Goudsche Courant, dinsdag 25 april 1899

De president der Republiek komt binnen De mininter Preiiident met een buiging Ulinheer de President De President der Republiek Het i miJ leer aangenaam mjne heeren u hier Yereenigd te licn Wat i er ïoor nifawe De Minister President Niets letterljk niets mtjboer de President De President Kn dn buitenlandsche aangelegenheden f Bnitenl Zaken Alle rsstlg Wl tertroawen als altyd De President En wat nog verder De Minister Preiident Ik ion waarlijk niet weten wat Ia tocli een ciirstc Toorstelling in de komedie II komt immers Do President Zeker De Minister Presidont Dns tot morgen D President Tot morgen dan myn heeren HiJ gaat heen De Minister President kijk eerst of de deur goed dicht ji Kn nu de president der Republiek ons niet raficr kan hooren gaan we do zaken behandelen De sitting wordt voortgezet Hkluis Drie metaalwarenlabrikanten te Marchiennw hebben hun werklui ten getale van 1 2 0 Hum naar huis gezonden wegens gebrek Ma kolen EXSILAIID De Igevaardigdo Mac Lean wilde Vrijdag in ket Lagerhnis de regeering interpelli cren over den invoer van conHturen uit IniliC in Engeland De voorzitter riep hem tot de orde omdat het strijdig is met het reglement een debat te voeren over een enkele qnaestie De atgevaardigde die daarover blijkbaar verstoord was verklaarde toen dat hy van politieke party zon veranderen en onder hot gejuich der radioalen on do ironische gelukwenschen van de aanhanger der rogeoring verliet hy zyn zetel en zette zich bg de radicalen neder BINNENLAND Dikwyis i reeds geklaagd over hot verbinden van lotcryen aan winkelnering en de Kamer van Koophandel en fabrieken te Hncek en de winkeUers te 8choterland hebben zelfs Ceend de hulp der regeering te moeten epen Zy hebben verbod gevraagd of strenger contrWe In de IjOouw Crl brengt de heer H Hrandsma 1z van St Anna Parochie deze taak nader ter sjprake onder herinnering aan t geen indertyd door de Verecniging van IturgonieesturH en Uonioente Secrolari sen is gedaan om het euvel te doen ophouden Daar het niet algemeen bekend Is hoe dit onderwerp by ons wetteiyk is ger t gi ld geeft d heer Brandsma met enkele wyuulen daarvan een overzicht en knoopt er eeoige beschouwingen aan vast Hij sehrytt o a het volgende Bil de wet van 22 Juli 1814 St bl No 86 is het o a verboden loterycn aan te leggen van contante penningen roerende ot onroerende goederen effecten of wanm van wat aard natuur waarde of importantt die ook zjDuden mogen wezen Tegen de overtreding van di verbod is echter geen straf bedreigd zoodut bet niet is te handhaven Diezelfde wet bepaalt verder dat onder dat verbod niet is begrepen onderhandsche loteryen van slaebtvoe meubilaire goederen boeken Itefhobbcryen zyden ot dergeiyke objecten bonedoii de waarde van f 100 en dat do gemoentermlen verplicht zijn zorg te dragon dat daarvan geen misbruik worde gemaakt 101 Dlreete SpoorwegverWodMn met GOUDA WInterdleDSt 1898 99 AangevaDgeo 1 October Tüd vao Greenwich OOVDl KOTTXtDAIIflH am U ll li U 11 51 1 11 1 4 8 17 4 11 U l 1 I 11 M 1 1 I U 11 41 I I U 5 1 11 11 1 M I M I IO 4 11 I 4 11 t l 1 11 1 1 7 11 14 Lil 1 14 10 11 U l 1 10 I M Ml 4 Ml r i 7 11 7 8 7 1 7 41 7 11 OHdi I Htordreekt doM Nlmw k k OhmIU i Hriut M O 3ap Ut Hlmwwkerk H i niikl da ll M I D D trauienillA U la kl Sik reuiger moet zioh 4 boTaodien Toonisn ra en beiriJBi t f 0 10 1 10 5 40 4 1 O O 4 40 5 85 1 17 MO I ♦ 4 f ♦ 1 41 l tO 5 15 47 I4 4I ld 10 10 11 U W 11 10 7JII l li 1 01 I U i t Il 1 M 1 1 4 41 4 11 1 04 i n 1 17 t 41 1 Jt le lK l 1114 