Goudsche Courant, zaterdag 6 mei 1899

r r 1 gelaten instrumenten een stnkske meziek te maken die muzikale Limburgers konden daar niet buiten Zoo gezegd zoo gedaan een milicienkapelmeester is opgetreden en onlangs is te Maastricht groote taptoe gehouden en heeft men daarna een muzikale wandeling door de stad gemaakt Soldatenkrant Zelfs goed bedoelde geschenken kunnen soms voor hem die ze ontvangt onaangename gevolgen hebben Een burgemeester ergens in ons land die zeer veel belang stelt in landbouw en veeteelt zaken had zich byzonder veel moeite gegeven voor de oprichting van eene roomboterfabriek Na het tot stand komen daarvan werd hem als bewys van waardeering een aandeel van f50 ten geschenke aangeboden Dezer dagen ontving de burgemeester alsaandeelhouder der sedert gefailleerde fabriek eene gerechteiyke aanmaning tot betalingvan zgn aandeel in het tekort En hoeongaarne ook moest hy zyn aandeel metf 142 bypassen Hhlad Het hoofd der school te Oudkarspel zou Maandag zyn functies hervatten Den vorigen middag kwam hy aan het station Scharwonde aan en wandelde beschermd door 20 met karabynen gewapende ryksveidwachters naar Oudkarspel dat ongeveer drie kwartier van genoemd station verwüderd is Aan den ingang van het dorp maakte een groote menschenmassa hem hare opwachting maar de politie boezemde ontzag in zoodat van handtasteiykheden geen sprake was Wel werden schimpliederen uitgegalmd De heer H begaf zich naar de woning van den gemeenteveldwachter by wien hfl zfln intrek heeft genomen terwyi zyne echtgenoote in het schoolhuis Woont Den ge heelen dag was het verder byzonder druk op de straat maar ongeregeldheden kwamen niet voor Maandag ochtend begaf de heer H zich naar de school natuuriyk weer onder bescherming van de politie Vele ouders hadden hun kinderen thuis gehouden maar in den namiddag was het getal thnisbiyvers al aanzieniyk minder De laai en de vereenvoudigde spelllnff Lezing in de Publieke Vergadering van Dinsdag 26 AprU 1899 Derde hoofdpunt De dubbele en ol ü weet het onderscheid is dit van de woorden die in ons Beschaafde Spreken de o klank hebben hadden sommige een duizend jaar geleden de tweeklank ou andere hadden gèèn tweeklank zoo min als nu Die woorden nu die oorspronkelik n ou hadden leren we onze kinderen schryven met twee o s dus fftloovm oot eti toover de andere mogen met èèn En evenzo met de e Overal waar de in ons Beschaafd eenmaal n ai of n is geweest n tweeklank was daar moeten t ter herinnering daaraan twèè e s zyn anders is één genoeg Toen Siegenbeek die onderscheiding weer bestendigde verklaarde de bekende Staring de echte dichter en praktiese landekonoom dat hy het bewuste IHrccte Spoorwegverbindingen met GODDA Zomerdlenst 1899 Aangevangen I Mei TUd van Greenwich S ll 6 18 7 14 11 48 8 50 erlcrygbear tegen enkelen mditjin lO M 4 15 4 S7 4 47 4 64 S ei B OJ 10 49 5 45 S S6 4 11 11 10 4 56 5 15 6 49 15 7 11 7 89 7 59 8 10 8 IS 10 18 lO Sl 10 405 07 8 11 10 18 5 18 8 81 10 17 6 8 S E 10 89 587 5 55 g 16 48 7 4 S OSS tl 8 48 8 O 10 44 10 58 1107 11 44 lO JO 4 10 4 1 4 40 4 61 d e l O U o A a M s T K K D a u i u lk 6 8 17 38 10 7 18 08 4 O 18 t IS 10 50 1100 AmatW 8 019 05 10 15 11 48 18 57 4 57 37 8 15 10 01 87 11 51 AmatC 8 H 9 10 10 30 1 08 1 10 6 1 8 80 10 18 11 1 11 07 i nt 18 7 H 8 10 9 06 11 16 1 58 3 45 4 4M 10 7 t 8 4 Ama W 7 10 8 86 f 80 11 30 8 08 4 00 5 00 8 35 8 00 10 0 londa O u l I 1 0 11 51 1 50 4 47 5 4 7 4 8 49 11 O eerstvolgende verkiezin s periode vrij te maken van grondwetsherziening Moet eerst de kieswet naar Taks ontwerp oitgebreid dan zal iedere democraat daartoe medewerken Hy ontwikkelt nader dat algemeen kiesrecht de maatschappelpe toestandeiS kan verbeteren en de arbeidiTsbeweging ontwikkelen om den arbeider tot de levende kracht der maatschappy te