Goudsche Courant, maandag 8 mei 1899

DAMES ZANöVEREENIGING ARITOLD SPOEL Directeur 4c Hf r J H B SIPA4NDERHAN den heer Smcenge in beginsel de wensche 1 Iflklieid der doortrekking tot Oostmahorn erkende De Kamer i niteengegaan tot 24 of tot 30 Mei zullende de Voorzitter zorgen voor geregeld doorwerken Ik ta l en de vepfenvoudlgde spelling Leziug in de Publieke Vergadering van Dinsdag 25 April 1899 En nu heb ik noch maar een punt te behandelen en dan is t uit De vreemde woorden Ik zal is wet vreemde woorden noemen aap aalmoes beker brief dichter duivel engel ezel fles klok kachel kaal kalk kamer kar kaas kat kelder kaars ketel kerk kers kussen kist kok kool kop keuken koper kort leeuw mijl meester molen munt offer pacht pik paal pan pand pauw wil ik het hele alfabet zo doorgaan t Als ik het dan zo doorgcweest was dan zon ik het ndch wel is en nóch wol is kannen doortópen want ik heb volstrekt niet in iedere letter al het vreemde genoemd Wilt u er noch n paar van uw meest gewone woorden V Zuiver zegen vlam troon staat oester kroon kleur blond braaf plukken koken proeven tasten schrijven venster klaar dubbel zeker Maar nu schei ik er uit ik zou anders op deze kort en krachtige manier noch n heel poosje aan de gang kunnen blijven De kracht van het betoog zou hierin zijn dat bet u nóch meer overtuigen zon dat n woord dat uit n andere taal in t Nederlands komt er gerust Holtandi mag nüzün wanneer het tóch burgerrecht heeft verkregen aatmter het algemeen is geworden wanneer het een uéderlands wóórd is geworden Indien wjj ejiei van rhaite schrijven met ej net als de klank Is groep van frans groape met n o portret van frans portrait met ai met n klaue ondanks trans clatee met n k lokml met n t dokter met n k tii aar niet n wiirom zullen we t dan niet goed vinden cijfer te schrijven mot zooals we ook eingef niet met c schrijven prineei niet met c die evenzeer vreemde woorden zijn die oorsproiikelik c luidden V Waarom nietV Omdat het vreonid staat Zeker Maar hoo komt het dat u troep niot vreemd vindt met z ii edit hollandse oe ïrans troitpe met ouf Hoe komt het dat n klaiee nfet vreeniil vindt niet z n ky Immers omdat u t zo gewond ben Het zal dus maar afhangen van het aantal keren dat u t woord in z n fonetiese spdïfng t woord zo als hot werkolik is in uw mond gezien zult hebben winneer u even natuurlik als lingel eigaar klaiee troep en zult vinden retle met ee trem mt 1 e preeietm ti btoeee met oe z redakeie mot brMJure mot matjime met ej ie fjaal met ij boeket met co k buro mot een o iado met h o vormen waarin doze en andere woorden ook bjj schrijvers zelfs de meest artistieke die geheel bullen de Spellingvereniging staan sinds 20 jaren te vindon zijn Kn in n verrassend korte tijd zult u er gevoel voor krijgen dat cadeau werkelik niets anders in uw mond dan ka d o rail niets dan r ee l t wanneer n er de proef eens enige malen van neemt om het zeli te schrijven Dan zal uw oog al heel spoedig niets natuurlikor vinden En als UITVOERING OP MAANDAG 8 MEI 1899 des avonds 8 uur in de Zaal NUT EN VERMAAK der Sociëteit REUNIE Met welwillende medewerking vanheercn Invites