Goudsche Courant, donderdag 27 april 1899

I Donderdag Zl April 1800 388 e Jaargang No T874 GOUDSCHE COIRMT MeuwS en Advertentieblad vqor Gouda en Omstreken Telefoon No S ADVERTENTIEN worden gejlaatst van 1 ö regels k 50 Centen iedere regel meer H Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon Ko 89 De üitgare dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Pool Leendert onhers M C Jongeneel en E Verichot Jdianna onders D van Dflk en N de Haan PVEBLEDBN 21 iAprU J H Van IJserkp 54 j H van TCst JI j 22 A ÏÏBselstein 88 j F W Tempelman 12 w C van den Broek 71 j 23 M Broere hniavr van T van Utrecht 44 j 24 P A Lafeber 7 w 25 G van der Starre huisvr van H de Jong 80 j NIEUWE SOmSTOFFEN bij A van OS Az Md Taillenr Kleiweg B 73 73a GOUDA Telephwm Xo 3t Amsterdam Vikrs Slotkrs 87V I 86 6 l Beurs van 96 lOlf 90 8 Ï8 APML NlDEKliND Cort Ned W 8 Ïdito dito dito 3 dito dito dito 3 HoSOiE UU Soudl 1881 88 2 Italib laBobryring 1668 81 5 OosTiKx Obl in palier 1868 6 dito in cllrerl8 8 6 PomTuaAL Obl met coupon Sdito tlokel 8 66 98 8 98 98 lös s BI 79 23 87 106 101 s V 101 101 96 746 607 103 65 t i 204 184V 100 100 981 98 lOl j 90 82 118 112 220 816 100 17 160 99 KlituND Obl Binnenl 1894 4 dito Qeoonl 1880 4 dito bij Botbs 1869 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 i Brui Ferpet loliuld 1881 4 Tdikiu Qepr Canr leen 1890 4 Gec leeoing serie D Oec leeoing serie C ZoiDA E Eep obl 18 8 S Mlliao Obl Bttit Boh 1890 6 ViNEZUULi Obl 4 onbep 1881 AmirtBDUl Obligation 1896 3 BoTlIXDUC Sted leen 1894 3 NiD N Afi HudeUv und Arendib TBb Mij CertiSctteo Deli Uaalaehappij dito Ara Hypotheekb pandbr 4 Oult M i der Voratenl aand i Or Hypolbeokb pandbr SVi Nederlandsche bank aand Ned Handelmaatuh dito N W fc Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypotheekb pandbi 8 l Utr Hypotheekb dito 8 OowjNB Oost Hong bank aand Boat Hypotheekbank paudb 4 l AUUIA Equ hypotk paudb 8 S8V 67 Maiw L Q Pr Lien cert N D Holl U Spoor M j aand Mij lot Bipl T 8t Spw aand Ned lad Spoorwegm aand Nod Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 8 Ilaui Spoorxl 1887 89 A Bobl S 106 102 100 SÜ 28 21 104 66 10 i 14 1 14V 8 67 171 100 107 00 100 IW u 116 11 Vu Znid Ital Spwm A H obl 8 PoliBN Waraohau Weeoen aand 4 BnsL Qr Bun MA TELS TAILOH MADES ManterCostnmos Blousen JaponslulTen in groote verscheidenheid en Concurreerenile prij en D ISAAISIOM GOUDA Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 25 April 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer ie kwaliteit 311 2e kwaliteit 8 3e kwaliteit as cent per half Kilo Magere Ossen Melkkoeien en Vaarkoeien groote aanvoer Vette Kalveren groote aanvoer ie kwaliteit 27 2e kw 25 3e kw 22 cent per lialf Kilo Stieren goed aangevoerd De hanifcl was in Vet Vee en Mager Vee stadig prijshoudend Vette Kalveren en Stieren minder in prijs ADVERTENTIEN j Voülr de vele bljjken van deelneyming ondervonden b j het overlijden mSnefgelielde Echtgenoote betuig ik mede uitnaam mijner Kinderen Behawd en Kleinkinderen m n oprechten dank W KKOMHOUT Sr GouDi 26 April 1899 Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bfj deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGK voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 13 MEI a s en de Ballotage Lijst op ZATEEDAG 29 APEIL 0 s gesloten wordt Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretaris Gouda 25 April 1899 AGENTEN Eene LEVENS VERZEKERING M A ATSUHAPPIJ vraagt in alle plaatsen tegen i 