maken Ten sjotte is de motie verworpen met 54 tegen 30 stemmen De Taariyksche Algemecne Vergadering van den Nationalen Bond van Handels en Kantoorbedienden in Nederland zal op 11 Mei a s gehouden worden te Utrecht in het lokaal Buitenlnst Maliebaan des morgens ten half elf ure Het Diploma A voor de zuivere toepasshig van het Correspondentieschrift en vertrouwdheid met het systeem 8tolze Wéry werd heden verstrekt aan de dames E Beumkc z b Middelburg M ö van Diggelen z b s Gravenhage Léonie Flaes i b Nymegen E H van Stroom z b Rotterdam H Wichera z h Arnhem en aan de Hoeren J V Ebbes Letterzetter Ijippenhuiz n W P Ebbes Timmermansknecht lappenhuizen H van Offeren Scholier Amsterdam H F Punt z b Rotterdam 0 Strelitskie Scholier Amsterdam j 1 v d Vat z b Groenloo en 1 Verhoef Landbouwer Brandwjjk Over de proefschriften van candidaten voor Diploma A moest afwgzend worden beschikt Geraenpfde Berichten In verband met de bekendmaking omtrent de verdwyning van het zevenjarig knaapje in den Haag deelt de commissaris van politie in de Ie afdeeling aldaar mede dat Dinsdag tusschen half vier en vier uur op den Trekweg naar Voorburg voorby de Hoombrug is opgemerkt oen nis heer gekleed persoon met blauwen broek zwarte overjas en flambard ruim Hd jaren en middelmatig lang donker niteriyk en dikke zwarte knevel Hy had by zich een jongetje overeenkomende met den verdwenen knaap der vooruitBtrevenden maar de motie vraagt geen politiek handelen en laat zelfs in midden ol aan grondswetherziening eerst vermiming yan het kiesrecht binnen degrenzen der grondwet moet voorafgaan Tegen een bloute beginselvetklaring hebben Spr en zfln vrienden geen bezwaar zoodat zy voor de motie zijn De heer Ptjttersen wyst op hef sociaaldemocratisch karakter der motie in tegenstelling met de democratiBche beteekenis üe democratische beginselen worden in de Kamer voldoende behartigd Maar spr ontzegt aan den heer Troelstra do bevoegdheid zich als vertegenwoordiger der arlieiders op te werpen en verzet zich tegen een grondwetsherziening ter wille van het kiesrecht aan balieklnivers Doch zonder thans aan de agitatie voor grondwetsherziening mee te doen zal Uy voor de motie stemmen omdat zjjn in 1880 uitgesproken overtniging van kracht biyft De heer Knyper verdedigde tegenover den heer Mees het recht van Mr Troelstra tot het voorstellen dezer motie Maar hy kan er oumogeiyk voorstemmen Hy is nog ongeschokt in zyn overtniging dat art 80 der Grondwet een l elet8el is voor kiesrecht los van censns Dat dit lieletsel moet opgeheven daar de wet Van Houten veroordeeld is is finale oplossing uoodzakeiyk Maar hy kent de gevolgen der motie niet waar het verlangde kiesreclit wel zal kunnen leiden tot republikelnschen regeeringsvorm in revolutionairen zin Ook verschilt hy in opvatting met den heer Troelstra over democratie waarin de voorsteller alleen met de arbeiders en Spr met het volk in al zyn klassen rekent De heer De Visser v erklaurt zich vierkant tegenover allemanskiesrecht en de motie De heer Bonman is er tegen omdat hy door voorstemmen de consecinentie der toelichting zou aaüv arden en dus aan ieder individu kiesrecht geven De heer Van der Zwaag betwyielde of algemeen kiesrecht te verkrygen is met hulp der vooruitstrevende liberalen dte nooit principieele voorstanders daarvan waren Hun liefdebetniging acht hy platonisch want zy zyn niet voor algemeen kicBrecht ook voor vrouwen alleen met uitsluiting van krankzinnigen in welken zin hj de motie opvat Aldns opgevat is hy er voor Op Pinkstermaandag zal te Jorwed Pr eene openluchtmeeting gehouden worden teu gunste der drankbestryding Deze meeting gaat uit van de Friesche Propaganda commissie der Ned Vereeniging tot afschaffing van sterken drank Als sprekers zullen optreden de heeren v Bruggen te