Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1899

klaren dat je den jongen Favean Maandagmiddag in het Donle bosch gezien hebt kriJg je frs 10 000 Tegelijk liet hiJ hem een portefeuille met bankbiljetten zien De jonge man weigerde De meneer liet hem de biljetten nog eens goed bekijken en zeide Men weet het nu zeker maar niemand durft het zeggen Te hebt maar een brief te teekenen aan den rechter van instructie en dan de Belgische grens over te gaan Frnchart waarschuwde zijn patroon en de politie en er werd afgesproken dat hü zich zou honden alsof hü op het aanbod wilde ingaan Hü kwam in een restaurant met den gedecoreerden heer en een paar andere personen samen en op het oogenblik dat hy teekenen zon verschoen de politie die dfie der aanwezigen arresteerde De gedecoreerde bleek een oud commissaris van politie te ziJn met een ongunstig verleden Hij deed reeds sinds jaren bil de verkiezingen dienst als agent om de regeering tegen te werken Men onderzoekt op wiens opdracht hü den jongen Frnchart heeft trachten om te koopen en met wiens geld hiJ werkte Heden middag ten een ure werd de eerste steen gelegd aan de nieuwe Stoom Hajet on Kousenfabriok der firma Oebr van Leeuwen te Veenendaal bü welke gelegenheid door een hunner alsmede door den architect den heer J Hardeman aldaar een toepasselük woord werd gesproken Schipper K uit Breukelen heeft Zondag in de Zuiderzee vóór Kdam en Volendam angstige oogenblikken gehad Zün turfschip werd lek en het gat zoo goed mogelijk gestopt met turf Bj de minste deining echter sloeg het weer lek De noodvlag werd geheschen omdat de tjalk in zinkenden staat verkeerde Door twee Volendammers die door een küker de noodvlag opgemerkt hadden zyn de ü opvarenden behouden aan wal gebracht Uit Hedikhuizen wordt aan Oo P Nbr Ct gemeld Alhier deed zich dezer dagen het ergerlijk geval voor dat een notaria die op verzoek van een cliënt welke plotseling ernstig ziek werd was geroepen om een testament te maken niet aan het verzoek van den zieke kon voldoen om reden er zoo men zegt wel een 30 tal familieleden in de woning waren onder welke verschillende het den zieke lastig maakten om ook in het testament te worden opgenomen en geen der familieleden zich uit de woning wilde verwijderen Eenigen tyd na dien laat in denzelfden avond werd andermaal de notaris geroepen met do rükspolitie nit Hcusden welke laatste op verzoek van den zieke de familieleden nit diens woning vcrwüderde waarna de notaris behoorlük aan het verlangen van den zieke kan voldoen en ongehinderd zün testament kon opmaken Nader verneemt men dat genoemde zieke lüdende was aan cholera notras en hedenmorgen is overleden Te Weesp is eene afdeeling van den Ned R K Volksbond opgericht Al dadelük gaven zich 116 personen op voor het lidmaatschlp Directe Spoorwegverblndlnsen met GOUDA Zomerdlenst 1899 AaoKevangeD 1 Mei TUd vao Greenwich OOUDA ROTTSRDIM TIM veru U Il 18 13 18 58 1 86 8 11 8 86 8 48 6 88 8 18 7 14 9 6 10 49 11 18 9 H 1 1 7 1 14 1 88 11 88 11 86 11 48 11 61 18 88 8 C8 19 9 46 lO li 1 18 AUeun Ie eu 8d klasse Extri bubetaleil C Op de treinen lijn Zondag Msaudsg en Dinsdag ééndaagsehe ratoufbiljetten Ttrar ie 3e kl rerkrljgbaar togen enkelen rnchtpriji O Hollandaehe Spoor E0TTEKD4U 90ÜDA rioe ler af ar 11 87 19 48 10 18 10 89 lO St 10 48 1 1 k 8 10 7 K6 8 40 9 88 j j s SS e at s 88 7 44 8 0 8 14 tM lo io 10 17 6 46 i 66 8 18 11 54 U OR 18 S4 1 19 AUesn 1 en Se klasse eiO betalen FaeulUliet op den leop bn niet gerekend worden fl Hollmdsehe spoor o O U D A I 1 1 03 1 03 8 14 1 18 I 8S 1 3 1 30 1 48 8 48 6 48 8 16 7 17 7 89 7 69 8 80 8 89 ffs 10 18 10 18 