Goudsche Courant, zaterdag 29 april 1899

A No 78 Ï6 y J Zaterdag 89 April 1899 NIEUW ste Jaargang fiOMCHË COIIRliVr JSieuwS en Advertentieblad vQor Gouda en Omstreken TelefoM No 8 De Jitgare dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitaondering van Zon en Feestdagen De pi fls per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVEKTEN IEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gipote letteis worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd GOUDSCHE mTEBLtlDIHG lAffiCHUPPU HH AANDEELHOUDERS wordt berii t tegen intrekking van dividondbeiDiJa Wo IS hetzelve vanaf 24 MEI a i is betaalbaar gesteld met f 611 ten kantore van de Heeren M J OGEBK en To Goida en HAETSINCK en Lo Amsterdam De Directeur D C W VAS DEB LAAB A SLElGT awebrood K 0 j arutioiale Ten Idflrg en Kooken diplodaVer btTMltiich ttfL tot het lerei Zuiver Zeeuvsoli M2 cent d NIBDWB HAVEN 28 rngf Bskroond op da Ii oonitellmg n Btkkerfl knnat te i Qraimihage met gnld Zilnren Medaille Eli AAH ALLEj geef ik gaarne zoikler pnige kostj n gratis inlichtingen uit erketitelijlufceia Toor eene ge ueeBwijze di £ mij en duizeudf n met ini niijn j gezondheid oeeft teruggege en i 1 L V LEEUWEN Rij vijkliijGeestbrug DUKdRAff EN HOOOHEEMkIdEN VAN RIJNIjAND brengt n ter kennip van ingelanden en belanghebbenden X dat zd hebben ontworpen eene VEJR OEDENIMI Op het Peilmalen 2 Da dit ontwerp gjednrende 14 d gen van 27 AprU tot en met tl Mei 1S99 ter inzage van ingelandeK en belanghebben den zal liggen ter Secretarie van R nland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren voorts op de ge meentesecretarieën van de hoofdplaatsen der districten en van de gemeenten Leiden Zoeterwoude Haxerêwoude Alten Zutammerdam Bodegraven Lange ruige weide Hekendorp Beeuwijk Gouda Benthuixen Toorarhoten Tul kenburg Katwijk Wassenanr Stomp wijk Veur Voorburg Zoetermeer Zegwaard Waddlngêveen Bankoop Bleiatayk en Moercapelle in de ma chmegebonwen aan do Cruquiue aan de Lynden en aan de Leeghwater en em del k op de Secretarieën van alle water schappen binnen het Hoogheemraadschap gelegen 3 dat dit ontwerp voor een ieder tegen betaling van 15 Cents in druk ol m afschrift verkragbaar is 4 dat de ingelanden en belanghebbenden hunne bezwaren zoo die bestaan mochten binnen genoemde veertien dagen en nog acht dagen daarna alzoo tot en met 19 Mei 1899 aan D kgraat en Hoogheemraden Bchriltelflk kunnen inleveien Dflkgraal en Hoogheemraden van Rjnland EGBERT DE VRIES Dflkgraal H P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaris Leiden 15 April 1899 Ken ware Schat voor de ongelnkkige slachtofferB der Zeltbevlekking Onanie en gehejne uitspattingen 18 het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandaohe ait arot met 27 afb Pri s 2 f uldeu Ieder die aan de Teraebnk kelgke gevolgen vua deze ondeo l dt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka dnizend van een ssekeren dood Te verkregen bf hetVerlagB Magasm te Leipng Neamarkt 34 franco tegen insenduig tan het bedrog ook in postiegeU en lu eiken hoekktndel m Holland Te pnur terstond ol later een BO¥ENIII l § fe bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fluweelen Singel No 612 EERSTE NEDBRLANDSCHE RIJWIELEABRIEK Directeur H BURGfcRS DEVENTER Prijzen 7a 1 Maart 1899 87 5Ó 90110 125145 160 155 180 Model A ModeI Model A Mo fel AA Milel AAA IjtKB RIJWIELEN GEWONE TOER ACATÉNES LUXE ACATENBS P 4 DAMES KETTINGRIJWIELEN palle OTzen l 5 hooger 1 Vraaji onfee PrljtóCoürant Verteg nwo r r J C D llllT R I Mx PaïiïSêÏÏëf Derhg jaar irordt dit mii del net TomuaeDd aucoes aU pynstillendfc inwryving aangeTTeod temii Rhelima betJiohlJAidlieid p n m l P2 proeH8 daïB Tertrouw opliettabneksierk AjJJbi Ad 1 26 764811 607 efl in de tneesta apotheken Te Amsterdam bii Uloth Qe baa van TuyU fin Sanders ONTVAüGEN alle soorten StHOENWERK voor hetseisoen 1899 i fJeen beter adres als bet Noordliraliaiidsih Séoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Alle