Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1899

1 ® No 7885 Woensdag 10 Mei imiè 38ste Jaargang mmm meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De üif ve dezer Cout nt geschiedt d a g e 1 ij k s J tj ADVERTENTIEN worde gepllTt 1 met uitzondering van Zon en Feestdagen t W J mÊWmd fS 1 k rn F i vu i TtfiniB B iW Centen iedere rogcl meer De prijg per drie maanden ig 1 25 franco per YW WÊ Groota letters warden berekend post 1 70 y CTJ Kl Ma naar plaatsruimte l Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 5 bj Inzending van Advertentiën tot uur des midd tlias allemaal in de doos De anderen en zich verscholen waren gevlucht of durfden niets aan En om op u te komen ik kende u bij reputatie gy heht ten goeden naam onder ons Waarlijk n Ik heb met Fil en Quatre gewerkt heb ik je immers gezegd Het is dus zoo ge riet vnj eenvoudig Maar vertrouwt ge de zaak niet n en parlons plus spreken we er niet meer van Heden ovirli ed zacht en kalm in zijn Heer en Heiland onie gehelde Echtgenoot Vader Hehnwd en irootvader de Heer MAETINÏÏS VAN DÈTH in den onderdom van 07 jaar Zijn leven was Christus het sterven gewin dit is onze eenige troost 0it aller naam Wed M V UETH geb Kkomiie ÖOPDA 8 Mei 1899 H P 7ANWIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAABWEEEEH DUKÖHAAF enHOOOHEEMBADEN van RIJNLAND brengen bjj deze ter openbare kennis l dat het gaarderboek voor het loopende jaar ter inzage van ingelanden zal liggen van den 9en tot en met di n 23en MKI aanstaande en wel het gaurderbüok in ziJn geheel ter Secretarie van liüniand te fjeiden op elkèn werkdag van des morgen 10 tot des middags 4 nur en uittreksclB uit het gaarderboek op do gemeente Secretariên van de hoofdplaatsen der distrieten 2 dat de ingelanden hunne bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dus uiterlijk oji M MKI schriftelijk en met de noodige bewijsstukken gestaald aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden Dijkgraaf en Hoogheemraden van Kijnlaud EGBERT PK VWES Dijkgraaf H P BEKDENIS va BERLEKOM Secretaris Leiiien i Mei 1891 Qenoraal Agentscïiap Een Zieken en üografenisvorzekcring Mttatsehappy werkende naar t s steem der wettig Duitsche regeeringalond en zoekt oen Itekteaam fJeneraal Sgettt goed geïntroduceerd in alle klassen dei Maatschiippij Alleen kouien ziJ in uunmerkiiig die gefortuneerd zijn om later event borg te kunnen storten Ook worden overal Agenten gevraagd Vr Br onder Lett h t K Algem Adv Bur NUUH VAN DITMAU Ilotlerdara asscherij f Chemische Wasscherij en Stoom Ververij DE WVr enComp I tl T R E H ï Spoedige en nette afleveiiaR Lage prljzeD DEPTiiT bil üez BKf KERS in Modes Turfmarkt 248 lOUDA Een Soiial war Toor de ODgelakkign sinohtoffers l r Zeil b Tlakking Onanie en gehe jne aitjipattingen is het beroemde werk Z Dr Retau ELFBEWAKIXC HoUandache uitgave met 27 alb Prjia 2 gulden Ieder die aan de Terechrikkel ke gevolgen van deie onden Ipt moet het leun de opreobte leenng die het geeft redt ja rl jks duiiend van een lekeren dood Te verkrijgen biJ hetVerlagi Magaiin e Leipxig Neuiuarkt 34 ftanoo tegen iniending vu het bedrag ook in poetiegela en in eiken boekhandel in Holland BIËRAfiEKT Ken MaaHtrUsMHche Bierbrouwerij VRAAGT voor Gouda een degelijkeii Agent Voorkeur aan Hif rliandelaren o Caféhoöderfi die een ruime kelder ol bergplaats hebben Adres Bureaa dezes onder motto Bieragent Te Huur tfrBtond of later een BOVENHUIS Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fluweelen Singel No 812 DelflscheSlaolie n iiolilUUniuhtOlkbtrMBl Cafv e Deffl Lens relt IXicola HOFLEVERANCIER l eeneslraat 2 t den Haagf imoon Ks BF sciiiiiTFtimieK LUUCHEON EOOM Pain Ie Luxe Atternoon Tea Koffie Chocolade Melk EBRSTE NEDERLANDSCBE RIJWIELFABRIEK Directeur H B URGE BS