Goudsche Courant, woensdag 26 april 1899

De Initenant heeft inmiddels zjne straf al ondergkan zooal onze militaiio rechtspleging dat eischt In s hof ai rest stond o a deze overweging dat het geheele onderzoek voor den krijgsraad aan volledigheid zooveel te wenschen overlaat dat zelfs geen der militairen van do sectie van den loitenant als getuige is gehoord STADSNIEUWS Gt UDA 25 April 1899 De onderofteiers Vereeniging Eeiisgejindheid alhier gal gisterenavond eene uit voering ten voordeele Voor de eene helft voor een volks siuialoria en voor de andere helft voor de gepensioneerden voor de wet van 1877 De zaal Kunstmih was maar tamelgk bezet i e beschermheer de Majoor Commandant van het 5e Bat 4de Reg Infanterie vereerde deze aitvoerint met zgne tegenwoordigheid Het geheele programma werd uitstekend uitgevoerd het kluchtspel Oom Slaapt werd op eene wyze vertolkt dal wg vergaten dat het dilettanten waren die dil opvoerden vooral Mynheer Hansun Frans Windhoek on Daniel waren onverbeteriyk Het aanwAigc publiek amuseerde zich uitmnntund en wy hopen in een volgend saizoeu Ecnsgezindfcid weder te wen optreden te ütellen in d epen die de patroonn opgeven Hier en daar zjjn al8 Toonorg geodarmee ol jagers ontl odcn Volgcni een te Praag verwhjBBnd til it aan Iwt Oontenrïkscbe mijiiiiti rie van binn4 nl zaken reeds het ontwerp eencr taalwet uitgewerkt die met i cbiüp van g 14 der Grond wet i l worden ingevoerd üaarby worden vgf kringen ingevoerd een Dnitsche een Cïechiiclie een overwegend Dnituche een dito leckische en een tweetalige In de beide eerste kringen ïollen alle ambtshandelingen in de olflcieele taal plaats hebben maar zal aan elk barean een ambtenaar worden aangesteld die de andere taal machtig is In de overwegend Dnitsehe zal van een groot aantal ambtenaren de kennis der Cieehisehe taal worden verlangd In de tweetalige waar de minderheid va een der beide nationaliteiten meer dan 26 pCt bedraagt en waaronder ouk Praag zal worden geraiigsi hikt zal het gebrnik van beide talen z n toegestaan m voorts vu iedere vy gulden daaHxïven vijf cent oteer Art 35 Over ngsbepaling 1 it reglernent treedt m werking eene nuund nadat bwop de IConmkltjke goedluunng zjüzijn verkregen op welken dag zal erviülenhet Regleloent voor de Bank van Laning te Gouda vmIgestelS de its Mei iSs en goedgekeurd bij s Konmgs be uit van den 6 juni i3i9 No 31 behalve voor de panden welke beleend zijn en de beleenmgen w ke geaknen zijn vAör dien dag icn aanziLn van welke de tiepalmgen van dat Regleraeni tot aan de lowing of den verkoop van kruiii blijven Vafttgesteld den 24 Januari it onder n 15 De Ra AU voorluemd BROUWER R 1 MARTENS Secretaris Voorzitter En dat het m artikel 13 bedoelde adrau ratieloon zat verschutdij l zijn van den t Mei a af Üoutla den 21 April i r De Commissie van Toezicht voornoemd R L MARTENS P DE RAADr J PRINCE Bultcnlandsch Overaleht De Kigaro he H met de openbaarmaking der stakken van het onderzoek door de Strafkamer ten minste dit rennltaat verkregen dat in de openbare meening in Frankrijk een gehtiole ommekeer merkbaar wordt Niet dat men overtnigd is geworden van de onschuld van T reyta8 maar men koestert emstigen twijfel aan de juistheid van het vonnis in 1H94 door den krijgsroad gewezen De Temps die altoos een zeer Toorziehtigê rol heelt gespeeld erkent dit thans miteriyk V Professor Breuhaas to Mttnehen een specialiteit op het gebie4 dor sociale politiek ireloolt niet dat de ontwapenings conlerentie te K ravenhago bijzonder veel succes zal hebben Men kan zef t hS zeer goed een internationaal scheidsgcroeht instellen maar de verschillen tnsschen de belangen der nietEuropoesche naties zijn zoo groot en de basis van het internationale recht