reparation en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS HOLLANDSOHE II iri AMSTEUIIAHI Pr note nng China Congo Stofthee 60 en 55 o Grol 56 eo Lekkere 65 Bouohon 76 Oeurige 90 Congo 100 65 16 Ontbijt Wee Namiddag Thee Alleen verkr gbaar bj P H J van Wankum Oosthaven B 14 TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 J E TA1IEEFAMDT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zicb beleefd aan voor het LEViiREN en MAKEN van Heeren eu ftluderkleeding tandt IDriik an k BBINKMAN k ZOON tegen de meest concnrreerende prijzen M Zie de Etalag e NIEUWt IIEIJW GESCHIKT VOOR ITacktlicliten Koffie en TheelicMen Welke 4 i u4 r branden k V en 0 uur brandende 3 cent per ituk Eenig Age t TOor Oouda en Omstreken IZ4AK ATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet g edkoop eti gemakkei ykJ f Ueo behoeft hierToor geen Olie geen Glaa e l Ij j lleen een lucifer aansteken ia noodig Qeh l zonder gevaar TOor brand aU ook ifonder reuk II I M 1 1 i Stoom Zagerij en Scnaverij J VERGEER GpUDA I SOriATTES A CniTSAfP EI LUSTEN ook vole ens op te ge éi Profiel j ïerkrijgbaar iHfS MaatsehappÜ tot HxploiiaUe van de Fietoria Bron Kané vr voor Siederlana Boompjeê éQ Rotterdam e CS A o o k 9 Bi tCs WIJ 3iTH A N IDEIL I ElNr Kort overzicht onzer Prijsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van aJ I 16 60 per 12 flea filpoedlge anei rlng Netle uitvoel iiig CoiK iirroc renilr prijzen 12 flesch 16 18 150 175 6 2 25 ISoËEenVlTTEPORTWlBEN MADERAS droog en zoet VERMOUTH U Tnrin s ggf c TlT m 276 13 6 1375 en SCOTCH WHISKY Per PI Pe Ank 46 PI I O 65 Nto 1 27 75 076 31 3642 63 34 42 37 50 47 00 O 2 LISTRAC CHATEAU VALROSE 5 St ESTEPHE U 6 St EMILION 1894 1 g PAUILLAC 1893 IZ S GRAVES Witte Bordeanï t SAUTERNE non 5 ZELTINGER Moezel J De flSTïn r den prezen begrepen e worden i s ets perW tei nggenmer Bï elke hoeveelheid verkrijgbaar b i 11 elke hoeveeineia veritujBu v De flrma T CHEBAlS Gowda Ieder zijn eig en i WÊ Hronlngs Llmonade Eanirlkant Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelflk Vlijt Litar d i gelflk aan 10 halve flesschen KBQNlJfQS LIMOyADE te maken en wel naar keuze PRAMBOZEN CITROEN KERSEN ol SINAASAPPEL Per stel is de prfls franco thuis met gebrniksaanwtizing slechts 30 ets 2 stel in eens franco 90 cta na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bfl 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen an ons land en daarbuiten met t beste sneces bekroond Bj een zeker aantal stel ik de prjs nog lager Vraag schnftelflk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter in age Men ieder waehte ieh vtmr namaak Let op t adres K S DE BOER Saeek U Kleipliaadel in sterken draok en WF1H0UDB RS van brengen ingevolge art 5 der Wet van a8 Juni 1881 Staatablad No 97 ter openliare kennis dut biJ hen aijn ingeltomen verzpekschnlten van de navolgende personen waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de blj ieders naam ver melde localitevt sterken drank in het klem te mogen verkoopen als karnen der Aanduiding der Vewoekers localiteit T de Vo Korte Akkeren P 398 H ¥ Bergman Spdorstsaat Q 25 Gouda den li Apnl 1899 j en Wethoudfers voornoemd R h HARTENS De Secretaris Brouwer t REXlXISGEf IIMG Heryk vsd Nateo m Gewlctiteo BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op het Besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland van 39 Novem ber 1898 No ica r Prov Blad No 85 brengen ter kennis der Ingeietenen dezer Gemeente dat de HERIJK der MATEN en GEWICHT EN dit jaar zal plaats hebben van 15 Met tot 16 Juni a s uitgezonderd de Zondagen en den 2 n Pink sterdag van des voormiddags 9 tot 12 uur en des namiddags van i tot 3 uur m het daartoe inge ncht lokaal in het gebouw der Avonds cIiool voor Ambachtslieden op de Houtmansgracht dat de letter A in den gewonen schrijfvorm bestemd is tot goedkeunngsmerk van Maten en Gewichten zoowel bij den nieuwen IJk als den Herijk dat voor de erdeelmg der werkzaamheden tot bevordering van den