Goudsche Courant, woensdag 26 april 1899

Woensdag 86 April 1899 No 7873 38ste Jaargang mimm mmmi MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Qmstreken lUefooi He M ADVERTENIIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer e Centen Öroote lettew worden berekend naar plaatsruimte rciefMi No 89 De JitgaTC dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden i f 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CE TEN ï S SÊ ft i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i © tof To Huur ttTt toiid o l t r eoii Te bevragen Kantoor van Niiblelioederen Kluweelen Singel No 612 g Op VRIJDAG 2H APKIL des middags ten Half één in het Hotel i i 7m mI door den ondergct ekcnde iiamein de Kirma ö PRINCE ES tfjmiX in het openbaar wordea Aanbesteed Het bouwen van een Woonhuis met Baanlood en verdere werken yp een terrein aan de Kattensin el te Oouda Be te k en teekeningen zö tegen I 2 Tcrkrggbaar l y den ondergeteekende waar ook nadere inlichtingen worden verrtrekt H 1 NEÜKKHOKST Jk Architect FEANSCHE STOOMVEEVEEi ekniisrbr WLsschrrij H OI l ËKilEllllER 10 Krulêkade Botterdnm Q bt TSt erd l r Z U den Koning der Balgni HoofddepM voor UOUUA de Hmr A VAN 08 z dpwialitait foor het itoonieu n iBtiitu van alle llMrenen l anieigarderob n alK oV alle Ktndergoederen Snóiale inrichting loor het § 10001 D an plncha mantAti veeren bont qk Oordgnen taielkiwxlen ent worden naar da ienwite en laaltte methode ge erJd Alle goedoren hetij gortoorad of geTerici worden on ch delijk Toor de gacondi eid Tolg ni taal bewerkt TE HUIIK TEUMÏONU VV LATKR BOVENHUIS Adr eK MAHK I M EERSTE NSDERLANDSCHE RIJWIBLFABRIEK Dir ot ur H BUUOKHS DBVKNTEll Prijzen van af 1 Haart 1899 Model At 87 50 Model A ÖO Model A 110 Model AA 125 Model AAA 1 6 LUXE RIJWIELEN 160 ÖEWÜNE TOER AOATENEH 155 LUXE AUAÏKNEH IHÜ P S DAMES KETTINURIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Vraagt on Prlji Coarant Yerl egniw riliy J I DE IW liouda Winkeliers en Handelaren Daar ik goluol dat ik hel grootste Uezem iabrtek heb lever ik m in Berkes ea HeMMi ins en llcUoeiiders leer goedkoop Alneraera gevraagd van alle soorten ttrrkenbenen lleldebeiiemii en Ueldedo B l r Vraagt Prys t OBrant en Monsters SleeowIJk HKVIKWIJK lohi HOLI ANDSCHE liïïwimiii M TKni IH PrüanotMring i übtna Oongo Btoftbee 50 en S5 c Grot 65 eo J ▼ Congo JÖO OntbUtTho f amlddag T 15 Alleen reikrüghaar b F II I Van Waukuin ÓoKihiiren H 14 i mJ Uruk milNKMAfftXOON De rteBul fiouda der Nuteektppij Tot Nut tai t 4lg eu Openbare Vergadering Dinsdag 25 April 1899 êar im4 te ü mir in een der Zahn van do Sociëteit Dk Bécsie Oüüthaven Spreker de Heer J 11 d BOSCH lAeraar aan tU li H B S én het fiymnoêium te Gouda Ondorwerp SlBVWKSPMtLlsa De Secretarie A J PDSTMA ielegenheid tot het stellen van vragen en gedachtenwisseling TOEHANO VHM I n wan Schal voor de oogelqkkige lachioffers der Zehbevlekking Onanie en gehrme nitipattingen is het beroemde werk Z Dr RotauV ELFUEWARI G Hollandache aitgave met 27 alb Pr s 2 galden leder die aan de reraehrikkeigke gevolgen van deie ondeugd Igdt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgka dniiend van een lekereu dtKid Te verkregen biJ hetVerlaga Magazin t Leipiig Neuioarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegiili en in elk iboekkaudel in Holland PiiDtemps NOUVEAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons geïllustreerd mode album voor het Zomertel o n nog niet ontvangen hebben dit te willen aaavragen aan lULJDLESJALDZOT Ci Paris Hetzelve wordt dun umgunnd gratlH en