Goudsche Courant, maandag 24 april 1899

V f Dinsdag 25 April 1800 No 7878 388te Jaargang PalH ExpelUr Dwtig jur wttrit dit nuddfl met vemu d naace gil p gullende mwrijviog bek Jicit t Verktmtlb eid pyu deo mmm mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rug BOE prwfde m IM be A lel rerook ifl eo tetti ituiHini i dient d ii del vertrt o ih8t fabnekhmerk Ankai Ad l 25 75cen50c defl in de meeWe ipthctt a Te AtnRt rdiun t UIolli CIoIwo TiB TayU es Sander 1 1 ji StdrtrtXg grttttftB Tdetaan Jl ADVEKTENTIEN worden ge mM van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meeri i Cente Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TêMroéa He M De üitghre dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ONDEEornciEas verekniotnö SOEZINDBEIB UITVOËRIKG or UA BBAQ 24 APRIL 1899 IN IIK Zul iKunsliniDi èr kuleit iUbs Gnw ni Aanviing teil 71 uur ENTEÈK ƒ n t Ueptrtemeal iouitii der MaalsehappiJ T t NM UB l Vlgemeei Opentee Vergadering Dinsdag 25 April 1899 rofufa f e S tmr h en ler Zalnn Tttn do Hocieteit Dit Béuïie OoStllBVCll fkfttlktr de Heer J H V d BOSdl T Hvar aan dl R U B S m hel Oymnamm It Ocuda Onderwerp NIKVITBHPICltli a Vl Stertlttriê A 1 POHTMA Uelogenhi ld tut U t htellen van vragen on gedachtenwiwiling TOKÖANOVKIX J a VilIIEÏi7ü05BT Kleiwt g E 48 iOU DA Beveelt liih beleefd an voor het LEVfcREN en MAKEN van Heereii en Hliiderkleedliie t geii de uioCHt cimcarreerende iiry en mm Zie lie Ktalajfc Te Huur terstond ot later en BOVKNIIIIIÜ Tc bevragen Kantoor van VaatoUoederen Fluweelen Hin kel No iia TUINGRINT en iCIIKtrK bS JAN ZWART Pzn Bleekerwiii nel K iVi ANTINEEVm van doctcr bE SA E belpt met ekerheid oor allo n is ïonuwverstorkend omdat het stuul bevat het verdrUJt hooMpUn ulapeloouheid lirhaamnpyn en icnnw toovaUen Dageliiks 2 A l maal een theelopeltje m een wijnglas water is voldoende Flacon in verWKelde Kartons met gc bwiksaauKÜ inK t I S J VAI OliK towgi KHtutb la het Weeshuis te Qotida WOROT HEVKAAUD EKSE Rindermoeder voor do uici9je ialdeelingp SalarU ƒ IM beneven kort iBW ninK enz Aanmelding bg Mevrouw HOOOEKDl lK VJLir Wuï Westhaven 165 Rijwielen Rijwielen Groote voorraad KIBUWE en zeer goede GBBRUIKTB KIJ VIElLI zoo wel VMM Uaioes als voor llefren Ciroote voorraail lantaarn Bellen HoornH enz enz BANDEN voor Sportkarren en Kinderwagens J C OK KUITEH HoiuUrlJwlelherKtMer Ie ïto e O SS ü s nCcT o o b Kort OTanicbt ouxer FrQioouraDt HHEURIE S l ale en Gold A I ry van af f 16 50 per 12 fle J 1 T r rfw fw I mtiri1X L V If IZ 3 12 12 fleïieli 1 5 IH 1 50 1 75 5 2 25 S H l Jl E n vVlTTE POKTWUSEN MADKKA H droog en ioet VEHMOUÏH If Jnrin © S e a B I E U CHAMPAGNE Sl OTOH WHIHKY M O g S S J JNAC 4 f 1 75 f 2 26 1 2 75 f 3 35 f 8t75 1 f s E BOT r H jk TJX Per KI Pe Ank 5 Fl f 0 65 Nto f 27 75 0 75 0 86 1 1 25 0 H0 ZEl riNOEH Moezel O w BÜURtiOGNE JHAÏEAII VALB08E C Jm Ht ESTEI HK S St KMILION 1894 ii 2 PAUU LAC mi OKAVEM Witte Bordeaux g i HAIITERNE 81 36 42 58 34 42 S7 50 47 Do tlmeirzSn in den prijzen begrepen en worden rtiyper Btuk teruggenomen gBii elke hoeveelheid verkrijgbiiar biJ Ue Urma T CBKBA Gouda tGoedkoopstoonsolledBi adros voof ¥ erv er van Inboedel oo relbiuoen all buiten de twl met ge lot n wagen A O K A V ESI K IJ N Oude Oouwe Alle worrit tew TrunH mrt eh de venM kerd Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA levp rt KOPliTTE AEBIITSATBII EN LIJSTEN ook volgens op te gjeven Profiel lïiKUWI 1IE13W1 GESCHIKT VOOR NacMücliten Kof e en TheelicMen welke 47 uurbrauden k 2 en 6 uur bnindende 4 8 cent per tukEeuig Agtat voor ourfa D Ümitréken e t f m M iZAAK CATS Papiermolen GOLDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeii ila e bohoen hiervoor 0 Jf S aiinLteken Is