Goudsche Courant, dinsdag 9 mei 1899

Zomerdlenst 1899 Aangevangen 1 Mei Tüd van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GulDA OOBDA OTTIBDiH i n n ll U 11 68 1 16 l ll 8 86 8 41 11 18 l 11 86 1 7 11 41 1 1 14 U ll 11 81 l ll 1 80 1 14 4 04 16 8 18 7 14 Ooadi 7 10 7 S8 1 19 Uoordreclit dow 7 17 e NUttvartnrk 7 84 G MlU 7 41 tatlerilui M O 7 10 Bott da D P 41 Rotterdiim B S l m a 1 DiMiip AU Ie ekl btr bgkrttto 80 7 88 11 4 Oiiudig Milupohi ntonrbilitUaii roor de te U Tecta glwr tegen eokelea mektpnie R Ï0TTBBD4M ÏOUD Ti r lO M 7 16 7 87 6 11 6 10 4 6 46 6 16 l ll 11 64 1 0 11 84 I U 7 44 JU Ï4 S0 10 0 10 17 AUevi Ie en Ie Uun eiln UUlen t l wilUtief op dei leclp lm niet gerekend weidai fi BellaidKlie ipoo 0Ul D4 UKN HAiOfiM nm l l 1 0 1 14 1 46 4 11 4 66 6 11 7 8 7 1 l iO 8 1 9 18 10 18 10 81 10 40 11 10 18 8 M 10 7 r W E 10 8 018 41 8 48 8 40 10 44 10 68 U 07 11 44 i8 t7 m 0 4i 10 11 10 17 10 18 111 48 7 10 18 1 4 Bettigm n de Ujn Breukelen Aiartndun anen tii Ulmnt leua O r D t lT KICH I tieenm g 10 67 18 00 18 40 i lO 8 17 4 8 1 47 8 0 6 66 ll U 1 87 7 10 ll U 1 41 8 84 II 7 11 11 41 li M l ll 3 08 8 60 1 04 8 88 40 7 1 4I ll W 4 10 01 10 18 10 1 IW 4 46 6 80 U ft 11 86 U O 8 05 7 11 7 0 7 46 11 67 11 08 U 87 8 1 7 Si 7 47 8 11 Iliimemkilnln elleee li es ie kluee eiM betalen C o o III Ik k s r B a B a I loud i 8 17 SI 10 S7 11 014 O Il M AauLW I Oll O 10 16 11 4111 17 4 67 87 8 11 10 0 n 17 U M AMta ll 0 1080 101 1 10 lli HO S I8 8 11 Ml 10 61 j j g j 3 I 8 87 16 7 68 1 10 8 4 t lO 10 16 10 88 11 18 11 08 1 87 8 08 8 0 8 6 4 48 1 88 8 41 7 68 l 10 00 10 84 6 18 1 68 1 14 10 18 11 65 18 87 4 8 7 10 84 1 30 J O 10 4 U 86 l i 7 8J 4 1 10 7 17 7 17 I St 00 i l 6 la l U ll l ll ll ll ll 3 4 8 81 4 48 6 I M 7 11 T lt Ml lO M U II 11 10 VminS 7 0S 1 10 9 06 11 16 1 68 8 46 t 4S 0 7 4 1 4 Au W 7 80 8 11 9 1 11 80 8 08 4 00 6 00 8 38 8 0 10 Ocwdn Ml 18 1 I 11 61 8 61 4 47 6 4 7 4 1 49 11 O De zeUinoord van liorimler chreel zï toe aan het feit dat zfl hem had fewaarsclrawd aUes te zullen mededeelcn De vrouw byod aan in het bosch het kistje hetwelk de stokken bevatte aan te wijzen De Temps ontving een telegram van het parket van De vrouw welke in dit telegram wordt bedoeld in Elodie V dochter van een officier veroordeeld wogen oplichting Zij leest zegt de Anrore geen enkele courant en staat in het geheel niet in gemeenschap met de buitenwereld In haar eersten brief aan den heer Mazeau deelde zg dezen mede dat zg enkele ophelderingen betreffende de zaakDreyfüs te doen had daarop kreeg zjjgeen antwoord waarna zg nogmaals schreef en thuiB beval het Hof een onderzoek Uit Palermo wordt het sensatie makende bericht gemeld dat professor Jervello van de geneeskundige Academie aldaar een rapport heeft verspreid bevattende de uitstekende resultaten by de bestrijding der tering in een ziekenhui door hem verkregen De professor moet wonderbaarlijke uitkomsten met zjn geneesmethode bereikt hebben Van de lOt zware zieken herstellen er 15 terwijl de overige aan de betere hand ijn en geen enkel sterfgeval aan tering te constateeren viel Ken bekende Italiaansche millionnair Klorio genaamd hoeft professor Cervello 5 millioen lire 24 millioeii gulden ter beschikking gesteld om een eigen geneesinrichting met bijbehoorcnd hospitaaV te stichten EsoELiim Do koorddanser Hardy de Amerikaansche Blondin werd biJ den sprong van het in het Alexandra paleis te Londen door het Hchcuren van het net in hot panine t gesleurd fBchnwelijk verwond werd hü naar het hospitaal vervoerd waar hü thans hopeloos