franco toegezonden Bestellingen van al Ü5 Irancs vrü van alle kosten aan hui roet 5 verhooging Re expeditie kantoor te Koiendial N B Paiii Expeller DortiK jMU wordt dit middel itii t romsMud iiuoci i tU i nBtiUendu inwryviug NWK wond tuKon KheumS tiftk Juih t Vurk mdb eid p ja tn dan dort vertrouwen op hot fkbn k8m rk Anker Ad 1 26 7r o enModofl in dft mevste i Uiekon Tc Amsterdam hu Ulotli Cl6biui TRn TuyU eo Sandt ni t t4tnlt U ÏDtttrtein Ut s £ P Z Jiidieii gij niet wilt hoesten gebrtiikt de nerire i a bekroonde ea wereldberoemde Superior Druiven Borstlionig Extract nAmH uit de Koninklijke Stooml abriek Ue Honigbloem van H K V lif HAIH ClO Den Haafr yemiiciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 8CHAIK 8CHA1K SrHAlK 8CHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK b Oo a Meliaotbe t hst beale irMilel der erald Co 8 Melmntbe mmn Kiiilili i i Po s Meliantbe nuen loow l oud ali jioa ft Co 8 Uelianthe msR in gma hmsgMm eBtbre ea ft C0 9 HeliaDthe ta t vonrtdureuil onder Bcheikttadi teaiiabt ft Co 8 Meliantbe brlpt oahrrrrepeiyk ft CO R Meliantbe in h kroond mei Kcrediploaia f ft Co 8 Meliantbo n bekroond mul Goaii Co 8 Mellaothe i bekroon l mei liter ft CO S Meliantbe i rarkriiijbaar in ftaooni van 40 CU 10 Cf CM ff hü A BUl MAN MoardriU C RATELAND Boe ctp B T WUK Oudeaalrr M KOLKMAN Waddittmeii a KOLLMAN Bodegratm PIN KSK Wteuuerkerk a d IJuel Firma WOLFK i Co Weathaven 198 ffoiuin D MIJiBIEH ¥i eiweg E 100 Gouda e H viic MILD Vaeratal B 126 te Gouda HIEUW NICUW WIKUH GESCHIKT VOOR Haclitlicliten Koffie en Tlieelicliteii Welke 4Vs uur branden èt 2 ea 6 uur brandende 3 cent per stale Ëenig Agent fOor Gouda en Umitreken IX A Ik cats Papiermolen G l DA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeliik Uau Ijehoeft liiervoor geen Olie goon Glaa e U Alleen een lucifer aansteken is noodlg Oebeel onder ge aar voor brand als ook zonder reuk B BV Ieder zijn eig en W Hroiiings Liinoiiade Fabrikaiil Om zonder i enige ki miis vlug on gi makk luk V Uf Liter d i geljjk aan 10 halve Hesschen KHOXIMili LlUONAOJi te maken ïn el naar kenze FKAMBÜZEN ClïfJOKN KEKSKN of SINAASAPPEL Per stel de i rijs Iranoo thnis raet gebruiksaanwijzing sli ehts 50 et 2 tel in een franco 90 e na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bjj KKK tallen verkocht Schier op alle plaatsen an on land en daarbuiten met t beate sucoe bekroond Rv een zeker aantal stel ik de prjJH nog lager Vraag schriftclök de conditiên Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter image Men ieiler teachte leh voor namaak Let op t adres i S DE BOKIt Sneek ollanóae e dïïaaisoRappij van JlanóSoua Afdaellng QOUU A en Omstreken STIER ENKEURING eau eetifarige f ftuktUertH op VRIJDAG 5 MEI 1890 s iiiorgris 10 uur bij den Knlliehuisliouditr VAN VLIET Kirn nieli sloot Ie GOUDA rit Ie loven premiën f 30 90 en 10 Reed bekroonde Htleren kunnen aan dexe keuring geen deel nen en Alleen Icdeji der HoU Maatschappij van Landbouw kunnen uizenden en moeten bevvgzen dat de Stieren in eigendom aan hen behooren sedert 1 April II Het Bestuoider Afdeeling A VA VKEN J BBEEBAAKT Lï Secretaris JULndteékaaiitff met rood lettenr Zi t ▼ oorai op de Voorzitter verkrijgbaar MaatM happ0 ka ExpMtatie van de FMorta Brou KètOtor voor Sedert fnA Boampiea éO BoUentam KEIIIIISGEVING INRICUTINCEN WRLKE UIVAAR SCHADE OF UIMDER ItUUNB VKROORZAKfW BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de artt 6 en 7 Ier Hinderwet Brengen ter algcmeene kennis dat op de Secreurie ter visie ii gelegd een verzoek met bijlagen