Goudsche Courant, vrijdag 5 mei 1899

Zaterdag O Mei 1809 38ste Jaargang J o 7883 m mimm coimnt ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Kn ADVERTEN ilEN worden g eplaatat van 1 6 regels è 50 Centen iedere reg el meer I Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In sending van Ailvertentiën tot 1 tiur des midd Fetefoen Ko HS De üiig ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TB HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 TE KOOP voor 220 GId een SCHUIT pi m 19 Ton met ROEF en LUIKEN MAST en SPRIET p AJEKXjra Te bevragen bü H KONINUS Zoeterwoude Klegpoort IRAJ4 8 MAfilASINS DU Frinteips NOUVEAUTÉS Wti verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomemel oen nog niet ontvangen hebben dit te willen aaivragen aan HNJDLESJALUZOT C i aris Hetzelve wordt dan omgaand ijrati en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Irancs vrjj van alle kosten aan hnis met a verhouging Reexpedltiekantoor te Kotend ml N U J H MDEPATOÖBDT Kleiwe g E 48 G OUDA Beveelt zich beloefd aan voor het LEVkREN en MAKKN van lleereii eii Hliiderkicedliis tegen do meest concurreerende prijzen grZie de Btalajfp mSB I OUDE f if 8CHIEDAMMEB GE1TE7EE Merk Verkrijgbaar b i M PEETER8 Iz N H K i bow R vnn ochtiioiil m oaoliet en kurk stettds voor UicrvAM r van den amta lor Kirmii Pain Expclicr Dertig jaar wordt dit mul del net veiraBBend buwi alB pynstillendo inwryviiig aangewend tescii Khouina tiek Jioht Verkoudhoid pyn in den NIOHTCAF S3 dientdan den vertrouwen op het fabriekBtnerk Anker Ad 1 25 7tio eQ50c dofl in de meeato apotheken Te Amsterdam by Ulotli Cléban van Tuyll en Sanders f gUltn f0 SJilttrtein AAÏT ALLE ZIEKEIT geef ik gaarne zonder eenige kosten gratis inlichtingen uit erkentelijkheid oor eene geneeawijze die mij en dui nden met linj mijne gewondheid heeft teruggegeven L ï LEEUWEN Bijswijk Lij Geeslbriig StoUwerck sche 1 Borstbonbons KeMrioeerd na voomehrift v n den I W Universitata Prof Gehm Hofrad I Dr HariMt Bonn hebben 1 sedert 60 Jaren 1 k Ttcztcbtend middel tegen hoesten 1 heeeoUieid eo aandoening der ademings I organen uilstoekeilde diensten bewezen I Bij poedigo afwisseling van warme I en koude lucht is t bgionder aanbevelens1 wardig een bonbi te gebruiken I Yerpakkii Oeele pakjes 4 26 oeot 1 Alom verkrijgbaar J miEiiwr HIEUW iieuwi GESCHIKT VOOR Nachtlicliteii Koffie en Theelicliteii Welke 4 i uur branden k 2 i3 eu 6 uur brandende k 3 cent per stuk Eanig Agent voor Goudo eu OmitrekeQ IZA K CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gernakkeli ik W Men beboeft hiervoor geen Olie goan Olaaqjelü Alleen een luoifer aansteken is noodig Oebeel zonder gevaar voor brand alg ook zonder reuk Ieder zijn eigen g HroiilDgs Llmooade Fabrlkaut Om zonder eenjjfe kennis vlug en gemakkelijk Vijf Liter d i gelijk aan 10 halve riesschcn KROlflNGSLIMONAUM te maken en el naar keuze FRAMBOZEN 1TR EN Xh RSEN o SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts 40 eta 2 stel in eens Iranco 90 ets na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bij 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes he rooiid Bjj een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schrittclijk de condition Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter image Men ieder waehte xMi voor namaak Let op t adres l S DE BOEK Sneek i lïPIlHBAil ÏE S fiiiïMME ÜIIjUIJIJIi Sluit op biliyke Toorwaardeo 0JellHeeHlngeu onder Kerite lÊypotketair V rhand op Uutmen en iMUderffen londer Tooruitbetaling van rente Ueeft di eu 4 PanAbrieeeu uit tegen den koers ran 0S en § 00 in stukken ynn tOOO f 300 lOO en 30 Inlichtingen U bekomen te Gouda roor de M anübriecen bij de Heeren M J OQIER Co fCaasiers eu Comoission virs in Effecten voorde Ugpotheken bg den HeerW J FORTUIJN DROOQLËISVËR Haven aldaar Let vooral op de ECHT JuuuUeékeniaff met rooda lettarst jQberlahnstein OIKtCTEUKDCR VICTOAIABRON OBiRLAHHSTCIM l M ££ tVER