Solisten Mej STELLA W0LP1 Rotterdam Sopraan Dhr ARNOLD SPOEL s Hage Baryton Dhr H M ENTHOVEN s Hage Tenor Dhr A H BEUSEKAMP Gouda Piano accomp H H Donateurs hebben toegang met 2 Dames H H Knnstl leden met 1 Dame Meerdere Dames en Leerlingen der Sted Muziekschool kunnen worden geïntroduceerd tegen betaling van O M Vreemdelingen togen ƒ I De contributie bedraagt voor Donateurs S M voor iCunstl leden M per jaar AangevanKen I Nel Tijd van Greenwich ülrecte SpourwegverMndlnsen met GOIÜA Zomerdlenst 1899 GOUDA ROTTSHDAMriM ftrM n n 19 18 19 88 1 88 9 11 8 88 S 49 10 89 10 87 1 6 89 S lS 7 14 9 84 10 49 11 11 9 88 1 1 7 1 14 1 98 11 9 11 86 11 48 t 11 81 19 S9 s ao 6 40 8 80 7 83 11 41 9 46 10 1 Op dn tntaii lijn ZoucUe UmOtg m OiiuiUg ndugKlMi Allan 1 m 8 Uu iika I u I cb s BOTTEBDIM GODD rin m u 7 M 7 16 7 87 9 O 8 86 8 88 lt l8 U 88 10 19 10 89 I IO S 10 48 I 4V 11 64 If Oll 18 84 1 19 fi HellaadKbe ipoor 7 S8 40 6 48 6 88 18 0 14 9 00 10 01 10 17 Fkeultatief op deu ioop km met genkend worden 0 MID4 Ut N HAAOeiM verH 1 03 1 01 8 14 i 4 4 18 4 66 6 18 1 18 8 07 1 99 8 18 1 S 8J9 t SO 1 48 9 49 4 16 4 4 6 87 8 85 5 49 18 7 17 7 89 7 69 8 80 8 19 9 1 lO H 10 t 10 40 I IJ 8 11 10 1 8 88 i 10 7 8 E 10 89 1 16 43 7 41 8 08 8 41 8 48 8 O 10 44 10 88 1 07 11 44 1 1 10 1011 18 11 18 U SO 11 41 11 51 lO H U 4B U 9 98 9 87 10 11 81 4 46 6 80 8 19 1 80 8 1 00 50 11 87 11 85 l 10 11 10 17 10 81 in 4 10 4 0 48 08 7 0 IM 7 48 11 67 11 0 19 87 9 08 9 97 10 18 HeiBlgwre voor de lü Orenkelen 7 S1 7 47 8 1 AmJtetd m moge vie Utrecnt reiwa Humooit tnin illeen Ii en 9 klu estr beUlea U a 1 47 O U II A U s T S K 1 A tl a d 8 19 8 17 9 S8 10 67 18 08 4 O l Vl AtW 8 019 08 10 18 18 48 19 87 4 87 8 87 16 10 09 7 U Anat a 19 80 10 80 108 UO 81 tJOlOl 118 H t 1 1 ï ü II l ïi em 11 40 9 0 3 17 4 8 8 87 8 48 8 34 1 18 S ll 1 50 6 04 Ui B 10 67 U OO u u U 9 11 48 l 3i 8 90 84 7 S0 8JI3 6 88 6 4 8 08 7 4 S 98 8 88 9 3 10 81 40 T ff id l 0 1 87 S 08 8 J0 3 69 4 48 8 88 8 41 SS 7 88 9 19 10 00 10 84 4 7 9 4 10 84 f Utreekl 7 56 7 n 8 80 8 49 0 10 18 10 88 I1 18 Woertle 6 18 6 8 14 10 38 U S5 18 87 Ouiiiw 8 30 7 09 8 99 0 4 U 88 4 8 1 7 8 9 49 llonile 8 80 7 17 8 38 9 00 9 9 9 8 10 6 11 10 19 11 11 81 9 9 1 40 8 55 4 43 S tO 10 7 1 7 5 10 0 11 I5 11 10 7 08 J 10 9 08 11 15 68 45 4 4 0 7 41 W 7 90 8 5 9 11 S0 3 08 4 00 6 00 88 8 0 10 O 09 lt tn Uil 6 6 4 7 49 4 1 8 gaven die de ontwikkeling van de volkswelvaart verhinderen en onder herinnering dat de conlerentie is bijeengeroepen door den drager van het meest absolntc gezag in Enropa in wiens staat leger en vloot zich uitbreiden verontwaardiging uitspreekt over de rechtsen vrijheidsvcrkrachting in dat r jk Zjj voegen hierbij dat de Czaar na het rondzenden van het mauifi st mateloos voortging met de uitbreiding van zijn leger en den aanbouw van nieuwe oorlogsschepen waardoor hij de andere mogendheden dwong ook tanne bewapening uit te breiden terwöl h j met schending van zijne grondwettige rechten Finland dwong zijn leger te vervijfvoudigen Voorts spreken zü hunne sympathie uit met het Finsehe volk hunne verontwaardiging betuigende over de