Goudsche Courant, maandag 1 mei 1899

volging van het Protestantisme en verklaarde dat do beweging om zich van de katholieke kerk af te scheiden niets te maken bad met het protestantisme Dat is niet alleen waar omdat de geheele beweging het karakter heeft van een politiek protest Maar er komt bü dat vele afvalligen niet tot de Hervormden overgaan maar zicli aanslniten btj de Ond Katbolieken Voor Finland ia de kans op antonomie voor goed verkeken De Parpche correspondent van de Times wijst op het welsprekende zwügon van de Franeche pers tegenover de vernedering van Finland Natnnrlijk Het komt nit Petersburg en al wat nit Petersburg komt is onuitsprekelijk schoon en goed Alleen eenige intellectuels schudden droevig het hoofd over de serviliteit van Frankrijk het land van Qulnet en Michelet tegenover den Eussischen knoet Er is maar één orgaan van bcteekenis de Eevue de Paris van Lavisso dat voor de Finnen is opgekomen De rest zwijgt of geelt niets dan de offlcieele berichten En toch zou er reden te over ziJn voor medegevoel met een krachtig beschaafd volk dat onder ruwen dwang komt Zé6 erg i blijkbaar het vooruitzicht voor de Finnen dat ziJ emigreeren De correspondent van de Tiifle8 heeft vernomen dat tien dagen geleden reeds 500 Finnen naar Amerika waren vertrokken Het is vooral het vooruitzicht op vijf jaren dienst in het Russische leger dat hen heeft verjaagd nit hun geboorteland Wat een ironie dat aan den vooravond van de ontwapeningsconferentie het Russische ministerie van Oorlog oen nota aan den Finschen Senaat zendt om te vragen wat de Senaat er van zon denken als het Finsche contingent voor het Rnssische leger op 7200 man werd gesteld en Finland voor het onderhond van die troepen 10 000 000 roebels kreeg te betalen 1 De UaA eo de vereenvoudigde spelling Lezing in de Publieke Vergadering van Dinsdag 25 April 1899 Het was dan in het begin van deze eeuw dat de Regering n Eenheid van Spel en Taalvormen kodifiseerde instelde Maar deze Regeringsdaad was nn opk het begin van het einde Krachtig protesteerde Bilderdijk de sterke öormaan Hij die de Nederlandse geleerden altp op nieuw weer zei dat ze hun grammatica niet kenden dat ze in hun taaiopvatting verlatiniseerd waren Bilderdp wUde geen EtnparigrWd Hij had het gezien dat eenparigheid de fiksie van in allen een en dezelfde taal n boei was voor de zielen in schrijven en in alle hofere spreken HiJ bad het geilen dat in die flksie do letter de taal wordt niet meer de letter de aanduiding van de klank hoe de letter op die wijze de klank van het Beschaafde Spreken zelf bederft Het verzet baatte niet Mfiar het zuivere water van de Levende Taal de door de gemeenschap gesprokene blèèf overal opborrelen Lees De Wacker van Zon lees Vosmaer niet onze overleden tijdgenoot maar z n oudoom En terwijl Staring in deze tijd echte kunst voortbracht in z n persoonlik ideoom sprak Halbertsma tot z n leerlingen en in z n geschriften zodanig over de Taal en het Schrijven dat we in z n denkbeelden de denkbeelden die nu onze tijd bewegen em bryonies herkennen En eindelik de Romantiek Van Lennep Beets Knoppelhout Tonssaint Potgieter Hasebroek Bakhuizen Heye ik noem ze maar door elkaar want in bun aller werken is als in van Alphen Bellamy Betje Wolf mot wie de XlXde eeuw in de Taal en de I nnst aanbrak dit èéne verschijnsel de mensen gaan zich