Goudsche Courant, vrijdag 28 april 1899

r terwijl hier nog ajs verdacht wordt opgespoord zekere Hoving alias 8chen die spoorloos verdwenen is Uit Schiedam wordt nog gemeld dat in het kantoor van het agentschap een lessenaar geheel uit elkaar gebroken was en dat de politie den gearresteerde herkende als een der personen die nit het raam sprong Ten nadeele van de H IJ Spoorwegmaatschappij zSn niet minder dan 62 000 briquetten ontvreemd De opzichter Scholten wonende te Haarlem was belast met de verwarming der rijtuigen en als zoodanig te Amsterdam werkzaam Hij maakte een valsche volmacht waarbij hem door de Maatschappij werd opgedragen drie wagons briquetten te verkoopen en wel ondershands en deed dit aan een brandstoffenhandelaar te Haarlem voor f1700 Zaterdag schijnt hij te hebben bemerkt dat het feit was ontdekt want dien avond zond hij een telegram aan zijne vrouw dat hy telaat was gekomen vo r den trein en dns Zondag zou thuiskomen doch sedert is hij niet in de echtelijke woning wedergekeerd Zijn opsporing en aanhouding is verzocht Eergisteravond half twaalf had aan de brug aan den Westerdoksdijk te Amsterdam een treurig ongeval plaats De brugwachter lan Holland die dienst deed als rangeerder is tengevolge van onbekendheid met dezen tak van dienst door den trein dien hy bediende gegrepen raet het ongelukkig gevolg dat hem het linkerbeen boven de knie werd afgereden Men seint ons uit Vlissingen Hedenavond zijn bü een baas die metselaars van elders hier bracht alle ruiten ingegooid De politie versterkt door een groot aantal met het geweer gewapende rijksyeldwachters dreef honderden uiteen Een massa werklieden van de werf waaronder de stakende metselaars die niet meer gekleed zijn in witte broek trekken zuigende door de stad Er is bewakingspolitie uitgezet voor den nacht en er zijn voorzorgen genomen Duizenden nieuwsgierigen zijn op jle been Men schrijft nit Nieuw Bninen aan de N E Ct In het dorpje Exlo woont een welgestelde boer die uit louter liefhebberi kiezen trekt Hij doet het kosteloos en dat maakt hem by vele sympathiek WU een dankbaar patient aan de dienstbode een kwartje geven voor het opreddereu van het bloedplasje k la bonne heure De roep over de handigheid van den amatenr dentist reikt verder dan het landschap maar zijn handige sleutel kan den ouden roem niet meer handhaven Een jongedochter uit ons dorp kwam deze week onzen kiezentrekker ook voor het koeskillen raadplegen Een krachtige handbeweging en de kies met de geheele voorvlakte van de onderkaak beierden aan het losgerukte tandvleesch Dat doet hiJ nou voor z n plezier Pennewip 1 Op bevel van den rechter commissaris in strafzaken is in Den Haag in hechtenis genomen eene naaister bovenbewoonster van een echtpaar in de Boekhorststraat onverdacht van gepoogd te hebben de huisvrouw te vergiftigen ZiJ moet in ongeoorloofde betrekking hebben gestaan tot den echtgenoot en zijne yronw uitgenoodigd hebben pap biJ haar te komen eten Na deze genuttigd te hebben werd de vrouw ernstig ongesteld en had hevige brakingen Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van Grcenwicli 4 58 5 M 5 61 19 7 S1 11 80 Da D traiiiaiiall la au Sa kl m laiiigar moat lioh IboTeudian f oonieD na aeg bairij i f 0 0 5 10 5 40 10 80 7 50 5 85 17 8 97 8 84 41 47 11 16 6 95 5 54 6 16 7 84 11 46 l 19 4 188 9 49 4 16 5 16 5 87 6 55 8 99 48 8 04 10 06 4 S8 4 89 4 58 5 04 1 15 6 o O ü A A ITJ RDA l o d 19 8 14 0 4 10 67 18 10 4 U 5 90 7 61 8 96 1I1 17 88 i ut W 8 01 9 0610 85 19 48 1 6 00 8 87 8 40 10 0 11 97 a lLa 8 90 9 99 10 60 108 1 18 616 8 5510 18 lUl ll lM Amit 0 8 7 06 10 9 05 11 16 9 58 8 45 4 48 0 7 46 4 kmu W 7 90 8 96 9 9 11 30 8 08 4 00 6 00 8 8 00 10 0 Oooaa 8 09 9 19 1 09 19 51 8 68 4 47 5 49 7 49 1 49 11 O pieriormaat waarop het blad gedmkt wordt geen genoegzame ruimte aanbiedt