Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1899

MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdcfoan H Kt ADVERTENIIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 1 Centen Groote lettere worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelcfoM Ho St De tJitgaTe dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per poat 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEMTEN DAGELIIKS VOORRADIG verscTie Aardl eziêii A BIKTVBLD Lange Tiendeweg Gouda I Gecombineerde NATUUR 6ËNEESINRMTIN6 loor pUiiteo krulden ozon water lichr lucht en Hizondere l ehandelin van ze nuwziekten verzwakkingen als gevolg van losltandigc leefwijze of jeugdige ImitensiMing I Uden hoofd en ruglijden bleekzucht maar lyden slechre bloedKmeuKlnr lekten der slofwIfiseHnir iForMlUjden rheiimatiKiiiuN jlss hias vleihten en huidziekten Uillijk pen Ision Externe liehandehng tn speciale geval jlen Prospectus op iianvrugc tenth en franco Sanatorium Arentsburgli Ivoorburg lnj nen Haag aan deCieestbrug I J TAN SGEAIEH Behang er en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behaiigselpapiereii tapijtÉjn Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LINOLEUM LOOPERS eiiTarelkleedeiijenz enz DelftscheSlaolie E CASSl TO TANDARTS Turfmarkt 171 Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en VRIJDAGS van t tot unr ZONDAGS geen spreeknar A SLEGT bereelttich aan tot bet lereren raa Ztii7 r Zeeuwsoh Tarwebrood t eent de K Q lEOWIl HAVKN 28 W0f Bekroond op de Internitiomle Tenoonitelling Tan Bakkery Maalderij en Kookkunst te i Qraotnhage met een diploma Vergald ZiWeten Medaille EiRST E NSDERUMDSCHE RIJWIELFABRIEK èirecteur H BORG E BS DEVENTER Frijzea v n f 1 Maart 1899 Model A 1 87 Model A 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 14S LUXE RIJWIELEN 160 GEWONE TOEH AC ATENES 155 LUXE ACATENES 180 P S DAMES KETTnJGRIJWIELEN op alle prgzen f 5 hooger Vraagt onze Prtjg Courant YerUseiiWMnlijieriJ f DERim Gomia SïlllE BïPöIBBilK UIJ OlLULiLWRL 1111 UllllilJUUnniV llj iJWlUiiuniuiuiJ rilnit op billpe Toorwaardea UeMleenlugen onder Kerêle U polhe rtfl errbau § op Hut en ÊMUderyen zonder Tooraitbetaling tan rente Geeft ai en 4 Vattibrieven uit legen den koers jan 9S en flM in tokken yan tOOO f 300 tOO en SO Inlichtingen te bekomen te Gouda voor de FanMrlecen b j de Heeren M J OGIKR CoKassier en Commiwionsir in Effecten loor de llfipothekeH bji den HeerW J FORTUUNDKOOGLEEVËR Haren aldaar Steeds voorradig eene mime ktuie i r Solledsle soorten JVaaim ach in es welke tot billijke prijzen worden geleverd V Dearerkieiend op afbetaling per maand en per week A LEWI INSTKICV GOUDA Kleiweg 4Q IIEUW NIEUW MIËUfW GESCHIKT VOOR Uacttlicliten Koffie en Theelicliten Welke 47i uu branden 2 en e uur brandende k 3 cent per Btuk Eenig Ageat voor Gouio en Ometreken IZAAK CATS Papiermolen CaOlJDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeliik Men behoeft hiervoor geen Olie geen Olaasje II Alleen een luoifer aansteken Is noodig Qebeel zonder gevaar voor braad aU ook zonder reuk Hel aantal zenuwkwalen ran jnnv hoompi jn af tof d vDonfKundekeütenkeneQ van apcplnfo btnenberoarte toe troUeerai nog itneili t middelen donr demediicha wetentchip anfewtad K rtt aan den nienwea tUd kont d e r