1 0 U 7 OU DA DIK HAAS In nm It ll 11 11 11 11 I U 1 41 4 4 4 11 1 M 11 41 1 1 1 M L H 1M 1 81 1 41 4 11 fW 5 I7 t il r S4 8 15 7 14 17 J t 0 7 4 7 18 I OJ 1 1 I IO l 4i l ll Oi I OS ftoada bvttkalMD MMrkaMlIt iMfnuKUfmuti Towbiirg Hwa 1 15 8 1 8 KI ld 10 44 11 41 4 38 4 M 4 M 1 04 I U 1141 Haat 5 4 7J0 40 7 41 V rhM ZoeUnaMT ZMfurd i nhai Ue k 8 17 IMI 1 M 7 41 M I MP B O D U A A H TCIDAH IO 8IJ 1 j 5 1 j j 5 1 i j jAmI W 8 01 0I 10 SI U 48 1 f0j847 8 40 10 0 1117 IAbiLO 110 M 10 10 108 1 18 5U 8 55108 11 11 o I D 1 1 T X H I lia nm 1 14 OT 10 1 U 57 li nn u ip u 58 I IO 8 17 4 M 11 14 i 47 11 U47 4 8 84 t ll U M 10 11 11 41 U 8 l ft 8 08 50 5 04 1 10 I M 1 48 1 08 44 741 I M 7 1 74 I OI 41 7 04 iïïS k IM 1 81 7 4 1 17 1 4 00 U M I U 10 M liafltM l 7 8 M I M 8 11 M I M M I M Ï H h U 10 11 ia M 11 14 M7 4 1 LM 7 U A l M 4 4 m 447 I M U 74 148 4 10 14 11 1 w t C 8 7 05 1 10 0I 11 15 H 4 14S 0 45 4Aw W 740 841 M 11 80 8 08 4 00 i 00 8 86 8 00 10 0 Oonda 1 0 II U Otl l 8 41 4 47 5 4 7 49 l 4l 1 O y m 1 4 M I M V Ja I 14 ff ff I H M 10 4 10 1 11 1 U 1I Uit deze laatste bepaling blijkt dat ook de gemeentebesturen in deze een verpliehting hebben na te leven Kn nu mag het wenscbelyk ijn dat tegen bet hierboven omschreven algemeen verbod een strafbepaling in het leven wordt geroepen wanneer de rykswetgever het onderwerp niet nader t zich trekt en dit komt me voorshands niet noodig voor dan zal hft t x li in de toek omst in hoofdzaak vau do gemeentebesturen afhankeiyk zgu uf op de tegenwoordige wgze met het honden van verlotingen kan worden voortgegaan Vele dier loterijen toch worden gfhonden om een waarde van minder dan 1100 en kunnen dus ook thans reeds door den gemeentewetgever verboden worden De Reicbs Anzclger neemt ercnals andere bladen notitie vivn het bezoek van de Zeehond in Bremen en van den kamcraadschappeiyken omgang tns ichen de Nederlandsche en de Pmiiiische ofücieren die bg een gemeensehappeiyken feestmaaltyd telegrammen van hulde zonden aan den Duitschen Keizer en de Nederiandsche Koninginnen telegrammen die minzaam werden beantwoord De Keizer nittc in ziJn telegram onder anderen den wensch dat de vertegenwoordigers van de Nederiandsche krijgsmacht vaker de Duitscbe kavons zouden bezoeken zj kondon verzekerd zyn daar altyd een kameraadschap ieiyke ontvangst te zuilen vulden Diploma K voor de zuivere toepassing van het Correspondentieschritt en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wérjr werd verstrekt aan de dames R D W Bom Nymegen O W Kyistra Beers M H A Wansink sOravenhsge en aan de heeren 4 A Dieterie Amsterdam G van der Heide s Oravenhago L Ch Lagers Uroningcn en Ij L Wéry s Gravenhage Over de proefschriften van i candldaten voor Diploma A moest afwyzend worden beschikt Aan het den 21en dezer te Utrecht ge houden examen ter veckryging van Diploma H acte tot het geven van onderwys in de Htcnographie volgens het stelsel StoizeW ry en van Diploma bewys van vaardigheid in de Htcnographie werd door 1 8 personen deelgenomen waaronder 57 candldaten v1 r Diploma B ep en 11 voor C De nitslag van deze examens zal binnenkort worden bekend gemaakt Door het centraal bestuur van het Alg Ned Werklieden Verbond zyn vier adressen verzonden Ken aan de Koningin In zake pcnsionnoering van werklieden drie aan de Tweede Kamer waarvan éin in zake het wetsontwerp tot invoering van den leerplicht één in zake het wetsontwerp tot verzekering van werklieden togen ongevallen on n in zake het wetsontwerp Arbeids on rnsttyden in fabrieken en werkplaatsen