Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1899

sische Vorsten Verder wordt er gedurende de conferentie gevestigd een militaire wacht waarvoor de gebouwen aanwezig zijn zullen de toegangsliekken tot het voorplein aan do zijde van het Bosch en het Bezoidenhout gesloten worden en van schildwachten voorzien en zal de omtrek worden bewaakt door rijksveldwacht Zooals wij reeds vermeldden hebben oenige marineofflcieren een klacht ingediend naar aanleiding van een preek door ds De Koe te Helder bg de doopplechtigheid van faun kinderen gehouden De bedoelde officieren zoo wordt aan het Hbld geschreven zaten met hun familie in de voorste rjj met hun gezicht naar het overige publiek toe Ds De Koe preekte over karakter en eindigde ijn preek met eenige voorbeelden te geven Als voorbeeld van karakter noemde hjj den visschersinan en als voorbeeld van karakterloosheid den marineman die steeds mopperende niet de minste roeping gevoelende voor hot beroep dat hg koos alleen uitziet naar het oogenblik waarop hfl aan het eind van de maand zijn traktement zal opstrijken Het verdere gedeelte van de preek was gericht tegen het kapitaal dat gebrnikt wordt om de arbeiders te verdrukken De officieren hebben bfl de marine autoriteiten en bii den kerkeraad klachten ingediend Gemengde Berichten Z K H Prins Albrecht van Prnisen vergezeld van zgii jongsten zoon Prins Friedrich Wilhelm van Pruisen wordt heden 3 Mei des avonds 9 uur op zijh terugreis van Engeland naar Brunswijk met gevolg aan station HoUandsche Spoor te s Qravenhage verwacht om zich naar zijn buitenverblijf Rusthof bij Voorburg te begeven on aldaar tot en met 5 Mei te verblijven Men meldt uit Nienwenhoorn Gister werd de zoogenaamde knechtsmarkt alhier gehouden Daar de vraag het aanbod overtrof konden de knechts hoogere loonen bedingen dan vorige jaren Er werden nu boereuknechts gehuurd voor f 120 on f 130 andore jaren meesten de boeren slechts van 1 85 tot 100 besteden iisteren heeft de justitie van Breda ui het kantoor van den gearresteerden expediteur L te Eozendaal een uitgebreid onderzoek ingesteld waarbij de gearresteerde zelf onder geleide van marechaussees tegenwoordig was Het onderzoek donrdé den goheeien dag oen groot aantal nieuwsgierigen waren op de been Des avonds is L weder naar Breda teruggevoerd Do ryks kierk A de G zal vermoedelijk heden gehoord worden Te Tilburg heeft de drank weer oen slachtoffer geeischt Zekere E die in de herberg van W ruzie begon te maken omdat hem drank geweigerd werd ontving bj de worsteling die ontstond om hem te verwijderen mot een groote schaaf zoo n hevigen slag op hot hoofd dat hij gistermorgen is overleden Gearresteerd zijn drie personen W v V en B De verslagene wa een berucht en Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1899 Aangevangen I Mei TUd van Greenwich R OUDl BOTTItDAMrio ru U Sl 18 18 18 58 1 15 S ll 8 86 8 48 9 54 10 49 11 19 9 K 1 1 7 1 14 1 88 11 98 11 85 11 41 t 11 61 11 89 6 40 8 80 7 38 46 10 11 11 18 i A lMa Ie aa Se kluM Sitn bijbetalea y Op deia treüun tgn Zondig UuniliK en Dinedeg MndMgaohe ntoqrbüjetten Toor de 3e kl verkrügbw tegen enkelen vrtchtprüi B HoUandjche Spoor BOTTEBOlH OOVDt Tiei thh o ir f j M 11 87 U 48 10 7 16 7 87 l ht 40 d 8 14 9 00 lO n 9 18 10 19 10 19 10 88 10 48 10 17 I 1 B i 6J18 18 11 54 IIM 18 84 1 18 Alleen Ie en ïe Uu eitr brtju FMnltatief op den loop k n niet gereke nd orin fl Bellaa K te poor OOUÜA UËN HaAO rioe ieriÉ l Qi 1 01 8 14 8 46 4 18 4 55 6 98 1 U 6 07 1 W 6 18 l S 6 89 1 80 1 48 i 48 4 15 4 4J 5 87 5 66 11 18 6 49 16 7 17 7 89 