Goudsche Courant, donderdag 27 april 1899

eUa e 6 46 7 80 7 40 7 46 o 8 35 46 10 11 11 87 11 86 18 88 1 86 8 4E 8 40 4 4 38 6 80 6 18 7 80 7 66 9 88 10 06 Voorburg 8 69 7 68 = D 10 17 n H 1 41 r 4 39 K 6 18 9 84 Zoetermeer Zeirwaerd 6 6 w j S 94 3 8 39 8 10 81 n M 1 66 K v 4 63 K 6 30 It 9 48 Zeranhuiieii Hoerkapeüe 6 17 w K deor 10 43 i 8 06 K 6 04 6 8 9 69 n iid 8 88 7 48 8 08 8 64 f 9 08 10 16 10 64 11 67 18 06 18 60 9 17 1 14 4 08 4 97 6 16 6 6 60 7 48 8 98 10 10 lO tjl nendrong oudervohd zü een hevig verzet en werd zü met revolverschoten ontvangen tengevolge waarvan een der ambtenaren ernstig werd verwond NIEUWE SOmSTOFFEH bij A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a OOUUA Heleitlioau Ho 31 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdieost 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich JOUDA ROTTIIIDlMfiH mu 4 69 6 88 1 61 6 18 7 31 6 10 40 10 6 80 7 60 9 84 9 48 10 18 in 8 i 11 88 40 18 87 V door 8 11 9 aODOA D£N HtAenaa Tint 18 66 1 8 1 19 1 88 1 3 6 86 6 64 6 16 7 84 9 17 9 8 9 67 10 14 11 16 6 66 6 88 6 43 8 I4 9 46 t6 10 86 10 44 11 46 e O U U A A 8 T 8 K O A H londa 6 19 8 14 9 48 10 67 19 10 4 U 80 1 1 8 96 10 17 SS ut W 8 01 9 06 10 36 18 48 1 6 00 6 37 8 40 10 08 11 87 inat 0 8 80 9 88 10 60 108 1 18 6 16 8 6610 18 11 41 Ol OA UTBICH I ihe nra 6 84 7 61 8 14 9 07 10 18 10 67 18 00 18 10 18 68 8 80 8 17 4 88 6 80 6 06 n 11 14 8 37 6 37 11 1K1 1 46 8 84 46 6 94 11 88 8 66 9 89 10 61 11 46 19 88 Direolil 86 6 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 10 88 11 88 18 08 1 87 3 08 3 86 8 66 4 48 6 88 6 83 6 66 7 68 60 9 07 10 08 10 84 Woerilei 6 48 68 8 06 9 16 10 88 11 66 19 94 8 47 4 16 6 6 7 18 9 10 9 88 10 4 t mit OB 7 06 8 10 9 06 11 16 68 1 46 4 4 8 90 7 46 9 4 Oudew 8 14 10 48 f M 9 86 lAmiuW 7 80 8 86 9 88 11 80 8 08 4 00 6 00 6 88 8 00 10 Qoada 8 87 9 M 8 9 9 68 18 69 11 19 18 11 9 09 8 40 4 87 6 90 8 1 7 99 8 16 9 49 10 84 11 10 l ouda 09 9 18 10 09 11 618 68 4 47 6 49 7 49 8 49 II O Hose de gelynchte neger had bekend dat hfl den larmer vermoord had maar bleef ontkennen dat hij de vrouw had mishandeld Hü vertelde ook dat h i van zekeren Ligé Strickland een zestigjaren neger twaalf dollars ontvangen had om Cranford te vermoorden Den volgenden dag vond men Strickland s verminkte lijk aan een boomtak hangen met een papier eraan waarop stond Wfl moeten onie vroawen beschermen De gonvemenr heeft troepen aangevraagd daar er onder de negers een onrustbarende gisting is ontstaan BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL THTiCeUB UASiBR Zitting van Dinsdag 25 April De voorzitter bericht de ontvangst van den geloofsbrief van het nienw gekozen lid voor Veendam den heer Schaper De heer Michiels van Verduynen voorzitter der Commissie van onderzoek brengt rapport nit concludeerende tot toelating vaa den heer J A Schaper Qonform besloten De heer Schaper binnengeleid zjjnde legt in handen des voorzitters de belofte en verklaring af en neemt zitting naast den heer Van der Zwaag Er zijn 758 adressen ontvangen betrekkelijk het ontwerp op den leerplicht Wordt besloten wegens het groote getal die adressen voorshands ter griffie te deponeeren De vergadering gaat over tot het trekken van de afdeelingen Tot voorzitters der afdeelingen zgn benoemd de heeren Hartogh Vermenlen Veegens Bastert en Michiels ondervoorzitters de heeren Geertsema Lohman Rink Tak en van Asch van Wjck Ede Medegedeeld wordt dat de Centrale Sectie heeft besloten heden en morgen in de afdeelingen te houden het tweede onderzoek van het wetsontwerp op den leerplicht en a s Vrijdag in de afdeelingen te onderzoeken eenige wetsontwerpen waaronder dat tot verhooging van hoofdstuk III der Staatsbegrooting kosten van ontvangst der leden van de vredesconferentie De heer Kuyper