enz Personen of yereenigingcu die een afdruk w enscben te ontvangen van een of meer dezer adreBseil mode ter overweging om zo door eti adres van instemming te stennen kunnen daartoe een verzoek richten tot den secret arii van het Verbond den heer H Heydenfük Bethaniestraat 8 Amsterdam Er is volgens Het Vad eenige kans dat de Koninginnen de historisch geneeskundige tentoonst ling te Arnhem in Juli znllen beweken 1 40 O II 10 1 IM l M IO M M l M ll l Ml 8V D 11 17 10 11 10 17 IO M 10 48 lo 4 4S S 11 05 1 11 87 i S 4 By Koninkiyk besluit van 17 April is Ie eene commissie Ingesteld om toonderzoeken of een gedeelte van het in Limburg beschikbare steenkolenterrein van Staatswege behoort te worden ontgonnen welk gt deelte daarvoor zon lyn te bestemmen en hoe het overblijvende steenkolenterrein zou moettiu worden verdeeld ter ontgiuuing door particulieren 2e I epaald a dat de commissie na verkregen machtiging van den Minister van W H en N bevoegd zal zyn voor de uitvoering der haar opgedriigen taak deskundigen op mgnbouwgebicd Ie raadplegen b dat door die commissie naar gelang van hare bevinding aan den Minister van W H en N rapporten znllen worden uitgebracht en voorstellen zullen worden gedaan He zyn in die commissie benoemd tot liden voorzitter A K P F R van Hasselt te Amsterdam tot leden 3 H Bcucker Andrea te s Gravenhage G 1 de Jongh te Rotterdam L van Weelderen te Vlissingen en tot lid en secretaris jhr S van ittcrs tl sGravi iihiigc Ht Ct Gemengde Benchtent Onze Bossche correspondent meldt ons Zaterdagavond toen de laatste sneltrein uit Xymegen naar s BoKch die alleen te Osch stopt het station te öeffeji passeerde prong op fén een boerenvrouw uit don trein Hetwas echter geen poging tot zelfmoord detrouw trachtte slechts op de snelste manierhaar huis te bereiken Gelukkig was zg geheel ongedeerd en toen een unr later demarechaussee naar het geval kwam informceron reeds in de zoete rust en niet van zins zooals zy den marechaussee toeriep omvoor züo n bagatel uit haar bed te komen Een boete zal er echter voor haar wel opzitten Hbl Zekere N H oud 50 jaren geboren te Vlisüingen van beroep sjouwerman die Zaterdagmorgen uit do rykswerklnricbting te Hoorn was ontslagen waar hg wegens dronkenschap bg herhaling 1 jaar hïd doorgebracht werd dienzelfden middag omstreeks 12 uur in zwaar beschonken toestand aan het station te Haarlem aangetroffen zoodat 3 agenten noodig waren om hem naar het politiebureau over te brengen O H C Een ernstig ongeluk had te Zammelen Limburgsche grons plaats In den stal van den landbouwer H Thyssen was oen stier losgebroken Toen de knecht bg het dier kwam mocht het hom niet gelukken den ketting aan do krib vast te haken Op zgn hulpgeschreeuw naderde de dochter van Thgssen om den knecht te helpen maar do stier keerde zich plotseling tot haar en stiet haar door het lichaam met zgn pnntigo horens Het ongelukkige meisje viel met opengescheurd lichaam ten gronde en kon slechts met moeite aan den opgewonden stier onttrokken worden ünmiddellgk word in alle richtingen om geneeskundige hulp gcluopen doch het was te laat toen een dokter kwam de ongelukkige was reeds aan hare vrecselyke wonden bezweken 1 10 1 41 4 01 1 44 LM i i 1 14 liv 4 01 4 14 I 4I 1 K 1 41 U i M 1 17 ll i f 4 M 8 14 e 5s 7 10 7 11 7 8 5 10 1 87 141 10 17 1044 10 41 II Il 8 48 6 4 4 10 a o lo ot 10 M 10 14 Zaterdagnacht werd bg een vechtparty te Amsterdam van het mes gebruik gemaakt Tegen een uur of een kregen een zestal jonge mannen die wnarschgniyk te veel biertjes en borreltjes