van J en M L van Holst om vergunning tot het uitbreiden hunner bakkerij m het perceel gelegen aan de Nieuwe Haven Wijk N No 90 Kadastraal bekend Sectie 8 No 1978 Dat op DiosdaK 9 Mei 1899 des namiddags ten i ure op net Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning m te brengen en dat gedurende dne dagen vóórdien dag op de Secretarie der Gemeente van de te r zake ingekomen schrifturen kan worden kennis gmomen Gouda den 25 April 1 9 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER De Coramiasie van Toezicht op de Bank van Lcening der gemeente GOUDA maakt bekend dat bi besluit van den Gemeenteraad van 24 Januan 1899 No 15 is vastgesteld het volgende Reglement mr de Bank van Leening teGonda REGLEMENT voor de Bank van Leening der gemeente Gouda Artikel 1 De bank van leening der gemeente Gouda staat onder toeziclit van eene Commissie Van deze Commissie wordt een lid tevens Voorzitter door Burgemeester en Wethouders uit hun midden aangewe n De overige twee leden worden door den Gemeenteraad benoemd elk lid uit eene aanbeveling Tan twee personen door de Commissie of bij hare ontstentenis door Burgemeester en Wethouders in te dienen Deze benoeming geschiedt voor twee jaren Jaarlijks op den in Januari treedt een der door den Raad benoemde leden af volgens het bestaande rooster van aftreding Het aftredende lid is herkiesbaar De tusschentijds benoemde treedt af op het tijdatip waarop degeen in wiens plaats hij benoemd is had moeten aftreden Art De Commissie vergadert zoo dijtwijls zij zulks noodlg acht Zij regelt de verdeeling harer werkzaamheden Art 3 De Commissie dient den Raad en Burgemeester en Wethouders desgevraagd van bericht en raad Zij dient aan Burgemeester en Wethouders alle voorstellen in welke zij vermeent in het belang der Bank van leening te moeten doen Art 4 De Commissie zendt jaarlijks in de maand Februari aan den Raad door tusschenkomst van Burgemeester en Wethouders de door haar nageziene rekening en verantwoording van den Directeur Iwfcreffende de ontvangsten en uitgaven FEVILLE iOIV UdenksehriKen vAn een Gelukioeker AMIBAL DeVoNDELING A aar het Fransch DOOR W NUITERS Verstrooid en afgetrokken keek de hertog op eerst na enkele seconden scheen hij tot buef tekomen dat een menschehjke gedaante in de deurpost stond en hem waarschijrüijk iets te zeggenhad en nog een paü seconden waren oo4 g omhem te dMn begrijpen dat dje man een teekenwachtte om te spreken f Wat is er Heer hertog in de antichambre ia iemand die 11 dadelijk wenscht te spreken Wie is daar dan Het is de eerste maal dat ik dien man hier lie heer hertog Ge kent hem diis niet Neen heer hertog Heeft hij niet sïjn naam genoemd f fNeen Ga dan heen en infomeer laat hem zeggen waarvoor hij komt Als het iemand is die een verzoek te doen heeft dan ben ik niet te spreken is het iemand die een be etdheidsbezoek komt afleggen zeg hem dat ik in geen stemming beo om raffDtc en te ontva n der Bank over het afgeloopen Jaar vergezeld van een verslag omtrent den toestand en de werking der bank Art 5 De regeling van de benoeming het ontslag het getal jaarwedden de l orgtochtcn en de werkkring van de ambtenaren en lieambten aan de Bank verbonden wordt door den Raad bij eene Instructie vooi het personeel vastgesteld Art 6 In alle voor het publiek bestemde lokalen der Bank zal een uittreksel uit dit Reglement inhoudende de bepalingen voor het publiek van belaflg en de tarie en op eene zichtbare wijze ter lezing hangen Art 7 Het bedrijfskapitaal der Bank bestaat mt a het eigen fonds der Bank te vormen