DKVENTER Prijzen van af 1 Haart 1899 Model A I 87 50 Model A 90 Model A 110 Model AA 126 Model AAA 145 LUXK RIJWIELEN 160 UEVVüNK TOER ACATENES 165 LUXE ACATENES 180 P 8 DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen f 5 hooger Vraagt onie Friji Couraiit Verteypnwiitdif TiJ C DE RUITER Ua ZenuwPil aajjflijdei s wordt nit overtuiging als een werkeipe hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adnm per briefkaart ordt dit boekje franco per poet toegeeonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel ttOki PDIKE OUUK 4 SCHIKDAMMEH GENEVEE Merkt VerkrügbftAT bij i PEETERS Jz AU bewiji rsft 0clitli itl ii eachet va kurk lUtMit voorlieQ rtn den naam der Kirma P HOPPR ÏE HUUR TERSTOxVD OF LATEE BOVENHUIS Adreii MARKT 58 GoiTJA Druk van A BRINKMAN Z WIEUWI lIEVWi NIEVW GESCHIKT VOOR Naclitlicliteii Kofiae en Theelicliteii Welke 4Vi uur branden S a en 6 uur brandende ik 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Gouda ea Omstreken IZ AK cats Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Mea behoeft hiervoor geen Olie geen Glaaqeül Alleen een lucifer aanateken is noodig Oebeel sender gevaar voor brand als ook zonder reukJ P Ieder zijn eigen M HronlngS Llmonade Fabrikant Om zonder eenige kejuu vlag en gemakkelijk Vijf Liter d i geljk aan 10 halve flesBchen KHOyiNVli LIMONAUE te maken en el naar kenze FRAMBOZEN OITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thnis met gebrniksaanwijziiig slechts SO et 2 stel in eens franco 90 et na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergnnning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bij 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste sncces bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelijk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inzage Men ieder wachte xieh voor namaak Let op t adres R S DE BOEK Sneek c o k s Ito I 5 Kort overzicht onzer FrUsoouraot SHERRIES Pale en Gold A Dry van af f 16 50 per 12 llesi ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 SS MADERA S droog en zoet 18 12 t 3 a im O O S VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch rm BODEGA CHAMPAGNE 1 75 O COGNAO 4 f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 i SCOTCH WHISKY 2 26 2 Per Fl Per Ank 46 Fl l A § LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 O g H CHATEAU VALROSE 0 75 81 2 5 St ESTEPHE 0 85 36 j H 5 St EMILION 1894 1 42 S PAUILLAC 1893 1 25 53 ttH o o u I GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 i F S 1 SAUTERNE 1 42 8 S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 5 E SBOURGOGNE 1 10 47 5 B De flessche zijn in den prijzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen SBij elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De ariua T CREBAIS Gouda Steeds voorradig eeoe ruime keuze der Solledste soortea Naaimachines welke tot billijke prijzen worden ff vitxi MT Desverkiezend op afbetaling per maand en per week Wf A LKWENSTEIN GOUDA Kleiweg 49 Z atvoonl j ECHT Si mot rood O berlahnstei n oiuercuitDeit victokubron obikiahhswh Overal 2£ NlÊ erkriiibaar 3faatsehatn 0 tot msploUtMe van de VieUurta Bnm KantKHn voorNederlanO Boaa riMêO KEillllSlGEVlIVC Inrichtingen welke üevaar schade of hindetr kunbbn veroorzak kn BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDAi Gelet op de artt 6 en 7 lïer Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie ïs gelegd een verzoek met bijlagen van M Dekker om vergunning tot het oprichten eener suikerballenbakkerij m het perceel gelegen aan den Raam Wijk O No 25 Kadastraal bekend Sectie D No 1699 Dat op Dinsdag 23 Mei 1899 des namiddags ten i i ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóórdien dag op de Secretarie dér Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 