geregelden gang van den Henjk naar volgorde der wijken aan de huizen der rjkphchtigen bneljes zullen worden bezogd houdende opgaaf van den dag en het uur waarop de Maten en Gewichten voor den Herijk kunnen worden aangeboden terwijl zij die zoodanig bnelje niet mochten ontvangen zich tot het bekomen i daarvan p de boven aangegeven tijdstippen aan het lokaal van den Henjk kunnen aanmelden wordende belanghebbenden voorts herinnerd dat ZIJ verplicht zijn hunne Maten en Gewichten behoorlijk schoon en volkomen droog tot het ondergaan van den penjk aantebieden mt lengtematen met raerkteekenen of aanwij Aogen van onwettige of afgeschafte maten moeten worden afgekeurd en ten allen tijde in beslag genomen kunnen worden dat de onderdeelen van het Gram mühgramgewichten uit hooide der d irtoe benoodigde Ajne balans uitsluitend aan het Jkkantoor in de stand plaats Rotterdam kunnen worden goenfieerd FEVILLEIOX Gedenksebriiten vao een Inkzoeker ANTOAJ PE Vondeling jVo r Aet Fransch DOOR W NUTTERS 179 Hij nep den naam van haar die hij zocht die hij zocht ter verdelging Dezelfde stilte Hl bonsde tegen de deur hij sloeg met gebalde vuist op het paneel Steeds dezelfde stilte Hij gii twee schreden achteruit en liet zich met tijn roile zwaarte tegen hetgeen zijn door tocht versperde vallen en de deur bezweek Hij verwachtte de kamer verlaten te vinden of een handenwnngende vrouw om vergeving smee kende aan zijn voeten te zien stoften of eene met die berusting afwachte op welke wijze er recht gedaan zou worden Maar mets van dit alles Twee kaarsen brandden op den zwartm armeren schoorsteenmantel Op de legerstede in de alcove lag de hertogin uitgestrekt volkomen bewegingloos de handen op de borst gevouwen het gelaat recht naar boven gekeerd De hertog zag haar in de halve duisternis een vsrmoMen kwam bij hem op dat men zich bi de terugontvangst moet over tuigen of de voorwerpen duidelijk met het goed keurmgsmerkof het afkeunngsmerk zyn gestempeld daar later een beroep op verruimen die bij den Henjk mochten zijn begaan üiet zal ontslaan van rechtsvervolging dat het g bruiken of voorhanden hebben van met met het vereischte goedkeunngsmerk voorziene Maten en Gewichten verboden en stratbaar is dat ZIJ die van deze gelegenheid voor den Henjk vn deze Gemeente geen gebruik gemaakt hebben hunne Maten en Gewichten tot het ondergaan van den Herijk kunnen aanbieden aan het Ijkkantoor te Rotterdam des Dinsdags en Vrijdags van elke week des voormiddaga van q tot 12 uur en van I tot 3 ure Dientengevolge wordt ieder dien zulks mocht aangaan aangemaand zich bovenstaande gelegen heid voor den Herijk ten nutte te maken ten einde te voorkomen de onaangename gevolgen die bij verzuim daarvan voor hem zouden ontstaan Gouda den a6n Apnl 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandscli Overzicht In het Centram kolenbekken in België was er Woensdag eenige neigmg tot hervatting van het werk m het land van Luik waren daarentegen meer stakers dan den vongen dag Overigens wemig ot gaeiL verandering in de werkstaking In Havre heeft de brigadiei gendarmes mt Bergen ontboden omdat by niet genoeg mannen heeft om de stakers te verdreven die anderen het werken willen beletten Ook elders hier en daar veroorzaken stakers eenige wanorde door anderen van t werk te honden Uit Weenen komt het bericht dat graal Karl Hohenwart is overleden Karl Ho henwart is negen maanden lang van 6 Ij e bruan tot 30 October 1871 minister presi sident geweest in Oostenryk en hij is er in geslaagd in die maanden den grondslag te leggen voor de ontbinding die sedert aan alle deelen der monarchie heeft geknaagd en die de oorzaak is geworden van alle el lenden onder de ministeries Taaffe Badeni en Thnn door Oostenrflk geleden De naam van Hohenwart en van het nfiar hem ge noemd stelsel zullen in Oostenrijk ten een wigen dage een slechten klank hebben Want Hohenwart heeft den eersten storm beproefd tegen de grondwet en den Oostï n rflkschen Staat om op de