hadden gedronken het in K Spaarndammerstraat nabg het Haarlemmerplein te kwaad met elkaar Het draaide ten slotte uit op een hevige klopparty van vier tegen twee Een dezer laatsten zekere Konings een ongehuwd persoon van ruim 25 jaor ontvjn twee messteken waarvan oen in don buik Hn werd per politie brancard naar het Gasthuis gebracht iisteren werden al de bg de vcchtparlg betk okkeneo door een hoofdinspecteur van politie bureau Spaarndammerstraat verhoord JJaar wy nog vernemen heeft de dader reeda voor acht dagen werd zooals go Heden mefd is aan boord van de stoomboot William Egan XIII liggende op de werf van de i heer Wilton aan den Westzeedgk het in staat van ontbinding verkeerende lyk gevojiden van den 26 jarigen machinist J W de Munk te Alkmaar woonachtig Aanvankelgk leverde een schouwing van he Igk niet veel op althans bevestigde niet h vermoeden dut hier een moord zou hebbeji plaats gehad De gerechteiyke lykschouwing die daarop deze weck in het Zi kenhuis plaats vond gaf gegronde aanleiding om op het aanvankelgke vermoeden terog t £ komen dat aan boord van de William Egan XIII een moord had plaats gehad waarvan de machinist De Munk het slachtoffer was Meer zekerheid verkreeg men nog nft een door den commissaris van politie den heer J J Soer persoonlgk aan boord ingesteld onderzoek waarby hem bleek dat het beschot aan het hoofdeinde van de kooi van den verslagene ter plaatse du waar hg met zyn hoofd lag met bloed bevlekt en bespat was Dit gedeelte van het beschot is daarop op last van den heer Hoer uitgezaagd en ter grifde van de rechtbank gedeponeerd Uit het daarop gevolgde getuigenverhoor is niets kunnen blgkcn wat omtrent den dader of de daders zekerheid geeft Wél bleek uit deze vcrhooren dat het vermoeden ojijnist was als zou in deze schuld hebben een vroegere vriend van den vermoorde met wien hg meermalen in contact was deze man toch was vertrokken vóór nog de machinist De Munk vermist werd Een tweede persoon die volgens geruchten in deze zaak betrokken zon geweest zgn leeft vermoedelgk alleen in de verbeelding van de verhalers want van zyn bestaan is zelfs niet kunnen blijken Thans wordt er gezocht naar een raiitroos die vroeger met den verstagene gevaren heeft doch die sedert met een ander schip naar het buitenland is vertrokken van welken bodem hg intusschen deserteerde zonder spoor achter te laten Op dien matroos rust nu het vermoeden Voor zoover na te gaan is zou er tevens diefstal in het spel zgn geweest Er werden van den vermoorde altlians vermist een winterjas een pantalon een pet een paar bottines en zgn geld Ook hiervan is niets teruggevonden De zaak is thans uit handen van de po litie in die van de justitie overgegaan Het Igk van den vermoorde is ter aarde besteld De gisteren aan de vischmarkt te Rotterdam aangekomen schipper Heere de Brnin van den schokker M A 137 rapporteerde dat hy gopassecrden Woensdag een uur buiten het vuurschip van de Maas veel verdronken schapen en ossen heeft zien dry ven benevens lediiie vaten en wrakhout Een naam of ander merkbaar teeken heeft hg niet gezien 10 11 11 11 10 04 10 11 10 11 lO il 10 S4 I M D i 8 10 J M l 0t 1 0 I U I M 10 14 1 17 47 1 14 10 11 10 07 7 5 10 in 10 8 ii O 10 1 lO tlli 10 88 p lO SI Irt 1 44 8 8 14 D door t I M V ll M 7 5 14 8 15 8 1 14 7 10 S ii 8 1 11 IS M 10 I n I 1 f Men schrgft uit de i iesche venen Naar wy vernomen heeft het Nederiandsche Arbeiderssecretariaat ongeveer f 800 aan de stakers te Beets uitgekeerd om den strijd tegen de groote vervenors deze week nog vol te