Goudsche Courant, zaterdag 22 april 1899

No 7871 Maandag 24 April 1899 38ste Jaargang mmmi courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relefoeB No SS De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEMTEN Telefooi He M ADVERTENTIEN worden ge laatst van 1 5 regels li 50 Centfn iedere regel meer O Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd It 3 tOoedkoopste en goUedst adres voor Vervoer van Inboedel zoowel binnen ala buiten de atad met geiloten wagens GRAVEST EIJN Oude Gouwe AUet wordt tegen TroHiiport iiehade venekerd WINRELHUIS I op goeden tsnd te W UIJA te Huur gevraagd Offerten gelieve men te adressecren min de 8INGEE MAATH HAPPI I Hoogstraat 346 te Rotterdam Openlaar Onderwijs Toelaling lan LetrÜDgen op de TasscbengchNl De Commissie van l oeziclit op lii t Lager Onderwijs alliiur maakt bekend dat de iDSchrUving van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten JUNI 1899 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op I INSDA den iösten APRIL 1U99 des namiddags ten vtjf aar Voor verdere byzonderheden wordt verwezen naar do aanplakbiljetten Namens de Commissie Dt Stcretarii 3 H VAN DE VOOHT GouDi 13 AprU 1H99 Door vertrek naar elders wordt tegen bimjken prgs ter ovemarao aangcftoden een soliede Gaskacliel Te bevragen KKIZER8TRAAT Ui BOPIA OÜDEWmR Ondcrgeteckende bericht bö deze het geCcrde publiek dat hy van af MAANDAÖ aanstaande en vervolgens des DONDKHDAUS en ZATERDAGS een dienst zal openen als Vrachtrijder Afrit by den Heer W KKBKKVELD Lange Tiendeweg Onder minzame aanbeveling J JDK V11IE8 E CASSITO TANDAUT8 TurfbaarktlT Qouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur W0EN DA08 en VRIJDAUS vant tot t uur ZüNDA 3S geen spreekuur Qeoombineerde NiTPR GENEESINRIGHTIN6 door plaifleH krulden ozuu water licht lucht eni liuondere btli in leting van zenUWzlekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijce of jcujsdigc buitensporigheden hoofilen riiglijilcn birekzucht niaaclÜden Klfchle hloedamenKlmr lekten der slnfwluellnt borstlUden rheuinatismus Issrhias vlechicn en liuidiieklen IWIijk pension Externe behandeling in bpeciale gevallen Pro l ctus op aanvrage fratls en franco Sanatorium Arentsburgh VUOKBUKCi bij Uen Haag aan de Ueestbrug Hieuw onoTertrnfteu Prof Dr Liebers welbekend nVW SBAOBT ILlXIB AIImm Hht ii t Filicielumerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alte zelle de meest hardnekkige xenliw Kiekten vooral ontitaan door afdwalingen op jeugdigiii leeftyd Totale genezing van elke zwakte Uleek znoht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpyn lechte ipyiTertering OnTermogen Impolenz Pollntione enz Uitvoerige prospectuseen 1 ripr r SeMh i i dubbele iewk I OnlnilDepflt Matth t d Veitte üallboiwttel Dl poll M CUban fc Ho Annlerdem F Happol ürev iidi ge r lUlni M it J mnJOi Boltetdam Wil k Co fiouilu n bil alle dropten ieuda Uaik van A BEIHKHAN k XOON Het moderne Borduren op de Singer I aaimachine De op 10 APRIL begonnen 1 BORDUUR CURSUS WÊ in het mode magazyn rEspérance Oosthaven B 19 zal op verzoek van vele belangstellenden ook in de volgende week nog gehouden worden en dus tot en met 29 APRIL voortduren De les uren zfln voormiddags van 9 12 uur en des namiddags van 2 ö uur Het onderricht wordt verstrekt door eene dame die deze nieuwe kunst grondig verstaat is geheel kosteloos en zonder verplichting om by ons te koopen Zy die aan dezen cursus wenschen deel te nemen worden beleefd uitgenoodigd hiervan keunis te geven aan bovengetwemd adre ofwel uan ons kantoor te Kotterdam Hoogittraat 346 SINGER MA ATSCH APPIJ NIEUll I HIEIJIWI MIËIJfW GESCHIKT VOOK ITaclitlicliten Koffie en Theelichten Welke 4 uur branden k 2 1 en 0 uur brandende k 3 cent per stuk Ëeotg Agent Toor Goudo en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Hen behoeft biervoor geen Olie goan Olaasije Hl Alleen een luoiter aansteken is noodlg Qeheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk LAAGSiTE PRIJZEH lïTiet TT old oean d e is