Goudsche Courant, vrijdag 21 april 1899

Ulreete Sitoorwegverblndlngen met GOUDA Wlnterdleost 1898 99 Aangevaogeo 1 Octolrar TUd vao Greenwich 90008 ROTTlIDAÜTtai im 11 91 11 18 11 81 l ll 8 41 8 87 4 88 11 8J 1 1 8 11 88 U 8 11 11 41 1 14 t ll 11 81 18 81 1 88 8 80 4 4 18 8 11 4 81 l lt Ml LU 7 81 8 10 S 40 10 8 80 f 10 1 84 1 41 8 11 7 18 7 48 S 40 D f it i 8 88 7 48 8 11 7 41 l eOUDA UÏN HAABilMi i il t 8 8 18 7 84 11 18 1 1 l ll 1 81 ISI t l7 l l 1 87 10 14 11 18 1 88 6 11 148 1 04 1 48 88 10 11 10 44 11 48 11 88 18 18 7 48 o 7 88 1 14 3 IM 1 84 18 10 O O U U A A H n r r K D A K i ii l ILU 4 10 7 11 104 11 s lo 8 l l li i7 M AwLW I Ol I OI 10 II 11 48 1 8 00 8 87 8 40 10 0 U I7 Aut a 8 1011110 80 108 1 18 818 8 88 1118 U 41 Ooodl 8 80 8 81 8 84 7 11 8 14 1 07 10 18 10 87 18 0n ll l 11 83 8 80 8 17 4 81 8 10 8 08 8 88 t 18 10 17 10 81 Uiidow l ll 8 81 n lt 14 1 87 8 87 7 10 10 84 Woon 8 48 7 8 I 8 08 11 11 UJ7 t 1 48 8 84 8 48 8 84 7 18 8 48 10 41 lllrookl 8 08 7 81 7 04 8 11 1 18 Ml 18 81 11 48 U 1 1 8 08 3 80 8 04 4 7 8 11 18 11 11 Uiwlil 8 88 8 7 44 8 87 8 4 I OÖ 0 lü 15 10 88 11 88 11 01 C87 8 01 8 18 1 88 4 48 8 88 8 88 8 18 7 88 80 07 10 01 10 84 WMrIuo 8 41 8 8 8 08 l ll 10 88 11 88 1M4 8 47 4 18 8 88 7 18 g 1 10 l ll 10 84 ü a w 8 14 10 48 4 14 SI j a4 1 17 I M l ll Il 10 81 11 11 11 11 l UI 1 40 4 17 ü ll 1 11 7 M 1 18 1 41 10 84 11 10 VouLCB 7 8 8 10 9 08 U ll l ll Ml 4 418 10 7 48 M Abo W 7 10 8 11 9 10 11 30 8 M 4 00 8 00 8 11 I OI 10 1 OowU LM 18 l l Oil 11 81 8 81 4 4T Mi 1M 1 4 J 11 O aangebracht onvoldoende zijn Hier deed het geval zich voor dat de bewoner van een verdieping door het vuur belet werden de ladder te bereiken gi lukkig was er nog een andere uitweg Kigonlijk zon er op elke verdieping een gaUir j om het heele tinin heen moeten loopcn met een ladder aan eiken hoek Opmerking verdient nog dat de waterstralen van de brandweer hetvnur bovenin niet bereikten zon hoog potin zij niet Fraskrijk Volgens Le Journal zijn de conducteurs der flacres antomobil voornemens te staken wegens de hoogc nschen der maatschappü die 23 francs buur per dag on per rijtuig van hen vraagt l e Maulin Rongc te Parijs heeft weer wat nieuws een polo spel op rolschaatsen Het wordt door vier dames gepeeld en trekt avond aan avond volle zalen BINNENLAND De Berl Lok Anz ontvangt nit hel Schwarzwttld een schrijven gedateerd 1 April luidende Slechts een halt uur van de idyllische badplaats Badonwciler ligt het slot Hansbaden waar gisteren ons Wilhelmientje met hare moeder is nangekomi n om er de lente gedeeltelijk door te brengen Terwijl Üen Haag de afgevaardigden der mogendheden over het probleem der ontwapening beraadslagen zal de jonge Koningin van Holland in de ontwaakte natuur van t Schwarzwald zich verhengen in den eenigst waren vrede die van geen volks ontwapening afhankelijk is Het slot Hansbaden is zeer in trek voor uitstapjes In een groot statig park ziet men hel hooldgebonw verrijzen welks hooge ziJtorens reeds van verre zichtbaar ijn Een gebouw daar naast in Zwitserschen Btyi en vol zeldzame voorwerpen van ondheidknndige waarde maakt een zeer vriendeIjjken indruk Van de balkons van t slot heeft men een prachtig nitziclit over de omgeving Voor ons ligt het aan natuurschoon 00 rijkc MarkgrMer land en uit de bergachtige bosohstreken ziet men vervallen burchten kerktorens en villa s opduiken Te midden van t frisache groen waarmede de natuur zich begint te sieren biedt Hausbadon een heerlijken aanblik Hausbaden behoort tot de meest bezochte badplaatsen van het groothertogdom Reeds in April komen daar de eerste gasten en eerst in den laten herfst vertrokken de laatste Het is ook niet de eerste keer dat de plaats vorstelijk beioek ontvangt De fabrikanten van Sunllght zeep hebben