ter neer ligt BINNENLAND De Eerste Kamer zal onmiddellijk na afloop der openbare avondvergadering op 15 dezer in de afdeelingen bijeenkomen tot onderzoek van de laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen waaronder de gelden voor ontvangst der vredesconferontie Hot plan bestaat tegen den volgenden dag aan de orde te tellen hot voorstel betreflende de revisie van strafvonnissen In do politieke brieven door een Kamerlid in De Nederlandsche Wi rkman leest men Nu het herhulingsonderwijs is voorgesteld is hot verzet daartegen inzonderheid ook van de zjjdo der niet vooruitstrevonde liberalen in de afdeelingen der Kamer gebleken z6o groot te zijn dat de minister en de vooruitstrevende die aan zijn zijde staan thans reeds gerust kunnen zeggen dat zy verloren spel hebben J 1 B 88 9 01 46 B t S 69 CS 1 BoitArdom 6 urs RoKsnlMii D F Bottudam H Oapalll HIauwwknk Itoordnoht ad 4 46 6 46 4 66 6 68 6 04 6 11 14 6 17 10 O 7 16 1 09 1 48 l 8 a7 00 7 48 0 0 1 8 U7 8 81 9 10 Ooud im liulMn llo rk p ll 8 tt nnnr Za wrd Voorburg Hh 6 4i 6 41 It Oi 18 14 iHua Voorburg Zoelerm Z Mt Zoronlimi Moero Ooudi fl i 7 6 10 8 14 7 60 1 11 6 1 6 48 4 01 7 4 oodk Uadew iroord irtrMlil ütrwkl Woonlei I Oudo ioudn De commissie voor groep VII Landbouw op do Wereldtentoonstelling in 1900 to Parijs vroeg flnancieelen steun voor eene Inzending van paarden en vee Het hoofdbestuur der Holl Haatsch v Landh besloot hieraan te voldoen en zal daartoe een post op de begrooting voor 1 KX brengen welke in de eerstgenoemde algemecne vergadering wordt behandeld Deze post zal zijn 1 700 voor het vee van Hollandsch veeslag f 300 voor paarden en daarboven f Vm per stuk voor de gekochte paarden in Noord en Zuid Holland wanneer die ook in die provinciën zijn geboren en gefokt De afdeellng Schoonhoven van het Nederlandsch Onderwijzersgenüotschap heeft voor de a algcmeene vergadering een voorstel ingediend waarin het hoofdbestuur wordt opgedragen zich tot den minister te wenden om in afwachting van een algemeene wetüwijziging in zake schoolvergaderingen zjn invloed aan te wenden opdat deze in t land algemeen worden In ziJn praeadvies op dit voorste merkt het hoofdbestuur op dat het niet van meening is dat een ministerieele circulaire ia deze grooten invloed zon hebben Wanneer men de verplichtstelling der schoolvergaderingen wil verkrijgen zullen de afdeelingen zich moeten wenden tot de gemeenteijesturen Het hoofdbestuur heeft niet het minste bezwaar hiertoe ziJn medewerking te verleenen De afdeellng Rotterdam II heeft zich thans bü adres tot het hoofdbestuur gewend waarin zij opkomt tegen de medewerking van het hoofdbestuur tot het verkrijgen van schoolvergaderingen De lijst der hoogstaangeslagenen in Z Holland bevat 6 33 personen Het hoogste gezamenlijke bedrag der aanslagen dat tot de plaatsing op de lyst heeft geleid is f 1041 46 Een eigt naardige manier om de kas te stijven wordt in toepassing gebracht in de afdeellng Wanswerd van den Protestantenbond De boeren ledon krijgen in het voorjaar elk een lam weiden dat gratis verkoopen het in den volgenden winter en storten de winst in de afdeelingskas Langs dezen niet algemeen gebruikeiyken doch zeker practischen weg hoopt men de afdeellng weder tot blüoi te brongen üemengfde Berichten Uit Utrecht seint men Omstreeks ëén uur is gistermiddag een felle brand uitgebroken in de stoombleekerü van de wed Schoonhoven aan do Damstraat De stedelijke brandweer bijgestaan door de brandspuit van het korps genietroepen trad krachtig op zoodat oen uur later het grootste gevaar