Goudsche Courant, vrijdag 5 mei 1899

4 00 4 80 4 46 6 80 8 18 4 B 6 18 4 40 6 80 4 61 8 8 4 87 6 08 6 18 00 60 stelt voor aan de Begeering te verzoeken een heffing van inkomend recht k i 1 op 100 Kilogram tarwe Bö toekenning van een renteloos voorschot aan den stoomtramweg Hulst Walsoorden drong de heer Van Gilse aan op een algemeen plan van staatswege tot aanleg van locale lijnen en de heer Van Dedem op matiging in de voortzetting van den aanleg De Minister van waterstaat bestreed met den heer Smeenge mindere voortvarendheid in aanleg verzekerde dat de regeering de richting der lijnen aangeelt en wil met den heer Van Gjjn medegebmik van knnstwerken door andere ondernemingen maar niet als regel Btj de aanleg van stoomtrammen langs de wegen der ZnidhoUandschfe eilanden stelt de heer Van öjn amendementen voor beoogende aanslniting der Ijjn aan een aanlegpiaats bjj het Volkerak en betere verbinding met Dordrecht door opening van een Igntje Zniderhoek Middeldp De heercn Goedkoop en Van der Borch zien Jjiarin gevaar voor het tot stand komen der heele wet Het eerste amendement werd ingetrokken en het tweede door den minister overgenomen Het wetsontwerp werd aangenomen met 82 tegen 1 stem De heer Troelstra ontwikkelt daarna zflu motie over het Algemeen Stemrecht Door het provinciaal kerkbestuur van Znid HoUand zijn na gehouden examen tot de evangeliebediening in de Ned Horv kerk toegelaten de heeren H 1 E Westerman HoMteiJn van de nniversiteit te Leiden en C W Th baron van Boetzelaer van de universiteit te Utrecht Het hoofdcomité voor de Vredesmanifestatie hoeft thans de door 205 791 Nederlanders onderteekende adreslflstcn en adreshul dobetniging verzonden aan den ministervan buitenlandsche zaken om door diens tusschenkomst aan den Rnssischen keizer te worden gezonden Na vaststelling van hot eindcytor zjn nog enkele adresiysten ingekomen zoodat de adhaesiebetuigingen nit 730 Nederlandsche gemeönton 206 741 bedraagt Omtrent het wetsontwerp tot afschalflng van de rechten die do Staat heft voor het gebruik van wegen kanalen havens sluizen en bruggen is het afdeelingsverslag der Tweede Kamer verschenen Daaruit blpt dat sommigen bet tijdstip van Indiening thans niet gunstig achten daar men aan den vooravond van sociale horvormingen staat die eischen zullen tollen aan de schatkist Dus achtte men het bedenkelijk bestaande middelen pr B te geven De maatregel zon t 200 000 aan de schatkist kosten slechts voor vergoed door het verhoogde zegelrecht op ellecten Velen leden verklaarden tegen dit wetsontwerp ernstige bedenkingen te hebben omdat daarbij slechts do rechten die de Staat heft voor het gebruik van wegen kanalen havens sluizen en bruggen zullen worden afgeschaft terwijl in de provinciën waar door lagere besturen en particulieren rechten van dien aard worden geheven deze zullen blijven bestaan Directe Spuurwegverblttdlngen met GOUDA Zomerdlenst 1899 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 6 8 18 7 14 5 40 8 S0 7 S8 11 4 Allwn 1 m S klua EiM bijlnUlen Op dan t iiieii ign Zondig Miudw en DiMdig ndugiek ntouibiljettan Toor 1 Se kl TOk ügb r tojn eMlnx trichtprij g Holtodickii Spoor lo 6 86 6 86 6 4B 6 66 4 18 7 8 7 8 8 80 8 8 9 18 10 18 10 8 10 40 I Jl 10 18 8 10 87 8 88 E 10 8 8 06 8 41 8 48 8 8 10 10 44 10 68 U 07 11 44 10 80 10 i 8 O U U 4 A 8TB D4 liud 1 8 17 9 S 10 57 