Goudsche Courant, zaterdag 6 mei 1899

Maandag 8 Mei 1890 38site Jaargang No 7883 ftOüDSCHE COIRMT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No M ADVERTENilEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des midd rdcfMD No 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 t Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN fl P ANWIJNGAMDBN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAABWEBEEU OAMEH ZAN iVKKKENlGiX AUÏTOLD SPOEL I i r e t e a r e Htcr J H B PAAI UERIIA GITVOEKI G 01 MAANDAG 8 MEI 1H99 des avonds 8 nnr in de Zaal NUT ES VRKMAAK derSociëteit REÜNIE Met welwillende medewerking vanheerenInvites Solisten Mej 8TELLAVVOLKK Rotterdani Sopraaii Uhr AKNOLIJ SI OEL s Hage Baiyton Dhr H M ENTHOVEN s Hage l enor Dhr A H BEUSÜKAMP Oooda I iuno aci omp H ÏI Donatears hebb en toegang met 2 Dames H H Knnstl leden met I Dame Meerdere Dames en Leerlingen iler Sted Mozlekschool kunnen worden geïntroduceerd togen betaling van 0 0 Vreemili lingen tegen 1 üü contributie bedraagt voor Donateurs S CO voor Kunstl lede n t W per jaar TE KOOP voor 220 tild een SCHUIT pi m 18 Ton met HÜKE en LUIKEN MAST en SPRIET Te bevragen by H KONINUH Zoeterwoude Kleijpoort Nieuw onoverlroffleii Prof ÜP liiübers woUieVeiul UIVW KSiVCBT ILIZlR Allan eckt met nbrlAamerk tot Toortdmwri railicale on I Mkm g M in nn alle zelfa do ilHkft larfnekkige zenuwnUkttH vooral nutitaan door Hap uJ aldwalingea op jeugdigm leeftyd Total genezing i n elke iwakte Bleek Lucht Benauwdheid Hootdpijn I Migraine Hartklopping Meagpnn lilechte pgiTertenng Onvetmogen llmpoten PoUntione eni Uit I Toerige prol p eotusie n 111 j I per flewh 11 1 bhelf ul I CenlraJ nepJl Mattii t d Vegte ZaUbomia lUcpOla M CUhm k Co Annterdam I lUppe Or ï uh ge I ll lnimiiii il Jong J Cm Eott rd m W Iff fc Oo iouda 011 bii alle drogisten f Paitt Expeller Dfliti JHT wordt dit nuddsl met Tomuuwnd suooon li pijnBtillonde invnjvuig Hngavr od ieeen Rheumstiek Jich t Verii mtih oid juj b den r nruEE ettx J Btt bel I dimtdMi 1 den yertrouwea op bet hbriekainerk MM6t Ad l SS 76 0 en BOo de fl lin de meeste ipotliekon To § s Ulotb ClK en Saful T8 w J Ameterdam b Ibu van Tuy f Ji tU ln Ci i jtnl J B 7AIIBEPiV0ÖRlT KleJyye g E 48 G OUDA Beveelt nich bcleeM aan voor het LP S V REN en MAKEN van Heereii eu Hliiderkleedliig tegen de mceet concnrreertnde pr izen rngf Zie de Etalatrc üoiD Dn v BHLXKMAN Zs II I SM Ei TEJ K dir Ki M HATIK t Ijmui zal te zijnen hnlze Markt 147 den 10 II ia en 13 HEI van des voorraiddags 10 tot namiddags uur Zitting houden tot het geven van imUckUngen aan belanghebbenden omtrent hunne verplichtingen in zake de vermogensbelasting De Inspecteur voornoemd VAN DHOOGE I H ndelsmai ML Cal VC Pef f l A SLEGT beveelt lioh aan tot hft leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t oent de K G NIEUWE BAVEN 28 1 Bekroond op de Intern tio le Tenoonatelling van Bakkerij Maalderfl en Kookkunst te U OTaMnliage met een diploma Verguld Zilveren Medaille TE HUUR TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFABRIEK DirooUur ü BURGERS DEVENTER Prijiea van af 1 Maart 1899 Model A Model A Model A Model AA Model AAA J 87 50 90 UC 125 LUXE RLIWIELEN J60 UEWONE TOER AC iTÉNES loo LUXE ACATENES 180 P S DAMES KETTINWRIJWIELEN op alle prijzen l 5 hooger Vraagt on PrljS Courant VerlcqpnwMrdi itfiJ C DÜBIWR fioiHlit Te Huur tei lond ol lati i een BOVEllllII i Te bevragen Kantoor van Vaste Uoederen Klttweelen Singel No 1 12 Stollwerck sche Borstbonbons gefcbrioeerd na voomohrift van den loB Ümvsrsiteits Prof Oehm Hofrad j Dr HartoN Bonn Webbea sedert 50 Jaren k Tanx tend mUdel tegen hoeeteo I IwtsiAheid en aandoening der ademii organen nit teekande diensten bewezen Bg poecUgo afwiaaeling van wanneen koude lucht is t bijzonder aanbevelen wardig een bonb te gebruiken 1 Verpakking Oeele