houden In den stand der staking is dan ook geeno verandering gekomen De groote vervenors verkeer p wel in eene moeiiyke positie zy zgn gebonden aan het besluit der Vereeniging terwgl hunne col lega sleden in do veendergen te Oldeouwer en Stobbegat druk asn het venen zgn tegen die vastgestelde loonen Deze collega s jgllen dus als de verveners te Beets toogeven dit jaar de turf goedkooper kunnen verkoopen dan zg en de ondervinding leert dat de schippers derwaarts gaan waar de turf het goedkoopst is Daarenboven is Beets minder gunstig gelegen voor de scheepvaart Grooter bezwaar is nog do volgende omstandigheid De turfmakers beginnen ook te pruttelen want nu geen klgn ge spryd wordt staat hun werk ook stil zoodat zg aandringen op toegeven aan den eisch der kljntrekkers Het loon dier turfmakers is volgens oud gebruik per veenroede 10 ets hooger dan dat der klgntrekkers voldoen de verveners aan den eisch der stakers nl 10 ct hooger loon per veenroede dan zal het loon van klgntrekkers en turfmalfers gelgk zgn Dit zal don turfmakers niet aanstaan zg zullen dan ook 10 rt hooger loon eischen en de verveners moeten dan wei toegeven Immers de klgn is dan gebaggerd en moet onverwgld bewerkt worden wil men geene groote schade Igden De kleine verve iers die 10 ets verhooging hebben toegestaan aan de klgntrekkers waren in gunstiger positie omdat zg voor een groot deel zelf de turfmakers zgn Men ziet hieruit dat er voor de groote verveners in het toegeven meer schuilt dan 10 ets meer trekkersloon per roede en dat eene vermeerdering van 20 ct werkloon per roede er het gevolg van zgn zal En dat is geen kleinigheid als men de pryzen der turf in aanmerking neemt Wy vernemen dat enkele verveners genegen zgn 5 ets meer te geven Op het af Jtl der stakers Maandag a s te Beets te honden zal blgkeu hoe de stakers over eene dergelyke schikking denken Het blgft in de veenderg zeer ru stig want alle stakers zgn huiswaarts gekoerd Enkelen zgn reeds naar Duitschittnd vertrokken Het direct toegeven door vejscheidene kleine verveners heelt vdoral den stakers tegenover do groote veeiiboeren een krachtige positie gegeven versterkt nog dfcior de huly van het Arbeiderslecretariaat Biykens dt mededeelingen vAn de directie der HoUandache Automobielen Maatschappg xgn alle to nu toe aangaande bedoelde maatschappg verspreide geruchten onjuist De eerste twee tram ommibussen zullen uiterlijk 15 Juni a s de lyn Den HaagRotterdam via Delft openen Zoo mogelgk echter zal die datum vervroegd worden tot op j Juni wat geheel zal afhangen van den leverancier Men schryft uit Gogen Door het overloopen van den Groenei dgk is het water tn do traverse van de Beersche Maas dermate gestegen dat de proviaciale weg van hier naar Osch gedeeltelgk overBtroojnd is Ook met de binnenpolders ziet het er door het vele regen en kwelwater treurig uit zy zyn meerendeels in een meer herschapen zoodat er voor de landbouwers geen denken aan is hot vee in te scharen torwgl de werkzaamheden op den akker ook veel vertraging ondervinden Met het zaaien van bietwortelen hoeft men nog geen begin kunnen maken en vele op de uiterwaarden nitgepote aardappelen zgn verdronken Men meldt uit Vlaardingen Opnieuw ii hier dezen nacht ingebroken en wel in het kantoor van de meelfabriek De Maas waar men echter niets is meester kunnen worden alleen een groot broodmes uitgezonderd De brandkast te openen was voor de dieven onbegonnen werk ofschoon daartoe toch nog pogingen aangewend zgn Ook de zeilmalcerg Van J G aan de haven is door de dieven