18 0 4 O V 1 7 88 8 88 10 0 11 O AnaLW 8 019 08 10 16 18 4818 67 4 67 87 8 18 10 01 M 87 11 6 AmatC 8 18 80 10 80 108 1 10 61 8 8010 18 116 19 07 7 66 8 10 9 06 11 16 8 68 8 46 4 45 8 80 7 45 9 4 7 80 8 88 S 11 80 8 08 4 00 6 00 U 8 00 lO O IJl 9 18 l I OO 18 81 8 6t 4 47 6 4 7 4 8 4 II O De heer Van Dedem heelt in een afzonderlijke bij het verslag gevoegde nota in het bijzonder deze bezwaren nader in het licht gesteld Gevraagd werd naar de reden waarom slechts een partieele maatregel wordt voorgesteld en voorts wat het gevolg der afschafSng zal zijn voor de tollen welke onder den maatregel niet zjn begrepen Zal daardoor tot geleidelijke afschaffing van deze tollen de eerste stoot worden gegeven Zoo ja zal zij met inancieele hulp van staatswege moeten worden mogelijk gemaakt en zal de Staat zoo op andere wijze de afschaffing niet doenlijk blijkt de kosten geheel voor zijne rekening moeten nemen De voorstanders van den maatregel achtten de genoemde bezwaren niet ernstig Vele leden gaven in overweging de afschaffing van de watertoUen uit het voorstel te lichten en dit te beperken tot deafschaffing van de Rijkstollen op de wegen waaraan o a waarschijnlijk nog het grootevoordeel zou verbonden zgn dat de opbrengstvan het verhoogde zegelrecht op effectenvoor andere doeleinden beschikbaar zou kunnen blijven fVf Enkelen meenden dat de tramwegmaatschappyen als proflteerende van de afschaffing eenigermate in de dekkingskosten behoorden biJ te dragen maar tegen dat denkbeeld werd door vele leden opgekomen Vele leden waren van oordeel dat de heffingen voor havengebmik door de Regeering ten onrechte in de afschaffing zyn begrepen De afschaffing van den tol op het kanaal van Ter Neuzen werd speciaal besproken met het oog op het verdrag tusschen Nederland en België Gemengde Berichten De Nieuwe Winschoter Courant deelt mede Uit Terapel van 1 Mei Heden morgen staakten de arbeiders in de Terapeler venen den arbeid Men verwacht dat de strike van korten duur zal zfln Uit Nieuwweerdinge van 1 Mei Het bekende getoeter op klompen in het naburige stadsveen kondigde hedenmorgen aan dat aldaar de werkstaking in aantocht was en reeds ten acht ure werd door die arbeiders het werk neergelegd De staking heeft een kalm verloop daar de meesten stilletjes naar huis gaan afwachtende do dingen die komen zullen ingeregeldheden hebben nog niet plaats De politie is aanwezig Naar we vernomen is de staking uitgelokt om te w ten te komen welk loon dit jaar voor het baggeren en tarlgraveu zal worden nitbetaalS Z66 koehten zg by iemand een paar kleinigheden voor f 2 betaalden zoo solide als zg waren onmiddellgk met een rgksdaalder en verdwenen na f 0 50 terug ontvangen te hebben met het gekochte Doeh wat bleek De rgksdaalder waarmede zg betaald hadden was een keurig nagemaakt valsch geldstuk zelfs voorzien vanhet gewone randschrift De zaak is in handen der politie Men zg intnsschen gewaarschuwd De Hollander schijnt wel de hoofdrol te spelen althans deze heeft het woord gevoerd en den ryksdaalder in betaling gegeven Hy is middelmatig groot circa 35 jaar oud en heeft blond haar en een blond kneveltje en is gekleed met gryze demi saison gryze pantalon en dito glenfhoed De B anschman circa 40 jaren is kleiner en meer gezet heeft donker haar en dito kneveltje en draagt donkere kleeding met zwarten glenfhoed De taal en de