Goudsche Courant, dinsdag 9 mei 1899

No 7884 Dinsdag 9 Mei 1809 EERSTE HEDERLANDSCHE RIJVIELfABRIEL Directeur B BURGERS DKVENTKR 38ste Jaargang Paii ExpelUr Dertig jaar wordt dit middel laet teirHeeod anccfs U pijnatilleade bnrp riDg eaBCawend teeeo Bbettinatiet Jich t Taiïoadh eid pijn den GODBSdË mmm MeuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Prijzen van af 1 Maart 1899 Model A I 87 5Ü Model t 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 1 6 LUXE RIJWIELEN I 160 ÖEWONE TOER ACATÉNES 155 LUXE ACATENES 180 P S DAMES KETTINGBIJWIELEN op alle prïzen f 5 hooger Vraagt onze Frtti Courant VerUfieDwoonliiienJ C DEK TIiR Gouè rekfoan Hu 81 De Jitg aye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pev drie mfia den is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Tolefoon No ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regels i 50 Centen iedere regel meer 111 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Pud de Calisagnac lid van de FranscliiKamer van Algevaardigden en redacteur van de Autorijte iw gister afgestapt aan het ArastclHotel n bczichtigdi glhtiT de merkwaardigheden van Amsterdani 1 I II AldlEH Üe correspondent der N B Ct te Batavia eint d it de oHIcier van adminintatii Ter t oek van bet oorlogsschip lava op jacht in Gorontalo Celebes bjj ongeluk door een zecoölcicri doodgeschoten i NIEUWS 20UEHST0FM i bij A van OS Ai Md Tailleur Kleiweg K 78 TSa UOUDA lelepltmm Ko èI Beurs vaii 4 MEI Nl Mli D Cert Ned W 8 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HolloiE OM Gouill USl gl I iTjLLn InsobrijfiQg ISA3 81 5 OoiTlKl Obl m pspier 18 t tdito in zilrer ISl S ft PoBTUO AL Obl met coupon 8 dito llokrt 3 auiUllD Obl Binneol ISII4 4 dito Oeeou 1880 4 dito bij Botiie 188114 dUo bij Hop 188 gO 4 dUo in goud leen 1883 dito dito dilo 1884 Sartmi Perpet lehulrl 1881 4 Tll aM Oept Cmr Ici n I8 0 4 Oer tceningitrieD Oqo leeriin tor fiC ZuioAra Sep v oblg um ftHllIoO Obl Uiiil Sell 18110 8 Veirimn Olil 4 oul ii 1881 AvntaOAH Obligelion I81l SKoiTianiii 8t l leeu I8B4 3 NlD N Afr H ndel iid Arend b T b M i OorliflctBii UeliMiitwhappü ditoArn Hïpolbeekb psodör 4 ÜuU My der Vontenl aand Ot Hypothcekl nandbr 3Vi Nedorlendtche b k aand Ned Handelmaaliob ditoN W fc Pao Hyp b pandbr SOott Hypotheekb pandljr 37 1 dito Anislenlarii Vrkr Slotkrs 87V 87 9ei 101 4 85 V loav BI n u ev 106 lOl 101 s Vi 101 v 90 s V UB U ISO ilft 100 7 a i 160 UU 74S ft07 103 SV 98 0l IS 4 101 100 ütr Hypotboekb duo S 8 i OommR ÜJit Hong banV aand Bul Hypotbeekbank paiulb 4 l AUEIU EqntL hypoth pnn lb ft 88 i lOft i S6 8 104 6 a 10 14 Vu 171 100 107 00 100 100 u 118 31 lil Maiw L O Pr Lion oart N D HoU IJ Spoorw Mö a nd Mij lot Eipl ï 8t 8pw aand Ned Ind 8poorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 18 1 dilo ft IlluaSpoorwl 1887 8 A Kob Zuid Iul apwmiJ A H ubl S 1 0L N Waraobau Weeneu aand 4 EtjaL Ir Ruia 9pw My ol 1 4 Baltiaobe dito aand Fa iowa dito aAu l ft Iwaug Pombr dito aand 6 Kurak Oh A ow 8p kap opl 4 1 OJ dito dito oblig 4 I 100 AmulA Com l ao Sp Mlj oi l 6 68 Oblo tt North W pr C 1 aan l 144 ilUodlloWin St I eler obl 7 1401 Denriir Si Riu Gr Spm eert r a lllliioia Jentral olil in itond 4 L mi iN h illlüerl v aan l Mgii o N Spw Mn Ie hyp Mia Kinfa iv 4pOt pret aand N ïotk Onj o II Weat aand dito Punu Ohio oblig S Oregon Cali f u byp in goud ft Bt Paul Mlnn ti Man il ob Tl Un Pae H onijn ob ig 9 dilo dito U1 0 C0I lohyp Oft OaNaoa Oen South Chert v aan l Vi C Rallw Na loh d o o Amalerd Omnibus Mjj aand MAl TELS T lll OII MADBS Mantel CostumM BI iU8 ii JaiMtüSloflVn in groote vc rsc lu ideiihoid i eii CoiirwrGOUDA pOIL TTiE3 Gevonden