Groningen D de Clercq te Nunspoot K Harts te Zweins en ds Winkel te Dronryp De meeting wordt opgeluisterd door muziek van het fanfarecorpu te lorwed Nog meer dan in Noord brabant het geval is bestaat in Lirabnrg in byna elk dorp een muziekgezelschap Door de invoering van den persooniyken dienstplicht zju veel van die vereenigingen van goede elementen tydoiyk beroofd Byna zonder uitzondering zyn die te Maastricht in garnizoen gekomen en het spreekt vanzelf dat onder de opgekomen milicicnb al spoedig het plan rppte en word uitgevoerd om zich te vereenigen en na het ontvangen van hnnne thuis acliter De heer Schaper ondersteunde de motie als zuiver democratisch maar keurde af dat de vooruitstrevende liberalen zich er slechts met hangende pootjes voor verklaren fn plaats van vierkant positie te nemen hetgeen zy kunnen doen zonder botsing met de regcering Als bewys hoe de arbeiderszaak vooruit gaat wyst hy op zyn verkiezing in Veendam met erkende hulp der antirevolutionairen De Kamer hoeft nog aan de werkzaamheden toogevoegd het orediet voor de vredesconferentie en de beslissing of de Ongevallenwet andermaal in sectiën zal worden onderzocht De heer Van de Velde vroeg en kreeg verlof de Minister van Koloniën te interpelleeren over zpo meededeeling in de Eerste Kamer betreffende de opleiding van O l administratieve ambtenaren o O 11 O t a O T T I S D 1 H iae leru U U ll ls li SS l iS i ll g SS S 4S W fl S II8 9 01 8 4t 8 SS 8 10 9 08 9 19 De heer Troelstra zyju motie nader verdedigende ziet in de platonische verklaring der vooruitstrevenden een pogen om zich by 4 1 9 S4 UI 4B 11 i 4 48 i U 5 01 li 09 S 18 9 loudi 7 80 7 38 8 19 1 1 7 1 14 1 18 11 18 U St 11 48 11 51 U Sl V s Hoontreoht dear 7 7 Nisuwarkwlt 7 84 O p 11 7 41 ll M RoHordam M 80 7 80 08 9 19 9 45 10 11 1 B4 Rott rdai D P 4S l Botterdain B S ll iUaen its Diaisfs M AUmd la n S Uiw Iitn bübeUliii 9 O i D i Tie rstsl 18 48 BOTTERDIH W SU 11 87 t Op dtn treiaen vja Zondag MuadaK en Diudtg Mndu he ntoorbitietten nor d Se kl 7 16 7 S7 1 03 1 44 1 51 1 64 1 01 1 08 t l4 1 8 1 Ml 11 85 U U 11 11 10 19 10 19 lO S 10 48 10 17 1 Ik 7 S 5 45 5 58 0 14 H IO Botindam Baura Rotterdam D F Botttrdam M a ii Hi uwerkerk lOoidnoU da 11 54 ir OS 11 34 1 18 AUen Ie n Se Unie eitn betalen e ïioultrtlef op den loop kuv niet gtnkeud wordon fi RolludKbe poor 1 19 7 44 0 8 14 1 00 lO n OODD OBN B 1 03 1 01 1 14 3 45 1 18 1 19 1 s 1 30 1 48 i 48 4 15 M 4 18 10 1911 15 11 18 11 80 I 11 41 t list 10 tS 11 4S 1 t 88 9 57 7 15 1 00 8 43 8 T 7 8 00 7 48 9 0 a oi t fl S U7 86 9 10 9 l Soada ZanihuilanMoarkaiKlIe BMtermeaf ZH l Vi orlM g Hag m 10 11 10 17 lO Sl 1 41 10 4 1 4 3 00 4 0 9 6 10 85 1 35 1 41 1 65 1 0 1 17 11 17 11 85 11 09 05 7 115 7 10 7 15 6 41 i 48 e 08 i 1 14 Ha Yoorborg 3 14 8 7 4 7 Zo l m Zaïtwaart ZaMohaik Mowo Saada 9 0 17 lO H 11 01 li S7 vU ütteont reinn 11 67 7 11 7 41 8 11 Hapmonlkilrein illeen 1 en l kluee eitn botden 7 BeitigeB Toor de lijn Breakelec imrti j m moge sul II 10 19 10 57 11 00 U U U H 10 51 11 45 u al I l R LI H I tleeveru H 9 07 S4 7 50 8 13 tïSilid Oudaw A oard ntrarh t UtMollt Wo 1m 6 15 8 68 8 14 üufl 5 30 7 08 5 18 10 48 Iguda 6 10 Ö S6 11 40 8 10 11 17 4 31 5 47 1 01 n 8 10 31 U OOj J s I IO 10 48 UI 8 45 3 34 8 7 18 S 48 10 8 7 4 S 13 8 55 9 39 I U S l8 5 50 5 04 8 t 0 40 7 S9 6 l l U s g j g r 8S S3 8 80 8 4 9 10 111 15 10 31 11 11 01 1 37 308 S iO 3 5 48 8 38 41 5J 7 68 9 19 10 00 10 84 11 65 18 87 4 11 7 1 9 1 10 54 H85 8 J s 4 5 50 7 17 7 17 8 15 t OO f 51 10 6 11 10 18 11 11 51 S l 3 40 8 55 4 43 5 11 I U J ll J 51 8 i 10 01 ll U 11 10 verschil spitsvondig en overtollig vond n de Hoogleraar Lnlofs oordeelde dat deze bedenking niet gemakkelik te weerleggen was Maar wit hebben het Andermaal bebevestigd r De Vries en Te Winkel Hoe