Goudsche Courant, maandag 1 mei 1899

38ste tfaargang No 7877 Telefoon No 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ROTTERDAMSCHË BOTERHAl DEL DE VOLHARDING Wijdslraat A 17S UOIIÜA Uitsluitend op een Pond Boter een Pond Cadeau Maandag 1 Mei 1890 mmm goübant JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No SS De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTE E t Vrijdag 2H April s avonds ten 6 uur FEi STELIJKE OPENING van een Filiaal der ROTTERDAMSCH E BOTERHANDEL UE V OLHARDING Dat M deze gelegenheid van mij ook weer geheel iets extra wordt vei wacht laat zich begrijpen welaan de burgmj zal na kennismaking met mijne verkoopwijze deze dan ook wel op prijs weten te stellen nils aaa Zooals reeds aan vele bekend is ontvangt elk kooper van een pond boter met een pond cadeau § 60601 SraiM W bon deze bons kunnen worden ingewisseld voor een cadeau uit mijne groote sorteering goederen die op heden is gestegen tot een getal van 600 prachtige nuttige en doelmatige huishoudelijke artikelen Ook kan iA plaats van een bon direct een cadeau in ontvangst worden genomen of naar verkiezing ook een Ualf pOndlAkkere iCenriKe HOFFIE gemalen of boonen naar keuze de Koffie die ik toegeef en verkoop is geen KneipmalekQ he mlr afkomVen v p kt ÏTor de van Us bekende solide firma De Erven de Wed V n Nelle Scluedamschedyk Rotterdam Bovendien ontvangt elk kooper ook nog tWOC lOtCH naar de 7EEETIG PRACHTIGE SINDEEWA EHS Cnereisch modei t j t hii 1 firma De Wed Kraus Hoogstaat 181 Rotterdam en waarvan er esnige tijdens de tloS ifbottirtliiaXirfetaSr ïez eTor £ Maandag 29 Mei ten overstaan van den WelEd Beer Notaris Moo te Botterdany loot uilslag der verloting wordt in de Dagbladep bekemi gemaijct 1 Alleen dan kunnen loterijen worden vertrouwd indien deze ten overstaan van een 1 j v iHpHit tp hebben gemaakt en hoop en vertrouw ook het enorme succes dat ik steeds m al Alzoo vermeen ik een en dudehjk te P ondervinden Ieder zal steeds tevreden zijn i Zie aaaijKL prs olxtig © éts l© g Boterpriizen 50 60 70 en 80 ceal per pond met een pond Cadeau en een bon of artikel naar keuze of naar verkiezing een half pond lekkere geurige Koffie maar steeds wat ook mocht wordea genomen twee loten gratis a e ii rvêd T rae rir ï e i rA rr i sr z i boterbons en ook twee loten nog extra naar de Kindei wagens n 4 n+ n KoffieDriizeii zim 40 50 m 60 ceat per pond met bovengenoemde Cadeaux gratis Prima kwaliteit Thee vanaf 45 et per half pond ook met een bon van deeel k waarde en tTxree Xjoten grratis X©es © v ©rd ©aj TX et a s as d stolxtl Nu heb ik in bovenstaande alzoo de gewone verkoopwijze breedvoerig beschreven maar pu zal ieder l z r z g e wat is nu het e tra T T kéSmaking ontvangt nu elk kooper van een pond boter met een pond Cadeau van af VRIJDAGAVOND zes mr tot Zr rt r rpV e ho s en m p aats van een Mf P d Koffie een pond Koffie en ook in P f l ZV lZt Z met een haUpond Kafi du ta r r ir Tet vTeT a gr £ 11 TeSltrX ei te laten vlrbijgaan en profiteert van dere buirgTwoÏaaÏiettdaaHed n 1 var kwaliteiten bediening enz enz enz Aanbevelend K Eotterdamsclie Boterlianaei DU V0Ï SAïiPI3Sr ï Ooud Dmk A BSIKIMAK k ZOOM A VAN HBB ÜTÜimtK Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD OproepiDg onder de Wapenen der lichtingen 1895 1896 en 1897 De BURGEMEESTER der Gemeente GOUDA brengt ter kennis van de in deze Gemeente ge vestigde Miliciens VerlotgangWs dat ingevolge Koninklijk Besluit van den len April 1899 No 22 krachtens Art 125 der Mditiewet tot den