rechts cu vrijheidsverkrachting jegens dat volk gepleegd zij achten het zeil niet geheel ondenkbaar dat deze conferentie zal worden dienstbaar gemaakt aan het doel om door besnoeiing der ergste uitwassen van de technische ontwikkeling der vernielingswcrktuigen te voorkomen dat door den stand dier ontwikkeling de oorlog onmogelijk zou worden Den oorlog blijvende afkeuren zoomcde dat de conferentie geheim vergadert verwachten ïil geen vruchten daarvan voor het verwerven van den wereldvrede Daarom verklaren zy geen krachtiger middel ter bestrijding vaft oorlog en militairisme te kennen dan de organisatie der werkende klasse in den klassenstrijd ter verovering der politieke macht door het proletariaat Daarom onthouden zjj hun stem aan de aangevraagde gelden voor de conferentie Do Minister van buitenl zaken protesteert tegen veel in do laatste vi rklaring Nadat de heer F van Bylandt do beste wonschen had gekoesterd voor den arbeid der conferentie tegen de toeneming van militaire toebereidsolen is het ontwerp aangenomen met 74 tegen 4 stemmen regen stemden de hoeren Htaalman van Kol Hchaper en Troelstra Daarna is behandeld de conclusie der commissie aandringende op eenheid in de regeling der rechtsverhouding tu sschon aanbosteder en aannemer on verzekering der vrjhcid van de aannemers tut het inroepen eener rechterlijke beslissing N ii de sdiriftelijko bereldverklariug van lien Minister van Waterstaat om in dien geest te liiindelen stelt de commissie met intrekking dor conclnsilJn een eenvoudige dankbetuiging aan de Kegeering voor Toch werd nog een langdurige discnssie gevoerd tnsschen de hoeren Travagliiio Biistert Conrad en Hartoghover de keuring der bouwmaterialen en den waarburg in arbitrage gelegen IJe conclusie is aangenuiuen Hierna was aan de orde het voorstel van do meerderheid der commissie om de Ongevallenwet opnieuw naar do afdeolingen te verzendon De lieeroii blefünck en Moes achtim dit niet noodzakelijk nu na de adressen het ontwerp niet ingrijpend gewijzigd is maar de heer Bastort acht hot gewenscht met het oog op de bezwaren der industrie De lieer Kuyper achtte behandeling niet argent on verwacht toch een nieuw onderzoek tydens de behandeling De tweede behandeling in de sectito werd verworpen met 44 tegen 39 stemmen w W fl 8 88 9 01 S 48 8 81 8 80 9 C8 1 7 90 7 38 8 19 a aa Itoordmht door 7 97 NleawnVork 7 84 Upalla 7 41 M O 7 10 RottnrdanD I Rotterdam H k t Allaon a Dima i 8 48 8 18 Botterdaiii lleurs RotlordMu D F IlottBrdam M Capella Nleuwerkerk Hootdiwlit M illm l 4 46 8 48 4 66 6 81 6 04 6 11 14 8 1Ï SO 10 9 7 44 en 9c kluH utn ImUIuu ff 7 96 8 09 8 43 8 48 7 7 9 00 7 48 O 09 9 91 B U7 6 e io Soud ZeTe limMii Mo rk Hl Soelermeer ZegwMrd Voorburg U 6 41 6 49 r 0 18 f Hue Toorborg Zoelemi üwwMrt ïeTenh Moero Omida i 9 07 foada Üudew WmM lltrMki Nog werd goedgekeurd hot wetsontwerp tot aanleg van den Noord Frieschen Looaalspoorweg waarbij do Minister van Waterstaat met t gevoel voor de natuurlikheid bfl u gekomen is dan zal t gevoel van de gewolmkeid wel volgen Ziehier wat de Spelling Kommissie met n k u voorstelt Vreemde woorden die algemeen