noodU NIEUW Geheel londer Waar voor brand alg ook onder reuk tipoedise afleweriug i elie altwoerliig Conenrreerciide prijzen Winkeliers en Handelaren Daar ik geloof dat ik het grootste Bezemntabriek heb lever ik mijn IferU eo HeideteeiBs ea HeideboeiMkrs zeer goedkoop Afnemer evraagd van alle soorten B rJtfiiftcseiw Heidebr rmii en HeideboeiiderH V Vraagt PriJB Conrant e Monste S M yk J ltKfKKW j lB ONTVANGEN de Nieuwste VerloTings enOndertrouwkaarten Spoedige levering fitei st l ge prgzen Monsterbook ter inzage Aanbevelend AI BS J GE EEL Drukkerij en l apicrbandel i d t ruk BKINKMANkZOON OOiïHAVEN B 78 GOUDA 5 SlotemaVer Co Gevraagd SGHILDERSENEGHTS M BINNENDIJK Oouda TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVEIVHÜIS Adres MARKT 58 isiiB GeemaUl m Gegoten F O It l 1 Z E koopt men goed en goedkoop bfl KORTE iROKNKNDAAU 1 199 200 CAMPHOR WOLVF € o Wt yTHAYEN 198 ÏK KOOP EERSTEN STAND DUBBEL WINKELHUIS met BENEDEN en BOVENWONING Fr br no 5fi Schoonhovensche O onrant E J TAN SCHALEN Behanger en Stoffeerder Uoelekade 132 Gouda LEVERT Behaiigselpapieieii TAPIJTEN Gordiónstoffen Vitrages ZEILEN LIMËLM L00PKR8 enTarelkleedeu eiiz ei EERSTE NEDEBLANDSCHE HUWIELFABRIEK Directeur H BU ROK EIS DEVENTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Model A f 87 50 Mddïl A90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIELEN 160 GEWONE TOER ACATENTIS 165 LUXE AC 4 TENES 180 P gfc§AMES KETTINGRIJWIELKN op alle Hfi f 5 hooger Kagt OOM Frije Conrant fertMjawMnl J C DERUITII Gatidi Kieinhaodel la sterken draok BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art s der Wet van 8 Juni igSi StaaubUd No 97 ter openbare kennii dat bij hen lijn ingekomen vcrioekschriftcn van de navolgende personen waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit tcrken drank in het klein te mogen verkoopen aU Namen der Aanduiding der Vertoeker localitiit L Hogewtlst Keizerrtraat K 149 W van der Pouw 3e Kade R 325 F Seits Raam O 489 Gouda den 14 April 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROmVER Bultenlandscb Overzicbl Het Fransche Hof van Cassatie zal heden hooren kapitein Freystaetter lid van den krijgsraad van 1894 en vervolgens den heer Lépinc ond prelect van politie Eveneons zijn opgeroepen ter conlrontïtie generaal Roget en de heer Bertnlns maar waarscbijoiyk zal egt de Figaro deze confrontatie worden uitgesteld tot Dinsdag daar er Maandag geen t$d voor gevonden kan worden Vrijdag ia in de Belgische Kamer en debat gevoerd over het plan van den Hinister De Brnija om slachtplaatsen aan de grenzen op te richten ten einde al het vee dat ingevoerd wordt te slachten Hem werd verweten dat hiJ alleen denkt aan de belangen der Belgische veefokkers om hun vee zoo dnur mogelijk te verkoopen en niet aan het belang van het nlgemeen De afgevaardigde Magnette noemde de vrees voor besmetting door het Hollandsche vee eeu plaisanterie DeMiiiister De Brnijn herhaalde cen en andermaal dat hij mot de DIederlandsche Regeering in volkomen overeenstemming was hy meende met zgn verplichte slachting alle belangen te kunnen dienen doch verzekerde overigemi dat hij de zaak niet administratief zon regelen maar een wetsontwerp zou indienen De heer Helleputte bepleitte de onafgebroken sluiting der grenzen Het debat leidde tot geen restUtaat V De verschillende gebeurtenissen iq het Oosten van Azië en de geschillen die dnarbj f ebleken zijn te bestaan tusschen Rnsland en Ingeland hebben geleid tot een poging om FEVtLLEIO L Getleokschrillen u een Gelukzoeker AmiIBAL DlVoNDEUNG JVoT hei fransch BOOR W NÜTTERS 75 iLuister Ik ben hier thans nog heer en meester Mijn rijtuig en mijn paarden xijn nog ter mijner beschikking Welnu ik pi mijn c bnolet