bezocht doch zonder succes In een winkel aan den 8chiedamschen Weg slaagden zg beter d4ir namen zg ongeveer f Ï6 mede De geledigde lade wierpen zij in en tuin van den heer K In een anderen winkel in de buurt gebruikten zy eenige boerenjongens en spuitwater dür waireji zg door een raam geklommen Rechtzaken De rechtbank te Zntphen verooriieelde den I Amsterdamschen commissionair in effecten A J 8 die zich t vorige jaar bg een landbouwer o der Eibergen bad schuldig gemaaktaa oplichting bö den handel met premieloten tot een faar4en ti maanden gev straf onder aftrek van den duur der voorloopigehechtenis voor den tgd van een maand engelastte teve de openbaarmaking van hareuitspraak door de plaatsing in eenige nieuwsbladen STADSNIEUWS GOUDA 22 April 1899 Onxe vroegere stadgenoote Mej Ji W C van Kesteren oud leerlinge der r h b schoolulhier is te Amsterdam tot Arts bevordert t By beschikking van den minister van binnenlandsche zaken zgn met 1 Mei tot bgstand van den districts veearts wien s Gravenhage als standplaats is aangewezen in het afwenden van het gevaar waarmede besmettilgke veeziekten den veestapel bedreigen benoemd tot tgdelgk vee opzichter a ter standplaats Rotterdam D Kroon J l zn te Tüuda b ter standplaats Schiedam C Noordam te Zegwaard Stct Groot Akhxes Bedankt voor het beroep by de Ned Hervormde Kerk alhier door ds E J Homoet te Ouderkerk a d I Isel ScHOONHOvKs In de laatste jaren is in de gemeente alhier veel sprake van een waterleiding Men is er van overtuigd dat de behoefte aan zuiver water voor huiselgk gebruik algemeen zal worden erkend Na afwyzing van verschillende adressen tot het verleenen van concessie besloot de raad in beginsel tot oprichting van een drinkwaterleiding door de gemeente in eigen beheer te exploiteeren in combinatie met de gasfabriek In verb ind hiermede worden thans aun de ingezetenen circulaires toegezonden ten einde zoodanige bewgzen van belangstelling en instemming te verkrijgen dat de Raad vrgmoedig kan besluiten tot exploitatie over te gaan De kosten van aansluiting zullen wordenberekend in verband met de getaxeerde huurwaarde der perccelen met inachtneming vanhet al of niet uitoefenen van een bedrgfdaarin terwgl nog een afzonderlgke regeling van berekening zal worden gevolgd voor gevelbreedte tninbosproeiing mp en verder watergebruik VER St HEIDENHEID Een Gricksch millionair André Lyngros heeft bg testamentaire beschiktuig de fabelachtige som van 30 millioen vermaakt aan inrichtingen van weldadigheid behalve dat bil bg zgn leven deze gestichten reeds ifienige koninklgke gift heeft doen toevloeien Bg de opening van bet testament bleek er een te veel in het nagelaten vermogen te zgn van 10 rtillioen welke som de weduwe van den pbilantroop aan de stad Athene gegeven heelt tot dekking der kosten verbonden aan den aanleg eener waterleiding waaraan de stad sedert langen tyd vooral des zomers groote behoefte heeft Geen wratten meer Door middel van een dun glazen staafje brengt men 2 3 4 dagen achtereen een druppel chloorazgn ac monochloro aceticum op de wrat die druppel droogt spoedig op Allengs begint zich de wrat te verheffen en omringt zich met een kleinen witten kring die langzamerhand geel van e terachtige kleur wordt Is dit laatste hot geval dan steekt men een üjn puntig schaartje in den kring er ontlasten zich een paar druppels etter en men kan de wrat in haar geheel met wortel en tak wegnemen Bg het eerste spoor van opnieuw opkomen dat soms plaats heeft herhaalt men de bewerking Voor de derde maal zal dit nooit