aan de hoofden van scholen te Vmsterdam hot verzoek gericht om hnnne leerlingen ocnige regels te laten schrijven en deze schrijfproeven aan het bureau der Sunligt zeep te Rotterdam op te zenden Van iedere school worden twintig leerlingen wier schrift het mooist wordt geoordeeld dan gelukkig gemaakt met do toezending van eene verstelbare cartonnen plaat de achterkant natuurlijk bedrukt met eene aanbeveling der zeepsoort Tel Men meldt uit Den Haag Donderdag IH Mei den dag der vredesconterentie zal hier tegen en in verband met deze conferentie oen meeting plaats hebben waar zullen optreden K Douicla Nienwcnhuis ds N 1 C Hchennerhom Onda 8 MMfdrMht ion NitQwirlrark OKpttlla I tt tnlii 8 10 i 88 41 8 41 8 18 1 08 7 18 7 88 7 81 7 48 7 88 4 48 4 88 8 04 l ll 8 17 8 88 1 08 8 II l ll 8 88 aoturda Olpello Hlouwerk rk Uoordroobt oida 7 80 7 41 7 88 1 07 1 11 8 80 8 41 8 81 t 0 1 08 eoadi Zonihuiwn Motrkopollo ZootormMrZofvurd Voorborg a Han Uigo 1 48 7 80 7 40 Voorbars 1 61 Zootonatcr ZoRwurd 1 8 Z raok iua Moaikipoüa 1 17 i n oil 8 11 7 48 8 08 iredikant te Nieuwe Niedorp en dr A Büher predikant te Schiermunikoog Dergeiyko meetings zullen ook in andere plaatsen van on land worden gebonden o a te Amsterdam Rotterdam Leeuwarden en Zaandam Deze meetings zoo wordt er bijgevoegd gaan uit van vr staande comités Men schrijft nit de Friesche venen De werkstaking in de veenderij te TJnje kan als geëindigd beschouwd worden Dat die betrekkelijk kleine staking niet lang zon dnren was te verwachten Do verTeners aldaar zijn alle kliinc veenboeren die klijn moeten spreiden willen zij hunne klanten blijven bedienen Zij hebben niet zooals de groote verveners meestal te beschikken over overjaarsche tnrf en dienen dus elk jaar de hoeveelheid turf te maken die zij meenen noodig te hebben Tegenover hen stonden de stakers dan ook sterk Deze verveners hebben dan ook l t geheel óf gedeeltelijk den eiseh der stakers ingewilligd en de arbeid is allengs hervat Wat de staking to Hcets betreft het Nederlandsch Arbeiderssecretariaat heeft steun toegezegd aon de stakers om den strijd tegen de groote verveners leden der Verceniging voor verveners te kunnen volhouden Daar de stakers nit de veenderij Sfetrokken ziJn is het er heel rustig Toch houdt de politie een oog in het zeil Zeker is het dat door deze staking de campagne daar dit jaar zeer kort zal duren want als de maaltijd is aangebroken dan dunt het getal klijntrckkers zeer snel dat leert de ondervinding elk jaar En de weiden liggen in Friesland gunstig waarop de appèlmeester al attendeerde als een goed teeken Gemengde Berichten Een proefje van Nederlandsche taal Eén onzer lezers beeft in N oord Brabant beslag gelegd op een circulaire van een handelaar uit Brussel die met confectie in ons land den boer afreist Deze circulaire i werkelijk curieus om t Hollandsch dat er in Verkondigd wordt t Begint vAiti Belangrijk Bericht Verzoeke aan te merken dat er geen bedrog is leder kooper ontvangt het geschenk aangekondigd in dit biljet op het punt van den koop En dan gaat bet voort De W en Co handelaren in stoffen te Brussel België zich bi vindende in deze streek met een groote hoeveelheid koopwaren zooals stoffen van modeartikelen on van eerste kwaliteit voortkomende van de eerste fabrieken van den vreemde Mogend met zijne koophandel niet voortvaren en mogende met zijne koopwaren in België niet weder inkomen door de groote prijsbepaling aan de tplrechten heeft zich onverzaagd van de bewoonde van deze land te voordeel aanbrengen liever als van die rechten te betalen die zich aan 20 per honderd verhoovaardigen op de fabrieksprijzen Om deze koopwaren in korten tjjd kunnen in orde brengen heeft bedienden gelast die zijne betrouw hebben om aan elke kooper eene geschenk