inspannep Dat IS niet moeielijk rWij rijden naar de Champft Elysées gij blijft in het rijtuig terwijl ik den turn van h et bötel de I tour bmnendring d n sleutel ervan heb ik nog ziehier iGoed vervolgens zal door B en tot waar de hohogin is mijn wanhoop en mijn lietde zulten mij woorden geven te spreken waardoor ik Itaar overtuig dat vluchbhi haar eenigeA uitkomst is Dat alk verloren is flik wil u niet uw laatste hoop ontnemen ntjn vriend maar iNu reek vrijuit Ik heb heel weinig moed op den goc n uitslag xe zal weigeren Maar ze zal inzien dat ze in dat geval verloren is De hertog door den verraderlijken brief mi id aal haar van formcele oatuouw beschul tnsschen deze beide mogendheden een vergeIgk te doen ontstaan De Morning Post verneemt daarover dat er negen punten ziJn die bij de onderhandelingen zullen worden besproken de Koreaansche quaestie de bescherming van de N O kust van China tegen aanvallen van Japan de Chineesche spoorwegen de Europeesche kolonies en de sferen van invloed in China de Afghaansche quaestie de Perzische qnaestie de Syrische quaestie de Kretenser quaestie en de Abessynische quaestie Ter verduidelijking der laatstgenoemde punten meldt de Morning Post dat Rusland wenscht Afghanistan onafhankelijk te maken van Engeland in PerziB hervormingen in te voeren spoorwegen aan te leggen en de vreemde invloeden tegen te gaan in Syrië de pogingen van Engeland om er vasten voet te verkrijgen te doen ophouden op Kreta onmiddellijk nadat prins George er zal gevestigd zijn alle vreemde invloeden te doen eindigen en in Abessynië de grensqnaestie met Egypte te regelen Graaf Moerawjetf heelt voorgesteld aan lord Salisbury op alle deze punten te trachten tot een overeenkomst te komen en het resultaat daarvan mede te deelen aan de Fransche rogeering met verzoek aan deze om tot het verdrag over deze punten toe te treden De Vo38 Ztg noemt dit meer dan toekomstmuziek wellicht zfln er onderhandelingen mét Engeland begonnen doch het is niet denkbaar dat zij zulk een omvang zouden aannemen De Engelsche bladen echter herinneren aan het woord van den Czaar bij zgn bezoek aan Balmoral gesproken dat hjj bereid is elk offer wat in overeenstemming te brengen is met de eer en de beiangeu van Rusland te brengen als daarddor de geschillen tnsschen Engeland en Rusland zouden beëindigd worden De kardinaal aarts bisschSp van Toledo heeft nl als primaat van Spanje aan de bladen een herderlijken brief gezonden waarin hij allen geloovigen den raad gaf gehoorzaam te ziJn aan de bevelen van den Paus en zich evenals de Belgische katholieken te vereenigen op het constitntioneele terrein De liberale en conservatieve bladen hebben Voldaan aan het verzoek om dat tuk op te nemen maar de Carlisten en ultramontanen zwijgen er over Het blad van generaal Polavteja heeft alvorens het stuk op te nemen zich tot het Vaticaan gewend maar tot antwoord ontvangen dat de plicht der katholieken is de aanwijzingen der bissehpppen op te volgen digen Als de baron hem gesproJMn zal hebben dan zal hij haar opzoeken en dooden Daaromtrofit is hoegenaamd geen twijfel Hij zal haar dooden Ze weet dat En toch zal ze weigeren uw voorstel aan te nemen En wat stelt ge haar eigenlijk voor i Te vluchten Waarheen F Welk lot lijt ge m staat haar te bereiden iSalluce houd op ik wil dat ge zwijgt Ik wil haar het leven redden AU ze weigert dan red ik haar met geweld Als zij weigert rede te hooien dan zal ik haar dwingen met geweld in miJD armen heendragn naar het rijtuig in mijn dooi den hond van den baron gescheurde armen zal ik haar het leven reddeA m weerwil an heel de wereld Praat mij nief van onmogelijk Schep er geen behagen in mij krankzinnig te maken Uw poging is edel ik wil u