waarop het Bcheldsgereoht gegrondvert ion kunnen worden zoo onsterk dat me n met meer mag verwachten dan een betniging van sympathie voor het beginsel Maar nis de itinlerentie te sGravenhage een regeling weet te treilen omtrent de w ze van oorlog voeren dan zou voliens den hoogloeraar toch nog een slap gedaan zijn in de richting van den vooruitgang Het bestuur van de n Belgischen Ubertlen hond van don Progressistischen bond de aoeialistisehe werkliedenparti de Libera e werkliedenpartü en de hnstene volkspartu zHn vandaag te Brussel bdeengekomen tot eene voorloopige beraadslaging over het kieswetontwerp van de rtgeering hr is besloten alles aan te wenden om dat wetsontwerp te bestrijden Zaterdag waren er in de Borinam l f OII wetkstakw in het Centrum 1 0Ü0 vandeWOW in het bekken van Charleroi 25 000 m in S raing en omstreken waar de werkstaking vr Sel akemcen was 8000 samendus een kleine 60 000 De mynwerker i de Borinage die ook met 10 percent opslag tevreden zouden zfln weest hebben erin loegestemd 20 percent eischen evenals de overigen In Luik h rlerol en elders hoeft de werk en nüverheidsraad vergaderd Op die vergaderingen deelden de patroons moe dat ie iconen sedert 1895 gestadig zgn verhoogd De werV ft e J tronwen m DHEVFVS De Figaro van gisterochtend bevat de verklaring van den heer Strong vertegenwoordiger van de Observer Deze getuige geeft een verhaal van zijn betrekkingen met Esterhazy en boe deze hem op zekeren dag verzekerd heeft dat hjj het borderau had vervaardigd op bevel van kolonel Kandherr De generale staf wenschte nameljjk een materieel bewijs te hebben tegen Dreyfus tegen wien nwn alleen moreele bewijzeii had Generaal Billot oud minister van oorlog verklaart waarom Piequart van het ministerie verwyderd en naar Tunis gezonden is Oeneraal Billot had btjinerkt dat Piequart zich alleen bezig hield met de zaak Ureyfus en den informatiedienst verwaarloosde waarmede hü belast was Clemencean maakt in de Aurore een brief openliaar van een zekeren Capeile die in Vpril 1898 te Pamicr een gebprok heeft gehad met den dépnté voor Ariègc Jnlien I nmas den bekenden advocaat te Toulouse Dumas vertelde het volgende k bevond mij laatst in de Libre Parole met Drumont en Papilland en daar heeft in onze tegenwoordigheid majoor Esterhazy gezegd dat hy het borderel geschreven heelt H8 voegde erby dat alles in die zaak zich onregelmatig had toegedragen I Clemencean heeft dezen brief aan prcsif dent Mazeau gezonden In de Figaro dringt Cornély erop aan dat bet Hof kapitein Freystaettcr over alles zal hoeren waarover deze iets te zeggen heeft du ook over de overlegging van geheime stukken aan den krijgsraad waaromtrent de strafkamer trouwen vragen aan do generaals gesteld heeft al verkojen deze niet te antwoorden Voorts betoogt Cornély de noodzakeiykheid van de overkomst van Dreyfu In de Matin houdt Esterhazy op zjn eigenaardigen toon vol dat de bescherming die hy van wege den g eralen staf genoten heeft verleend is met medeweten en jeUs op bevel van generaal jonse en dat generaal Billot door bemiddeling van zgn schoonzoon en zyn kabinetschef tot aan den val van het ministerie onophoudelijk jn betrekking heeft gestaan tot mr Tèzenas in diens qualim l verdediger van Esterhazy KKivrE a d LIsei In deze gemeenteis voor de op te richten volkssanatoria voor borstiyders in Nederland byeengobrachtf 128 als giften in eens en f 5U 50 als jaariyksche bydrageu Bg Kon Bosl is benoemd tot djkgraaf van Hchieland mr P D Kley Voor het akte examen art 56a wet 1 o te s Oravenhage gehouden zyn o a gealaogd de hoeren D Tol uit Nieuwerkerk a d IJsol en Hoornweg uit Borgambacht LuxKERKeai De lïtjlvereouiging Lekkerkerk alhier heeft tH sloteu Ie om op 21 Juli op