aanbieden die zal gegeven worden op het punt van den kooper en die zal schillen volgens de waarde van het artikel gekocht Overzicht van ecnige prijzen Manspakken f B BO Broek f l BO vost voor niet Een geheel manskostuum voor f 8 50 een kostuum op den koop toe 1 14 10 11 U l 10 18 10 8 11 81 lO H 10 1 10 88 10 48 10 18 n 4 11 88 11 80 18 17 88 1 88 JiL 1184 11 08 11 47 11 18 11 80 U 41 11 81 II 11 87 10 11 10 17 10 88 10 48 10 84 ns 10 18 11 08 11 17 De bediende zullen aan uw woonst overvaren in den loop van den dag om uw deze koopwaren aanbieden die zullen verkocht worden 10 per honderd onder het fabrieksprijs 1 De W en o verzoekt het publiek die goed overzien om ze niet te vermengen met koopwaren van warenventers die met leugenachtige omzendbrieven berichten eene eenvoudige bankbreuk of gedwongen verkooping Jm die handeling te nazien is de cliënt verzocht van den verkoopboek te teekenen de geldsom door hem betaald en het nummer op de stokken door hem gehad Hg zal een geschenk krijgen op het punt van den koop 1 De W en Co zal geene reklamatie ontvangen op deze zaak Voor alle inlichting bericht zich begeven Brussel België Aanvaardt mijne beste groetenigsen zegt de beleefde koopman ten slotte B N Men schrijft nit Harlingen Een agent in assurantiën ontving dezer dagen een pak polissen houdende verzekering tegen inbraak Ik schrikte zei de man en zond met de volgende gelegenheid die dingen terug met de bijvoeging InbrekersV Neen zulk gemeen volk houden wij er niet op na Inderdaad mag van onze woonplaats worden gezegd dat er niet wordt gestolen By mcnschengeheugen kan men zich maar één geval berinneren van een buitensporig persoon die beproefde ergens in te breken en op de daad betrapt is geworden Maar diefstal Y Hier totaal onbekend Men meldt uit Zcvenaar Dagelijks gaan van bier minstens vier der marechaussees deels in burgerkleeding deels in koopmanskleercn gestoken om den nog altoos voortvluchtigen D op te sporen Vertoefde D voor eenigen tijd in Duitschland thans is hiJ weer naar zijn stulp in het bosch te Didam teruggekeerd Het is niet alleen de bekendheid met het terrein maar meer nog zijn groote behendigheid in het loopen die hem tot nu toe gered heelt listermorgen is in hot Ziekenhuis te Rotterdam overleden de 21 jarige Adrianus Ham gewoond hebbende Prinsenstraat 48 die Zondagmorgen met andere leden der Onderlinge Brandweer lnb zich in de bediening van reddingsmiddelen biJ het klimhnis op het terrein van het abattoir oefenende door het breken van een der etijien van de reddingsladder uit het Stadstimmerhuis van een hoogte van 6 4 7 meter op de steenen gevallen was en een scbcdelhrenk had bekomen Van Zondag af tot heden is de ongelukkige niet bij kennis geweest Eergisteravond is de nit zeven deelen bestaande reddingsladder met de zes losse stukken waaronder een sport naar het gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer overgebracht om als overtuigingsstuk te dienen in de strafvervolhing die hoogstwaarschijniük zal worden ingesteld Naar ons ter oore kwam zou men zich b do oefeningen in het reddingswerk bij brand waarbij aan een der jongelieden het ongeval overkwam dat zijn dood ten gevolge had bediend hebben van zeven ladders boven elkaar verbonden ofschoon men wist dat dit niet geoorloofd was Daardoor en niet door de ondeugdelijkheid van het materieel zou het ongeluk hebben plaats gehad N R t 1 88 17 8 17 8 84 8 41 8 47 1 44 1 84 8 01 8 08 1 14 4 40 4 80 4 87 8 04 8 10 8 8U 8 4 4 08 8 88 n 4 04 4 14 1 14 8 48 4 41 4 81 8 7 8 18 8 81 8 87 1 41 4 18 8 18 1 41 8 40 1 88 1 41 1 88 a oi 8 17 4 88 4 11 4 88 8 04 8 18 4 08 4 87 S 14 liistermorgen om elf uur was de heer J Zwalf Hzn in ziJn winkel aan het Rapenburg 99 te Amsterdam bezig met het maken van gasgloeilicbt kousjes