Goudsche Courant, dinsdag 2 mei 1899

Dinsdag S Mei 1809 38ste Jaargang No 787H 1 t mimm coirmt JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken y Heer Heeren en lindetkleeding Magaiijn BI MATAB0E J H ROODS ONTYMGEN de laatste Nouveauté s in HEEREN en KnUEEKLEEDIÏfG JL voor ellten leeftijd UT Prijzen zonder concurrentie TH Q Kam aren Heeren Colbert en Jacquet Costuums fijnste bewerking f8 80 f 13 f 16 80 f 20 enz H Bruin Zwart en Blauw Cheviot Heeren Colbert Costuums echl van kbr f 9 SO f 12 78 f 18 80 f20 e M Heeren Colbert Cosluums van de minste tot de fijnste soorten f 8 8 f 8 f 10 78 f 14 f 18 80 enz X Jongeheeren Costuums voor 9 tot 16 jaar f 3 78 f 8 80 f 6 78 1 9 80 enz É Enorme Sorteering Kinder Costuums nieuwste iHodellen m 2 toUOjaar f128 f2 i ii Prima Heeren en Jongeheeren Pantalons alle modellen en kleuren f 1 28 f2 28 f 3 75 t 8 75 enz il Heeren Demisaisons f 8 80 f 8 f 10 78 f 14 f 19 enz 1 C Prima 4fr fTpn N Tdefoon Ko C ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer Ml Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefora tto 8 De üitgaye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN enz Prima Stoffen O O TJ ID A chique coupe Gegarandeerd VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD sTapiiten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz en2 Firma B DE JOJ G = Aanbevelend voor het Dessert LA PUUESA 5 Cents na het Dessert CAHDIITAAL 12 Cents LOUIS BISSCHOP Hel a 1re § voou IIOfOIEAflIl Fl Singel 582 Gonda Nederl laaischappij Ier beïoniering Tan Nijverheid Departement GOUDA BDITENGEWONfi VERGADERIHG MAANDAG 1 MEI des avonds ten nnr in het lokaal Het Schaakbord Kleiweg Bespreking der bezwaren tegen het ontwerp ONOSrALLBN WMT Toegang wordt verleend aan patroons werkgevers en belanghebbenden TUINGRINT f CHELPEW en BIGGKLZAND JAN ZWAUT Pza Bleekersingel R 212 ROOKT I roeneudaal I 199 200 GereedscliappeE ORNÜIZEN MKIOKTOESTKLLEN Huisho ud Art ikelen BKEnKBANDEN Dat kunnen w doen ICARGI1 verhoopeii beneden labrieksprijzen On Toescla ad igr 3 uil den Brand bij J F Herman Zn Tiendew Ooud Druk A BBIKKMANfcZOON SIGAAR liP HARTENS Go j GOUDA Kleiweg E 94 Iberiqhten de ontvangst I van de prachtige en groote keuze in il Damés Blousen en Overhemden MM ZIE DE ETALiGE M sïKiJis BïPöTHiffli ïï immmi aioit op billöke oorw rd n e Wte tl ff t onder BerlU Hupotke ir errf i i o umimem n iMnderifeu tonder voormtbetaling ran rente Ge 3 en ranHbrleceu oit togen den koere n 98 en MOOI o n t i g nir eru ooT t K ier en Commi ion ir in Effecten voorde If ypvMefce bu den HeerW J rORrUUN DROOGLEBVER H Ten Idaar Kleinhandel in sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingeïolge art 5 der Wet van j8 Juni 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij ben zijn ingekomen verzoekschriften van de navolgende personen waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drknk in het klein te mogen verkoopen aU Namen der Aanduiding der Verzoekers localiteit Wed J Seibert Brasselaar Raam O 515 T van Oije WiUielminastraat M 74 id id M 63 id H Schiel Zeedijk P i Gouda den 1 Mei 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER SCHUTTEBIJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Wet op de Schutterijen vanden iin April i8ar Staatsblad no 17 alsmede de Reglemeitaire tamalingen voorkomende in het Staatsblad van am 31a Maart 1828 no 6 Brengen ter algemeene kennis dat de mannelijke ingezetene ook de Milicien Verlofgangers die het vorige jaar 24 jaren oud zijn geworden en zij die lich sedert i Juni 1898 in deze gemeente hebben gevestigd en tusschen 25 en 34 jaren oud rijn verplicht zijn zich voor den Dienst der Schutterij te doen inschrijven dat tot de inschrijving gelegenheid zal wordengegeven ter Secretarie dezer Gemeente van deni5n tot den 3in Mei aanstaande dagelijks deZondagen uitgezonderd y w des voormiddags tientot des namiddags een ure i dat de bovengemelde Wet ten aanzien der yoorschrevene