zeer algemeen Nederlands ziJn schrijf die zo als ze in werkelikheid zijn schrijf ze ni t etymologise maar foneliee naar de klank Ot altans als voor nw eigen gebruik n t echt Hollandse woord toch liever ziet in z n ouwe franse pak alsof t eeuwigdurend een frans woord bleef tracht u er van te doordringen dat als andere mensen buro schrijven met o zoals lroe met n oe reel met n e zoals ii tjeet met ej ee en masjime met ej it zoals u kwartier met Aip karkae met k k kapitein met k ei pvnaeel met vermiljoen met stakadM r met n k doordring er u van dat die andereu niets wónderliks doen niets doen dat strijdig zou zijn met de beschaving Wees rf delik hierin Kn indien u goed en simpatiek denkt over tiet Mgemeen over de brede schare gaat er niet licht over heen en bedenkt u eens ol het niet op iiw weg ook ligt om het smadelike van geen vreemd woord te kunnen spellen van hun al te nemen als dat niet eens kunnen spellen de schuld is van ons die ons verhèiigen in die trots zijn op onze kennis van vreemde talen en die maar niet kunnen begrjpen dat al kennen wij frans dat daarom n frans woord noch even goed als vroeger nederlande kan worden En nu by dit alles denkt aan het onderwijs Ik moet het n ten slotte noch eens op het hart drukken U zult het hoop ik bij u zelf bedacht hebben onder t geen ik tot n gesproken heb n onderwijs dat zich met die geslachten die ch ti die s en o s bezig houdt dat dtórin n kind wil leren wit taal is dat de mens dit loort taalkennis als n geschenk op z n levensweg meegeeft n onderwijs dat uit de beginselen en naar de metodes van de taalkunde waaruit deze spelling en deze grammatika zijn voortgekomen n kind ver tAiidelik ontwikkelen wil zulk n onderwijs deugt niet het is iduulelik is deze gedachte niet door nw hóófd gegaan soms V Dat het verderfelik is hoe verderfclik ik zou het u uit m n onderwijspraktijk elders en hier te Oouda zó kunnen aantonen dat n het ziiAgt met uw ogen n Afzonderlik betoog zou er toe nodig zijn ik vertrouw echter dat mjjn verzekering enige waarde voor u hebbon zal l bent er van overtuigd dat de uren besteed aan die Spelling en die gramuiatika die wü niet in om hebben nuttiger besteed konden zijn besteed ook aan verstandclike ontwikkeling Hebt u er wel enig iedee van hoe groot het 44ntal van die uren wel is ongeveer V t p de H H S zou het mij schelen in de eerste klasse minstens s van de tp in de tweede klasse Vi van de tijd Op het Oymnasium in de eerste klasse de helft van de tiJd in de tweede klasse ongeveer de helft van de tjjd En dan is tegenwoordig noch dit het resultaat dat we maar üannemen dat ze hun zaken kennen uiaar in de hoogste de vyfde en zesde klasse de pró f genomen is het daar treurig vèr van af Wil men iets béters bereiken dan moet er noch veel meer tjjd aan gegeven Rn bedenk nu dat in de eerste klas dan weer óvergeleerd is al wat bjj het toelatingseksamen wordt geëist in de tweede vèèl van het toen reeds geëiste wiit altans geHst kin worden ik zelf doe dit niet waar de on 4 48 4 66 8 09 S OO 6 18 4 88 4 16 4 7 4 47 4 64 6 01 6 07 06 1 44 8 68 1 64 8 01 8 08 8 14 8 8 11 4 119 4 84 4 00 4 80 4 98 4 