werkelijken dienst worden opgeroepen LICHTING 1895 Hèt Regiment Grenadiers en Jagers ie 2e 4e en 5e Bataljon van 3 Juli tot 4 Aug Het ie ae 3e 4c 5e 6e 7e en 8e Regiment Iofent rie ie ae 3e en 4e Bataljon van 3 Juli tot 4 Augustus LICHTING 1896 Het Regiment Grenadiers en Jagers 3e Bataljon Vï 4 Comp van 10 Mei tot 13 Jimi Het Regiment Grenadiers en Jagers 3e Bataljon V der 4e Comp van 29 Mei tot i Juli Het Regiment Grenadiers en Jagers 3e Bataljon ie 26 en 3e Comp van 3 Juli tot 4 Aug Het Regiment Grenadiers en Jagers ie 2e 4e CD 5e Bataljon van 9 Aug tot 12 Sept Het ie Regiment Infanterie 5e Bataljon van 3 Juli tot 4 Augustus Het ie Regiment Infanterie ie ae 3e en 4e Bataljon van 23 Aug tot 26 September Het 2e Regiment Infantene ie 2e 3e en 4e Bataljon van 16 Aug tot 19 September Het 2e 3e 4e 5e 6e en 7e Regiment Infantene 5e Bataljon van 30 Aug tot 3 Oct Het 3e Regiment Infantene ie ae 3e en 4e Rataljon van 16 Augustus tot 19 September Het 4e 5e en 7e Regiment Infanterie ie 2e 3e en 4e Bataljon van 9 Aug tot 12 Sept Het 6e Regiment ïnfantene ie 2e 3e en 4e Bataljon van 16 Augustus tot 19 Sept Het 8e Regiment Infanterie 4e Compagnie 5e Bataljon van 24 Mei tot 27 Juni Het 8e Regiment Infanterie ie ae èn 3e Compagnie 5e Bateljon van 3 Juli tot 4 Aug Het 8e Regiment Infanterie ie 2e 3e en 4e taljon van 23 Augustus tot 26 September De ie 2e en 3e Compagnie Hospitaalsoldaten van 22 AtigUBtus tot 25 September Het ie Regiment Huzaren van 19 Augustus tot a 2 September Het 2e Regiment Huzaren van 16 Augustus tot 19 September Het 3e Regiment Huzaren van q Augustus tot U September Het ie Regiment Veld ArtUlerie ie 3e en 5e Batterij van 6 Juli tot 9 Augustus Het ie Regiment Veld Artillerie c 4e en 6e Batterij van 10 Aug tot 13 Sept Het ae Regiment Veld Artillerie ie 3e en 5e Batterij van 2 Juni tot 5 Juli FEVILLEIOX Gedeoksckriften van een Geiukzoeker or AÏÏNIBAL LE VONDELING J a r Aft Fransch DOOR W NUTTERS i8o Een schot knalde de burggraat in den arm getroffen wankelde toch kwam geen geluid over zijne lippen Bliksemsnel drukte de hertog den loop van het pistool vervolgens op zijn rechterslaap en drukte af Hij viel neer als een blok hout dood Als door boore geesten voortgedreven vluchtte Raphael naar buiten In den tuin stortte hij neer Hij beet in het as om den schreeuw te doen verstommen die uit zijn borst opklom Hij sprong weer op de been de vuist tegen zijn hoed gedrukt bloedende een rood spoor achterlatende vluchtte hij voort naar buiten den tuin uit zijn rijtuig voorfcij zijn vriend voorbij die hem niet herkende voort steeds voort bloedig schuim om den wond hijgend naar adem hunkerend naar den dood HOOFDSTUK XXI ALLEBK OP DE WERELD AUe de torenklokken van Parijs gaven drie uren Het ae Regiment Veld Artillerie ae 4e en 6e Batterij van 16 Aug tot 16 September Het 3e Regiment Veld Artillerie ie 5e en 6e Batterij van 19 Juli tot 22 Augustus Het 3e Regiment Veld Artillerie 2e 3e en 4e Batterij van 23 Augustus tot 26 September Het Korps Rijdende Artillerie ie Batterij van 23 Mei tot 24 Juni Het Korps Rijdende Artillerie ae Batterij van 26 Juni tot 29 Juli Het Korps Pontonniers ie Compagnie van a 6 Juni tot 26 Juli Het Korps Pontonniers ae Compagnie van 3 September tot 4 October Het Korps Torpedisten ie Peloton van de 2e Compagnie van 2 September tot 4 October Het Korps Torpedisten ic Peloton van de ae Compagnie van 4 Jvli tot 5 Augustus Plaats van opkomst fort aan den Hoek van Holland Het Korps Torpedisten 2e Peleton van de 2e Compagnie