het boter te koopen met Jadeaux maar men moet zekerheid hebben de cadeaus niet in hetgeen men koopt te moeten betalen Die zekerheid heeft men alleen als men BlHijHseH ti boter koopt 9 a CB 9 9 ft 9 Dl t 9 MuiJ en H fabrikaat is en biyft onveranderd puik en de prflzen zyn en biyven de laagste VoorKlureiid schitterend filucce § met onze prachtige solide kostbare Cadeau Serviezen EN DM NIEUWE NIKKEL ARTIKELEN alsmede mot onze andere bekende toegiften van prima kwaliteit als THEE OHOCOLADK CACAO en KAAS Door den kolossalen omzet dien wy hebbon en ook vooral door onzen rechtstreckschen verkoop zonder tnsscheukomst vun Agenten of Winkeliers is elke solide concurrentie buitengesloten Onze allorfljnste gegarandeerd zuivere NaluurbMter kost nu 70 Ct per pond met 1 dubbeltjes tablet Chocolade er by cadeau eigeniyk dus slechts 00 Ct A BLÜIJSSEIN ZOi K J Fabrieken te ASTEN Opgericht 1828 ïevestigd 34 eigen Verkoophuizen waarvan te GOUDA l¥IJdstraat 160 BE1§ITE HfVALrrEITEIl X t roorai op de ECHT JtandteeixtiSnff met rood letteivt jOberiahnstein aHUCTEUmHli ViaORJABROH OBtRlAHHSTem i € Overal SCEH gg erkrijobaar A Maataehappy tot ExploUatie van de FMorta Bron Kantoor voor Nederland Boompjn éO Botterdam mi m immm TE HUUR GEVRAAGD op drukken stand Brieven onder nummer 2471 bureau dezer Courant TUINGRINT en MlHELI Ei by JAN ZWAUT Pzn Bleekersinfjel R 212 Te Huur terstond of later een BOVeWHlIISI Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Eluweelen Singel So 612 HOLLANDSCHE n TrMnnniin fiir AIMSTKHIt tlM I PrysnoteeriDg übina Congo Stofthee 50 en 56 örol 56 60 Lekkere 65 Souchon 75 Geurige 90 Congo 100 Ontbijt Thee 68 1 Namiddag Th e 15 Alleen Terkrggbaar by P tl J van Wankum OoDthaven U 14 i cn warf Solial voor Ie ongelukkige slachtoflers der Zellbeyiekkiog Onanie en gehe nio iitspettingen ia Het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G ÜoUaudsche iitgftTe met 27 afb Prfla 2 nlden Ieder die aan de versehrikkelüke gavol tjn van deae ondeugd I dt moet bet lezen de oprechte leenng die bet geefl redt jaarlqks duizend van eeo zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlagH Magazm te Leipzig Neainarkt 34 franco tegen inzending van het bedntf ook m postzegels en in eiken hoekiandet in Holland J E MBEFAMBT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor hetLEVhEEN en MAKEN van Heeren en Hlnderkleedlng tegen de meest concnrreerende pryzen 1 tf Zie de Etalag c A SLEGT beTealtzicb aan tut h t tereren ran Zuiver Zeeuvsoli Tamebrood t eent de K 6 NIEUWE BAVKN 28 S VÊ Bekroond op de Interofttionale Tentoonitelling van Bakkerg Hulderg en Kookkunst te s fjravenhage met een diploma Ver gold Zilveren Medaille TE HUUB TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MAEKT i Dit No bestaat uit Twea Bladen EERSTE BLAD BulteDlandsch Overzicbl Het Fransche Hof van Cassatie is in vereenigde zitting zeer lang vergaderd geweest Van 12 tot 6 uur en med is zoo weinig tot eene conclusie gekomen dat de byeenkomst nog wordt voortgezet I e groote vraag was of men de enquête zal heropenen of niet Het schynt reeds vast te stiian dat commandant Freyst tter in het begin der volgende week zal worden gehoord Ook spreekt men over het hooren vau den ond prefect van politie Lépiiie die het proces van 1894 grootcndeels by woonde en over confrontaties tusschen generaal Roget en de getuigen Bertulns en Rcqnart maar otïcieel is nog niets bekend en de zitting was strikt geheim Het schynt wel vasf te staan dat in geen geval de openbare behandeling nog deze maand zal beginnen Cornély wyst er in den Figaro op dat men dertig jaar geleden eens had moeten zeggen tot de toenmalige republikeinen die scholden op de keizeriyke magistratuur en haar tirannie Gy zult erger doen dan zg gy zult over acht en twintig jaar burgers veroordeelen die zich met meer dan 20 véreenigd hebben met eenig politiek doel Dan zou de republikeinsche party dat laster en beleediging genoemd hebben En rm t Als vertegenwoordigen zestien francs boete geen