7 6 8 80 8 1 18 10 18 10 Ei 10 40 8 U 10 18 8 10 17 Mi E 10 89 15 41 7 4S 8 06 8 41 8 48 8 II l O 10 44 10 68 11 07 10 1 11 16 11 18 11 80 11 41 11 56 10 46 11 46 l 11 44 10 80 1 85 8 41 3 00 4 01 4 90 4 46 6 80 8 18 1 41 4 18 1 55 4 40 8 80 0 4 61 8 9 17 3 14 8 97 7 6 01 5 18 8 00 lt 60 11 97 11 85 18 69 8 81 10 11 10 17 lO il 10 48 I0 4 06 1 06 7 80 7 46 11 67 H 0 UJ7 9 97 10 18 74J 8 11 Hnrmomkntrei Heen 1 en 8 klu rtl beulen V eu g voor de Hi nBrwkelen AnuterdM vi P nt rri n fi o ü l A A vt r rt II D A M y ndt 9 Hf J8 10 57 U 08 4 O 5 90 7 98 M 10 10 110 AlutW 8 019 05 10 16 19 4818 57 4 67 87 8 16 10 01 il 7 11 5 AnutO 8 19 90 10 80 108 1 10 619 8 8010 18 118 19 07 g 6 47 O 1 n A U I R ec II I leinm 10 1 10 67 18 00 t 40 9 80 8 17 4 38 11 14 u 8i 8 45 8 S4 10 61 11 46 U l l 3 O 6 04 r r f 5 97 65 7 18 8 80 8 49 S SO 10 15 lO SS 11 S 19 09 1 87 S 08 3 0 8 69 t 48 6 88 41 53 7 6S 9 19 10 00 10 84 8 14 10 S8 11 66 a 97 4 8 7 9 l 10 64 V n t CS 7 05 3 10 8 06 11 16 9 SSJ 46 4 45 8 80 7 45 9 4Ami V 7 80 8 96 9 90 11 80 3 08 4 00 5 00 8 86 8 00 10 0 nnu l iiv 1 t VLO 19 61 8 6 4 47 6 49 7 49 8 49 11 O 481 7 8 Ia 777 lil JO 1 1 Im uI hTu iV6 i 0 3 40 8 5 4 4 6 1 7 1 M 10 0 10 11 10 polders werden Toor kennisgeving aangenomen na intrelcking der conclusie van de commissie met het oog op de toegezegde wetteiyice regeling In zake de regeling van het beheer en onderhond der Linge ndersteundeii de heereri De Beanlort en Tydemau de conclusie ten voordeele van staatsheheer van het vaarwater De Minister van Waterstaat achtte den staat daartoe niet verplicht maar is voor bebakening Te 1 ving de interpellatie van Dr Kuyper aan De interpellant stelde vier vragen lo Is het gerucht waar dat de Oranje Vrijstaat en de Zuid Alrikaanschc Eepnblielf nietzfln genoodigdV 2o Zoo ja zjjn er pogingen aangewend deze staten alsnog uit te noudigen en waarop z jn eventneele pogingen afgestuit 80 Zijn die pogingen gestaakt na of vOor de definitieve aanvaarding der conferentie in Den Haag ï 4o Wil de minister de deelneming van beide staten zoo mogelijk alsnog verzekeren Spr betoogde dat de Transvaal geheel vrg is en onafhankelijk van Kngcland en niet behoefde rekening te houden met de conventie van 1884 Dit over het hoofd te zien is een internationale düodverklaring J De minister van buitenlandsche zaken antwoordde lo Beide Hiaten stonden niet op de Ijjstj maar vAor het vaststellen van de lijtten hebben vertrouwelijke besprekingen daarover plaats gehad 2o De minister heeft den indruk gekregen dat het nitnoodigcn van de ZuidAfri kaansche Republiek liet tot stand komen der conferentie in gevaar zou brengen en aan de zelfstandigheid van de Transvaal schade zou kannen toebrengen 3o De bespreking lieeft plaats gehad na aanneming van de invitatie om de conferentie in Den Haag to houden 4o De minister is niet geneigd nadere onderhandelingen aan te knoopan Dr Kuyper verklaarde daarop thans aan den vooravond der conferentie der regecring geen moeilijkheden in den weg te willen leggen en zich voor te behouden later op deze zaak terug te komen De interpellatie was hiermede geëindigd Het ontwerp tot overneming der verordening op den locaalspoorweg is aangenomen Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem werd gedurende do maand April bezocht door 1097 personen Uo Tentoonstelling der afgietsels van de Hindoe Oudhedon zul gedurende do maand Mei nog geopend blijven Op hot Huis ten Bosch is men druk in de weSr met de inrichting van dat paleis tot vergaderlokaal der vredesconferentie Het park opnieuw aangelegd wordt voorzien