en nog niet algohaalde voorwerpen dor maand April 1899 1 Meisjes muts 1 kinderledikantje 1 z den dasje 1 goud belletje met rood steentje 1 zwarte ceintnnr 1 knipmes 1 ketting met flnitjo 1 paraplnio 1 zilvaren armband 1 mos 2 stukken kont 1 vloggestok i koek kisten 1 portemonnaie inh l 0 14 1 brisi Engelsch 1 rozenkrans 1 gottden trouwring 2 paar zwarte kousen 1 kinderarnibandje eenige manden 1 kmiwRgen 1 draagjnk 1 aaiiteekenboekp waarop geschreven staal Cantien Mossel 1 groote sleutel De gedeponeerde voorwerpen der maanden Kebrnari en Maart IS99 en niet door de verliezers afgehaald zjjn t r beschikking van de vinders met inachtneming van artikel 2014 B W iïarean voor gevonden voorwerpen zooveel mogeiyk geopenij van 11 1 uw s morgens jouda 5 Mei 1099 De Commissaris van politie W N VAN lAKDEKEN I 1 I Burgerlijke Stand ÏEHOKKN 4 Mei atharina Hendrika ouders H van Hofwegen en C Hageman Jozina Maria onders W van Wijk en A Metaal Eva Christina onders J Blokland en e M den Haag Adrianus onders K van den Berg en 3 Heuvelman h Margaretlin Cornelia onders 1 C Snaterse en I l den Iliet Martinns ntonins Marie ouders M Bonman en A 1 Hulstkamp li 1 1 üniirdas ouders I Zwanenburg en M de Bniin OVERLEDEN 4 Mei 1 Hoot 57 j M de Vos haisvr vuii 1 Nederhof 6 j ONDEKTKOUWI 5 Mi i K Vermenleii en C E van dor Bovenkamp C van der fibiot en e van der Haar l l Zuydveld en C M van Hoofl F Dortland eii h 1 van den Berg W A H Hendriks te Itotterdain en D G Poeiers A 1 S ienwveld te Rotterdam en E van Asch C 1 Verschoor en 0 1 1 Boers APVERTeWIÜEN VLOEIBAAR firoud n ilvei brous om te VERÖULDEN en VEHZILVEBEN ib verkrijgbaar in Fliu on van 20 on 35 vent bij J ¥ AilI OIJE KLEIWEÖ Xo 2 IIIDA IN hi t bijzonder vestigen wfl de aandacht op o Cf voorheen f 2 per i KI8T thans f 1 25 per Vi KIST thans 7 è 10 Cent Onbeschadigd nit de brand bij J F Herman Zn TIENDBWEH Kort Gro4iH n Iniil I 199H00 HDISHODD ARTIKELEN 1 IZ1 K en KdI E RW A li EN Gereedschappen VLECIirWERK P P IS ÏIBDIilG II3 KOPERSLA GER ZIN KWERKER AAIEG m m Ë W lTERLEilll 6 Specialiteit is ALBOID Vemikkeld Brittania Metaalwaren Prachtige coUertie GLASWERK MET MKOL6K H0KTEEKD I ampen ianfflantaarns KOOKSTELLEH VOOR GAS EN PETROLEDM Prima qualiteit GeêinailM KeuktobtDoodifilmirii ENZ ENZ TE HDUR TEH8TÜN1 OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 ïS s deti Tsrtnmwen op kat lebriekBmBrlr Anker Ad 1 26 f M tn ttii tlnliai E J TAN SGSAIEN Behang er en Stoffeerder Boelekade 132 iouda LEVERT Behangsel papieren TAPIJT ExN Gordijnstoffen Vitrages mm imim mnu eiiTafellilce4leii flz mi J H MDEPATOEBT Kleiwefr E 48 GOUDA Beveelt zifh beleefd iian voor liet LKVpJtEN en MAKEN van lle r ii eii KiiKlerkleedliig tegen de meest eoncurreerende prijzen MT Zie Ie Btala e WOORTZBTTIMG der ALGEHEELE UITVERROOP wegrcns sh rfgoval on ophettingf der Zaak vfiit alle iworrntUije Goederen xooal t kaï iielleii IiiiO iKrs laiMiiisiolfun Ikdden Di ikeiis en wat meer te koop zat worden aangeboden tlle i rilereii WQnitiD voor iwler aanoeiiielijk bod iillverkocht All s moet weg Wed I S KEISER Korte Tiendeweg Qouda t ilEUUl i ieuw ESCHIKT VOOR ITachtlicliten Ko£B e en Theelicl ten Welke 4Vi uur branden 2 3 en 6 uur brandende 3 c nt per stuk Kenig Ageet voor Goudo en Omstrekeo IZ K CATS Papjermolen GOCJUA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeli ik Men behoeft hiervoor geen Olie ftoen Olaafge 11 U Alleen en lucifer aansteken is noodig Geheel onder gevaar voor brand ala ook zonder r k Sbom Zagerij en Sctiaverij J VERGEEJa GOUDA LEVERT SOFLATTE ABGEITSATEll EU LIJSTEN ook volg ens op te g eveii Profiel S uc lls aflevering Nette ultvoerliiS € oiieiirreerende prljxen D £ ORGELS van stv ry clark tijn alleen in Nederland reeds bg 4mimemdeu ingevoerd en alom bekend en itelieM Steels ttm fraaie sorleerlng van voorhanden ook van and r nitnemende fabrikaten GBOOTE VERSrHEIIlENHElU v n ALLKKLEl MUZlEKI SSTRfMENTK N en BK NOOUIGDK VüOKWflKPEN BIJ DE MUZIEK tOoodkoopstean soliedst adres opr Vervoer vaii Inboedel zoowel binnen ala buiten de st d m t gealoten wagen A GRA VEST EIJN Oude Gouwe Alle wordt tegen Trannport schade venekerd GoiBA Dmk van A BRINKMAN Zh HATMALE KILITIE Onderzoek van de Verlolgangers der MILITIE te Land BURGEMEESTER en WETH0UD5RS van Gouda brengen ter algemeene kennii dat inge volge art 138 der Wet op de Nationale Mditie van den igden Augustus 186 Staatsblad no 72 de Inspectie der Vcrlofgangcrs voor de Gemeente Gouda is bepaald op Dinsdag den i3n Juni 1899 des morgens ten gV ure voor de lichtingen 1893 en vroegere 1894 en 1895 en des morgens ten lo ure voor de lichtingen 1896 1897 en 1898 op de Stads Timraerwerf aan de Turfmarkt alhier Daaraan behooren deel te nemen al de Verlolgangers der Militie te land die vóór den rsten Aprd 11 in bet genot gesteld zijn van onbepaald verlof ongeacht de lichting of de Gemeente waartoe zij behooren alleen zijn hiervan uitgezonderd de verlofgangers die in de maand Jurii e k in werkelijken dienst moeten komen Voorts worden de Verlofgangers ophierkïaain gemaakt a dat ïij volgens art 140 der genoemde Wet ter Inspectie behooren te verschijnen in Uniform gekleed en voorzien van de Kleeding en Uitrustingstukken hun bij het vertrek met verlof mcdegegeven en van hunne Zakboekjes met Verlofpassen b dat zij volgens art 130 der Wet worden geachl onder de wapenen te zijn niet alleen gedurende den tijd dien bet bedoeld onderzoek duurt maar in het algemeen wanneer zij in Uniform zijn gekleed zoodat zij die ongeregeldheden plegen of zich aan misdrijven schuldig maken bij het gaan naar de plaats voor het onderzoek be emd gedurende het onderzoek en bij bet naar huis keeren te dier zake zullen worden gestraft volgens bet Crimineel Wetboek en bet Reglement van Krijgstuckt voor het Krijgsvolk te Lande bij genoemd art 130 toepasselijk verklaard c dat bij die door ziekte niet kan verschijnen een attest vaa een Geneesheer of Heelmeester door den Burgemeester geviseerd moet overleggen en d dat degene welke zonder vergunning absent is volgens de Wet met arrest zal worden gestraft Gouda den 6n Mei 1899 Borgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS Ve Secretaris BROUWER Bultenlitiidsch Ovcr lcht Oe heer de Freycinct heeft zijn ontslag genomen als minister van oorlog in het Frauscho kabinet wegens de incidenten welke zich hebben voorgedaan in de Kamerlitting van Vrpag naar aanleiding van 4 interpellatie de heeren Paul Gonzy over FEVILLETOX GedetiiseiiriUea van een Gelukzoeker ar ANinBAL DE VOITOELING iJVaar het Fransch BOOR W NUTTERS Ik vrees voor lange teleurgesteld gezichten als k uitverteld ben Ik durf wel voorspeUan dat het precies om keerd zijn lal Maar voor ge verder gaat hoe w uw naam Jean Pawl Goed Het fs altijd pleizteriger eUuar te kennen JeanPaul dus i Ja TeanrPaul Of aU ge het liever wilt CaiiUan Dat klinkt beter maar is er bijgeval nog meer ketia dan de e twee Carillon begon luidkeels te lachen dronk zijn glaa leeg en zeide Misscluen wel maar dat is op t oogenbiik van een belang Vk durf wedden dat ge ook veel herer hebt dat ik mijn verhaal voortzet Ik ga Terder C estcaf Ik weet niet hoe het kwam maar de gedachte Wilde mij maar niet verlaten dat die onbekende de baron de Maubert ztjn moest Maar hoe me van de gegrondheid van nijn veronderstelling te i heti schorsen