toe dst eIJ door bet febmik maken van den eenvoodiKiten weg oumclljlt langa de bnld eene pliyslologlBclifl ontdekking gedaan beeft die n honderde proefnemingen Umm ovor da gelteele wereld verbreid U en terwijl cif weteneohappelilke kringea in hoortte belangHtelUng wekt tevemi eeaa weldaad blijkt to Bijn voor de aan lennwkwalen llldande monaolibeld Ueze genceawiiBB U uitgevonden door ieu f Kwcrpn i1fi Ier van Qezondtieit Ur Boman WeUamann te VUBhofen rd barnat op de on dftrvtndlnK npRf iluan in enne 0 Jarlge pralitlik I a r wnurhiBX vMn het hoor l e mnii pfr itnc wordt ii tliinrtnc Kf S ihlliteatair nd r lie buld nmiildrIIIJk kun het s fiiiw KVNtcl aieilt iirdfeh Met deze geneenwijie worden werkelijk eohltterende reaulUten vorktegM en Eli maakte loovcel opgang dat van enn Uoor den uitvinder gesehreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE harl VBcrkomlng en ganeiinB h nnim kortei tl d rfedede itledmk verio heuen ih Dit bo cjft bfvat niet alleen vorbetgroote pnbliek vpmtanubare verklaringen omtrpiit liitt wecon der nmuivrre tlieraple en de daarmede lelfa ill waiihniJlgi gf vullen vtirkr geu uitweiklng maar ook vindt meu ituailn wetenaohapjielijlie ver biiiidflHnB n nitde mcillachi blintrn dieaandRii ifi n ciwij e ewliij liio loomedo afBobrift van lal van gotui Mfllirifteu vau boogfïeiiiaaUte geuKeMkuiidigrii ouder welke F Menitre mad dr proTBSigr aiddpoiyklinlukt Parijl rus flougemont 10 Stsingret Ui mad dr pfaktiitierind genetihBer aan het krank tlNnlgin Dattloht d i Ctmrenton SanUdliritl Dr Cann to St Mn Qrotimdm mtil dr arrond arti taiahUngon O f Fornillar geneaih ar riireoteur va l tt tiotplKal Ie Agjn Qith imralli Dr SDKarlng üatteel Gutenreli Bad Ewi Dartel n i 6r genaaiheer dirtBteur der gfllvaiio th rapBiiti ili nrlDhtlng voor tanuwllldari t Parlji rui St HonorA 334 Coniul vdo Aichepbïek aiad dr ta Cnrfti Dr Buabaoh arroad arli de Zlrtnili OberaUb It iactii msd dr te WflRoen Dr C flongaval ta La farr èra Eura lid via dan Conaalt Central d tiyglkna tt da 8nnla In Franknjk im vein iiiidrreii Aan allen wlpr Kciinwiceaiei meer of minder nia i r da n l or nii Kogentinnide aeiinwiielilliiheld IIJ l n waarvan da keutnnkenen zlju areeiacha hoefdpDn moraine sobela heefdpijr btoeüandi ang irnota prikkalbaarheid gcjaagdhe J alapelaailield Italiamttijlia enruit en onbehagitijta tsaitapd verder alle zieken ilie door beroeite getroffen waiio aaBOg lijden aan de g volgen daarran sooala varlBOimlngftn oivetmogea lot ipreksn i arB tongval motlMtll iHtkan atlJfheld der gewHohten mat vaart aurenda pi n plaalsailtka twakla vanwakklng vaa gshaagee u liJ ète reeda onder geneeaknndlge belinndeling eewöuat kIJh naar door dn bekiyida middaJan U oatboudiugaan en knndwriarkanr wrijven eiectriaeeien atoomlooi af eebadanlaeii fenKilng of laal iug buDOer kwaal gevonden hebben en tMi alotta ifj dia vrees sevaelen T f r b r rte anïaattoe reden hebban wegenp veracbtjnaeleu aU iioa aMbouilaid aiatig wlan vtrriatvta Il W boafd haefdplln taal dalzellg atd Sikkarlaaan en doak4r werUn vaor iê Miaa riruUcaada Ü Mlar Eet vaerhoofd aalaing bi e oorea hal voe en van brlaaeilngla paMtalapMvaalWMéBaMvaelaa tin tu MSa dria oatagorian va xentfWlijderM all ook aaa onga msitlaa HJtfaada mm blaaknebt m breabtalooaheld