uit makingen en uit de batige saldo s der rekeningen de haar verstrekte gelden der Gemeente bij het inwerkingtreden van dit reglement bedragende eene som van dertig duitend gulden Art 8 Van de door de Gemeente aan de Bank verstrekte gelden wordt eene rente van 4 pCt s jaars vergoed Art 9 De eigen fondsen der Bank worden rentegevend belegd en strekken ie tot dekking van de nadeelig saldo s der rekeningen 2e tot terugbetaling der door de Gemeente verstrekte gelden Wanneer deze laatste gelden geheel terugbetaald ZIJD zullen de van de eigen fondsen der bank te kweeken renten strekken om de intresten genoemd in art ia zooveel mogelijk te verlagen Art 10 IJe inkomsten der Bank bestaan mt lo de interesten van op panden voorgeschoten geiden 2C het door de pandgevers te i etalen admini stratfcloon 3e de overschotten die de verkochte panden opleveren voor zoover zij met door de rechthebbenden binnen den bepaalden tijd zijn opgevorderd 4e le renten van met machtiging der Commissie van Toezicht belegde eigen fondsen en tijdelijk niet benoodigde gelden se de bij art 31 bedoelde verkoopskoatcn 6e ontvangsten van toevalligen aard Art II Üit de in het vorig artikel genoemde inkomsten worden bestreden de uitgaven der Bank zijnde ie de rente aan de Gemeente wegens ter leen verstrekte kapitalen verschiildtgd 2e d © jaarwedden van het personeel 3e de onkosten aan de administratie verbonden 4e de prttmifen voor de verzekering tegen brandschade 5e de schadevergoedingen aan pandgevers 6e de bijdrage aan het pensioenfonds der Gemeente althans bepaald op 500 per jaar en door den Raad telkens na ttet opmaken eener wetenschappelijke balans foordie instelling nader vast te stellen Art 12 Voor de door de bank onder veriMind der panden ter leen verstrekte gelden worden door de pandgevers interesten betaald bedragende Dc kamerdienaar verwijderde zich Na verloop van temauweatiood twee minuten keerde hij reeds terug en overhandigde den hertog een blad papier waarop deze het volgende vond Degene die de vrijheid heeft genomen dit te schrijven smeekt den hertog de Latour du Pic wel de goedheid te willen hebben hem oogenblikkelijk voor enkele minuten te woord te staan Hét betreft huiselijke zaken van mijnheer den hertog van zeer zeer ernstigen aard De woordea huiselijke zaken waren tweemalen onderstreept geworden De hertog sidderde Hij streek met de hand over zijn voorhoofd Vervolgens las hij de vreemde boodschap nogmaals Introduceer dien bezoeker leide hijj zonder de oogen van het papier af te wend J ik zal hem in mijn kabtnet ontvangen Toen de knecht Wertrokken was honk hij zich een glas wi n in dronk hetzelve in een teug ledig schonk het andermaal vol en dronk het nogmaals uit Een kevi hoestbui overviel hem hij werd duizelig Hij legde zijn hand op zijn wang en bleef een oogenblik onbewegelijk staan Maar tóén k kwam er eensklaps leven in zijn oog in jr n houding in geheel zijn wezen Hoog rirfitte hij zich op en ging met vasten tred naar zijfc kabinet De onverwachte bezoeker was daar re b aanwezig eo maakte bij het binnentreden des Ki ogs een beleefde buiging De twee niannen zagen elkander een oogenblik doordringend aan zonder dat een hunner een van voorachoiten l eneden f 50 ia pCt s jaars van f Sn tot beneden f loo 9 I pCt a jaars van i w en meer 6 pCt s jaars De interesten worden voor alle panden berekend bij maanden en dagen van iien dag der beleening tot en met dien der lossing volgens de daarvan op te niake n mteresttatiel De üimsi verstiluldigde rente bedraagt i cent Breukt n van een cent zijn