Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1899

A 40 88 48 u am 1016 m 89 71 est SS8 6107 717 49 61 SI 68 6358 807 56 88 8 59 1618 10 98 88i IS 1616 7048 47 S3 7188 68 48 7S25 8 81 6 90 8S07 48 18 8811 63 88 SDU 7800 8 065 98 7Ï 78 7467 8 4888 7518 87 88 18 1015 59 30 8 4804 44 69 1 7609 91 14 34 1183 54 88 80 74 7739 96 4418 87 1184 14 7839 87 4il4 87 ti 67 98 1806 4668 7981 1481 67 31 81 4701 67 84 8 73 1689 85 SOM 44 51 61 50 4916 97 17S7 88 SlU 1918 5018 70 5 8238 88 99 8S5i 8047 8444 44 78 81 J 6188 74 Hts 8605 44 68 S888 5848 76 18 60 76 No l Vrijdag 5 Me 1899 38ste tfaargang mmsm mum MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ko M9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 1 1 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoan Ko 89 De üitg BTe dezer Courant geschiedt dag e lijk 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden it 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 61 117S6 USS6 1700 4 925U 44 14489 i3 19278 68 51 k6 76 80 llSiS 14610 93 19847 86 67 17UI7 60988 44 14619 86 999407 11914 28 1780T 19422 93 12062 66 8 23 9144 92 67 10 34 64 18107 91 30 S6 98 41 92 17360 64 9940 42 14703 68 19542 92 43 46 76 82 9780 86 14897 17494 19 1 63 18287 14904 17602 19701 69 64 16041 60 8 17 19801 3 19901 86 1991 27 43 67 60 64 95 67 152669136 90 68 84 12863 86 9903 56 15813 7 80 84 1770 67 12404 63 6 10040 6 16460 76 101 5 12626 15514 80 73 46 87 17826 96 12617 16638 17957 2002810816 28 70 69 20101 48 12824 84 77 99 64 12904 93 16070 2028310361 25 15715 18132 7 10482 70 17 85 2036S 62 86 16826 18261 81 10609 96 49 96 91 28 1301 80 18817 20414 64 44 16919 22 69 gl 6 89 64 20609 10619 64 16120 1B416 82 82 70 78 41 43 1078 18117 80 48 66 10837 13164 95 68 79 11032 80 16202 18503 10619 33 18804 37 80 40 11109 9 16826 67 44 10 18404 8 6 20766 31 86 46 18614 68 6 60 96 28 20816 11814 70 16468 72 67 76 18598 78 18708 89 96 13660 16676 72 96 201I8B 4a KUue 2o Hjil N 9887 ADVERTENTIEN DAGELIJKS VOOKliADKi versclie Aardbeziên BIKTVELD Lange Tiendoweg Gottdii Oeoombineerde NATUUR 6ENEESINRICHTING door planten krulden non w ter Ilclit lucht en Hi ondcrc behandeling van 7 enuwzlekten verzwakkingen aW gevolg van losbandige leefwijze of jeugdige builensporigheden hoofd en ruglijden bleekïucllt nmilltlüden slechte liloedtnieuglnar dekten der stofwlssellnic borKlIUdeu rlieumatisiuus iBschias vlechten en huidziekten Billijk pension Hxteriie beliandeling in upeciale gevallen I rDSpectus op aanvrage gratis en franco Sanatorium Arentsburgli VOOKBUKti bij Den Haag aan de üecstbrug E CASSITO TANDAUTS Turfmarkt 171 Gouda SPfiEEKUüR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en VRIJDAGS vanltot aur ZONDAGS geen eproekour A SLEGT bereeUiioh au tut het leveren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood tB cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 I B Bekroond op de Internatioiale Tanoonitelling van BakkerS Maalderö en Kook j knnst te i Gravinhaije met een diploma Ver j gnld Sulveren Medaille Lensvelt icola HOFLEVERANCIER Veeneslraal 23 den Haag BROOD E BESCIII ITF BKIEK LÏÏHCHEON ROOM Pain ie Luxe Aiternoon Tea Koffie Chocolade Melk Qond Drak o A BRINKMAN k ZOON B j m miEN Behang er en Stoffeerder Boelekade t32 iouda LEVERT llehangselpapieren TAPIJTEiS Gordijnstoffen Vitrages ZËILËN LIILEIJM LOOPËKS enTarelkleedeii eoz iz Te Hunr terstond ot later een BOVEHHUIfil Te bevragen Kantoor van Vaste öoederen