doch dat overigens hoewel op een afzonderljk vel gedrukt van dat blad kennelijk een wezenlijk deel uitmaakt en niet afzonderlijk verkrygbaar wordt gesteld of voor afzonderlijke verspreiding bestemd is Vooral is voor de opvatting van den uitgever veel te zeggen omdat enkele bladen platen als bijvoegsel mogen verzenden zonder d8 t in de courant daarnaar verwezen wordt terwijl in het nommer der Zutph Conr nog wel van de reproductie werd rich hebben besloten Zaterdag het werk te staken omdat de patroons loonsrerhoogini weigeren Amksika Kapitein Coghlan de Amerikaausche üjeeofflcier die in z jn redevoering aan een feestmaal den Dnitschen Keizer en het Duitsnhe rijk heeft beleedigd heeft ter kennis van zfln minister gebracht dat zjjn toespraak door de pers onjnist is weer gegeven het heeft nooit in zjjn bedoeling gelegen Dnitschland te beleedigen Niettemin zal kapitein Coghlan een scherpe berisping ontvangen en binnenkort op pensioen worden gesteld BINNENLAND De uitgever heeft tot in de hoogste instantie ongelijk gekregen en zfl zich nu tot den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid wenden Aan het examen voor de praktijk van den Nationalen Bond van Handels en Kantoorbedienden in Nederland te honden op 26 en 27 April wordt deel genomen door 110 candidaten voor hot Boekhouden 2 candidaten voor de Fransche 1 voor de Doitsche en 4 voor de Engelsche handelscorrespondentie Gemengde Berichten Mniterj in het Huis van Bewaring Na goedkeuring door de Tweede Kamer van het krediet voor de ontvangst der gedelegeerden voor de ontwapeningsconferentie zal de Eerste Kamer bijeengeroepen worden De Commissie van Rapporteurs voor de ongevallenwet zal deze week beslissen of thans nog een tweede afdeelingsonderzoek noodig is Eene afdeeling Tweede Kamer koos den heer Rethaan Macaré tot rapporteur voor de leerplichtwet in plaats van den heer Smidt Gisternacht zag de directeur van het Huis van Bewaring aan het Roodezand te Botterdam de heer B v Heuven zich genoodzaakt per telefoon de hulp der politie in te roepen tegen eenige zich in hechtenis bevindende personen die aan t muiten geslagen waren In het vertrek waarin zij verblijf hielden hadden zij alles kort en klein geslagen en daarna de deur gebarricadeerd Spoedig waren een gr ot aantal politieagenten met een onder inspecteur ter plaatse en geholpen door de twee bewakers gelukte het hun na veel moeite de rust en orde te herstellen Een der geweldenaars had men echter in een dwangbuis moeten sluiten Amsterdamsche Hypotheek Waarborg Maatschappij tö Amsterdam In de op heden gehouden algemeene Vergadering van Aandeelhouders werd verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar dat in alle opzichten gunstige resultaten opleverde Uit dat verslag bleek dat voor het sluiten van hypotheken ruimer gebruik werd gemaakt van de bemiddeling der Mjj en tevens het uitgeven van hypothecaire obligatiën in den smaak van het publiek te vallen zoodat daarmede geleidel k zal worden voortgegaan Deze wijze van belegging van gelden op hypotheek werd algemeen gunstig beoordeeld en tevens erkend dat de hypothecaire obligatiën zooals door deze Mij worden uitgegeven veel meer waarborgen opleveren dan pandbrieven van hypotheekbanken en de werking der Mij eene geheele verandering ten goede op het gebied van het hypotheek wezen zal tot stand brengen Vervolgens werden de Balans en Winsten VerliesKekening over het boekjaar 1898 goedgekeurd en besloten f 100 per aandeel uit te keeren terwijl dit over 1897 f 88 bedroeg Nadat de voorzitter een woord van dank aan de directie voor haar genoemd beheer had uitgebracht werd de vergadering gesloten Dit grapje zal den aanleggers waarsöhijnIp duur te staan komen Men seint uit Vlissingen aan de N E Ct Doordien eergisteren de voorstellen der patroons niet aangenomen