300 salaris en provisie goed bespraakte ijverige Ageulen op de hoogte van het vak en in staat vele posten aan te brengen Zjj die borg kunnen storten zuUen de voorkeur genieten Fr br onder No 910 Bkh WEIJTINGH en BRAVE Gasthuismol steeg 4 Amsterdam Verloting van Kunstvoorwerpen te UTRECHT Ten voordeele van de op te richten V0LK8 SANAT0RIA Beroemde schilders als Mesdag Joseph en Izaiik Israels Bles Boudew jnse Breidner Toorop Tony Oüermans Nakken Mevrouw Bilders van Bosse Mevrouw Grandmont Hubrecht Baronnesse van Hogendorp s Jacob de Josselin de Jong Bondewijnse Juffrouw Thérèse Schwarbre Toorop enz enz hebben geheel belangeloos van huimo Kunstvoorwerpen afgestaan voor dit doel LOTEN è f 9 iO zijn te bekomen bö het Comité voor Gouda Mevrouw de Wed FORTUIJN DROOGLEEVEE geb VAS Gdlpeh Mevrouw NOOTHOVEN van GOOR geb RoEBT VAN Limburg Mevrouw BEODWEE geb va Olden BOROH Mevrouw PEINCE geb ScHM vak per LOEPF Mejuffrouw KOEMANS Mevrouw TEN BOSCH geb Scholtens Nleow onovertroflen Prof Dr Liebers welbekend llHirW KRACaT II IXIK IUmi Mkt met Fkbriekimarlc tot voortdarende radicale en mg zekere genezing van alle zelfa É9R de meeBt hardnekkige xenuW m BÊ tiehteUf Tooral ontataaa door ESIJ I afdwalingea op jaugdigtn leeftyd Totale geuezing van elke zwakte Bleek Dcht Benauwdheid Boofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysTertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Dit Toerige prosp ectasg en Trysper fleioh fl I fl fl 3 dubbele flesoh fl fl OentraalI ep6t Matth d Veste Zaltbomnwl Depots M Clëban fc Co Arasterdam F Happel VGrav nbftgc J l almmADi da Jon J Czd Rotterdam W Iff Co fTOuda n bü alle drogisten NIEUW NIEUW NiEUW GESCHIKT VOOR ITaclitlichten Koffie en Theelicliten Welke 4Vs uur branden a 2 a en 6 uur brandende k 3 ceat per stuk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAi CATS Papiermolen GOIJD Vind u dit niet goedkoop en gemakkeli ik Me j behoeft hiervoor geen Olie geen Glaasje Alleen ëen lucifer aansteken is noodig Geheel zonder gevaar voor brand als ooit zonder reuk Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT mmm mmum eh lijsten ook volg ens op te g even Profiel ISlpoedigc aücwcring Nette uitvoering Coiiciirreerenile prijzen Steeds voorradig eeae ruime keuze der Soliedste soorteD Naaimachines welke tot billijke prijzen worden gfJeverd r Desverkieiend op afbetaling per maand en per week 8 A LEWENSTEIi aOUDA Kleiweg 40 Let vooral op de ECHT Oberlahnstein Itandteeieniaff met rood letters OIRECTEUR DtR VICTORIABRON OBSRLAHHSWH HM £ f p verkrijgbaar Overal Maatschappij tot ExpUdtalle van de FietoriO Sron Kantoor voor Nederland Boompje éO Botterdam Gecombineerde NATUUR 6ËNEESINR1GHTIN6 door planten krulden ozon water licht lUCllt enz Bizondere behandeling van zenitwzlekten verzwakkingenals gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige buitensporigheden hoofden ruglijden bleekzucht niaaKlyden sleehte lilocdsmenKiuir ziekten der stofwisseling borstiyden rheuniatismus Isschias vlechten en huidziekten Billijk pension Externe behandeling in speciale gevallen Prospectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgh VUURBUH6bij Den Haag aan de Geestbrug TE HTXUE TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directenr B BUBOËRS DEVENTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Model A l 87 50 Een ware Schal TOor de origelakki e laohtofcrB der Zelfb Tlekking Onanie en gelie jiie uitspattingen is het beroemde vrerk ZDr Retau s ELFBEWAKI