van 4 Juli tot 5 Augustus Plaats van opkomst den Helder Het Korps Torpedisten ie Peleton van de ie Compagnie van 2 a Aug tot 23 Sbptember Plaats van opkomst tort de Ruyter Het Korps Torpedisten ae Peleton van de ie Compagnie van 2a Augustus tot 23 September Plaats van opkomst Hellevoetsluis Het 2e Regiment Vesting Artillerie ie 2e 3e 4e 6e 7e 9e en 10 Compagnie van 15 September tot 4 October LICHTING 1897 Het ie Regiment Vesting Artillerie 9e Compagnie van 33 Juni tot 32 Juli H l ie Regiment Vesting At tilferie 5e 6e 7e 8e en loe Comp van 8 Aug tot 6 Sept Het ie regiment Vesting Artillerie ie ae 3e en 4e Compagnie van 29 Aug tot 27 Sept Het 3e Regiment Vesting Artdlene 5e en 8e Compagnie van a 2 Juni tot 21 Juli Het ae Regiment Vesting ArtUlene ie ae 3e 4e 6e 7e 9e en loe Comp van 4 Bept tot 4 Oct Het 3e Regiment Vesting Artillerie 8e Compagnie van 30 Mei tot 28 Juni Het 3e Regiment Vesting Artillerie ie ae 3e 4e en 5e Comp van 18 Aug tot i6 Sept Het 3e Regiment Vesting Artillerie 6e 7e 9e en loe Comp van 19 Sept tot 18 October Het 4e Regiment Vesting Artillerie ie 5e 8e 9e en loe Comp van 20 Juni tot 19 Juli Het 4e Regiment Vesting Artillerie 2e 3e 4e 6e en 7e Comp van 24 Juli tot 2t Augustus Het Korps Pantserfort Artillerie 3e Compagnie van 34 Mei tot 2 a Juni Het Korps Pantserfort Artillerie ae Compagnie van 13 Juni tot ia juli Het Korps Pantserfort Artillerie ie Compagnie van 37 Juni tot 26 Juli Het Korps Pantserfort Artillerie 4e Compagniu van 3 Juli tot 1 Augustus Lichting 1896 Korps Genietroepen ie 3e 3e 4e 5e 6e 7e en 8e Compagnie van 14 Juni tot 18 JÜi Van de 9e Compagnie a de Miliciens geen Vesting Telegrafist of Aspirant Vestingtelegrafist zijnde van 19 Juni tot 32 Juli in den morgen aan De lucht was gedurende den nacht voortdurend donkerder geworden Dikke regenwolken hingen laag boven de oppervlakte van het aardrijk en voorspelden een regenachtigen dag Een man hing over de leuning vaü de PontRoyal Met gretige blikken beschouwde hij het troebele water onder iich dat zachtkens tegen de pijlers van de brug aanklotste met een beteekenisvol melancholisch gemurmel als een somber klaaglied over al de ellende der dartele stad des lichta ais een weemoedigen treurzang over de armzalige grootheid der wereldstad die zich hnks en rechts zelfmoordde die zichzelve den dood gaf in zijn meest vreeselijke vormen hunkerende naar ontbmding begeerig naar niet bestaan De man over de leuning van Pmit Royal streek nu en dan met de hand over het bleeke voorhoofd Dit was het eenige teeken van leven dat hij gaf Ten laatste deed een geluid van voetstappen en stemmen hem opzien Twee personen naderden de brug Zij hielden den kant waar hij zich bevond Op dit gezicht legde hij zijn beide handen op de leuning en beklom dezelve en nog voor zijn guische bovenlichaam over de leuning hing liet hij lich reeds los hij bleef een oogenblik in evenwicht hangen maar hij rukte en spartelde met zijn beenen en viel Het water der Seme opende hem haren schoot Hij lonk tot den bodem die hem weer opstiet als verontwaardigd over zijn aanraking Een doodtbleek gelut vericheeD een seconde later au b de Miliciens Vestingtelegrafisten die niet hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van ait 6 van het Koninklijk besluit van 29 Februari 1884 no 13 en de MihciensAdspi rant Vestingtolegrafisten van 24 Juli tot 26 Aug Lichting 1897 Korps Genietroepen ie ae 3e 4e 5e 6e 7e en 8e Compagnie van 10 Augustus tot 13 September Van de 9e Compagnie a de Milicieus geen