was geweken Het aangetaste perceel brandde geheel uit en een viertal daaraan grenzende huisjes bekwamen aanmerkelijke brandschade De brand is vermoedelijk aangekomen op den droogzolder Assurantie dekt de schade De heer P v Meulen te Heerenveen schrijft aan de N K Ct het volgende 9 14 10 4 U ll a 4l lO ll 11 11 Op d lO Zondig Ibulw e 11 87 11 86 v ll 10 1 10 lO St 10 48 10 iw 40 7 li U 10 1 11 16 11 18 ll SO 11 41 11 10 4111 41 H l ll U 1 80 1 41 11 41 ll 10 11 I IS 1 08 10 1 In deze courant kwam een bericht voor dat met den moesten spoed door tal van groote en kleine bloden werd overgenomen doch dat in den vorm waarin het gegeven Verd eenige rectHcatie noodig maakt In de hoop dat die rectificatie door alle bladen even spoedig wordt overgenomen laat ik die hier volgen lo Het bestaan van eenig proces verbaal is mij tot heden 5 Mei onbekend 2o de toelichting dat Z Ex de noodige portie vleesch wel kreeg enz is door mij niet meegedeeld Iemand in t bijzonder minister Pierson belachelijk voorstellen heeft niet in mijne bedoeling gelegen In een vrijwel op het laatste oogenblik ontvangen collectie glazen kwam voor n glas waarop de minister in pelsjas afgebeeld was zonder verder belachelijk toevoegsel en de woorden De toestand van het volk is bevredigend Het vleeschgebrnik neemt toe Ik deelde mee in welk verband die woorden gezegd waren zonder commentaar om dat glas als overgang te gebruiken tot een manifest getiteld Wat de sterke drank ons kost en waarin de uitgaven per jaar dag uur minuut seconde aan drank uitgerekend zijn en naar aanleiding waarvan ik mijn gehoor op hunne verplichtingen te dien opzichte wees Trouwens de doorgaande strekking van de licht beeldenvoorstelling die precies een uur duurde en waarin pi m 60 glazen werden voorgesteld was de toeschouwers op hunne plichten niet op hunne rechten te wijzen Doch daar juist met dat doel de vertooning afwisselend moet zijn werden als steeds om de aandacht gespannen te honden allerlei niet tot de zaak der drankbestrijding betrekking hebbende glazen vertoond In hoeverre de keuze daarvan gelukkig was behoeft hier niet uitgemaakt te worden Alleen is het merkwaardig hoevele onjuiste berichten mjj reeds ter oore kwamen In de raadsvergadering van Apeldoorn kwam aan de orde een verzoek om van gemeentewege voor een aldaar te houden kegelwcdstrijd een subsidie te verleenen in den vorm van een gouden medaille Het praeadvies van B en W luidde om voor dit doel f 100 beschikbaar te stellen Daarover ontstond de volgende discussie die aan het verslag In de Apeld Ct is ontleend De heer ü eurts vraagt Heeft dat kegelen nog iet ten doel f De voorzitter antwoordt dat dergelijke wedstrijden op vele plaatsen gehouden worden De heer Geurts merkt op dat in zijn tiJd dat werk door kwajongens gedaan werd nu doen dit ook groote menschen spr neemt hun dit volstrekt niet kwalijk maar dat de gemeente daarvoor nog betalen moet loopt wat ver De voorzitter zegt dat men het natuurlijk kan doen of laten doch het strekt toch ook wel eenigzins tot eer van Apeldoorn door het te doen evenals elders ook plaats heeft De heer tJeurts blp er bjj dat het geen doel heeft of je daar wat kogels omgooit t is een kinderachtig doel en daarvoor f 100 te geven is spr wel wat scherp De voorzitter deelt mede dat zich reeds ongeveer 80 clubs tot deelneming hebben opgegeven iedere club wordt vertegenwoordigd door 6 personen zoodat minstens 400 personen eenige dagen binnen deze gemeente zullen doorbrengen wat toch voordeel aanbrengt 4 19 4 48 4 66 6 01 6 0 6 18 4 1 t 4 40 4 16 4 