vereenvoudigde spelling Lezing in de Publieke Vergadering van Dinsdag 26 AprU 1899 Door alle herbergiers te Mortel is eenbesluit genomen dat toejuiching en navolgingverdient Sa den middag zullen zg geensterken drank schenken en in hun lokalenzal het volgende opschrift worden gehangen Hier wordt na den middag geen sterkondrank geschonken Pt N Br Leiden werd gister bezocht door een paar lieden een Frauschman met zgn HoUandschen gids die bg particulieren antiqniten trachtten te koopen Zg lieten zich netjes bg mevrouw of mgnheer aandienen en kwamen eenmaal toegelaten zg nde voor den dag met de vraag naar oudheden OOnOl aOTTXBDAUTiie f nu 11 81 18 18 18 88 l SB 8 11 8 86 8 48 fl 4 1 HO 8 88 01 8 48 8 88 8 8 08 8 19 4 99 4 48 4 65 6 08 09 6 18 g S4 10 49 11 18 7 80 7 88 8 1 dow 7 87 7 S4 7 41 8 80 7 60 6 Oradt Uoordraolit Kieuwirkerk 0 Ua EoHerdui M BollM dunD P Hottordiim B 8 18 11 88 11 86 11 48 11 61 18 88 1 1 7 1 14 1 88 4 4 40 11 18 8 48 B0TTEXDtK 90UD4 Tiaa rem H V 11 87 19 48 Bott d iii Baun RottardMn D P Bottenhun M OipaUi Klniwmkerk Hoonbwkt ad 4 18 4 06 4 87 4 47 4 64 6 01 4 84 6 07 8 05 1 44 8 68 1 54 1 01 08 8 14 8 85 ll 8 40 8 68 10 1 10 89 10 B Z 10 48 00 10 0 10 17 1 ♦ 7 18 7 87 7 66 18 18 10 6 46 6 68 08 14 8 10 8 40 3i 4 46 4 68 6 04 6 11 6 17 U 64 19 08 18 84 l H 8 8 7 44 8 0 8 14 AH 1 20 Ui oitoi kotalo W ï ull tirf op don loop ku niot gerAind worti fl Holl ri ko ipoor M r Ol DA UEN HAAB 1 08 1 0 8 14 8 48 4 18 4 66 6 86 5 4 t lS 7 17 1 1 M 1 8 H l tj 8 88 t 1 80 1 48 4 4 16 4 45 5 87 6 66 8 16 8 48 7 45 10 1 11 18 11 18 11 80 11 41 11 8 10 4 11 46 It 8 09 8 43 8 48 0 7 41 0 0 8 818 07 8 86 9 10 9 8 9 88 9 67 Qouda Zaraakuiiaa MoarkapaUa SMtaimaar Zagwaud Voorburg H a 9 6 10 86 to 10 11 10 17 10 81 l 1 4S 10 S4 1 86 1 41 L66 8 06 8 17 11 87 U 8 18 8 48 8 00 8 8i 0i 06 7 08 7 80 7 46 6 48 6 48 e 08 8 18 l 84 Ha Voolborg üoalarm ZaKwaart Za ankuu Hoaro Oooda 11 87 18 0 1 87 9 0a 9 87 10 18 Beiiigon voor de lyn Breokelon Anulordam mogea ria UtreAit reiaan 3 T ll 7 41 8 11 Se klem oitn betalen 17 d HarmonikatralD Hoen Ie Nn Mgne Hoorders neem ik n ander punt de M in woorden waar hg vroeger n tir was n werkelike klank dus maar in de Middeleeuwen al niet meer toen al n Hoort yat Cosgn er van zegt U kent de anekdote van Bismarck als gezant in Petersburg f Hg wandelde eens in de tuinen van het Keizerlik paleis toen hg tot z n grote verbazing n schildwacht zag staan bg n grasperk waar zo n man best gemist kon worden Nieuwsgierig informeerde hg naar de beteekenis van die post Waren dèir soms nihilisten te duchten f Niemand kon hem n afdoend antwoord geven De schildwacht stond er omdat daar altgd n schildwacht had gestaan Kcht Russies Maar toeneenmaal do nieuwsgierigheid was gaande gemaakt en de zo ak ten langen leste de Cziar ter ore kwam werd er onvermoeid onderzoek gedaan naar de reden van dat wonderlik geschilder En ten laatste bleek dat keizerin CttHarina juist op die plek eens n viooltje had zien bloeien en om te voorkomen dat het geplukt werd gelast had daar n man op wacht te zetten En het viooltje verwelkte en de sneeuw viel en de felle vorst kwam en Vtilchtn ging dood maar de post werd niet ingetrokken en n schildwacht zon er zeker nóch staan als Bismarck niet in n ogenblik van verstrooidheid zich daarover had gelieven te verwonderen Echt Russies Maar wat dunkt u van