10 40 8 11 10 18 8 88 e 10 87 8 8 E 10 8 8 16 48 7 46 8 06 8 41 8 48 8 6 40 10 44 10 68 11 07 9 88 9 6t 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 68 10 46 11 46 1 m 10 11 10 17 10 88 10 4S 10 4 8 85 4 01 4 80 4 46 6 80 4 88 4 40 4 61 4 37 5 08 6 18 18 7 00 8 18 8 80 8 00 6 60 7 87 11 87 11 36 18 09 OS 7 06 7 80 7 46 7 91 7 47 8 11 8 08 9 87 10 18 11 57 11 08 19 37 Harmonikatrein aUeen Ie en 9 Haaae eitr betalen P Eeiiigars Toor de Ijn Brontalen Amsterdam mogea via Ptreeat retien 8 O O ü A A ll8Tli DAM ioada 8 1 8 17 9 38 10 67 18 08 4 O 5 80 88 8 8 10 80 D Ot AmaLW 8 01 06 10 1618 4818 67 4 67 8 87 8 18 10 08 H 87 11 68 AHlt 0 6 19 80 10 80 108 1 10 618 8 8010 18 11 18 18 07 80 l U A 10 57 18 00 11 14 11 8 11 46 19 88 O T R B C H 1 rlee nrsa 18 40 8 80 3 17 4 38 8 87 8 46 S S4 1 18 3 08 3 60 6 04 H t 47 Of 6 66 8 i 7 10 8 88 7 18 8 48 8 88 3 40 7 8 8 69 10 19 l ouda 6 80 84 7 60 8 83 Dudew 5 86 Wo rd 6 48 UIrMkl 8 08 7 04 8 98 8 68 8t 10 61 i g j UlKoht i il 65 7 58 8 80 9 49 9 90 10 16 10 38 11 18 19 08 1 37 1 08 8 aO 3 69 + 48 8 38 8 41 8 83 7 68 Wo rilan 6 16 68 8 14 10 38 11 66 18 87 4 88 7 8 üuilo 6 30 7 08 8 88 10 48 18 86 t 80 7 81 Qouda 6 60 7 17 7 87 8 86 8 00 9 98 9 68 l 6i ntit C S 7 06 8 10 9 06 11 16 8 68 8 46 4 46 80 7 46 9 4 Aiu W 7 90 8 88 8 88 11 80 8 08 4 00 6 00 88 8 0 10 1 Hoada 09 9 18 10 0 18 61 8 68 4 47 6 49 7 49 8 49 11 O Kaderingen znllen plaats hebben waar door mannen en vronwcn het woord zal gevoerd worden om te protesteeren tegen de ontwapenlngsconlerentie die de leiders dezer demonstratie wilden beschouwd hebben als een ontheiligend spel der regeerders waaraan de niet rcgeerders nit lichtzinnigheid meedoen De oproeping draagt de volgende onderteekenifcgen lionis A BUhler Hchierraonnikuog N 1 Schermerhorn NieuwcNiedorp Felix Ortt Don Haag Marcus van Gelder en T de Wit Wed Veen Amsterdam F I omela Nienwenhuis namens de Vrjle Soc Vereeniging te Amsterdam 1 van Kees Hilversum C M van Pissen Berg BnsBum Bij Koninklijk besluit is toestemming verleend aan W F Smits burgemeester der gemeente Jntpbaas om tot lanuari 1901 te Utrecht te blijven wonen Door hot ongunstige weer intwikkelden bloem en blad der vruchtboomen in de Betuwe zich maar zeer langzaam De boomgaarden zijn nog niet met één wit bloesemkleed bedekt Perc prnime en enkele kerseboomen staan volop in bloei maar de andere laten nog op zich wachten Toch kan omtrent do verwachtingen van don fruitoogst reeds gemeld worden dat appelen peren pruimen en late kersen veel beloven maar de Meikersen door de strenge vorst nog al geleden hebben wat niet in die mate als men eerst meende maar toch zooveel dat ze niet meer dan een half gewas zullen geven De hoop op een overvloedig fruitjaar is gelukkig door de strenge vorst dus niet geheel vorjdeld Op 26 Tuni a s zal het 50 jaar geleden z jn dat het krankzinnigengesticht Meerenberg werd geopend De bevolking van het gesticht is sedert verviervoudigd Gemeng de Berichten Er gebeuren zonderlinge dingen in verband met den moord in do kloosterschool te Rijssi l op den jongen Faveau Reeds dadelijk na de arrestatie van broeder Flamidien bemerkte de politic dat een aantal personen in Rijssel en omstreken voor rekening van vrienden der kloosterschool nasporingen deden Het waren meorendocls oud rechercheurs die hiervoor gebruikt werden Dei e personen gaven zich voor reporters nit en wonnen allerlei inlichtingen in tot den moord betrekking hebbende 8 88 9 01 8 46 3 69 7 80 7 38 8 19 dom 7 87 7 84 7 41 e so 7 10 Oouda Mnardreobt Nieuwerkark OittwUe S ltard iii M EottordamD P Rotterdam B v s a lllnu dm Diuidngi 8 43 8 18 Botterdam