ook an gezonde zaïri aaii longa parionen die veel mat bet hoofd warkia en geeftelljka reactie willen voorkomen wordt drineeod aangeraden Elch bet boven vameldo werkje taateichkfrea betwelk op Mnvmga ketleloDa enfranoo ver aonden wordt door AmeterdRin door M BOA1ir in Helllgeweg 43 Hotterdam F B vmn NA VTEV KOL F Apotbekèr Korte Hoofateeg LVtreeht LOBHY A P HTO Unilegraoht blJ da Qurdbmg F U Up de iougate kvgfennlauh medloiuate t ntDoDBtelling ia de WetMnaBn ubi SeaM vUm i n l de Xiïreren Nedaflle bekroend B y W tl i tlBfifï t K i n Mti T i B Teder zijn eïg en HH lii oiiliig§ Llinoiiade Vabrlkaiit Om ZüHcier penigc kennis vlag en gemakkeiyk Fijf Liter d i gelyk aan 10 halve flesschen KHONIIfGSLIMONAOM te maken en p1 naar keuze FRAMBOZEN CITHOEN KP RSEN üI SINAASAPPEL Per stel in de prgs franco thuis met gebruiksaanwijzing 8l H hts S 0 ctti 2 stel in eens franco 90 otê na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en vel kwikkend t Vorige jaar door ons l i UM 0 tallen verkocht Schier op ajllc plaatsen an ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond By een zeker aantal stel ik de prjjs nog lager Vraag schriftelijk de condition Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inttage Men ieder wachte ieh voor namaak Let op t adres i S DE mmn Sneek TS SÜESÜESSESISESSm tutUiM P Dor grOBêt Btfotv Mn mMn üvtent H Slo tai S trrwitut M hilam n nt uAMtfim werthlotcn Jfachnh Mun mn i Obm b UI iMift tithv mart tUt tdtmrfn H flUüeti H NT rni im Awl Mar to iMUai r ii ii t iiiin k il M nw PIlUt trk mlH m mi H t l U fÊ g iy H i i z w m we K H SIRIKMrt inmtrU lutuicl Warnung ipatentrntoUen I Te Huur terstond of later een BOVeiHUIS Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen FInwcelen Singel Xo 612 ÏUINGRINT l§CHELPC l en BIGGl LZA Ü JAN ZWAUT Pzn Bleeliersingrel R 212 P o IKE OUD £ 8CHIEDAMMEB GEITEVEE Utrkt Ynkrügbaar bjj i M PEETERS il N B Al bewijs ai ecl theid ia aaeket en kurk steedl tooi tien rui den oaam der Firm P HOPPB NIGHTCAP Stollwerck sche Borstbonbons gehbriceerd na Toorotifarift tui den Ion UnlTsrateila ProC Q tam Ho ad Dr HarlMl Bonn wbliea sedert 60 jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeeohheid en aandoening der ademingsorganen uitBteekeode diensten bewezen Bij spoedige afwisseling Tan warme en koade lucht is t bijzonder aanberelenawardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele palgea 25 cMt Alom verkrijgbaar I 5 ileuw onoTerlrollen Prof Ur l iobera welbekend UKOW XBACST UIZIB Alleen eekt met Fabriekamerk tot Toortdnrende radicale en sekere genezing t alle zelfi de meest hardnekkige zenuw ziekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek acht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spysvertering Onvermogen Irapoteni PoUutione enz Uit roerige pros pee tossen Frijipcr fie oU fl 1 fl fl S dubbele flawh 11 6 Cenlranl Depót Matth r d Vej tB ZaUbomniel IDepots M CWbflu Co Amiterdam V Happel s Gnivenhage J l slmniiiaa do Jonj J Oin Uotterdan j V ► ff t Co aoucia i n bü alle drogisten I i I II tE HUUB TEBSTONP OF LATER een BOVENHUIS Adres MAEKT 58 J E 7iNBEPA7Mm K eiwe E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVhEEN en MAKEN van Reeren ew r liliil r kle lfilft tegen de meest concnrreerende prijzen 