konden ze dit doen Luister goed My ne Hoorders de doelmatigheid zeggen ze ergeits schrytt eigenlik in de Spelling dit voor om alle woorden die geiyke klank hebben maar iets anders betekmm ook verschillend te spellen de doelmatiglitid want hoe gemakkelik zon men dan zien welk woord bedoeld was Daar hebt u het Zóu dit doelmatig zyn Ik vraag noch liever zou t nodig zfln Ik herinner er u aan dat de klank baren t navolgende betekenen kan meervoud van baar golf van baar staaf goud van baar nieuweling van baar draagbaar en t werkwoord bannf De klank po kan betekenen postery postwagen postkantoor postbode postpapier deurstyi standplaats van n schildwacht last ambt bediening onderdeel van n begroting n plant en n vis Komt het n nu ooit voor dat u in uw spreken met n ander of in nw lezen vr gep moet welk barm welk poit is hier nu bedoeld Dit overkomt u evenmm ahi dat n ooit als er gezegd wordt at zttten het op de tafel vragen moet wat bedoelt u Tegenwoordige tyd of Verleden tyd Want zetten niet waar kan evengoed Tegenwoordige tyd als Verleden zfln en zo tal van andere werkwoorden Hoe komt dat Wel omdat n woord altyd in n verband staat omdat we in ons spreken met elkaar niet uitgaan van woorden maar altyd van taken t Zelfde als bfl de verbuigingen En n scherp licht valt er hier dunkt me op dat De Vries en Te Winkel helemaal geen grondslag onder hng voeten hadden ze ttanden niet in kei teven se etelden zich de dingen niet voor Ze waren in het Taalbeschonwen uit die school waar men altyd construerende uitging van de enkele woordjes die in naamvallen stonden en altyd bepaalde uitgangen hadden Niemand zal toch ooit in werkelikheid iets zeggen van deze kracht t voorbeeld is van Kollewyn De post kwam met npost uit de post liep langs n post en kocht naast n post at post n post n post en n post Welnu M H om het doelmatige hebben De Vries mi Te Winkel de dubbele en enkele en o gehandhaafd het is van zodanig belang zeggen ze dat met recht te eisen is dat woorden als beren verscheurende dieren en beeren varkens slepen slepende gaan en eteepen doen slepen etc in de Spelling onderscheiden worden Ondertussen spelden ze zelf naar de etymologie noten vruchten noten aantekeningen nottn muziektekens alle drie op dezelfde manier j sparen van n haan en n ruiter tporen v tprint indruk van het wagenrad en dus aansporen nasporen sporen spoorwegen sporen met de trein reizen allemaal etymologies mot éne o p n ziehier wat ze er noch aan toevoegden hel kan de vraag niet zijn of men niet beter zou gehandeld hebben met alle woorden te spellen met ène o en ène e men moet met het bestaande vóórtwerken Er biykt uit dat ze niet alleen geen werkelike grondslag hadden maar oot reële niet 10 1 10 S7 II IS 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 8 17 8 S1 7 6 8 03 8 10 8 17 8 9 10 47 10 55 8 50 B Hollendielie Spoot 9 19 f 18 10 08 1 I5 10 11 9 58 10 18 17 17 14 41 4T m 7 56 8 56 1 48 4 10 05 10 1 8 10 l il 9 M 10 15 8 11 a 18 8 J0 8 8 50 7 00 7 48 7 17 Ik kursiveer hier komt de echte konservatief uit die denkt dat hij en zijn wereldje eeuwig zijn niets veranderen mag m begeerden Ik zal myn kritiek hierop niet voortzetten u niet gaan vertellen hoe van verscheiden van die woorden de etymologie niet bekend was en nóch niet is Ik eindig met dit woord van Beekering Vinckers de latere Groninger Hoogleraar de man die het best de e en o kwestie kende hy heeft er toen in 1864 n heel boek over geschreven Alles wel bebchopwd biyft het onderscheiden der enkele en dubbele en o in vele opzichten een kansrekening een struikelblok voor geleerden en ongeleerdeu een taalkundige troetelpop een soort enfant terribele waarmee geleerden en ongeleerdeu ontzettend veel te stellen hebben en waarvan we in t eind nog weinig ploizier beleven ja dat vrees ik