noodig zyn Een hevige bfand te Pointe A Pitre op Guadeloupe heeft een groot gedeelte der stad in asch gelegd SI lieden kwamen in do vlammen om en 2000 staan dakloos Onder het puin bedolven Een 68 jarig landbouwer uit het dorpje Plndual was dezer dagen met nog een ander man bezig een uit baksteen gebouwd huifeje te slopen Voor zy het werk begonnen ipdden zg de kap met schoorpalen onderstut doch waarschgnjgk waren deze palen onvoldoende het gewicht der kap te dragen want midden onder het werk terwgl zy met een houweel de muren wegbraken hoorden zg eensklaps een gekraak waarop beiden zich in veiligheid wilden stellen Voor den ouden landbouwer was het echter te laat het jlak stortte neer en bedolf hemt onder de puinhoopen waaronder hy even later als een Iflk te voorschyn werd gehaald Volgens de Neue Freie Presse bedraagt het vermogen van de onlangs overleden barones Hirsch fi 52O 0O0 00 r De successiebelasting bedraagt zoo wat fr 24 millioen grootendeeis ten bate van Oostenrgk De zusters van de barones de aangenomen zoons en andere verwanten van den baron krggen samen omstreeks fr 100 killioen het overige komt aan liefdadige instellingen als fr 4 millioen aan de Ecole Normale Israelite Oriëntale te Pargs fr H millioen voor een pensioe nïonds voor do onderwgzefs en hun weduwen en weezen aan dezelfde school fr 3 fnillioen voor het kleeden en spgzen van de armste kinderen die de scholen van de Alliance Israelite Universelle of door haar opgerichte scholen bezoeken fr i millioen aan het Baron de Hirsch Fund in New York ff 3 millioen awi de Jewish Board of aiardiaiM te L den fr 600 stitute in het bezit behoorende zation Asslsiation 3 000 aan hel Baron de Kirsch InMontcral van dl aan mevrouw Hirsch aandeden in do Jewish l oloni a n Maurice Arnold De forest Bi8 hoffsheim den eigendom echter aan de Ecdl Paris aan den dood fr 2 Working Gj fr 5 sancc te fr 1 pique fr 10 Association Ir 2 mil Hirscl siützung 1 Oesterreich fr 3 mllli tung far fr IV Jubilliuuis fr u faisance te Voorts I ll minder scho gemi van W Ie Normale Israelite Oriëntale de wie ook het bezit overgaat na vtin milioen Deforce aan h Ct Home for lewisch Jirfe T milioen aan het Comité de Bientai Pirgs millioen aan fe Société Philanthroaldakr 1 mjllioen aan de Jewish Colonization IHioeii aan de Baronin Clara von i KaiJer Jabililuii 8 Stittung zur Unter oor Knab n mid Mïdchen in oen aan de Baron HirsclwStif rdeb Volksschnlnnterricht in GaliciP éillio n aan Buronin Hirsch Kaiser IjVolthlltigkeits Sliftung lillioen aun de Bureaux de Bien Pargs iki veenin Icinerc legaten van fr 200 000 aan verschillende liberale jood ntcn aan het gemeentebestuur voor de armen enz iriEütE EOmSTOFFEN bij A van OS Az Md TailUur Kleiw B 73 7 1 lODDA S van U iir H imslenlaiii i APWL Vrkn Sllaikn NtslU l iu Oiirl Nad W 8 dito dito fliln 8 itiifl ilito ililo S HaKO s U I Qau l 1881 88 llAUl Ioiio ir ini 1881 91 5 OoiTlHl Ohl in papier 188S dito ill iiivur 18 8 5 PolTOOAL O ll mot coupci 8 dito ImlcFt I RotUHS Obt Biiinanl 1814 4 dito 80001H 1880 4 d lo bil Rnthi 188 4 dito l t Hop 188 S0 4 dito ia liOHd loon 1888 8 dito dito ilito 18S4 5 8pi Portiel nohulil 1881 4 87 7 M u 101 ov e5 8 MV 8V osv 61 ToilliJ Ou ir Ciiu loon 1 8U0 4 7 t i 60 l fiiiing lorio D f i l O o loeniliKMroC 88 ZuioArs Kop v obl 18 I 106 MlilDD Übl Buil M 1810 8 101 VwiIU Obl 4 onlmp 1881 l7 AiiniaoAli OUiptiaii ÏM 8 lOlV BomsDAll Stoil lMu 18114 8 101 N D N Afr H niloli ud I BH Ar n lb T b Mg C rti8o toii 745 UaliMiiatHliappg dito 807 Aw Hypoiheekb pundbr 4 108 