verplichting de navolgende bepalingen en voorschriften bevat Art I Ieder ingezeten van het Rijk die op den in Januari v n elk jaar i in 25e jaar zal zijn lAgetreden en zijn 34e jaar niet voleindigd zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe groepen zijnde verplicht wezen den Schutter ijken dienit uit te oefenen Art 2 Als ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer Wet beschouwd a Alle Nederlanders binnen het Rijk hun gewoonverblijf houdende b Alle vreemdelingen binnen het Rijk woonachtig welke hun voornemen om zich daar teTcstigen zullen hebben aan den dag gelegd hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring hetzijdoor het werkelijk overbrengen van den zetelvan hun vermogen en de hoofdmiddelen van FEUILLEIOIV GedeokselirllteD van eeD Geinkioeker MMBAl DE VoiraELDTG JVat het Fransch DOOR W NUTTERS i8i Maar hij was het gevaar van in de golven om te komen niet ontsnapt dan om in een ander gevaar te vallen Zware koortsen tastten zijn verzwakt lichaam aan dagen lang lag hij in bewusteloozen toestand ijlende met schuim op zijn lippen nu eens machteloos als een zieltogende dan weer ala in waanzin alles verscheurende en van een trekkende knersetandende en in zijn ijlen om den dood roepende beurtelings biddend en vloekend Twee maanden lang zweelde hij tusschen hemel en aarde tusschen leven en sterven Toen nam de ziekte een wending hem ten goede en trad de beterschap in l izax niet dan uiterst langzaam en herhaaldelijk weer instortende kwam hij de kwaal te boven Na een verblijt van drie maanden kon hij eindetijk als hersteld het hospitaal THÖtelDieu verlaten Zijn eerste schreden waren naar zijn oude woning op boulevard de Gand Hij vond het entre sol waar hij zulke gelukkige onbezorgd dagen doorgebracht had door anderen gewoond Hem ontbn den moed om inlichtin hun bestaan De tijdelijke uitoefening van een bedrij of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking gelijk die van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden als een bewijs van het voornemen om zich in dit Rijk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Juni zullen de ingezetenen welke op den eersten Januari van het jaar hun 25e jaar van ouderdoiii zullen zijn ingetreden zonder onderscheid ol zij vermeenen mochten al of niet tot de vrijgestelden ot uiigeblotenen te behooren verplicht zijn zich bij het Bestuur der Gemeente in welke zij wonen voor de Schutterij te doen inschrijven Art 7 Zij die in meer dan eene Gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de mschrijving verplicht zijn binnen die gemeente alwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is Bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijen bestaan zullen zij zich doen inschrijven in de gemeente alwaar zij voor dq personeele belasting zijn aangeslagen en de aiqbtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verplicht zijn hun verblijf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar des elfa oordeel onvermind=rd de bevoegdheid van den ingeschrevene om van zijn juisten ouderdom nader te doen blijken Dientengevolge worden de ingezetenen die in de termen van gemelde Artikelen vallen dat zijn Zij die geboren zijn in den jare 1874 daaronder begrepen de Milicien Verlofgangers der lichting 1894 alsmede zij die sedert de vorige inschrijving zich ilhier hebben gevestigd en geboren zijn in de jaren 1873 tot en met 1865 opgeroepen om zich op bovengemeldeh tijd en plaats aan te melden Zij die nalatig mochten zijn zullen van wege het Gemeentebestuur ambtshalve worden ingeschreven door den Schuttersraid worden veroordeeld tot eene geldboete en ZONDER LOTING bij de SCHUTTERIJ worden ingelijfd indien het blijkt dat er tijdens de verzuimde inschrijving geene reden tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestond Voorts wordt den belanghebbenden medegedeeld dat zij bij de inschrijving moeten overleggen een bewiis van Geboorte hetwelk voor hen