S7 4 47 4 64 1 11 6 01 11 48 S 06 1 44 1 6 1 64 01 01 1 14 I IS ll 6 4 II 7 17 6 07 l ll Ml 6 87 l li 1 16 4S 7 46 a 4 4 1 4 41 4E 8 00 4 0D 4 10 4 i 4 40 4 61 6 01 1 86 1 41 l SI I Ot 17 3 14 8 17 4 17 10 88 10 48 lO Kt 11 18 8 41 6 11 8 De heer Geurts zal niet ontkennen dat er voor eenige personen voordeel in ligt maar laten die dan zorgen voor een medaille De voorzitter antwoordt dat verschillende inge tenen reeds zgn voorgegaan en meent dat de heer Geurts toch niet zou willen dat men van Apeldoorn zon knnnen zeggen dat de gemeente te kaal was geweest om iets te geven De heer Geurts antwoordt dat men zou zeggen zg ztjn in Apeldoorn verstandig geweest Nochtans werd zonder hoofdelijke stemming besloten de f 100 toe te staan De taal en de vereenvoudigde spelling Lezing in de Publieke Vergadering van Dinsdag 25 AprU 1899 Slot Mjjne Hoorders ik durf u voorstellen Sluit ü aan bij de Vereniging Ikj weet wel U bent gewoon uw eigen óórdeel te gebruiken Daar reken ik op Maar u zegt ja maar met het ene kan ik mg verenigen en met hot andere niet Laat ik U daarop mogen antwoorden De A i Spelling kunnen we niet veranderen niemand zou meedoen Wat zullen wedan wél veranderen wat niet P We moeten n Ictut doen Zal nu deze keus anders kunnen zgn dan min of meer subjektieff Als tien mensen zich ieder alzonderlik daartoe zetten zullen ze niet met presies dezelfde voorstellen voor den dag komen Wat moet er derhalve gedaan We moeten n aantal bevoegde mannen en waarom niet ook vrouwen met de regeling belasten en zo als zij na veel overweging het ons voorstellen daarover moeten we het eens willen zijn Zouden we nu niet met enig vertrouwen aannemen het kompromis tussen ouwe Spelling en nieuwe dat ons wordt voorgelegd door n kommissie die bestaat uit n man van het Openbaar en n man van het Biezonder Onderwijs De Geus en Emous de schrijver en journalist Gerard Keller de twee taalgeleerden Dr Kollewijn en Dr Buitenrust Hettema cu de taaiprofessoren Van Helton Symons Logeman en SpeyerP We offeren dan ieder z n biezonder verschilpunt op Ik het mijne U het uwe il elk volledig geljjk hebben dan is er in zake Spelling nooit iets tot stand te brengen J 8 17 1 8 lO li 10 17 l 11 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 7 1 8 03 1 10 8 17 8 F 8 60 10 47 10 6 J HoUudeeke poor 7 40 l 10 08 10 16 10 11 il lO II 17 17 4 8 41 47 1 1 I W 11 14 E El 1 61 7 00 7 4 7 6 8 1 18 8 80 81 10 7 87 1 10 Ml 10 10 11 O LM 10 18 Uil 1107 Ik weet wel n man als Cosjjn heeft z n bezwaren gehad en déze man geldt iets Maar mèt hèm juist zou ik mgn pleidooi misschien kunnen winnen Behalve Nederland hur is er noch Zuid Afrika Ik heb hier het Verslag van het Eerste Zuid Af rikaanse Congres ter Vereenvoudiging van de Nederlandse Taal in 1897 te Kaapstad gehouden Vertegenwoordigd waren daar Kaapkolonie Oranje Vrijstaat ZuidAfrikaanse Republiek Zuid Afrika wenst n taal eenheid met Europees Nederland maar betogen ze het is hun niet mogelik de Nederlandse Schrijftaal te aanvaarden zoals die in de Ouwe Spelling en Grammatika is Aanvankelik strekten hun eisen zich verder dan wat hier in Nederland is voorgesteld Ze wilden o a de lani zien verdwijnen Ze hebben hun argumeï ingebracht Welnu ook zjj hebben het hul geofferd en ze hebben t dat het Nederlands over de gehele wereld kèfx grote tterke emheid worden tal de Voorstellen van hedenavond aan V geaksepteerd En nu vragen ze van óns help ons dat er n zodanig geschreven Nederlands zjjn zal dat we in de strijd tegen het Engels zullen knnnen zegevieren Sluit u aan opdat we machtig