lG floUaudBche aitgare met 27 afb Pr fa 2 ealden Ieder die aan de versehrikkelgke gevolgen ran deae ondeugd tgdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te rerkrQgen bg hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in podtiegels en in eiken hoekkande in Rolland Model A 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIELEN 160 GEWONE TOER ACATÉNES 155 LUXE ACATÉNES 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Vraagt otize Prljs Courant Ycrteijenwooriliiiiir J G DE RUITER Gonda Te Huur terstond of later een BOVEdHUlSl Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Flnweelen Singel No 612 aoad Dr k sa A BBINKUAN 200 Itultenlandsch Overzicht Volgens de Figaro hebben zoowel Lèpine als Preystaetter vrpit mogen spreken voor het Hof van cassatie De voornaamste kwestie was wel de houding van Henry in het proces van 9é maar Freystaetter heeft ongevraagd gelegenheid gehad om uitdrukking te geven aan zün vrees dat hij in een onwettige veroordeeling betrokken is geweest Gonse voegt de Figaro er bü zal nitslnitend ondervraagd worden nopens een stuk uit het geheime dossier waarop Lépine en Freystaetter in hun getuigenis hebben gezins Door eenige senatoren Siegfried Bérenger c a mannen met klinkende namen is op het bureau van den Franschen Senaat een voorstel gedeponeerd tot reglementeering van den drankverkoop en zulks met het oog op de schrikbarende toeneming van het drankmisbruik in de Republiek De feiten waarop zü wijzen spreken Inide Er zijn op dit oogenblik in Frankrijk 425 000 gelegenheden om drank te verkoopen d w z één op de 65 inwoners of op de 30 volwassen mannen Dat is zegt de Temps twintig of dertigmaal te veel Het blad erkent echter de moeil kheid iets te doen en zal daarom matig zijn in zijn eischen tot bestrijding Onbeperkte drankverkoop is onbegerkte verkoop van vergif Wat de Zwitsersche en Amerikaansche Republieken doen mag ook Frankrijk wel doen zonder de vrijheid aan te tasten Welnu in Amerika worden energieke maatregelen genomen tegen den alcohol Te Boston b v is de gelegenheid tot drankverkoop beperkt tot één op de 580 inwoners In Zwitserland had men eerst de onvoorzichtigheid om de volledige vrijheid van den drankhandel te proelameeren Maar daar moest men al spoedig meê ophouden Tegenwoordig hebben de Zwitsersche kantons het recht om den alcoholhandel te beperken en de Bondsregeering de bevoegdheid om de industrie van de alcohol distilleerderü te reglementeeren Frankr k zal nu waarschijnljk ook dien kant uitgaan en het voorbeeld volgen dat behalve door Zwitserland en Amerika ooit door onderscheiden Staten van hetEuropeesche Vasteland gegeven wordt Het voorstel der bovengenoemde senatoren is uiterst matig Het gaat niet verder dan tot het verhoudingscijfor van 1 gelegenheid tot drankverkoop op de 300 inwoners De nn bestaande gelegenheden worden niet eens FEVILLETOIM GedeoksehrifteD v n een Geinkzoeker Naar het Fransch DOOR W NUTTERS 77 Ik zal even nauwkeurig in mijn mededeélingen en ophelderingen zijn Maar alvorens ik met hetgeen ik te zeggen heb voor den dag kom zou het me aangenaam zijn antwoord te hebben op deze vraag wanneer iemand u reide uw echtgenoote de hertogin de Latour bedriegt u wat zoudt ge dan doen De hertog werd vreeselijk bleek en begon te beven op deze woorden Toch vond hij nog de kracht om op onverschilligen toon te zeggen lik zou vijf of zes bedienden schellen dengene die dat gezegd had ferm doen afrossen en hem vervolgens de deur