Hij gebruikte daarbij een beker mot een mengsel van zwavelether en eenige andore stoffen en een open gasvlam welke gereedschappen hiJ naast elkaar liet staan toen hy zich een oogenblik moest verwijderen Plotseling hoorde hij een ontploffing en bemerkte dat de vlammen opsloegen van de werkbank Hö had nog even den tyd zyn vijfjarig kind dat in de achter kamer was ia veiligheid te brengen en op straat te vluchten De vlammen sloegen fel om zich heen en voor de brandweer hulp kon brengen was de vinkei de kamer daarboven en de beide kamers er achter één vuur Met twee Vechtkranen werd onder leiding van den brandmeester Proost de brand gebluscht Geheel uitgebrand zön vier vertrekken terwjl de bovenbewoners vuur en eenige waterschade lyden AUes was verzekerd Het bovenhuiswas bewoond door den timmerman i Meenhow Christenmoord I In den laatsten tijd is het weder herhaaldeiyk voorgekomen dat de Christengemeenten in China zqn overvallen en schier uitgemoord Hoe ontzettend wreed de Chineesche beulen hierby te werk gingen moge biyken uit een welwillend aan den Tyd ter inzage verstrekt schryven van een Nederlandsch missionaris omtrent een ontzettende vervolging waardoor byna een geheel vicariaat van Ly tsoean tot I tsong is vernield platgebrand terwyi tal van Christenen na de afschuwelykste folteringen werden gedood en de overigen zpn verstrooid geworden Een jeugdig missonaris die nog geen twee jaren daar arbeidde aad het zielenheil zjn stukken vleesch uit het lichaam gesneden en afgenepen en hy werd met gloeiende staven geschroeid en gebrand Voorts was zyn geheele rug doorboord van kleine kogeltjes en wifren de geheele linkerzyde en de linkerarm bont en blauw gebeukt Ten slotte heeft men den martelaar het hoofd afgehouwen er de hersens uitgehaald en den romp opengesneden om er het hart en de lever uit te nemen Een uit de beenen gesneden groot stuk vleesch hebben de beulen opgegeten en zyn bloed hebben zy gedronken Niet minder dan 83 Christenen werden met hem om het leven gebracht sommigen nadat men hun de oogen uitgestoken neus en ooren afgesneden den mond tot aan de plaats der ooren opengereten en hen op verscheiden deelen van het lichaam met gloeiende yzers gebrand had Drie en zeventig Christenen die op de bergen in een hol waren gekropen werden door een groot vuur vóftr den ingang ontstoken verbrand of stikten Posterijen en T elegraphle 4 I Vacante directies 77 P 112 T Postkantoor Rozendaal Jaarwedde f 2400 en vnje woning Pensioensgrondslag 12800 Borgtocht fBllB reëel Post en telegraafkantoor Huisen Jaarwedde f 1300 en vrye woning Pensioens grondslag f 1500 Borgtocht f 2595 reëel Post en telegraafkantoor Terneuzen Jaarwedde f2B00 en vrje woning Pensioensgrondslag f 2950 Borgtocht f 20 000 reëel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wo dt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge d bepalingen van het Koninkiyk besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraaiambte naren voor beide laatstgemelde directies den voorrang Sollicitaties in te zenden voor 5 Mei a s 78P 113T Benoemd 1 April Tot tweeden klerk hg het Hoofdbestuur F A van Breen tot adsistentbj het Hoofdbestuur Jkvr A H van Geusau Mej C C F Morra R H VI Harcksen en J P C Veldhoven 10 81 11 18 10 04 10 11 10 18 10 18 10 84 7 88 8 01 8 l 8 11 1 18 8 11 D door 8 80 10 84 U M 1 87 10 10 O Dlrnieaill l 1 47 le n U Bk 1 84 reiiinr moot liok 10 01 j borenaioB roonion TMl 10 07 1O80l OD bowiji l l 0 80 7 18 8 1 87 10 10 7 88 84 8 18 8 11 8 14 10 10 11 10 11 10 88 10 88 11 8 8 M D door 8 88 10 81 U O 1 44 8 80 6 18 8 18 8 80 8 81 8 80 7 1 88 10 08 l 4 1 41 l ll 10 1 0 10 8 7 48 8 18 tot brievengaarder te Avenhorn W Bakker en te Beek gemeente s Herenberg A W Gerritsen 1 Mei Tot adsistent te Maastricht J