B urs Rotterdam D F Botterdam M 3apgll fiouwerkerk Uoordrwlit oada 6 46 6 6 06 14 i 80 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 CO Gouda ZeHBhuizen MoarkaHlo aoitermear Zag aard Voorburg Hag 7 86 8 09 8 43 3 48 7 7 9 00 7 48 9 0 8 08 8 81 8 07 8 86 9 10 9 18 6 48 6 48 e 08 18 S 84 Hage Voorbarg Zoetenn Zeirwaart Zevsahuiz Mo re Soada w d 9 07 Met den zoon van den concierge der kloosterschool een schildersknocht is nu naar aan de Temps uit Rijssel gemeld wordt het volgende gebeurd Ben keurig gekleed heer ridder van het Legioen van eer kwam hem herhaaldelijk bezoeken na zich eerst biJ zijn patroon omtrent hem geïnformeerd te hebben Steeds werd er over den moord gesproken on de hoer trachtte steeds den schildersknecht Fruehart geheeten te overtuigen dat de moord niet in het klooster maar in een bosch VM t zijn gebeurd Kindelpkwam het hooge wotM er uit Als je wilt ver De aal en de vereenvoadi s de spelling Lezing in de Publieke Vergadering van Dinsdag 26 AprU 1899 Manlik zün van n woord is dus dat we t ons in ons hoofd gezet hebben dat we als er di of kUine grote groene bü komt verplicht zü daar achter zo n krabbeltje z on n die geen n meer is te zetten den groenen rok Vrouw lik zjn is dat het in ons hoofd zit dit woord mag wel net zün zoals t is zonder het krabbeltje de ongelukkige moeder Hoe is dit zo in ons hoofd i Omdat de meester t er in geprent heeft Hoe heeft de meester dat er zo geprent Hj wist niet beter of t hoorde zo zijn meester had het in zijn hoofd geprent Aan t woord ttoel dat de permissie nitt heeft is dus niets waardoor t onderscheiden zou zün van t woord tafel dat de permissie wèl heeft Als we met alle geweld den s willen schrüven kunnen we ta el ook wel eens den geven Nu verder 4 48 4 66 6 08 6 09 6 18 4 1 s 8 06 1 44 8 1 64 8 01 8 08 8 14 8 85 4 16 4 37 4 47 4 64 6 01 6 01 11 4 19 4 84 H H A A n ia rersa 8 46 4 18 4 66 6 86 6 07 6 18 6 4 16 4 4 6 87 5 66 1 86 1 41 1 68 8 0 8 17 10 38 10 48 10 58 11 18 9 19 10 00 10 84 9 r 10 64 9 4 Ik zal u niet vermoeien met te vertellen waarvan men t afhankelik gesteld heeft of n woord de permissie hebben zou of niet Maar ik wil er u toch iett van vertellen Hierbg heeft zich vooral Te Winkel verdienstelik gemaakt en Brill De namen van schepen hebben de permissie xael Waarom Om de bügedachte aan schuit en schuit had vroeger werkelik niet den maar de hiJ zich Goed Dus wie spreekt van de Tromp de Zeehond denkt eigenlik aan dé Trorapschuit de Zeehondschuit de Koningin Emma schuit Natuurlik moet men nn ook schrijven de Zeehond verloor Aoar masten Vreemd dat we niet de bügedachte hebben van schip en dat die woorden niet onsijdig zün het schip Net als met de scheepsnamen is t nu mot de namen van bergen want berg had eenmaal werkelik d i in de Taal d i in de Klank rfen voor zich de namen van vruchten en bloemen want vrucht en bloem hadden ook in de middeleenwen de voor zich Welzeker on dat spreekt van zélf dan moeten we van n peer en een roos ook met sij spreken daarbü komt dat rooi in t Latün rosa t büvooglik woord op o heeft dus dubbel en dwars n iij net als onze zuster of onze vrouw Maar de vruchtnamen op oen hebhen de permissie toch niet die hebben den want dtroen in t Frans heeft Ie voor zich dat sluit als n bus en óók de vrachtnamen op ling el en er hebhen geen permissie dat heeft natuurlik al weer z n goeie reden je denkt bü peer ook aan peervruehi maar by ippel donk je niet aan appelvrucht Dat de appel h gt evenwel vrouwelik is is te begrijpen want hy is genoemd naar Sinte Agatha En griet Van de griet is het niet zeker of hij iets met onze Griet of met Sinte Margiet te