van stamrozen en andere zeldzame planten De biljartzaal wordt ingericht tot dèjeunerzaal andere vertrekken tot werkkamers voor den chef van het protocol jhr Van Eysden en dS hem toegevoegde diplomatieke en miUtaire secretarissen en ambtenaren van het departement van buitenlandsche zaken W fl 8 88 9 01 8 46 8 61 8 59 08 9 19 t i 7 80 7 88 8 19 do 7 17 doudi UonnlrMhl Hituwarlnrli 7 84 O HI Ratlordun M 80 7 50 EottordtmD P Eotterilam B i Allcm a Dim i 8 48 Bottardun Baurs Rotlardam D F Botterdom M Oapuiis Nieuwerlurk Uoordraoht Soidl 6 45 t 6 8 0 8 14 8 80 4 46 4 55 5 04 6 11 6 17 e i 7 44 w 7 95 1 0 8 43 8 48 J al 9 00 7 18 01 8 08 9 91 8 07 86 10 8 Ooudt ZtTnliuiMii Mo rlnpella 8MterneeivZ g urd Voorburg Hm S 49 6 48 e 08 8 18 S 84 Htge Voorburg ZMUm Z i Mt Zetonhuii Mo ro Orad M 9 84 7 90 83 5 80 6 36 6 48 8 03 9 07 olid Oudew Vo rd l tr l i 7 4 8 SS 8 66 8t ütreolit Wo r ln 6 16 68 Vorder bestaat hel plan de verschillende zalen die voor de conferentie dienst zullen doen te versieren met portretten van Rus gevaarlijk sujet die dien dag drie processen wegens dronkenschap en verzet tegen de politie beliep De Ceintnurbaan te Rotterdam De in gebruikneming der Ceintuurbaan veroorzaakte eergisteren heel wat onaangename ervaringen Zjj die aan Eotterdam Benrs en D P via Gouda met hnn kilometerboekje naar Amsterdam wilden gaan werden wegens het 5 K M langere traject voor zooveel op hun boekje gecrediteerd Bedoelde reizigers waren genoodzaakt van de route over de Ceintuurbaan per Staatsspoor gebruik te maken daar de z g Beurstrein die te 12 10 stadstijd van station Maas naar Amsterdam vertrok thans te U 50 van de Beurs vertrekt Belangstellenden die eergisteren langs deceintuurbaan een spoorritje rond de stadwilden maken zagen zich teleurgesteld wijlmen aan het station Maas nog geen kaartjesen ook geen instructies had Wel vertrokkener in beide richtingen vier locaaltreinen dochde reizigers stonden op de perrons zonderkaartjes evenals de bureaulisten Tel Ook dit jaar en wel in het najaar zal onder de ambtenaren bj den actieven dienst van s rijks belasting weder een aanzienlijke promotie plaats hebben in het bijzonder onder de kommiezen He en 4e klasse Posterijen en Telegraphic Vacante directies Post en telegraafkantoor Hilversum Jaarwedde f 2900 en vrije woning Pensioensgrondslag f 3300 Borgtocht 1 20 000 reëel Door deze aankondiging komt die van het enkelvoudig postkantoor te vervallen Post en telegraafkantoor Assen laarwedde 1 2700 en vrje woning Peiisioensgrondslag t 3050 Borgtocht t 13 57 5 refeel Post en telegraafkantoor Boskoop Jaarwedde f 1700 en vrije woning Pensioensgrondslag f 1950 Borgtocht t 1823 reëel Post eu telegraafkantoor Uithuizen Jaarwedde f 1600 en vrije woning Pensioensgrondslag f 1850 Borgtocht f 6456 reëel Post en telegraafkantoor Haarlemmermeer Jaarwedde f 1800 en vrije woning Pensioensgrondslag f 20 50 Borgtocht f 10 786 reëel Post en telegraafkantoor Texel Jaarwedde f 1800 en vrije woning Pensioensgrondslag f 2050 Borgtocht f 12 767 Ülschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vri heid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 No 17 de postumbtenaren voor de vier eerstgemelde en de telegraafambtenaren voor de beide laatstgemelde directies den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 15 Mei a s Benoemd 1 Mei Tot bureeiambtenaar der posterijen en telegraphie 2de klasse de klerk der posterijen Iste klasse T J F Corstens m 4 1 4 89 4 48 4 55 6 08 g t O 4 40 ir 5 18 4 16 4 SJ 4 47 4 64 1 8 07 8 05 1 44 8 58 1 64 01 i 08 8 14 i a5 1 11 