Goudsche Courant, dinsdag 2 mei 1899

Woensdag 3 Mei 1899 No 78T9 38ste Jaargang mimm mum l ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No t $ ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regol nieer Centen Groote letteis worden berekend naar plaatsruimte Inzending i van Aflvertejitiën tot 1 uur des midjl reltfoon Ito M t e Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maancjen is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN tOoedkoopsteen soliedst adres roor Vervoer van Intooedel toowel binnen als buiten de atad mot gealoten w a K GRAVEST EU N Oude Gouwe JJUt wardt tegttn Xraneport tehade irenMAer 4 igOFIFIJNTABLETTEII De zwaarste hoofdpjjn zal verdwijnen wanneer een paar TABLETTEN met een tnsschenrnimte van een ruim nur worden ingenomen Verkrijgbaar in doozen van tO Ceut per doos b j J VAN OIJE Kleiweg iio 2 Gouda TE HUDK TERSTOND OF LATEE een BOVENHUIS Adres MARKT 58 FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ KM cheniische Wasscberij TA H OPPEKHEIMËR 19 Kruiskade Botterdam öabreyotatjr i or Z M den Koning der B lf teD Hoofddepflt voor GOUDA de Hew A VAN OS z Specialiteit roor het toornen en verren van lie Heerenen Dameigarderoben aleoolf He Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche manteU veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden eni worden Dur de nieuwste en laatste methode geverld Alle goederen hetiö gestoomd of geverta worden onsohsdeljjk voor de geiondEeid volgens staal bewerkt Een ware Schal voor de ongelukkige slachtotTers der Zelibevlekking Oname en gehe jue nitspattingeu 18 het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWAKI Ci Hollandsche uitgave met 27 aib Pr s 2 gulden ledtt die atn dB verschrikkelflke gevolgen van de ondeugd Ifldt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een lekeren dood Te verkregen bj hetVerlags Magarin te Loijaig Neumarkt 84 franco tegen inzending vao h t bedrag ook in postzegel en in eiken boekhandel in Bolland HOLLANDSCHE AHHSTKRIIAM Pri noteenng Cbina Oongo Btofthee 80 en 65 c Grot B6 80 Lekkere gj SouohoD VB Genrlge 0 Congo 100 Ontbijt Thee 88 Namiddag Thee 76 Alleen verkrijgbaar bg i P H J van Wankum Ooathaven B 14 ÏÜINGRINÏ SCBELPEN en BIGGKLZANÖ bii JAH ZWART Pzn Te Huur terstond ol later een BO EHBUIIS Te bevragen Kantoor van Vaato Goederen Flnweelen Singel No 612 Bleekersingel B 212 Oeoombineerde NATPR GENEESINRIGHTING door planten kruiden u2 n water licht lucht enz BizoDficre behandeling van ïenuwziekten verzwakkingen als gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige bmtenspongheden hoofden rughjden hieekzucht maag lUden slechtebloedsmeoiclnir ziekten der stofwtsttellna borstlUden rheumatismus l8i chias vlechten en huid ickten Billijk pension Externe behandehng in spefiale gevallen Prospectus op aanvrage i ratU en franco Sanatorium Arentsburgh VOORBUKti bij Den Haag aan de Geestbrug ORAMDB MAOA8IN8 DU FriËemps NOU VEAU TÉS Wij verzoeken de Dames die ons ge illnstrcerd mode albnin voor het Zomersei oen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan M1I J0LESJALÜZ0T C PMis Hetzelve wordt dan omgaand jratiii en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vïfl van alle kosten aan hnis met i verhooging Helixpeditle kantoor te Kozend lal N Nlrnw onovertroHen Prof Dr I ioborB wolbekend ISHQV B ailCHf I IZIB lllMn eckt met Fsbriekunerk tot Toortdnrende radicale en Vi H zekere genezing van alle zelfs WWW de meest hardnekkige xenuutfijBKJl xiektea vooral ontstaan doorESSil afdwalingen op jeugdigen leeftgdTotale genezing van elke zwakte Bleekzocht Benauwdheid Hoofdpflu Migraine Hartklopping Maagpë slechte spSsvertering Onvermogen Impotenz Pollütione enz Uitvoerige pros p ectussen Itgircr awcb 1 dubbel HjMh Ctentrail oepêt Matth i d VoRte Zaltboai el DppêUi M OKban k Co Amsteraam F Happel s Qravenhage llalmmans d Jong J Om Bolterdaai Iff b Co rouda rn bü alia drogisten NEDERUNDSCHE RIJWIELFABRIEL Directeur H BURGERS DEVENTER hl I Prijzen van af 1 Maart 1899 Model J 87 50 Model A 90 Model A IIO Model AJ 126 Model AAA U5 LUXE RIJWIELHJN 160 GEWONE TOER