de rivier de Lek voor litkkerkerk eeiie4 iiigzeUery en wimpeltocht te houden 2e om de noodigo stappen te doe tot aansluiten by de Verbonden Zeilvereenigingen in Nederland en Belgili AANBEHTICDINO Aan bet gebouw van het Provinciaal bestuur te s Oravenhage word gister aanbesteed lo het verbrei ii van de Oonwtj naby iouwesinis en van den Rijn te Aljihun met bgbohüorende worken jMinste inschrgver was A W iroat te Hintharo V or 181472 vi Rechtsaken De kantdnrechter te Amsterdam veroordeelde Peter Stegeman het Stapliorster boertje tot f 300 boete subsidiair 9 1 dagen gevangenisstraf wegens de onbevoegde uitoefening der geneeskunde I NQBZONOER M dt II I Vergun my de gelegenheid uwer lezers attent te maken dat zich alhier gevormd heeft een sub comité van Dames tol het welslagen van een Fancy lair en eene daaraan verbonden verloting te houden te Utrecht Wanneer u weet dat beroemde schilders aUi Mesdag loseph eu Iza k Israels Bles Breitner ï oorop Tony Offernians Nakken de JoBselin de lung Boudewgnso de dames Baronesse van Hogendorp s Jarob luffrouw Thérèse Bcbwarlso Mevrouw Bilders van Bo se Mevrouw Grandmunt Hubrecbt enz enz zich bereid hebben verklaard geheel belangeloos van hinn werken af te staan waarvan reeds velen zyn ingezonden van hooge waarde en wanneer a weet dat dit alles geschiedt ton voordeele van de zoo noodige Volks Sani ria in Nederland dan zal u het met my eens zgn dat bekendheid hiermede hoogst wenschelgk i opdat ieder in de gelegenheid zy oiy op zoo uang name wyze tot deze hoogst nuttige volksznak mede te werken Moge het sub comité dat zich de moeitegetroost deze zaai te bevorderen zgn arbeidmet welslagen boKioond zien U Mynheer de Redacteur dankzogge dBvoor de verleende plaatsruimte heb ik de e r te zyn Uw dw dn EEN VOLKSVRIEND mii SpoorwegvcrblndlBgen et GOUDA Winierüienst 1898 99 HlMWRtan 1 SlRÜLa MO V tL iVjË jkJl 0 I B ll r H 4 T i M i M i tM o t D 11 11 U IJ Ml ♦ i iio ii ii u Burgerlijke Stand GEBOREN 22 April CatMrina oudere P de Jong en U Nienwveld 23 Pieteroella ouders i Portland en P tuI der 1 11 MS LM Hl 11 7 D 4 Cv MU J mj Im mi i Indien beide partijen vertcttijncn en d zaak ntet geichikt wordt lal i aangever ztch binnen dnc UgCB bii gererhielijke akte tegen de afgifte van het paiul of van de meerdere tmbrci t kunnen verzetten bij gebreke waarvan uie afgifte aan den houder van lM t beleenbrtet e zal pLutt hcbt cn Art 36 Indien de pandgever op het hem vcricemk voonchot een gedtclte wcnacht af te beulen kan zuUu geschieden lïe rente wordt aUilan berekend tot en met den dag dter gedeeltelijke tüosiing met het admmuuatieloon en het l edrag woaituede n en de hoofdaom wil ver mi noteren betaald Het pand wordt daarna voor het verraindetdc bedrag opnieaw beteend en den pandgever een nieuw beleenbriefje algegeven Art 27 De panden zulten ver itaan zijn veertien maanden na den dag der beleening na aflwjp van welken termijn de panden in het openbaar zullen worden verkocht ten einde mt de opbrengst het door de pandgcveri ver huldigde te verhalen Art a8 l c verkoopingen der panden zullen ptaata hebben in hel gefwuw der Bank op tijdstippen door den Directeur onder goedkeuring van de CoinmiMie van Toezicht te tiepalen I e te veiten panden worden ter Ijezichtigmg van het publiek gesteld aedurende den dag aan de verkooping voorafgaande I5e dag en de uren waarop eene verkooping zal plaatB hebben worden inin tena even dagen Ie voren door aanplakking aan de buitenzijde van het gebouw der Bjuik bekend gemaakt Art 39 De lAhler van een beltenbrïetje zal het pand tot aan n dag voorafgaan ie aan den dag der verkoopmg kunnen loMCn Tot aan dien di zal de beleening der panden vernieuwd kunnen worden tegen betaling der verschuldigde rente