maken heeft Maar nn mag toch griet ook vronwelik zyn dan heeft Aagje n zusje U zoudt denken dat net als appel nu alle vruchtnamen op el er manlik zün Mis Want komkommer mispel morel amandel die kunnen de permissie van de weer wel hebben U vermoedt ai dat dit weer met de bestaansmanier van die woorden in vreemde teilen in verband staat Het zou U zeker niet moeielik vallen om er n aantal regels van deze kracht zelf bü te bedenken meubel is onzüdig het stoel menbel het stoel hetkleedingstuk het jas k eedingstuk de namen van dieren onzüdig het hondedier van wege dier Maar de uitzonderingen er bü vast te stellen dat zou u niet zo gemakkelik vallen daar is geleerdheid toe nodig U zoudt misschien kunnen denken dat de muziekinstmmenten om instrument en speeltuig onzüdig waren Of mknnelik omdat ze zoveel bombari maken Ze zyn vrouwelik Niet onwaarschünlik toch zegt te Winkel heeft men ze al s vronwelike wezens beschouwd om de lüdelike rol die ze vervullen Wist u wel Toehoorders dat wijfjesolifant mannelik en mannetjes kyena vrouwelik is Of men nu van die vronwelike mannetjeshyena moet schrüven dj verscheurde luiar wgfje daarover merkt Koltewön op zün de grammatica s het niet geheel eens de meeste bewaren op dit punt n geheimzinnig stilzwügen Kievit en koekoek zjn mannelik omdat men er vogel bü denken kan Maar vroeg Kollewün zün lijsUrvogel en meesvogel niet even goed of slecht als kievitsvogel en koekoekvogel En geeft het voor koe dat het is hH koebcest Van de Donan en de Taag behoort men let wel behoort men te zeggen Bij is buiten zijn oevers getreden Best Maar de Mississippi en de Waal treden buiten lioar oevers Ik heb hier het woord weer aan Kollewyu gegeven en Idus gaat hü voort Het kost moeite om er ernstig bü te blüven en dat lukt helemiU niet als men leest dat de namen van rivieren manlik zün wanneer men er het manlike stroom of vloed bü verstaan kan en vrouwelik wanneer men er ririer of beek bü denken kan Stel u n klas voor waarin de belangrüke vraag behandeld wordt of men schrüven moet de of den öbi Ja ia de Obi n stroom of is hü n n pter De onderwüzer voelt er iets voor de Obi nstroom te noemen nfaar zün leerlingen halen zegevierend n aardrükskundig boekje te voorschün waarin de Obi wel degelik en dengdelik arivier heet Ik zal er u niet meer van vertellen Wèt was de fout in dit alles Dat men zei bj n woord dat gèèn hit heeft daar sta je voor de kwestie heeft het nu den of rfe en t feit was dat er geen woorden met den meer waren Wat dunkt u Toehoorders zullen we er niet n beetje aan mee gaan werken om aan al deze dwaasheid een einde te krggen Wordt vervolgd Soc Dem Arb Partij Gisteravond hield de afd Gouda van de S D A P tot viering van den 1 Mei den feestdag der arbeiders eene openbare vergadering waar voor een stampvolle zaal Mr P J Troelstra lid van de 2e Kamer der StatenGeneraal optrad met een onderwerp dat natuurlükerwüze betrekking had op den 1 Mei Na opening der vergadering door den Voorzitter werd door dezen het woord gegeven aan den heer Troelstra 8 17 8 88 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 7 68 8 03 8 10 8 17 8 8 10 89 10 87 1 18 F 8 60 10 47 10 66 11 48 9 89 9 68 10 08 li l 10 88 9 58 10 88 10 80 17 6 87 84 41 47 11 10 11 44 10 80 10 69 8 48 9 4 10 08 10 18 10 86 7 66 8 66 8 10 8 88 9 88 Deze begon zgn rede met te vertellen dat het Internationale Socialistische Congres te Parus in 1889 besloot om telken jare den 1 Mei alle arbeidojES op te roepen om mede te werken met behulp van de wetgeving tot het verkrügen van een normalen arbeidsdag dat wil zeggen tot het verkrügen van een arbeidsdag waarhü de arbeider niet