bevrijden zo willen in hun schrijven zich zelf weer worden ze willen weer individualiteit zjjn in bun ttól Wel is in het eerst hun kunstbegrip vals maar daar begint zich toch eigen dialekt te vertonen bü dichters en prozaïsten beide Midden tussen die jongeren Staat hun oudere en wijzere de tegolp nuchteren en diepzinnige Jacob Geel de Graecus Hij was al de fijne en onverbiddelike kritikns van bet oude en de weg wjzer naar de toekomst geweest toen zü noch bijna kinderen waren Van hom vernemen ze dat dichterlike tièl geenpoézie geen kunst is dat alle waarachtige taal persoonlik is van hem vernemen ze wat kunst is En ondertussen worden ze n dag ouwer ze bcgiimen tot zich zelve te komen Bakhuizen van den Brink verklaart hun Geel in Potgieter verpersoonlikt zicli een klaarder en dieper kunstbegrip En nu ook brèèkt de stroom van de Algemene Dialekt = jtaal hier in die zin dat ieder menit i n eigen taal heeft alle Taal individueel 18 De taal van de echte dichter nrtiat in r n meest bewuste momenten is t individueelst van alle taal Wetenscliappehk d t in werkelikheid is er geen wezenlik verschil tussen t ial en pdialekt AUe taal is dialekt juist ook en tii dt terstt floats door dat alle Taal itubvtdwit is Levende Taal voor den dag nit de bodem Midden in de Romantiek sUatdaar n teken n simboül het Boek de Camera Het was n zeer jeugdig boek de diepe alles begrijpende pof zie van Potgieter de vier jaar ouwer is er niet in Maar hierin is de grote simboliese betekenis van de Camera dat het uit die tijd het zekerste teken is dat bet Nederlands eenmaal niet langer n dode ScAry taal maar waarlik Hel Nedtrlande zjjn zal de veel gennanseerdo taal van g4ns het volk Ik zou niets liever doen MiJn Hoorders dan m n schets te vervolgen te vervolgen tot op onze dagen toe om U te doen zien boe de oude schrijftaal zich in de loop van deze eeuw al meer en meer is gaan ontbinden en oplossen hoe we dan nn zyn gekomen in t begin van n tijdperk waarin de hele naatsie zal kunnen léren schrijven in Levende Taal Maar ik mag niet verder gaan Ik heb de Richting gewezen waarin het Nederlands zich ontwikkelt en dit volstaat om U de Sp llingbeweging van tegenwoordig in baar eigenlike haar historiese betekenis te doen begrijpen Het was omtrent i860 dat een reactionair tijdperk weer aanbrak I860 tot 1880 In 1855 sloeg de Fries Roorda Hoogleraar te Leiden voor om het Nederlands eenvoudiger te gaan schrijven z n voornaamste voorstel was niet meer te schrijven de etymologiese n van het lidwoord etc dus altijd de grote man de harde ttoel Hii wendde zich tot z n mede Hooggeleerden de mannen van de Koninklijke Academie Er kon niets van komen De Vries en Brill waren met bet advies belast geworden Beiden waren innig tégen Do Vries beschouwde Roorda s beginselen als zeer gevaarlik en verderfelik Brill zag in de taal van een kiesen en smaakvollen redenaar het waar model van taal Klassicisme Ze bewezen voor de zoveelste maal wat n superlatief van n frase dat was als zij praatten van de Taal is gans het Volk de ziel van n Volk is in ziJn Taal Roorda gaf in 1858 z n boek maar het was n roepen in de woestSn Het slechte tpperk 1860 1880 toen heel de naassie op banen van valse ontwikkeling raakte was aanstaande Het wits er Huet en Mnltatuli zijn toen onze Rechters geweest In de Litteratuur was het het einde van de Romantiek In bet