vraagt verlof tot den minister van buitenlandsche zaken eenige vragen te richten om inlichting betrekkelp de conferentie die op initiatief van den Keizer van Rusland en op uitnoodiging van onzen minister van buitenlandsche zaken hier te lande op 18 Mei staat geopend te worden Op voorstel des voorzitters wordt besloten omtrent deze interpellatie aanvraag te beslissen in eene openbare vergadering van Vrpag a s om 3 uur De voorzitter zal daarna een nader voorstel doen tot regeling van de werkzaamheden 8 86 8 48 8 49 8 66 7 86 7 88 7 39 7 46 7 66 Oradt 8 Uoordreeht dcwr Nieuwerkerk v ORpalle V ïoHnrdao 6 80 8 88 7 86 7 t 4 46 6 68 6 16 4 66 t OS 6 04 6 11 6 11 6 19 6 17 8 96 6 38 Botteldn 0 pelle Nieuwerkerk Moordrecht 7 80 7 48 7 68 8 07 lt Gouda Zereihuiun Moerkepelle Zotttermeer Zegwurd VoorHarg i He 8 80 8 49 8 61 9 08 6 90 6 86 6 48 8 03 8 89 8 6 7 8 7 88 ueada üudeir Woerd irtreolii 8 08 8 86 7 04 Thans heeft ook de minister van oorlog voorschriften gegeven omtrent den militairen bijstand tot handhaving of herstel der openbare orde In verband met deze aanschrijving heeft de minister van binncnlandsche zaken bepaald dat in alle gevallen waarin te vorderen militaire hnlp niet plotseling noodlg is gebleken om oproerige bewogingen te onderdrukken vooraf met de militaire autoriteit overleg moet worden gepleegd aangevende de sterkte en de soort dernoodige troepen alvorens militaire bijstand wordt gevorderd Verder dat militairen in geen geval onder het bevel van politieamb tenaren kunnen geplaatst worden en dat de burgemeester de civiele autoriteit behoort te zijn die in onmiddellijke betrekking blijft met den commandant der troepen Tevens wSrdt in herinnering gebracht het volgende voorschrift De burgerlijke autoriteiten wijzen het doel aan tot bereiking waarvan de militaire macht wordt gerequireerd De militaire macht en haar bevelhebbers voldoen aan de opvordcringen door den burgemeester door s Konings commissaris of ook aan die door den officier van justitie tot haar gericht doch aan haar is verbleven èn de bepaling der krachten die tot het voorgesteld doel noüdig schijnen èn de wjze van aanwending derzelve Ten aanzien dezer laatste ponten kan het burgerlijk gezag wel inlichtingen en raadgevingen aan het militair gezag mededeelen maar blijft de bepaling aan hetzelve overgelaten Wijzigingen Ijjn gebracht in het reglement op den inwendigea dienst dèr infanterie Zoo is o m bepaald Bij eiercitiën en oefeningen in de nabpeid van de kazerne en biJ het schijfschieten kan de tenue van onderofficieren korporaals tamboers hoornblazers en soldaten met de kwartiermufs worden bevolen De werkkiel èn de werkbroek knnnen oojk worden gedrageif bjj gewapende uitrnkkeidediensten De cantines mogen in die t fcworden bezocht Wanneer de commanJe rende officier znlks in verband met de weersgesteldheid noodig oof deelt worde de werkkiel en do werkbroek over de lakeniohekleeding gedragen Naar wij vernemen zullen heden de Maandag vanwege den Staat opnieuw geplaM te telefoonpalen langs den weg tusschen de Lijnden en Hoofddorp op last vto het polderbestnur onder toezicht van i epn deurwaarder wederonj worden opgeruimd Zoo n spelletje ia niet onaardig I H D Men schrijft ons A De ontslag aanvrage ran ds KÜJlBtra als predikant bij i de Hervormde geiteente te Rottevalle moet niet ziJn genomem ojn over te gaan tot de Sociaa Democratis che Arbeiderspartij zooals sommige bladen gemeld hebben Omtrent de redAen van dat ontslag vernamen wij het volgeme De heer Kijlsta is Tolstojaan en hiJ schlnt met professor v Rees te Hilversum en di A de Koe in Den Helder het plan opgëfat te hebben bj Apeldoorn een kolonie te stichten geheel in Tolstojaanschen geest Althans zoo waren onze inlichtingen die wij hier onder het noodige voorbehoud meedeelen