ten tongeleste wegens al den last dien het den lande berokkent voor goed zal worden aan den dyk gejaagd Hadden De Vries en Te AVinkei in dezen de stoute schoenen aangetrokken en tot regel gesteld dat voortaan de e en o evenmin zouden worden verdubbeld als de a in jaren en de 11 in uwn wat op hetzelfde neerkomt ze zouden wellicht hun wetenschappeiyke consciensie eenige wroeging maar aan het spellend Nederland een groot gemak hebben bezorgd en gewerkt in den geest des tyds die wil vereenvoudigen en al wat afgeleefd is ten grave dragen Drie hoofdpunten heb ik nu behandeld Enkele andere punten nóém ik eenvoudig de klank ie schry ven we in de nieuwe Spelling enkel met ie i f e de enkele i is dus altyd = i in smid dus tralisin Januarie abriekant Bussies In nioiinit prachtige heeft de i tot dusver de waarde van de ondnidelike klinker gehad in monniken nietwaar hoort u geen i monneken t is zowat t zelfde als in bereiden verlegen Welnu dat biyft zo maar iiu komt die i ook in de nitgang lijk omdat die 6ók toonloos is das waartik diertik ntensslik dageliks allemaal met i net als in vonnis notaris dus Woorden als ert kermis kersboom tans besje schryven we net als ze nn zyn We gaan niet op de wy e van De Vries en Te Winkel woorden als slabbakken op grond van onbewgsbare etymologie vervormen tot slaplakken Maar i i biyveu we spellen met k omdat we dat woord telkens als we t zeggen als t ware weer aïeidon van huis anders gezegd ieder voelt noch de samenhang van üiuis met huis maar dat thans vroeger van hand kwam in t gevoel en begrip van de mensen dat kan wel iemand als t hem verteld is weten maar in werkelikheid voeii niemand dat meer De etymologie is in thuis levend in thans is de etymologie de afkomst dood Zo is ook de etymologie van vesijeszakje nl van vest van vogelnestje namelik van nest levend telkens als we t zeggen leiden we t daar weer van af maar de etymologie van bestje namelik van best beste moer lieve moeder is dood we voelen t niet meer en daarom schrövcn we vogelnestje met t maar besje zonder i Oosyu zegt omtrent het door de Vries zo vurig voorgestane Kerstmis ik durf het niet te verdedigen het verleidt tot een verkeerde uitspraak inzonderheid op den kansel Dat Kerst daarin Jhristus bcteekent gevoelt niemand meer En van de ert Ik begryp die voorliefde voor erttsoep ten volle zyn er hartstochtciyke voorstanders der offlcieele erwtensoep laat hen er zich aan te goed doen die dwaze zal hun ten laatsteslecht bekomen wanneer allerwegen slechts erten gewild zyn Natuurlik raken we t siesteem der samenstellingen van De Vries en Te Winkel ook weer kwgt Het geldt hier deze vraag moeten we schryven hanenkam of hanikam vosiènvel of vossèvel paardènpoot al paardipoot apènliefde of apUiefde apèkop of apènkop hazHip of hazenlip kattèktsaad of kattenkwaad kippèborst of kippètiborst paardh oet of paardinvoet slakkègang of slakkèngang spetdèkussen of speldinkussen pijpikop of pijpènkop krentl brood of krentenbrood ganzèUver otganzèntever enz enz enz Wat De Vries en Te Winkel hieromtrent hebben vastgesteld grenst aan het ongelooflike Ze hebbeu het Aldus beredeneerd dat het moet zyn b v apUop als het is de kop van het dier maar n apènkop van n jonge apènliefde maar b v weer apèsti rt paardhaoet muu paardèpoot kattfslaart ook als plant maar kattenkwaad slakUngang maar slakkihuisje kippèborst maar n mens met n kippèKborstf hanèkam ook als bloem maar hanengevecht n ganzilever maar n pastei van ganzènlevsr sehape of ichapenvleesch naar gelang het vlees van één of meer schapen is speldenkusien maar speldeprik pijpekop maar pijpènuroeter f essebakje maar flessenrek Wat eigenaardige onderscheidingen hierby gemaakt werden daarvan zal ik u toch n enkel voorbeeld geven namen van planten die met n diernaam zyn samengesteld er