uw eh in menteh asch botch etc in dorscken mchen luerachm etc en van u ch in alle bgvoeglike naamwoorden die op n uitgaan P Reeds lang vóór Catharina was dit viooltje al dood die letter verstomd maar noch altoos schildert die eeuwige cA op het graf van de overledene Hebt u er ook wel niet is bg stil gestaan Geachte Hoorders als u schreef Dat t valich dat u een elinktche itreek en u was bezig aan die haal daar achter Akn wat moet die cli nu eigenlik Als ik n herinner aan vaare krae drae dviare war bite epite flete loe 00 gime die ook allemaal geen eh hebben dan zult u toestemmen dat we naast tl paaree bloem zonder ch ook gauw zonden wennen aan n ini etreek en i ii O ro A lll l 10 67 18 00 11 14 U 10 61 U 46 U 8 6 lil T 18 7 89 8 46 10 88 11 00 10 48 48 tO 5 1 18 U S 1 47 6 80 5 86 6 48 S 8 84 7 60 88 iou ta Ouitaw Wowd raak 07 U T K KC n t tlooveria t Üi 8 80 8 17 4 S8 8 8 88 40 8 87 8 46 8 84 1 1 3 08 S BO 04 7 4 48 8 86 0 8 A IUI C g Anai ir Oosda 0 l 8 87 6 r 8 slo 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 Is OS 1 87 8 08 S O 8 6 4 4 6 88 8 41 88 7 68 lyOMYMA wóarda 6 18 8 68 8 14 10 88 U I I l Z 9 49 t r 1 7 77 I lo 7 1 lï i uI Il UMt7 8 7 8 66 M 5 8 7 1 i U 10 1 U IO redenering zonder th En denk ten overvloede noch aan het fraaie onderscheid tnssen n wekelijkech loon mèt ch en At verdient wekelijke zoveel zónder ch waar het vergissen algemeen mee is Eindelik is hier de lastige kwestie mee anneks bg al zulke woorden als eehuinech eehaareeh Jikeeh gluipech alaa eeh barech mahch etc etc of die eerst n bgWoord of eerst n bgvoeglik niimwoord zgn geweest zgn ze namelUt eerst bgvoeglike naamwoorden geweest d n moeten ze ook als bgwoord cA hebben maar waren ze eerst bgwoord dan hebben ze als bgvoeglik naamwoord n cA maar als bywoord niet Het is aardig om te zien hoe de verschillende woordenboeken en drukken van woordenboeken ook van De Vries en Te Winkel zelf op dit punt afwijken Vrage is dat altgd uit te maken of n woord eerst dit was of dat wat betekent dat eeret doet het spreken van de mensen hierin ook mee f of is b v XVnde eenws en XIXde eeuws alleen wat er op papier gezet isP D ziet reden te over om het pennekrabbeltje van de ch eindelik eens in de pen te gaan houden Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 4 Mei 1899 Aan het postkantoor te Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand April in de rgkspostspaarbank ingelegd f 17360 16è terugbetaald f 16052 63 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 6808 Zbaveld Beroepen bg de Ned Hervormde kerk alhier ds S Dgkstra te Hilversum Alfks a d Run De belangryke binnenvaart tusschen Rotterdam en Amsterdam langs den natuuriyken waterweg Gouda Alfen vindt sedert 1 Mei door de opening der ceintuurbaan te Rotterdam en de uitbreiding van het spoorwegverkeer over de Gouwebrug bg Gouda dermate vertraging dat men gerust kan zeggen dat deze vaart des daags zoo goed als afgesloten is Het geregelde stoombootverkeer van hier op Gouda en tusschenliggende plaatsen is geheel verstoord Rechtzaken Gister werd voor de rechtbank te Breda behandeld de zaak van J W van Loon J A Smits 1 Smits en A W van LoOn beschuldigd van in den nacht van 14 op 15 februari den persoon A C van Gestel te Tilburg te zamen en in vereeniging of althans ieder afzonderlg k zoodanig te hebben mishandeld dat hg dientengevolge op