schrijven werd detradietsie van de Camera allengs vergeten De taal werd weer letter Het baatte niet dat Beets wèArscbuwde tegen de verlettering van de Taal en er ogen voor trachtte te openen dat D Taal bij de Ongeletterden is Zie het stuk van 1867 Over de betekenis der Ongeletterden voor de Letterkunde te vinden in Verscheidenheden Het zon noch twintig jaar lang door alle deskundigen gelezen worden en door bijna niemand begrepen zjjn Het baatte niet dat Eduard Donwes Dekker telkens op nieuw téonde en zeidc wèt Taal was dat bet klènk was en dat het was natuurliie tieUmting En terwijl de Regeringsgrammatica en Regerings spellmg van Weiland en Siegenbeek néóit algemeen erkend was geworden tal van auteurs als Alberdingk Thijm van Lennep twee mannen over wie ik afzonderlik had moeten spreken als ik uitvoeriger bad kunnen zijn Beets Hofdijk Potgieter Tonssaint in t spellen altijd bun eigen gang waren gegaan iets wateigenlik van zelf spreekt nl hij n onverechootdvolk werd nü tussen 60 en 80 n schijn spellingeenheid bereikt Toen in 1865 De Vries en Te Winkel het SpeUingtteUel on Siegenbeek herzagen voltooiden naar bün inzichten wetenscbappelik beveetigden en opnieuw kodiJUeerden werd deze daad als n zegening ontvangen Het was in de eerste jaren van het Middelbaar Onderwijs en straks werd de XVIIIde eeuwse eenparigheid overal aan bet opwassende Nederland voorgesteld als n hoogste opbloei van de Taal Slechte jaren zijn het voor ons schrijven geweest tussen 60 en 80 en bij de grote massa van beschaafd en onbeschaafd die niet tegen de slechte leer van z n meesters bestand is slecht ook tussen 80 en nu Het had en het beeft verschillende oorzaken Maar bet Spellingstelsel was er een van Want in n Spellingstelsel huist n geest In n Spellingstolsel werkt n Taalbeschouwing ook uit Taalbeschouwing is het geboren En het n XVIIIdeeeuwse stelsel Siegenbeek De Vries en Te Winkel met de etynjologiese grammatica er mee anneks is in geest en in waarheid onderwezen n Taalonderwijs dat buiten het Leven staat dat niet hit kan gaan van de levende dingen niet A n de levende dingen onderwijzen kan dat géén zin voor leiteu wekt en niét met feiten leert omgaan Ik behoef U niet te zeggen Geachte Hoorders dat Siegenbeek De Vries en Te Winkel goede erentfeste geleerde en scherpzinnige mannen geweest zjjn Maar de tijden veranderen U herinnert zich wat ik van Roorda vertelde hoe hiJ aan de iUustre mannen van de Kon Ac voorstelde of men niet zou ophouden te schrijven de etymologiese nvan d n dien lown goeden armen eia Hoe alles zich daartegen verklaarde Do Vries z n beginselen bestempelde als zeer gevaarlik en verderfeHk En nu veertig jaar later daar verklaren de nüeminentste mannen de evenknieën van de mannen van toen als zjj ook leden van Akademies van Wetenschappen dat het voorstel van Roorda n ei dei tijde is geworden De vorige maal deelde ik ü mee hoe de Voorstellen ter Vereenvoudiging van Spelling en Schrjftaal méé zjjn uitgegaan van de Hoogleraren Symons Van Heiten Speyer en Logeman en hoe zich in beginsel en helemitil of ten dele met de Voorstellen zélf bijna al onze Hoogleraren in Nederlandse Taal en Letterkunde met bun eensgezind hebben verklaard De taalwetenschap van 40 jaar geleden Mijne Hoorders is niet meer de onze Dit is die derde faktor die Spellingverandering bewerkt die derde die ik straks