is n plant kaUestaart die heet zo om z n overeenkomst met n kAttestaart nu is het iattèstaart dus is ook die plant kattèslaart maar er is ook n plant klutedoom de doom lykt niet op n kAt maar t is n doom vóór katten of zo iets omdat het nu n doom is vóór katten daarom is dit kaUindoom En zo behoort u nn te schrgven o plautknndige paddenstoel maar ganzèvoet paardestaart maar geitenblad enz enz 1 Walt dunkt n hiervan mensen van het prak tiese leyen En nu hebben wc er noch niet alles van gehad Ik heb noch niet over de s in samengestelde woorden gesproken ook Ik geloof dat ik my de krietiek hierby wel bespAren kan en volstaan kan met er de regel van de Vereenvoudiging eenvoudig tegenover te stellen Waar algemeen in de beschaafde taal geen n of als tussenletter in samen stellingen gehoord wordt wordt er ook geen geschreven zedeleer sterrekunt net als plantkunde dierkunde kattekw hanekam apekop ganzeUrer etc Eigenna ien ook de Aardrykskundige heeft de Spelling Kommissie geoordeeld behoren onveranderd te biyven De juristen onder ons zal dit zeker genoegen doen want zj zullen ongetwöfeM van mening zju dat dit is geen taalkundige maar n juridiese kwestie Zierikzee dus met z als van oudsher niet met s Wordt vervolgd EUPHONIA Als de hoornen gaan groenen en de zon haar stralen met meer kracht naar beneden zendt ten teeken dat de wjnter voorby is dan haasten de rnuziekvereenigingen hier ter stede zich om hun leden nog een concert aan te biedefl en den winter hun afscheidsgroet te brengen Doch waartoe daar mede zoo lang gewacht V üe warmte in de zaal wordt gauw drukkend en met de temperatuur stygt de stemming van de muziekinstrumenten in t byzonder die der blaasmstrumcnten wat het geheel natuuriyk nooit ten goede J kan komen Zoo iets was dnideiyk waai neembaar in de symphonie waarvan de inleiding gewoonweg afscliuweiyk valsch was en de schuld was tocli enkel te wyten aan de stemming der blaasinstrumenten Overigens werd deze symphonie zeer vordiensteiyk uitgevoerd voornameiyk het strykkwintet is beter geworden en ontwikwikkelde een goeden klank Dat Enphonia evenwel suppétjes geeft wisten we niet Een Teulelsmarsch van Suppé op een programma van Enphonia dat zjn we niet gewend en zulk een verandering is nog lang geen verbetering Vooftaan hopen we van zulke teufelsmusik beyryd te biyven Beer is nog een onbekend componist welke evenwel met zyn Abendmusik een goed stuk werk geleverd i heeft Vader Haydn schitterde met een zyner beste en schoonste syraphonien op hel programma en het bleek wederom dat znlkt muziek bestand is tegen den tand des tyds Althans ze heeft nog een groote bekoring Als soliste trad op Mej Tobbe uit Den Haag Deze dame beschikt over geen groot maar warm geluid Haar Voordracht van enkele liederen was buitengewoon goed Zoo noemen we in de eers e plaats lïute Nacht van Rob Fran Welk een juweeltje Dan viel zeer te roemen de voordracht van leluk van Spoel een diinkbaar op het publiek werkend lied en de Serenade van de Lange In het laatste nummer gaf zy tevens biyk een goede loonvorming te bezitten De heeren v d Want Brouwer en Kerper speelden nog een trio van Jleethoven De heer Brouwer scheen wel pech te hebben dezen avond Voor de uitvoering begon was het staartstuk zyner cello gebroken en nauwelijks begonnen of daar vloog de strykstok doormidden Jelukkig evenwel schynt deze heer geen last van zenhwen te hebben althans zonder een spier te verirekken speelde hy pizzicato door tot hem een andere gebracht was Het samenspel der heeren moet nog winnen Enphonia heeft met deze uitvoeringwederom een schrede voorwaarts gedaan Zeer veel vooraitgang was er te bespeurensinds het laatste tuinconcert en geen wonderwant het yverige studecren onder de leidingvan hun waariyk uitstekenden directeur kander vereeniging