langer s avonds thuis komt afgebeuld zonder lust iets anders te doen terwül de kinderen bü zfln thuiskomst reeds te bed liggen en nog te bed liggen als hy s morgens vroeg het huis weder verlaat maar waarhü den arbeider ook gelegenheid gegeven wordt zich te ontspannen eu te ontwikkelen De arbeider is een mensch zün lichaam wil bü gepasten arbeid ook gepaste rust Hü heeft ook een geest welke ook voedsel noodig heeft nu is het niet meer dan billük dat hü cenige uren per dag krügt voor zich zelf om zün geest te ontwikkelen maar dan moet hü ook na den arbeid genoeg frischheid overgehouden hebben om dat geestesvoedsel op te nemen zoodat daarom ook de arbeid niet te lang mag duren De praktük heeft bewezen dat de arbeidersklasse zich zelf helpen moet dat zü geen stenn heeft te verwachten van de bonrgeosie Willen de arbeiders een betere verdeeling van den arbeid dan moeten zü zich bedienen Ie van de politieke organisatie ten einde invloed te kunnen uitoefenen op de wetgeving 2e van de vakbeweging tot het verkrijgen van betere levensvoorwaarden en daar voor beide geld noodig is 8e van de Coöperatie waarbü de arbeiders een gedeelte van de winst besteden moeten om de politieke en de vakbeweging te steunen Maar hiervoor is weer noodig ontwikkeling van den arbeider dns ook vrüe tüd stadie enz dus ook weer korteren arbeidstüd Tegenwoordig nu de strüd der borgerklasse is volstreden daar adel en geestelÜkheid aan haar onderworpen zgn en zü dus allen rükdom en alle macht bezit is een nieuwe strüd begonnen de strüd der proletariërs die aan de wereld weer nieuwe beschaving zullen brengen Om zich aan dien strüd te kunnen wüden hebhen de proletariërs tüd noodig dns weer is aan minder arbeid ït ehoefte Daarom om al die redenen wil men den 8 urigen arbeidsdag Die wensch 8 uur is niet nieuw reeds in 1833 heeft een Commissie van doktoren in Fingeland aan de regeering een rapport aangeboden waarin uitgedrukt stond dat zü die Commissie een arbeidsdag van 8 uur lang genoeg oordeelde met het oog op de lichameIflke gezondheid der arbeiders In Amerika is de 8 urigen arbeidsdag ingevoerd voor de werklieden van den Staat In Australië hebben reeds 65 van de 100 bedrüven den 8 urigen werkdag In Engeland hadden in 1896 reeds 5600 arbeiders den 8 uren dag Een gevolg van de invoering van den 8 urigen werkdag is dat de werkman zich lichamelü k en geestelük ontwikkelt terwü l de industrie even goed bluft gaan en de werkman minder kunstmatige opwinding zoekt Sommige menschen beweren dat als de werkman meer vrüen tüd krügt hü dan meer gaat drinken De praktgk leert echter juist het tegendeel Om nu tot den 8 uren dag te geraken moet men hebben Algemeen Kiesrecht Over het algemeen kiesrecht sprak spreker na een kleine pauze waarbü Uj meedeelde dat onder de tegenwoordige kieswet Van Houten van de 1 250 000 mannelüke Ingezetenen in Nederland slechts 550 000 stemgerechtigd zün Aan het debat namen drie personen deel waaronder de anarchist Van Driel van Rotterdam die echter uitstekend door den heer Troelstra op zjn plaats gezet werd Met een kort woord van dank werd de vergadering door den Voorzitter den heer Mallon gesloten STADSNIEUWS K GOUDA 2 Mei 1899 Do Maatschappü tot Bevordering der N üverheid afd Gouda hield gisterenavond een openbare vergadering op de bovenzaal van het Café het Schaakbord ter bespreking van het ontwerp ongevallenwet Slechts weinige patroons waren opgekomen De verschillende hoofdstukken van het ontwerp werden ter sprake gebracht en van de verschillende bedrüven werden ongeveer de kosten opgegeven welke voor sommige bedrüven zouden moeten worden betaald daar men van