werden en de metselaars 2 cent bleven eischen zgn gister eenige metselaars van elders aangekomen en verdeeld onder de bazen waar gestaakt is aan het werk gegaan Alles is rustig Gisternacht om drie uur terwfll de politieronde uitwendig het kantoor onderzocht waarin het agentschap van de Nederlandsche Bank te Schiedam gevestigd is werd plotseling een raam open geworpen en sprongen twee mannen het kantoor uit terwyl z raet revolverschoten zich een vrjen aftocht poogden te verzekeren Een vervolging waarbij een agent fan een andere ronde zich aansloot begon tot bij het passeeren van een steeg de vervolgden plotseling verdwenen waren Men zal zich herinneren dat de Zutphensche Courant bij haar 60 jarig bestaan bj de courant van dien dag oen nommer voegde zooals de courant voor het eerst verschenen was Over de verzending daarvan is nu een verschil ontstaan met de postadministratie De uitgever had reproductie beschouwd als een bijvoegsel van het nommer waarmede het tegelijk en in denzeUden omslag werd verzonden op grond van het bepaalde in art ld der wet betreffende de regeling van het briefport luidende dat die wet onder bijvoegsel verstaat het vervolg van een nieuwsblad n l dat gedeelte waarvoor het gewone pa De ronde verdeelde zich om te zoeken en men trof op het erf der alcohol fabriek een vreemdeling aan die daar ineengedoken zat BiJ ziJn arrestatie bleek hü voorzien van inbrekersgereedschap in het bezit van + 25 Hij gaf op J de Pny te heeteu en woonachtig te zijn te Bottsrdam Achterklooster 18 Die naam is daar echter onbekend en ook No 18 bestaat in het Achterklooster niet Op het kantoor vond men dat een slot van de brandkast geheel afgebroken was terwijl verdere teekenen van braak waargenomen en de pantoffels van een der inbrekers gevonden werden Nader wordt gemeld GOUDA KOTTIBDiHtiaa nm 11 91 IS IS 19 68 9 11 8 49 S H 4 58 11 98 1 5 5 11 85 1 7 f 5 19 11 48 1 14 6 19 11 61 19 89 1 98 9 80 4 4 15 6 98 9 54 10 11 ll U 9 14 9 9 8 85 8 49 8 49 8 56 0 06 Owda 7 86 UaotdrMlit dou 7 89 Nimwerkark 7 89 tapalle 7 48 t Hi rJ Ji 6 80 Botterdn Otpell Nienwetkark ItoordiMkt oada 9 84 9 48 10 18 10 8 11 8 8 98 7 55 9 50 8 4 i 4 06 4 40 4 60 4 67 5 04 5 10 1 44 1 54 9 01 1 08 9 14 8 40 D or 10 19 10 99 10 88 10 48 jü 9 98 g 16 7 96 7 69 4 45 4 S5 6 04 6 11 5 17 1 0 4 06 4 94 9 47 lo l8 l HB 11 54 H 08 18 47 1 88 7 46 8 11 flOeOA DBN HAAOfiM telM 19 16 19 58 9 14 8 45 4 49 4 56 1 8 1 19 1 1 88 8 9 17 9 8 9 67 10 14 11 15 11 11 11 80 11 41 11 65 7 S0 8 80 J 4 8 49 7 68 8 61 1 07 S 08 8 1 0 08 eoada ZaTMliuiian MoaTkapalla ZoataraaarZagnard Voorburg a H 9 46 6 10 95 10 44 De vannacht te Schiedam hg de inbraak in het kantoor van het agentschap van de Nederlandsche Bank aangehouden persoon is gebleken te zflu W May aldaar woonachtig Hij is reeds meermalen veroordeeld Vandaag is in verband met deze inbraak van hier ter confrontaties naar Schiedam gebracht zekere D S iemand die in den laatsten tijd veel omgang met May had 19 9 1 85 1 41 1 66 9 08 9 17 11 86 7 90 a si D door 08 6 4 6 69 e 8 17 8 98 aHaga Voorburg Zoatórojoer Zaïrwaard ZoTanhuiian MoarkapaUa Onuda 7 6 1 94 3 8 89S 8 64 10 11 10 17 10 89 10 48 10 64 19 06 11 67 10 l 19 60 6 66 7 10 7 1 7 89 10 17 10 84 10 41 11 1 84 7 51 14 8 8 65 7 8 7 6 10 6 85 5 48 03 Uoudl Uuio Wawd Utraokt 8 48 69 08 8 1 e O L D A U TBBC H I TieoTWia 1019 10 67 19 0 1 19 10 19 58 9 90 8 17 4 8 6 90 06 11 14 8 87 t 87 D 11 99 19 97 9 46 8 84 5 4 8 94 89 10 61 11 46 19 89 t Sa 8 0 8 50 6 04 4 7 04 55 10 84 10 54 m l l 5 9 38 T 46 8 87 8 49 9 00 9 90 10 15 10 88 U S wSm 8 4 68 8 9 1 10 8 11 5 ♦ fhibw 8 14 a 10 4 7 9 9 98 19 09 1 87 8 08 8 98 8 66 4 4 5 8 SS S 7 68 60 9 07 10 09 8 47 4 18 56 7 18 1 10 9 18 4 84 9 8 9 69 10 59 11 1 19 11 9 19 S 4 87 6 90 10 7 99 8 96 9 49 10 84 11 10 By een onderzoek is gebleken dat