bouwvallen daar aan een federalistischen Statenbond te stich ten Hy wilde voor alles een Czechischen Hij legde het pistool op de taièl nam een kaars en naderde de hertogin Mevrouw De hertogin gaf geen antwoord en maakte niet de mmste beweging De hertog die zich op eenige schreden afstand gehouden had naderde een weinig en herhaalde zijn kreet I Mevrouw I En tegelijkertijd trad hij toe en greep haar hand om dezelve te schudden Op hetzelfde oogenblik bet hy de hand zijner echtgenoote weer los want die was ijskoud hard en glazig en ze viel loodzwaar terug toen hij ze losliet Toen slaakte de ongelukkige hertog een door dringenden gil Mathdda was dood Hij die gekomen was om haar het leven tebenemen uitte een kreet van onbes rijfehjke afschuw toen hij een lijk vond De doodstrijd had de trekken van Mathilda met misvormd misschien was zij slapende overleden onbewust evenals men inslaapt onbewust Het tafelt e naast het ledikant bevatte slechts twee voorwerpen alsof met opzet allea verwijderd ware geworden om de aandacht te meer op die twee voorwerpen te vestigen Hel waj en een brief en een klem fleschje ge heel ledig De etiquette van het fleschje droeg tot opschrift Laudanum de Rousseau De brief droeg tot opschrift Aan den hertog de Latour De rampzalige grijsaard verbrak langzaam het cachet en hu hetgeen volgt Staat vormen waarvan de Magna Qharta den ondergang van het 0aitsohe Oostenrijk zon beduiden Krachtig en vastaaheengesloten hebben de mtsehefs in Oostenrijk dit plan van graaf Hohenwart bestreden Nog onder d en mdrtüc van den pas tot stand gekomen Duit sche eenheid en van de glansryke overwin ninjen in 1870 71 m Frankrijk door de Dnusche legers behaald stonden de Duit gchMs m Oostenrflk pal voor hunne rechen Pe 4ougaarsche staatslieden die dmdelyk inzien dat Hohenwart s plannen den on er ang der pas opgerichte monarchie moes ten beduiden stonden de oppositie der pnitschers Zoo kwam Hohenwart als mi pistor ten val Doch toen begon z jn rol als agitator voor ie denkbeelden die hem bezielden H trad aan het hoofd der rechterzijde en organiseer de de oppositie der clerwalen der feudalis fen en dor slavjsche federalisten die tot jiusver onafhankel k van elkander hadden gestreden Hu werd de aanvoerder van de Ligue des concessions de luogo di traf Jico die onder Taaffe en z in opvolgers steun toezegden aan de regeering mits zy bevoordeeld werden ten koste van de staat penheid en van de Dmtsche party De laatste jaren leefde Hohenwart uit de staatkunde teruggetrokken Hy heeft nog de gelegenheid gehad om te rf to arelkeTWicliten het zaad droeg dat door hem was uit gestrooid De leden der Samoa commissie die Dins dag te San Francisco zyn aangekomen gin gen terstond aan boord van de Badger scheep naar Samoa naar gemeld wordt m volkomen overeenstemming zoowel ten aanzien van de voornaamste quaesties als met betrekking tot den wensch om interna tionale verwikkelingen te voorkomen De berichten die uit den Archipel komen van de zgde der Europeanen doen mtusschen zien dat de verbittering tusschen dt Duit schers eener en de ïiingelschen en Amerika nen anderzyds nog gten einde heeft genomen De Mohammedanen op Kandia hebben geweigerd verder deel te nemen aan de bg eenkomsten der Nationale Vergadering en wel omdat volgens hun meening de Chris ten afgevaardigden misbruik hebben gemaakt van hun overwicht in dit lichaam m zake de schadeloosstellingen en amnestie Mijn vriend I levcr dan u een ander te zien toebehooren hebt ge mij meermalen gezegd dood ik u Die woorden zijn mijn doodvonnis Ik behoor geen ander toe ik heb u nooit bedrogen mets gedaan wat oneer over uw grijze haren of schande over mijn naam zou kunnen brengen Maar ge zoudt dat met gelooven als men u brieven brengt die ik heb geschreven Ge zult dit beschouwen ali verraad als alles Ge zflt wantrouwend en achterdochtig dat weten gewetenlooie menschen en zij gaan er party van trekken Maar ik verhaal Ik heb u niet bedrogen heb niets gedaan wat oneer over