doen uitwerpen mijn waarde heer c Dat antwoord doet uw hart eer aan heer hertog De heb in mijn vraag ook eigenlijk iets vergeten ik had u moeten zeggen wanneer iemand u zeide uw ftchtganoot bedriegt u ik kan dat met onomstootelijke bewijzen aantoonen Als iemand öt bijvoorbeeld dat zeide heer hertog wat zoudt ge dan doen De hertog antwoordde niet dodelijk klaps in aantil verminderd totdat de bovengenoemde vprhonding verkregen is maar moeten doorjfcatuurlpe omstandigheden verdwijnen Dfar is natnurlijk nog heel wat tijd mee geinoeid doch de voorstellers die veel oppositie biJ drinkers en verkoopers van drank veronderstellen wenschen den overgang loo geleidelp mogelp te zien geschieden opdat de oppositie zwakker en het resultaat zekerder ziJ In de Borinage waren Maandagavond 15 000 werkstakers dus iets meer in het Centrum 11 4 12 000 dus iets minder in het bekken van Charleroi 25 000 gelijk Zaterdag in het Luiksche 8000 evenals toen De bijeenkomsten van de nijverheids en werkraden leveren niet veel uit In de meeste verklaren de patroons wel te willen toestemmen in een geleidelijke verhooging van loon terwijl de werklui volharden bü hun eisch 20 percent opslag ineens De werkstakers houden zich overal kalm Tpens het bezoek van koning ümberto aan het eiland Sardinië heeft hij met verschillende Sardinische afgevaardigden gesproken over de toestanden op dit eiland pie meer dan versclirikkelyk zijn De Nnova Sardegna beweert in staat te wezen iets over die gesprekken te kunnen mededeelen De afgevaardigde Pinna die door den koning was gevraagd welk oordeel hjj over de economische toestanden op het eiiand had antwoordde daarop Die toestanden zijn eenvoudig vif sphrikkelp In verschillende gemeente fcbbenmeer dan tweederdon der bevollcMgi ftoderttwee maanden geen brood gegeteu jjf kann noemen de gemeenten Oliena M wttanaen de baronie van Orosei De ontvinger derbelastingen te Oliena heeft van denlaatstentermijn geen honderd lire ontvangen Dietoestand werkt natuurlijk hoogst ongunstigop de veiligheid en heeft verschillende zeerernstige gevolgen Jn Nuoro is geen enkele liefdadigheidsinstelling een opgericht kinderasyl is te gronde gegaan door gebrek aan middelen Pinna achtte verschillende maatregelen waaronder de vermindering der belastingen en de instelling van een credietbank noodzakelijk om aan dien toestand een einde te maken Andere afgevaardigden deelden mede dat het in hunne districten al even erg is In de geheele provincie Sassari is de nood zoo ontzettend hoog dat er ernstige pogingen Na enkele seconden zeide hij een trotschen blik op zijn bezoeker werpende tls het voor dergelijke praatjes dat ge hier zijt mijnheer Als ge wat te zeggen hebt zeg het dan Ik kan u niet langer te woord staan als ge op deze wijze denkt voort te gaan Geen omwegen dan meer geen dwaze vragen maar recht op den man af of ik reken dit onderhoud als geeindigd f jWêlnu heer hertog uw echtgenoote de hertogin CEP Latour bedriegt u t De ba on htond op terwijl hij dat zeide en ging na uitgesproken te hebben weer zitten En de bewijzen mijnheer de bewijzen denk om wat ik u omtrent mijn bedienden meen gezegd te hebben zooeven De bewijzen heb ik Geef dan hier als zc stoffelijk zijn Of laathooren als ze dit niet zijn Gaarne zou ik uw bevel gehoorzamen maarer is een moeilijkheid Welke P Ge hebt ze niet Ze bestaan niet Is dat de moeilijkheid Ze bestaan inderdaad heer hertog helaas ze bestaan en onwederlegbaar Geef dan hier i U plaatst me nogmaals