H Theelen en te s Gravenhage 1 Th L Didier en A de Vries allen kantoorknecht aldaar tot brievengaarder te Heer Hugowaard 3 Broertjes on te Maasbrocht mej T C ö de Venne gehuwd met J H van de Venne IB Mei Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Blokzijl ö J de Jong thans in geljke betrekking te Huisen 16 Juni Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Gouda J A H A Jansen thans hoofdcommies der posteryen ten bnreele van den Inspecteur der Posteryen en Telegraphle te Utrecht tot directeur van het p istkantoor te Oifiterwyk D J Hofsommer thans commies der posteryen 2e klasse te Amsterdam 1 Juli Tot directeur van het postkantoor te Tilburg Hf A Hoxel thans in geiyke betrekking te Bozendaal Bevorderd 1 April Tot hoofdcommies by het Hoofdbestuur de commies P C Kers sen tot adjunct commies de 1ste klerkiSi H 8 van Lookeren on P Hoatschilt lot 1ste klerken de 2de klerken 6 van Staveren K J W Koch A W J Muysken J J Muylwyk en F A Klompé tot klerk der posteryen en telegraphic 1ste klasse do klerk 2de klasse O J G van der Sltys te Amsterdam 1 Mei Tot hoofdcommies der posterijen de commies 1ste klasse W G Krüsemann met verplaatsing van Breda naar Utrecht tot coimpies der posteryen Iste klasse de commies 2de klasse G J Balfour van Burleigh met verplaatsing van het bijposten telegraafkantoor Amsteldyk te Amsterdam naar bet spoorwegpostkantoor no 4 te Nymegen tot commies der posteryen 2de klasse de commiezen 3de klasse D Zwaanshals met verplaatsing van Utrecht naar Vlissingen en W A van der Meuten met verplaatsing van s Hertogenbosch naar Rotterdam tot commies der posteryen 3de klasse de commiezen 4de klasso F van Eek te Leiden en R F C baron Bentinck van Schoonheten te 9 Grnvonhage Verplaatst 1 April De klerk der posterjeu en telegraphic 2do klasse A J Kok van Amsterdam telegraafkantoor naar Mydrecbt de klerk der telegraphic Ute klasse mej B C Duintjer van het telegraafkantoor te Utrecht naar bet postkantoor aldaar April De adsistent D de Lozannevan Oisterwük naar Hensden April De klerk der posteryen en telegraphic le klasse 1 C Niemcyer vunArnhem telegraafkantoor naar het byposten telegraafkantoor Groote markt aldaar 1 Mei De commies der posteryen 1ste klasse A J A baron Mnlert van het spoorwegpostkantoor no 4 standplaats Nymegen naar Breda de commiezen der posteryen 2de klasse A J F Wouters van Rotterdam en 1 W Nortier van Vlissingen beidon naar Amsterdam de commies der posteryen 3de klasse 3 3 Raisig van Sas van Gent naar Utrecht 1 Mei De surnumerair der posteryen en telegraphic J K Rakhorst van Elburg J Marees van Pnrmerend E J Diest Lorgion van Velp A W Hissink van Hillegom mej IJ Hoogslag van Gorredyk P Hoekstra van Drachten allen naar Amsterdam postkantoor J C Viersma van Klundert J J M L Marchand van s Gravenzande M J Baak van Naaldwyk G J N Prick van Sittard P C C Engelbregt van Voorschoten H T Huberts van Dongen allen naar Rotterdam postkantoor A J van Dramen van Zeist D Coster van Alblaaserdam A C Hofman van Zwyndrecht H W de Vos van Hardinxveld F Scherpenhuyzen van Zevenbergen H W de Jong van Oudenbosch allen naar s Gravenhage postkan toor A G Kastein van Lochem J L Cluysenaar van Boskoop J van der Bend van Ommen allen naar Arnhem postkantoor H C Felser van Smilde H Memdersm van Bolsward J Wessels Boer van Steenwyk allen naar Groningen postkantoor W B Blokhuis van Oosterbeek H Schipper van Bussum J H J du Saar van Naarden allen naar Utrecht postkantoor mej J H Hofs van Zevenaar en mej A J van de Ven Sauveur van Cnlenborg beiden naar Haarlem postkantoor fa klerk der posteryen Isto klasse A A M E de Man van Maastricht postkantoor naar Borkeloo de klerk der posteryen en telegraphic 1ste klasse 1 J Ligtvoet van s Gravenhage telegraafkantoor naar Leiden postkantoor