en het adminuti atieloon wanneer een pand in waarde mocht verminderd zijn cal bij de vernieuwing het evenredig gedeelte der oortpronkelijke wleensom teveiu urugbetaald moeten worden Op den dag der verkooping en en daaraan vooraf aanden dag heeft geene lowii of vernieuwing pUAts Art 30 Indien een geveild pand niet opbrengt de bcteenaom vermeerderd racl de veritchenen rente en het administratieloon kan het wcJrden opgehouden en zal het naar het oordeel van den Directeur hetzij onderluind verkocht kunnen word n hetzij op eene volgende verkooping opnieuw geveild worden Wollen of winter oederen en zomergoederen kunnen door den Directeur worden ingehouden totdat het daarvoor bestemde jaargetijde weder ia aangebroken De Directeur Is bevoegd panden te splitsen wanneer hij denkt dat Iwt pand daardoor meer sal opbrengen Art 31 De kooper van panden betaalt wegens koiten van verkoop vijf ten honderd van de opbrengst van het pand Art ij Het n een pand meer opbrengt dan tie beleensom met de ver rhuldigdé rente en het adminlstratielonn blijft gedurende twintig maanden ter twschikking van den pandgever of den houder van het l leenbncfje nu aflooi van dien termijn komt het ten voordeele der Bank Vertiexen bij verkobV geleden kunnen met op den pandgever worden verhaald Art 33 l e directeur kan op verzoek van den widgever eenig pand ook binnen den in artikel 1 gestelden termijn verkoofien De rente wordt dan gerekend lot aan den dag dtr verkooping Zoodanig pand wordt loegewezen welke ook de trpbtengst xij liehoudens de Iwvoegdheid vanden Directeur om het voor rekening van de Bank op te houden Art 34 De pandgevers zullen t c voor het btkenen en lossen van panden kunnen bedienen v n de tusschenkomit der bij de Bank aangestelde ittbrenpiter De iijbrennter utl mr eenige aanwijxmg aan Je buitetttijoe harer imiing van haar anstelhne doen blaken loen niuKcn Zij HU voor hare diensten eene belooning mogen berekenen naar hot volgende tarief zoowel voor het beleenen aU voor het loaun van ieder pand van 0 40 tot ƒ i jo a cent 1 50 50 S M 41 8 i i to OMda Hwndnakl Mt 8lM Rk tk OapaUe OqwU Xiwwerkotk oardnekl M i 1 i lo s ♦ M l l il i OI 01 Vil a 01 btHm t Ufmi Teorbiug i aHa ïr ïïSr M rk H i 0 wd i q I U il l t T OS 1M Otdaw ffuwlit 1 04 i Hg b er nog altfd toe van de hand wüst bereid Hoe groot de ommekeer wel is die inde openbare meening is teweeggebracht door de publicaties van den Figaro bljkt wel hel best uit een artikel van de Voce della VeritA het olfirieele orgaan van hel Vaticaan Reeds onlangs had de Heer Boyer d Agin in een artikel van den Figaro verhaald dat paus Leo XIII niet in Sh inzichten deelde van de Franiche katholieke woordvoerders over de zaak I reylu s Thans heeft de Voce della Verita die steeds zeer anti Dreyfusard was medegedeeld dat het na de openbaarmaking van het dossier der enquête misdadig zou zjjn de revisie te bljjven bestrpen Het blad zegt dat in de hooge kerkelijke kringen de meening gevestigd is dat thans de revisie moet worden afgeAacbt en dat met vertrouwen de uitslag van het onderzoek door het Hof van Cassatie ingesteld moet worden te gemoet gezien Dat alleen kan een einde maken aan de pijnlijke onzekerheid door de kennismaking met de dossiers opgewekt Verspreide Berichten De Soleil bevat een gesprek met een hooggeplaatst kerkvorst die gezegd moet hebben Ik begrgp niet dat men thans nog vijandig tegenover de revisie kan staan Het Hof van Cassatie mag niet worden belet om in deze zaak de geheele waarheid te doen zegevieren Frankbuk De oud korporaal der artillerie Decrion die eenigen tijd geleden werd gearresteerd onder verdenking van spionnage zal voor de Kamer van inbeschuldigingstelling gebracht worden onder beschuldiging van