zeide noch te zullen noemen het voorttehrijden van de wetetuchap Het zon ü allen denk ik interesseren als ik U er over mocht onderhouden wAArom de wetenschap waarop het stelsel De Vries en Te Winkel rust voor one geen wetenschap meer is hun stelsel onwetenschèppelik Maar het zou ons te lang bezig houden Wat voor hun verbastering en taalbederf was nl de taalverinA ing is voor ons geworden taalontwikkelilfe De taalwetenschap is gekomen op het standpunt van de natuurwetenschap door de invloed van de natnurwetenschap heeft ze haar ware objekt haar eigenlik terrem gevonden zelf is ze natnurwetenschap geworden Ik zal gelegenbeid vinden er noch op terug te komen Maar ook die twee andere f akteren zijn gaan werken De mensen zjjn prakties geworden daarom willen ze n ander onderwijs En hun taalgevoel is veranderd Na 1880 is er n reaksie komen opzetten zo geweldig dat we na 20 jaar nu Geestelik Nederland nauweliks herkennen In het Schrijven zjjn de jongere generaties zich sterker dan inde dagen van de Romantiek en véél algemener bun eigen taal die któnk is in hun bewust gaan worden Het Nederlandse Schrijven ontwikkelt icb weer krachtig in de richting van de Camera Als we nit bet geschrevene van de laatste 20 jaar n grammatica opmaken ziet hij er totaal anders nit in vormen in syntaksis in alles dan bet noch altp als taalkundig gedoseerde ouwe boekje Wat de Spelling betreft merkt men bij de schrjvers n onverschilligheid die zich volstrekt niet poogt te bemantelen Op allerlei wijze wijken ze af van het bun op school ingeprente gebruik en bekommeren zich om geen woordenboek Het is merkwaardig om te zien wat onze eerste schrijvers zich omtrent ei en ij dubbele en enkele e en o permitteren Zells onder de ouderen bo de meest geletterden onder hun vertoont zich die onzekerheid en onverschilligheid Het schrikwekkendste voorbeeld hiervan is Prof ten Brink in z n geïllustreerde Geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde Door z n hele boek been schrp hij om maar iets te noemen telkens 4de naamvallen in de eerste naamval presies die dingen die ons bet wijze hoofd doen schudden als op admissie eksamen voor Gymnasium en H B S de 12 jarige er zich mee vergist tal van keren schrgft hiJ die voor dien ook o Hemel als betrèkkelik voornaamwoord de man die ik mg komen En t was noch wel Ten Brink die op het Dordtse Kongres zei dat bet kostelikste wat de Kongressen ons bezorgd badden de Spelling eenheid was Is deze onverschilligheid Mjjne Hoorders iets goeds Niet de slordigheid de slordigheid van schrijf maar zonder beginsel raak Slordigheid is altijd n kwaad Maar bet is n teken dat de mensen uit de waan geraken dat de letter de taal zou zjjn en di is iets goeds Moeten we er nn niet bijzijn en zorgen dat de mensen van deze tjjd die zich van het ouwe stelsel dreigen los te maken niet op Iwl elaan P Als we hun niet de teugels vieren hun geen ruimer vrijheid toestaan dan zal bet gebeuren Ik verzeker u er is n tp komende dat de mensen en let wel die mensen die we in n vroeger tijdperk als de toongevers beschouwd hebben de Schrijvere de echte klassieke Schrijvers ook als we niét op ons qni vive zjn de vrijheid zullen nemen n vrijheid die ons nu bandeloosheid zou schijnen Ziet boe t was in de XVIIde eeuw toen onze Litteratuur almee op z n allermooist was 1 U zult het zeker met m eens zijn dat bet