zgn Op het Faalen Letterk Congres te Dordrocht vroeg Dr Leyds de Staats Sekretaris van de Z A K met nadruk aan de Voorzitter drie dingen hebben we nodig in Zuid Afrika aUereent Vereenvoudiging En hier is nu het eindwoord van Cosijn de praktiese en voorzichtige Leidse Hoogleraar de min die in dezen misschien scherper en verder ziet dan een Eén argument ten gunste van de Vereenvoudigde Spelling gaat zwaar wegen Toen ik in mgn Gidsartikel mgn bezwaren zeide daeht ik er niet aan Bjj onze ZuidAfrikaansche taaibroeders is een sterke ingenomenheid waar te nemen voor Vereenvoudigde Spelling En ze ziillen fonetisch spellen zoo ze verstandig zijn Waar ze zich in hpn schrijven aan het hoogere Nederlandsch willen aansluiten eischen ze Afschaffing van letter fe n die voor hen alle waarde missen die hun en hun kinderen noodelooie moeite baren Mogen wg voor hun billgke klachten de ooren gesloten houden Nu onze taal door een gunstige lotsbeschikking een steeds ruimer gebied gaat vinden dan ons kleine plekje gronds ontwoekerd aan de baren nu voor onze Letterkunde een achterland in het verre Zuiden kan gewonnen worden dat eenmaal voor den bloei van ons dierbaarst kleinood stellig van de grootste waarde zal zijn krijgt do Spelling kwestie een grooter en dieper beteekenis dan ze ooit gehad heeft Daar staan de Transvalers voor onze deur hun Commissie welke zich zeer geprononceerd voor Spellingvereenvoudiging heeft verklaard Zullen we de Heeren met een dom en fier non poeaum e wij kunneu md Afwijzen Ziedaar het woord van Cosjjn de man die eenmaal in z n jonge jaren de in onze hogere scholen meest gebruikte en met gezag beklede ouwerwetse Nederlandse grammatika schreef Ik heb gezegd n Dertigtal zjjn na de Lezing lid van de Spellingvereeniging geworden later zgn er noch bg gekomen En wanneer we dezer dagen bgeenkomen om onze Afdeling hier te konstitueren dan zullen er verwachten we noch meer zich aanmelden Zich aanmelden kan meaiioh ten allen tgde aan het adres van ondergetekende Orabethstraat Q 243 Ik hoop dat ook de lektüür van m n Leziug verscheiden in het Gemene Best belangstellende mannen en vrouwen ouden on jongen tot lid worden beweegt Bedenk dat n eenvoudiger mojiler van Spellen en n echter manier van Schrijven in de schoten geen ingang vinden kan tenzg onder het Beechaatd Publiek n beter begrip van Taal en van Spelling zich verbreidt tenzij het Betehaa d Publiek industriëlen kooplieden offisieren predikanten doctoren schoolmannen ambtenaren allerlei soort van mensen ook onze Beschaafde Vrouwen vooral het cAi van anders Schrijven gaan erkennen en de wenselikheid daarvan voor hot onderwijs gaan inzien Iedereen kan hierin dus helpen Iedereen die lid van do Vereniging wordt helpt Hg verbindt zich daardoor niet om ook zeli nieuw te spejlen morele dwang mag hierin niet zgn maar hg steunt door zich voor het beginsel te verklaren hij maakt ernst met zgn mening dat de nieuwe Spelling goed en nuttig zjju zou voor het komend geslacht voor de School als het te pas komt spreekt hg z n mening uit Ik hoop dat dezer dagen noch menigeen zich voor lidmaatschap van onze te konstitueren Afdeling bg mg opgeeft Ook Verenigingen clubs etc mits als rechtspersoonlikheid erkend kunnen zich aansluiten als lid De kontribusie is f O BO minstens per jaar Leden donateurs zgn die steunen met n jaarlikse bgdrage van minstens f 6 De leden ontvangen Statuten Reglement en Handleiding en het door de Vereniging uitgegeven Maandlilad Een huishoudelik Reglement heeft de Afdeling nu vast te stellen N B n Kort artiekel wens