die niet in deze Gemeente zijn geboren zal worden aangevraagd indien zij voor 15 Mei a s zich daartoe ter Secretarie aanmelden en dat zij bij de aangifte zullen moeten opgeven de straat de wijk en het nummer van hunne woning hun beroep benevens dat hunner ouders Gouda den in Mei 1899 burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER gen m te winnen Hij klemde zich vast aan zijn wraakzucht aan zijn doodelijken haat en deed onderzoek paarden baron d Maubert Deze was de laatste drie maanden niet in zijn woning rue Meslay gezien Men zeïde hem dat de baron een buitenlandsche reis had ondernomen die in geen geval minder dan een jaar zou duren Hij besloot zijn vriend graaf Hektor de Salluces op te zoeken In diens woning werd hij op zijn vraag door zijn vriend met wantrouwende Wikken opgenomen en toen hij zich verklaarde deelde men hem mede dat de jonge graaf zes weken geleden 3 avonds om elf uur ongeveer op de boulevard de Capucines door een dolksteek fermoord was geworden en dat het der politie in weerwil van haar ijverig onderzoek nog niet had mogen gelukken den dader op te sporen Derhalve bevond Raphael zich opnieuw zonder vrienden zonder middelen om zich zelfs het hoogstn K dige te verschaffen in het groote Parijs in de groote wereld Alleen en eenzaam te midden va n honderdduizenden Geen enkelen vriend te midden der millioenen Hopeloos zonder moed om te leven vol vrees om te sterven doolde hij dien dag rond in opstand tegen alles zijn geboortedag verwenschende den hemel lasterende om de rampen die hij toeliet over hem te komen Bulteplaodsch Overzi cht Wolu s Bureau verneemt dat de Daitsche keizer aan deu president der Ver Staten het volgende telegram verzonden heeft De keizerlijke postmeester generaal deelde m j daareven mede dat ü E vriendclpe toestemming heelt verleend tot het aan land brengen van den Duitschen telegraafkabel aan de kost der Ver Staten Deze welkome mededeeling zal algemeene bevrediging en vreugde teweegbrengen in het geheule Dnitsche rjjk en ik dank U E daar hartelijk voor Moge de nieuwe kabel onze beide groote volkeren nog enger verbinden en de vrede de welvaart en de goede verstandhouding tusschen hen helpen bevorderen Wilhelm II E Van president Mc Kinley is hierop het volgende antwoord ontvangen Aan Z K M Wühelm II Potidam Slot Ik heb met genoegen het telegram van Uwe Majesteit over de verbinding onzer beide landen met een directen telegraafkabel ontvangen Het was voor miJ een oprechte voldoening de toestemming voor het aan land brengen van dezen nieuwen kabel aan de kost der Ver Staten te knnuen geven te meer omdat ik daarin een gelegenheid zag om de grootsche t4ak van het internationale telegraphisch verkeer te kannen bevorderen Daardoor toch worden landen die door groote afstanden van elkander gescheiden zijn nauwer verbonden en hunne bewoners in inniger betrekking tot elkander gebracht in het belang van de wederzijdsche welvaart en van de vriendschappelijke betrekkingen Dat do nieuwe kabel blijken moge een nieuwe band te zijn tusschen beide landen is mijn warme wensch en miJn innige hoop William Mc Kinley De telegrammen werden in het Engelsch De werkstaking van de Belgische mijnwerkers breidt lich nog steeds uit Tegenover vermindering in het bekken van Luik staat een sterke vermeerdering van het aantal stakers in Henegouwen ïot dusver werd de orde nergens gestoord De troepenzendingen naar de werkstakersgebieden worden dan ook zelfs door vele tegenstanders van de staking als gel eel onnoodig afgekeurd In het Engelsche Lagerhuis heeft de Minister van Koloniën Chamberlain meegedeeld dat hjj aanmerking had gemaakt op je Transvaalsche dynamiet concessie en DERDE DEEL Hoofdstuk I Het was in den nacht van 15 op 16 December van het jaar 1835 Zooeven had het elf uur geslagen Het was alsof de vier winden tegelijkertijd losgelaten tot een onstuimig feest bijeengekomen waren of voor een strijd op leven en dood om den voorrang in het