1 Zie de Et l g Ooud Druk u i BEUI N ZP QH Kletnhaadel lo sterkeo draak BURGEMEESTER ep WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 38 Juni 1881 StaatsbUd No 97 ter openbare kennia dat bij hen is ingekomen een verzoekbchrift van de navolgende persoon waarbij VERGUNNING wordt f vraa d om m de bij ztjn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen ah Naam van den Aanduidmg der Verzoeker localiteit D van der Kist Gouwe C 72 Gouda den 3 Mei i8gg Burgemeeiiter en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BulteDlaodsch Overzlcbl De Fransche Kamer heeft op verzoek j van Dnpny besloten de behandeling dor interpellatién over de Dreylns zaak nit te stellen tot na de uitspraak van het Hof van 1 Cassatie Vlviani stelde de regeering de vraag of 1 er een onderzoek gedaan zon worden naar 1 het verduisteren van zekere stukken HiJ verheugde zich over de openbaarmaking der I verhooren en vroeg nog of de regeoring YoonwiDeiit Taa na ide uitigir ak van het I Hol maatregelen te nemen tegen alle schuldigen zonder onderscheid van rang of graad Bos drong aan op invrQheidstelling van I Picquart maar zfln verzoek werd aan derechterzpe en in het centrum slecht ontvangen I I Voorzoover de berichten strekken is van de viering van het Meifeest in Duitschland niets b zonders te vermelden In Weimar I was de optocht verboden In Hamberg namen 4600 werklui aan den 1 optocht deel hoewel het werkgeversbond 1 Lederen werkman die niet te werk kwaï I met ontslag had bedreigd 1 Het Meifeest vond in Weenen minder belangstelling dan het vorig jaar Het was mooi weer maar frisch Twintigduizend I werklui namen aan den den optocht naar 1 don Prater deel s Ochtends waren er jesen vjjftig vergaderingen waarop het algemeen stemrecht en de werkdag van acht unr I de voornaamste onderwerpen uitmaakten 1 Er gebeurde niets wat op een ongeregeldheid geleek I FEÜiLLETOX I Gedenktehriflen v n eeo Gelukioeker Naar het Fransch DOOR W NUTTERS Haar aangericht was grof misvormd afgeleeM alle uitspattingen hadden er diepe sporen op nagelaten elke ondeugd had er een afkeerwekkend stempel op gedrukt Korte stijve haren bedekten haar schedel Haar stem was grof en zwaar Deze man en vrouw waren in werkelijkheid als Toor elkaar geschapen zdowel wat beider aanleg voor de misoaxid betreft als wat hun hchaarasbouw aangaat Op het oogenblik dat de nieuwaangekpmene binnentrad rookten beiden donkere ongesneden tabak die een afschuwelijken geur versprcidde De man dien wij gadesloegen toen hij met de losgelaten elementen worstelde bleef midden in het vertrek staan en bleek een man van herculischen lichaamsbouw te zijn bijna zes voet lang goed geörenredigd De lezers kennen dezen man reeds onder zijn dubbelen naam van Jcan Paul en Carillon de vriend der jeugd van Raphael toen dezelve nog te Ville d Avray bij den schoolmeester was medephchtige van de aanranding en de mishandeling van den veldwachter welke daad hem noodzaakte I I l 11 111 JiL M IU LI l i i I LIL De Gottingsche hoogleeraar Von Bar heeft I in de Nation enn artikel geschreven over Rusland en de Vredesconferontie en vestigt j daarin de aandacht op het feit dat de meeste voorstellen door Rusland ingediend geheel in het voordeel van dat land zyn In de eerste plaats het voorstel