uw grijze ha ren of schande over mijn naam zou kunnen brengen En ik herhaal ook I evende zoudt ge die verzekering niet hebben aangenomen nU men u brieven brengt door mij aan een vnend ge schreven die ge misschien met eerst zult lezen voor ge uw bedreiging volvoerd zult hebben Ik ben onschuldig Ali ik dat gezegd had nog m leven zijnde dan zoudt ge het niet geloofd hebben Ik bid u om vergiffenis als deze daad van mij u verdriet aandoet Gij hadt mij bij voorbaat reedf ten doode gedoemd ik weet dat ge uw bedreiging ten uit voer zou gebracht hebben Ik voorkom een moord Ik sterf door mijn eigen handen Geloof de doode vergeef haar en bid voor mjj Verspreide Berichten pe Figaro bevatte gisteren de verklaring van den heer Paléologue m antwoord op de meening uitgesproken door k apitcin uignet en waailfl cle goede trouw van den minister van buitenland soke zaken inde ziak Dieyfns in twflfel wordt getrokken Hy wyst op den ernst van deze beschuldigimg en stelt de vol komen loyauteit van den minister van bni ienlandsche zaken vast De heer Paléologue heeft lan het Hof zestien authentieke documenten voorgelegd waarin het bewys vervat is dat de meenin en van Ouignet met houdbaar zyn Het Hof van Cassatie heeft naai mede edeeld wordt bestoten geen confrontaties e houden De enquête kan sinds Woensdag eschouwd worden als te zyn gesloten Niet teihiu kunnen nog enkele getuigen om spe jCiale redenen worden gehoord het Hof zal zich hierin echter tot het strikt noodiakc lykc beperken Dat inderdaad de enquête als geëindigd mag worden beschouwd is i te maken uit het feit dat de verdediger hir Mornard Maandag zyn memorie heeft ingediend tot toelichting en ondersteuning van de revisie aanvraag van mevrouw Dreyfus Deise memorie berust op de gegevens door de ver hOwen vewafeaft welk eerst de strafkamer en vervolgens het Hof m pleuo hebben af genomen De memorie beslaat 250 bladzyden Zy IS dadelyk gedrukt en uitsluitend aan de raadshetren en het O M by het Hof lond gedeeld Du Paty heeft nn gevraagd door het Hof van Cassatie gehoord te mogen worden en geconfronteerd met Roget en Cuignet De Temps meent te Wbten dat het Hof op het eerste gedeelte van du verzoek gunstig zal beschikken en dat du Paty tegen Zaterdag zal worden opgeroepen Do heer Duplantier advocaat aan het Hof van Poitiers schryft aan president Mazcau dat Esterhazy aan Gaston Mery redacteur van den Libre Parole zou verklaard hebben de schryver van het borderel te zyn Voorts deelt hy mede dat Gaston Morj verteld heeft een der weinigen wellicht met meer dan tien personen in I rankryk te zyn die de geheele waarheid van deze geheimzmnige zaak kennen Mery had erby gezegd dat die waarheid zoo zy bekend werd on lei den tot desorganisatie van den generalen staf tot een oorlog met Duitschland en tot een volksoproer Gerechtigheid is geschied Mathilda Als verbrijzeld viel de hertog bij de legerstede neer kreunende als een getroffen dier dat zich in zijn pijnen kromt Den dood hier raijn vuurwapen dat dit hart tot stilstand kome dat het vuur onder mijn schedel verdoove Met gesloten oogen handenwringende kreu nende van onduldbaar lijden stond hij op en liep naar de tatel en greep zijn pistool Weer viel hij op de knieèn kroop door het vertrek sloeg zich met de vuist voor het aan gezicht beet zich de lippen ten bloede om met in een luid gillen uit te barsten Eensklaps stond hij recht overeind kaarsrecht in trotsche houding gelijk hij gewoon was heden van minderen rang te woord te staan Want de deur was geopend geworden en een man was binnengetreden De hertog keek hij herkende dengene die binnentrad Het was of een vuurvonk uit zijnoog schoot deze man m zijn huis Het was de burggraaf Raphael Toch bedrogen ze loog ze misleidde mij stervende nog De hertog wierp bij deze woorden een onbe schnjfelijken blik op de doode En hij legde zyn pistool aan mikte lang en vast op den man in de deurpost die geen woord zeidc en zich met bewoog maar de dood rustig scheen af te wachten