Vestingtelegrafist of Adspirant Vestingtelegrafist zijnde van 19 Juni tot 23 Juli b de MilicieHb Vestingtelegrafisten die met hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van art 6 van het Koninklijk besluit van 29 Februari 1884 no 13 en de MiliciensAdspirant Vestingtelegrafisten van 24 Juli tot 26 Augustus c de Milicicns Vestingtelegrafisten die hebbenvoldaan aan het bepaalde m den eersten volzinvan art 6 van het Koninklijk besluit van 29 Februari 1844 No 13 van 14 Aug tot 23 Aug Voormelde Verlofgangers worden bij deze opgeroepen om op den bepaalden dag vóór des najjjgddags 4 ure bij hunne korpsen tegenwoordig te zyn de Vesting Telegrafiaten des namiddags voor 1 uur gekleed in Uniform en voorzien van de kleeding en uitrusijng hun bij vertrek met groot verlof mede gegeven alsmede van hun zakboekje met verlofpas De Verlofgangers voor wie de opkonïst op eenen Maandag of op 33 Mei is gesteld zullen indien zij gevestigd zijn in gemeenten van waar zij niet in ééw dag hun garnizoen kunnen bereiken zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op marsch behoeven te begeven en den volgenden dag xop vroegtijdig mogelijk bij hun Korps moeten aanhouen Voorts vk orden bedoelde Verlofgangers uitgenoodïgd om minstens vier dagen te voren hunne verlofpassen er Secretarie der Gemeente te doen afschrijven en vervoer of passagebUjetten te ontvangen indien zij daarop aanspraak hebben Gouda den 27 April 1899 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Inrichtinörn welke gevaar schade ov hinder kunnen vbboorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Hinderwet Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan de lirraa P Goedewaagen Zoon en hare rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een gasmotor in hare pijpenfabriek in het perceel aan den Raam wijk ü No 36 kadastraal bekend sectie D No 2188 Gouda den agn April 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Itullenlandsch Overzicht In BelgiB loopen alleflei geruchten over de oppervlakte twee krampachtig gebalde vuisten werden omhoog gestoken een gil werd geslaakt Op dat oogenblik passeerden de twee personen die de ontknooping onbewust verhaast hadden zij waren beschonken zongen een vroolijk lied waarin gezegd werd dat men vroolijk moet zijn wat er ook gebeure Zij hoorden den noodgil niet en gingen verder En het doodsbleeke gelaat verdween van de oppervlakte van het zwarte water doch niet dan om andermaal te verschijnen vol doodsangst in de verwrongsn trekken met een zwijgende bede om redding De stroom sleepte hem mede onder de brug schuurde hem langs de utjlers waarin hij tevergeefs zijn nagels sloeg die hij tevergeefs trachtte te omarmen m zijn worsteling om het leven Alle andere stemmen in zijn hart werden overschreewd door deze eene leven leven tot eiken prijs leven in welken vorm ook onder welke smarten ook leven ten koste van alles Hij gilde om hulp het watef drong hem zijn mond binnen Hij trachtte te zwemmen zich op te heffen zich om te keeren meedoogenloos trok het water hem weer neer naar beneden naar de diepte Een oogenblik gelukte het hem zich vast te houden aan iets hij wist niet wat Hij kon zijn hoofd opheffen om een mere en been doordringenden gü te slaken en diep adem te halen Maar geen hulp kwam opdagen en hij verloor wat hij vasthield het ontglipte hem weer zonk hij Een vreeselijke woede razernij maakte zich meester vtn den worstekar die den dood begeerde de plannen der linkerzijde ten aanzien van de kieswet De een beweert