om geen meuwerwetsche projectielen en vuurmiddelen meer in te voeren Dit is geheel in het voordeel van Rusland daar deze uitvindingen geregeld in WestEuropa geschieden Werden die nieuwe middelen afgeschaft dan zon men weer meer gevechten op korten afstand krygen de bedissing van een gevecht zon weer gaan afhangen van het aantal soldaten en hierin zgn de Westersche Staten niet opgewassen tegen Rusland Daarenboven zgn juist de oorlogen tegenwoordig minder gruwelyk door die vernieUngBwer ttuigen wgl ie korter doren een voordeel dat door het voor stel van Rusland dus weer verloren zon gaan In de tweede plaats vind de heer Von Bar het voorstel van Rusland om de effectieve sterkte van leger en vloot niettever grooten en de begrootingsposten daarvoor niet I te vermeerderen ook in het belang van dat l nd om de eenvoudige i eden dat zoo iets vel kan worden gecontroleerd in landen met een constitutioneelen regeeringsvorm maar m den autocratischen Staat Rusland zou het kunnen gebeuren at de buitenwer d niets van de begrooting gewaar werd Ook spreekt professor Von Bar nog over het facuitieve scheidsgerecht Dit voorstel vindt hy niet nieuw het is reeds aangenomen bö het Parysche tracta t van 185G en wat de uitwerking daarvan geweest is zegt Je hoogleeraar kuuneu de jaren 1866 70 i en 76 bewjjzen Volkshartstochten werjien j dergelyke bepalingen omver Ds heer Von Bar ziet over het algemeen weinig heil in de conferentie tenzy zy als eenig redmiddel om ten minste iets uit te voeren eene verbetering en uitbreiding tot stand brenge van de conventie va n Geneve president Kmger opende eergisteren de zitting van den Volksraad met een toespraak waarin h j er op wees dat de handel in het eerste kwartaal van dit jaar aanmerkelijk was toegenomen De betrekkingen met bnitenlandsche mogehdheden zyn volkomen vriendschappelyk President Kruger gelooft vast dat een afdoende oplossing weldra zal gevonden worden betreffende de wederz jdsehe internationale verhouding tusschen Transvaal en Engeland I De N Z A Spoorwegmaatschappij heeË de vlucht te nemen later op de boulevard Ra pbaels tegenstander en na de herkenning opnieuw zijn vriend van welke vriendschap de jongeling evenwel gehaast had zich te ontslaan Droeg hij ten tijde dat wij hem het laatst deden optreden in het verhaal zijns levens van Annibal aan den baron de Maubert een dichten wanordelijken baarbos thans was alles onder de schaar gevallen en was zijn sfliedei bijna glad geschoren evenals zijn gelaat dat voorheen met een vollen baard prijkte Het kan zijn dat zijn smaak zich sedert had gewijzigd het is ook mogelijk dat redenen van veiligheid hem tot deze verandering genoopt hadden Een groot blauwachtig litteeken liep van zijn voorhoofd over zijn linkeroog tot halverwege zijn wan en gai zijn aangezicht zoo iets afschuwelijks zoo iets onhcilspellends dat men hem onmogelijk langen tijd kon aanzien zonder te huiveren De jenkman want hij kon hoogstens dertig I jaren tellen wierp zijn mantel at en slingerde denzelve in een hoek maakte daarop de riempjes los die zijn pet op het hoofd bevestigd hielden en ging zich voor het vuur staan warmen De man en de vrouw keken elkaar aan met een mengeling van nieuwsgierigheid en van wantrouwert in hun blik Hhjkbaar zagen zij voor het