8 10 89 10 48 S 48 lO Kt 1 U 18 Oi ii 66 7 10 Mi 7 18 3 40 7 89 7 11 3 de adsistenten J 6 A Lieffering on J J Verstege allen werkzaam bj den controleurmagazjumeester bij de posterijen en telegraphie te Haarlem de adsistenten H Smids W B Pippjn J A Hazeloop en J Bakker werkzaam op de bnreelen van de Inspecteurs der posterijen en telegriyihie resp te Leeuwarden Amsterdam sHer togenbosch en Arnhem tot bureelambtenaar der posterijen en telegraphie 3de klasse ter herstellingswerkplaats van de Rijkstelegraaf W E H Zittersteyn thans 2de klerk bij het Hoofdbestuur de adsistenten W A Laurense Jr en L N Weber werkzaam op de bureelen van de Inspecteurs der posterjen en tele graphic resp te Middelburg en Utrecht de adsistent M Snappenburg werkzaam ten bureele van den controleurmagazün meester hjj de posterijen en telegraphie te Haarlem en J Gerritsen werkzaam ten bureele van den Inspecteur der posterijen en telegraphie te Zwolle 1 Juni Tot directeur van het postkantoor te Onderdendam L C W ten Brummeler thans directeur van het post en telegraafkantoor te Texel 16 Juni Tot directeur van het postkantoor te Helder M C Hennequin thans commies der posterijen 1ste klasse te s Hertogenbosch 1 Juli Tot directeur vnn het telegraafkantoor te Alkmaar E J Veldhnyzen thans directeur van het post en telegraafkantoor te Boskoop tot directeur van het postkantoor te Groningen H W de Ridder thans directeur van het post en telegraafkantoor te Assen tot directeur van het post en telegraafkantoür te Valkenburg J P Schoonhoven thans in geljjke betrekking te Uithuizen Verplaatst 1 Mei De surnumerairs der posterijen en telegraphie mej A J van de Ven Sauveur van Cnlenborg naar Utrecht postkantoor en H Schipper van Bnssnm naar Haarlem postkantoor onder intrekking van hunne verplaatsing resp naar Haarlem postkantoor en Utrecht postkantoor de klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse H H Fikkers van Hoogezand naar Enschede de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse mej A 6 Bordewijk van Rotterdam telegraafkantoor naar Weesp en W J Oljj van Weesp naar Amsterdam telegraafkantoor Eervol ontslagen 1 Mei De telegraflst mej C A de Vries te Amsterdam 1 Juli De directeur van het post en telegraafkantoor te Haarlemmermeer H J van Batenburg I = De laai en de vereenvoudigde spelling Lezing in de Publieke Vergadering van Dinsdag 25 April 1899 10 89 10 17 D U 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 8 17 8 99 7 C 8 03 8 10 8 17 S 8 8 60 9 8 9 58 10 08 10 16 10 88 58 10 88 ir J7 14 41 8 47 8 18 MO 10 41 O 7 65 7 00 7 41 48 9 49 10 03 10 18 10 85 7 87 8 10 8 J8 9 98 Ik hoor hier en daar n bedenking Is t niet lelik altijd dtl Ik antwoord Is het Beschaafde Nederlands lelik f Is het spreken van uw Moeder is het spreken van uw dochters lelik En uw Engels dat ü zo graag leest is het lelik f Als uw oor zich is n poosje geoefend heeft in t horen van uw eigen taal dan zult ü Dien Jan vind ik een naren jongen onuitstaanbaar gaan vmden 01 de dichters dan tó armen wel zullen willen ontberen f Dat moeten ziJ zeil weten Daar hebben wij niet meejnodig Wij hebben het over di Algtmmt taal over de Praktgk van het Leven over het Algemene Schrijven Ik hoor iemand zeggen Als we geen dm meer schrijven wordt dan niet heel veel onduidelik je ziet er toch zómaar de naamval aan Ik antwoord En hoe maakt n het dan met de vrouveliht woorden meer dan de helft van de woorden faèèft immers nooit geen n n Zin die dnidelik is als er in de vierde naamval n moeder of n zueitr in voorkomt wordt diezelfde zin onduidelik als er n