meening was dat de heffing op dezelfde wfze zon zün geregeld als in Oostenrük De verschillende bedrüven zj n daar in 14 klassen verdeeld Verschillende besprekingen hadden plaats door het afdeelings Bestuur waren van het Hoofdbestuur twee vragen ontvangen en besloot men de geopperde bezwaren in een adres aan het Hoofdbestuur kenbaar te maken ook over de toezicht houdende ambtenaren was men het niet eens evenmin als met den termün van 22 dagen waarop eerst de rüksverzekeringhank met de uitkeering lou gaan aanvangen men wilde dan dadeljk met de nitkeering aanvangen omdat men als patroon dan nog zwaarder zou worden belast Na nog enkele verdere besprekingen werd de vergadering door den voorzitter den heer Dr H IJssel de Schepper gesloten Het staüon olUer ondergaat met het oog op de opening der Ceintuurbaan te Rotterdam eenigc veranderingen Zoo is men begonnen met het verlengen der beide perrons Gistermorgen bleek reeds hoe noodig die f andering is daar de eerste trein Gonda Rotterdam op het nieuwe traject 15 minuten vertraging had Men verzoekt ons mede te doelen dat mejuffrouw Polak Danie s te sHage door een sterfgeval in hare familie verhinderd is mede te werken op het concert van Enphonia Donderdag a s Hare plaats zal echter worden vervuld door mejuffrouw J Tobbe sopraan s Hiige NiEüWBRKERK a d IJbel Borocpen bü de Gereformeerde Kerk te HolljÈdscheveld de heer A van Dük cand aUrfr Kapelle a d I I el In den nacht van Zaterd ig op Zond ig i s alhier bü den bakker F gestolen f 8000 oen gouden horloge met dito ketting Een en ander was geborgen in een gesloten ladekast Men had de sleutel genomen uit de broek die aan de binnenzgde van een bedsteedeur hing De vermoedelüke dader een knecht die s weeks te voren nit den dienst was weggebleven is des avonds alhier aangehouden door de politie van Kapelle met behulp d r Rotterdamsche en na door den burgemeester van Kapelle te zün gehoord gister naar de strafgevangenis overgebracht Ammbrstol Aan den heer C Zanen Cz alhier is door den dflkstoel in het polderdistrict NederBetuwe voor f 5240 gegund het vierkanten van den dük en het maken van brikglooiingen onder Alaurik vers heidenheid Dat plotselinge sterke gemoedsaandoeningen bü menschen zekere storingen in het zeirawstelsel ten gevolge kunnen hebben welke men hysterie noemt is van algemeene bekendheid doch dat ook sommige dieren aan deze vcrschynselen bloot staan zullen slechts weinigen weten Toch is dit geen ontdekking van den laatsten tüd want een Fransche arts wist reeds in het begin dezer eeuw te vertellen van een eUjarigen hond die doordat zijn meester tegen hem in woede geraakte een hevigeu aanval van kramp kroeg welke zich telkenmale herhaalde als zün meester de kamer binnenkwam Een twee jarige dashond werd voortdurend ziek wanneer men een anderen hond in huis bracht Dan blafte hj schor verloor zgn vroolükheid at of dronk niet en scheen aan verlamming te lüden Zoodra de andere hond vertrokken was was hü weer geheel hersteld Dr Higier uit Polen publiceert eenige waarnemingen uit den jongsten tjd Een kat werd door een hond gebeten en scheen sedert dien tiJd aan het achterdeel van het lichaam te zün verlamd Na eenigen tüd wierp de dienstbode het dier van do trap en tot haar groote verbazing liep liet dier toen blgkbaar geheel hersteld weg Een ander geval betrof een kanarievogel welke zoodanig van een kat was geschrikt dat hü op den boden züner kooi roerloos bleef liggen Langzamerhand kwam het diertje weer bü doch zingen deed het niet meer Het had blükbaar door den schrik zün stemgeluid verloren iets dat by menschen vaak voorkomt In een postzegelmagazün