niet de verstandige manier is wat zeker soort deskundigen m de onder wijzerseksamen kommissiëen veel hebben gedaan ook dit jaar weer zullen doen de eksamiuandnssen gebieden Allemaal schrij ven mijne eene mijnen ete Is dan niet vrij wat verstandiger wat een van onze degelikste en verdienstelikste taalkundigen maar n man van het ouwe regiem C H den Hertog Voorstelt BÖ emmene late men bet gebruik van een woordenboekje toe zooals men logarithmenta ele paieer en liniaal toelaat Maar indien deze laatste wanhopige uitspraak door n man van bet öüwe regiem gedaan wordt als bet zo dubbel en dwars waar is dat het siesteem Siegenbeek De Vries en te Winkel ie wat de grote taaivorser Jacob Grimm het noemde nl tie geteerdt als we diezelfde man van zoeven horen zeggen Zij die niet voor den druk schrijven kunnen het zich wat de Spelling betreft zoo gemakkelijk maken als zij willen en als men iets voor den druk bestemt kan men bet laten nazien Mijne Hoorders zullen we dan niet nóch verstandiger doen als we eindelik nu de tpen rijp zijn geworden eens ter harte nemen wat die beza de grote en meest veelzijdige geleerde de Hoogleraar Land in 1870 reeds zeide De Spelling die eenvoudig de spraak moest weergeven is nu een nadeel voor de geheele maatschappij is een belemmering geworden voor het juist verstand der klanken en lettergrepen een eeuwigdurend struikelblok voor het onderwijs De moeite aan het aanleeren en het herzien onzer Spellingen besteed wordt ons door niets vergoed en er is zooveel anders en beters dat dkirom ongedaan blijft Juist bjj bet volksonderwijs komt het er dubbel op aan dat de korte schooljaren zoo min mogel k door noodeloozen omslag en door beoefening van hetgeen ons in niete een beter inzicht geeft worden ingenomen Wat men ook niet genoeg kan inscherpen is dat alle schrift een uitgevonden kunstmiddel is een ding van ondergeschikten rang en dat bet levende voertuig van s menschen gedachte het ware voorwerp van alle taaistudie en taalonderwijs gegeven is in het gesproken vtoord Vordt vervolgd ADVERTENTIEN POSTEBIJP EN TEL EGRAPHIE De LIJSTEN der SDUEMNSTMELINS zjjn k to cent te verkrijgen aan het Post en Telegraafkautoor of te ontbieden bij de Bestellers De waarn Directeur MOLL Lens velt IVicola HOFLEVERANCIER Veenesiraal ül den Haag UROOD KS BESClIUITFkBKIËK LUNCHEON EOOE Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK Directear H BÜROEBS DEVENTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Model A f 87 50 Model A 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 146 LUXE RIJWIELEN 160 GEWONE TOER ACATÉNE8 155 LUXE ACATENES 180 P S DAMES KETTINGBIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Vraagt onze Frijs Courant Venegenwoerdiuer J C DE RUITER Gonda P P K ÏBIIG D KOPEBSLAQEBZINKWKRKER A4NLE6 VAN GAS EN WATERLEIDING Specialiteit in ALBOID Vemikkold Brittania Metaalwaren Prachtige collectie mmm MET NH yLGEMOKTEEUD Lampen Gang lantaarns KOOKSmiEH VOOR SAS EN PETROLEDl Prima qualiteit Geëmailleerde KenkeobenoodigbedeD EN Z ENZ I j TAN mm Behanger en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behangselpapieren TAPIJTEN Gordijnstoffen Vitrages ZËILBN LINOLEUM LOOPERS enTaffelbleedeu eDz u Openbare Yerkooping te GOLDA op MAANDAG 15 MEI 1899 des morgens te elf uren in de Sociëteit Vkkbebest aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVEB van 28 luizen en Erven allen staande en liggende te Gouda en wel Nr 1 Een op aangenamen stand gelegen goed onderhouden en gemakkelijk ingericht WOOl HUIS ERF TUIN en SCHUUR aan den Bleekerssingel en uitkomende m de Boelekade Wijk R nr 263 groot 2 Aren 30 Centiaren Terstond te aanvaarden Het Huis bevat beneden Voorkamer en Suite en Keuken en boven 3 Kamera en Alkoof en Zolder en het is van vele gemakken voorzien Nrs 2 tot 12 EU naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Boelekade waarvan vijf sedert een paar jaren gebonwd Wijk R nrs 135 tot 1436 AUen bij de week verhuurd Nrs 135 tot 140 elk voor f 1 70 en nrs 141 tot 1436 elk voor f 2 Nrs 13 tot 17 Vijf HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat Wp RR nrs 8889 90 96 en 97 Allen bij de week verhuurd elk voor f 1 40 Nrs 18 tot 23 Zes naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Vierde Kade aan de Karnemelksloot WiJk R nrs 414 tot 419 Allen bij de week verhuurd elk voor f 1 35 En nrs 24 tot 28 VJf naast elkander staande HUIZEN ERVEN en GROND in de Hoefsteeg aan de Spieringstraat Wjk F nrs 91 tot 95 Allen bij de week verhuurd en wel nr 91 voor f 1 15 nr 92 voor f 1 nr 93 voor f 1 10 en nrs 94 en 95 elk voor 1 15 De perceelen zijn den Hen 12en en 13en Mei 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris PORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda De Notaris Mr I MOLENAAR te WadDisxvEBK zal in opdracht van H H Gedeputeerde Staten van Zuid Holland in het openbaar verkoopea op WOENSDAG 3 HEI 1899 s morgens ten 10 ure m het Koffiehuis van N vas Dijk aan de Ztiidkade te WADDurxvEE OM OOMTANT iEL U VOOE mmi EN mm den Opstand van eene Bouwmanswoning E No 68 lang 18 M breed 9 M van Steen met Riet Een Zomerhuis lang 4 M breed 3 M van Steen met Pannen Een Schuur lang 8 M breed 4 M van Steen met Pannen Een ZOO goed als nieuwe Hooibarg met 5 Eiken Roeden In 4 perceelen gecombineerd Alles bij elkander staande op het kad perceel Waddinxvies Sectie G No 1254 aan bet Jaagpad Vroeger eigendom van en bewoond door J van dek Sprosq Breeder in biljetten Informatiën bj denheer P J HUIBEB8 te Gooba en denNotaris F D IKS ODDë GEHEVEE Uerkt NiaELTCAP Terkrugbw büi PEETER8 Jz kif bewjji ru Mbtheid ii oftctiet en kurk itwfli roor lien ran den aasm der FiniM P HOPPE t 2r SCHIEDAMMER Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris 6 C FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 1 MEI 1899 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HARiioNiii aan de Markt van 20 HUIZE en ERVEM allen staande en liggen4g te Gouda en wel Nr 1 Een HUIS ERF en TUIN in de Boelekade Wjk B nr 132 Verhnurd bij de week voor f 2 25 Nrs 2 tot 6 Vijf naast elkander staande HUIZEN en ERVEN met den GROND daarachter in of achter de Boelekade WiJk E nrs 73 74 75 76 en 77 Allen verhuurd b de week Nrs 73 76 elk voor f 1 40 en Nr 77 voor f 1 30 Nr 7 Een HUIS en ERF aan de Karnemelksloot smalle zjjde Wjjk B nr 387 Verhnurd bjj de week voor f 1 60 Nr 8 tot 11 Vier HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat Wjjk RR nrs 1673 75 en 84 Allen bjj de week verhuurd nr 16 voor f 1 50 en nrs 73 75 en 84 elk voor f 1 30 Nrs 12 en 13 Twee HUIZEN en ERVEN in bet Paradijs in de Wilhelminastraat Wp M nrs 21 en 22 Verhuurd bj de week elk voor f 1 Nr 14 Een HUIS waarin eene goed beklante Tapperij en Slijterij