eerst van hun leven hun gast Carillon bemerkte deze teekenen van raistrou I wen en begon luid te lachen met een onaangenaam schamper keelgeluid Kom papa Tourniquet zeide hij vervolgens beschouw me maar eens op uw gemak doe maar I net all uw ega bet puik der vrouwen die mij aan den Staat twee millioen Pond Sterling betaald waardoor het niet noodig geworden 18 vooreerst een leening i sluiten De opbrengst der goudmynen in het afgeloopen jaar steeg tot28i pCt vandegehcele opbrenMt der goudmijnen op de aarde De President hoopt in den loop dezer Volksraad zitting de voorstellen te kunnen mededeelen die hem gedaan zyn betreffende de bewaaren btandplaatsenendedynaraietfabricatie P worden onderhandelingen gevoerd voor de benoeming van een competente flnancieele commissie Verspreide Berichten IIKEYFIJS Met behulp van de medewerking van een vrienA reconstitaeert de Figaro in vyf k lomraeH het getuigenis dat dn Paty de lam verlede Zaterdag oor het Hebvan cassatie alle kimcrs vereenigd heeft afgelegd Du Paty wide dat hy altyd op bevel gehandeld had ttjj herinnerde eraan in 1894 gevraagd te hebben dat Picquart met het voorloopig onder ek van het Dreyfus procos zou belast worde maar dat generaal do Boisdeffre weigerde Het rapport van du Paty concludeerde niet dat Dreyfus schuldig was maar iette eenvoudig de feiten uiteen Du Paty niaakte er Cavaignac opmerkzaam op dat HOT stuk van Henry valseh was maar Oavaignac antwoordde dat hy zich metzjjn eigen zaken moest bemoeien Het getuigenis van du Paty maakte sensatie De part corresp van het Handb schryft Les droits de l homme vaji heden bevat een bericht dat ik niet zonder het meeste voorbehoud mededeel Het is zoo erg dat ondanks al hetgene wat wy gehoord hebben ik nog weiger er aan te gelooven Zooalb men weet zi n by de instructie der zaak door Du Paty verschillende brieven ove militaire aangelegenheden aan Dreyfus gedicteerd ten einde uTs vergelykingsstukken voor het schrift van het borderau gebipikt te worden Volgens gemeld blad nu zou een dezer dictees in 189Ï by het gelieime dossier gevoegd zyn en aan de rechters zyn voorgelegd als een authentiek stuk door Dreyfus geschreven naar Schwarzkoppen gezonden en onderschept Het zou dus als bewys van het verraad hebben moeten dienen DUITflCHLAKD Ren hevigi brand heeft Zondag op de Germaniawerf van Krupp te Kiel gewoed Een aantal magazynen en werkplaatsen zyn in de vlammen opgegaan doch de in aaiibouw bekijkt als een vreemdsoortig Ijeest neem mij maar terdege op prent mijn traai aangezicht goed in uw geheugen om mij later des te beter te kunnen herkennen want ik hoop van harie dat het Inj deze onze eerste kennismaking niet zal blijvea Neen daarom ben ik veel te blij met u in aanraking te zijn gekomea i Gi kent ons waarde vriend ix zeide de man papa Tourniquet genoemd Het staat aan u dat uit te maken Ik heb een naam genoemd aan u om uit te maken of ge werkelijk zijt dien ik meen t Waar komt ge vandaan ft tWaar ik vandaan kom Ja Wel duivehi wat doet dat er toe Misschien vah een gezelschap een bruiloft eeri trouwpartij misschien vandaag uit het bagno ontslagen of uit de gevangenis ontsnapt Ik kan honderd dingen ten antwoord even zonder dat gij zoudt kunnen uitmaken of ik de waarheid getrouw blijf Maar wat kom je