tader of een broeder in komt n Zin metli n tafel tafel heeft dt wordt die onduidelik als er n stoel in plaats van n tafel in is tyProef op deleom denk aan uw dagelikse spreken aan mijn spreken dezen avond gebeurt het ü ooit in gesprek met n ander dat n noch eens i Wnvragen moet omdat u de naamval niet duide ik is f En denk aan Uw Engels is er éene taal soms die er tJEngels in overtreft om met dierektwerkende presiesheid aüee te zeggen t Indien we niet nit de ouwe school waren M n Hoorders we zouden niet op het iedèè komen of n taal zonder buiging wel van presiose en heldere zegging kon zijn We zouden van zelf bedenken dat gèèn woord immers op zich zelf staat in de taal dat taal in zinnen bestaat en daarin elk woord in verband met mèèr woorden en in den regel elke zm in verband ook met uèèr zinnen waarbij komt om van aksent en ritme te zwijgen dat in buigingsloze talen zich n eigenaardige woordschikking ontwikkelt Opmerken wil ik nog even dat bhjftj al wat van buiging i gebleven eRijke belaetingen e weretda loop lande wijs lande eer t Kc ninkrijk der Nederlanden a avonds en i morgenen om den broode op den daur aan den drank aan den dijk jagen onder den duim voor den dag komen Looft den Heer dit en meer dat in Beschaafd Nederlands werkelik gehoord wordt net als Den Haag Den Briel e d dat blijft natuurlik om dat het er t Voor t overige geldt al het opgemerkte ook voor deze die wie en de bijaoeglike naamwoorden Dat de dichters zelf moeten weten wat ze doen dat herhül ik nog is En de redenaars ook Maar als ik n redenaar was dan zou ik het niet willen zi n en ik zou n Spreker worden ik zou in levende taal willen spreken als ik levend was Ik eindig hierover met nochmaals n uitspraak van de praktiese omzichtige Uosijn Wy dienen ons buigingsstelsel te herzien schrift en spraak in overeenstemming te brengen D n eerst spreken en schrjjven fffe grammatisch juist Naar mijn bescheiden meening maken we ons voor de oogen van alle vreemdelingen belachelijk door als vrouwelik op te vatten en te verbuigen wat de Aigemeene Taal met een hij aanduidt Waarop berust het vrouwelik geslacht rfèr sabel P een huzarenofflcier trekt hem de oppasser póètst hem hèm die volgens het reglement een tij is Een beschaafd man kan als hij wü elke spelling ook de moeielpste de ongeHjjmdste aanleeren Maar geen sterveling heeft de geslachten der duizenden Nederlandse zelfstandige naamwoorden in zj n hoofd Daarom lait ons dreigen en slaan met dt stok de degen de sabel en zorgen we dat Uj goed aan komt onverschillig of veel eeuwen geleden een enkele dezer een zij was Te eischen dat een beschaafd acteur van een bloem zegt dat hij Aoor ontbladert van een roos dat hij haar in het knoopsgat gestoken van een courant dat hy Aaar of ze gelezen heeft dat is in lijnrechten strijd met dl besehaarde taal Nu over de ch Wordt vervolgd Rechtzaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werd gisteren do uitspraak in de zaak tegen den 33 jarigen H J de W geneesheer te Zevenhuizen beklaagd van overtreding der wet op de artsenijbereidknnde ambtshalve 8 dagen uitgesteld STADSNIEUWS GOUDA 3 Mei 1899 Het departement Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen hield gisterenavond eene gewone vergadering tot het behandelen van de aangelegenheden van de Spaar en Hulpbank en verder aan de orde zijnde onderwerpen De rekening der Spaar en Hulpbank werd goedgekeurd Tot commissarissen der Spaarbank werden de aftredende leden de hh G C Fortuijn Droogleever Mr D N Brouwer C G van der Post A Steensma en N van Krimpen herbenoemd Tot afgevaardigden