ik op dit noch t doen volgen om te voldoen aan t verzoek van enige lezers hun met do stukken aan te tonen dat Taal vtranieH 3 H v D B STADSNIEUWS GOUDA 8 Mei 1899 De algemeene verga ring der Ned Vereeniging ter bevordering tot Zondagsrust onder bescherming der Koningin Regentes zal m dit jaar in Gouda gehouden worden als sprekers hopen op te treden Dr De Visser lid der Tweede Kamer en Mr De Kanter te Haarlem De volgende circulaire zal worden verspreid die wg volgaarne opnemen Gouda Mei 1899 L S Op den 31d Muit jJ overleed te decor stede een onzer medeburgers wiens leven en streven niet onopgemerkt voorbgging Als en der oprichters is de naam van den Heer J J Bertelman onafscheidelgk verbonden aan het Stedelijk Museum van Oudheden Veel tijd en moeite heeft hg daaraan besteed terwgl zgn uitgebreide en veelzijdige kennis hem daarbg nitstekende diensten bewees De Heer Bertelman zich geheel wgdendo aan de kunst die hg liefhad en waarvoor hij leefde trachtte hg een ieder die met hem in aanraking kwam kunstzin op te wekken en aan te kweeken Niet alleen met eenvoud en bescheidenheid maar ook met ernst ging hiJ daarbij te werk Zijne hulpvaardigheid evenaarde zijne goedhartigheid zoodat biJ oud en jong aan zich verplichtte Hjj vond er steeds een genoegen in mindergegoeden voort te helpen en wat hö in stilte deed was zooveel dat het wel van algemeene bekendheid moest worden Allen die den Heer Bertelman leerden kennen achtten hem dan ook hoog om zgne voortreffelijke gaven van geest en gemoed Terstond na zijn overlijden vereenigden zich eenige oudleerlingen en vrienden om iets te zijner herinnering tot stand te brenben Om zooveel mogelijk in den geest van den waardigen overledene werkzaam te blijven meenden ondergeteekendon dat daaraan niet beter beantwoord kon worden dan door het stichten van een Bertelman fonds waaruit aan onvermogende leerlingen van goeden aanleg teekenbenoodigdheden kunnen verstrekt worden Wij twijfelen niet of er zullen velen zjjn die hiertoe hunne medewerking willen verleenen en nemen daarom de vrgheid U nevensgaand inteekenbiljet aan te bieden Het Comité Dr V H G VAN ITERSON Voorzitter H C VAN STAVEREN Vice Voorzitter G PRINCE Penningmeester G N KRUISHEER Secretaris Mej J BREEBAART Mej W M HOOGENDIJK Mej E P J JAGER Mej 8 DE VOOIJS Mr D N BROUWER S W VAN BUUREN Ed VAN DANTZIG G C FORTUIN DBOOGLEEVER L P HOOGENDIJK Jr Dr L A KESPËR C C KROM D C W VAN DER LAAR J LUGTHART H J NEDERHORST Jr Dr P SCHELTEMA C WITTE VAN DE VELDE Dr W IJSSEL DE SCHEPPER Wil gelooven na het bovenstaande niet veel meer te moeten zeggen om deze zaak aan te bevelen bij onze stadgenooten ongetwijfeld zal ieder naar zjjn vermogen bgdragen om deze stichting tot stand te brengen Beroambacht Bedankt voor het beroep bil de Ned Herv Kerk alhier door ds C J Leenmans te Zetten Woerden Door de classis alhier is tot de evangeliebediening toegelaten de heer W van Es cand te Amsterdam die beroepen is te Oudshoorn Schoonhoven Als meestbiedende is op de aanstaande kermis alhier een staanplaats toegestaan voor een stoomcaroussel aan L van Bergen voor f 164 en voor een poffertjeskraam aan F W van der Steen voor f 106 51 VERSCHEIDENHEID Een fraai staaltje uit de ambtenaarswereld in Italië Een arme brievenbesteller te Milaan met een salaris van f 23 in de maand werd bevorderd zijn nieuwe standplaats was Bome en recht op gratis vervoor had hj niet Hoe zon hg aan de f 35 komen om voor xicb en zijn gezin de reis te kunnen betalen f Nadat hg tallooze vergeefsche pogingen had aangewend richtte hg zich ten slotte