Goudsche Courant, maandag 8 mei 1899

No 7883 Maandag 8 Mei 1809 38ste Jaai gang oedkoopslc en soMsIt UHËN en KimK KLEEDINGMAGAZUN GOUDA Wijdstraat A 41 mimm coirmt JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TeleTMii Mt St De CitgaTS dezer Courdnt geschiedt dagelijks met uitzundering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Xe Kt A D V E HTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer l i Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In sending van Advertentiën tot 1 uur des midd fflSnWW B WBSW llNJIMMiMMlST Speciale Inrichting voor Kleeding naar Maat i Lvrage 5 op aanvrage voor het Dessert LA PUUESA 5 Cents na het Dessert CAHDIITAAL 12 Sents SIGAAR LOUIS BISSCHOP VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD Tapijten Gordijnstoffen Tafelkleeden Behangselpapieren enz enz Aanbevelend Firma B DE J01 G P n M so MStgeljreide sorteoring Stoffen Elegante Mods len ROOKT es M m De Isoljarometrisch gebottelde aren zijn eenig van smaak en aroma en schuimen bij het inschenken alsof het Bier vcrsch van t vat was Lag cr Gerste Beiersch en Pilsner Bieren met dit systeem gel otteld zijn by onderg eteekende verkrijgbaar tot concurrecrende pryzen Proeven gratis en franco Aanbcvoleuil OKd Dw Dr J H ROODE Blei liaii lclaar Zeiig§lraat 85 RIJWIËLËI Wilt D prettig in gocilkoop rijden Koop daii een S T I Deze Hijwielen zijn fraai en holide en worden op maat gcbuawd van af W l jaar dogeljjko garantie Rover V clor Surprise i lala or en alle andt re Rijwielen tol nitorst ooncurrotMTiHlr pryzcii HBTT1NCL002K RIJTWIELEÜ Hnime keuio HOOKNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIH fl eent per bns van 1 K ft Bond RUwlelherstaller Iste Klasse W I D VAK KIJME AM Veer Uil Gouda exL I£3Ieerez L Wie een vertrouwd en goedkoop JRü wiel wil bezitten koope i THE PERFECTION Prijzen beneden alie concurrentie in TIESEVA S Bijwielhandel Lange Qroenendaal I 23 Qouda Steeds voorradig eene riAine kenze der Solledste soorteo Naaimachines welke tot billijke prljieo mtina geleverd ir Desirerkietend op ibetaling per mauid en per week A JLKWENSTEIN GOUDA Kleiweg 40 JACBT WATER I zeer ki te bevelen voor schoolgaande kinderen Prfls pflr Flacon 0 3Q en 0 SO o MlEBIfifii Prog lst Mclwcg E 10 iJouDA Drtik van A BKINKMAN Z TWEEDE BLAD STADSNIEUWS UOÜÜA 6 Mei 1899 VERGAREMNGvan den UEMEENTEKAAU op Dinsdag den 9 Mei 1899 des nam ten U nur Aan de orde Ie Het voorstel oin S Sanders te ontslaan als slnisknecht Ing Stnkken no 41 ie Het voorstel tot regeling van de aftreding der leden van de Commissie van Toezicht op de Buuk van lecning 3e De ontwerp verordening tot wijziging van de Verordening op de brandweer 4e Het voorstel tot wijziging der begrooting van de gemeente gasfabriek Ing St no 3 S 5e De ontwerp verordening regelende de uitkeering van loon bü ziekte aan gemeentewerklieden Ing Stnkken no 19 tie Het voorstel om machtiging te verleenen tot bestrating van de Solonskade enJ Ing Stnkken no 25 7e Het afwijzend praeadvies op het verzoek om onderstand van de Wed E Luxen Ing Stukken no 34 8e Het voorstel tot nadere regeling der bezoldiging van den onderwijzer in het handteekenen aan de lagere scholen Ing St no 24 9e Het nader praeadvies van Burg en Wetb en het voorstel van den heer Straater betreffende het verzoek van A Zwanenburg om nitpad op het plantsoen over den Kattensingel ffng St no 37 10e Het voorstel om machtiging te verleenen tot openbare aanbesteding van den bouw van het politiebureau tevens kantoor van den gemeente ontvanger Ing St no 38 11 De benoeming van a een lid van de Commissie van Toezicht op de Bank van Leening b een lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs e een brcgwachter aan de bruggen op de Gouwe tegenover de Turfmarkt en bij het