ter aigemeene vergadering werden gekozen de hh D Ruijter en C D Julius tot plaatsvervangers de hh C W van de Velde en L R Oldeman Tot bestuurslid van het Departement werd gekozen de heer Dr L A Keeper en tot bestuurslid van de Volksleeszaal de heer Dr R A M Stavenisse de Brauw Bij Konmkljjk besluit is benoemd tot inspecteur der directe belastingen invoerrechten en accijnzen te Gouda de heer B Formijne Door Burgemeester en Wethouders zynde volgende ingekomen stukken aan deRaadsleden toegezonden No iO Gouda 2 Mei 1899 Onderwerp Voorilraeht MarklmeeaUr Ter vervulling der vacature ontstaan door het met ingang van 1 5 dezer aan C P Barneveid verleende eervol ontslag hebben wij de eer den Raad voor oene benoeming tot marktmeester der week en jaarmarkten ingevolge artikel 6 der op 24 Maart jl onder No 21 vastgestelde Instructie voor te dragen F WEIL I BIK Jr S H vanJMAAREN Wy geven voorts in overweging de benoeming te doen zijn voor één aar 5 No 41 Gouda 2 Mei 1899 Onderwerp Yoordrnf hteu BrugioacMer en Sliiitihneeht By ons rapport van 25 April j i No 35 droegen wij den Raad voor eene benoeming tot brugwachter aan de bruggen op de Gouwe tegenover de Turfmarkt en by het Rutterdamsche Veer in de eerste plaats voor den aluisknecht Simon Sanders wiens bestendiging als slnisknecht door herhaald plichtsverzuim ongewenscht was Tot die voordracht vonden wy vryheid omdat Sanders gedurende de ziekte van den inmiddels overleden brugwachter E Luxen met de bediening dier bruggen belast in de voorafgaande weken blgken gat zjin plicht beter te willen vervullen en wyl wy hoopten dat hem een anders onvermydeiyk ontslag uit den dienst der gemeente door verandering van omgeving wellicht zou kunnen worden bespaard Tot ons leedwezen is die hoop echter ydel gebleken Sanders is toch om van kleine tekortkomingen niet te spreken op Zondagmorgen 30 April j l de oorzaak geweest van ergeriyke van een gemeenteambtenaar niet te dulden tooneeleu wy hebben hem daarom by ons besluit van heden in zyne betrekking geschorst en achten het noodig dat hy uit den dienst der gemeente wordt verwydcrd wy hebben mitsdien de eer den Raad in overweging te geven 8 Sanders te ontslaan als slnisknecht Met intrekking van ons vooratel van 25 April jl No 35 hebben wy voorts de eer voor te dragen I voor eene benoemingijvan brugwachter aan de bruggen op de Gouwe tegenoverde Turfmarkt en by het Rotterdamsche Veer HÜBERTUS ENGELHARD PIETER ABBEMA EVERT VAN BEEK II voor eene benoeming tot sluisknapht ingeval aan S Sanders ontslag wordt verleend PIETER ABBEMA HUBERTU8 ENGELHARD JOHANNES KOEMANS HAASTaEcuT In de Vrydagavond gehoudene huishoudeliJke vergadering van het Nut werd besloten geen afgevaardigde te zenden naar de aigemeene vergadering te Amsterdam Voorts werden herbenoemd de heeren J C Mulder als bestuurslid i J M Kroon als commissaris der naai en breischool en C Viruly en J C Muller als directeuren der spaarbank Nog werden gekozen de heeren J C Idenburg en Ac Munnling om de rekening der nutsspaurbonk over het boekjaar 1897 1898 na te zien en tot directeur der nntsspaarbank de heer D Verkerk inplaats van wylen den hper C Den Baars Zondag nam DrrJ C Pool afscheid van zyne gemeente na eene boeiende rede naar aanleiding van Handelingen der Apostelen hoofdstuk 18 vers 20 en 21a Een zeer tairyk publiek was in het gebouw der Hervormde Kerk aanwezig By het einde werd hem staande toegezongen Psalm 121 4 OüDEWATER Alllier heeft zich eene commissie gevormd van 15 ingezetenen om aan Dr H P Van Praag die den 26sten Mei e k den dag hoopt te