ACATÉNES 15 LUXE ACATÉNES 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen i 5 hooger Vraagt onae Frijs Courant Verle eBW niiiier J C DERlira fioad EEM DEPOT 7ANT3EE Hen wordt verzocht op t HBRK te letten OIT HST MiOlïini VA 1 ftAVKNSWAAYZONFA GORINCHRM Deze THEEËN worden afgelererd in Terzegelde pakjea rau oiy tw e n een half en een Ned om met vermelding ran Nommer en Pr B Toorzien ted Deveufltaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitToering van geeerde orders aanbevelende J brëëbaart lz Stoom Zagerij en Schaverij J VISRGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEN AKDBIIBATEIt EU LIJ3TE19 ook volgens op te geven Pivflel IS poedlge aflevering Mell uitwoerlns CoMCurreere ndc prijgcu filj Kort overzicht onzer Frilsoourant SHERRIES Pale en Sold Dry van af f 16 50 per 12 flesa S ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 2 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch a BODEGA CHAMPAGNE 1 75 © S COGNAC è f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 i 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 BORIDE TJX S LI8TRAC t 0 65 Nto f 27 75 iJ CHATEAU VALR08E 0 75 31 g ï iJ St ESTEPHE 0 85 36 a J g S St EMILION 1894 1 42 wfe 9 PAÜILLAC 1893 1 25 63 gig 2 2 GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 11 P a SAUTERNE 1 42 SS rï o ZELTIN6ER Moezel T 0 90 37 50 SÖ BOURGOGNE I IO 47 Bg S De flessche zijn in den prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen 2 B elke hoeveelheid verkrijgbaar b De flrina T CREBitfii Gouda liÊLndteélcBiiinQ X et ▼ oorai ECHT xaeitrood Oberlahnstein OIRCer£U fDtR VICTORIA BRON OBCRlAHRSWH Overal 42££E i verkrijgbaar MatOMhaippiS tot ExpUtttaHe van de FietorlO Bron KanPMtr voor ÜFederlancL Boompjeê éO Bottertlam Indien gij niet wik hoesten gebruikt da alierwejca beknonde en wereldberoemde Superior DnÜYen Borstlioiiig Extract mm uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van B N VAU S€HAIIi € o Uen Haag UoSemDciers 8CHAIE SOHAIE 80HAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIK aCHAIK SCHAIK SOHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO B Melianthe i bot beile middel dar wereld CO S Mallanthe genoeat Kinkhoest ft C0 Melianthe g nee l sooosi oud all jonn ft Oo g Melianthe mag in geen hnilgttlD ontbrsln ft Co B Melianthe staat roortdureod onder Scheikundig tMciakt Oo S Melianthe holpl ooherroopelijk ft CO a Melianthe ia bekroond met Eerediploma s ft CO B Melianthe i bekroond met Goud ft Oo S Melianthe bekroond met Zilver CO S Melianthe orkrijgbaar in Jaoons van 4e CU TO CU en ft H A BUDMAN Moordnèld i C RATELAND S uio m B V WIJK Oudmutr M KOLKMAN Waddinmm I BOLLMAN Bodtgrmm PINK8B Ninaerktrka d IJueL Firma WOLFF Co B A Westhaven 198 Qmda D Af J BIiBS Kleiweg E 100 Qouda B H VAK MILD Veerstal B 126 te f oi ia BullenlanJscli Over icht De Morning Post brengt het bericht dat de entente tusschen Rusland en Brittanje inzake het Verre Oosten een voldongen feit is De overeenkomst is geteekend waarbij Albion de provhicie Mantsjoerije als Russische sfeer van invloed erkent en Rusland het gebied der Yangtsé beschouwt als staande onder den invloed van Brittanje Dit bericht schijnt op goede gronden te steunen Althans ook de Engelsche premier heeft aan den jaarlpschen feestmaaltijd der Koninklijke academie van Kunstenaars ge zegd dat een Engelsch Russische overeenkomst gesloten was daardoor een botsing tusschen beide Rflken ter zake van China zon vermeden worden Bijzonderheden gaf Salisbury niet maar deze officieele mededeeling is op zich zelf al belangrijk genoeg In het Lagerhuis deelde de minister Balfour mede dat de algemeene strekking van de overeenkomst met Rusland deze is dat Engeland zich niet zal verzetten tegen Russische spoorwegondernemingen in Mantsjoerij noch verzet zal aanmoedigen Aan den anderen kant heeft Rusland dezelfde verklaring afgelegd ten opzichte van het stroomgebied van den Yangtse kiang en zijn bijzondere bepalingen gemaakt ter bescherming van den Niachwang spoorweg Minister Hicks Beach verklaarde dat de Regeering de voorstellen van Rhodes betreffende