gaarne behulpzaam zijn Raphael Maar handel niet m den blinde Waar wilt ge haar heenvoeren Dat weet ik met eerst maar buiten Parijs ver ver weg Hebt ge geld Ik heb nog een paar honderd francs dat is alles o had ik nu mau een gedeelte dbr sommep die ik als weggeworpen heb Onder het rijden zullen we even bij mivaangaan Ik zal u leenen wat ik op t oogenblik in voorraad heb Ongelukkig ia dat niet heel veel rijk ben ik niet Maar ik heb mtj een andere levenswijze j ekozen het besluit daartoe tenminste genomen Als mijn familie dat ziet zal het geld mij totvtroomeu Ik ui u helpen ik heb éen in Br hield het antwoord in dat men zou zien dat de pers den herderlijken ïverspreidde wjjl deze geheel de meening len Paus weergeeft inblikkolp daarop nam h blad den van den primaat op en beloofde ook ledoeling van het Vaticaan te zullen sn welke den Spanjaarden een gedragsroorschrijft die geheel tegenstrijdig is let t arllsme Voer de l arlisten is dit natuurlijk een tegc taller ook al blgft het do vraag of de lagere geestelijkheid in de Charlistisch gezinde provincies zich wel aan deze bevelen van len Paus en den primaat zullen storen Eèi deel der pers gaat onder ijl voort beriehatn te verspreiden welke een spoedig nitbejiken van den oorlog doen voorzien Maar dit is nu al zoo dikwijls geschied dat het teker niet de aandacht verdient Alleen zjj vermeld dat volgen een bericht uit Havanna Don Carlos op Cuba laat werven en daar 0 a een vijftigtal jongelui deed aanstellen tot offleier in hot leger waarmede hij dki Spaanschen troon zal veroveren 1 aldus benoemden werden naar Frankrijk gezoftden om daar te blgven tot den dag dat ii pretendent meent zijn slag te kunnen slaan ijeheel onmogelgk is dat niet In elk land dat na een burgeroorlog tot rust begint te komen treft men elementen aan die het aJwrtuiïHJke loven lief hebben gekregen Mi die ongaarne weer in de geregetJo mmr schappij terngkeeron En dat Cuba tot rast komt schijnt vast te staan Verspreide Berichten JnffroBw Öérard de concierge van het huis waar vrouw Pays heeft gewoond schrijft aan do Siècle naar aanleiding van de getuigenis door die minnares van Esterhazy afgelegd dat die vrouw haar herhaaldelijk heeft gezegd dat Esterhazy het borderel heeft gemaakt met kolonel Sandherr eta luit kol Henry Zg verzekert tevens van 20 Aug tot 8 Oct 1898 tukken betreffende hot borderel onder hare bewaring te hebben gehad Naast de verklaringen der drie schriftkundigen van het proces Esterhazy geeft de Figaro de verklaringen vau de scliriftkondigen van de Ecole des tJhartes die natuurlijk geheel overeenkomen met wat deze heerau In het proces Zola hebben verklaard en das gunstig voor Dreyfus zgn Verder leest men er nog een verklaring van den heer Chincholle van de Figaro die her grooté schuld jegenh u af te doen Raphael zag zijn vriend zwijgend aan en drukte hem de hand Vervolgens zeide hij Haasten wij ons mijn vriend ieder oogenblik it schatten waard Met de vlugheid jongelieden van hunne levenswijze op dat punt eigen hadden zij weldra de cabriolet ingespannen Een kwartier rijdens bracht hen vervolgens in de ChampsEly sees Zij hielden stil in de nabijheid van het deurtje in den muur die den tmn van het hotel de Latpur omheinde De lucht was donker men kön met veel zekerheid regen voorspellen vooral wijl Êr geen wind was Raphael sprong het rijtuig uit Zijn zwakheid scheen verdwenen te zijn de koortsachtige overspannmg gaf hem kracht maakte hem gevoelloos voor de brandende pijnen die zijn wonden hem veroorzaakten Nu nrfjn vriend acgphelp mij wenschen dat wc weldra weer vertrekken kunnen ract Mathilda met degene die onschuldig lijdt slachtofltr van een ellendeling onschuldig slachtoffer ik ga Hij opende de tuindeur