q Vc Overal 42£ Tg vêrkrijgbaar Memtsehappiif tot ExploUalie van de FMoria Bron Kanttor voor Nederland Boompje éO Rotterdam Stoom Zagerij en Sehaverij J VERGEER GOUDA LEVERT WUmi ABGniTHATEN EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel ISIpoedige aflevering Metle uitvoering Coucnrreere nde prijzen tOoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer wan Inboedel toowel binnen als buiten de stad met gealoten wagens bö GRA VEöTEIJN Oude Gouwe Patent H Stollen tiW itiuuhrt gi iniotmt lutiUci Dtr iiroiiK Brrol l afJlUJIff ratent H XloUtn Du mill tr iiKm itn ii i mmti j 7l2 ai iChMaim wetrthUwfn Nachahmwigtm gtg b Uêit kuif tiahar uMórt Metn scharfen H StoUtnt mr 9ea mu t lreet oOtf in lolchtn £ li4afi ndluniin k JHe wordt tegen Tranoport HChade verzekerd Openbare Yerkooping te HAASTRECHT op VRIJDAG 19 MEI 1899 des voormiddags te 10 uren ten sterfhuize van den Heer A TOLK wijk B Nr 36 aan den Hoogstraat aldaar ten overstaan van den Kolaris J ROEM AN viS eene partij Nieuwe Steen Pannes Ealk en Zand en MBTSBLAABSOBRBBDSCHAP als Ladders Kruiwagens Kalkbakken Steigerhout en Planken en zoovoorts en eenige Meabeien en Uuisraad Vloerkleeden en Karpetten Koper Tin Blik Glas en Aardewerk enz s Morgens vóór de verkooping van 8 tot 10 nren te zien DAGELIJKS VOORRADIG versclie Aardbeziên A KI ET VELD Lange Tiendeweg Gouda EERSTE NEDERUNDSCHE RIJWIELFABRIEK Directeur H BURGERS DEVENTER Fr en van af 1 Maart 1899 Model A t 87 50 Model A 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA U5 LUXE RIJWIELEN 160 GEWONE TOER ACATÉNES 155 LDXE ACATÉNES 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Vraagt onze Frljs Couraiit Vert jienvTOorJy J I DE KUITER Gandi HOLLANDSCHE iBi mBiiïiifflii AM STEWHA M Prijsnoteering China Congo Stofthee 50 en 55 c 1 Grot 55 60 Lekkere tl Souohon 75 Geurige S Congo 100 I 8 Ontbvjt Thee 66 Namiddag Thee 75 Alleen Terkrjgbaar bij P H J van Wankum Ooêthaven B14 Te Huur terstond of later een BOVE VIIIII U Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Flaweelen Singel No 612 Lensvelt Nicola HÜFLEVERANCIER Veeneslraat 23 den Haag yUOOO KS BESCHUITFABRIEK LOTCHEON MOM Pain de Luxe Aiternoon Tea Koffie Chocolade Melk Bulteolandsch Overzicbi In een onderhoud met een verslaggever van de Temps verklaarde do minister van institie Lebert dat het onmogelijk is op het oogenblik een verzoek tot vernietiging van het Dreylüsproces in te dienen dasr de advocaat van mevr Dreyfus in aijn memorie slechts middelen voor revisie heeft aangevoerd Het Hof van Cassatie moet uitspraak doen weigert het de revisie dan zou de ministerraad kunnen overwegen of er termen bestaan voor de vernietiging van het proces ♦ De Belgische werkstaking kan feitelp ls geënidigd beechonwd worden Hoewel geen der patroons aanzienlijke loonsverhoogingen hebben toegestaan keeren de mijnwerkers in massa s aan den arbeid terug Het verloop dezer staking is een zware nederlaag van den generalen raad der arbeiders geweest De stakers in het bekken van Bergen namen Woensdag met 5000 af In het fekkeii dn Centre is echter de toestand nog onveranderd f et getal stakers is nog het grootste te amerijk V Het aftreden van generaal Pelloux wordt om den vorm waarin het is geschied zelfs Kor vrienden van het ministetie Mgekeurd De oppositiepers spreekt ran een vlucht van de regoetingsgezinde bladen kunnen vele het niet nalaten erop te wijzen dat de regeering in plaats van met stille trom heen te gaan vooraf oen program heeft ontwik keld dat feitelp tegen de Kamer is gericht Men spreekt dan ook van een aanstaande Kamer ontbinding Waarschijnlijk zal aan generaal Pellonx de vorming van een nieuw ministerie worden opgedragen De ministers van bnitenlandsche zaken van marine van financiën en van de schatkist zullen in de nieuwe combinatie vermoedelijk worden vervangen Voor eerstgenoemde portefeuille wordt de heer Sonnino genoemd die op Suanciëel gebied zijn sporen