Gemeng de Berichten De N R Ct schrijft In den nacht van 30 April op 1 Mei met klokslag van twaalven zal de Ceintuurbaan in gebruik genomen worden Den len Mei zullen de eerste personentreinen rpen van het station Delftsche Poort naar het station Maas en omgekeerd Dan kan men dus een ritje om het noordeljk en oostelijk deel onzer stad maken en wel in 15 minuten Voor dezen verbindings spoorweg zijn nieuwe lijnen aangelegen uit het station D P en uit Schiedam die tezamen komen even boven de nieuwe halte Beugelsdijk bij de Delfshavensche Schie Zij loepen tezamen om de stad en splitsen zich verder in het oosten dan gaat de eene liin naar Cappelle op d IJsel de andere naar het station Maas 11 81 11 98 11 86 11 48 11 61 18 68 1 l T 1 14 1 83 9 64 10 11 11 18 18 88 6S 9 88 10 19 11 86 11 60 10 89 I 10 36 10 48 1 4 11 64 19 08 11 18 11 80 11 41 11 66 H 18 16 19 46 18 87 1 86 8 08 3 60 6 04 Aan den verbindingsspoorweg zijn halten voor den Beugelsdijk en biJ HlUegersberg bovendien bloken seinposten bij de oostelijke splitsing bij den Terbregschen weg biJ den Bloramerdijkschen weg bjj het paadje van Duizend Treden en bij de verbindingspunten aan de westelijke splitsing In dezen nieuwen weg zijn bruggen over de Schie en over de Rotte De Raad van Toezicht nam de vorige week Zaterdag den verbindingsweg op eu keurde hem goed Gisteren geschiedde dit door den Raad van Administratie der H IJ S M Heden wordt het personeel dat dezen spoorweg bedienen moet aan de halten blok en sainposten geïnstalleerd om de bureaux saintoestellen enz gereed te maken Te beginnen met 1 Mei zal de H IJ S M drie treinen per dag over de verbindingslijn laten leopen in de richting sGraven hage Gouda en omgekeerd Deze treinen komen niet aan de stations D P en Maas alhier De Exploitatiemaatschappij zal met ingang van denzelfden datnm haar treinen uit België en Frankrjjk en die aansluitende op de Quepnboroughlijn en van Amsterdam over den nieuwen spoorweg laten loopen met raking van het station D P In aansluiting op de treinen naar het zuidenijvan ons land rijden er per dag 3 treinen oveftden verbindingsweg van het station D p naaw het station Maas en omgekeerd 4 treijen van het station Maas naar het istationD P J vertrekken er oqlk van etsta over den verbindingsweg via nen naar Amsterdam eni w l les om 11 30 eil des imümidAgs om Le toeinen respecti veljk te 12 57 te Amsterdam aankoi Te On burgemeeS arspel No d HolJai ld h h d volgeme wakrsphu richt aan jdp burgerij n J i De Bilfgemeester vfii OuAMtópel wegende dat de onlangs Ma ats gpllad hel ongeregeldheden te dei r geBeeièe 1 een plicht umaken dit verder ie voorj brengt tetl Venrtisse vanille ingezetent het i hoofd dbr school dfegiheer HotfmaSj Zoi dag den 30 dezer te düWer gemeente WïLy ke t om zijne fnnctiën ils zoodanfg ncStstWken verlof weer waar te liemén waarschuwt de gemeentenaren of wie ö ak zich te onthouden van eenige lichame ljIS f andere beleediging en wordt een ieder herinnerd aan zijn plicht om mede de ordei te helpen bewaren dat op genoemde feiten vooral ook op elk ander onbehoorlijk feit ten strengste door de politie zal worden t egezien en zonder oogluiking tegen een ieder die zich misdraagt proces verbaal zal worden opgemaakt en ter vervolging aan de bevoegde Rechtbank zal worden ingezonden OudkarSpel den 21 April 1899 De Burgemeester Hulpofficier van Justitie aldaar iC Kroon Van verlofsverlenging van het hoofd der school blijkt dus geen sprake te zijn hetgeen trouwens ook het betrokken hoofd verzekert Aan mej Oorschot onderwijzeres aan genoemde school is op verzoek eervol ontslag verleend Men meldt aan de Vliss Ct uit Terneuzen Een bij het krnitmagazijn alhier geplaatste schildwacht had zonder gevolg eenige malen eenige daar spelende jongens aangemaand heen te gaan doch ze