martelaarschap voor gezeten lieden vooral niet wanneer de wet Bérenger op de straf wordt toegepast een wet ingesteld ten voordeele van jongens van wie men denkt dat zy berouw kunnen krügen en zich weer opheffen dat zulk een veroordeeling mogeiyk is is het erge Want do republiek doet in een huichelachtigen schgn wat het keizerryk ten minste openiyk en eeriyk deed De leden van de Kamers heeft men niet vervolgd omdat daarvoor nooit toestemming gegeven zon zyn maar waar biyft dan de geiykheid i Kn wat zfln die complotten gevaariyk die men onderdrukt met een voorwaardeiyke boete van 16 francs Toch vindt Cornély ten slotte het in het geheel niet belacheiyk Want de eerbied voor de jnstitie verdwynt daarmede Wanneer het volk moet aanzien dat het openbaar miniaiferie zyn baret afzet voor zyn beklaagden en zegt Uy zgt de glorie van de Fransche letteren en wetenschap dan vraagt het wat zy die daar voor hun rech FEViLLaiOH Gcdeoksehrlften van een Gelukzoeker OF AumBAL DE voraELmG a r hei Fransck WïOR W NUTTERS 174 Thans rest me nog slcchU uw aahdacht te Ijepaten bij h t feit dat ge trotsch het i uw betitzijn der brieven de dupe ijt het slachtoffer het vicftim van mijn welberaamd alles voorzien en op alle gebeurlijkheden gewapend plan Gij hebt niet alle brieven Hoort gij we arme burggraaf bedrogen deugniet van Ville d Avray dorhme speelpop van den baron Maubert verstaat gij in zijn voUe kracht den zin dezer korte frase Gij hebt niet alle brieven Dat wil ze en dat ge nog even sterk in mijn macht njt met uw Mathilda de Latour dan ge ooit geweest zijt Dat wil zegden dat ik vreeselijker voor u ben dan ik ooit gedroomd had te zullen wor n mijn macht thans met zijn haat vermenigvuldigd zal u gansch en al verpletteren te niet doen verteren Ik weet niet welk instinct mij aandreef u te wantrouwen Het is mg onbeikend welke goede engel mij ters staan vertegenwoordigen Rechters moeten niet gedwongen zjii hen te eerbiedigen die zy veroordeelen want de menigte geeft aan de rechters in minachting terug wat de rechters in eerbied aan de beklaagden scheuken ♦ I Zeer tegenstrydig luiden de berichten welke van de Philippynen komen Ecnerzyds geruchten dat bg de Maar daarnaast de mededeeling dat de veldtocht tot dusver niets was dan een groot fiasco Generaal Lawtoin die seinde dat hy 100 000 man noodig hoeft erkende dat men verplicht is de reeds gewonnen landstreken weer prys te geven Maar het moest In overeenstemming daarmede is het bericht dat de vrywilligers weer naar hnis wilden en zelfs weigerden te vechten Te verwonderen is dat niet By den aanvang van den oorlog was er een groote opwinding in vele deelen der Unie en onder den invloed van een ontwakend patriotisrae hebben destyds velen dienst genomen in de meening dat het een korten oorlog op Cuba zou gelden Maar dezulken is alles tegengevallen De strgd die gevoerd moet worden is niet de oorlog hg is verre van van kort en niet op het dichtst bg de Vereenigde staten gelegen Cuba Plngelsche bladen raden daarom de Unie aan een koloniaal leger te vormen Maar geiyk veelal is ook hier de raad goedkoop maar de uitvoering moeiiyk en kostbaar iroote legers stampt men niet uit den grond behalve in tgden van groote geestdrift en die bestaat natnurlgk niet Het ergste is dat de vrgwilligers die voor een jaar hebben geteekend binnenkort terug moeten en dat sehgnen er nog al vee te zyn waarom nu reeds voor aanvulling der gelederen zal worden gezorgd Een regiment van het staande leger is met drie lichte batteryen van San BVancisco aan Manilla gezonden lig dezen tegenspoed komt nu nog dat een Amerikaansche aldeeling in een hinderlaag is gevallen Men was uitgerukt tot ontzet van een 80 Hpaansche gevangenen onder wie drie officieren en twee priesters die door 400 Philippino s omsingeld waren Maar in plaats van de Spanjaarden te bevryden geraakte men zelf in de handen van den vyand Wat met de gevangenen is gebeurd weet niemand Men heeft getracht gemeenschap met de Philippino s te verkrygen maar slaagde daarin