heeft verdiend doch aan bnitenlandsche zaken nooit zijn bijzondere aandacht heeft gegeven De Figaro wil weten dat zijn benoeming tot dezen post aan de regeeringen te Londen en te Berlijn wei aangenaam zou zijn De oplossing der crisis zal niet zoo heel gemakkelijk jn en de ministerieele verklaring voor het aftreden heeft waarlijk den koning deze taak niet lichter gemaakt De vredesonderhandelingen op Manilla heb FEVILLEIOS Urdenksohriiten van een Gelukzoeker OF ANmBAL EE VOOTELING Naar het Fransch i8S DOOR W NUTTERS HOOFÖSTUK VII EEN VOORSTEL Gedurende een kwartier hoorde men niets dan het geluid dat men bij een maaltijd pleegt te hoeren Rinkelen van vorken en lepels geklank van borden en zoovoort Na verloop van dat niet in ledigheid doorgebracht ti abestek scheen de eerste honger eenigermate gestild want de eters verminderden hun gulzige haast en verbraken hun stilzwijgen Gedurende het maal had Tourniquet zijn Wikken voor zoover de liezigheid om zijn maag te vullen dat tóeliet herhaaldelijk op zijn bezoeker gericht met iets valsch iets loerends in de uitdrukking zijner grijze oogen Maar zeide hij eensklaps ik zeide straks dat het geen weer was voor beleefdheidsviaites en ge hebt me dat toegestemd Moet ik daariiit opmaken dat ge met een of ander doel hier zijt gekomen Ongetwijfeld Pan kan ik niet andera zeggen dan dat ik ben niet tot een resultaat geleid DeTogalen willen zich onderwerpen on den strp eindigen doch zij stelden een eisch dien de Amerikanen niet wenschen in te willigen Overste Argueles die als afgevaardigde van den Tegalen generaal Lnna in het kamp van generaal Otis den wapenstilstand kwam aanbieden vroeg erkenning der onafhankelijkheid van de Philippijnen onder protectoraat van de Vereenigdo Staten Generaal Otis beantwoordde dien eisch met den wedereisch tot onderwerping zonder voorwaarden op genade of ongenade De Vosa Ztg verneemt van geloofwaardige z de dat deze houding van generaal Otis aog meer verbazing wekte daar de Tegalen door aanmoedigingen van Amerikaansche zyde tot het aanbieden van onderhandelingen waren overgegaan De leden der I hilippünsche commissie door Mc Kinley benoemd omverslag over iden toestand uit te brengen hebben na de jongste gevechten Auguinalda vertrouwelijk tot het aanknoopen vbu onderhandelingen aangemoedigd Hoe men te Washington over het afbreken der ondethandelingen op Lai on denkt kan biyken uit deze uitingen van den minister van marine Long in een redevoering te Boston Ik wenschte dat het niet noodig geweest ware de Philippijnen te nemen maar de resultaten van den oorlog lieten ons geen eens De President kon niet anders doen dan die oilanden behouden totdat de rust zou ziJn hersteld Thans heeft de President niet de macht meer de eilanden af te staan het zijn territoriën waarover het Congres te beslissen heeft Hieruit blijkt dat generaal Oti volkomen in overeenstemming gehandeld heeft met de instructies van Mc Kinley De president wil de Philippijnen als territoir behoudenen behandelen Engelsche bladen van verschillende richtingen bevatten naar aanleiding van de algemeene vergadering der Chartered Company over Rhodes sympathieke artikelen Alle bewonderen zijn verbazenden ondernemingsgeest zijn volharding den haast mystorieusen invloed dien hj voor zijn bijna romaneske plannen op zulke berekenende menschen als het volk der City weet te oefenen Of zijn vüorspiegelingen omtrent de goudmijnen van Rhodesië niet te fraai zijn laten zij in het midden Het is inderdaad verwonderlijk dat Rhodes voor zijn avontuurlijken spoorweg van Boelawajo naar de Zambesi ook zonder den waarborg van het rijk het geld heeft gevonden Zelf gaf hij £ 200 000 Boit 500 001 nieuwsgierig ben Ik ben nu ik weet dat ge mij wat te zeggen hebt ongeduldig Spreek Uw ongeduld vader Tourniquet zal weldra zijn overgegaa in een levendige blijdschap wanneer ik me e ard zal hebben Dan er maar gauw mee voor den dag ik houd van blijdschap