hoogverraad Het is gister te Algiers een eer rumoerige avond geweest Er hadden betoogingen plaats en de politie dreef do enigte uiteen Een commissaris van politie en een agent werden gewond Twee en twintig personen werden gearresteerd onder wie Drumont die echter later losgelaten werd De kalmte is hersteld Hpakje Be politie te Barcelona is er in geslaagd een carlistische samenzwering te doen misInkken ViJf personen zjn in hechtenis genomen onder hen bevindt zich een zoogenaamde brigadegeneraal Veertig oude geweren ziJn mede in beslag genomen In den geheelen omtrek is bet rustig Ahbrika Saar uit New York aan de Times wordt gemeld heeft de Amerikaanscho minister van marine aan den kapitein ter zee Coghian gezagvoerder van de Raleigh bevolen om te keeren toen hij onderweg was naar een diner in een sociëteit en dadelijk aan boord van de Ealeigh te gaan Een en ander was een blijk van ongenoegen vanwege de regeering over de toosten die Coghlan laatst beeft gehouden en waarin hjj beleedigende woorden had gebeil d jegens de Dnitschers en keizer Wilhelm Bovendien had Coghlan aan Dewey baast ongeloofelijke dreigende woorden tegen Duitsche zee offlcieren te Manila in den mond gelegd Men gelooft in New Vork niet dat de Dnitsche regeering zich iets van het geval met Coghlan aan zal trekken In de Vereenjigde Staten keurt 1 hot publiek algemeen het optreden van den minister van marine goed OoSTKKRUK HoilQUIIn De gemeenteraad van Praag heeft besloten de stad niet te doen deelnemen aan de Parjscho Tentoonstelling van 1900 omdat men heeft geweigerd oen ruimte van 400 vierk meters toe te staan voor een afzonderlijk paviljoen voor Praag Aangenomen werd een HenèrSÜÜ get laat tegenspreken dat ijj 1 voorstel om in 1902 te Parijs een Slavischeen confrontatie met Pioqnart voor het Hof Tsjeehisehe tenloonatelling te honden October H M iant evaiigeii I 6 o U o 1 a MSTZKDail loaita S l 1 14 41 10 17 It lO 4 11 t tO 7 11 16 H ll N kmt w 1 01 0110 ai 11 4 1 i o 7 1 4010 01 u 17 i w aitoaMio ik 101 UI III 1 1110 1 lui e is 10 17 jlOllt 7 10 10 94 a 7 11 a 4a 10 41 f 7 S 1 ll ll JjJ M 10 1 07 lo ol l t4 I IO I U V 10 14 r t 1 41 10 I4 11 10 S M I OI l 7 141 1 14 4 f l 110 9 01 ll ll ÏSMI 4SM0 7 l 4 710 aai ao ii 80 o 4 001 00 la o 10 0 ia li 11 11 Mi 4 47 M 7 4 a 4i 1 O KmtM 8 Aaa W Ooada TUd vaD Greenwich BINNENLAND In het Zuidhollaadsch Koffiehuis te s ra venhage werd Zondag een vergadering van rijksambtenaren gehouden ter bespreking van de pi nsiuenplannen van den heer C 1 de Breuk directeur van het post entelcgraafkantoor te Zondvoort Deze plannen komen hierop nee om bg de regeering aan te dringen op het verkrflgen van een pensioen tot het volle bedrag van het laatstgenoten traktement en wel zoodiyiig dat de ambtenaren door bystorting de regeering in staat 6tellen lit te doen zonder opoffering barerzgds lSe regeering vindt daarby evenveel baat als de ambtenaren want zy krggt spoediger jongere krachten en jongere ambtenaren behoeven niet zoo iaiig op promotie te wachten Besloten werd tot oprichting oener pensioenvereeniging die bg de regeering zal aandringen op regeling der pensioenen volgens het stelsel De Breuk De heer De Breuk werd tot eere voorzitter van het bestuur benoemd en ontving vele bewgzen van sympathie De aanwezigen traden allen toe tot de nieuw gevorde vereeniging De Oranje Nassau Hypotheekbank te s Qravenhage maakte in het afgeloopen boekjaar een zuivere winst van f 22 611 Bet dividend is vastgesteld op 10 pCt Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd der Vereeniging van Nederlftndsche Scherpschutters het praedicaat van Koniiiklyke toe te kennen alsmede beschikbaar te stellen een kunstvoorwerp in zilver en één groote zilveren