9 Mei 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overzicht In de Fransche Kamer verklaart Dupny m antwoord op een interpellatie van Berry dat er geen oneenigheid bestaat in den boezem van het kabinet De Freycinet heeft lil n ontslag genomen nitslnitend wegens de vjiandige bonding van de Kamer verloden Vrijdag Dupny verklaart Monestier tot minister van openbare werken te hebben gekozen ondanks diens stem tegen de gelegOnheidswet omdat Monestier een goed republikein en een bekwaam man is en de bedoelde wet geen richtsnoer is van republikeinsche politiek Lasies schrjlt hot ontslag van de Freycinet toe aan een geschil tusschen dezen en Delcassé over het getuigenis voor de strafkamer van majoor Cuignet waartegen Delcaasé iu een beleedigende brief aan de Freycinet zou hebben geprotesteerd terwjjl deze Cnignet zon hebben gedekt Dnpny weigert iich op het terrein der DreyfuB aaak te laten meesleepon Ten slotte past Deschane de censuur op Lasies toe wegens beleedigende woorden tegen Dnpny en Delcassé Met een meerderheid van ongeveer 350 stemmen neemt de Kamer de eenvoudige orde van den dag aan Aan het eind der vergadering komt Delcassé binnen Hjj verklaarf dat Dupuy de volle waarheid gezegd heelt én weerspreekt in krachtige bewoordingen de beweringen vap Lasies Hij zegt dat hj al zijn vader FEVILLEIOX Grdeiiküchiilten van een Gelukzoeker AimiBAL BE VoUDEUNG Na r het Fransch doorJJW nutters 188 Al die bankpapieren ik a daar schatten toot me een bankierafortuin mijn haren rezen te berge Ik begon te huiveren Ik deed een eed om die te stelen Ik kauwde op mijn tong Ik beet op mijn lippen Voor ïoo iets brandt men een stad plat of i oordt men een dorp uit Ik kreeg hartkloppii l fn Ik hoorde suixingen in mijn ooren Hoc goed begrijp ik datr zcide Tourniquet raet oogcn glinsterende van hebzucht Ik zag ze herh tellen er scheen geen eind aan te komen Altijd maar door En hij zat als het ware Vlak voor het glas van mijn kijker Ik werd half dol Ik wilde mijn hand door den kijker heensteken om te grijpen ik kreeg een zouten smaak in mijn mond geeuwhonger naar wat ik Yoor ifcij zag En ge bleeft zitten Nee staan Maar ge bleeft toch op de plaats waar ge waart Ho dwaar iGij Terzet dat ik het heele ufel e waarvoor hij xat zien kon Nu des te beter landslieveade zeKverloochening noodig g ehad htseft om in tegenwoordige omstandigheden do leiding der buitenlandsche zaken op zich te nemen Steeds heeft hü géH belang des vaderlands dat oü liet hoogst stelt Hü dankt de Kamer voor haar votum van vertrouwen Dt woorden van Delcassé worden met harteiyke en geestdriftige toejuichingen ontvangen De Daily Chronicle verneemt dat hoewel de telegrammen van Chaftiberlain aan de Transvaal geen ultimatum of bedreiging bevatten die telegrammen niettemin intransigent zgn van toon en van aard P r is een bealiste aanwijzing dat de Regeering voornemens is om de Transvaal tot een schikking te noodzaken en dat z j daarby zelfs eenige kans op oorlog wil loopen Aan de Moming Post wordt van gister uit Johannesburg geseind dat volgens het algemeene oordeel een crisis op handon Is De gezinnen van sommige voorname personen maken zich gereed om de plaats te verlaten Alle Boeren zijn gewaarschuwd om zich gereed te houden voor ernstige gebeurtenissen De Uitvoerende Raad te Pretoria heeft zich gisteren met buitenlandsche zaken bezig gehouden s Middags vergaderden op verzoek van den President de beide Volksrad met gesloten deuren de leden van den Uitvoerenden Raad waren aanwezig In het Lagerhuis zegt Chamberlain dat de dyij mietcoDccssie in stryd is met artikel U van de Londensche Conventie van 1884 met de Zaid Afrikaansche Repubüok Aan het Nene Wiener Tagblatt wordt nit Den Haag getelegrafeerd dat Zwitserland op de vredes