pikje 26 oenf Alom verkriigbtar nieuw iiiEuwi iiedwi GESCHIKT VOOR Nachtlicliteii Kofae en Tlieelicliteii Walka 4 uur branden 4 2 j en 6 uar brandende i 3 cent per itok Eenig Agent voor Ooudo en Omstreken IZA ÏK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk 7 Ma hnhoaft hiervoor geen Olie goen Glaasje He 1 benoeii niervuu g neen een lucifer aansteken 1 noodlg Oebeel onder gevaar voor brand ala ook zonder reuk Ieder zijn eigen M Kroiiiiigi Limoiiade Vabrlbanl Om zonder eeiuge kennis vlug en gemakkeljk VIJt Liter d i geljk aan 10 halve flesschen KKOTflKOSLIMOyAhE te maken en el naar keuze FBAMBOZEN CITROEN KERSEN ol SINAASAPPEL Per stel is dje prgs franco thuis mpt gebruiksaanwijzing sleolits SO eta 2 stel in eens franco 90 et na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons hjj l XX tallen verkocht Schier op alle plaatsen an ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bj een zeker aantal stel ik de prjjs nog lager Vr ag schriftelijk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liffgen ter iiuuige Ben ieder wncMe leh voor namaak Let op t adres K S DE BOK Sneek Steeds voorradig eene ruime keoie der Noliedste soorlei Naaimachines welke tot billijke prijzen woriien geleverd tv Desverkiezend op aibetaling per maand eu per week A LKWKiNSTKIN GOUDA Kleiweg 49 s es e a o im 9 f i piitinenlal E w wicr3sri3 isriDEL A i BiNr 9 Kort overzicht onzer PrIJsconrant SHKHRIES Pale en old Dry van af f 16 60 per 12 fles 12 12 flesch 15 18 1 W 1 75 5 2 25 ROODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet 1 U 9 a u c a VERMOUTH la Turin BODEGA CHAMPAGNE COGNAC A f 1 76 f 2 26 f 2 76 f 3 25 f 3 76 enSCOTCH WHISKY Per Fl Pe Ank 45 Fl LISTRAC 0 65 Nto f 27 75 31 36 42 53 34 42 37 50 47 0 75 0 85 1 1 25 0 80 1 0 90 1 10 CHATEAU VALROSE t S B St ESTEPHE K St KMILION 1894 S 2 PAUILLAC 1893 § GRAVES Witte Bordeaux SAUTERNE Z ZELTINÖER Moezel BOURGOGNE l e iessehe zijn in den prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen B j elke hoeveelheid verkrfebaar bij De Onna T CRBBAIS Gouda ECHT £ et voorai op de lMndt0éJuninff met rood Jettan J3berlahnsleln OIHaKUKIiCIIVICTOKtABlIOH OaciilAHIISWII Overal m C SS rkriJBhaar Jiraa aeAapf tof ExploUaHe wm d VMorta Broit Kamt or voor NederUmsL Boompfo 0 Botterdam Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD BURGEMEESrER ea WETHOUDERS der gemeente Gouda genen Art 2i8 der Gemeentewet Brengen ter kenni van de Ingezetenen dat determijnen voor de vorderingen ten laite vim hetRijk bij de Wet bei aald of te bepalen op dieten laste der Gemeente van toepassing zijn endat mitsdien alle zoodanige vorderingen over dendienst van 1898 vóór of uiterlyk op den jostenJuni aanstaande behooren te worden ingediendGouda den 6 Mei 1899 De BUMemeester en Wethouders voornüemd R L MARTfcNS De Secretaris BROUWÜR Kiilieniandscli Ovurzlchi üe Figaro zal over eenige dagen met de publicatie van verrassende stukken voort Volgens de Matin zal het rapport van ven raadsheer Ballot Beaupré den 24sten Mei ter grifSe van het Hof van cassatie gedeponeerd worden President Mazeau en procureur generaal Manau zullen er dan iiizage van nemen Bcaupré zal een ontwerp voor een eindarrest in een omslag sluiten waarvan het zegel eerst verbroken zal worden biJ den aanvang der beraadslaging in raadkamer na de terechtzitting Het rapport van Beaupré zal evenmin als het requisitor van Manau tilücieel aan den verdediger mr Mornard worden medegedeeld voor de terechtzitting Zooals wiJ in ons vorig nummer reeds berichten heeft de fempa minister Lebret om inlichtingen gevraagd naar aanleiding van het gerucht dat de regeering nu zeker zijnde dat het Hof zich voor de revisie zou uitspreken een verzoek tot vernietiging van het vonnis zou doen hetgeen een verdaging van de revisie tengevolge zon hebben De woordelijke verklaring van den