onder intrekking van zyne verplaatsing naar Boskoop de klerk der posteryen en telegraphle 2de klasse L M Nagel van Leiden postkantoor naar Boskoop Belast met het beheer 1 Mei Van het bgpost en telegraafkantoor Amsteldyk te ingang van gelgken datum verplaatst van Vlissingen Ontheven van zjn beheer 1 Mei De directeur van het post en telegraafkantoor te Temenzen J Spaanstra en werkzaam gesteld ten telegraafkantore te Rotterdam Ingetrokken De verplaatsing van den klerk derposterjen en telegraphle 2de klasse W P Zeilmaker van Amsterdam telegraafkantoor naar Mydreeht op 1 April 1 1 Verlof verleend voor één jaar met stilstand van anciënniteit 1 Vpril Aan de klerk der posteryen 1ste klasse mej A P Krak te Hensden Eervol ontslagen 1 April De brievengaarder te Puttershoek C van Holst 1 Mei De brievengaarder te aastrieht J van de Venne Ontslagen 10 April De brievengaarder te Schinnen P J Dohmen 13 April De klerk der posterijen 1ste klasse J P le Roy te Drnten STADSNIEUWS GOUDA 20 April 1899 De Heer C Hoogenboom lid van den gcr nieontoraad zal zich by de a s periodieke verkiezing niet meer herkiesbaar stellen De heer P X Labryn opzichter aan de gasfabr ek alhier komt voor op het drietal alfabetisch voor directeur der gasfabriek te Wormerveer Voor de groote korpswedstrydon uitgeschreven door de kegelclub Onder Ons te Rotterdam tor gelegenheid van haar 5 jarig bestaan hebben zich niet minder dan 62 clubs aangemeld Aanstaande Zondag zullen de volgende clubs werpen Recht naar t doel Regiment Unknown Poedelhaat Festina Lente Scheepvaart Maas I Maas II Aurora OndDelfshaven Zonder naam alle van Rotterdam A T G V Vaste hand G O Z S alle van Amsterdam Harmonie Gouda D I N Zulfen Anti Poedel Gouda AntiPoedel Schiedam Door oefening grooter Door oefenirig grooter II beide van DenHaag Semper Amicitia I 11 en III alle vanBreda Recht naar t doel Schoonhoven Vooruit Alle Negen beide van Rozendaal Houdt m er op Maassluis Koekoek DenHaag Bah Vung Dordrecht Harmonie Leiden T H O H Apeldoorn Amicitia Gouda Allenegen iezellig samenzyn beide van Nunen Op Zondag 30 dezer werpen Maipo Prost beide van Rotterdam Poedelhaat Twee duifjes Oranje kegelclub Koekoek Zonder ballen geen pleizier Entre Nous Nooit gedacht alle van Amsterdam Eensgezindheid en Kopke neer beide van Rozendaal Steeds beter Er naar toe beide van s Hortogenbosch Hard gaat ie Dordrecht E N T s Hertogenbosch Hard gaat ie Haarlem Ons genoegen I en II beide van Den Haag Alle negen Gouda Musis Sacrum Schiedam Houd plank I en II beiden van Gouda Dordt II Dordrecht Vriendenkring Arnhem Altyd hout Dordrecht Stryd in vrede Onder ons La Renaissance alle van Tilburg Wy komen ook Gezellig Vormaak beide van Rozendaal OuDsnooRN Gisterenmorgen omstreeks half 6 uur heeft de stoomboot arsjens van Boskoop op Amsterdam vóór de kalkbrandery van den heer Wemink de stfhnit van schipper vyfhuizen geladen met circa 35000 steenen bestemd vo6r den Haag in den rug aangevaren met het gevolg dat de laatste onmiddeliyk zonk Een en ander ging zoo spoedig in zyn werk dat schipper V en zjne vrouw en de twee zoons bgna zelf in de diepte verdwenen zoo het schipper Fr Blom die met zyn schuit in de buurt was niet ware gelukt hun nog in ttjds te redden ze waren toen echter reeds half in t water In het gezin van D de long werden ze vriendeiyk opgenomen en van droge kleederen voorzien Van den inboedel s niets gered en alleen de top van de mast wgst do plaats aan waar het onheil voorviel De oorzaak wordt toegeschreven aan den veel te snellen gang die de stoomboot had tgdens de mist die er gisterenmorgen hing Waddisosvken Alhier is begraven vrouw Turk Haar man A Turk is schipper Zoo man als vrouw waren vreeseiyk aan den drank verslaafd Hun leven was erger dan dieriyk De vrouw stierf