den 21en Februari is overleden Er waren 15 getuigen gedagvaard onder wie 2 deskundigen nml dr Bloemen uit Tilburg en dr Deknatel uit Breda Mr Max van Dam trad op als verdediger van no 1 2 en 4 en mr W Ingenhousz voor no 3 10 8 10 87 i 18 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 8 17 8 S 7 58 8 08 8 10 8 17 8 88 10 47 10 66 7 40 8 8 68 10 08 10 18 10 88 68 10 88 8 17 87 8 84 a 41 47 8 i 8 18 8 61 7 68 7 00 7 48 10 08 lO lt 10 86 7 87 8 10 8 88 88 De deskundigen werden het eerst gehoord die bg hun visum repertum persisteerden dat luidde dat de dood van Van Gestel is een gevolg is geweest van eene etterachtige ontsteking van het hersenvlies Het getuigenverhoor bracht aan het licht dat drie der beklaagden gezien waren met lange voorwerpen en wel met een knoestigen stok een kachelroe en een degen van een muzikant der schnttery Allen herkenden zg in de beschuldigden de personen die Van Gestel hadden aangevallen velen hadden zien slaan doch niemand kon met juistheid aangeven op welk lichaamsdeel geslagen was Ook stond vast dat Van Gestel gesard was geworden en dat tusschen familieleden van den verslagene en die van de aanvallers eenejjkchte verstandhouding bestond De klaagden kwamen geheel of gedeelteiyk op hnnne by de instructie afgelegde verklaringen terug T W van Loon had b v wel geslagen doch niet op het hoofd J A Smits had wel tegen den grond geslagen doch niets geraakt J Smits zeide bij het afleggen zgner eerste verklaring zeker snl geweest te zg n en A W van Loon had niet geslagen en wist ook niet wie het dan wel had gedaan Na de pauze kwam het O M aan het woord en zeide dat in Tilburg een bedenkeIgke geest heerscht die oorzaak is van misdryf en wandaden in dit geval zelfs van den dood Dit moet worden beteugeld Of zware straffen daarvoor een middel zgn zal spr niet beoordeelen dat moet de rechtbank doen De dood is hier toe te schrgven aan alle beklaagden allen hebben dns schuld tot in details wordt dit nagegaan en geconcludeerd dat hier bestaat het misdrgf bedoeld bg art 300 al 3 Wetb v Strafr d i mishandeling die den dood ten gevolge heeft gehad Het O M eischte daarom voor no 1 3 no 2 2 no 3 4 en voor no 4 2 jaren gevangenisstraf Mr Max van Dam voerde aan dat in dit geval aan geen vereeniging gedacht kon worden daartoe is uoodig een vooraf beraamd plan en dit heeft hier niet bestaan er is geen afspraak gemaakt er heeft zich een openbaar gevecht ontwikkeld De vereeniging vervalt dus en een ieder moet voor zgn eigen daden verantwoordelgk gesteld worden Er is geen enkel bowgs dat Van Gestel door een slag verwond is en is de dood wel het gevolg van eene mishandeling Pleiter gaat na wat ieder zgner cliënten heeft gedaan en tracht aan te toonen dat geen hunner de verwonding kon toegebracht hebben Vryspraak zal dus z i moeten volgen Mr Ingenhousz zeide zich grootendeels te kunnen refereeren aan de voorgedragen verdediging van zgn confrère Spr doorliep de geheele geschiedenis waaruit volgens hem de totale onschuld van J Smits blgkt Ook voor hem zal vrgspraak moeten geschieden Na re en dupliek werd de zitting gesloten en de uitspraak bepaald op Woensdag 10 dezer VERSCHEIDENHEID Gelukkig zgn de verhalen van betooverde prinsen de wereld nog niet nit Wg ontmoeten ze wel is waar niet meer in de gedaante van wanstaltige gedrochten die zich later ontpoppen maar als een eenvoudig