altijd ten voordecle der bank Art 13 Bij de lossing der panden is door de pandgevers een adraimstratieloon vcrbchuUligd lat bedraagt bij een voorschot van minder dan f 1 1 cent 11 1 1 f I tot Iwneden a a i a V 3 n 5 3 3 5 4 10 10 1 5 7 M M 1 50 of meer ao Art J4 Behalve interest en adraimstratieloon wordt van de uandgover niets onder welke naam ook gevorderd Art 15 Geen geldzaken worden gedaan met personen jonger dan 16 jaren Art i6 Geen voorschot wordt verstrekt op onroerende goederen sieratkn en andere voorwerpim tot eercdiemtbestemd c goederen blijkbaar komende uit instellingen van liefdadigheid militaire goederen co wapenen natte waschgocderen handwerktuigen ot gereedschappen van werkliedeu bontwerk beschadigde goederen obligatien aandeelen inschrijvingen publiekeen handelseffecten en andere goldswaardige papieren De Directeur is l ovendicn bevoegd de beteening van andere aangeboden panden te weigeren Art 17 n tijden van Iwsmettelijke ziekten kan tie Directeur vorderen dat klcederen en andere ter l eleening aangeboden goederen eerst worden gereinigd en ontsmet alvorens als pand te worden aangenomen irt 18 De Bank i voor het inbrengen en lossen van panden geopend op alle werkdagen gedurende minstens zes uren door de Commissie van Toezicht te bepalen Deze uren moeten ten allen tijde aan de buitenzijde van het gebouw der Hank aangekondigd ZIJD De llirecteur is Ijevoegd de Bank voor het publiek te sluiten hetzij geheel hetzij voor het inbrengen en lossen van panden gedurende de dagen op welke verkoopingen van panden woeden gehouden of op welke dg Commissie van Toezicht de Bank Inspecteert Van die sluiting wordt aan de buitenzijde van het getnuw miwtens twee dagen te voren kennis gegeven Art 19 De als pand sangclxiden voorwerpen worden vóór de beleening naar de werkelijke woord siprak Het was alsof de een in stinctmatig begreep dat het daar zijn van den ander rampzalige jövolgen zou hebben E indien werkelijk een zoodanig voorgevoel m des hertogs hart aaAwezig was dan zou hij het weldra bewaarheid zien want de man daar voor hem was de man met de twee aangezichten uit rik Meslay de baron de Maubert vermomd en onltenbaar De gewezen beschermer van LouisAnnibal de zoon vau Louise de Basseterre en van Martial de Préaulx wa zoo goed geslaagd in zijn middelen om eene herkenning te voorkomen dat heden die dagelijks met hem verkeerden in hem onmogelijk den baron de Maubert hadden kunnen herkennen De hertog beantwoordde de tweede buiging van den onbekenden bezoeker met een stijven hoofdknik liep tot bij zijn schrijftaleljg bleef daar staan den aam pp den rug van zij burcau geleund aldus zijn bezoeker noodzakende insgelijks te blijven staan Een spottend lachje gleed over des barons gelaat toen hij op zaohten toon zeide ïMijnheer hertog ik ben iemand op jaren en heb een langen weg achter mjj enkel om u van dienst te zijn Zo het me geoorloofd zijn plaats te nemen Pe hertog knikte toestemmend en wees hem een fauteuil aan la een oogenblik stilte begon de baron ziende diPde hertog i het minst geen nieuw erigheid aan den dag Jfegde aangaande de zaak die hem hier bracht niet voornemens scheen hem vragen te doen in dez voege waarde gewaardeerd door de daarvoor Art 20 ieene bcleeningen worden gesloten beneden een bedrag van f 0 40 rt 21 Aan den pandgever wordt een belecnbrietje afgegeven waann behalve de door den Directeur noodig te oordcelcn bijzonderhetien vermeld worden de aard van het pand de voorgeschoten som en de dag der Iwlcening Art aa Wanneer goederen als pand worden aangelx den