hier doen f Wie zendt u f Hebt gij aanbevelingen Geen enkele dan mijn verleden dat mij in kringen als de uwe altijd een goede ontvangst waarborgt Maar hoe zijt ge het wachtwoord zoo nauwkeurig te weten gekomen Van een vriend t Die zich noemt € Fil en Quatre Eensklaps verdween het air reserve alle terughoudendheid en wantrouwen werden als met een tooverskg weggenomen zyudc oorlogschepen konden hoewel möt moeite voor schade bewaard blyvcn Zoo bleven ook de meeste teekeningen en plannen gespaUrd Men ifteent dat de oorzaak gezocht moet worden in een ongeluk met de electrische geleiding De arbeid schijnt niet onderbroken te zullou worden OOSTBHBIJK Ho ii ABIJE Ken kaarsen en Zeepfabriek te Budapest is Zondag geheel afgebrand De schade wordt op een milUoen gesteld Iti personen liepen verwondingen op by den blusschingsarbeid De oorzaak bleef onbekend Rusland Een telegram nit Warschau aan de Berlynsche bladen spreekt van een ernstig mijnongeluk in de Ktsihnar goudmyn naby Troigk gebeurd Ken schacht waarin honderd mannen werkten stortts in door binnenstroom end Water en twee en zestig ongelukkigen werden gedood Met zeer veel moeite slaagde men er in de overigen te redden de meesten hunner waren ernstig gekwetst EsuKIiANl Twee waggons van een ploiziertrein naar Rochester op do Ontarioiyn gevuld met rei igers reden van de rails af en sloegen ouu Het ongeval gebeurde een halve myl uoordelyk van Rochester Vijftig personen werden gewond waarvan een twaalftal ernstig Er waren drie dooden BINNENLAND 8Ï ATEN GENERAAL Zitting van Dinsdag 2 Mei In deze zitting werden aangenomen eenige naturalisstiewetten en byhandeld die ot aankoop voor f 7H K i van een gebouw aan de Prinsessegracht voor de tydelyke huisvesting van het gerechtshof welke aankoop bestreden werd door de heeren Bouman en Kerdijk die protesteerden tegen den aankoop bij voorkeur van huizen op deftige standen Do fiegeering betoogde dat de voorgestelde aankoop het minste kost en het gerechtsgebouw bouwvallig is maar i j kon den heer Veegens toch niet verzekeren dat het gerechtshof in de grafelyke zalen zal terugkeeren Hierop werd het ontwerp tot aankoop verworpen met 43 tegen 28 stemmen De inlichtingen in zake het reglemen t op de lage verveningen buiten de Frieschc veen AhU nep hij uit gij kent onzen vriend Filen Quatre U Zeer intiem i iEen flinke kerel niet waar een degelijke jongen die alles aandurft Ja een slimme vos men kan niet teveel van hem zeggen c iWcl zoo kent ge hem dan is t wat anders Dan zijt ge welkom A la bonne heure Zeker altijd welkom Kom aan de tafel zet u neer aan on en disch iDat noem ik gastvrijheid Nu ik heb ook wel wat noodig tStop een pijp Ge ziet ik l en al be ig Wat drinkt ge Een glas wijn een blok eau de vie brandewijn t Laatste maar Bedien u dan maar zelf Hier is de flesch daar een glas Ga uw gang Merci Carillon schonk zich een glas in stak zijn pijp aan en nam de meest gemakkelijke houding aan en begon te dampen als een s hoor teen Kwaad weer buiten geloof ik vroeg de gastheer het gesprek hervattende Praat er me met van man t Is of de hel losgelaten is De wind sloeg me nu en dan tegen de straat De sneeuw verblindde mijn oogen Ik dacht er nooit te komen Zoo donker dat je haast je voeten niet verzetten durft Wêrdt verveiid