heer Lebret die de Temps geeft luidt aldns Neen de regeering heeft dat plan niet bovendien ook niet de macht de taak van het Hof van Cassatie te onderbreken Ik veraoek u te herhalen dat het Kabinet zich niet gebonden acht aan het proces Dreyfus Het heeft de revisie gevondeji in de nalatenschap van de regeering die het vooraf FEVILLEIOX jfdeiiksehrilten van een Gelukzoeker OF ANiriBAL DE VONDELING A aar het Fransch DOOR W NUTTERS 186 ilet was gemunt op de kas van een plattelandshotel Ik heb nog den mijnheer moeten spelen en gropte verteringen moeten maken Nu heb ik die wel niet betaald dat zou al te gek zijn maar ik wil maar zeggen dat de geringste zaakjes soms nog de meeste moeite kosten En hoe kwam het dat ge er van afzaagt Wacht nog even man Terwijl ik overdag de boel eens goed opnam om mijn plan van aanvat te kunnen vaststellen kwam het mij voor dat een der andere gasten in dienzelfden geest bezig was Dat was niet omdat hij onhandig te werk ging zich vreemd gedroeg maar meer omdat ik hem herkende Ik leidde na die herkenning het doel van zijn bezoek in dat hotel af doch bleek me later een weinig vergist te hebben tEen bekende van u Ja fWie Raad een Natumlijk den baron de Miubert Mis man Wie dan f was gegaan Het heeft geen Vooroordeel het is besloten zich te buigen zonder tegenspraak en raet eerbied voor het vonnis dat door het Hof uitgesproken zal worden zonder dwang van buiten De onmogelijkheid om heden een verzoek tot vernietiging biJ te brengen onder het voorwendsel dat een z g mededecling van stukken van 1894 zou zijn gedaan ik zeg zoogenaamd daar ik mij hier niet heb uit te sprr ken over dit punt volgt o a hieruit dat de advocaat der familie Dreyfus juist deze omstandigheid in zijn memorie heeft aangeroerd als middeUtot revisie Hét Hof van cassatie hondt zich diiai dus mede bezig en het zal zich daarover hebben uit te spreken Maar ik dring er op aan niets geelt den tegenstander van het Kabinet het recht verhalen over de houding van het ministerie in de zaakDreyfns in omloop te brengen Het Kabinet intrigeert niet het steekt zijn neus niet in hetgeen louter het werk is van het Hol het wacht 0 wanneer het arrest gewezen zal zijn wanneer de revisie verworpen zon worden dan zou het lich bemoeien met de vraag der vernietiging van het vonnis en dit zou waarschijnlijk een onderwerp van bespreking uitmaken van den ministerraad De beraadslaging over de werkstaking is in de Belgische Kamer geëindigd met het aannemen van een motie van Delbeke waarin de verzoenende bonding van de regoering werd geprezen Die houding bestond hierin dat de minister van arbeid Cooremun zich bereid verklaarde de nijverheidsraden opnieuw bijeen te roepen en rcgeeringseommissarissen te benoemen om hun vergaderingen biJ te wonen mits de werkini algevaardigden niet kwamen met een imperatief mandaat De minister zou bevoegde personen ter beschikking van de raden stellen om de cijfers na te gaan De socialisten waren daar gedeeltelijk wel mee tevreden zoodat slechts elf hunner vö6r de motie tot afkeuring van de houding van de regeering stemden en de motie van Delbeke zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen Intnsschen zijn de mijnwerkers van de Borinage eergisteren teruggekeerd tot hun oud voorstel om maar 10 percent loonsverhooging te vragen in plaats van 20 percent In een vergadering te Bergen nam de mijnwerkersbond van de Borinage een besluit in dien geest In de Borinage waren nog maar 11 000 werkstakers en ook in het llentrum wa lEcn uitstekend vakman een duivehch geslepen bandiet Camisard Weer kwam er een uitdrukking van teleurstelhng op het gelaat van Tourniquet Wacht maar kijk maar met alsof ge bang lijt dat het op niets uit zal loopen Ik herinnerde me dat deze Camisard langen tijd in dienst was geweest bij baron de Maubert voor dienb verdwijnen Toen kwam