welke vermoed worden te zijn gestolen wordt hiervan door den Dïrtcteur omler aanhouding der goederen onverwijld kennis gegeven aan dr politic Hij is verplicht aan de bevoegde macht tegen bewijs van ontvangst af te geven de panden wetkc door haar worden opgeeischt Gestolen of verloren voorwerpen door de ware eigenaren opgeeischt worden hun zonder vergoeding teruggegeven Ait 33 G panden worden met de meeste zorg bewaard ten einde zooveel mogelijk bedeif te voorkomen De panden worden tegen brandschade verzekerd Bij algeheel verlies der panden is de Bank aansprakeHjk tot een bedrag van 5 4 maal de daarop gelee e som de Bank zal ook bij gedeeltelijk verlies ot vermindering tot geen meerdere schadevergoeding dan tot dit Itedrag verplicht lijn De BanK is niet aansprakelijk en geene vergoeding wordt verleend voor schade die de panden ondergaan en die voortgesproten zijn uit É aken welke buiten het bereik van gewone Toor zorg vallen of uit den aard van het iKleende pand voortvh a Alle Aanspraak op schadevergoeding ifl verloren zoodra het pand na getost te xijn buiten hst gebouw der Itank is gebracht Art 24 Hij die een beleend pand wil losten moet het be ecnbriefje tnlevsren en het verstrekte voorschot teruggaven met htjltetating van den tot op den dog der losaing verichuldigaen interesten het adtninistratieloon Art 35 De pandgever die het beleenbrietje verloren heeft moet het verlies bij den Direrteur aangeven uiterlijk acht dagen voordat de termijn verstreken is waarop het pand als verstaan zal worden verkocht H kan het pand lossen wanneer bij naar het oordeel van den Directeur sjjn recht genoegzaam bewezen en desgevor rd voldoenden borgtocht gesteld zal hebben voor alle aanvrage die later omtrent dit pand mocht plaats hebben Indien een ander na de aangifte van het verlies met het vermiste beïcenbriefje opkomt wordt de lossing of de uitbetaling der meerdere opbrengst geweigerd Heide partijen worden alsdan ODmiddelltjk door den Directeur opgeroepen om de zaak in der minne te schikken Indien de aangever met velrschijnt wordt hel pand of de meerdere pbrej aan den houder van het beleenbrielje afgegeilr Indien de houder niet verscffljnt kan le Directeur de lossing of de uitbetaling van de meerdere op Ik £ al de eer hebben heer hertog 11 enkele mededeelingea te doen die ik durf het zeggen voor u een ongemeene belangrijkheid hebben en di van triterat tcedercn aard zijn Wil dan d gïy dheid hehben zoodanige orders te geven als noodlg xiJn om elke storing van ons onderhoud te voorkgmen iMijnhécr u hebt een vreemde manier van u te introdaceeren laat mij u gerust stellen Cle zult noch beluisterd noch onderbroken worden S af de hertog ongeduldig ten antwoord Spreek crhalve zonder vree Eo vooral wees kort ik kan u helaas niet dan slochts enkele oogenbhkken toestaan De baron de Maubert knikte als om te kennen te gevéii dat hy van hetzelfde gevoelen wasj en hernam U zult u waarschijnlijk afvragen wat hei i zijn kan dat mij hier brengt sin bet Alleiminst niet waarde heer tn het minst niet Het billet dat ge mij deed toekomen kondigde aan dat ge mededeelingen vair huiselijken aard h dt te doen Sta mij toe te Bgcn dat die aankondiging in dujdelijkheid zeer veel te wenschen overlaat Het is me niet recht duidelijk bijvoorbeeld Hoe ik een onbekende die u voor de eerste maal van mijn leven zie mij de vrijheid durf aanmatigen van te beweren bekend te zijn methuiselijke omstandigheden die u bekend zijn gi Precies iet van dien aard Gij formuleert mijiJlLgedachtent wonderlijk nauwkeurig W rdt vtrvolid V M