dokter zonder eenige praktgk die zich dan eensklaps als prins bekend maakt de bekoring biyft bgna dezelfde Prins Francis van Anersperg een aanzienIgk Duitsch geslacht was reeds op jeugdigen leeftgd onterfd Hg had het dubbel en dwars verdiend want hg had er maar op toe geleefd en zat tot over de ooren in de schuld Als een avonturier op en d op trok hy naar Amerika om een nieuw leven te beginnen en omdat zgn prinsenkroontje hem daarby hinderde borg hg het zoolang weg om het nooit misschien later weer eens voor den dag te halen De jonge man pakte zich flink aan werd toegelaten tot het Brooklyn Medical College en raakte spoedig verliefd op Florence Hazard de dochter van een New Yorkschen millionair zyn liefde werd beantwoord doch de bruid stemde slechts in het hnwelgk toe wanneer haar aanstaande eerst zyn examens voor geneesheer zou afleggen en eenige praktgk ion hebben verkregen Dit gebeurde spoedig De vermomde prins deed zgn examen en de eerste patiënten kwamen z n hnlp inroepen Tegen Juni is in het hnwelgk bepaald En nu eerst heeft de jonge dokter zgn meisje met zgn waren titel bekendgemaakt Zg vond het wel aardig een prins tot gemaal te krggen doch zy was nog meer verheugd dat hg reeds in staat was zgn eerste pillen voor te schryven Meer opgewonden is echter de schoonvader die gegeven het gevoel dat vele millionairs uit de Amerikaansche republiek voor titels hebben byzonder in zgn nopjes is met met zgn prinseljken schoonzoon en zeer gevleid is dat prins Karel van Anersperg een broer van den bruigom voor het hnwelgk over zal komen mm mmmw bjj A van OS Az Ud Tailleur Kleiweg IS 7 73o GOUDA l eleplUMm Ko 3i Beurs Slotkrs 87 Amsterdam rikrs i i 98 101 901 84 8 A van 8 HEI Nidulahp Cart Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 UoNsia O fJouiil 1881 88 8 lTAl ii Iiisohr iTuii I86S 81 5 Ooaiim Obl m papier 1888 6 dito ia iU erl8H8 6 PoaTUBAL Obl met ooupoo 8 dito ticket 8 66 98 98 8 108 61 79 8 8SV 88 108 101 loiV 101 961 748 607 103 51 oo a RotLANS Obl Biaoeiil 1894 4 dito Oeeoni 1880 4 dito bifBetlii 1889 4 98 dito bü Hop 1889 90 4 dito in Kond leen 1838 dito dito dito 1884 6 Sfasji Perpet acbuld 1831 4 Tuillu Oepr Coov leen 1890 4 Qan leemng Bene D öeo leenin eer e C ZoiD Ar Bep oblg 1898 6 lOl Hllioo Obl Buit Sob 1390 VaN zDBLA Obl 4 onbep 1881 A 8TI DAM Obligation 1896 8 BoTTiaDAM Steil teeu 1894 3 N D K Afr Uandalsr sand Arend b T b Mg Oertilioaten DeliMastacbappü ditoAm Hypotbeekb pand r 4 Cult M j der Voratonl and i Or Hypolbeekb pandbr S 98 Nederlandioho bank aand S04 Ned Handelmaataob dito 154V N W 11 Pao Hyp h pandbr 8 100 Botl Hy otheakb pandi r 8 100 Utr Hypotheeiib dito 8 98 OoaTENB Ouat Hoog bank aand RüBL Hypotheek bank paodb 4 90 88 ï S80 816 lOOV 67 69 i 160 88 Ambuka Ëqut hypoth paailb Maiw L O Pr Lien rort NüD Holl IJ Spoor Mg aand Mij tot lip T St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand dito dito dito 1891 duo S 67 IlAUl Spoori 1887 89 A Ëobl Zuid Ital Spwmij A H obl 8 Pol n Weraobau Weenen aand 4 EmL Gr RuD 8pw Mg ui I 4 Ualtieoho dito aanil I 106V I Païtowa dito aand 5 Iwaog Pombr dito B nd 6 I Kurak Ob Azow 8p kap opl 4 108 dito dito oblig 4 100 5 21 1047 6V lOi 14 l 88 l V AniailA Cent Pao Sp ltij old 6 BS Ch S North W pr C v anul 144 flilo dito Wio 81 I etor obl 7 1401 Denver Rio ör 8pin eert f a Illinois Central obl ia oud 4 