40 4 814 87 6 08 8 4E 3 00 1 85 1 41 1 68 8 01 9 17 8 14 IT 10 8 10 4 10 1 6 7 111 7 U 7 3 11 8 T it 3 ff 4 1 derwijzers van de Lagere School op rekenen Is dan dat Lager Onderwijs zo slecht geweest y Neen Myne Hoorders daar U ookmet n toewijding en n volharding n beterezaak waardig gewerkt Hoeveel uren meentu wel dat diir gewonnen zouden zyn alswe vereenvoudigen wat ik u dezen avondheb voorgesteld Daaromtrent heeft deSpellingKommissie opgaven verkregen enopgaven zjjn gepubliseerd Aan scholen waarmet H B S en Gymnasium reksning moetworden gehouden bedraagt het niet meerof minder dan twee jaar van de schooltijd dat wil zeggen al de uren die gedurendetwee volle jaren aan het wonldbe nauwken rig schryven van de o tck e en vooralvan de geslachten geofferd worden zoudengewonnen zjn Op andere scholen is hetnatuurlik wat minder maar óok het resultaat nóch minder In de vitrde klasse zegteen amsterdams schoolhoofd zijn gedurendehet schooljaar minstens 70 uren besteed omde 4de naamvals n te leren schrijven waardie hoort ¥ n biJ invuloefeningen waar dannatuurlik alleen veel voorkomende woordenin staan gitit het dan Maar als de leerlingen iets uit zich zelf opschrijven komende n s weer niet op hun plaats Deden zenoch maar altjjd alsof die n s niet bestonden ze zijn er ongelukkig zo rojaalmee die stumpers zjjn voor ïiun hele levenbesmet met de n bakterie En in de vijfdeklasse komt dan de dèrdenaamvals n deverwarring noch vermeerderen Ik geloofals er n onderzoek werd ingesteld aanonze Goudse scholen de uitkomsten zouden de leden van onze Geachte Schoolkomraissie niet minder verrassen O hoeuitstekend zouden ons al die verspilde uurtjeste pas komen En ons Taalonderwijs zoudan uit kunnen gaan van de klank van hetfeit dat in het kind is tot zelfs het Spèlonderwjjs toe zou dan n aitmuntende schoolvan observatie van oefening in waarnemengeworden zjjn eenmaal op w g zal het kindzich zelf verder kunnen oefenen het heiligezèlfdoen zal in de plaats zjjn gekomen vanhet redeloos nidoen Slot volgt OET ASTHM4 mUM Wat al middelen woïden er niet door de Ipimde mensrhheid aangewend om het asthma zoo niet te genezen dan toch al bet mogelijke aan te wendcïi om eenige verlichting te vinden voor de ademloosheid Ziehier wat ons door den heer N Holdgk te Kerbeek Gelderland geschreven wordt 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 6 8 03 8 10 8 17 8 98 8 17 i f 8 60 10 47 10 18 9 9 9 68 10 08 10 18 10 98 9 88 10 98 17 87 84 8 41 47 n 7 66 48 10 0 9 4 10 08 l6 1 10 S 10 69 7 00 7 4 7 7 8 10 8 98 9 Sedert 3 è 4 maanden was ik l d nde aan adomloosheid hooldpyn en pijn in de borst De ademloosheid was zoo slim dat als ik een halï aartje moest loopen ik wel 7 il 8 maal moest stilstaan om uit te rusten Mgn arbeid moest ik geheel en al ter zyde laten liggen ik was bleek en uitgeput Eindelyk na zoo veel van Uwe Pink Pillen van Dr Williams te hebben hooreu spreken besloot ik ze ook te gebruiken en na 3 doozen gebruikt te hebben kon ik myn dagelüksch werk weder verrichten de menschen die m j voorheen gekend hadden stonden verbaasd van die wondei volle genezing eene ware op standing en