dat alle liberalen uit beide kamers hun ontslag zullen nemen teneinde oen beroep op de kiezers te kunnen doen weer anderen spreken van een plan om door obstrnctionisme de behandeling van het ontwerp te beletten Bü het afdeelingsond rzoek hebben velen getracht tot een verdading te doen besluiten maar de meerderheid wilde daar niet aan Bjj den Bemeenteraad van Berlijn is ingekomen een voorstel van dr Pvcnsz en 28 andere Raadsleden om een verzoekschrift te richten aan den Minister van Binnenlandsche Zaken dat deze er voor zorge dat er eindelijk na zeven maanden een beslissing genomen worde in zake het bekrachtigen van de vefkiezing van den oersten burgemeester In dit verzoekschrift wordt er de aandacht op gevestigd hoe de groote steden door het bekrachtigingsrecht van de kroon in haar zelfbestuur minder fechtswaarborgen bezitten dan kleine gemeenten Men wil weten dat de lange vertraging in verband staat met een plan der Regeering om van Berlijn en omtrek een afzonderlijke provincie te maken onder een opperprosident of gouverneur waarvan het gevolg zon zijn dat aan vele vrpeden in de hoofdstad een eind werd gemaakt ♦ Het Engelsche Lagerhuis heeft artikel éen van het wetsontwerp tot verdediging van Ijonden in borough s aangenomen Ofschoon de Minister Balfour in enkele opzichten aan de wenschen der oppositie tegemoet kwam werden alle amendementen die hij bestreed met groote meerderheid verworpen Londen zal alzoo met behoud van de City verdeeld worden in een groot aantal borough s elk van ten minste 100 000 en ten hoogste 400 000 inwoners of indien het aantal inwoners minder dan 100 000 bedraagt met een belastbaar inkomen van ten minste 500 000 pd st In Oostenrijk trekt nog steeds do aandachtde beweging Los van Rome E n groetenomvang heeft deze nog altijd niet genomen en de 10 0 X belc erlingen ziJn njg lang nietbereikt Toch blijft de clerus fel woeden tegen de afvalligen terwijl een pamflet tegen Lnther een der middelen was waarmede men de hervormde kerk ging verdacht maken Maar daartegen is verzet gekomen zelfs van den Weener burgemeester Lueger Deze waarschuwde tegen de dreigende openlijke ver en vreesde te sterven die den dood zocht en het leven wdde Hij worbtelde totdat het bewustzijn hem begaf Maar het noodlot machtiger dan de wil vaa den zelfmoordenaar dan zijn vruchtelooze pogingen om behotid had andere dingen over hem besloten dan hier onder Pont Neuf te eindigen had besloten dat Annibal niet zou sterven De stroom dreef hem bewubteloob voort onder de brug door en spoelde hem aan land aan de andere zijde der brug dan hij zich neergeworpen had Paar wareri schuinoploopende glooiingen met gras begroeia waar des daags de jongens speelden waar des nachts ratten krioelden Daar spoelde de stroom hem aan land zijn beeaen hingen vrij n het water zijn hoofd lag op een steen zijn arm rustte op het byna ontbonden overblijfsel van een dier In dien toestand werd hij n half uur later door een man in een bootje gevonden Deze man trok hem in zijn boot constateerde dat alle leven nog niet geweken was en wachtte op de plaats waar hij den drenkeling vond tot een politieagent de brug passeerde wat een kwartier duurde In dien tijd beproefde Raphaels redder alles wat hem te binnen schoot om de levensgeesten weder op te wekken Evenwel onder die pogingen had de drenkeling de oogen geopend maar was onmiddelijk weer in zwijm gevallen De politieagent droeg zorg dat de bewustclooze naar het naastbijzijnde hospitaal getransporteerd werd IVordt vervl gd