in Den Haag liggen voor f 1000 te koop i vüfcents postzegels fontdruk met beeltenis van Koningin Wilhelmina oranje geijk de tegenwoordige driecents postzegels Gisteravond zün nabü Antwerpen de locomotief en een bagagewagen van een snelgoederentrein ontspoord De machine bekwam belangrüke sc hade terwül de wagen aan splinters werd gedrongen Het personeel kwam met den schrik vrü Veemarkt te Rotterdam Dinsdag a Mei 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer ie kwaliteit ja 2e kwaliteit 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoi v ruim aangevoerd Vette Kalveren redelijk aanvoer ie kwaliteit 28 SC kw 25 3e kw 22 cent per half Kilo Stieren redelijk aangevoard De handel was zoowel in vet vee als in mager vee vlug tot hoogept prijzen 1 kwaliteit vette kalveren beter in prijs stieren redelijk Burfferl ke Stand GEBOREN 29 April Maaike Maria ouders J van Unen en M J Berlin Franciscns Öerardns oudere T G IJsselstfln en A de Werk 1 Mei Adriana Elizabeth oudere W Simonis en K van Deelen Coraelis ottJers C Langeraar en M Zoeteman GEBUWD 2 Mei A A U Goos en A E Nichting OVERLEDEN 29 April G A Mulder 52 j A Zeverboom iS j l Duünenhnrg 7 j NIEUWE mmmw bij A van OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA letepiuMsn Mo ti Beurs van Aiiislerdaiu Vrkrs iSIotkrs I MEI 87 98 96 101 90 84 Smirund Jert Ned VV S i dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoKQj Obi Goudl 1881 88 i iTiULlnsohrunnij 1868 81 6 OoiTlim Obi in papior 1868 6 Ito in 8iljerl8 8 6 PoimiOiL 061 mot coupon 8 dito tinkel S 6S 98 98 8 108 Bl i 79 8 33V 8 106 101 s Vi lOl 101 96 746 607 103 951 08V lOl BmLim Obi Binnenl 1891 i dito Geoon 1880 4 dito bij Botbs 1889 i dito bü Hop 1889 80 4 dito in goud leen 188S 6 dito dito dito 18S4 5 SPANjii Perpet cbuld 1831 4 To Klo Qepr Conv leen 1890 4 Ge leening serie D G o leenm er e C ZoiD Ara Rep V oblg 18 I Müiloo Obi Buit 8cb 1890 6 VliMüiii Ohl 4 onbep 1881 AWIBIDAM Obligation 1886 8 BoTTElDAH Sled leeu 1894 8 NlD N Afr Haniielsr aand Ar6Dd b Tab Mü C8rli icaten Deli Maatsohappü di o Am Hypotbeekb pandbr 4 Cull Mü der Voralenl aand Gr Hypolheekb pandbr s vJ 98 204 164 100 100 981 90 SJV Il8 118 880 816 100 59 160 99 Nederlaudsche bank aand Nod HandeimaatBdb dito N W k Pao Hjp b pandbr 8 Kott Hy othe kb pandir S ütr Hjiiotheekb dito 8 OosT O i t HJng bank aand Buai Hypotbeekbankpandb 4 AllliEiKi Equt hypoth pandb 33 67V 9 I 10 23 14V 19 l 171 100 107 00 100 100 1181 UBV 8 i Maiw L G Pr Lion cert JflB Holl IJ Spoor MiJ aandJ Mij tot Eip V St Sp aand Ned lud Spoorvegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 Italië Spoorvl 1817 89 A Bobl S Zaid ital Spwmij A H obi S OLVN Warsohaa Weenenaand 4 BlJSl Gr Ru Spw Mij uLl 4 BaltiBohe dito aand Banowa dito aand 3 Ivang Dombr dito aand S avv Knrsk Oli Atoir Sp kap opl 4 lii U dito dito oblig 4 i 100 Ahbeika Cent Pao Sp MJj old 6 63 Ohio Nortb W pr C f aaud 144 dito dito Win 8t Poter obi 7 j 140 Denver Bio Gr Spm eert r a 21 Uliuoifl Central obi ill f oud 4 i 104 Loui8T Na h illiOert v aaod 66 8 Hoii o N Spw M lehïp 0 6 101 Uiai Kiniai 4pgt prof aand 14 N ïork Ontw o Wout aand dito Fonn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 St Paul Minn tl Manit obi 7 On Pao Hoof lijn ob ig 6 4ito dito Lino Col Ie hyp O 6 OilADA Can South Chert r aaod V I 0 Eallw Na lo h d o 0 Amsterd OmnibuB Mj aand Bolterd TrBmwe MaaU aand NïD Stad Amsterdam sand 3 Stad Bolterdam aand 8 BïWni Stad Antwerpen 1887 8 Slad Brussel 1836 8 Hois Theiaa Begullr Grielsob 4 OoBTENB Staataleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 m Vfr B 7 A K V l 36 11 JIIAi rELS T