kwamen telkens terug en hem waarschijnlijk ook wel gebrutaliseerd Hij wilde hen met ziJn geweer bang maken en legde op hen aan waarbij per ongeluk een patroon afging De kogel trof gelukkig niemand t Spel was nu uit en de schildwacht zit nu voor eenige dagen in de cachot 8 48 8 67 4 68 6 6 6 18 6 19 6 88 ♦ 4 16 4 40 6 86 4 60 4 67 6 04 6 10 6 66 1 44 8 60 8 4S 4 06 1 64 n It K 8 01 9 08 9 14 H nS 4 06 4 84 6 17 6 87 6 34 6 41 6 47 4 66 6 7 6 18 6 88 6 87 8 14 3 46 4 48 8 48 4 16 6 16 10 17 10 84 10 41 li l9 6 66 7 10 7 18 7 89 8 48 R 69 11 19 Men schrijft ons nit Vlissingen De stakende metselaars gezellen hebben Zaterdag jl ieder eene voldoende uitkeering kunnen ontVangen uit de daarvoor van de burgerij ontva jgen giften Vanwege het hoofdbestunr v den Ned Metselaarébond wordt eerst doWweek eene tegemoetkoming verleend nl 1 voor elk gezel en voor ieder kind f 0 50 Men schrijl Friesche vel Het houdi Ite Beets d boden op M Kamerlid vj stakers toi Twee heen van het Al aanwezig ei uit Aan iel uitgekeerd aan de N Ri Ct uit de eisch der die ni i toi zijner Iturfj zoodat de die der klij 5 ct Wij meh ling diei 1 maken Nul I lieden hiet de and rei Gingen stemmen op dit n den eischi ct liter veej de lereenl steldl to t aezi N4ar wü ili veneÉs die li leden der Ve van een appèl dcjol de stakers door den burgemeester verparticulier erf sprak het Zwaag ook nu weder den spoorde tot volhouden aan uit Amsterdam bestuursleden iderssecretariaat waren mede letaalden onderstenpingsgelden staker werd een rijksdaalder ir if ijl voor ieder kind dat hj te zijnen l had 50 ct w rd tótgekejrd Er gavèbffapnieuw H verveners aai den ers toe Een der verveners verhoogde tegjlijk het loon ers met 5 ct per veenroede nen van deze Arbeiders met ekkers een versqhil maken van reeds hoe wellicht gelijkstel li n turimakeri korzelig zou vejrvener bet Blon dier wjlrk stuiver verhoogd heeft zi il nloeten vdjgen je v irige week onder 4e stakers p + f voor die verveners wMke deb eisch iriet infljilliMej id j meer teieisfiien dan vervener wwd vii jooging Werd ni t besl len zijnier onéét n TOn ei8c t inwilSgi tnersvereeniging D ve vi worqei doowfjden nood wél gedwongen toe te j fcven j iim dfe tp ki do de conkmnien wordt ffmt gi IB stakefM zullen aanMaanden we 3 appM l J4denl Op Maandag wil del deel ijjot ijl iien dan het Meii renilHet beste bewijs di Ier stakers nit socialistdrffl lt te v hoogeri enfdi rol medel wildemeerderheHstaat j I N jg nooit toonden in deze veenderij die heel wat werkstakingen op haar territoir zag afgespeeld de stakers zich zoo hardnekkig in het volhouden van hun eisch als thans het geval is Niet het minst is dit het gevolg van den geldelijken steurt dien ziJ ondervinden en het woord dat tot hen gesproken wordt Dit heelt invloed omdat de meeste stakers geestverwanten zp en het vaste besluit schünen genomen te hebben den strp ditmaal te willen winnen Rechtzaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren de volgende vonnissen gewezen J V D 19 jaar visscher te Vlist wegens diefstal van twee tamme eenden tot 1 maand gevangenisstraf H P 27 jaar A R 22 jaar P K 19 jaar arbeiders te Berg Ambacht en te Groot Ammers wegens mishandeling de laatste bovendien wegens vernieling resp tot 6 4 en 6 maanden gevangenisstraf 7 66 8 8i 8 6 10 04 8 08 D 10 11 8 09 10 18 8 16 door 10 86 8 86 8 60 a io 10 34 10 64 ll l Da O treiiea allS U en 8e kl Bk reiziger moet Kioh boTeodieD roonien m en beirjJB i f 0 60 9 87 10 10 9 47 9 64 10 61 10 07 10 80 8 80 7 68 84 6 16 8 89 8 84 10 10 19 10 81 10 88 10 88 8 89 D door 8 66 8 64 10 89 11 16 9 89 1 44 In vele dorpen is het de gewoonte dat de practiseerende geneesheer tevens apotheker is of juister aan zp woning verbonden heeft een apotheek waaruit hiJ zp patiënten van geneesmiddelen voorziet