voor fee zel de bezwaar Ik ben niet zoozeer hier ki § bewijzen u te geven dan wel om ze u te voM topen Ze koopen Bewijzen koopen dat de hertogin mij bedriegt mijnheer Gelijk ik zoo vrij geweest ben mijnheer den hertog te zeggen tWfuirin beitaat dan wel uw bewijs indien he moeten worden gedaan om voortdurende verbetering in de toestanden aan te brengen De koning beloofde met de regeoring over deze zaken te zullen spreken en hoopte dat hij in staat zal zijn aan die toestand een einde te maken Verspreide Berichten nilEYFIJS Df Figaro bevatte gisteren de getuigenveriüaring van kapitein Cuigpet Deze verhaalde hoe Fde valschheid van Henry ontdekt was Voor hem is do voornaamste schuldige aan die valschheid de kolonel Du Paty de Clam die reeds voor de zaak Dreyfus slinksche streken uithaalde Cuignet verklaarde dat zijn overtuiging van de schuld van Dreyfus gegrond is op de bekentenissen op de technisclie beschrijving van het borderel en op het geheime De schriftkundige Charavay heeft aan Gabriel Monod een brief geschreven waarin hp zegt dat zijn getuigenis voor het Hof niet beslist kon ziJn daar hij te weinig tp had voor zijn onderzoek maar dat hij nu met beslistheid verklaart dat het borderel niet door Dreyfus maar door Esterhazy geschreven is Mevrouw Esterhazy toeft een eisch tot echtscheiding ingesteld Het Hof van cassatie alle kamers vereenigd heeft gisteren met gesloten deuren gehoord den staatsraad Lépine vroeger politie prefect van Parijs majoor Freystaetter een der rechters van Dreyfus en den rechter van instructie Bertulns die vervolgens geconfonteerd is met de generaals Roget en Gonse De procurear generaal Manau en mr Mornard woonden de zitting biJ De Voltaire bevat een brief door Dreyfus den 26sten Januari 1895 van het eiiand Saint Martin de Ré aan den minister van binnenlandsche zaken geschreven en waarin over het borderel te lezen staat Is dit stuk valsch Is bet werkijlijk bezorgd met de stukken die erin genoemd worden heeft men myn schrift nagebootst om speciaal miJ te treffen P Of moet men er enkel een noodlottige schrlftgelijkenis in zien Hij smeekte den minister voort te gaan met het onderzoek naar een raadsel dat zijn afgetobde hersens niet vermochten op te In een eeuw als de onze in een inderdaad bestaat Mijn bewijs is een zoodanig dat zelfs de minste zweem van twijtel niet kan overblijven is volkomen duidelijk uiterst eenvoudig sluit zelfs de mogelijkheid van twijfel buiten Wat ik u wil verkoopen is een brief van de hertogin aan haar minnaar Aan haar minnaar Een brief van de hertogin aan baar minnaar 0c oude hertog zeide dit op verschrikkelijken toon sidderend dreigend Ja heer hertog Een brief uitermate duidelijk en beteekenisvol een echt corps de déjit een handtastelijk bewijs zoo ze ziet Een proces wegens overspel zoudt ge met uw bewijs glansrijk winnen Glansrijk winnen mompelde de hertog Hij zweeg eenige oogenbhkken En ge spreekt van verkoopen mijnheer Wat is de prijs van den steek die mij het hart zal doorboren die mijn spieren zal verlammen die mijn zenuwen zal doen verschijnen die het bloed in mijn aderen zal doen opdrogen die mij tot waanzin zal brengen die mij den zelfmoord als een begeerlijke uitkomst zal doen begroeten spreek wat kost uw bewijs Noem niet te weinig ge zoudt mij zeer grieven door geen ontzettende som te eischen want ik gevoel raijzelven veel waard Een half millioen francs zal ik van u moeten eischen antwoordde de baron tGij zegt Vijfmaal honderdduizend