daarom breng ik U door deze mjjn harteljken dank en raad een ieder aan 1 die lijdende is zooals ik leed om Uwe wonder Pink Pillen van Dr Williams te gebruiken De Pink Pillen geven dezelfde uitkomsten bj de ziekten veroorzaakt door de verzwakking van het bloed en de spieren Onderde talrijke ziekten noemen wg slechts bleekzucht heupjicht uitputting bjj beide geslachten door lichamelijke en geestelijke inspanning Prils f 1 75 de doos f 9 per 6 doozen Verkrijgbaar bij J H I Skadiu Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel De wondervoUe genezingen die de Pink Pillen veroorzaken door het bloed en de zenuwen te versterken doen alle ziekte vernchSnselen verdwenen Alle ziekten die eene zelfde oorzaak hebben worden er door genezen Hoofdpjn algemeene lichaamszwakte uitputting zenuwpijn suizingen in de ooren maken plaats voor eene volmaakte gezondheid ADVERTENTIEN 1 V Voor de vele bewflzen van deelneming ondervonden biJ het overladen van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader den Heer C0ENELI8 vax EIJK betuigen wg onzen hartelijken dank Uit aller naam Wed C VAK EIJK ÏAH DES ToOES GoDDA 3 Mei 1899 B P VAN WIJNGAARDEN COIFPKL tt SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEEEEl Allen die iets te vorderen van mij hebben of verschuldigd zijn gelieven de rekeningen of 6etaUngen in te zenden voor half IUNI a s Weil I S KEI8ER Korte Tiendeweg GoüDt De ondergeteekende bericht dat hi 1 MEI de Zaak van den Heer SCHOBT E NS Dubbele Buurt No 4 heeft overgenomen Zeven jaar Chef geweest zjude in de Zaak lEAN MULDER Koningsplein Amsterdam dnrlt hij zich gerust aanbevelen tot alles wat tot het vak behoort en hoopt met een druk bezoek vereerd tê zullen worden Hoogachtend M TIMMEEMANS Cüifleur Tegen I JLi l een DAGMËID Oosthaven B 35 mmm GEVRAAGD bjj CROem éS V Dik Haao Spui 231 een paar aankomende Verlakken tegen goed loon TE KOOP OF TE HDÜR een sedert jaren bestaande Touwslagerij Br tr lett 8 aan L van DIJK Boekhandel Vianen a d Lek BIËRAGENT Een UmoêtrieKtaehe BterbrouwerV VRAAGT voor Oouda een degelijken Agent Voorkeur aan Bierhandelaren of Caféhouders die een niime kelder ol bergplaats hebben Adres Bnieaa dezes onder motte Bieragent Openbare Verkooping te GOIjDA op MAANDAG 15 MEI 1899 des morgens te elf uren in de Sociëteit Vkiüdbbkst aan lie Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTDIJN DROOGLEEVER VAS 50 Hnizen en Erven allen staande en liggende te Gouda en wel Nr 1 Een op aangenamen stand gelegen goed onderhouden en gemakkelijk ingericht WO HlJIS EKF TUIN en SCHUUR aan den Bleekerssingel en uitkomende in de Boelekade Wflk K nr 263 groot 2 Aren 30 Centiaren Terstond te aanvaarden Het Huis bevat beueden Voorkamer en Suite en Kenken en boven 3 Kamers en Alkoof en Zolder en het is van vele gemakken voorzien Nrs 2 tot 12 Elf naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Boelekade waarvan vijf sedert een paar jaren gebouwd Wijk R nrs 135 tot U3b Allen Üij de week verhuurd Nrs 135 tot 140 elk voor f 1 70 en nrs 141 tot 14311 elk voor f 2 Nrs IH tot 17 Vijf HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat Wijk RR nrs 