met VEB UIIIIII1 G en ERF aan de Nieuwe Haven op den hoek van de Vrouwevestesteeg Wijk N nr 232 en Een Pakhuis en Erf aan de Breedstraat aan de Nieuwe Haven Wijk N nr 266 Terstond te aanvaarden Nr 15 Een HUIS en ERF aan de Westzpe van den Raam Wjjk O nr 193 Terstond te aanvaarden Nr 16 Een HUIS en ERF aan de Westzijde van den Haam Wijk O nr 420 Verhuurd bil de week voor 80 cents Nr 17 Een HUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat Wijk H nr 144 Verhuurd bij de week voor f 2 10 Nr 18 Een HUIS en ERF in den Roosendaal bij de Wilhelminastraat Wp M nr 3 Verhuurd bfl de week voor f 1 75 Nr 19 Een HUIS en ERF ingericht tot Bierhuis in de Wilhelminastraat Wp M nr 49 op den hoek van het Paradijs Verhnurd bü de week voor f 1 60 En nr 20 Een HUIS en ERF met SCHUURTJE in de Lemdulsteeg Wp M nr 181 Verhuurd biJ de week voor f 1 35 De perceelen zijn te bezichtigen 27 28 en 29 April 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te öouda Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 16 MEI 1899 des morgens te uren ten sterfbnize van den Heer G A BOUTER aan den Bleekerssingel Wp R No 263 van Een netten goed onderhouden Inboedel waaronder een fraaie Chineesoh verlakte BRANDKAST in den vorm eener Secretaire Mahoniehoutenen andere AMEUBLEMENTEN FANTASIESTOELEN BEDDEN er BEDDEÖOED en veel GOUD en ZILVER WERK en JUWEELEN Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemide Notaris J l TANDEFAT0OSfT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor bet LEVEREN en MAKEN van Heeren en Kluderkleeding tegen de meest concurreerende p rijzen MT Zie de Etalage Paardetram ron da Reenwij k Eodegraven DIENSTREGELING aanvangende 1 Mei 1899 a 6 Van GOUDA naar BODEGRAVEN 4 10 6 27 8 37 11 12 53 2 30 3 50 7 8 45 en 10 35 Van BODEGRAVEN naar GOUDA 3 15 5 25 6 30 7 32 7 45 10 11 55 12 47 2 24 6 05 7 50 en 8 39 Alléén des Dinsdags 6 Maandags en Dinsdags Donderdags d Alléén des Maandags e Alle dagen behalve des Maandags Alléén des Zondags en Maandags TIJ VAM enEENTVICH STOOMTRAM Crouda Iaastreclit Iekendorp Oudewater SIEKSTREGELING aanvangende 1 Mei 1899 a a a Van GOUDA naar ODDEWATEB 4 55 6 7 15 8 45 11 12 55 3 40 6 05 en 8 30 a a a OÜDEWATER naar GOUDA 6 10 7 10 8 10 55 12 10 2 05 4 45 7 10 9 30 Bovendien van GOUDA naar HAASTRECHT Eiken Zondagavond 10 35 De met a gemerkte Trammen loopen alléén Donderdags Tijd van Green wich NIEUW ONTVANGEN IN HET Schoeti en Laarsen JUugasijn Jai EEN PEACÏÏTIGE COLLECTIE BHeeren Dames cn Kinder SCHOENWERE 19 Lage Prijzen Aanbevelend B VA i TO GERLOO De Isobarometriscli gebottelde Bieren zijn eenig van smaak n aroma en schuimen bij het inschenken alsof het Bier versch van t vat was Lag er Gerste Beiersch en Pilsner Bieren met dit systeem gebotteld zijn bij ondergeteekende verkrijgbaar tot concurreerende prijzen Proeven gratis en franco Aanbevelend UEd Dw Dr J H ROODE Bierhandelaar Zeiig§iraat 85 Rijwielen Rijwielen Groote voorraad SIEVWB en zeer goede GEBRUIKTE BltlWIELE zoo wel voor Uaines als voor iicvri n Groote voorraad Lantaarns Bellen Hoorns enz enz BANDEIT voor Sportkarren en Kinderwagens J C DE HUITER BondnrljwielheriitHler te Klatêe Steeds voorradig eene ruime keuze der Soliedste soorten Naaimachines welke lot billijke prijzen worden geleverd KT Deirerkieiend op atbetaling per maand an per we k VO A LEWENSTKIN GOUDA Kleiweg 40