Fluweelen Singel No 612 EERSTE NEDERLANDSCHE RUWIELFABRIEK Directeur H BÜE0EB8 DEVENTER Prijzen 7an af 1 Maa t 1899 Model A 1 87 50 Model A 90 Model A llO Model AA 125 Model AAA Wö LUXE RIJWIELEN 160 ÖEWONE TOER ACATENES 15 5 LUXE A ATENE8 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELE op alle prijzen l 5 hooger Vraagt on PrijB Oourant VerlegeDwoordigbr J C DE RUM Gouda nelftscheSlaolie HOLLANDSCHE in unnnnniinnir AlW STEBIIA IM Prijenoteering China Ck Dgo Btofthee 50 en B5 o Grot 55 60 65 75 90 100 Lekkere Souohon Qeurlge Congo 66 75 Ontbijt Thee Namiddag Thee Alleen Terkrflgbaar bfl P H J van Wankum Oosthavan BI 4 TE HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 58 Een ware Schat voor de ongelukkige ilachtoffiBr der Zeltberlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z ür Retau s ELFBEWARII i Hollandache nitgave met 27 alb Prfl 2 gulden Ieder die aan de TereehrikkelSke geTolgen tan dene ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlijk duizend van een ekeren dood Te verkrijgen bj hetVer lagaMagaain te Lei ig Nenuarkt 34 franoo legen iniending van het bedrag ook in poitiegolê en in alken boekkaodel in Holland Indien gij niet wilt hoesten gebraikt de allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract mm k uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H M VA 8 CHAHi Co I en Haagr HüBcyenmaers VA N 8CHAIK Co S Mellanthe u het beite iddel dor wBreld VAN 8CHAIK Co 8 Meliaatbe ueneest KinkhoMt VAN 8 HAIK fO 8 Mellanthe genoesl wowel oud lil jnng VA N SCHAIK Co S Mellanthe muf in gean huisgotin onlbroBn I VAN SCHAIK Co s Mellanthe slaat voortdoreod onder Scheikundig teeaalit VAM SCHAIK Co 8 Mellanthe helpt onherroepelijk VAN SCHAIK Co a Mellanthe i bokrouud met Eorediplomt l VAN SCHAIK Co S Mellanthe i bekroond mei Qouil VAN SCHAIK Co S Mellanthe i bekroond met ZiWer VAN SCHAIK Co S Mellanthe i erkrijgbutr in flaoon van 40 Ct $ TO CU en fl bjj Firma WOLFF Co 1 k BUUMAN MoordrtOt Westhaven 198 Qouda J 0 EATBLAND BotUop D MIMBIMS Kleiweg Ë 100 B V WIJK Oudeaatrr M KOLKMAN Waddwnem e a VAK MILD Veentel H ROLLMAN Bodegraven B 12 te Gouda PINESË Nieuwerkerk a d lJttel ij Kort overzicht onzer FrUaoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fleas g ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 S MADERA S droog en zoet 18 w 12 VERMOUTH la Turin 1 50 flesch Pfl 5 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 © S COGNAC è 1 75 t 2 25 f 2 76 f 3 25 1 3 78 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 g S B Per El Pe Ank 45 Fl I g LISTRAO i 0 65 Nto 1 27 76 jj 3 CHATEAU VALROSE 0 76 31 § g ï 5 St ESTEPHE 0 85 36 g Ht EMILION 1894 f f S PAÜILLAC 1893 1 25 53 g S 2 1 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 § 2 g 1 SAÜTERNE 1 42 g X o ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 e s J BOURGOGNE 1 10 47 Pag De flessche zjjn in den prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk temggenomen gB j elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De firma T CREBAlSi Gouda Steeds voorradig eeoe mime keuze der Soliedsle soorteo Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd V Desverkieiend op afbetaling per maand en per week ♦ f A L i WE STEII J GOUDA Kleiweg 49 IIEUW mEUWl HIEUW GESCHIKT VOOR NacMlicMen Koffie en Tlieelicliteii Welke 47i uur branden è 2 a on 6 uur brandenda k 3 cent por sti k Ëenig Agest voor Gouda en Omatreken Z AK CATS Papiermolen GOtJDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Heu behoeft hiervoor geen Olie g en GlM e 11 meu uouuo = Alleen een luoiter aansteken U noodlg Patent H tollen lUBiturtt Bf iiitoJiirm MloMIt mÈÊÊÊÊÊÊi lUtktnriliUi i iiiiii mqQIP mnmin Der groene Rrfottf imêie Futent H SloUett tITUnien tal IAM U fee tK Warnung ickitamm wertlUoeen Maehahmueven iiffe Ittit Mufê dHiir uMre etete aclinrfen H HteUeuMr fce im tUreU eiM telMe lluiMu ilm4te k M eeierFltitt flrC mUmUmd auiaAlofttt Si PrttllMeniKlletunitfe eeneiig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk BuUeniaydsch Overalclit Comély heeft een lang artikel in de Figaro geplaatst waarin h zegt dat de stof van het dossier der enquête weldra uitgeput is De Figaro beroemt lich op de openbaarmaking welke de in het geheim voorbereide hinderlaag aan de waarheid voorkomt thans heelt het publiek kunnen oordeelen Zoo de onschuld van Dreyfus niet aangetoond is zijn schuld is het zeker ook niet Wat wel bewezen is dat is de kannibalen manier van behandeling van dien ongelukkige op zijn rots en dat in het land van ridderlijkheid oprechtheid edelmoedigheid mededoogen achtheid Millioenen hebben falsarissen willen verheerlijken slachtoffers afmaken der gerechtigheid den weg versperren Men heeft Frankrijks geschiedenis een slag in het aangezicht gegeven De Figaro heeft een goed nuttig en vaderlandslievend werk verricht zoo besluit hj ik beschouw het als de eer van mijn leven er een weinig toe te hebbenlbjgedragen De berichten over de viering van den Meidag luiden overeenstemmend gunstig Te Weenen was maar weinig deelneming en alles verliep in de beste orde In Hongarije viel met terzijdestelling van zeer enkele bnitensporlgheden evenmin iets vermeldenswaard voor In Zwitserland evenzoo Aan den optocht te Zurich namen viJf duizend man deel Te Bellizona waren uit vrees voor ongeregeldheden van de zpe van 1500 Italiaansche steenhouwers de troepen geconsigneerd zij behoefden evenwel niet uit te rakken Te Bern was de deelneming al bijzonder zwak en droeg de betooging meer het karakter van een vroolijk feest Uit Spanje wordt niet de minste rustverstoring gemeld V In de Italiaansche Kamer heeft minister Pelloux sprekende over de Chineesche kwestie verklaard dat het geheele ministerie de verantwoordelijkheid willende deelen in deze gelegd op Canevaro den Koning om ontslag gevraagd heeft Pelloux stelde in het licht dat verschillende vorige sprekers ofschoon het pachten van de Samsoun baai goedkeurende de gevolgde gedragslijn hadden afgekeurd en daarbij de verantwoordelijkheid hadden gelegd op Canevaro den minister van buitenlandsche zaken maar dit kou het ministerie hetwelk zich solidair gevoelt niet toelaten De minister verklaarde de redenen wel te doorgronden welke verwarring hebben gebracht in den parlementairen toestand die v66r het Paasch reces nog oo zuiver FEVILLETOIM Gedenkschriften uu een Gelukzoeker or AMIBAL DE VONDELING Naer het Fransch DOOR W NUTTERS I 4 ija het ÏB geen weer voor een beleefdheidsvisite dezen kant uit Zou ik een vraag mogen doen Laiit maar hooren Zijt ge geheel alleen hierheen gekomen Ja Hoe te duivel zijt ge er dan in geslaagd het huis te vinden Dat dacht ik wel heel eenvoudig Ik ken uw huis zeer goed Kom kom Bepaidd waar Ik heb er zelf gewoond een heeleo tijd zelfs En dat wanneer Twee jaren geleden voordat gij er uw intrek in naamt hebben ik en Fil en Quatre een maand of zes hier ons domicilie gehad En ik