medaille bestemd om te dienen als iryzen by den van wege die vereeniging van 17 26 liuii a s te Loosduinen op het landgoed Ockenburgh te honden grooten internationalen schietwedstryd Door Hare Majesteit de Koningin Moeder Beschermvrouwe der Vereeniging werd ais prgs voor dien wedslrgd geschonken een groote zilveren medaille met de beeltenis van Hare Majesteit By gemeldeii wedstryd die zeer belangrgk belooft te zullen worden zal worden geschoten op 25 banen van 300 meter 5 revolverbanen van 25 en 4 ftobertbaiienvon 12 meter Het aantal ujlgeloofde prgzen en premien bedraagt ongeveer 600 tot eene waarde van circa f 11000 Ült dB hofstad wordt aan de Amh Ct geschreven lie belanghebbenden by Scheveningen als bainde mer hebben stof tot verheuging over de groote dingen die aanstaande zgn zelfs dichter bg naar ik verneem dan ik zelf zou durven gehioven Er is sprake en men zegt dat het geld er al is van eene derde ditmaal zeer directe spoorwegverbinding van Rotterdam met de badplaatSj ene bona rechte lyn van die koopstad ovlf Pgnacker Nootdorp en een paar onbeduidende dorpen beoosten Delft welke hoegenaamd geen vertier belooven zoodat t blgkbaar alleen om de eindpunten Scheveningen en Rotterdam te doen is Indien het geld er werkeiyk voor ligt dan moeL er heel veel geld liggen want dit spooriynt zal enorme kosten veroorzaken aan aanleg maar vooral aan onteigening In dat polderland de bakermat van de Delflandsche boter is het weiland achromelgk duur en wanneer de spoorweg eenmaal tot den Haag is ganaderd waar hg aan de liftan van N O aan het eindje van heÉ Christendom waar ook weinig locaal verkeer te verwachttn is een station zal hebben moet hg met eene bocht achterom het Bo8ch fiiidden door de daar gelegen buitenplaatsin heen waarvan de eigenaren de jonge spoorwegmaatschappg flink over de brug zullen laten komen vpo dat zg hunne terreinen voor den ontsierenden en waardevemielenden spoortrein zullen willen afstaan De onderneming waarin ik vooralsnog geen Mndeelen begeer gaat naar ik vemiAm nit van de Belgische maatscjiappy die de uitgestrekte bouwterreinen van het looge naamd Belgische park aan den Nieuwen Scheveningschen weg eiploiteert of liever exploiteeren zou wanneer er maar lie ebbers wilden komen Misschien geldt het hier wel h t ook in Nederland bekende wegwerpen van goed naar kwaad geld Ik wenech den stoutmoedigen ondernemers geen kwaad toe majr zou toch niet gaarne met hen scheep gaan Vooral niet omdat in den laatsten tjd de Rotterdammers het oog geslagen hebben op den Hoek van Holland bg voorkeur boven Scheveningen als badplaats Inlangs vertoonde men mg de plannen voor een kolossaal park met Rotterdamsch geld op de duinen by den Nieuwen Waterweg aan te leggen compleet eene kleine stad met villa s straten een Kurhuis en volledige badplaats Voor zeebadplaatS is de loca iteit aldaar minstens even geschikt als Scheveningen en zg is langs den bestaanden spoorweg langs de Haas gemakkeiyk van nit Rotterdam te be 1 reiken AUes zag er nog wel uit als toekomstmuziek maar we leven tegenwoordig z V6 snel dat we menigmaal na drie weken de dingen voor onze oogen zien staan over welker bestaanbaarheid wc heden nog de schouders ophalen Gemengde Berichten Zondagavond reden twee wielrgders op den Loosduinscben weg nabg i sOravenhage in snelle vaart tegen elkander aan De s hok was zoo hevig dat de eene wielrgder over zgn machine heen werd geslingerd en met zgn schedel op de keien neerkwam Hy bleef bewusteloos liggen en werd door de politie per brancard naar het ziekenhuis overgebracht Bg aankomst aldaar was het benustzynnog niet teruggekeerd Zyii toestand was gister nog niet zonder zorg Geen van de beide fietsen was van een licht voorzien en op den w eg