Hiertoe is hij in elk geval gerechtigd doch tevens is hfl wat de inrichting van zp apotheek betreft gehouden aan de regels voor eiken apotheker gesteld Zoo is hij lo verplicht een Ijst van geneesmiddelen op te maken en deze door den geneeskundigen inspecteur van Zuid Holland te doen teekenen 2o een zuivere balans balans B der pharmacopea voorhanden te hebben 3o eenige geneesmiddelen bij name genoemd steeds in voorraad te hebben 4o de vergiften met een kenmerkend teeken in een gesloten kast te bewaren enz Voor het kantongerecht te Gouda stond in Dec van het vorige jaar een geneesheer nit Zevenhuizen de B3 jarige H J de W terecht omdat hS zich niet aan de vier genoemde regels zou gehouden hebben Bij vonnis van 21 Dec werd hj ecBtei ontslagen van rechtsvervolging 0 a op de overweging dat de dagvaarding niet vermeldde dat hij zich aan bovengenoemde overtreding in zp hoedanigheid van geneeskundige had schuldig gemaakt tegen welk ivonnis het O M in hooger beroep was gekomen Bü de behandeling dezer zaak voor de rechtbank was de geneesheer niet tegenwoordig Alleen voor de beide laatstgenoemde 1 feiten reqnireerde het O M 2 geldboeten van f 10 subs 2 X dagen hechtenis Voor den kantonrechfer te Heereveeij isbehandeld een geschiU tusschen de Maatschappy tot Exploitatie van Veestallen ene n Frieschen veehandelaar ijleze handelaar giif den 15en Mei 1898 aan deze maatschappij 5 zonde koeien te T trecht in bewaring om flaarmbde aldaar den 22en Mei d a v te markten Toen hij dien datum ja koeien terugvroeg kon bil daarvan slechte neoitvangen do pfgifte idef andere 4 werd Pem ftjor de maatschappj geweigerd omdat deze zffih bevonden onder andere koeien waarondijl het piond en klauwzeer was nitgebrokeii tet gevolg was dat oo zpe vier koeiendoor de ziekte werden aangetast Izoodat hijdeze ieren eerst den 26 en Juni d a v terug ntving nadat zjj gezond verklaardwaren De JÈoeien hadden door de ziekte zooveel geleden dat hü ze met rhim f 450 verlies moest verkoopen Dojpaatschappij als eischeresse optredende vorden nu voor de bewaring en verzorging van dat vee tot 26 Inni van gedaagde den handelaar f 61 46 Gedaagde is niet genegen die som te betalen doch bereid tot 22 Mei de kosten te vergoeden bewerende dat hiJ na 22 Mei geen last heeft gegeven niet kon geven tot verdere verzorgmg wijl hem daartoe de macht ontbrak Eischeresse is op last van anderen met die verzorging voortgegaan Door weigering van eischeresse heeft gedaagde belangrijke schade geleden die eischeresse verplicht is te vergoeden waarom gedaagde tegen eischeresse eene tegenvordering van f 200 instelde Uitspraak 6 Mei a s STADSNIEUWS GOUDA 26 April 1899 VERGADERINGvan den GEMEENTERAAD op Vrj dag den 28 April 1899 des nam ten 1 ure zoo noodig voort te zetten des avonds ten 8 ure Aan de orde Ie De benoeming van een lid der Commissie van bptand voor de gemeente gasfabriek pferiodieke aftreding van den heer F jierman 2ei De rekening der gemeente gasfabriek over 1898 Ing St No 21 3e Het voorstel tot wijziging van de Instructie voor het Personeel bij de Bankvan Leening Ing St No 29 4e Het voorstel tot hernieuwde vaststelling na wpiging van de Verordening op deheffing van begrafenis en grafrechten opde Algemeene Begraafplaats Ing St No 31 5e Het voorstel tot wpiging der Verordening op de Avondschool voor ambachtslieden Ing St No 28 6e Het voorstel tot definitieve aanstellingvan den voor één jaar benoemden leeraaraan de Avondschool voor ambachtsliedenJ F Goddp Ing St No 26 7e Het voorstel tot uitbreiding van het aande Avondschool voor ambachtslieden verbonden personeel met een tweeden Assistent voor het onderwijs in het hand enrechtlijnig teekenen Ing St No 30 8e Het voorstel om machtiging te verleenentot verkoop m het openbaar van de perceelen Sectie C Nes 1723 en 1724 