hetbraaksel arsenicum bevatte Dagblad De laai en de vereenvoudigde spelllnK Lezing in de Publieke Vergadering van Dinsdag 25 April 1899 I Het deed me veel genoegen door het Bestuur van de Afdeling der Maatsch tot Nut van t Algemeen alhier te worden uitgenodigd noch eens meer in t bieionder over de spellingkwestie te handelen en dat wel in n Publieke Vergadering Ik mag geloven dat het me in m n Lezing gelukt is enige belangstelling daarvoor gaande te maken het Nntsbestuur heeft geoordeeld dat het n goed werk in t belang van t Algemeen zon zyn als in t Publieke Leven belangstellende burgers van Gouda in staat werden gesteld omtrent de spellingzaak iets naders te vernemen Voor die ruime opvatting van haar taak moet ik deze mannen mgn hulde brengen Ik doe dat by dezen Zou het niet goed zgn M ne Hoorders dat ik in de eerste plaats noch eens beknopt herhaalde wat ik in de eerste lezuig betoogd heb Wat was ook weer Spelling f Spelling isde aanduiding van de taal met tekens nWoord is n klank In reeben vanje uid komt immers op dit ogenblik de taal tot u In Spelling heb ik het hier op het papier Hoe dóét iemand die taal met tekens aanwil duiden f die b v het woord kaït wil spellen Hg onderu mdi de afzonderlike geluiden er zjn in kaal vier verschillendegeluiden en die duidt hj aan elk met heter voor vastgestelde teken k a Letwel niemand zon schryven kitt of of post Het spreekt dus van zelf dat de natunrlike regel van spellen is op den klank af Met z n wetenschappelike naam heet dit de fonétiese regel De Spelling is dus uan nature foneties en dit omdat het is aanduiding van klanken 8 8 D door 8 60 10 04 10 18 IJ IS 10 11 10 18 10 6 10 84 10 64 7 15 1 0 09 i ll 8 96 7 95 S7 9 47 9 64 10 01 10 07 7 59 8 9 S 64 10 lO S 84 D 10 19 8 15 10 91 ê 8 99 door 10 88 8 14 8 6 0 99 10 88 U 5 1 4 6 80 7 90 19 8 18 80 89 60 7 48 Maar zei ik de Spelling van de talen is een van de eigenaardigste dingen van de wereld Alle levende d w z alle door n gemeenschap van mensen gesproken taal verandert voortdurend Er is n tyd geweest dat hier in Holland gezegd werd Ikgebruke den hamer gebruke en niet ZO als nu dè hamer maar dèn vtt drinken den koeten wien wi en niet wijy en dèn koelhi wien voor dè koeti wein Stelt u nn voor dat de mensen omtrent zekere tfld beginne te schryven Dat zal onetiee gaan Laat ons onderstellen dat er vry véél in die tyd geschreven wordt Nu zal de hand van de schryvende mensen gewoon worden om de woorden op die bepaalde manier te schryven en hun oog zal gewoon worden ze aldus te zien Wat zal er nu gebeuren als na zeker tydsverloop d taal veranderd is P De ouwere mensen zullen de ouwe teekens bUjten schryven en de jongere mensen zullen dat schryven van hun overnemen In die jongeren zou wel de neiging werken om t weer onetiei te doen op de klink af maar in hun eerste jeugd hebben de ouderen hun natuurlik beduid dat ze behoren te doen als zy En zo cal er dan door de kracht van de gewoonte en door de macht van t voorbeeld n verschil zyn gekomen tussen de Spelling en de Taal die n andere is geworden de Spelling zal niet meer in alles foneties kltakspeUing zyn nVoorbeeld de mensen hebben eenmaal erwt gezeid Maar nu heet die veldvrucht niet meer erwt het woord van 1899 en van lange tyd al is r Die nu erwt schryft met n w die schryft het wóórd van èèuwen geleden en hg doet eigenlik net alsof z n eigen woord het woord van zijn tyd fer niet zfln mag Het woord van nü luidt mort de Grote Hart de Kippemart Yoor eeuwen had het n k en met n wordt het ons in onze jeugd op school noch altfld voorgedaan Men noemt zulke ouwe ver dwenen woordvormen Me etymologieêe vormen en de Spelling van n noord con heden zó alsof het helemaal niet veranderd was heet met z n geleerde naam etgmologiete Spelling Waar komt dit nn op neer f Hierop dat de Spelling van ntaal van