Rotterdamsche Veer d een slnisknecht e een marktmeester der week en jaarmarkt tydelijk voor één jaar 1 een tweeden assistent voor het onderwijs in het handen rechtti nig teekenen aan de Avondschool voor ambachtslieden tijdelijk voor één jaar Naar wij vernemen circuleert alhier een lijst om de handelaars in gedistilleerd te doen besluiten Zondags op de uren als de slijterij het minst bezocht wordt te sluiten zijnde s morgens voor U nnr en s middags van 2 tot 6 nor Reeds een 10 tal van de voornaamste slijterijen hebben hier al reeds op geteekend Wij twijfelen niet ofallin zullen gaarne aan deze beweging deelnemen zoo zij de zekerheid kragen het publiek mee wil werken om op die nren bij niemand hun inkoopen te doen Wü voor ons vinden het meer als voldoende zoo die handelaars genoodzaakt zijn voor de middag een drietal en s avonds een 6 tal nren van den Zondag werkzaam zijn De heer J J Prins van Doesbnrgh te Gooda schrjft in de N R Ct De groote verwachtingen die men van de Ceintuurbaan te Rotterdam had komen den inwoners van Gouda en den langs dezen tak van het Staatsspoor gelegen plaateen zeer duur nit Zoo vernam ik gisteren op reis gaande naar Rotterdam dat een retonr 2e klasse Gouda Deutsche poort f 1 76 kost gelïke reiskosten dus als een kaartje naar het verderaf gelegen Den Haag doch indien ik wild afreizen met een trein welke aan het Uaas station stopt dat alsdan 20 ets bpetaald moest worden van Capelle naar Rotterdam totaal dus i 1 9 5 inplaats van f 1 25 M S Ik bedankte voor deze dare gelegenheid W en reisde per KM boekje Ic klasse naar Maasstation wat even duur is als retour 2e klasse oude prijs doch het glanspunt van dit traject kwam eerst op de terugreis toen mij inplaats van 21 KM 35 KM berekend werd van D Poort Rotterdam naar Station Gouda dus voor de ceintuurbaan extra 14 KM of pCt meer Wat 14 KM beteekenen begrijpt men als men weet dat de reis naar Capelle 14 KM en naar Woerden 17 KM van uit Gonda is Waarom niet evenals te Amsterdam voor het berijden van de Ceintuurbaan niets berekend Dy Ceintuurbanen zijn toch in t belang der spoorwegen besparen dezen een kostbaien omweg voor t goederenvervoer en maken minder rollend materiaal noodig wegens doorgaande treinen Omdat de Ceintuurbaan rond en niet dwars door de stad gaat en een veel goedkoopere doch langere weg wordt verkregen is dit mijns inziens nog geen reden om de lengte van dien weg als maatstaf van onkosten te doen diakkin op het reizend publiek Üe voordeeion verbonden aan t bezit van zulk een baan voor den treinenloop en het goederenvervoer moeten de rente van t bezit daarvan mijns inziens volkomen vergoeden Van af heden worden op kilometerboekjes naar Rotterdam ingevuld onverschillig of men naar station Maas Delftsche Poort of Beurs wil uitstappen met 21 KM De heer J J Prins van Doesbnrgh wien men een grooter aantal had afgeschreven en daarover bovengenoemd atnk in de N R Ct plaatste heeft bericht ontvangen dat de te veel genoteerde KM zullen worden geschrapt Tot directeur van de gasfabriek te Wormerveer is benoemd de heer P N Labrijn alhier De geruchten omtrent do oprichting van een nieuwen stoombootdienst van Rotterdam op Gouda vice versa worden nu toch bewaarheid Ondernemer is de heer H v d Brink te Rotterdam en omstreeks half Mei zal hij den dienst aanvangen met twee booten voorloopig alleen van Rotterdam op Ouderkerk been en terug terwijl een boot s nachts te Ouderkerk a d IJsel zal verblijven In de IJselvaart is dus weer een conenrreerende dienst te verwachten wat het pnbliek en het goederen vervoer niet anders dan ten goede kan komen R Nbl Eergisteren hield het Algemeen Ned Werkl Verbond eene algemeene vergadering Na opening door den voorzitter en voorlezing der notulen werden deze goedgekeurd evenals de rekening