Louiav Na htilliOert ïjand Meii o N Spvr M Ie hyp o S Misf Kangas v 4pCt pref aand N Tork Outas o li Weat aand dito Poon Ohio oblig 8 Oregon Calif f hyp iu goud l ♦ 8 1 69 171 100 107 00 100 100 ll 118 86 11 Paul Minn ar Manit obl Uu Pao Hoof lyu ob ig dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Can 8outh Chert v aand Vin C Sallv Na lo h d 0 0 Amsterd Omnibua Mij aand Botterd TrumwevfMaala Hand Nbü Stad Amaterdam aaud 8 atad Roiterlam aanil 8 BlMB Stad Antnerpen 1887 J Stad Brnaaol 1888 8 l HoNo Thein Regullr Ooaeleoh 4 OosTlNl Staatateenig 1380 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 8 1888 NtD Ver B AtIi Spoel eert MANTELS T IL Un MAUES Mantel Costumes Blousen JapunsloOen in groote verscheidenheid en ConcurreeretuU prijxen D l AflISlOil GOUDA 360 Staat8 loteriJ 4e Klasee Trekking ran Donderdag 4 Mei No 80458 1600 No 14B79 ƒ 100 Tan 6 10984 13S6e 11471 18910 11618 S 81 81 11709 14086 68 14146 18043 14867 18196 148 6 11489 98 18978 14406 13161 14641 18844 66 Pryzen 14679 17568 14700 17890 161 18 18147 16688 18838 1 9 8 34 57 18716 16083 1 368 16988 19941 17836 80578 17887 98 17460 80874 17648 80908 81 8818 8789 8847 637 88 8985 8S86 85 8488 78S0 9488 809 3884 7883 9686 79 8919 7783 61 08 69 44 9 1060 480 7818 10191 1101 69 796010888 1868 6614 78 10804 1496 6861 8 90 10 99 81S i 8887 8381 10609 49 888 8471 10788 60 87 iO BnrserlUka Stand GEBOREN 1 Mei Johamies Nicolaas ouders P Baks en J Holthugsen 2 Dirkje ouders D den Held en L P van der Sloot Gerrit onders G van den Berg en J Hoogendoorn OVERLEDEN 1 Mei A van der Vlist wed A Moons 77 j H Loogaard 64 j H van der End 18 m 8 W N Brugstens 4 m J Stolwgk wed G Kraan 83 j B J Heerkens 19 j GEHUWD 3 Mei H Dries en C vander Hooft H Voprtman en H J vander Voorden I Reeuwijk GEHUAVD P Verweg en G van Es UAK TBE ICHTEN Qouda 4 Mei 1899 Granen onveranderd Tarwe Zeeuwsche 6 90 k f 7 20 Mindere dito 6 35 4 6 70 Afwijkende 5 30 i 5 90 Polder ƒ 6 4 6 50 ROgge Zecuwsche 5 20 i 5 50 Polder 4 75 H5 Gerst Winter 4 60 i 5 Zomer 4 50 4 4 90 Chevallier 550 ijs Haver per heet 3 5 3 75i P r oo kilo 7 35 4 7 60 Hennepzaad Buitenlandsche ƒ 7 4 ƒ 7 50 Kanariezaad 6 4 7 50 Koobaad 8 40 4 875 Erwten Kookerwten 4 Niet kookende 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo sjSo 4 625 BoonenBruineboonen 10 50 4 u 25 Duivenboonen 7 25 4 7 50 Paardfboonen 5 80 4 6 20 Mals per 100 Kilo Bont Amerikaansche 4804 5 Cinquantine 5 904 625 Foxaman 5 10 4 5 50 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen vlug Vette varkens redelijke aanvoer handel flauw 14 4 6 et pel half K G Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 16 4 17 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel redelijk 070 4 i oo per week Vette Schapen red aanvoer handel vrij wel 16 4 24 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug f i k f t Fokkalveren 8 i 16 Kaas aangevoerd 76 partijen handel vrij wel ie kwal 24 2de kWal 19 4 23 zwaardere ƒ 4 f Noord Hollandsche 23 4 25 Boter red aanvoer handel vrij wel Goeboter ƒ o 90 4 r 00 Welboter o 70 4 o 80 per Kilo ADVERTCNTIEN V Voor de vele b ewgzen van deelneming ondervonden bg bet overlgdeu van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader den Heer CORNELLS van El IK betnigen wg onzen hartelgken dank Uit aller naam Wed 0 van EIJK VAM DES Toorn Gouda 8 Mei 1899 Voor de hartelgke