tlL On mAQeS Mantel Costumes Bloosea Japonstoffeii in groote verscheidenheid en Concurreerende prtjuen D iSAlIliiOlll GOUDA 30O staats loterij te Klasie Trekking ran Dinsdag 2 Mei No 18648 8000 No 4876 748J en 16068 ieder 1000 No 11894 14076 en 19186 ieder 400 No 1402 en 18664 ieder 800 No 8733 18948 13974 en 8C il ieder lOO 88 2617 6171 97 8769 0907 140 61 84 16 Ii6 69 68 87 90 244 89 6302 46 2i8t II MO 8011 II l tt i T6184 18747 84 76 16346 18006 74 73 16368 19000 96 63 16411 16 63 19111 16601 Prijsen Tan 66 306 11669 ISSM 38 74 66 47 11764 78 97 81 8t 9372 11864 18781 9481 11803 18 4 80 10 13993 89 98 14061 t Ulo 60 77 6448 9616 93 8 13067 38 88 47 I21S5 14210 13244 60 95 71 12314 73 32 K338 35 67 95 14416 18413 68 18 16554 66 14606 89 10 12559 88 00 14726 66 8171 406 94 71 0634 68 6610 46 47 40 76 87 16703 70 96 19833 19398 78 194S9 81 94 16918 19633 4 40 96 60 17054 78 17230 19626 34 68 40 83 43 19J00 67 19846 17847 til 1742 77 58 88 76 97 176IS 19919 16 30028 31 30 26 80174 39 79 17787 30814 4 3878 66 93 80 3413 87 83 609 3644 50 9762 78 9810 6749 30 85 40 98 10008 6867 94 7022 10115 64 17 93 877164 lfi307 80 34 7306 65 55 9 7527 93 7648 10311 65 U 78 30 86 75 98 10443 7 05 T 30 106 13 60 71 7830 83 7 98 9610679 804 10746 8132 10881 38 10909 8266 28 85 38 8393110 9 8468 77 79 1114991 11382 8600 62 80 76 94 1146 1 8654 86 8703 11633 8876 858962 649140 81 67 11609 3 68 66 80 80 8733 644 47 76 S978 740 77 4S 84 814 90 61 4140 12618 90 38 21 4684 97 12723 90 60 8 67 U881 71 91 18806 14948 77 67 87 16098 13918 1 106 S 6 38 74 16339 98 67 18008 1Ó418 S3 28 67 15639 91 16609 961 S7 888 89 1068 91 82 4219 1823 38 1601 6 94 87 43 80 1681 86 61 4109 82 86 43 68 178SS 39 17939 97 20811 18074 46 81 70 91 86 18170 80410 73 32 81 45 18208 84 19 20637 78 68 18101 20719 74 60 1S430 20894 S4 96 18518 20907 33 64 186 2 9 1 4 9828 18743 83 38 81 38 I 1712 98 60 4633 1808 46 19 69 29 4776 32 78 87 4S33 1930 4932 13126 03 1S331 73 13S38 20i4 6003 78 18 82 16 13400 16788 16 15803 78 61 13502 8 9 1 947 13 t3 1 19009 88 36 I9 41 3206 6119 9 71 68 G329 09 W I 2407 6531 9 76 6 6606 8619 27 70 6750 5888 6062 90 6029 94 60 2603 6164 80 67 60 16119 ADVERTENTIEN Z j die iets te vorderen iicblieii van o vcrsi lmldigd zjjn aan de Malatemchap van den Heer lüHANNES lACOHUH HERTKIjMAN in loven TeekenonderwSzer gewoond hoWieude te Gouda en aldaar 31 Maart IS Jlt overleden worden verzocht daarvan vóOr den lón MKI iianstaande opgaaf if betaling te doen ton kantore van den Notariif G C FORTUIJN DROOGLEKVEB te Gouda Orkestvereeniging Euphonia te GOUDA Goedgekenrd bü Koninkl Besluit van 23 üct 18i 7 No 47 Beschermheer do WelEd Achtb Heer R Ij MARTKNH Burgemeester van iouBA Directeur J IL li SFAA VBEIIM IM EEUTE I7ITV0EEI1TG VOOR DE LEDEN op DONDERDAG 4 UMI 1899 avonds S uur in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Met wolwillondo medewerking van Mejuffrouw 1 ToiiiiE sopraan s Hagc H H Kunstlievende leden en H H zich voor of op den avond der uitvoerig als kunstl lid aanmelden hebben vrijen toegang met twee Dames Introductie voor Dames en Vreemdelingenf 0 50 per persoon Contributie f 3 per jaar 3 Uitvoeringen Lensvelt Nicola HOFLEVERANCIER Vceneslraat iJJ den Haag UROUD Kfl BK SC IIIIIIF4UIMI K LUÏÏCHEOIT ROOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk t Het beste onsehadelyksle en s iSSbh makkclykste poetsmlddel voor Heerea en vooral dames en Kinderachoenwerk IsdeAppreluurvanC M Muller i C ♦ UI Sorlln Beuth Str l4 lVIenUIMgae l op naam en fabrieksmerk Vtrkrysbiar by HMf Winkslim In HSDiiiwsrt alBatiillH SBirirM i 8Haraal4if st byi W iar w s s a Arsbaai