koning en de koningin is niet toe te schryven aan eenig verzuim doch aan het onbesuiste opdringen van de menigte die zich op het terras van het station bevond tegen de balustrade zoodat deze brak Volgens ofllcieele opgaaf werd oen man gedood en werden drie jonge meisjes zwaar en tien andere licht gewond BeLuie De Belgische Regeering hoeft haar toestemming verleend aan het jilan van een wereldtentuon stelling dio in 1903 te Luik zal plaats vinden en houfdzakeiyk een industrieel karakter zal dragen ESflBtiKD In een goederonloods van het Broadstreet statiou te ïhiswick in Engeland werd oen kist met het lyk van een jonge vrouw on twee schedels van kinderen gevonden Do kist was naar Helgiö geadresseerd en werd dadeiyk naar t lykenbuis gebracht De politie doet onderzoek De brand in het groote huis genaamd Hyde Parkcourt te Londen heelt de Engelsche pers tot eenige leerryke boschonwingen aanleiding gegeven Vooreerst vonden zy het biliyk labez Balfour welke oplichteryen hy met zyn bouwspeculaties bedreven moge hebben na te geven dat hy dit huis uitstekend in elkaar heeft laten zetten De felle brand bleef tot de bovenste twee verdiepingen beperkt De vloeren waren Inderdaad tegen het vuur bestand Een eerste eiach voor zulke liooge huizen waarin by elke nieuwe verdieping meer hot brandgevaar stygt is dus dengdetyke zoo min mogeiyk ontvlambare bouwstoffen te gebruiken Voorts is by dezen brand gebleken dat de Ijltkokers de groote overbrengers van brand zyn zy werken als tochtgaten waardoor de vlammen aangeblazen worden Ook hier verspreidde hot vuur zich door de liltkokers Men dient er dus op bedacht te zyn de kokers zoo te vervaardigen dat zy op elke verdieping automatisch afgesloten worden zoodi a de lift voorby is Een andero los is dat een of twee ladders buiten aan het hui werp viel voor zijn voeten neer HOOFDSTUK XVIll KSN IIRIIF Wakker geschrikt door den slag vloog de burggraaf verwilderd overeind iWat is dut Wat geschiedt hier f iSt mét de Salluces ilk weet het niet Men smijt van de itraat af een ruit in hiermee ijt ge reeds bij de hertogin geweest Is zij gerustgesteld Salluces sidderde Ziehicr echt romantisch ieti uit de riddertijden een teen m een brief gerold en door de ruiten heen aan zijn adres bezorgd Ren brief Een brief door de ruiten Dan iH hij van den baron Inderdaad hij is van den baron en niet jHxt kort t n kernachtig als wij van hem gewoon rijn een heel epistel tO wat nu weer nog niet van hem ontslagen icef hier 1 Raphael strekte zijn bevende hand uit en nam den brief aan Het scheen dat Salluces enkele woorden gelezen had of iets van den inhoud had kunnen raden want hij was doodsbleek geworden en huiverde iWelk nieuws gaan we nu weer vernemen lichtte Rnphael En hl begon te lezen