nature fonetite is maar dat ze van nature ook altyd etymologies dat is önfoneliee gaat wórden In de Spelling werken altyd twee tegenstrydige mèt elkaar strijdende prinsiepes Want n Spelling kan zeer onfoneties worden zodat de helft van de woorden of meer loopt met het masker van z n voorvader voor maar de neiging om foneties te schryven om niet te schryven het woord van honderde jaren geleden maar het woord van heden de klank van nu biyft doorwerken Zolang de mensen niet met elkaar afspreken om de Spelling als ze in zekere tyd eindelik zo en zo ongeveer geworden is nn ook zo te houden zal er altyd weer nieuwe fonétiese Spelling ontstiiln dóór de ouwe heen en niist de ouwe En wannéér de mensen nu zo met elkaar afepretenf Wel dan biyft de Spelling op dat aangenomen punt stèin en de Taal gaat voort te veranderen en nu wordt het aantal verschilpunten tussen de Taal in tekens en de Taal in klanken hoe langer hoe groter hoe langer hoe groter wordt de afstand tussen wat de grote mensen de kinderen leren schryven en de beschaafde levende taal van de beschèèfden zelf en en daar komt eindelik een krieii de afstand wordt te groot de mensen gaan dat zo vóélen ze gaan dat zo inzien en begrgpen ze worden meer of min onverschillig voor die vastgestelde spelling die ze ouwerwete gaan vinden het woord in hun het eigenlike woord het woord van hiin Heden gaat weer in hun werken de fonétiese neiging is weer werkzaam geworden schept weer nieuwe spelvormen en het lekrijven van de taal beweegt zich weer tn de fonetiete richting Zelf zult u dit nu al goed en wel hebben ingezien In de SpclUng is het als in n huis dat tegen zich zelf verdeeld is t Móét eenmaal op n krisis uitlopen Alle Spelling heft zich zelf altyd weer op en géén Spelling kan zyn voor de eeuwigheid De Taal verandert en achter haar aan Verandert de Spelling op den duui mét haar Het is n natuurwet In m n vorige lezing heb ik niet in biezonderheden de vraag beantwoord Wannéér is de krisis d4Ar Het lokt me wel aan daarover te handelen maar ik zal er ook nu niet op ing aan het ligt buiten ons plan van dezen avond Maar dit moet ik er toch over zeggen Het hangt niet af van het üntal van de verschüpuiiten Het getal kan zeer groot zjn geworden en het kan noch betrekkellk gering zyn Het ligt óf in t gevoel van de mtneen óf het ligt m overwegingen van praktieaen aard bij hun Het ligt in hun gevóél dat ze weer lós worden van de etymologiese Spelling als de klank hl hun hun weer bewust gaat worden als ze hun taal weer als iets heel reëels gaan voelen en dit zal hiermee samen hangen dat in zulk n tyd de mensen weer tn allee ontdogma tiseren begerig worden de feiten van him tyd te kennen Men wordt weer reëel men wordt weer sceptics men wordt weer oprecht jegens zich zelf Men houdt op voldAèn satisfait te zyn men heeft begrepen dat men er noch niet is en men gelooft dat het menselik intellekt noch altyd in staat is om verder te komen Ook zei ik ligt het in overwegingen van praktiesen aard als we een zekere vastgestelde Spelling weer los gaan laten We gaan namelik inzien dat die Spelling moeiliker is dan een Spelling behoeft te zyn te moeilik voor de algemene praktyk En n Spelling die ondanks zorgvuldig onderwys voor de praktyk niet biykt te deugen is schMelik voor dat Onderuije al was het alléén maar omdat ze loveel tyd rooft die nuttiger besteejl kon worden Nu zal t u ongetwyfeld duidelik zyn dat dit prakties worden van de mensen zich in dezelfde tyd zal voordoen als waarin hun ogen weer scherper gaan zien de zin voor het eit weer gevoeliger wordt de tyd waarin de mensen weer nuchterder gaan worden Mensen die weer anders zien en voelen vormen zich weer andere ideeën beschouwen alles weer anders Er is noch n derde faktor waarover straks Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 27 April 