durf zeggen dat we van hier uit heele mooie slagen gedaan hebben Gelijk ook niet anders verwacht kan worden als Fil en Quatre er bij is Het is hier heel geschikt gelegen men zou gen dit huis is met opzet voor jongens van was en voegde er bfl dat de regeering het eene daad van vaderlandsliefde achtte geen enkel votum uit te lokken ovei het terugtrekken van de Italiaansche schepen nit de Chineesche Zee hetgeen geweest zou zijnin strijd met de eer der lands Pelloux verzocht de Kamer den arbeid te schorsen en de vergadering werd temidden eener levendige beweging gesloten De Koning heeft de beslissing op het verzoek om ontslag nog aan zich gehouden en het ministerie zal met het afdoen van de loopende zaken voortgaan Omtrent den stand van de werkstaking in de Belgische mijndistricten deelt de Ind Beige het volgende mede In het Centrum werken ruim 10 000 man en men verwachtte een sterke uitbreiding van dit aantal In het bekken van Charleroi daarentegen is het aantal stakers met 2000 verhoogd zoodat het thans 25 000 bedraagt Hier is de staking bijna algemeen In het bekken van Bergen neemt de staking geregeld zij het ook langzaam al Ruim veertien duizend arbeiders honden den strijd nog vol Te Luik verwacht men dat binnen enkele dagen de werklui met de aangeboden h percent in plaats van de gevraagde 20 percent loonsverhuoging genoegen zullen nemen In de Belgische Kamer interpelleerde eergisteren Furnemont de regeering over de staking van de mijnwerkers fiij betoogde eerst dat de werkstaking al leng gedreigd had omdat de werklui hun aandeel vergden in de toenemende winsten van de steenkoolnyverheid Den doorslag gal het intrekken van een normale loonsverhooging in de mijn van Trieu Kai in en het afschaffen van de bons voor steenkolen tegen verlaagden prjjs De mijnwerkers eischen 20 percent opslag volgens Furnemont niet te ved De loonen zijn in de laatste jaren hooger geworden maar niet genoeg De verhooging van de steenkoleuprijzen is bij de laatste aanbesteding en toewijzing van den staat gebleken B urnemont betoogde nitvoerig dat de regeering het recht en den plicht had tusschenbeide te komen De minister van arbeid zeide dat hij hem op dit gebied niet kon volgen maar wferp hem wat het andere betreft tegen dat de loonen niet dadelijk konden verhoogd worden omdat de maatschappijen nog leveringscontracten over vier of viJf jaar hebhen waarbij van prijsverhooging geen sprake is Hij beschnldigde de socialistische aanvoerders dat zij tot de staking hebben aangezet Ds patroons hadden zoo spoedig mogelijk ons kaliber hier neergezet is het je eigendom Ja Veel er voor betaald Ha ha lachte Tourniquet ik durf zeggen dat ik t niet te duur heb Dan geluk er mee veel geluk Ik ook ik denk er over me terug te trekken uit de wereld binnenkort graag zou ik ook zoo n soort huisje koopen Ik zal mijn spaarpenningen eens dienen aan te spreken Tourniquet knikte met het hoofd alb om zijn goedkeuring te hechten aan de goede voornemens van zijn bezoeker Daarop zeide hij Maar toen gij aankloptet waren wij öp het punt ons maal te doen mijn vrouw en ik Zoo zeide Carillon een blik op den haard werpende Ik heb al gedacht dat er zoo iets op handen zijn moest afgaande op den streelenden geur uit die pot daar over het vuur Als we u voorstelden ons maal met ons te deelen f Ik zou zeggen net als de soldaten dat het mijn gewoonte niet is aanbiedingen van dien aard af te slaan ïk kan zien dat ge honger hebt O om