waren nog slechts enkele lantaarns ontstoken zoodat de rgders elkander waarsclignlgk te laat zagen Nader meldt men De jonge man die eergisterenavond op den Loo8duin schen weg by de botsing met een anderen wielryder van zgn wiel werd geslingerd is een boerenzoon uit Naaldwgk Oistermiddag omstreeks i uur wa s het bewustzgn nog niet teruggekeerd zoodat de toestond zeer zorgwekkend is Hit de Betuwe schrjft men Met de kersen staat het niet bgzonder gunstig hoewel nog veel terecht kan komen Daarentegen belooft het een prachtig jaar te worden voor appelen peren on pmiraen Het IJngeiyksch Bestuur van de gemeente Haarlem heeft vergunning verleend om den stuiienten roeiwedstryd den 28en Mei op het Spaarne te houden De burgemeester va Haarlem is daartegen in verzet gekomen bg den Minister v n Binnenlandscbe Zaken Te Utrecht is een vergadering gebonden van de Ned Vereeniging van Postzegelverzamelaars Zg was druk bezocht uit alle doelen van het lantl waren leden opgekomen De vereeniging verkeert in gunstige geldeiyke omstandigheden er js een voordeelig saldo van f 325 in kas De aftredende bestuursleden de heercn 1 C Bounian voorzitter Stroo van Kinschot Kroesen en Roodenburg de directeur der atdecling Verkoophaiidtel de heer van Regieren Altena en de hoofdredacteur de heer Robert werden herkozen inplaats van den aftredenden directeur der aid Aankoop die verzocht had niet meer in aanmerking te komen werd gekozen do heer D E Schreuders Breedvoerig werd gesproken over de vraag of poatzegelhandelaren tot het lidmaatsebap zullen toegelaten worden Zjj frerdtenslotte in toestemmenden zin beslist maar onder bepaling dat slechts één handelaar zitting in het bestuur mag hebben j Ten slotte werd als plaats voor de volgende vergadering s Hertogenbosch aangewezen Zaterdagavond ongeveer 8 unr werd aan het bureau van politie te Dordrucht aangifte gedaan dat bg een rgwielhandelaar een net gekleed persoon op zeer verdachte wgze een rywiel van de hand wilde doen Onmiddeliyk daarop werd die persoon gearresteerd en het bleek dat hg eenige uren te voren dit rgwiel te Rotterdam gehuurd had Het jongmemch was de 24jarige W v K die reeds vroeger kennis met de justitie gemaakt had Oistermiddag is hOer beschikking van den efflcier v n justitif ge8teld en naar het huis van bewaring overgebracht I C Te s Hertogenbosch had eergisteren wedereen treurig ongeVal plaats Een barbier niet altyd in harmonie levend met zyne vrouw geraakte weder met haar in een twist diezoo hoog liep dat de vrouw haren man meteen scheermes drie ernstige sneden aan denhals toebracht De man wiens toestandzorgwekkend is werd ter verpleging in hetGroot Ziekea Gasthuis opgcfiomen en devrouw in verzekerde bewaring gesteld Misbruik van sterken drank schgnt hier wederde oorzaak Oisterennamiddag verspreidde zich te Assen het gerucht dÉpr de stad dat het Amelter bosch in brapd sühd Velen spoedden zich daarheen het dagelgksch bestuur politie marechausse en brandweer om bet lioodige tot blusscbing te verrichten anderen nit nienjvsgierigBeid De brand was waarschgnIp ontstaan in het heideveld nabg Schieven de vlammen sloegen door den wind gedreven over naar het bosih onlangs door Dnitsche heeren gekocht Het droge gras en blad bevorderde de uitbreiding van den brand welke over een vgftal hectaren heide den nen eiken en berkenbosch nabg de vgvers woedde Jonge dennen werden vernield de stammen der grootere boomen werden geschroeid en geblakerd Met vereende kraeh ten gehikte het den brand te tuiten en hetvuur te düoven de brandspuiten behoefdengeen dienst te doen A C Uit Kieuwediep wordt aaa de K B Ot van 23 April gemeld Het Xoorsche Stoomschip Idun vanDantzig naar Ostende is hier heden binnengekomen om een stoker