Inir St No 27 9e Het Kohier der plaatseljke directe belasting naar het inkomen dienst 1899 10e De reclame van J L K F scher tegen zijn aanslag in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen dienst 1898 In de gisteravond gehoudene vergadering van de Sub Commissie voor Gonda en omstrekoli Ttai de vereeniging tot oprichting en exploitatie van Volks Sanatoria voor borstIpers in Nederland werd o m de rekening en verantwoording van den penningmeester goedgekeurd Uit die rekening bleek dat een bedrag van f 1900 kan worden afgedragen aan den algsmeenen penningmeester te s Gravenhage t w f 1380 voor ééns en f 520 voor jaarlps Op Vrpag 28 April 1899 des middags ten 3 ure zal de algemeene vergadering plaats hebben te Utrecht Naar wij vernemen zal de afd Zuid Holland van den Alg Nederl Politiebond Zaterdag te Delft hare jaarvergadermg houden Meldden wfl voor eenige dagen dat de bh Jonker en Roosendaal bedankt hadden voor hunne benoeming voor de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven thans kunnen wj mededeelen dat de hh H J Nederhorst en C P W Dessmg den termp hebben laten voorbijgaan om kennis te geven dat zij deze benoeming aannamen dit is evenzoo met de geteizen M Sanders het geval Voor de conlectie bedrijven hebben alle werklieden hunne benoeming aangenomen De heer D Samsom heeft bedankt en de heer Jaspers heeft eveneens deze termijn laten voorbijgaan Gisteravond ihjeld de Heer v d Bosch Leeraar aan bet Gymnasium en de R H B S alhier in een openbare Nutrtvergadering zjjn lezing over Nieuwe SpeUJtg in aansluiting aan zp onlangs gehouden voordracht Taal en Spelling die mdertp in zp geheel in ons blad werd opgenomen Aangezien Spr heeft toegestaan zp voordracht in ons blad op te nemen is het onnoodig eerst nog een uitvoerig verslag daarvan te geven en kunnen wj ons er toe bepalen te vermel4en dat Spr met groote belangstelImg eit onverdjeelde aandacht werd aangehoord Na eei korte herhaling van de algemeene gezichtspunten dio hjj in zp vorige lezing uitvoerig had toegeUcht vooral wat de verhouding tusschen phonetische en etymologische spelling betreft werd de invloed der Henaissancebeschaving op de taalbeschouwing gedurende de 17e 18e en 19e eeuw tamdp uitvoerig geschetst Na deze algemeene inleiding onderwierp Spr het spellingstelsel van De Vries en Te Winkel aan een zeer strenge critiek De voorbeelden die hj aanhaalde van het vaak zuiver willekenrige en peuterachtige van de bepalingen van genoemde heeren met name wat het gebruik van dt en dm en van de TerWndingsen in samenstellingen betreft verwekten herhaaldelijk in hooge mate de hilariteit van het publiek Maar te midden van de algemeene vroolpheid konden wij een gevoel van wrevel niet onderdrukken toen wij bedachten dat er nog zooveel kostbaren tp aan inrichtingen van Lager Middelbaar en Hooger Onderwp aan t leeren van dergelp geknutsel werd besteed En dat nog wel in een tp dat een groot gedeelte van de menschheid onbevredigd is en streeft naar andere en betere toestanden en er aan den modernen mensch in den zwaren levensstrp zoo hooge eischen worden gesteld Naar onze meening is spr er ten volle in geslaagd zp toehoorders van t redelooze van vele der door D Vr en T W gemaakte onderscheidingen te overtuigen Het deed ons daarom groot genoegen onder het publiek verschillende leden van de Commissies van Toezicht van L M en H O op te merken Het Nutsbestuur overtuigd dat de spellingskwestie niet zoo iets uiterlps is als het menigeen voorkomt maar integendeel met het intiemste zieleleven van den menschen m verband staat en daarom ook voor het scboolonderwijs van hoog belang is meende verplicht te zp ook aan H H leden van de Commissies van Toezicht van het onderwas te Gonda gelegenheid te geven de toelichtmgen van den Heer v d B aan te