niet anders Jdan ten goedekomen J GOUDA 5 Mei 1899 Naar men verneemt zullell behoudens goedkenping door de regeering nog vóór Pinksteren door de Maatscbappy tot Exploitatie van Staatsspoorwegen worden ingevoerd boekjes bevattende 10 kaartjes voor de reis van Amsterdam C S of W S naar Den Haag en Scheveningen S S of omgekeerd via Gouda tegen verminderden prys N R a Naar wg vernemen zal t laatste nummer voor de pauze bg de uitvpcring van de Vereeniging Arnold Spoel door den componist den Heer Arnold Spoel zelf warden gedirigeerd terwyi No 1 en t laatste nummer voor de pauze met strykorkest zal worden begeleid Heden had de van wege de afd Gouda van de HoU Itaatschappy van Landbouw uitgeschreven stierenkeuring plaats Ter keuring waren aangevoerd 11 stieren De 1ste prys van f 30 werd toegekend aan dm stier van Ö van Dam te Eeeuwijk Ue 2de prgs van f 20 werd toegekend aan den stier van P Ruitenburg te Bodegraven De 3de prgs van f 10 werd toegekend aan den stier van W E Kastelein te Vlist Door het bestuur werd nog een extra prys uitgereikt aan den stier van C Hoogeveen te Haastrecht De twee eerste bekroonde stieren zyn door de afdeeling aangekocht Juryleden waren de hh D van Cappelle te Cappelle l Ondgk te Waddinxveen en J N Both te Gonda Een stier is gestationeerd by Pouw in Bloeinendaal De door de Singer Maatscbappy hier ter stede gehouden cursus in het borduren op hare naaimachines erd door 30 leerlingen gevolgd en het was een lust om te zien hoe deze haar best deden om deze nieuwe kunst machtig te worden Behalve de door de Singer Maatscbappy zelve geëxposeerde prachtige borduurwerken waren er ook reeds van de leerlingen npaarwerkstukjes te zien welke men in aanmerking nemende het botrekkeiyk korte onderricht en het totale gemis aan oefening zeer bevredigend mocht noemen Deze cursus deed ons beseffen hoe nuttig het pryzenswaardige streven is der Singer Maatschappij die ko ten noch moeite spaart om aau hare afnemers te leeren hoe uit hunne machines alles te halen wat er in zit Deze cursus werd Zaterdag 29 April gesloten later zal er echter waarschgniyk om te voldoen aan veler verzoek nogmaals een gehouden worden Ook zal de Singer Maatschappj naar wy vernemen binnenktWt hier ter stede een magazyn openen waaraan oen herstelplaals voor naaimachines van aiie systemen zal worden verbonden Het comité uit den Gondscheu Bestuurdersbond dat werd samengesteld met het doel de metselaars en opperlieden alhier te organiseeren hieid Woensdagavond een opeiibare vergadering in het café t Schaakbord aan den Kleiweg waar de voorzitter van de Rotterdamsche metselaarsvereeniging D E V de heer D De Klerk als spreker optrad De vergadering ging na diens rede over in een huishoudeiyko zitting tot het stichten van een afdeeling van den vakbond Als voorloopige bestuurders daarvan werden gekozen de heeren 1 van Tok P Schoondervoerd A Roozostraaten M Van Tok P Van Eik In de Nntsspaarbank alhier werd gedurende do maand April 99 ingelegd f 18227 99en terugbetaald f 14693 80 MooiiDBECHT 4 Mei Heden nacht ontstond alhier een begin van brand in een arbeiderswoning Daar men bet spoedig bemerkte wist men den brand tydig t blusschen Eenige kippea en kongnen x n echter nog verbrand De heer Chr Verhuist onderwyzer alhier is als zoodanig benoemd te Rotterdam aan de school No 31 hoofd de heer W van örunsven Aan het postkantoor Moordrecht en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand April ingelegd f 1305 60 Terugbetaald f 147U 91 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 188 Rbkuwuk De heer M Bontenbal onderwyzer alhier is benoemd ais zoodanig aan de school voor g 1 o 3e kl No 26 te Rotterdam hoofd de heer J C Pauptit Voor het leggen van drie gedeelten zeedgk gezamenlgk lang 3820 meter ter bedy king van ongeveer 208 