deelneming in t verlies van onzen Broeder en Vader betuigen wg onze innigen dank C M E BERTELMAN M L BERTELMAN H D BERTELMAN Zenuw en llaa r ijders wordt ait orertoiging aU een werkelgkfl hulp ia deu nood bet boek ïSaa a gre v ©r UD bevolen Na ontvangst van adreaper briefksarti ordt dit boeltje franco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boekh Zaltbommel A SLEGT beveelt lieh aan tot bet tereren van Zuiver ZeeuwsoL Tarwebrood 1 cent de K 6 NIBUWK HAVEN 28 W0f Bekroond op de Initraatioaale Tenoonftelling van Bakkarg Maalderij en Kookknnit te e Oraimlmge met een ipioma Verguld Zilvenn Madailla 1 DAMES ZANGVEREENIGING ARNOLD SPOEL Directeur de Beer J H B SP tANDERllAN lIITVOERI r OP MAANDAG 8 MEI 1899 des avonds S uur in de Zaal NUT EN VERMAAK der Sociëteit REUNIE Met welwillende medewerking van heeren Invites Solisten Mej STELLA WOLFF Rotterdam Sopraan Dhr ARNOLD Sl OKL sHago Barytuii Dhr H M ENTHOVEN sHago Tenor Dhr A H BEÜSEKAMP Gouda Piano accomp H H Donateurs hebben toegang met 2 Dames H H Knnstl leden niet 1 Dame Meerdere Dames en Leerlingen der Sted Muziekschool kunnen worden geintrodoceerd tegen betaling van ƒ A SO Vreemdelingen tegen I De contributie bedraagt voor Donateurs S ttO voor Knnstl leden 9 50 per jaar OFENSAIIE TESEOii te HAASTRECHT op VRIJDAG 26 MEI 1899 dea voormiddags te elf uren in het Koffiehuis genaamd HKT HUIS DEN hobk aldaar ten overstaan van den Notaris J KIoennLaxx VAN Nr 1 Een HEKRENHUIS ERVEN en TUIN aan de Hoogstraat te Haastukciü wyk B Nr 79 Terstond te aanvaarden Nr a Een WOONHUIS verdere BETIMMERING ERVEN en GROND met een vrge Poort daarnaast aan de Hoogstraat te Haahthkcut wyk B Nr 36 Terstond te aanvaarden Nr S Een WOONHUIS verdere BETIMMERING ERVEN en GROND naast het vorige perceel wyk B Nr 37 Verhuurd bg do week voor f 1 25 De perceelcn 2 en 3 waarin sedert jaren met goed gevolg do metselaarszaak is uitgeoefend worden na afzoiidcrlgke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen Nr 4 Een HUIS en ERF aan de Kleine Haven te HAAsiuKenr wgk li Nr 1H4 Verhuurd bg de week voor f 1 25 Nr 5 Een HUIS en ERF acliter de Hervormde Kerk te Haastkkoiit wjjk B Nr 117 Verhuurd by de week voor f 0 9 Nr 6 Een GEBOUW ingericht tut DRIE WONINGEN BERGPAATSEN ERVEN en een perceel BOUWLAND aan de noordzgde van de Hoogstraat wgk B Nrs IB 14 15 en 16 te Haabtbbout benovens een perceeltje DIJK tegenover B16 Veriiuurd bg de weck voor f 4 Nr 7 Een HUIS ingericht tot TWEE WONINGEN SCHUUR HOOIBERG EFtVEN en een perceelBOUWLAND op Boven Haastrecht te HAASTHnaiii wgk A Nrs 98 en 99 Verhuurd by de week voor f 2 75 Nr 8 Een HUIS verdere BETIMMERING en ERF en een perceel BOUWLAND in het buitenland aan het laagpad nabg de Waaiersluis te Gooda wgk S Nr 3 Verhuurd voor f 140 per jaar en No 9 Een HUIS ERF en GROND aan den Bovenbergscbcn weg te BkuoamBACHT geteekend No 459 verbum d bg de week voor f 50 Breoder bg biljetten en by notitifn welke evenals nadere inlichtingen te bekomen zgn ten kantor r van de Notarissen S F ns VRIES te Woerden en J KOEMAN te Haastrecht l jj l bette onaunadelykste en e É makkelykate poetsmlddel voor Ueerea en vooral damei en Klnderjchocnwerk la de Appretuur van C M Mliller L Co i BerMn BeuthStr 14 Meolittegoed üll op naam en fabrieksmerk Vtrfcrrfktv Ir HtM M W iik tl ri In iihstRwirk himImIm entenna ui al DHat lir aruaaaa UMm