herdenken waarop hy zich voor 60 jaren te dezer stede als geneesheer vestigde een blyk van waardeering aan te bieden Beroepen in de Gereformeerde Kerk te Overschild de heer A van Djjk cand te Nieuwerkerk ad IJsel BoDxaiuvE Alhier is een vereeniging Oranje Boven I opgericht ten doel hebbendo de troonsbestygina van H M de Koningin om de 5 jaren leestelyk te herdenken door het honden van een gecostumeerden optocht en oudere feestelykheden Een bestuur is reeds gekozen nl de heer J A Van Öhesel Grothe tot voorzitter de heer P Goebel tot secretaris en de heer S D Boonzaayer tot penningmeester Voor het eerste Instrumfeest heeft de vereeniging reeds toezegging om over f 350 te beschikken Polsbroek In de Vrydag gehouden aigemeene vergaderhig waarin 17 leden tegenwoordig waren is goedgekeurd de rekening van de Polsbroekerdamscho IJsclub over het dienstjaar 1898 9 De ontvangsten bedragen fl55 38t de uitgaven 16 30 zoodat de rekening een batig slot oplevert van f 150 081 Van dit bedrag is f 125 belegd in de rykspostspaarbank Kantonserecht U Gouda Zitting van Woondag 3 Mei 1899 De volgende personen zyn veroordeeld wegens Overtreding Prov reglement J V O te Reenwyk tot f 2 of 1 dag h Politie overtreding te Gouda P W M Pzn te Gouda tot f 3 of 3 dagen h Overtreding strafwet en pplitie verordening te Gouda P B te Gouda tot 3 dagen h en f 1 of 2 d h Overtreding strafwet P V d H te Jouderak tot f 2 of 2 d h C P W D te Gouda vrygesprokon Visschcry overtreding M K te Gouda vrygesprokon Overtreding wet op S S B V d B te Gouda vrygesprokon Overtreding Prov reglement 5 B te Reenwyk eu K V te Nieuwerkerka d IJsel ieder tot f 1 of 1 dag h R V E te Waddingbveen tot f 3 of 3 dagen h Politie overtreding te Gouda L M en A v d L te Gouda ieder tot f 1 of 1 dag h J V d M en B M J G te Gouda No 1 tot t2 of 2 dagen h en No 2 tot f 1 of 2 d h J A te Gouda tot f 2 of 2 dageii b J H B te Gouda tot f 0 50 of l dag h T A P te Gouda tot f 1 of 2 dagen h P K te Reenwyk en J v d 8 te Gouderak ieder tot f 0 50 of 1 dag h Openbare dronkenschap J V D te Gouda tot f 2 of 2 dagen h C G d J L M W K A H Ü M J H en G H allen te Gouda ieder totf 1 o 2 d 6 v I te Gouda tot 1 3 of 3 dagen b J S en J V V te Gouda J M zwervende en P P te Waddingsveen ieder tot f 1 of 2 dagen h Openbare dronkenschap 12de herhaling H J K te Gouda tot 2 dagen h en 1 jaar opzending naar eene rijkswerkinrichting VERSCHEIDENHEID Een droeve tyding bereikte Zondag het visschersdorp Middelharnis De van daar varende en aan de rcedery des heeren Slis toebehoorende sloep Toekomst stuurman Jan van den Hoek was door den mist op de Noordzee in aanvaring gekomen met het Noorsch barkschip Zorida waardoor van de vischsloep 4 matrozen overboord geslagen zyn en verdronken De verongelukten zyn L van Gelder L Koster A de Koning en J de Man allen gehuwd en vaders van een tairyk gezin J de Man maakte zyn laatste zeereis en zou dan in een betrekking gaan aan den wal De vischsloep erg beschadigd aan mabt en tuig werd door de bark op sleeptouw genomen on te Krageroë een Noorscho haven gebracht De schipper Jan van den Hook en 8 man der equipage werden door de bark opgenomen en te Brevig geland Burgerlijke Stand WaddlDxveen GEBOREN Huberthus ouders G Kraan en C Romyn Petronella Maria ouders C J van Berkesteyn en A Dries Geer truida ouders G van den Akerboom en T de Jong Cornells Jacobus ouders J van der Wolf en P van der Kroef Tennis ouders W Burger en A Talm Johanna Martjntje ouders G Blom en C Buitelaar Janna ouders A Tol en H M Biesheuvel Huibertus ouders A Poot eu W van Dam Roelof