francs heer hertog Een half millioen land als Frankrijk doortrokken van edele denkbeelden van gerechtigheid en waarheid is het onmogelijk dat gü er met de machtige middelen tot nasporing waarover gij beschikt niet in zoudt slagen deze tragische geschiedenis op te helderen en het monster j te ontmaskeren dat het ongeluk en de schande in een eerlijk gezin heeft geworpen Frankrijk Te Parijs zijn enkele wielrijders op de origineele gedachte gekomen om hun rijwieldes winters in plaats van in een vrij durebewaarplaats te stallen naar do Bank vanLeening te brengen Jaar op jaar komt doze inrichting meer en meer als bergplaats voorrijwielen en motorcycles in de mode en nietom een zelfde aanleiding die anderen beweegt hun horloge of laatste kleedingstuker heen te brengen De rijwielen worden er uitstekend onderhouden om ze niet in waarde te doen verminderen Men ziet dan ook tegen den wintertijd de netste luidjes met hun rijwiel aan de hand don drempel van den lommerd overschrijden zonder dat anderen er acht op slaan Het bestuur van de banken van ieening ziet reeds langen tp allesbehalve vriendelijk deze vermeerdering van rijwielen aan want op een zoo groeten toeloop had men niet gerekend De gebouwen waren bovendien niet als rijwielbewaarplaats ingericht Bij gelegenheid van de manoeuvres welke door eenige bataljons infanterie tusschen Auch en Mirande werden gehouden ziJn geweerschoten gelost op den bevelvocrenden kolonel Méric de Bellefon men weet niet door wien Een streng onderzoek is ingesteld België In de vier steenkolenbekkens schatte men het aantal stakers Maandag op 60 000 In een vergadering van mijndirecteuren is besloten aan de eischen der stakers niet toe te geven Nog steeds breidt de staking zich uit zoo bedroeg het aantal stakers Maandag te Mons 10 500 d i 7000 meer dan Zaterdag Amerika De omtrek van Newnan in Georgië is weer in rep en roer gebracht door het lynchen van een neger die een farmer Cranford genaamd vermoord en naar men beweerde diens vrouw gruwelijk mishandeld had Het volk liep te hoop en maakte zich van den neger meester Toen bond men hem aan een paal legde takkenbossen daaronder sneed den man zijn ooren en zijn vingers af en liet hem daarna levend verbanden Ik ben eenigazins tevreden over u Dat doet mij zeer veel genoegen heer hertog want ik zou onmogelijk iets van dat bedrag hebben kunnen laten vallen Om dezen brief in handen te krijgen heb ik mij ongelooflijke moeite moeten getroosten heb allerlei gevaren het hoofd geboden en mij velerlei geldelijke opofferingen moeten getroosten Indien wij het eens kunnen worden waaraan ik niet twijfel dan noem ik tevens den naam van den hoe zal ik hem noemen Eensklaps stond de oude hertog voor de liaron en zeide Ellendeling nietswaardige verachlelijkste aller schepselen drijft gij handel in menbchenlevens met de bedaardheid van een kleerejood Hebt ge niet begrepen dat ik geen woord van alles wat ge overgegeven hebt geloof Dat ik volkomen uw laaghartige speculatie doorzie laffe leugenaar Ik verkies dat ge verdwijnt verwijder u oogen blikkelijk De baron de Maubert stond glimlachend op en zettCi zijr hoed op met de grootst mogelijke bedaardheid en kalmte maakte een raiHtair saluut en stapte naar de deur Erktfn dat ge liegt riep de hertog eensklaps beken dat ge alles verzonnen hebt om aan geld te komen ik zal u zooveel geven dat ge zoo straks zinken zult van het gewicht f Ik heb niet gelogen antwoordde de baron Mijn bewijs heb ik hier lV rdi vervolgd