Donderdagmorgen en het lyk heeft gelegen tot Zaterdagmorgen Er was niemand te vinden die het wilde aüeggen t Was dan ook afgryseiyk t Wemelde van t ongedierte Toch sliep de man maar steeds bj het lyk der vrouw meest in beschonken toestand Zelfs vond men hem Vrydagmorgen om 10 uur nog dronken op t doodsleger Den Maandag te voren hadden man en vrouw nog hevigen twist gehad omdat de man meende dat zy een borwl meer gehad had dan hj Het misbruik van sterken drank sch nt dan ook wel de oorauk van den dood te zijn geweoit Laatste Berichten SrAitJü Do raad van eer heeft besloten te verzoeken de generaals Fernandez Tejeiro en kolonel Zamora uit het leger te ontslaan wegens hun gedrag in den oorlog met A merika De rol der pers Wat sommige kwaadsprekors er ook over zeggen de hedendaagscho pers bewgst dageigks groote diensten aan de meuschheid Nog onlangs meldden meest al de hollandscbe blaaen Ule wonderbare genezingen bekomen og middel van eene nieuwe behandeling Er was spraak van twee gevaUen in chronische doofheid en van eene neusziekto waarvan de genezag onmogeiyk scheen Ten gevolge dezer afkondiging hoeft een groot aantal doove of aan neusziekten lydende persouan den raad gevolgd welke hun door e aagbladen gegeven was en hebben zich gewend tot het Instituut Drouet gevestigd te Brussel Anspachlaan 140 Zg kunnen er 2ieb geluk mee wonschen want by velen hunner is eene groote verbetering waar te nemen en eene nieuwe bepaalde radicale genezmg wordt nog aangekondigd Het s die van Mej Esther Odeyn dochter van M den statieoverste van Landeghem bg Gent Dit meisje was aangetast door doofheid en leed bestendig aan oorrniscbingen Het IS haar voldoende geweest gedurende eene goode maand de nieuwe methode van Dr Drouet te volgen om van hare kwalen verlost te zyn En zoo wordt de lyst der genezingen dageIgks grooter De behandeling van het Instituut Drouet is noch lang noch kostbaar Zg noodzaakt tot geene enkele verandering in de gewoonte Al de personen die het vragen ontvangen gratis het Journal de la surdité des maladies dn nez et de la gorge dat de geneeswgze Drouet behandelt en een groot getal genezingen verme dt alsook eene vragenlgst by middel van welke do zieke eene consnitatie kan nemen die msgelgks kosteloos is BurgerlUke Stand GEBOREN 18 April Pieternella laroba ouders J van der Heiden en M J Snel Anna Paulowna ouders E van der WerIen W Aikema 17 Rorabout Pieter ouders K de Geus en R van Bekelen 18 Jacobus Hendrik ouders l S G Vooys en I de Jong Elisabeth Theodora llendrika ouders A W van Berkel en A M H Klaverwgden Gerarda ouders C de Bruin en C de Knecht 19 Johannes ouders 1 Lourier en N Lokum OVERLEDEN 17 April B Davidson linisvr van S Kutz 59 j M van de Pavoordt huisvr van L van Wankum 61 j GEHUWD 19 April M A Heerken8en J M van Asten C M M Vierling en M T E Jttrgens K M Botterop en A Begeer Seeuwijk GEBOREN Macbtilda Maria onder H Ballcring en M Verbg Jan ouders 1 l itenbroek en C Haak OVERLEDEN M M Verkaik 29 j MAK TilSUlOHTKM Gouda lo April 1899 Hoewel de stemming voor granen wat vaster IS ging er hier boden weinig om Tarwe eeuwsche 6 80 il 7 10 Mindere dito 6 25 i 6 60 Afwijkende 5 35 4 5 90 Polder 6 6 50 Rogge Zeeuwsche 5 jo i 5 5 Polder 4 75 i 5 Gerst Winter 460 i $ Zomer 4 50 i 4 90 Chevallier 5 50 i ƒ 6 35 Haver per heet ƒ 3 5 il 3 90 per 100 kilo 7 ij i 7 50 Henneplaad Huitenlandsche 7 i 7 50 Kanarieraadi 6 4 7 50 üooUaad 8 40 a 8 60 Erwten Kookerwten 7 50 4 ƒ 9 Niet koekende 6 60 ii 6 90 Buitenlanilsche voererwten per 80 Kilo 5 80 4 6 15 Boonen Braineboonen 10 50 A u 50 Uuivenboonan 7 20 4 7 50 Paardeboonen 5 80 4 6 10 Mais cr 100 Kilo Bonte Amenkaansche 5 4 s ao Cinquantine 5 904 625 Fcxaman 510 4 ƒ 550 ViBMAKKi Melkvee goede janvoer handel en prijien vlug Vette varkens goede