van den penningmeester Door de afgevaardigden werd verslag uitgebracht van het verhandelde ter bondsvergadering wat door de vergadering werd goedgekeurd Besloten werd zich met het bestuur der Vereenigmg tot bevordering van Zondagsrust in verbinding te stellen teneinde daarvoor een beweging op touw te zetten De voordracht van den voorzitter over sociale partijen was blijkbaar zeer naar den smaak der vergadering althans een dankbaar applaus beloonde hem na eindiging De gekozen leden voor de Kamers van Arbeid voor zoover leden van het verbond werden door de 2e voorzitter gelukgewenscht terwijl de hoop daarbij werd uitgesproken dat ze door dit lichaam zeer veel in het belang der arbeidende klasse zouden kunnen tot stand brengen De lOde algemeene vergadering van den Centralen Raad van den Ned R K Volksbond zal worden gehouden Zondag 25 Juni alhier O a zullen worden behandeld Een voorstel van het Centraal Bestuur tot het houden van een Katholiek congres voor sooiale aangelegeii 4eiirt v Anuterdam in September lilIK pe Centrale Raad overtuigd zjjnde van de noodzakelijkheid ter voorkoming van een geregeld leerlingstelsel besluit a de hoofdpunten voorgesteld door de afdeeling Haarlem en vervat in hare gewijzigde conclusie van 10 Febrnari 1899 te behandelen b het Centraal Bestuur de afdeelingsbesturcn en de besturen der vakvereonigingen nit te noodigen volgens do door don Centralen Raad vastp e8telde hoofdpunten werkzaam te z jn c jaarlijks een rapport te vernemen van de daarvan gekregen resultaten Voorstel der afdeeling Schiedam Welke middelen kan de Centrale Raad aangeven om met vrucht het vloeken godslasteren en spreken van zedelooze taal op fabrieken en werkplaatsen tegen te gaan f Verkiezing van 5 leden in het Centraal Bestuur wegens periodieke aftreding der hh Fritz W 1 Weker W t J Passtoors 1 W Smit lac P van Term en C 1 Willeman In een gisteravond gehouden openbare vergadering van Patrimomium in Musis Sacrum te Schiedam trad als spreker op ds Wiste uit Gouda met hot onderwerp De maatschappelijke noüden in het licht van liet Cristelijk geloof In een 3 tal stellingen werd dit onderwerp op boeiende en dnideiyke wjjze behandeld De eerste stelling De sociale vraagstukken ernstig in deze eeuw op den oorgründ getreden leidde spreker af uit de toenemende samenstelling der maatschappij den grooten vooruitgang doch een tevens komen van een geestesrichting schadelijk voor de maatschappelijke toestanden Kr heerscht groote ellende veel door igen schuld drankmisbruik o a doch er wordt ook veel geleden buiten schuld Er zijn sociale nooden schrijnend en wreed Door een valsch liberalisme en individuoele staathuishoudkunde krijgt men schandelijke en schadelijke resultaten en de arbeider wordt een machine verlaagd van mensch tot ding De 2e stolling luidde Het is de roepina allereerst van den Christen hiertegen partg te kiezen Geen gewelddadig ingrijpen wensebt spruker doch tegenover geestelijk gevaar ook geestelpe wapenen In de 3e stelling Dit partijkiezen drago den stempel van den geest des Kvangolies en niet dien der revolutie werden ontwikkeld de middelen tot verbetering der sociale nooden De overheid is een dienaresse Gods ziJ moet helpen en wat meer doen dan revolotionnaire beginselen ten onder brengen De geest van hebzucht en eigenbelang moet bestreden orden door de Christ Kerk en Chr Scliool en de overheid moet hulp verleenen doch niet alle terrein zelf overnemen Z schiet hierin te kort men is óf ziende blind 6f verkeerd ingelicht Er is een font in de volksvertegenwoordiging oen dubbele vertegenwoordiging ware gbwenscht n 1 Kamers van politiek De antirevolnlionnairen eischen vrijheid het propageeren hiervoor moet niet worden tegengaan door het gezag Ten slotte wekte spreker nog op tot