1899 Voor de Aid Gouda van de Sec Dem Arb Party treedt in een openbare vergadering m de Sociëteit Reunie Oosthaven op Maandag 1 Mei a s als spreker op den heer Mr P J Troelstra lid der 2e Kamer Het onderwerp is de Meibeweging De heer P de Raadt alhier is benoemd tot tydeiyk onderwyzer te Egmond aan Zee Voor het akte examen 1 o zyn gisteren te sGravenhage geslaagd de dames A M Grebe A Schulmg en G Blommendaal aUen alhier By kon Besluit is aan J C Spruyt op zyn daartoe gedaan verzoek met 1 Juni eervol ontslag verleend nit zyne betrekking van kantonrechterplaatsvervanger in het kanton Alphen onder dankbetuiging voor in die betrekking bewezen diensten Door de rechtbank te Rotterdam werd gister het faillissement uitgesproken van W la Grand koopman en winkelier te Waddingsveen Eechter commissaris mr G W baron van der Feltz curator mr M M Schim van der Loef advocaat en procureur te Gouda OuDEWATEK Meldde men onlangs dat op de aanvraag van de Holl Maatschappy van Landbouw afd Oudewater om in September een tentoonstelling met daaraan verbonden verloting te houden alwyzend was beschikt thans verneemt men dat op een vernieuwde aanvraag goedgunstig is beschikt echter onder eenigszms beperkende voorwaarden ScHOosHOVEif Naar wy vernemen werd dezer dagen aan de werf van de firma Bootte Alfen a d Kyn de kiel gelegd van eenmotorboot voor rekening van de wakkereondernemers van den stoombootdienst tnsschen Schoonhoven en Rotterdam de firmaL van Zessen en Zonen alhier die ook hiermede weer toonen op de hoogte te willen biyven zooals dit door de tydsomstandigheden vereischt wordt Deze boot zal hoofdzakeiyk ingericht worden voor goederenvervoer tusschen bovengenoemde plaatsen en ieder die eenigazins op de hoogte is metden enormen vooruitgang van het vervoervan goederen en vee zal toestemmen datook deze dienst in een dringende behoeftevoorziet De beweegkracht zal geleverd worden door een petroleummotor van niet minderdan 24 paardekrachten welke zgn wy goedingelicht gebouwd wordt aan de zoo gunstig bekende Utrechtsche motorenfabriek der firma Rennes terwyi reeds in Augustus of September dit nieuwe vervoermiddel in de vaartzal komen Hol VEESCHEIDENHEID In 1894 viel de intusschen overieden zanger Alvary bj een repetitie van Siegfried op het tooneel van den schouwburg te Mannheim door een luik tengevolge waarvan hy zyn knie zoo ernstig bezeerde dat hy langen tyd zyn beroep niet kon uitoefenen Alvary stelde de stad voor dit ongeval aansprakelyk en eischte 30 000 mark schadevergoeding De stad heeft nn aan Alvary s weduwe 18 000 mark aangeboden en deze heeft met deze som genoegen genomen De strafkamer te Dortmund heeft een onderwyzer wegens het misbruiken van het recht tot kastyding in vyf gevallen veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf Ter terechtzitting bleek dat hy een meisje van acht jaar zulke harde oorvygen had gegeven dat haar gezicht opzwol het bloed uit haar mond vloeide en een tand los kwam te staan Een erg zwak jongetje van zes jaar had hy zoo hard met een stok geranseld dat de bloedige striemen nog drie weken lang te zien waren enz De regeering had den onderwyzer reeds vroeger ontslagen De vraag waarom zooveel Balische vrouwen op Lombok ongetrouwd biyven beantwoordt iemand in de Loc als volgt Zy verkiezen den ongehuwden staat aangezien zy als wettige echtgenoote door hare mannen meer als lastdier worden beschouwd Het is by haar werken van den vroegen morgen tot den laten avond en manlief ligt t liefst den heelen dag uitgestrekt op de balé balé met een strootje in den mond zich overgevende aan t zalig niets doen En is t dat Iiy zich eens beweegt dan is t om hanen te laten kloppen of te dobbelen het geld daar heeft zyn vrouwtje natuurlek voor gezorgd Vandaar ook dat we tegenwoordig zooveel Lomboksche schoenen als huishoudsters