H A buitengronden in den Brakman benevens het maken van een scheepvaartkanaal Van Philippine naar het Axelsche Gat alsmede verdere bgbetejprmde werken waren minste inschryveijj WtJlsWèn C De long en W H Smets t W ÜnM eld voor f 222 300 en A Van defl fet®è Bergambacht voor hetzelfde D lp K Voor het akte examen 1 o zgn gisteren 0 a te s Gravenhage geslaagd de dames P de Koning te Stolwgk G A Boers te Lekkerkerk en H J J de Hoog te Schoonhoven AtrEK a d Rus Op de Donderdag alhier gebonden vrye voorjaarsbeestenmarkt werden de navolgende prgzen besteed kaUkoeien f170 4 f230 varekoeien f 80 i f 144 vette koeien f 140 4 f 175 lammeren f 9 4 f 11 magere varkens f 14 4 f 16 Wegens den invallenden Hemelvaartadag wordt de vierde of laatste vrge voorjaarsbeestenmarkt Woensdag 10 Mei gehouden NIEUWE ZOmSTOFFES b i A van OS A Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TeleitKotm ito il Beurs vao Amsterdam iSlotkrs 87 Vikr 87 ii 101 90 MEI NlDlxLAXn dart Ned W 8 8 dito dito dilo 3 dito dilo dilo 3 HoHSiE Obl Qouill 1881 88 8 Itu IniahrgTmg 1888 81 5 Ooanxi Obl ia papier 1888 5 dilo ie lilfar 18 8 5 FoiToaal Obl met coupon 8 A dilo tinkel 3 66 98 98 98 1031 61 7 V 13 187 106 101 37V 101 96 746 607 108 51 98 104 164 100 100 8V loi 90 81 118 UI 180 I loov S A RuiUKS Obl Binaeal 1894 4 dilo Oecoaa 1880 4 dito bij Bolha 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1838 8 dito dito dilo 18S4 5 Spu Parpel tchuld 1881 4 Toaxiu Gepi CoDV leen 1890 4 Geo leaning aerie D Geo laenin aer e G ZuidAm Ban y oblg 1898 5 Mliioo Obl Buit 8oh 1890 8 VlKKZDlLi Obl 4 onbep 1881 AwTiiDAH Obligalieu 1895 8 RonUDAM Stad laan 1894 3 NlD N Afr Hmdelir aand Arend b Tab Mi CarliSoaten DeliMaataohappg dito Ara Hypotiieekb pandbr 4 Cult Ug der Vonlenl aand e Gr Hjpolheekb pandbr 8 Noderlaudacha bank aand I Ned Handelmaaticb dito N W k Paa Hyp b pandbr 8 Bott Hyiiotheekb panill r S Utr Hypotheekb dito 3 OoBTiNi OiatHong bankaaad j BoaL Hypolhaekbankpaudb 4 AuaiKi Eqnt hypoth pan Ib 5 Maiw L O Pr Li rort NiD HoU IJ 8pourw Mij a nd Mg tot Eip f 81 8p aand Nad It d Spoonragm aaud I Ned Zuid Afr 8pm aand ilito dito dito 1891 dilo 6 iTtu Spoor I Ï887 8 A Kobl 8 Ztud lul Spamii A H obl 8 Pol V Waraahaa Wennen aand 4 UVBL Or Kuia 8p MlJ ol l 4 Ballileba dito aand Taitowa dito aand 5 Iwang Dombr dilo a ud 6 Kunk Ob A ow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 j Ak ii Oenl Pao 8p Mi oM 63 Ohio It North W pr C r aan l 144 67 69 180 67 106V 101 100 55 dito dito Win 8t later obl 7 i 1401 Denrar k Bio Or Spm eert r B 11 83 lllinoii Central obl in goud 4 104 Louiar kNa hfilliüert r aand M Meli N Sp M Ie hyp u 6 10 Mi K nfa f 4pCt pref a nd 14 WL N ïork Onl o k Weet aand j 1 I dito Fonn Ohio oblig a 1 Oregon Calif Ie hyp in goud fi 81 Paul Minn k Hanit ob 7 Oil Pao Hooflijn obig 48 4 i dito dito Lino Col I e hyp 0 5 Casaoa Can South Oliert r aanil 59 Tin 0 Ball kNa loh d 0 0 Amiterd Omnibsi My aand I71 i Eottord Tramw04 Maati and 100 N u 8ud Amatardam aand i 107 atad BoileriUm aand 8 00 i Buoii Slad Antwerpen 1887 1 100 8lad Bruaael 188811 100 I Holia TbaiiaSeBnllr6oael ih 4 ll OolTlsa Slaauleenig 1800 5 1187 K K OoK B Cr l880 8 Spalin Sled Madrid 8 1 88 S6 i NlD Vir U z A h 9po l o rt 116 IIAi TELS TlilLiOII MAUeS Mantel Costumos Blousen Jaiiunsioffen in groote vtjfcheidenheid en Concurreerende prljien D l AilllSOAI GODDA ADVERTENTIEN De Heer en Mevrouw MART T BOUMAN Hulstkamp gevün kennis van de geboorte van hunnen Jloou MARTINUS ANTONfuS MARIE floiiBA 5 Mei 1899 Voor de vele bewyzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onzeii geliefden Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader den Heer CORNELIS vak EIjk betuigen wy onzen harteiyken dank Uit aller naam Wed C vAir EIJK VAK DEM TOOKK QoECi 3 Mei 1899