den spoorwegwaarborg niet kan aannemen en Rhodes kan het aanbod der Regeering niet aannemen Joseph Chamberlain antwoordde op een desbetreffende vraag dat hem geen precedent bekend was van het verzoekschrift der Uitlanders in de Zuid Afrikaansche Republiek maar tevens was hem geen precedent bekend van zulke toestanden in een Staat als tot de indiening hadden geleid De minister geloofde dat er geen twjfel kan bestaan aan de bevoegdheid om het verzoekschrift aan te nemen daar het betrekking heeft op de positie wólke Engeland inneemt tegenover de Zuid Afrikaansche Republiek In het Hoogerhuis legde lord Salisbury omtrent de overeenkomst met Rusland een verklaring af gelijkluidend aan die van minister Balfour HiJ voegde nog daarby dat hij groot gewicht hechtte aan de onderteekening van de overeenkomst wijl deze een bewp is van het bestaan van een zeer wenBchelijke goede verstandhouding tusschen beide regeeringen Nog wenschelijker ware het dat de goede verstandhouding tusschen Engeland en Rusland langzamerhand zou F$ViLlE10X iedeDl $clirilleo vso een Gelukioeker OF AMIBAL DE VOOTELINB J aar het Iransch DOOR W NUTTERS Slechts een verdieping hoog was het huis geheel verveloos waren de muren verweerd de schoorsteen half afgebroken rondom het huis lagen verschelden dakpannen door den storm afgerukt in een opwelling van baldadige vreugde Geen het minste licht straalde uit deze ironing die vier vensters had twee aan de voorzijde en twee aan den achterkant behalve nog een klein venster in den zijmuur De man die we op deze woning zagen afgaan liep er om heen en bleef tenslotte stilstaan voor de smalle lage deur Hij drukt zijn oor tegen het sleutelgat Maar hetzij daarbinnen alles stil was of dat het huilen van den wind alle ander geluid overstemde hij hief het hoofd weer op en dacht een oogenbtik na Toen sloeg de onbekende krachtig met de vuisten op het paneel Niet het minste geluid drong door tot den wachtenden vcepmdelmg Paarop begon hij op geheel bijzondere wijze zijn tegenwoordigheid aan te kondigen hij klopte driemaal met beide ruisten op de deur wachtte versterken De meergenoemde overeenkomst is van waarde voor het voorkomen van de mogelijkheid van een botsing in een verwjderd deel der wereld en de minister sprak de verwachting uit dat ze in do toekomst zal leiden tot een overeenkomst in andere aangelegenheden De Fransche Kamer hervat heden haarzitting en zal waarschijnljk beginnen meteen geanimeerd debat over de vaststellingvan een dag ter behandeling der verschillende interpellaties die t dens de Paaschvacantics zijn aangekondigd Deze ziJn vrijtalrijk In de eerste plaats zijn er niet minder dan zeven die op de zaak Dreyfus betrekking hebben De heer öanthier deClagny zal interpelleeren over de openbaalmaking van de enquête van de strafkampdoor de Figaro de heer Frurniire overde bescherming van Esterhazy door den generalen staf de heer Breton over de schandelijke machinaties gebleken uit de stukken der enquête Chailes Bos zal vragenwaarom de regeoring nog niet de eenvoudige vernietiging van het vonnis van 1894 heeft aanhangig gemaakt cenige socialistenwenschen te weten waarom Du Paty deClam niet vervolgd wordt wegens valschheid in geschrifte en het gebruik makendaarvan de afgevaardigde Berry heeft eeninterpellatie aangekondigd over het incident BertulusHoget en MiUevoye over deincidenten PaléologueCuignot Zooals menreeds mededeelde zal de regeering voor aldeze interpellaties verdaging vragen tot nade uitspraak van het Hot van Cassatie inde zaakDreyfus Er zijn onderhandelingen aangeknoopt op de Philippijnen Dit bericht komt plotseling uit de lucht vallen nadat nog zeer onlangs Agoncillo de vertegenwoordiger van Aguinaldo te Parijs verklaard had dat de strijd zou voortduren totdat do Filipinos de vrijheid hadden verworven Van dit besluit der opstandelingen heeft generaal Otis aan president Mc Kinley gegeven gedurende de onderhandelingen zullen de vijandelijkhederi worden geschorst Mc Kinley heeft daarop een telegram van gelukwensch gezonden naar Manilla dat bij dagorder aan de troepen is bekend gemaakt De Vosb Ztg