Ik begin Ge zult wel van zelf begrijpen dat het hier het op touw zetten van eene operatie betreft € Een belangrijke f Kolossaal En veilig Dat is weer wat anders Ge zijt een te ervaren snuiter om niet te weten dat men dat vooruit moeilijk bepalen kan I e gevaarlijkste dingen gelukken soms zoniler slag of stool en de best beraamde plannen die oogenschijnlijk niet konden miilukken lijden dikwijls schipbreuk op e n onvoorziene omstandigheid Al wat ik zeggen kan is dat wij alle kansen voor hebben Ën de zaak zelf waar komt die nu eigenlijk op neer i Om u in deze ingewikkelde zaak een goed inzicht te geven en u in de gelegenheid te stellen ze heelemaal met een juisten blik te beoordeelcn zal ik geleidelijk te werk gaan in mijn uiteenzetting In de allereerste plaats is het van gewicht te weten dat er in Parijs n man is bekwamer hij alleen dan wij met ons beiden daar is dan ook mejufirouw uw vrouw onder begrepen want gij beiden vormt slechts een geheel Zoo ik zeg bekwamer dan wij samen t Duivels lachte Tourniquet Ën boe is de naam eenige vrienden nit de City ook fi 600 000 dat is genoeg om mede te beginnen de ontbrekende doll 1 800 000 zullen wel komen Rhodes billijkte dat de Engelsche regeering dien spoorweg niet wilde waarborgen het aa od van de regeering betreffende den Betsjoeanaland spoorweg ns dat zg twee fllerde van het kapitaal wilde waarborgen als de Kaapsche regeering het voor een derde deed Rhodes wilde daar niet aan aan dat kantoor heeft hj begrepen moest hj maar niet aankloppen intusschen heeft de onvermoeide man al piet den minister van landbouw van Victoria gesproken over het aanmoedigen van den handel tussohen Australië en Zuid Afrika ova Beira De Beiraspoor tot Salisbury is juist dezer dagen geopend Verspreide Berichten lIRI lVi Dlil 0e minister van oorlog de Freycinet heeft aan den afgevaardigde Symian verklaard dal het geheim dossier in ziJn geheel aan BBti hof van cassatie is overgelegd zonder dat een enkel stuk achtergehouden is Evenwel hebben het stuk dat Gacheu heeft aangednid het getuigenis van Dccrion de te f entt ijdige vertalingen van de dépêche van artlfearijt en het tapport van LépinB van 1891 nooit tot het geheim dossier behoord De rechter van instructie Flory heeft Decfion den agent van den veiligheidsdienst die Henry s medeplichtige isl geweest en die nu lieklaagd wordt van landverraad naar de Kamerflvan inboschHldigingstelling verwezen evenzoo z n twee helpers den brigadier Groux eh Lerendn BmE EX Bij gelegenheid van een kegelwedstrijd om twee ganzen te St Georgen in Beieren was in de slotbrouwerij aldaar een gpoot gezelschap bijeen grootendeels bestaande nit bewoners van het stadje en do omliggende dorpen Een wielrflder die voorbijkwam en het vrooljk gedoe zag hield stil en nam eveneens aan den wedstrijd deel ZiJn inoppéfi en geestigheden hielden de aanwezigen voortdurend zeer aangenaam bezig Toen hij de twee ganzen gewonnen hadj ga hij deze ten geschenke op voorwaarde dat zij onmiddellgk voor het geheele gezelschap gebraden moesten worden Algemeen bravogeruep beloonde deze edelmoedige daad Terwijl het lekkere maal werd gereedgemaakt wilde de winner eenige kunststnicjes van dat individu f Hoe zijn naam is zou ik niet Onder eede durven zeggen want hij heeft dien reeds zoo dikwijls veranderd dat liet sterk te vreezen is dat hij zelf aarzelen zou en in verlegenheid zou geraken Maar een van zijn namen is baron de Maubert Dat is de la itste naam dien hij heeft aangenomen i aron de Maubert riep Tourniquet uit huiverende en verbleekende la Zijt ge bijgeval al eens met hem in aanraking geweest Niet persoonlijk ik ken hem bij reputatie een beetje En gij Ik des te beter ik heb eenigen tijd voor zijn rekening gewerkt Zoo zoo Toen noemde hij zich Jacob Ismael l at is een heele geschiedenis die ik u bij gelegenheid wel eens zal verhalen als we wat meer tijd zullen hebben Ja voor alles ga voort ga voort niet de zaak die 