ouders P Verseput en G Slis Pieter ouders J de Raadt en W den Boer Leendert Adrianus ouders P de Mik en A Vermeulen Jan ouders A de Jong en F dp Bruyn OVERLEDEN H C van der Loo j m 2 j A van Eyk wed van P Schillekamp 83 j IL H de Mik j m 6 w N Uittenbroek d 22 m N van Heyningen j d 17 A M von Berkel echtg van A Torken 56 j J Koole echtg van J van der Wolf 55 j GEHUWD S Bont 22 j en J M Bonelau 20 j NlSm MEHSTOFffl bij A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 7aa GOUDA Teleifltoon Ulo ii Beurs Amsterdam Vrkrs latkra 8 e 101 84 847 vao 87 9 MEI NIDHI ASO 0 rt Kod W 8 9 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoHOAE übl QonJl 18S1 8B 8 iTALll IflHolir TioK 1889 81 5 OoBTlsn Obt in pnpier 18SS 5 dito in zilrarlBl 8 5 FoBTUOAL Obl mot ooupon 8 dito lirknt 8 Roiuiis Obl BiDnenl lS 4 4 06 dito GoooM 1880 4 87 dito bil Both 1889 4 S Va dito bij Hop 1889 90 4 81 dito iu goud leen 1883 8 dito dito dito 18S4 5 103 i SrANia Ferpet lohuld 1831 4 51 Tutuu Oepr Cour leen 1890 4 79 l Osi leenittg Berin D 38 Gw leonin serie O S ZoiD An Bep y oblg 1899 5 106 lOU Mliroo Obl Buil Sob 1890 101 Vbnuobla OHl 4 onbep 1881 S7 Amtbedam OWigBtien 1896 8 101 Bottmda Stod leeu 1894 3 1011 Nio N Kh HindelBi B nd 96 Areiid b Tab Hig CertifioBten 746 DeU Muuehaopg dito 507 Ara Uypotkeekb pnndbr 4 103 Cult Mij derVor tenl naod 51 eOr Hypolheekb p ndbr 3 98 Nederinndarhe bank asnd 1 904 Ned Handelmaatieb dilo l 4 t N W fc Fao Ilyp b pandbr 3 100 Bott Hyiiotlieekb pandbr SV 100 Ulr Hypotheskb dito 3 98V OosTENB OiBt HoQR bankaand I BUBI Hypotheek bank paudb 4 Amuii ISqut hf poth pan Ib 6 90 33 Marw L G Fr Lien lert SS N D HoU IJ 8poor Mii ilH V Mij tot Eip 1 St Spw aand 119 Ned Iiid Spoorwegm aand 990 Ned Zuid Afr Spm aand 6 816 dito dito dito 1891 dito 6 lOO i ITAL Spoorwl 1887 8 A Eobl 3 57 Zuid ItBl 8pwmg A H obl 8 69 CnL N WarpirhaH Weenpn aand 4 160 UusL Or HutB Baltiaolie dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Pomkr dito aand 6 106 Kur k Oh Aaow Sp kap opl 4 108 dito dito oblig 4 100 561 A lij UKA Unnl l ae Sp Uij olil 8 68 Cbio i North W pr C r aand 144 dito dito Win 8t I eter obl 7 140 98 Den er It Blo Gr Spin oert r a 91 lllinoiB Central obl in goud 4 j 104 LouiB Na hfilil Oen r nand 68 Meii o N Spw M lehyp o 6 10 14 Misi Kintai 4pCt prof aand 14 N ïork Onl B o l Weet aand l i dito Fonn Ohio oblig Oregon Call f labyp ingoud S Bt Haul Minn JiManit obl 71 l Uil Pao Hooflgn obig 48 dito dito Liiio Col Ie hyp 0 5 Canada Can South Cherl i aanil a Vl 0 Ball Na lo h d 0 0 Amiterd OmiiibuB Mij aand 171 Bolterd Tramiro MaalB iiand 100 N D 8ud Amsterdam aand S 107 8tad Boitordam aand 3 00 Bll 0ll 8tad AnluerpenlSS 97 100 Stad BruBsel 1888 9i 100 HoNa Tbeiss Begullr Guselsoh 4 118 OuBTini StaaUleenig 1880 6 116 K K Oost B Cr 1880 8 Span Stad Madrid 3 1888 35 MAiXTELS T IL OII MADES Mantel Costumes Hlou8cn lapimstolTen in groote verscheidenheid en Voncurreerende prlj fn D iSAJIfiSOM GOUDA 360 Staats loterïr 4e ülaaie Trekking ran Woensdag 3 Mei No SO ia 26 liO No 12007 6000 No 9373 ISOO No 1989 1000 No 1S73B 400 No 9018 en 9828 ieder 900 No 1187 8568 18949 en 14405 ieder 100 Pryzen van 86 41 9448 5868 8681 11313 18738 ie 77 18774 108 91 6499 8684 80 18833 18800 18817 48 1646 84 89 67 59 99 8 61 3 6601 873B 11408 67 8 18908 903 8 84 7 98 44 6 4 92 16 8798 88 8968 80 93 6 9818 68 73 60 77 13969 3 19084 805 7 99 9087 11631 14009 80 o 17 8844 5716 41 11818 S8 16818 19119 70 64 27 48 16 61 74 15 9 1988 83 9111 80 14115 16973 83 7 3085 4847 98 41 14107 8 86 NlD Vrr B r AvS V l frt ll 4 éd