er een idee bij mij op Ik redeneerde dat onze baron met ver af zijn kon aangezien zijn knecht daar wab In elk geval dacht ik kan het geen kwaad dien ouden kameraad eens aan te spreken Ik geloof l epaald dat een soort instinct mij leidde maar zoudt ge niet eens iiwchenken De gastheer voldeed dadelijk aan het verzoek met een kleine verontschuldiging over zyn verzuim Op uw gezondheid mijnheer en mevrouw Tourniquet Op uw welzijn 1 Toen verrolgde hij Toen hij mtgtng volgde ik hem en had besloten hem te volgen al gmg hij recht door naar China en waarheen ook Maar het viel me nog al mee Hy het me niet lang loopen Op vijf minuten afstand van het hotel dat door mijn bekwaamheden zoodanig bedreigd werd hield vriend Camisard stil voor een klein huisje dat er verwaarloosd uitzag alsof het tangen tijd onbewoond was geweest Van buitenaf was uit niets op te maken dat het thans wel bewoners had Camisard haalde een Ueutel uit zijn zak en opende de deur Voor hij binnentrad keerde hij zich om ett keek rond Of dat nu was omdat hij iemand han getal met een kleine duizend verminderd Hoewel generaal Otis offlciSel de onderhandelingen met de hoofden der Tegalen als geëindigd beschouwt en de voortzetting van den strijd door de colonnes Wheaton Lnwton en MncArthur bevolen heeft ontving hü toch Woensdag opniauw de afgezanten van Aguinaldo die twee uren lang met hem confereerden over den toestand Volgens de berichten van genoraal Otis werd ook in deze conferentie de zaak slechts besproken zonder dat men tot een resulaat kwam De afgezanten van Generaal Otis meent dat het Aguinaldo slechts te doen is om tijd te winnen en sloeg ook het verzoek af om voorloopig een wapenstilstand af te kondigen in afwachting van de goedkeuring van President Mc Kinley op den gevraagden wapenstilstand Verspreide Berichten nilKYFIJS De Figaro verklaart de openbaarmaking van het dossier der enquête voorloopig geschorst te hebben omdat zekere stukkeu op het oogenblik niet gepubliceerd kunnen worden De nog achtergehouden stukken zijn zeer verrassend van inhoud Li de kringen van het Hof van cassatie meent men dat de zaak ongeveer tegen Pinksteren voor behandeling tor openbare terechtzitting gereed zal zjjn Mocht het eindarrest niet voor Eersten Pinksterdag 21 Mei gewezen zijn dan zon het Hol dien dag zitting houden of althans ziJn Pinksterreci s niet aanvangen oor het uitspraak had gedaan Het rapport van Ballot Beaupré zal zooals de gewoonte is in openbare zitting worden voorgelezen niemand behalve de pro cureurgeneraal Manau zal er tevoren inzage van kunnen nemen Al het Hof het noodig acht wat wc als zeker kan worden beschouwd zal het rapport in den nacht na de voorlezing ter landsdrukkerij gedrukt worden en den volgenden dag onder de raadsheeren rondgedeeld De Temps geeft een overzicht van het verwachtte dan omdat hij vreesde gezien te wordeD IS mij onbekend Maar we weet ik dat ik vooruit zoo iets voorzien had en achter een boom rac voor hem onzichtbaar had gemaakt CamisaA niets verdachts ziende trad het huisje bmnen sloot de deur weer achter zich dicht Ik bleef op mijn post tot het vallen van den avond Toen begon het me een weinig te vervelen en daar ik nog niemand buiten hem het huisje had zien binnengaan en hem ook nog met had zien vertrekken besloot ik maar heen te gaan en te zien of in het ilorp geen inhchtmgen te krijgen waren En ik heb geen berouw van dat be sluit Zonder veel moeite vernam ik van de praatzieke boeren dat ongeveer th ie maanden tevoren het huisje in kwestie door een oróekende was afgehuurd geworden en van meul elen voorzien Ik liet door verschillende lieden mij het voorkomen van dien onlickcnde Iwscbrijven de beichnjvingen die ik kreeg wisselden evenwel zoodanig af dat ik op het laatst werkelijk niet een kennis in roijD uugebreiden kring van bekenden had die ik met uit de