aanvoer handel flauw 15 i i6 et per half K ü Biggen voor Engeland goede aanvoer haniiel vrijwel 16 4 171 1 et per half K C Magore Biggen goede aanvoer handel tug 0 65 4 0 90 per week Vette Schajien red aanvoer handel vlug 16 4 22 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 4 il 7 Kokkalveren 8 4 15 Boter goede aanvoer handel vrijwel Goeboter o 90 4 1 00 Weiboter 070a 0 80 i r Kilo 360 t Staat8 loterij 8a Klane Trotkiag van Doadgidat 10 April No 86S ƒ 8000 No S3 400 No 808 O 100 PrijwD vao 48 lil 8418 888 8708 181 8 14iai 17018 WU iOt 4184 8188 gSOl UiOO 14196 17343 I9I80 1010 4480 70 S 81 11898 18084 17441 0017 1883 4830 7878 9848 1178 1 18108 88 6 t708 8094 7448 801 liOBO 15687 17935 80167 14 8818 7984 10813 18710 71 1891 90878 1147 8333 34 10881 14088 11889 1S844 iOtl7 1814 1484 8089 88 14190 I808T 1873 10741 1188 8674 8193 10740 14183 18177 44 14 038 8 97 8411188 S8 18481 1I8SI 98 31T6 8140 8i3 11188 14880 18 11318 i0 44 SS 1 8490 844811810 7 14848 18048 1 880 NIECWE WESTOFPEir bij A Tan OS Al Md Tailleur Kleiweg E 73 7aa GOUDA l elepkatm if Beurs van Ainstenlam Mkn 87 H APRIL Vrhri KiDiauND Oort Nod W S 1 I7 dito iltto dito 3 98l dito dito dito 8 96 i llosoji Olil Gou l 1881 88 8 101 ItiJJl lu ohr jvm 1861 81 8 lO OoaTim Obl in palier 1868 1 84 ii dilo in ilf r IBII8 1 84 PoiTuoaL Olil met coupon 8 dito tiokot 3 RoiUMD Obl Blnnenl 1894 4 66 dilo aocoaa 1880 4 l dilo bi Rolhs 188 4 981 98 dito bij Hop 1881 90 4 IS dilo io goud laan 1888 8 dito dito dito 1884 8 103V Srasn Per i lohuld 1881 4 81 TnilItlj Qopr Couv leen 1890 4 7I Ga iMuing Htia D 83 Oae leaning aar o C 98 ZniD Ari Bep T obl 189 106 101 Ulimo Obl Buit Bah 1890 8 101 VlKutm Ohl ♦ onliep 1881 87 A aT BDlll Obligation 1898 8 101 EoTTMOiM SlaH loou 1894 8 1011 N D N Afr H ndolt aand 961 Aroml b T b Mn C rli i atan 746 Dali Maataohanpy dito 107 Am Hypoiheokb paudbr 4 103 Oult ij larVontenl aand 65 a Qr Hypoiheakb pandbr SVi Naderlaudacba baak aaod 101 Nod HaudelmaaUab dilo U41 N W t Piu Hvp h pandbr 8 100 Bott Hjr iothaekb pandir 3 l 100 Utp Hvpolhookb dito 8 98 Ooaraiia O nt Hoog ban aand 1 RoaL Hypotbeokbauk paudb 4 Ahiuu E uI hjrpoth pau Ib 8 90 I Maiw L ö Pt Liku ran I S NiD Holl IJ 8pour Mij a nd USV Mij t t Eip V St Spw aand 11 Ned Ii d Booorwogm aand 1 ISO I Nod Zuid Afr Spui aand 6 91 S dito dito ililo 1891 dito 8 lOO 871 ITAUI 8poor 1887 19 A Kolil 8 671 Zoid lial 8p mij A H obl 8 89 PoL H Wariohau Weeueo aand 4 180 RuaL Or Run Iwang Pambr dito a bd 6 105 Kurak Cb Alow 8p kap opl 4 108 dito dito oblig 4 I 100 58 AvnKA Uin Pao Sp HiJ o d 6 B8 Chio k North W pr ü T aand 144 dilo dilo Win 81 Palar obl 7 I407 DoDver It Bio Or 9pni oon T a tl lUiooii Ceotral olil ia goud 4 i 104 Louiil k Naibtilli Oerl v aand 68 Maxi o N Bpw M le byp o 6 10 14 Hiai Kuiiaiv 4pCl pra aand 14V N York Oulaa o k Waal aaod 1 7 Uu Pao Hooflun ob ig 6 dilo dito Li a Col la hyp O 6l Ouaoa Can South Chart v aaDlJ Vis C Rallw fc Na la h d 0 0 AniBtord Omnibua Uy aaod Rotterd Trainwa Uaa a nand NlD Blad Amatarilam aand I Stad Bo lerdam aand 8 BlUin BUd Aotwarpan 1887 1 B ad Bnisaal 1886 UoKO Theiaa Reaullr 6 aalaah 4 Ooinva Btaaulunig 1880 8 K K Ootl B Cr l8Sa8 Satsj Slail Madrid 8 1868 NlD V r B Arb apoiil aIrt i lÜ 100 107 00 100 100 116 8I 11 Vi dito Paan Ohio obkg 8 OragOD Oabf le hjrp in goud S 81 Paul Miun k Maait ob MAATELS T IL On MAUE8 Mantel Costumes Klou8en JaponsloffVn in groote verscheidenheid en Concurreeremie prljmen ÖOWbA ADVERTENTIEN il t H oiiacha8al ala as a éSak makkelrkatapoetamld elToocHaarw in aovooraldaniaieriKliiileracIloamatk lB3f Apprtluur van C II Millar k Ca ♦ 2 B lli8lrl4 Manlattacoad willis op naam en fabrlAanurk Vartryikaw Iv NaarM Whiltllart lnMaaMWaHuialaRlMlM a iraaaaaa a aaraa HMaallr Z Sij ï