vernielen Zij wierpen zich huilende in hun hartstocht om te verscheuren om neer te werpen over Parijs schudden de huizen rukten de dakpannen af dansten gierende om de waggelende schoorsteenen deden de ramen rinkelen vacblindden de voetgangers en verhieven zich weer Aoog in het luchtruim om daarna neer te vallen op de sidderende stad der honderdduizendcnJ met sneeuw en hagelbuien gewapend die ze vbpr zich uitjoegen Alfcs in de natuur was duisternis en opstand Geen verloren straal der maan brak door de dikke wolkenmassa geen ster fonkelde aan het aschgrauwe hrmament Vooral op den weg van Parijs öaar Sceaux over MontTouge spookten de elementen Daar drukten de winden de kruinen der boomen naar den grond en deden zij de sneeuw in verblindende wolken opstuiven van den grond in dwarrelende draaiende kolommen Deze weg was bijna geheel verlaten Wij zeggen bijna want een eenzaam voetganger volgde denzclve den rug naar de barrière d Enfer toegekeerd telkens stilstaande met de hand aan zijn hoed zich schrap zettende tegen den 8torm daarop een antwoord van President Ernger was ontvangen Binnenkort zou deze correspondentie worden overgelegd Men moet hierbij weten dat in de Engelsche kranten de Times voorop in den laatsten tijd weer een schrjjlveldtocht togen Transvaal geopend is waarvan het hoofdthema is de grieven van de uitlandert nog al een afgezaagd onderwerp t Is de moeite niet waard don inhoud van deze artikolon te geven zjj lijken allen op elkander Theron voorzitter van den Een correspondent van de New VorkHerald te Manilla zegt vm generaal Otis vernomen 1 hebben dat hjj volstrekte overgave van generaal Luna s leger iiad gci ischt De vertegenwoordigers van Luna antwoordden dat hun eer dat niet gedoogde Het Filippijnsche Uongres was tegen den eersten Mei bijeengeroepen daar zou de vraag ofmen den oorlog moest voortzetten wordenbeslist Otis zeido daarop dat hiJ geen regeering van de Filippijnen erkende De Transvaalsche ministerraad zal heden zjjn zitting hervatten In zjjn openingsrede zal president Kruger in de eerste plaats mededeelen dat de Republiek met alle buitenlandsche mogendheden in vrede leeft en dan verklaren dat de president hoopt gedurende deze zitting de aandacht van den Raad te zullen vragen voor zekere voorstellen die hiJ wenscht te doen met betrekking tot het kiesrecht de mijnrechten voor onderaardsche mjjnen en de dynamietquaestie Verder zal worden medegedeeld dat de N Z A S M twee millioon van haar schuld aan de republiek heeft afgelost ten gevolge waarvan de Staatsleening voor het oogenWik onnoodig is geworden In de openingsrede wordt nog dank gebracht aan dr Leyds voor het goede werk wmaammÊÊÊomimHÊfmmÊÊÊmÊmsmmmBreÊfmmÊmmmm mm die hem dreigde omver te werpen die hem denadem afsneed en hem de sneeuw in het van dekoude purperkleurig gelaat blies Deze reiziger waarvan het ter oorzake der duisternis onmogelijk zou zijn geweest de gelaatstrekken te onderscheiden scheen een man in de kracht des levens Deze man was gehuld in een blouse van dikke zwartblauwe stof terwijl zijn beenen bijna geheel verdwenen in groote laarzen Een ledereu gordel met koperen gesp was om zijn middel In zijn rechterhand hield hij een dikken stok geklemd die hem verscheiden malen als hij uitgleed goede diensten bewee om op de been te blijven Slechts langzaam vorderde hij telkens genoodzaakt stil te staan Enkele malen ontsnapte hem een kreet van ontevredenheid over de huidige weersgesteldheid ïSacrebleu is dat weer Men waait weg Men wordt opgenomen Dit personage met wien we weldra kennis uilen maken of liever met wien we de kennismaking zullen hernieuwen was op dit oogenblik op ongeveer een mijl afstand van Panjs Op die hoogte verliet hij den weg en sloeg een voetpad dat door de landerijen liep in Op een honderdtal passen van den groeten weg bevond zich aan gemeld pad een woning die zich uit een bouwkundig oogpunt beschouwd in erbarraelijken toestand verkeerde Wordt vervo ii