niet inblies op mijn hoede te zijn Wel weet ik dat ik u niet vertrouwde en op mijn hoede was Ik heb er geen berouw over Dat wantrouwen vertegenwoordigt voor mij een som van een half miUioen francs Ik heb mijn voorzorgen genomen toen het nog tijd was daardoor zegevier ik thaiw Ik heb een der brieven de gevaarlijkste de meest dubbelzinnige die waaruit men met een weinig goeden wil alles maken kan wat men verlangt gekopieerd overgeschreven Ik heb dat zoo nauwkeurig mogelijk gedaan mijn nagemaakt schrift is bijna niet van het origineele te onderscheiden neem uw portefeuille en overtuig u Want beste Raphael gij hebt bet o eschrevene ik t origineel Verzeker u van de waarheid dezer mededeeling Het kan u niet mogelijk vallen Ge hadt de brieven genummerd welnu degene die het numnter 12 draagt die is het Wat het oorspronkelijke brietje betreft ik haait mij u kond te doen van wat ik voornemens ben ermee uit te voeren Zoodra deze brief geschreven zal zijn en ik heb haast uitgesprolMn dan begeef ik me op weg naar de woning van den hprtog deLatour du Pic Ik zal niet vertrel en alvorens hij er in toestemt mij te ontvangen Verder kan ik zonder veel gevaar voor misverstand het beloop der zaak zelfs wel aan een begrip als het uwe overlaten Naar alle waarschijnlijkheid zuUcn we elkaar Verspreide Bericliten UnEVFUS fen tweede rechter van Dreyfus Jallet scyjnt geschokt te zyn in z8n overtuiging van de onschuld van den y W eelde De Aprore deed daarover gisteren een verhaal waarvan de correspondent der N R Ct het een en ander seinde Do Temps heelt nu iemand naar den senator Chovet gezonden wieii Oallet zich op den dag na Henry s zelfmoord tot vertrouwde zon hebbea gekozen De senator antwoordde dat hg inderdaad op bedoelden dag een gesprek met Oallet had gehad maat dut hg het nuwig noch oorhaar achtte den inhoud daarvan aan de pers mede te deelen Een ingenieur Dusuzeau eon kennis van Gallet heeft verklaard dat hy wel geen cortfldeuties van dien kapitein ontvangen had maar toch wist dat iallct twytel aan Dreyfus schold heelt uitgesproken Op een zeer geschikt oogenblik nu het kalme verhaal het helder betoog van overste Pioqnart onder de oogen van het publiek is gebracht heeft die vervolgde een brief aan den minister van oorlog gericht waaraan Labori zeker niet geheel vreemd zal zgn en dien de Freycinet ter kennis van den ministerraad gebracht heeft Zitiier volgens do Temps van gister den inhoud van dien brief eisnigszins uitvoeriger dan de N H C telegrafisch werd bericht Picqniirt wyst er op dat de kennisneming van de verhooren der strafkamer hem versterft heeft in zync overtuiging dut er allerlei streken en machinatiSn in één woord gonseries tegen hem zyn uitgehaald alle ten doel hebbende de taak te verydelijti die hy zich na de ontvangst van het petit bleu had gesteld Alvorens nu voor zyn gewone on militaire rechters te verschynen vraagt Picqnart den ministen van oorlog een enquête te willen openen nopens de machinatién waaraan zich tegenover hem schuldig gemaakt hebben generaal Gonse overste du Puty do Jlam het personeel van het bureau van den inliclitingendienat en ieder ander gedurende den tyd dat hg chef van genoemd bureau was en sinds dien De Figaro geeft nog een het facsimile van het borderel Commandant Forzinetti dia in 18 4 directeur was van de gevang inih vertelt in zgn getuigenis de gevangeniiemin van Dreyfus Dreyfn had hem verklaard hoe hy was gearresteerd Toen hy aan het ministeri kwam had Du Paty de Clam hem ge nimmer weer ontmoeten Ik maak van dc e laatste gelegenheid dan ook nog gebruik om u ernstig ojj de gevaren van ondankbaarheid te wijzen verder om uw aaQdai ht te bepalen bij bet onzekere bij het wisselvallige der rdsche dingen en verder om u oprecht naar den duivel te wenschen Deze laatste zinsnede dient tevens als afscheidsgroet aan den graaf de Salluces Intusschen heb ik het genoegen natuurlijk zoo maar bij wijze van spreken u hartelijk de hand te drukken Van der Clrijp of indien ge dit liever ziet Uw toegenegen