tot de politie met het verzoek hem en zgn familie als landloopers of als ontslagen gevangenen naar Rome te verzenden Aan dit verzoek kon niet voldaan worden maar de commissaris van politie gaf den beambte dezen raad Neem een kaartje tot Pisa en meld je daar aan bij de politie als zonder middelen van bestaan daar Pisa dichter bg Rome ligt dan bjj Milaao zal men o zeker naar Eome expedieeren Bn mgn vrouw en kind f vroeg de beambte Die moeten zich hier al bedelende laten oppak n en dan verklaren dat zij te Milaan geen w fiing meer hebben dan kan ik hen met het eerste transport landloopers naar Bome zenden Dff mooie plan werd uitgevoerd en op die manier kw men de bevorderde brievenbesteller met vrouw en kind te Rome aan zonder mew betaald te hebben dan f 8 voor een kaartff Milaan Pisa Deze f 8 hadden ze verkregen door hun huisraad te verkoopen Het verbaal ziet er nog al onwsarochijDlijk uit het is ontleend aan de te Milaan verschgnende Öecolo De volgende ernstige waarschuwing maakt iemand openbaar die blijkbaar het vak en ziJn teleurstellingen kent In verschillende kranten heeft men knnnen lezen een oproeping voor het eerste axamen voor surnumerair bjj de dir belastingen invoerr en ace dat zal gehouden worden te 8 Gravenhage in Juli voor twintig plaatsen Vele ouders getroosten zich groote uitgaven om hun zoons bjj dat vak te krijgen de studiekosten toch wegen tegenwoordig tegen die aan een academie op Die goede menschen leven in de verbeelding dat een plaatsing bjj de belastingen spoedig leidt tot een klein maar vast inkomen dat geregeld toeneemt en mettertijd zelfs goed kan worden genoemd Ik moet hen in die goede meening storen en waarschuwen dat zjj zich de toekomst van den fiscus ambtcnaar veel te rooskleurig voorstellen in t kort is de toestand de volgende Er zijn thans 43 surnumerairs en met het examen van 1899 erbg zullen er 108 aspirant surnumerairs zgn totaal dus 141 Jaarlijks worden ongeveer 15 surname rairs tot ontvanger benoemd zoodat zij die dit jaar voor t eerste gedeelte van het examen slagen ongeveer negen jaren tjjd hebben eer zjj de ontvangersbetrekking bereiken De verhoudingvan het getal inspecteurs lot dat der ontvangers is als 1 5 De meeste surnumerairs moeten dus gedurende hun geheele ambtelijke loopbaan ontvanger blijven Op zichzelf is dit niet bezwarend maar voor de toekomst is t zeer nadeelig Ieder soldaat tracht generaal te worden ieder ontvanger een kantoor van de hoogste klasse te bereiken weinigen is het gegeven zoover te komen want den inspecteurs is een voorkenrjnaar die kantoren verleend waarvan gretig gebruik wordt gemaakt zoodat de ontvangers al zijn zg ouder in dienst dan deze en even bekwaam zich den pas zien afgesneden en de promotie ontnomen Ik raad ieder die plan heeft bij het belaBtingvak te gaan het bovenstaand ernstig te overwegen vóór hjj besluit Al JEU De correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteekening van 6 Mei Een patrouille van Padang Tidji omsingelde hot huis van Tengkoe Lon Aan onze zijde sneuvelden luitenant Vis en twee minderen en werd oen sergeant gewond Wij doodden 5 vijanden Naar men verneemt hoeft de rageering ook een officieel bericht over het gebeurde ontvangen Rechtzaken Het Openbaar Ministerie bij het Gerechtshof te s Gravenbage eischte bevestiging van het vonnis der Rottordamscho Rechtbank waarbij een reiziger en een koffiehuishouder te Amsterdam ieder tot een jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld wegens het zich op bedrieglijke wjjzo doen afgeven van eenige duizenden sigaren ten