Cult y ilerVonteiil uiid I e5 Or Hypolbi okb pandbr 8 i 18 Nedorlaodirhe bank aaiid 20t NalHandolmaatiob dito 1 54l N W k Pao Hyp b pandbr 8 10 1 Bstt Hy allwkb paodi r 3 100 Ulr HypotbMkb dito 8V1 8Vi Oo r NB üoatHooK baak aaod RtiaL Hypotbflokbaiik paudb 4 Ahuu xa £ it bypoth pan Ib 5 90 88 in 1 100 I 57 I 571 1 180 I Bax L o Pr Liin r t 88 Nau Holl IJ Bpoürw Mii a nd 1 8 Ug Il I Eipi r at Sp aand 111 Nod I id 8 i iorweglii ai d i ISU N l Zuid Afr Spm aaod 8 dito dito dito 1881 dito 5 luus Spoor 1887 81 AEotil 8Ziiid ItHl Sp m A H obl 8 PoLHS Warachau Weeiien aaod 4 Kuai Or Ruaa 55 I i 104 10 14V U l 881 Faatova dito aaod fi IwaoR Domhr dito aniid 5 106 Kink Ch Aio 8p kap opl 4 1 0S dito dito oblig 4 100 AICOIHA On Pao Sp Mg orl 8 63 Chic k Nonb W pr C r aaod 144 dilo dito Wio 81 Peter obl 7 140 Denrer k Rio Gr 5pni eert T a IlUooia Ceotral obl 111 KOud 4 Loaiav k Na htilll üort aoil 14 S ia sVv 171 100 107 00 100 100 11 118 35 11 4l l Moii o N Spw M Ie hyp o 8 H I8 Kanrat r 4pCt preL aand N York Outaa o k Woat aand dito Ponn Ohio oblig 8 Oregon Oalif ln4 p inKoad 1 81 Paul Mimi rMonit ob 7 In Pao Hooftyn obig 8 dito dito Lil e Col Ie byp O S CAHADa Can South Cbert T aand Vl O Rallw h Na lo h d 0 0 Amstord QmnibuB Mg aand Rotterd Tramwöi Maali iiand NlD Stad Aqiaterdam aaod i Stad Ro terdam a nd 3 BlMtl Stad Antwerpen 1817 2 Slad Brusail 1888 i Hoxe Theiaa Regullr OL aelaoh 4 Ooanmt StastaleeifiR 880 6 K K Oo t B Cr 1880 8FAirn 8l l Madrid 3 1888 Kn Tn B i Arb Spo hoart JIIAa TELS T ILOnjMADE8 Mantel Costumes Blitosen Japonstofli o in groote vorscheidonheid en o cMr werenrf prljtfn ÜOIIDA Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam MjianiU 24 April iSgy Vette CK ïCn en Koeien goeiie aimvocr ie kwaliteit $ 1 2e kwaliteit aS te kwaliteit 36 cent l er half Kilo Vette Kalveren groote aanvoer ie kwaliteit j8 ac kw aó je kw 2a cent kt half Kilo Vette Varken redelyke aanvoer ie kwaliteit 17 ae kwahteit ló t je kwahteit ic i tent wr half Kiiü Vette Stha en goeden aanvoer I c handel was m Vette Kunderen stug prij hotiiJenti Vetle Kalveren en Varkens iels iinnckr in prijs ha ien redelijk MARKTBERICHTEN Binneiilniulschc Grniien IIOTTKRDAM Notetirli i vau li April I81l i TAK K Hir lil S 60 ü 70 per 100 KO I iC a 8 O b to qual per lOO K O CANADA t III V a 6 40 ROlKiE i r ll l 4 80 ü s 4n WINTKWIRHST mr III por 10 1 K i 7 O il 8 ZOMKItOKlüiT per ll U 1 50 4 6 per 100 K J 7 B0 il ƒ 7 0 CIIKVAI l iSHOKRSr par 100 üd S J t n prr Ml ii ll HAVÜR por ll l 8 10 a 8 10 p r 100 K l 7 83 i 7 71 l AAItDKHOONKN por ll L 1 7 i f Sn WI l TK HdONK N p r H l S 4 10 60 BllUl K UtKlNIl S pur KL 8 l 11 BI AUWK KHWTKN Kooknoortiu pur Hl 1 I 4 7 0 Niol ko ik üorlen p i l I r 40il 0 75 KANARlKSiAAII pur ll l 80 4 75 ILOOl iAM II mw por ll U l Per Telegr at BOTTKtt AM 84 April UU Canada K 80 a ƒ B 60 Hintermint 7 70 i 8 16 Zoaaergorat 4 K J Cbowüier 8 6 Haror 72S4 7 iO H lll i hoonii 1 50 u IO 6 Hruin booiion 4 lO UO ADVERTENTIEN I V 2H AI RIL e k hopen onze S S gelielde Gnder I D I CATS i I F VA NTHATKN 5 IIIINNI I 25 Jarige Echtvereeniging i S tl herdenken HunmAankhan Kindtm J Hbcki tii Zaterdag en Zondag van i I i tot 4 nnr I 4o iii A ii April 189 S VoUirtki ttmijt m algtmune hnniê E CASSITÖ TA N DA IM s Turfmarkt IT aóuda SPREEKUIJK van 8 tot S uur WOEN SDaJj S en RWDAGHVan tot nnr ZONDAGS geen spreeknnr H J m SOHALEH Behang er en S toffe er der Itoelekade tH 2 ïouda LEVERT Behaügselpapieren TAPIJTEN Gordijnstoffsn Vitrages ZEILEN LimEli LQOPIitg eu Tafelkleedèu eu eiz