en verdween m den tuin Het was half tien in den avond Dienzelfclen dag des avonds om negen uiir maakte de 911de hertog de Latour du Pic zich gereed om uit te gaan Hij was afgetrokken en bekommerd Den ge M IMlIP haalde at ook reeds bekend is iütVj tijden het prooe s Zola van Esterhazy heeft gehoord dat hg het borderel heeft geschreven en verder dozen uitroep Men weet hoo vrekkig Billot is Als die mj 84 000 frs in oen jaar heeft gegeven dan is dat wel geyeeat om iets te doen Er wordt naar het schijnt een opruiming gehouden oniler eenige offlrleren die in de zuakDreytus minder goed van zich hebben doen spreken Zjj ziJn weliswaar nog weinig in getal en uien mist vooralsnog die welke waarschijnlijk het eerst In aanmerking moesten komen maar er is in allen gevalle een begin De gendarmerie kapitein Hergu die de leden van do Strafkamer bespiedde hoeft bevel gekregen naar Madagascar te vertrekken Verder heeft kapitein lunek volgen do Libre Parole op ondubbelzinnige wgze te verstaan gekregen dat hjj den langsten tijd verbonden is geweest aan het bureau der contrasplonnage on Is kapitein Cnignet roods bij een regiment ingedeeld De Figaro bevat do gotnigen vorklaringeB van den heer Gobert export van de Banqse de France en van andere deskundigen benevens van de hoogleeraren aan de Ecolo des Chartes bovendien bevat het blad de verklaring Van den verslaggev r Charles Chincholle di gehoord wei d over hot incident De correspondent van de Figaro te Rome meldt met beslistheid dat do paus binnenkort den nuntius te Brussel mgr RInaldini zal benoemen tot opvolger van den onlangs overleden gezant to Parijs mgr Clari De verzuchting van den ond presldent der Republiek Oasimir Perier dat hiJ t ens zyn Fransche presidentschap stelselmatig onkundig werd gelaten van den loop der staatszaken geeft den bekenden satlrlefts Alfred Capus do volgende bohchrijving In de pen van een ministerraad te Parijs De Minister President Waarde ambtgenooten Ik vraag vandaag uw aandacht voor oen hoogst belangrijke zaak Binnenl zaken WiJ zijn geheel ooren De Minister President Ziehier wat Maar drommels Ik hoor Iemand komen jaat naar de deur Hjj is hetl I e president dor Republiek komt onze vergadering bijwonen Koloniën t Is wat moois 1 De Minister President Natuurlijk nu geen woord meer Alle ministers Zeker mondje dicht weimmmmmmmÊmmièmmmmmmmmmmimmmmmm heelcn dag had Mathilda i h opgesloten als het ware had gewttigerd aan het diner te verschijnen heftige hoofdpijn voorgevende en hij had opge mcrkt d£ t zij er uiterst vermoeid en ongestelduitzag Hij vreesde dat een ziekte een ernstige ziekte op handen was ij was zoo bleek zoo lusteloos de levenslustige jonge vrouw altydyroolijk en opgeruimd steeds vriendelijk De hertog zette zich toen hij gereed was op een stoel en verzonk in diep nadenken Het was alsof een booze geest hunkerend naar het tooneel dat in dit huis afgespeeld stond te worden hem weerhield te vertrekken hem als aan zijn stoel gebonden hield vreezenJe dat door des hertogs uitgaan het treurspel verschoven zou worden En de hertog bleef zitten ofschoon hij gf heel gereed was om te vertrekken Werwaarta zou hij ook heengaan zontler Mathilda zijn v ouw Voortddfend stond haar beeld vopr zijn oog gelijk hij haar eenige uren geleden terloops gezien h ad afgemat bleek iydende Waarom onttrok bij zich niet aan deze gedachten eri stond hij niet op en wierp hij zich niet in zijn rijtuig eri stelde hij geen grooten afstand tusschen hem en zijn woning werwaarts de verderver reeds zijn schreden richltt f Een kamerdi enaar trad binnen en kuchte en kondigde op andere wijzen zijn aanwezigheid aan niet den moed hebbende den hertog aan te spreken en hem alzoo in zijn gedachten te storen