gek te worden Dat treft dan want de vrouw heeft juist wat lekker Dat valt dan inderdaad raee antwoordde Carillon Ik heb een klein zwak ik houd veel van wat lekkers en van d lekker lieftt wat veel Dat is overigens mijn eenige fout Nu e zult tevreden zijn hoop ik twijfel er niet aan beloofd Cavret kwam later tegen de beschuldiging op d t de socialistische aanvoerders zonden hebben gestookt zij waren eenvoudig de bevelen van de vier gewestelijke verbondenen De debatten waren buitengewoon kalm Intnsschen is het getal stakers in de Borinage gedaald van 19 Q0O tot 14 000 in het Centrum en het land van Luik hetzelfde gebleven en in het bekken van l harleroi gestegen van 26 000 tot 28 K 0 In het metallurgistenvak zjjn 2300 monschen wcrkeloas door de sluiting van de fabrieken wegens gebrek aan steenkool Keizer Frans loseph is op het kasteel Ulidölö bij Pest Aartshertog Franz Ferdinand van Este is in de Hongaarsche hoofdstad aangekomen en heeft er de Ministers ontvangen De bladen begroetten den troonopvolger als een weikomen gast en spreken de hoep uit dat hjj gedurende zijn veertiendaagsch bezoek de toonaangevende elementen van het openbare leren in Hongar je zal leeren kennen 1 11 i mi i i m i il ii i M iw ww w wMW M w ii Verspreide Berichten ƒ nnKYFUs De yigaro houdt vol dat do in zijn vorig nummer gegeven lezing van de verklaring van Du Paty de Clam de juiste is vooral met het oog op de mededeeling van Dn Paty dat hjj aan generaal Mercier het commentaar zon hebben gegeven dat hjj op de stukken van het geheime dossier had gemaakt De Figaro voegt er nog bij dat na deze verklaring de procureur generaal Manau zeer bewogen opstond en verklaarde dat hij onraiddelliik conclusies zou nemen tenzij het Hof dadelijk zijn eisch toestond om den minieter van oorlog te noodzaken langs oföcieelen weg aan generaal Mercier het bedoelde commentaar te vragen Het Hof stond dezen eisch van den procnrenr generaal toe Fhankrijk Op de qnai Voltaire te Parjjs bij de Pont de Sainte Pèrea is gisteren een omnibus omgevallen De omnibus van de nieuwe lijn place Clichycarrefour des Fenillantines kwam vrij snel de brng afrijden en de koetsier haalde do rem te snel aan waarbij het rijtuig in aanraking kwam met den kant van een tjjdeljk trottoir De omnibus die vol menscheu was sloeg om Zestien personen kregen letsel één een student is doodelijk aan het hoofd gewond drie anderen braken ledematen maar zijn niet gevaarlijk Intusschen was de vrouw opgestaan en zette thans een schotel op tafel welker inhoud een kip bleek te zijn Duivel zeide CariUon ge neemt het ervan Kip als ik goed zie Ja kip Maar dat beest staat daar nu juist niet omdat wij bebtoten hebben het er eens van te nemen Een onverwacht gelukje O ge heb een toevallig koopje gedaan Of zijn die dieren hier zoo goedkoop in de buurt Wat ik u wel zeggen kan is dat deze kip overal heel weinig komt En hij lachte en lachte bij elk nieuwe schotel die zijn gemalin op tafel zette Ten laatste was er eene verzamelmg eetwaren voorhanden die een vreemden dunk van den smaak der huisvrouw teweegbracht Allerlei tegenstrijdigheden waren op de thans gedekte tafel te constateeren Wat bij een gewoon maal bij een gewoon mensch versnapering ou zijn en als zoodanig wat quantitcit aangaat verre in de minderheid is had hier de overhand Allerlei gevogelte zeer dure vischsoorten een konijn efin groote kom hoofdkaas waren wel aanwezig maar een eigenlijke hoofdschotel ontbrak