hooren Het beste bew s voor het succes van spr IS zonder twjfel het feit dat er zich gisteravond reeds een dertigtal leden van de op te richten afdeeling Gouda van de Vereeniging tot vereenvoudiging van de spelling hebben opgegeven Wie zich verder wil aansluiten kan zich tot den Heer v d Bosch wenden Donderdagavond zal de R K Militairenvereeniging alhier worden geopend Het bestunr der R K Leesvereeniging heeft een kamer aan de nieuwe corporatie afgestaan Er zal worden gezorgd dat de militairen daar hun vrflentp aangenaam kunnen doorbrengen Een biljart en andere spelen zp ter beschikkmg gesteld terwijl de bezoekers vrij zullen kunnen gebruik maken van tabak en pnpen sehrflfpapier enz en tegen zeer matigen prijs de consumtie verkr gbaar zal zp Voor het akte examen art 56a wet 1 o te 8Gravenhage gebonden zp o a geslaagd de heeren J L J GaUlard te Schoonhoven en P Stuurman te Ammerstol Uit Stolwük schrijft men aan de Schoonh Ct De heer Vas Visser klopt voor den ont worpen stoomtramweg overal aan waar hjj T s van slagen denkt te hebben opdat hem later bij mogelijke mislukking der zaak niet voor de voeten gegooid kan worden G j hebt niet al gedaan wat ge kondet Bü het polderbestnur alhier heeft hj op zp verzoek eene afwpende beschikkmg ontvangen dat weten we reeds wat het bestuur van den polder Berg Ambacht zal doen is nog onbekend maar dan blijft nog over de vraag hoe is het bestunr van de Krimpeuerwaard als bestuurder der eigendommen van de Opgeheven Vervening de zaak gezind P Dat bijstuur kan veel doen want bedoelde eigendommen vormen te zamm een dood kapitaal dat wellicht steeds grooter wordt en misschien te eeniger tp nog eens door den Staat geèigend zal worden Waarom ook nietP Het is zoo n lekker hapje en het komt niemand toe Nu echter vindt naar t oordeel van o zoo velen het bestuur van de Krimpeuerwaard eene schoone gelegenheid om ten nutte van het algemeen belang den aanleg van eene stoomtram door die Waard krachtig te bevorderen Moge dat gebeuren en moge mede door dien steun onze schoone streek zoo spoedig mogelp nit haar isolement verlost worden OtrDïBKERK A D IJsEL Door den rpsveldwachter De Jongh is proces verbaal opgemaakt tegen een der steenfabrikanten wegens overtreding van de arbeidswet Eene vrouw en een meisje werden in de fafriek werkzaam bevonden zonder ingeschreven te staan op de Ipt terwijl voor het meisje ook geen arbeidskaart aanwezig was De fabrikant beweert dat zij niet in zp dienst maar slechts bloedverwanten behulpzaam waren zoodat de wet niet op hen van toepassing zou ziJn Daartegenover staat echter dat de artt 10 en 11 der arbeidswet de bedoelde plichten opleggen aan het hoofd van elk bedrijf waarin of waarvoor een persoon beneden 16 jaren of vrouw arbeidt a m dat ook het geval niet en zoogenaamde vrijwillige arbeid toegelaten zonder kaart of inschrping dan zon geen enkele overtreding meer te constateeren zp en de arbeidswet in plaats van eene heilzaam werkende wet spoedig hare waarde verloren hebben WAnDiHaavEEK Het fanfarecorps Concordia is voornemens by voldoenden steun van belanghebbenden een muziektent te plaatsen in het centrum der gemeente ten einde daarin gedurende de zomermaanden eenige stukken ten gehoore te brengen Haastrecht Vrpag werd alhier in den polder Rozendaal een velocipede in oen sloot gevonden waarom dan oolï terstond werd gedacht aan een ongeluk Dadelp werd daarvan aan den burgemeester kennis gegeven die zich vergezeld van den gemeenteveldwachter Oosterling onmiddellp derwaarts begaf ten einde er een onderzoek in te stellen Nadat door O eenige slooten met een dreg waren afgeviseht werd niets van een drenkeling ontdekt Na een nader ingesteld onderzoek is het O gebleken dat Donderdag tegen den avond daar een jeugdig persoon per rijwiel is gepasseerd en