zien by Europeanen ofinlandsche ambtenaren bj wie ze t honderdmaal beter hebben Een nieuw Dorado schynt in de omstreken van Monterosa gevonden te zyn In de koperbergwerken heeft men rjke goudaderen ontdekt en men spreekt er zelfs van dat in een ton koper tot twee kilo goud voorkwam Het bericht heeft in Italië groot opzien gewekt Maandagmiddag wandelde een der getuige die wy dezer dagen in de Figaro voor het Hof hadden zien verschynen de Parflsche oorrespondent van de Observer Rowland Strong over den boulevard Magenta toen iemand hem in den weg trad en hem toevoegde Strong je hebt gelogen in je verklaring Tegeiyk maakte deze openbare aanklager die niemand anders was dan de heer Sherard eveneens correspondent van een Engelschblad te Parys aanstalten om Strong te lyf te gaan Maar Strong deed zyn naam eer aan In weuüge oogenblikken hadden zyn vuisten duideiyke sporen in het gelaat van zyn landgenoot achtergelaten Door het publiek werden de twee vechtenden van elkaar gescheiden Doch toen trachtte Sherard het volk tegen zyn tegenstander op te hitsen door hem aan te wyzen als de man die Esterhazy naar Londen had gelokt om te pTobeeren hem te laten bekennen dat hy de schrgver van het borderel was Edoch het bleek dat dit beroep op het volk zön effect miste Wat gedurende het Zolaproces gelukt zou zgn mislukte nu en Sherard had niets beters te doen don als een hond die met zgn staart tusschen de beenen afdruipt met zyn blauwe oogen het terrein te verlaten Op een werf te Pembroke in Engeland is Maandag de kiel gelegd voor een kruiser do Drake een der vier nieuwe kruisers door de regeering besteld De afmetingen zullen worden lengte 500 breedte 71 diepte 26 voet tonneninhoud 14 100 De machines moeten van 30 000 P K zgn en een snelheid van 23 knoopen per uur moet bereikt kunnen worden Zoo vel wat bewapening als kanonnen aangaat zal deze grootste kruiser van de Engelsche vloot van het nieuwste op krggakufldig gebied worden voorzien NIEUWE MESSTOFPEN bji A van OS Az Md Taillenr Kleiweg K 73 7V GOUDA leteiiiiatm Mo ti Amslor Vihrs 8 V 96i 101 BOl 8 7 4 iJcnrs van Atnslcniaiu 26 APEIL Vihrs Slotkr Kemelavd Oen Nad W S 2 87Vi i Vi dito dito dito 3 961 98l dito dito dito 3 HoNSil Ubl Gou ll 18S1 S8 9 ItALlB Ii9chruTiiigl868 81 5 OoBTlNB Obl in papior 1868 6 dito io E lierl8 S 6 FOATD AL Obl met coupon 8 dito tickot 3 BusLiBB Obl Biunanl 1894 4 dito Geoons 1880 4 981 98V 103 61 n i n u 98 106 101 S7 lOl s 101 96 746 607 103 65 98 201 164V 100 100 98 98 101 90 83 duo bij Botbs 1889 4 dito bij Hop 1889 00 4 dito in goud laan 1883 9 dito dito dito 1884 S 8f ANJI Porpot ohuld 1881 4 TtlxKEij Gepr Gonr leen 1890 4 Qec leening lerie D Geo leemag una G ZoiDAra Bep y obl 189 6 Itltirao Obl Buit Sok 1890 6 VamzciLA Obl 4 onbep 1881 AvaTtaDiH Obligatiën 1896 3 BoTTxaDAH Sled leen 1894 3 NlD N Afr H nde a nd Arend b Tab M Certi oaten DeliMaatsohappy dito Arii Hypotheekb pandbr 4 CaltMy der Vontenl aand s Gr Hypotboekb pandbr 81 Nederlandaohe bank aand Ned HRndelmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Eott Hypotheekb pandbr 8 Utr Hypotheekb dito OoBTBNR 0 at HoDg bank aand Bv L Hypotheokbank pandb 4 Ambsika Bqut bypotb panHb 6 33 67 160 99 106V 108 100 63 5 V 93 i4y Vi Maxw L G Pr Libn rert N D Holl IJ Spoorw Mii aand l 1181 Mq tot EipL V 8t Spir aand 118Ned lüd Spoorvegm aand 1 990 Nad Zuid Afr Spm aand 916 dito dito dito 1891 dito 5 I 100 lüALlI Spoor l 1887 89 A Eobl 3j 671 Zuid ItnI Spirmy A H obl 3 j 69 POLifN Waraohau Weenen aand 4 lUSL Gr Buaa 3p r M j obl 4 Baltisoba dito aand Faatova dito aand S larang Domb dito aand 6 Knrak Ob Aaoir Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 Aniaou Oent Pao Bp Mg obl Ohio fe North W pr C r aand 144 ditoditoWin St Hoter obl 7 j 140 Danrer b £ io Gr Spm eert T a 91 8Ulinoia Central obl in