der lessen van den heer Dupuy aan de polytechnische school Ken deel der Kamer belette den minister feitelijk het woord te voeren de zaak zelve was ook moeimk te verdedigen In een interview door iemand van de Liberté heeft Freycinet verklaard de portefeuille op een moeilijk oogenblik to hebben aangenomen nit vaderlandsliefde Hij heeft zjjn best gedaan om de discipline en de organisatie van het leger te handhaven HiJ heeft op de tribune niets gezegd dat iemand kon kwetsen De stelselmatige intcrrnpties vanj een derde der Kamer heeft hij niet begreben Op zpn leeftijd laten zjjn fyzieko middelen en zjjne waardigheid niet toe dat hij zich tweemaal aan een zoo vijandige ontvangst zou blootstellen Dit is de eenige redm van ziJn heengaan HS verklaarde zekbr te zijn dat hierdoor geen ministeriëele crisis zou ontstaan De nieuwe minister van oorlog Krantz heelt verklaard zicli de moeilijkheid van zijnl taak geenszins te ontveinzen doch besloten te ziJn in de zaak Dreyfus voor geen enkele verantwoordelgkheid terug te deinzen Daags na het arrest zal hij nagaan welke gevolgen hiJ verder aan de zaak zal moeten geven Hij zal zyn plicht weten te doen Men denkt dat hij tot modewerkers geen enkelen officier nemen zal in de Zaak gemengd In het Engelsche Lagerhuis is met 217 togen 143 verworpen het voorstel van ee der Schotsche leden waarin aan elke gffmeente in Schotland het recht werd gegeven den verkoop van sterkedrank te verbieden wanneer twee derden der stemhebbende ini woners dit verlangden Vele tegenstemmers waren overtuigd dat een maatregel van die strekking in Schotland over het algemeen werd verlangd doch vonden dit wetsvoorstel niet genoeg geformuleerd en ook te hard voor de tegenwoordige drankvcrkoopers die geen aanspraak op eenigerlei schadevergoeding zouden verkrijgen De Times zegt naar aanleiding van dit voorstel dat de afschaffers hun doel voorbijstreven door zulke overdreven eischen Zij helpen daarmede de drankverkoopers meer dan de beste vrienden van laatstgenoemden zonden kunnen doen want niet licht zal een dergelijk voorstel ooit wet worden het wekt een maximum van oppositie ea bereikt alzoo een minimum van hetgeen verlangd wordt De Oostenrjjksche minister van financiSn de heer Kaizl heelt tijdens zijn verblijf te verzekeren Ja dat was niet gemakkelijk zeide Tourniquet blijkbaar alleen om iets te zegden Ik ging dadelijk aan het praktiseeren En wanneer ik het een of ander in mijn hoofd heb dan mag het loopen hoe t wil het komt er niet zoo gemakkelijk meer uit Ik geef zflden of ooit een zaak op alvorens ze volbracht is In dat krot van een woning binnendringen gaat niet dacht ik bij mijzelf Want vriend Tourniquet ofschoon ik voortvarend ben ik ben ook ervaren en voorzichtig Ik zwierf dien avond om het huis heen en bleef verscheidene keeren voor het venster aan de achterzijde staan gluren en luisteren zonder het minste resultaat Duivels Kijk dat is toevallig gij noemt daar hetzelfde woord dat ik onophoudelijk in mijn binnenste herhaalde En ik geloof dat het aanroepen van dien heer mij op het idéé bracht dat mij eeniklaps inviel Ik besloot namelijk om te wachten Uit mezelf zou zulk een idee niet bij me opgekomen ïijn Mijn temperament is niet zeer gewrhikt voor wachten Ik dacht of degene die mij bijstond naar ik geloof deed mij denken dat men daarbinnen met altijd in duisternis wilde leven Bc ging naar mijn hotel terug schafte mij vischgereedschap aan en zeide dat ik visschen ging en op een goede Vüngst rekende Men ried het mij at maar ik was koppig gelijk ge wel kunt begrijpeo Ik ging tegen oen morden dan ook visschen achter de woning die mi zooveel belangd stelling