ex pleegvader Baron de Maubert Sallucea na volbrachte lezing hief het hoofd op en beschouwde zijn vriend Deze lag als wezenloos onbewegelijk in zijn ruststoel Een uitdrukking van ilu p medelijden vloog over zijn gelaat terwijl hij zeide Hij zal gebgen hebben om je te ergeren In elk geval zou ilc me zekerheid verschaffen Het komt me zoo ongeloofelijk voor iGeen stroohalm prevelde Raphael geen hoop voor mij Ala hij dat zegt dan is het zoo Wek geen hoop 0 het is waarheid alles is zoo als hij zegt t Ik zou toch eens kyken De moeite is zoo heel groot niet Ik wil met zien kijk gij maar Ik heb zekerheid Ik twijfel niet vraagd te schryven terwyi hy dicteerde Dreyfus was een oogenblik verbaasd toon begon het dictee Nadat ecuige regels geschreven waren riep Du Paty Gy beeft 1 Ureyfus antwoordde ik heb eenigszins koude vingors Nauwelyks had hy het sehrgven hervat of Du Paty riep In naam der wet ik neem n gevangen Waarom f vroeg Dreyfus en het antwoord was Gy zyt een verrader De rapporteur ovor de revisie kwestie by het Hof van cassatie Ballot Keaupré moet aan zyn ambtgenooton verzekerd hebben dat het hem niet mogeiyk is zyn rapport don 27 dezer gereed te hebben het kan niet vi jór G of 8 Mei klaar zyn De uitspraak kan dan niet voor den 15en verwacht worden DlIITSCUI lNB Te Rosenthal by Gera in Rouss Sehleiz hebbon zeven werklui het leven verloren bj het ontploffen van een stoomketel in oen papierfabriek BINNENLAND Een komisch incident ter audiéntio I Dat het geven van audiSnties voor onzejonge Koningin vermoeiend is gedurendo dedagen dat zg in de hoofdstad verbiyft zaliedereen begrypen f Vooral de audiëntie voor do militairen is eentonig Gelukkig althans zoo verhaalt het Centrum dat verleden week Dinsdag een komisch geval H M den ganschon morgen een glimlach op hot gelaat deed honden en zy de lange rgen onzor landverdiiliKcis opnieuw bekoorde door hare licltallijrlienl Men was genaderd tot het biniii ulcidcu der officieren van oen naburige stad H M de Koningin die iets zeggen wilde geloofde door een valschon schyn van het licht eene onregelmatigheid in de uniform van een luitenant te ontdokken en vroeg don officier waarom de kraag van zyn uniform een andere kleur had dan die der overige beeren De vorblnfto luitenant zoo ineens aangesproken en die het gebrek had dat hy do letter 1 niet kon zeggen antwoordde zenuwachtig achter de Koningin in de hoogte wgzend Majesteit dat doet het licht In plaat van licht verstond de Koningin nicht en door hot wyzen van den luitenant draaide Zg zich om naar de hofdame die achter haar stond en zei Zoo zoo myno lieve bezondigt gy u aan de militaire voorschriften door uw neef zoo op te sleten f Verbazing van do hofdame Niet waar Dit Aeggenile wierp de ongelukkige jongeling zijn vriend de portefeuille toe welke deze haastig opende en de brieven t i voorschijn haalde waarna hij m naar volgorde rangschikte totdat hij nummer 13 vond Toen hij het schrift met dat van een der andere brieven vergeleek ontsnapte hein onwillekeurig een zucht Er was inderdaad geen twijfel mogelijk Alhoewel de schrijfhand goed was nagemaakt was het verschil toch duidelijk merkbaar bij nauwlettende beschouwing Derhalve mompelde hij geheel verslagen door riezc plotselinge wending der zaak op welke wending hij zich zoo weinig verwacht had lerhalve allei wat wij vandaag gedaan hel ben heeft tot niets gediend dan hem het bereiken van zijn doel eene bekoorlijkheid te meer bij te zetten een spoorslag te meer om zonder omzien voort te gaan wc tiebben zi o ijver slecht aangevuurd door zyn wraakzucht gaande te maken i Gedurende een korte poo heerschte er een doodsche stilte in het vertrek HOOFDSTUK XIX VIjFMAiL HONDEKDUUIZBHU rRANCS Nog étJn weg ataat mij open riep eensklapsijf de burggraaf opspringende Nog één middel ter ontkoming rest me een wtfiihopig middel maar ik wil het beproeven ik wilhet bepïoeven tSpreek leide de Salluces AU ik u dienst kan zijn hier l en ik beschik f mij al moest ons leven op t spel gezet woroL