Moeder houdt nogal van verscheidenheid naar het mtj toeschijnt merkte Carillon glimlachend aan Men moet al heel zonderling in zijn smaak zijn als er hier nog niemendal voorhanden is Is er uitverkoop geweest bij een poelïer of zoo iets Gevonden man gevonden Hoe ge hebt al die goede dingen hier gevonden Nogal gelukkig en alles tegdijk of gekwetst De omstandigheid dat een gedeelte van de straat versperd is door de werkzaamheden ten behoeve van don Orleans spoorweg schijnt mede aan het ongeluk schuld te dragen DuiTSCULAKD Houder van een treurig record is de Dnitscher Hermann die dezer dagen voor de rechtbank te Breslau zal terechtstaan en er zich beroemen kan in zijn leven de meeste moorden te hebben gepleegd In 1885 vermoordde hy ziJn tweede vrouw en metselde haar Ijjkfin de muren van zijn kolder Verder wordt hö ervan verdacht alle twaalf kinderen nit zijn tweede huwelijk op jeugdigen leeftp door vergiftiging om het leven te hebhen gebracht en nog oen groot aantal andere moorden te hebben gepleegd waarvan bet bewijs echter moeilijk te vinden is ZWEDES üit Kopenhagen wordt gemeld dat daar een algemeene werkstaking uitgebroken 1 onder de matrozen Amehika De bekende neger bisschop A eiander Williams heeft te Jersey City in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Methodistencongres een redevoering uitgesproken die veel opzien heeft gebaard De predikant voorspelde in lijn toespraak dat de aanhoudende en steeds veeivuidiger toepassing van de lynrhwet tot een nieuwen bloedigon strijd zou lijden waarin de blanken van het Noorden wederom hun bloed zonden vergieten voor de misdaden van het Zuiden Do redenaar verklaarde dat de Jnbanen en de Filipinos voor wie de Amerikanen zoo zware offers in geld en bloed hebbeu gebracht door de Spanjaarden niet zoo barbaarsch werden behandeld als de negers in het Zniden door hun blanke medeburgers En hij voegde daarbij Niets dan manhafto tegenstand yan de negers zelf zal een eind maken aan den gruwel In den naam van den Almachtige wat kunnen wij anders doen dan strpen en steryen V BINNENLAND 8TATEN GENERAAL TWEEItE U ilUÊSH Zitting van Woensdag IJ Mei Ingekomen is de conclusie der commissie omtrent nadere regeerings inliclitingen op het adres der meelfahrikanti in De minderheid afzonderlijk Alles tegelijk Waar dan toch i Aan de voordeur van den voorname woning stond een groote mand op een wagen Ik hep tegen die wagen op en de wagen liep voor mij uit tot hieraan toe In het begin beschouwde ik het als een aardig grapje n keek ik nu hn dan om of lie eigenaar den stredk reeds bemerkt had Maat toen ik eenmaal een flink eind weed s van waar ik de kar gevonden had verwijderd was tichoot het me voor dail geest dat men de zaak wel eens anders kon opvatten dan als een grap en vrees weerhield me de kar terug te njden Ik zou dus liegen ah ik voorgaf dat ik er heelemaal eerlijk aan ben gekomen maar ook als ik zeide dat ik besJist de rommel idie ge daar ziet heb gestolen ïk kies derhalve naar den middenweg en zeg gevonden Nu is mijn gewetensbeajwaar uit den weg en kan ik gerust eten Ik durf u wel bekennen dat ik er eerst tegen opzag i Niets belet ons dus m er om aan te vallen vooruit dan maar l En de drie menschen vieje aan op het vreemdsoortig maal en deden h t in den rechten zin van het woord als uitgehocgerde wolven die instinctmatig gevoelen dat hu i behoud afhangt van de snelheid waarmee hunr e kaken zich op en neer bewegen Wordt vtrvetgi