nadeele van iemand te Gouda BurgerlUka Stand Moordrecbt GEBOREN Cornelius Zacharias ouders ü C van Gennep en B Bouwman Leonardus ouders A Boere en M Wolvers Maria Cornelia ouders A Bogaart en E Kooijman Fieter ouders M Tuijnder en li Goudriaan ONDERTROUWD G van Schalk te Benschop en C Dongelmans J A Thomassen wedn van H J Garritsen en J B Slotboom J van Gelderen te Boskoop en M de Wilde Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 8 Mei 1899 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer ie kwaliteit jaVt ae kwaliteit 30 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 37 e kw 24 3e kw 23 cent per half KÜo Vette Varken goede aanvoer ie kwaliteit 17 ie kwaliteit lö 3e kwaliteit i5 ceDt per half Kilo Schapen redelijk aangevoerd De handel wa over t geheel vlug prijshoudend MARKTfiERlCHTEN I innenlandsche Granen Per Telacrraat V BOTTEBDAM S Mei 1899 Tirws 7 86 i S 0 CukU 6 40 i 6 10 ZoDUiHent 8 4 S IO Hmr 7 11 4 7 10 Furdtbooiua 17 16 Will 9 76 4 f 11 BraiM I 11 NiEWE ms mms ïai A 7an OS Al Ud Tullenr Kleiwog E 73 730 GOUDA iteurs vao Amsterdam Slotkn 87 Vrkra 7 9 V loiV 90 ♦ 84 k 8 MEI f MEI liD ü rt Ned W 8 i dito dito dim 3 dito dito dito S KoMOia Olil 6 98 08 Vi 103 61 7 V 8 88 106 10 i lOlV 101 96 746 607 108 1 91 804 164 100 100 lOl 90 Ill 111 890 116 lOOV 67 9 lüO 88V 67 59 RuiUND Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoooi 1880 4 dito bij Bolbi 188 4 dito bg Hop ISlI üO 4 dito in gond leen 1888 I dito dito dito 18H 5 SpiKJi Periwl Mkuld 1831 4 roiMU Qepr Coo leen 1890 4 Oe leening wrin D Oeo teenin wrieC ZuiDAn Ben T oblg 1891 I Uiimo übl Buit Sob 1890 8 VanElüiu Obl 4 onbop 1881 AinniDU Obligitien 1896 8 BoTTiaDlK Steil leen 1894 8 NlD N Afr Handelir and Arend b T b Uij Certigc l ii DeliMutK luppij dito Am Hypotbeekb pudbr 4 OultHiJ derVoKtenl und tOr Hjpolbeekb p ndbr 8Vi KederUndvbe beek und Ned Hendelmaatioh dilo I N W k Pao Hjp b ptudbr 8 Rott H potbeekb pauilbr 3 i Utr Hrpotbeekb dilo l i OoniNi OjitUong bank aand i BeaL Hjrpotbeekbauk paudb 4 Aaiaiu Equt bjrpoth pan b 6 Maiw L O Pr Lie lorl I Nu HoU U 8poorw Mii aand Hij totEipL 8t Bp r aand Ked Ittd Spoorvagn aand 1 Ned Zuid Afr Spm aiod 8 dito Uito dito 1891 dilo 6 iTll n Spoonil 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ir 1 8 i nig A H 1 S l OL Warafh u VV TO and Bdu Or Ru i apw Mjj obl 4 Ballieohe i ilo aand 106 10 100 68 144 140 l i 104 10 ♦ 83 14 1 Vi 89 171 loov 107 00 100 100 118 se 11 Faitowa dito aand 6 Iwani riomlir dito a lid 6 Kurtlr Ch Aiow Sp kap op 4 dilo dito oblig t j Amibiea CVn Pao Sp Uij obl 8 Ohio t Nottb W pr ü r ato I dito dito Win 8t I eter obl 7 I Denver k Bio Qr Spra eert r a tllinoia Oentral obl in coud 4 Iwuiif Il Na h illiOrt r aan I Meii o N Spw M Ie hyp o 6 Mia K tnfan v 4pCt pret aand N ïork OnUa o k Waal aand dilo Funn Ohio oblig 8 Oregon Cabt I o bjrp in goud 1 8t Paul Mimi k Manit ob 7 Dn Pao Hooflljn oblg dito dito Lil o Col Ie byp O 6 OuilDa Can South Oherl r aan I Vn 0 Ballw k Na lo h d n O Aoialerd Omnibua Mjj aand Bolterd Tramire Maaia i and NlD Stad Amaterdam aand I Blad Bo tnrilam aaml 8 Bluu 8Ud Antwerpen 1847 9 8 ad Bruaael 1888 HoKo ThelM Begullr O aeltoh 4 Goann SUaUleenig 1880 6 K K OMI B Cr 1880 8 Bum Stad Madrid 3 1888 Nto Ver H A Ppo o rt MANTELS T tlLOII MADES Mantel Costnmes Blooseo Japunstoffen Concur in groote verscheidenlieid en reerende jirlj n D SAMSIOIIl GOUDA ADVERTENTIEN Den 16 MEI hopen rojlne geliefde Ouders WILLEM HOENES JOHANNA P WEILAND 1 kun SO Jnrige te herdenken Behtrereetiigliiq i u en Familie