omstreeks een half uur later zonder fiets is teruggekeerd in de richting van Gonda welke persoon moet gezegd hebben mp fiets ib gebroken ik heb hem bü een boer neergezet Van dit nederzetten bü een boer is niets waar zoodat de politie vermoedt dat het rjwiel ergens ontvreemd is Beskeswoode Door den gemeenteraad alhier is aan den heer H van Erk met 1 7nli op verzoek eervol ontslag verleend als gemeenteontvanger VERSCHEIDENHEID De eigenaar van het verbrande WindsorHotel te Newyork zoo schrijft men van daar aan t N v d D werd spoedig na de ramp ziek en hü was zoo verzwakt door den schok dat hü de ziekte die een operatie vereischte geen weerstand kon bieden en zün vrouw en dochter in het graf is gevolgd Een man die in de menigte om het brandende gebouw beklemd raakte en tegen wil en dank van het vreeselüke schouwspel getuigen was is krankzinnig geworden Op zekeren nacht werd zijn zuster bü wie hü woont jnist bfltüds wakker om te beletten dat hü haro drie kinderen uit het venster wierp in het idee dat de vlammen hen achtervolgden De gemeenteraad in de gevangenis 1 Naarnit Budapest gemeld wordt is de geheelegemeenteraad van het plaatsje Psazek in Hongarje wegens het maken en in omloop brengen van valsch bankpapier in hechtenis genomen In den kelder van het gemeeutehnis vond de politie een werkplaats in optimaforma waar de edelachtbare heeren hun verloren uurtjes nuttig besteedden met het bestelen der schatkist Toen de politie er bin il Mirs van Amstenlaai 89 APRIL NiDEBLiND Cert Ned W 8 9 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOia OM QouOl 1881 88 9 lTALlB lQ3ohryTmg 1869 81 6 Ooainia Obl m papier 1868 6 dito iu zilver 18 S8 6 PoHTUsu Obl met coupon 3 dito tioket 8 RuiUND Obl BioDeol 1894 4 dito GecoQB 1880 4 dito bij Bolbs 1888 4 dito bjj Hop 1889 90 4 d to in goud leea 1888 6 ditn dito dito 1884 6 Spakje Perpet ohuld 1881 4 ToaKtu Oepr CoDT leen 1890 4 7 l i 1011 Oe leening serie D Gec leening serie C ZiHB AïB Bep T obl 189 8 MtxiDO Obl Buit Bob 1890 6 VlüLïnaii Obl 4 onbep 1881 AvaitBDAM Obligation 1896 8 BoTTtaOAH Stdd leen 1894 3 NuD N Afr H indela aand Arond b Tab M Certifloaten Deli Maataobappij dito Aru Hypotbeekb paodbr 4 Guit MiJ der Voratenl aaod Gr Hypolhcekb pandbr S i Nederlandarhe bank aand Ned Handelmaatseb dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bolt Hypotbeekb pandbr S ütr Hypotbeekb dito 3 OoaTKNB O 8t Hong baakpand Bn L Hypotheekbank pandb 4 AuBBlKA Equt hypotb pandb 6 88 Maxw L G Pr Lii n rert Kbd Holl IJ Spoorw Mü aand Mij tol Bip v St Spir aand Ned I id SpooTvegm aand Ned Zuid Afr Spm aaod 6 dito dito dito 1891 dito 6 IliU Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid lul Spumij A H obl 8 POL H Waraohau Woenen aand 4 BUBL Gr BusB Spw Mij obl 4 j BaltiBohe dito aaud FaHtowa dito aand 5 I 106 Iwang Pombr dito amd 6 j 56 as s 68V lOi 14 is l l 691 171 100 107 00 100 100 ll s 1187 l Kurak Ch Aaow Sp kap opl 4 109 dito dito oblig 4 100 Amerika Cent Pac 8p Mij obl 6 SVg Ohio h North W pr C r aand 144 dito dito Win 8t I otor obl 7 1401 Denver Bio Gr Spm oert T a 217 g Illinois Central obl in goad 4 104 Louisv NafhTÜH Gert r aand Meiiro N Spw M Ie hyp o 6 Miaa K imas v 4pOt pref aand N ïork Ontas o West aand dito Ponn Ohio oblig 6 Oregon Cahf I o hyp in goud 6 8t Paal Minn il Maoit obl 7 üu Pao HooflUD obig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Cao South Chert r aand Vb 0 Eallw k Na lo h d o O Amsterd Omnibus Mij aand 86 111 MAi TELS T t 11 011 MA nes Mantel Costumes Blousen Japonstoifen in groote verscheidenheid en Coneurreerende prljuten D f§l4AllSOM GOUDA ADVERTENT IEN V Bevallen van een Zoon I P IJSSELSTIJN VAK Heek Gouda 26 April 1899 Te Huur terstond of later een BOVeWHIIIlS Te bevragen Kantoor van Vaste GoederenFluweelen Singel No 612