inboezemde Achter die woning lagen janderiJeD die door breede ilooten werden door Praag de Jong Czechen en de groote grondeigenaars gewonnen voor de ontworpen taalverordeningee op den grondslag van art U der Grondwet Onmiddellijk na Pinksteren zal nu het uitvoerend comité van de rechterzijde van het parlement bijeenkomen om over het ontwerp te beraadslagen De goedkeuring van het comité wordt als zeker beschouwd De geruchten over het altreden van graaf Thun als minister president zijn van allen grond ontbloot Het bericht van do Hernld dat de Filippijnsche vredesondorhamlelaars nu bereid zijn de sonvereiniteit van de Vereenigde Staten over den archipel te erkennen behoeft aangenomen dat het waar is nog niet te beteekenen dut de opstandelingen het hoofd in den schoot leggen en zich aan de genade van de Amerikanen overgeven Maar het aanknoopen van onderhandelingen was op zichzelf reeds een bewijs dat de Filipinos geen oorlog tot het uiterste zoudon volhouden en men moet hun leiders voor te verstandig honden om te gelooven dat zij eenmaal dien weg ingeslagen hebbende niet begtijpen zouden dat de regeering te Washing zich in geen geval tevreden zon steUen met een protectoraat De voordeden die de Amerikaansche troepen in de laatste dag en h bben behaald eerst de verovering van Balinug toen van San Tomes en volgens bericht nu ook van San Fernando zal het toegeven van Aguinaldo wel hebben Agninaldo zelf schijnt zich al verzoend te hebben met het denkbeeld van pen Amerikaansch oppergezag over den archipel hjj heeft althans aan do Spanjaarden die in zijn hoofdkwartier kwamen onderhandelen over vrijlating der krijgsgevangenen ten antwoord gegeven dat de Amerikanen thans de souvereiniteit over den archipel bezaten en de zaak dn s met hen behandeld moest worden Verspreide Berichten KHEVFUS De radico socialistische groep in de Fransche Kamer heeft besloten na de uitspraak van het Hof van Cassatie over de revisie van het Ureyfus proces een interpellatie te honden waarin de Regeering wordt uitgenoodigd alle biJ de encinête aan hot licht gekomen strafbare feiten streng te vervolgen Mevrouw Dreyfus heeft aan het Petit lonrnal een brief gezonden dien het blad niet openbaar maakt Zj protesteert nn heftig tegen het feit dat het Petit Journal sneden en bij een dier slooten zette ik mij neer in de nabijheid van een knoestigen boom die over het water hing wat voor boom het was weet ik niet en kan me ook niemendal schelen Daar dan legde ik in met zichtbaar van den weg af Ik zette mijn tooneelkijker voor het oog en richtte die op het venster van de geheimzinnige woning en besloot niet vandaar te gaan alvorens ik iet gezien zou kebben Om zes uur zag ik Caniisard reeds Maar hij was aan de voorzijde uitgegaan Om acht uur kwam er een man de achterdeur uit dien man had ik wel om den faals willen vliegen van blijdschap wanneer dat doenlijk ware geweest zonder dat bij het bemerkte dan had ik het gedaau Het wf 8 baron de Maubert Ofschoon hij zijn geheele gezidht kul had herkende ik hem dadelijk Alle duivels dat hebt ge er knaphandig algebracht De vogel waarvan ge zooveel denkt te plukken is dus gevangen Prachtig gewerkt Merci antwoordde Cardkm zeer gevleid door vader Tourniquet uitroep Een krachtigen dronk op mijn ontdekking I Tourniquet vulde de drie glazen klonk met zijn echtgenoote met zyn nieuwen vriend en dronk zijn glas in een teug leeg Door zulk een goed begin aangemoedigd besloot ik mijn observatiepont nog eenigen tijd te blijven betrekken Ik zag den baron zijn woning weer binnengaan na de blinden van het venster weg oomen te hebben Ik kon met mjjn kijker oatuurlijk niet tot diep in de kamer