8889 90 98 en 97 Allen bij de week verhuurd elk voor f 1 40 Nrs 18 tot 23 Zes naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Vierde Kade aan de Karnemelksloot Wijk H nrs 414 tot + 19 Allen biJ de week verhuurd elk voor f 1 35 Nrs 24 tot 29 Vjjl naast elkander staande HUIZEN ERVEN en GROND in de oefsteeg aan de Spieringstraat Wjjk F nrs 91 tot 95 en een perceel BOUWGROND aan het Water van de Tuinstraat Allen bjj de week verhuurd en wel nr 91 voor f 1 16 nr 92 voor tl nr 93 voor f 1 10 en nrs 94 en 95 elk voor f 1 15 En Nrs 30 en 31 Twee enkele jaren geleden gebouwde HUIZEN en ERVEN aan de Heerenkade Wijk P Nr 345 en 345 i Beiden bij de week verhuurd elk voor f l fiO De perceelen z jn den Hen 12eii en 13en Mei 1899 van 10 tot 3 uren e op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping te GOUDA ten overataan van den Notaris ö C FOHTUIJN DROOGLEEVER op DINSDAG 16 MEI 1899 des morgens te uren ten sterfliuize van den Heer G A BOÜTER aan den Bleekerssingel Wgk R No 263 van Een netten goed onderhouden Inboedel waaronder een fraaie Chiueesch verlakte BRANDKAST in den vorm eener Secretaire Mahoniehouten en andere AMEUBLEMENTEN FANTASIESTOELEN BEDDEN en BEDDEGOED en veel GOUD en ZILVERWERK en JUWEELEN Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 toj uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WIT en Oomp UTRECHT Spoedige en nette sfleTerioB Lage pttjcen DEPT8T bij Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA OFEMBE TMODFIKS te GOUDA op DINSDAG 9 MEI 1899 v m 9 uur ia het lokaal yteuwsteeg E 17 ten overstaan van Notaris J J A MONTIJN aldaar van leuMlaire en andere Eoerende Groederen als KASTEN STOELEN TAFELS LEDEKANTEN BEDDEN en BEDDENGOED KLEEDEN KACJIELS PORCELEIN GLAS en AARDEWERK KLEEDEREN BOEKWERKEN en eene purtjj MANUPACTUREN Te zien des daags te voren van 9 12 en van 2 4 nur Er bentaat nog gelegenheid om goederen bIJ tn brengen Een gepasporteerd Militair BIEDT ZICH AAN als HLISKINECHT voor loopwerk of andere bezigheden Adrea GROENEWËG 104 II u I § t k a III p s OUDE gï i eveh in direrse verpakkingen Terkrgtfbaar bij J N F BEUÜËKER Kooge Gouwe C 2SS Tö Huar terHtoud ot later eou BOVEIIHIJISl Te bevragen Kantoor van Vaste öoederen FJoweek n Hiiigel Nu 012 Takk enSigareDmagaziJD VAN W G BOELE Seoior Honeveruncier IMMPE iWarkt 54 GOUDA i@ aM C s 2 Beleefd aanbevelend JOH SCHERMI2RTS mpan t S o 9 wij 3sri3 3iTr Eii JLi Eisr Kort orenicbt onzer FrUaoourant SHERRIES Pale en Gold 4 Dry van af f 16 50 per 12 iei 15 18 1 50 1 75 5 2 25 12 12 flesch BOODE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet t S V u o a S VERMOUTH lo Turin o 1 I BODEGA CHAMPAGNE COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 26 f 3 75 en SCOTCH WHISKY Per PI Pe I 0 65 Nto 0 75 0 86 Ank 45 Fl I 27 75 31 1 125 0 80 0 90 1 10 63 S4 2 37 50 i BOi iDE crx If LISTBAC CHATEAU VALR08E St ESTEPHE l lit St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeaux SAÜTERNE ZELTINGER Moezel BOURGOGNE eS De llesBche zjjn in den prjjzen begrepen en worden k 3 cts per stuk teruggenomen BJ elke hoeveelheid verkrijgbaar bj f De firma T GREBAS Gouda