die tusschen de machine geraakt was en daardoor een der beenen gekneusd had aan wal te zettm De gekwetste Hendrik Fontyn een Hollander afkomstig van Amsterdam is door de zorgen van den Nuordachen vice consul in het marme bospitaal ter verpleging opgenomen De Idun heeft daarop de reia voortgezet De prof wielrenner van der Knoop van Vlaardingen wilde Zondagnamiddag bg het ttoode hek onder Schiedam voor de stoomtram heenryden Zgn achterwiel werd door de locomotief t egropen De fiets werd zwaar beschadigd v d K werd aan dy hand en voet vry ernstig gekwetst doch kon zich nog naar bet huis vau zyn sportbroeder Oöeiman begeven waar hy veibonden werd FosterUen en Telegraphle 85 P 125 T Verplaatst 1 Mei De commies der telegraphic 2de klasse W F lansen van Amsterdam naarDordrecht de commies der telegraphic 3de klasse N H Degens van Dordrecht naar Amstcriiam de klerk der postergen en telegrapliie 2de klasse A 3 Lgbaart van Knkhuiien naar Beverwgk 1 Juni De klerk der posterye en telegraphic Isle klasse M Haas van Oouda naar Brielle de klerk der posteryen en telegraphic 2de klasse K H Iluschman van Brielle naar Oouda Eervol ontheVen van zyn beheer 1 Juli Do directeur van bet telegraatkaiitoor te ïlilversum C J van Uum en tgdelp belast met het beheer van het telegraufkuKloOr te s Hertogenbosch Ingetrokken Do verplaatsing van de klerkai der posteryen en telegrnphie 2de kUssc A J Klazinga van Enkhuizeu naar Amsterdam telegraulkantoor en J O Roozee van Amsterdttin telegraalkantoor naar Beverwgk op 1 Mei a s Ontslagen 10 April De brievengaarder te Barendrecht T A Barendregt Overleden IQ April De brievengaarder te Kortanhoel J Pos 1 April De brievengaarder te Oldemarkl P van der Wenden A rJEH Een eerste lnitenant ergens op Atjoh zoo deelt de lavabode mede werd door zyn korpskommandant een majoor gestraft met 8 dagen streng arrest om reden hy in een door hein ingediend rapport betreffende een in het l edirsrhe gevoerd gevecht had vermeid dat zgn cgrapagnïes komniandant een kapitein die op het signaal attaquoeren viór de compagnie was even voor het bereiken der vyandeiyke stelling zich naar achteren spoedde hetgwn in verb nd met het in dat rapport valscheiyk vermelde dat de hecle compagnie attaqueerde naar het oordeel van den korpskommandant eene insinuatie bevatte tegen den meerdere waartoe geen enkele grond bestond terwyi do korpskommandant in de atrafreden er aan toevoegde dat hy zelf had gezien dat de kapitein terugkeerde om eene door oen sergeant gekommandeerde sectie die achter en een weinig zgwaarts in stelling bleef en doorvuurde dat vuur te doen staken omdat het gevaarigk was voor de ten aanval oprnkkendo sectiën De luitenant reclameerde De krygsrasd verklaarde zgno reclame ongegrond en bepaalde nog dat die dermate lichtvaardig was dat zg aan verregaande neisf biedigheid moest worden toegeschreven Het hoog militair gerechtshof was echter vaii een ander oordeel blgkens eene beschikking opgenomen in no 5 van Het reojit in Ned IndiP Daarin worden de getuigenverklaringen in het gerechtelgk onderzoek nagegaan waardoor naar shofs oordeel de voorstelling der feiten in de strafredenen niet gerechtvaardigd wordt en dat integendeel in de gebleken feiten voor des reclamants opvatting goede gronden bestonden en de vermelding in het rapport volkomen begrgpeiyk is omdat na het vertrek van den kapitein bg de sectie van den reclamant eerie weifeling ontstond welke aan dat vertrek moet worden toegeschreven in die vermelding kon derhalve geen insinuatie tegen een meerdere worden gezien De dispositie van den krggsraad werd dus vernietigd do reclame van den luitenant gegrond verklaard en bevolen dat strjf en strafreden in zyn strafboek 1 zullen worden geschrapt