acht het vrij zeker dat de Amerikanen tot het aanknoopen van de onderhandelingen den eersten stoot hebben gegeven Want de positie der Amerikanen op Manilla was niet zeer schitterend De troepen verlangden nnar huis en de strgd even herhaalde zijn beweging wachtte nogmaals even en klopte ten dej de male op dezelfde wijze als de twee voorafgaande keeren Een zware stap werd van daarbinnen vernomen die meer en meer naderde Een schorre stem nep Wie is daar f tDe vriend van den maneschijn l antwoordde de onbekende ïVanwaar komt ge Uit de wolvenkuil t Wat wilt ge ï Niet veel goeds Er klonk daarbmnen iets als een lach Daarop ging de vrager voort Welke vogel zingt het best De nachtegaal En nu is het mooi genoeg dunkt me Doe me maar open Want al rongen er een half radlioen nachtegalen of te duivel wat voor beesten ook men zou er toch niemendal van verstaan De deur irtrd geopend Kom binnen ja ik moet eerst zekerheid hebben Waarvoor zouden we veiligheidsmaatregelen nemen als we ze toch verwaarloozen f De onbekende overschreed den drempel met een overhaasting alsof zijn leven van het binnentreden dezer woning athing De deur werd zorgvuldig achter hem gesloten en gegrendeld In den gang was een deur die toegang gaf tot een vertrek van middelmatige grootte met witgekalkte muren Langs deze muren liepen pUnken die op ijzeren bouten die tusKhen de Bteenen gedroven wa met nieuwe ongeoefende lichtingen voortzetten gaat zeer moeilijk Bovendien erkenden de Amerikaanscho olücieren in OostAzie dat de Filipinos veel beter dan de Cubanen in staat zijn zichzelf te besturen Volgens de mededeelingen van Agoncillo door den Matin verbreid heeft admiraal Dewey verleden jaar in April toen hjj Aguinaldo liet uituoodigen tot deelneming aan den strp tegen Spanje laten verklaren door den consul te Honkong dat de onafhankelijkheid van de Philippflnen door de V S zou worden gewaarborgd Onder de oogen der Amerikanen kozen de ïegalen een parlement en stelden zu overal een geregeld bestuur in De Amerikanen salueerden de vlag der PhilippiJnscUe Republiek en bewezen aan de officieren va i Aguinaldo de militaire eerbewijzen Latei werd gezegd dat de Tegalen voor zelffegeering ongeschikt zijn doch op 29 Augustus 1898 schreef Dewey nog naar Washington De Filipinos zijn veel verstandiger en beter geschikt om zich zelf te regeeren das de Cubanen Thans bch jnt op den grondslag der zeHregeering onder protectoraat van Amerika een vergelijk te zullen worden getroffen Het is te hopen dat hierdoor aan den strp op de Philippflnen een einde moge komen Verspreide Berichten IIIIEVFirS Het derde en laatste gedeelte van Esterhazy s verhoor voor de strafkamer van het Hof in de Figaro van eergisteren openbaar gemaakt mist alle belangrijkheid Het bevat het verliaal van het gescharrel van den Uhlaan met Strong en mrs Rachel Beer van de Observer hoe dit drietal elkander onderling beloog en bedroog zal wel weinigen interesseeren Dit alles staat trouwens reeds verhaald lu de Dessous hetzelfde geldt voor de brieven aan Strong en aan Cavaignac die Esteihazy nu aan het Hof overlegde Verder zegt Esterhazy dat Chincholle van de Figaro die oveitnigd heeft hem in de gangen van het Paleis tgdens het proces Zola te hebben hooren zeggen dat bij het borderel had geschreven een lougcnaaar is en bovendien aan doofheid Ipt Ten slotte herhaalde hij dat waarmee hij begonnen was nl dat hfl niet als getuige voor de strafkamer verscheen maar eigenlijk als beklaagde en dus verklaren moest dc bijeenkomst van het Hot alle kamers vereenigd te willen afwachten geiyk toen 30 Januari juist door de regeering was voorgesteld ten einde voor dat college alle nieuwe ren rustten welke planken beladen waren met borden schotels allerlei keukengereedschap van grof aardewerk benevens een vrij groot aantal flesschen van allerlei vorm leege en gevulde sommige met wijn anderen met bier of bran wijn of jenever Verder prijkten de witte muren met allerlei prenten uitknipsels uit tijdschriften en kranten portretten van doode en nog levende beroemdheden teekeningen van een hand die nog verre van een lAeesterhand