goud 4 1047 Louiav Naihfilli Gert y aand e Moiico N Spw M lahïp 0 8 105 Miaa Kant 4pGt pret aand 14 N TorkOntaaiokW8at aand i H i dito Fenn Ohio oblig 8 Oregon Oalif lobyp ingond 6 St Paul Mina t Hanit obl 7 Ou Pao Hoof lijn obig 48 dito dito Line Col lo hjp O 6 Oakada Can South Chart ir aand 69 Va C lUUw k Na lo h d e O Araaterd Omnibua My aand 171 Botterd Tramnrofc Maata aand 100 Kio Stad Anuterdam aand 9 107 Stad Bolterdam aand 3 OOI Biwn Stad Antwerpen 1887 9 lOO Stad BruBBol 1886 9y 100 Hom Tbeiaa Begullr Geaelaoh 4 1 1 OoaTSVR Staataleonig 1880 6 118 K K Oost B Cr 1880 8 SpAKjr Stad Madrid 3 18 8 36 Nkn Tai Bii Arb SpoaL art 119 JMAi TELS TAILOII IHADES Mantel Costumes Blousen Japonsluffen in groote verscheidenheid en Coneiirreerende prezen GOUDA AIAR TB£B1CHTëN Gouda 27 April 1899 Granen met voldoenden aanvoer genoten goede vraag Tarwe lo k 20 cent hooger raet genegen koopers Haver flauw en 10 cent lager Tarwe Zeeuwsche 6 90 i 7 20 Mindere dito 6 35 k f 6 70 Afwijkende ƒ 5 30 e 5 90 Polder 6 è 6 50 Rogge Zeeuwsche 5 20 i 550 Polder 4 75 4 5 Gerst Winter ƒ 4 60 i 5 Zomer 4 50 i 4 90 Chevallier ƒ 5 50 ƒ 6 25 Haver per heet 3 25 i 3 75 r 100 kilo ƒ 7 20 i 7 50 Hennepzaad Buitenlandsche ƒ 7 i 7 50 Kanariezaad ƒ 6 i 7 50 Koolzaad 8 40 è 8 75 Erwten Kookerwten ƒ 7 50 i y g Niet kookende ƒ 6 60 A 6 70 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 80 i ƒ 6 25 Boonen Bruineboonen ƒ ïo 50 f 11 50 Dmvenboonen 7 25 i 7 50 Paardeboonen ƒ 5 80 i 6 20 Maïs per 100 Kilo Bonte Amenkaansche 5 i ƒ 5 10 Cinquantine 5 90 6 25 Foxanian 5 ïo 5 50 Veemarki Melkvee goede aanvoer handel en prijzen vrij wel Vette varkens goede aanvoer handel vnj wel 14 i 16 ct per half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer hundel vrijwel 1 5 i 17 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrij wel o 70 d i oo per week Vette Schapen red aanroer handel vlug f idk ƒ 24 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug f k i Fokkalveren 8 i 16 Kaas aangevoerd 82 partijen handel vrij vlug ie kwal 24 2de kwal 19 i 32 zwaardere i Noord HoUandsche 23 i 25 Boter goede aanvoer handel vrij wel Goeboter o 90 è 1 00 Ju Weiboter o 70 i o 80 per Kilo BurgerlUke Stand GBBOEEN 24 April Antoni Reinerus ouders A Hessing en D G Harmsen Martinns ouders J Vni k en H Rnis 26 Gerrit ouders D IJ sselstyn en J P van Heek Johannes ouders 1 J Holstede en 1 M Stolk Jan ouders J üykman en K de Gruyl 27 Arie ouders P Snoeü en J L Hoogensteger OVERLEDEN 2é April B A Bergfinan 45 j 26 M C de Graaf 5 w 26 J C van As 13 m S van Sciiaik huisvr van W L Kind 53 j J Rgniiout 13 m GEHUWD 26 April T de Lange en L Laurier J Brenkman on S Mikkera ReeuwUlc GEBOREN Jornelis ouders M Boer en E de Knecht Cornelis Dirk ouders M van der Starre en A Groenenschojj OVERLEDEN J J de Jong 4 m GEHUUWD F van Dam eilfc Rnitenburg ADVERTENTIEW De Slot uitdeelingslijst in hot faillissement van H y KB iSBBKGEIVen de eenige uitdeelingslijst in het faillissement van O B A BOUDT en zijne echtgenoote W TSBVOBBT zjjn ter örifSe van de ArrondissemontsKechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda gedeponeerd om aldaar gedurende tien dagen te liggen ter inzage van een ieder De Curator Mr M M SCHIM vah dkk LOEFF Bü vonnis der Arrondissements Rechtbaiik te Rotterdam van 26 April 1899 is in utant van faillliittement verklaard W LA GRAND Koopman eii Winkelier te Waddiamsveeu Tot Rechter Commissaris is benoemd de Edel Achtbare Heer Mr G W Baron VAN DER FELTZ en tot Curator de ondergeteekende De Curator voornoemd Mr M M SCHIM van der LOEFP Advocaat en procureur te Gouda Zenuw en Uaagclijders wordt uit overtuiging als een werkelgke hulp in ddH nood bet bo k aanbevolen N ontvangst van adrea per briefkaart nordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOELB Boekh Zaltbomma