zien waat di wu xeer do aanteekeaing van generaal Dionne van 1B98 gedagteekend en in het nadeel van haar man gesteld opgenomen heeft terwijl de aanteekening vol lot voor haar man van 1892 weggelaten wordt Mevronw Dreyfus zendt tegelijk met haar brief laatstbedoelde aanteekening aan hot blad en eiscbt als voogdes van haar man dat het Petit lournal ze in haar geheel opneemt De Fi aro maakt een nota openbaar in het bezit van het Hof van Cassatie die door mr Tézenas gedicteerd is vilór Zola a proces Daarin overweegt Esterhazy s advocaat de houding door den generalen staf aan te nomen die boos was over den beperkten aard der vervolging tegen Zolu ingesteld Tf zonas geeft den ra d het ministerie omver to worpen door een tijdelijke vereeniging van de radicalen on de rechterzpo op vaderlandslievend terrein en een verstandhouding tusschen Cassagnac en de Mnn Wordt zegt Tézenas het ministerie niet omvergeworpen dan zal Billot aankondigen dat hij zal komen getuigen maar niet in persoon verschijnen hjj zal zich in het Zolaproces civiele partij stellen om het leger te verdedigen en de advocaat generaal zal zich vergenoegen met de behandeling van de tegen Bsterhazy ingebrachte getuigenissen maar zal verplicht ztjn de gezworenen te verstaan te geven dat de krijgsraad zich heeft kunnen vergissen Dan zal Zola vrijgesproken en DreyfUH proces herzien worden en BoisdeffrO de generale staf en de militaire rechtbanken zullen overtuigd worden van verblinding door antisemitisme en onteerd ziJn Indien daarentegen het ministerie valt zal men do dagvaarding tegen Zola kunnen aanvullen eu het proces op het goede terrein brengi n het geld van de vreemdelingen en de lieden zonder vaderland tegen het Kransche leger Boisdelfre wekt achterdocht bjj de burgerij en vooral bij den President der liepubliok hij behoort bü hooggeplaatste personen don indruk te weeg te brengen dat hiJ uit zuivere vaderlandsliolde handelt zelfs dreigen de zelfverloochening zoo ver te drijven dat liij zijn ontslag neemt om vrü uit te kunnen spreken De Anrore vertelde Zaterdagmorgen dat een vrouw in hechtenis in de gevangenis te Amiens den hoer Mazean heeft gesclireven dat zij kolonel Henry heeft gekend die haar belastte mot het copieeren van documenten en dat de heer I orimier secretaris van Henry die onlangs te St Quentin zelfmoord beeft gepleegd haar brie ven bracht van den keizer van l nitschland aan Dreyfus welke zij verborg in het bosch van Marly in een kistje donker Maar dat bleek al hpoedig ook geheel overbodig De baron ging aan een tafeltje zrtlen dat voor het venster geplaatst was en zette een koffertje voor zich neer Een koffertje vrouw hoor je wel goed Iltj zette een koffertje voor zich neer De vrouw knikte Wat was ik blij dat mijn boom met meer dan een hoiderdtal paaien van de woning stunrl Jammer dat een boom een dood wezen is men kan hem nooit een een Ijewezen diensl belooneii Wel heb ik gedaan wat ik kon onf hem eenü te trttkteeren mijn boom Tourniquet baatte in lachen uit en zeide Passez paasez nous te comprenona Ga maar door we snappen je wel Ik kon hem zoo prachtig duidelijk zien zitten met zyn koffertje Ik kon zoo klaar zien wat htj er uithaalde ath at ik naast hem En wat denk ge dat hij er uithaalde Goud natuurlijk handenvol goud riep Tourniquet watertandende Mis man Hoe geen goud Neen wat beter bankpapier handenvol schatten misschien millioenen Dat it heerlijk H bankbiljetten hoe bleeft ge op uw plaau zeker sloegt gij uw beide armen om den boom heen om uzelf te beletten toe te schieten Neen want dan ware mijn kijker in het water gevallen misschien en had ik niemendal meer kunnen zien En ik genoot zoo