splitsing vah Patrimonium in vakvereenigiugen steunend op eigen beginselen doch samenwerking zoekend met andere vereenigingen op punten waarin men overeenkomt Ds Hngenholtz van de gelegenheid tot deUat gebruik makend verklaarde met groote instemming naar sprekers rede geluisterd te hebben waarna bjj met hem in discnssie trad in hoofdzaak over het privaat en gemeenschappelijk bezit MooEDBBciiT Op Woensdag 10 Mei a s zal bij den Raad van State afdeeling voor de geschillen van bestnur in openbare zitting verslag worden uitgebracht in zake het beroep van A de Vries vleeschhouwer alhier tegen het besluit van Burgemeester en Wethondeni van 29 November jl waarbij vergunning is geweigerd tot oprichting van eene chapenhuidenzouterü en wolwasscherij binnen deze gemeente Waddinusvekn HiJ het inslaan van palen geraakte de arhi idor v D alhier met de hand tusschen den jiaal on de door twee man gebezigde handhei met het ongelukkig gevolg dat een vinger van de rechterhand werd verpletterd Boskoop De heer O van Noordt flrma P van Noordt on Zonen boomkweekors alhier is benoemd tot hofleverancier van den Duitschen Keizer AïiMEHS roL De ulphabetischo voordracht voor hoofd der si hool alhier bestaat nit de heeren C van Essen onderwijzer te r ekkerkerk J Kila hoofd der school te Waarder B van Noordenncn onderwijzer te Rotterdam en S van der Weijden onderwijzer te Zierikzee Oemengde Berichten De Eerste Kamer is bijeengeroepen tegen 1 Mei s avonds 8i nur Het Hbld verneemt en naar ook wij vernemen is er eenige grond voor dit gerucht dat tot gouverneur generaal van Ned Indi6 i s of vernioedel jk zal worden benoemd de heer B Reiger bargemewtMvan Utrecht Het Hbld voegt erbij dat het niet in de gelegenheid is geweest de juistheid van hot bericht na tegaan en verder dat de benoeming hiermede in verband zou staan dat de regeering voornemens is Batavia en Soerabaja met een geraeentelp bestuur te begiftigen Dat de beer Reiger Indië niet nit eigen aanschouwing kont zooals het Hbld meent is onjuist HiJ is zoo wu ons niet bedriegen als üfdcier in Indi geweest N R Ct Men schrijft uit Achtkarspelen Nn de raad dezer gemeente het verzoek van mr P J Troolstra heeft afgewezen ora hem voor do stichting van een Volksgebonw te Surhuisterveensterheide een perceel heidegrond in erfpacht af te staan heeft de commissie voor dit gebouw bestaande uit de hoeren mr P J froolstra te sGravon hage dr H Gorter te Bassum 1 G lanBonius te Drachten R Landheer K Smedes en M Etteraa in deze gemeente een stnk heidegrond aangekocht Met do stichting van het gebouw zal zoo spoedig mogelijk worden aangevangen ten einde het in het a 8 winterseizoen in gebruik te kunnen nemen In het politieblad komt hot volgende vooi Belanghebbenden worden gewaarschuwd voor do navolgende handelingen Personen die naar het liijiit in Engeland wonen doen in de dagbladen aankondigen dat zij op zeer voordeelige voorwaarden gold leenen op handteekening van handelaars en achtbare personen ZiJ die daarop ingaan ontvangen efln gedrukte circulaire geteekend Holt King Harris trafton of Beert en een tormulier tot aanvraag der leening Tevens word4n zü verzocht eerst een bedrag van 2 fr 50 c te storten voor kosten van briefwisS iling en dergelijke Wanneer men het eens geworden is omtnent het bedrag der geldleening dan wordt den leener bericht dat alvorens de overeengekomen som te ontvangen hy den geldloener 5 pc van dat bedrag moet overhandigen tot waarborg van een jaar interest Wordt door den leener aan dat verzoek voldaan dan is de oplichting gelukt en er wordt geen antwoord weer gegeven op de reclames Verscheidene personen werden aldus bedrogen voor bedragen van 50 tot 250 francs t Is dus van belang zich eerst in te lichten omtrent dagenen met wie men in betrekking treedt