ontvangen inlichtingen zou hebben kannen opmaken Dit vreemde geval helderde zich heel gewoon op toen ik ten slotte vernam kt die onbekende des nachts aangekomen was en dat men hem nog nimmer xijn woning had zien verlaten weshalve alle beschrijvingen vruchten waren van de verbeeldinf mijner inlichting Wel kenden allen degene die met den onbekende hetzelfde hmsjc bewoonde en die zeide de boeren waarschijnlijk zijn knecht was of zijn vriend of wat anders waarin ik ze volkomen gelijk moet geven getuigenis van Decrion den onder verdenking van spionnage gevangen zitteiiden helper van Henry voor den raadsheer Atthalin wien het Hof dit verhoor had opgedragen Daarin wordt in het algemeen bevestigd dat Decrion bezig is geweest in overleg mot Henry allerlei correspondenties te fabricooren tusschen Schenrer Kestner do familie Dreyfus Picquart enz met het doel om do leugen van een komplot bj het publiek nog meer ingang te doei vinden Natuurlijk weten wj niet in hoeverre dit verdachte personage waarheid spreekt Hy zegt dat hy herhaaldelijk poststempels voor Henry heeft nagemaakt en dat hij op bevel van Henry een groot aantal stukken op een veilige plaats in het buitenland heeft gebracht Deze plaats wil hy niet noemen omdat hü niet wil dat de veiligheidsdienst die papieren in beslag gaat nemon maar bil beweert dat hy ze voor het einde van zün proces zal overleggen Hy heeft een Ijst waarin de stukken worden opgenoemd aan dien raadsheer ter hand gesteld Esterhazy zegt hy niet te kennen AraiK Ten oosten van het Njassameer by den hoofdstroom van de Rovoema is een karavaan door de inboorlingen overvallen Vyftig dragers werden gedood en do gmederen gingen verloren De twee Europeanen onder wier geleide de karavaan reisde ontkwamen naar het fort Chicla Beloië Donderdagmorgen is by Doornik op de Schelde de stoomketel van oen sleepboot gesprongen Do drie personen die zich op de brug bevonden werden in de lucht geslingerd doelen van hun lichamen zyn op verschillende plaatsen toruggevondenlt BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL Tir £ HJilffKJI Zitting vuu Vr dug 5 Mui By do behandeling van het crediet van 75000 voor de ontvangst der vredesconlerentie werd door den Iwjer Dobbelmann namens de Roomfich Katholieke party onder handhaving harer verklaring tegen de uitsluiting van den Paus nader aangedrongen op de overlegging van stukkjön in deze Namens vrrtegenwoordigers der sociftul democratische arbeidersparty legde de heer viui Kol eeu verklaring at welke allereerst gericht tegen de aangroeiende militaire uit Deze knecht vriend of wat anders verw heen om de twee dagen m de kom van het dorp om levensmiddelen op te doen De boeren hadden het met op dien knecht vriend of wat ander Hy immers maakte met niemand een praatje keek altijd voor zich beantwoordde de meest eenvoudige vragen met een blik die den nieuwsgierige allen luit tot aandringen op antwoord geheel en al benam Kier hield de verteller weer even op en beschouwde nauwlettend de aangezichten van Tourniquet en diens wederhelft als om na te gaan welken indruk zijn verhaal op hen maakte En den indruk dien hij teweeg bracht moest hem m alle opzichten voldoen De vrouw luistcnlc met open mond en opengesperde oogen hetgeen ten allen tijde voor een bewijb van aandacht gehouden is geworden Haar echtgenoot gaf op dezelfde wijze blijk van zijn belangstelling nc versterkt door het ongeduldig trommelen met de vingers op de tafel Duivels het is als een komcdieartuk riep hij uit Ga toch voort Een komediestuk vroeg Carillon zich verbaasd tormende over dit blijk van belangstelling in zijn verhaal kom kom Ik heb toch nog mets bijzonders verteld Nog niets waar iets uit is te slaan Dat is waar Maar het belooft des te meer Ga maar door Het maakt me werkelijk verlegen uwe verwachting oo boog gespannen te zien W rdt vtrvoigd