was en op een groot geel stuk papier een vrij zuivere teekening van een guillotine met rood krijt gemaakt In een hooge ruwo haard brandde een reusacht houtvuur De inhoud eener boven dit vuur aan een zware ij eren ketting hangende ketel borrelde en siste en kookte Aan de bovenzijde waren de venbters met blinden bedekt waarover nog t ordynen hingen be nevens een oude gelapte deken In het midden der kamer stond een ruwe vierkante tafel verveloos maar stevig en van zwaar hout Op deze tafel vond men een groote ledige schotel van zeer twijfelachtige reinheid verder borden van welke men zonder onbillijk te zijn dezelfde opmerking kon maken voorts een zwaar zwart brood een mandje met eieren vorken lepels messen een brandewijntiesch ten halve gevuld twee roemers en een sigarenkistje met tabak gevuld De atmospheer die in de kamer lag was bedompt muffig onaangenaam Het reukorgaan onderscheidde er de geuren van tabak van niet al te beate kwaliteit van rook die da wind in verklaringen af te loggen welke hjj meende te moeten doen Do strafkamer besloot derlialve het verhoor van dezen getuige als geëindigd te beschouwen en deelde hom mede dat de minister van justitie met dit besluit in kennis zou worden gesteld Esterhazy wipte de grens weer over Het Hof in pleno heeft geen moeite godaan om hem nog eens te hooren De Aurore maakt een interview met een vriend van du Paty de Clam openbaar waaruit blpt dat de ongenade van du Paty de lam dagteekent van den dag waarop hij voor den raad van onderzoek de beweringen bevestigde van Esterhazy toen deze voorgaf een werktuig van den generaion DuiTSCtn ASD Aan de militaire school te Potsdam beeft een sensationeel tweegevecht plaats gehad De prins van Siam die daar zijn militaire opleiding voltooit hoeft er op de sabel geduelleerd met oen Dnitsch oMcier Hij de zevende reprise werd de Duitscher ernstig aan het hoofd gewond BUSTNENLANP Men meldt dat H M de Koningin in het paleis te Amsterdam afgevaardigden zai ontvangen die de verschillende staten zullen vertegenwoordigen op de aanstaande vredesconferentie De Orftnjezaal in het HutH ten Bosch die bestemd wordt voor de vergaderingen der Vredesconferentie in plenum wordt aldus ingericht dat zy 100 plaatsen zal kunuon bevatten behalve een tafel voor het comité en een voor het secretariaat welk laatste saamgesteld zal z jn uit 10 heeren Het wordt steeds waarschijnluker dat ook ten aanzien dezer byeenkomfct gevolgd zal bltjven het gebruik om diplomatieke conferentiën niet in het openbaar te houdeo Door middel van de pers zou het belangstellende publiek in en buiten Europa echtet beknopte vanwege het bureau verstrekte mededeelingen ontvangen omtrent do voornaamste handelingen en besluiten der Conferentie Reeds meldde men dat er op verschillende plaatsen in ons land meetings en ver het vertrek joeg van brandewijn waarvan een vrij groote plas op den grond lag en zoo voort En nu we meer woorden dan misschien d 9 lezer aangenaam is aan de plaats die wij hem deden betreden besteed hebben is bet meer dai tijd ons bezig te houden met de personen dit zich op gemelde plaats bevonden Behalve de nieuwaajigekomene waren in bet vertrek twee menachen aanwezig een man en een vrouw Nooit leverden de meest verdierlijkte achterbuurten van Parijs tronies gp meer verwilderd de woedendhte revolutie als de inensthen in duivelen veranderd dronken van bloeddorst hijgende naar vernieling moordentle den geest geven heeft nooit woester hartstochten de oogen doen uitstralen De dne menschcn in het huis dat wij zoo even binnentraden vertegenwoordigden een onbterfelijken naam voor den schilder ilie ondernomen had het menschelijk gelaat in ijn hoogaten graad van verdorvenheid op het doek weer te geven De man kon ongeveer vijftig jaren tellen De leeftijd der vrouw was uit mets af te leiden Degene die haar op dertig jaren geschat had zou evenveel bewijzen om zijn raming staande te houden hebben kunnen aanvoeren als degene die haar zeventig gegeven had Er was niets aan deze vrouw uitgezonderd de kleédtng wat haar als tot het zwakke geslacht behoorende deed kennen WofH vti volgd