11 hier brengt Wel deze baron de Maubert is er in geslaagd om het een en ander bij elkaar te krijgen waar men respect voor hebben moet En dat door middelen waarvan de minste en onschuldigste hem altijd nog op een jaar of twintig zou komen te staan Hij behoeft een raiUionnair niet uit den weg te gaan Duivels nep Tourniquet met oogen stralende van begeerte ja net is zoo ik zeide He wat eerlijk spaarduitje wat een prachtig op zijn rijwiel ten beste geven Hjj rijdt op de straat voor het hotel eenige malen op en neer en voert daarbj eenige kunststukjes uit die onverdeelden bijval oogsten I en slotte zal htj nog ziJn voornaamstep truc laten zien Hg vraagt aan oen der heeren een hoed en laat er door de aanwezigen horloges ringen portemonnaies sleutels enz in werpen met de opmerking dat hg een kunststukje i la Bosco voor hen zal uitvoeren Van alle zijden wordt hem het gevraagde toegereikt Daarop rgdt hij naar oen ongeveer 200 meter verwÖdord boschje ter zgde van den weg springt daar van zjii Iets en scharrelt iets aan den hoed maar niemand kan zien wat bij eigenlijk uitvoert Eindelgk komt hg snel aangereden Op aller gelaat ligt oen uitdrukking van gespannen verwachting als hij het voor het hotel verzamelde gezelschap voorbykorot werpt hij met een krachtigeii rnk den hoed boven de hoofden Een regen van zand stort zich over de heeren en dames nit Men schreeuwt krgscht lacht roept bravo en kijkt vol verwachting den wiolrtjder na die zich steeds verder verwijdert en ten slotte om een hoek van den weg verdwijnt Nu krggen vorscheidene bezitters der horloges ringen en portcmonnaies argwaan Men snelt naar het boschje en vindt op een hoopje zand eenige sleutels en zakmessen en oen papiertje waarop geschreven is Laat u de ganzen goed smaken betaald zijn zo Ik ben zoo vrf als herinnaMng aan uw aangenaam gezelschap de mij overhandigde voorwerpen mede te nemen Bosco BINNENLAND STATEN GENEUAAL rireB e hjjwkji Zitting van Donderdag 4 Mei Aan d orde is d raotic TroelHtlra Algemeen kiesrecht De heer MecB constateert dat de motie niet gericht is tegen de regeering biyktms de erkentenis van den voorstelie r maar alleen beoogt een experimentatie der leden van de Kamer een propaganda voor de voorstellera der denkbeelden met hot doel daarmee voor het volk te komen Dat mag niet hot dool dezer motie zyn Met het oog op het karakter der motie voor het parlementair debat onthoudt ht zich van beoordeeling d r motie wier inhoud hÜ ovorigew zou afkeuren De heer Kerdijk voelt evenmin veel reor een motie die praetisehe beteekenis mist Wel strookt de inbond met de overtuiging spaarpotje voor den ouden dag f Vindt ge niet Ga voort Het begin van mijn verhaal boezemt u Ijelangstelhng in naar t itchynt c Enorm i Wel hoe zult ge dati zoo straks wel niet verbaasd kijken mij misschien om den hals vliegen of uw vrouw verzoeken dit te doen Maar ik ga voori Het schijnt dat deze laron met at zijn slimheid toch bij de een of andere zaak de voor zichtigheid in ons vak van zooveel belang uit het oog heeft verloren Tenminste hoe het andera te rijmen dat een man als hij temidden van allerlei ondernemingen die allemaal even mooi staan plotseling verdwijnt en niets van zich hooren laat U Én is dat het geval met uw baron de Maubert vroeg Tourniquet met iets in zijn stemwat naar teleurstelling zweemde iHet IS juist zooals ik gezegd heb Kn wat de zaak nog treuriger maakt is dat hij zijn klinkende goudstukken en dierbare bankbiljetten meegenomen heeft Wat hebben wij dan aan hem s De vorige week bevond ik mij te Bougival Êen IwUingrijke zaak bracht me in dat landelijk plaatsje Het was een kleine inbraak die ik daar bewerkstelligen wilde Veel moeite veel gevaar en weinig vrucht Er ts dan ook niets vaa gekomen De mensrhen Verafschuwen en haten ons beroep terecht want het brengt meer dan eenig ander vak teleurstelling op teleurstelling m c nDat ia maar al te waar zuchtte Tourniquet ffVrrfr vtrvoi d