conferentie de uitbreiding der conventie van Geneve zal voorstellen en wel in dien zin lü dat de gewonden neutraal zullen worden verklaard 2o dat de vraag beslist zal worden of in gevangenschap geraakte gewonden na hun genezing als krijgsgevangenen moeten behandeld worden of naar hun haardsteden zullen worden teruggezonden 3o dat de conventie oii oorlogen ter zee zal worden uitgebreid 4o dat beter dan thans de identiteit der krijgsgevangenen gesnenvelden en gewonden zal worden vastgesteld 5o dat de kennis van de conventie van Öenève voor de soldaten verplicht zal worden gesteld 60 dat voor het afzoeken en het bescher Ja om te blijven waar ik was Want ik ag naast het koffertje twee revolvers liggen Maar laat rac verder gaan Toen hij alles geteld ad deed hy alles weer in zijn koffer en zette die op den grond zonder op te staan Toen kwam de wensch bij my op om in een ol ander beest dat door den grond heen kon kruipen veranderd te worden Dan ware ik plat op den grond gevallen had myn hoofd in de modder gestoken twee voet diep onder de oppervlakte was doorgekropen tot onder het tafelde tot met mijn hoofd tegen de vloer van de kamer Dan had ik een gat in die vloer gekrabbeld of gebeten of gestoten oi ik had de fundamenten van elkaar gerukt dat het huis in elkaar zou zijn getuimeld at had tk geweten dat het mij verpletteren u Sterven voor een koffer met bankpapier is de heerlijkste do Kl Begraven te zyn onder geld zou een engel doen schuimbekken van afgunst Maar ik was geen beest en ik kroop dus niet den grond in maar bleef kijken Eindelijk stond de baron op Hij had wel een kwartier met het hoofd op de tafel gelegen zeker om de plaats te kussen waar al dat geld geleffen had Maar eindelijk stond hij dan op bukte aicb en verdween in het donker waar ik met mijn kyker niet kon doordringen Toen verscheen hij te gauw weer aan het venster om den tyd te hebben gehad naar den zolder te gaan Hy be waart Iwt dacht ik in die lumer I Verdar zag ik dat hg een sleutel voor zich op tafe legde waarmee zijn vingers onbewust speelden Verder heb ik niets meer gezien wat de moeite 1 van t vertellen waard ii men der op het slagveld gewonden een speciale veldgondarmerie zal worden opgericht 7o dal ter vermijding van besmetting de ambulance op een behooriyken afstand van het aiogveld zat worden opgericht 80 dat de genootschappen van het Roode Ki als officieel zullen worden erkend en hun personen on inrichtingeïi onschendbaar worden verklaard Dit alles hoogst gewenscht want let mori er op hoe de grootc mogendheden met Rnsland aan het hoofd zich haasten om v6ór het bijeenkomen dor conferentie hun oorlogstoerturtingen uit te breiden en hoe Kngelan Transvaal met een oorlog bedreigt dan ziet men dat men at heel bljj mag zijn als het coitfres het over de vermmdering van de Jselfkheden des oorlogs eens wordt In een redevoering in de liberale Mtyclnb heeft lord Roscbery dnidelük en onomwonden ziju voornomen te kennen gegeven niet weder als leider der liberale party in Kngeland te willen optreden De toespraak vaa den man aan wien Gladstone de zorg voor de liberale beginselen toevertrouwde heeft zeer veel opzien gewekt in Engeland Na4rttkkelijk bctoogae lord Rosebery daarin de noodzakelijkheid van een hervorming der liberilo party De oude geest van hetliberahsifre is in verval Dat is niet alleen van groot nadeel voor het land maar ook voor de Regeering De geest van trotschhoid op bet riJk hot opgeschroefde patriotisme dat raen Imperialisme noemt en dat feiteiyk slechts Jingoïsmo is heeft beide partyen aangegrepen en doortrekt alle onderdcelen van het Staatslichaam Lord Rosebery meent dat de liberale party slechts nieuw leven kan verkrygen indien zy haar üud beginselen in overeenstemming weet te brengen met den nieuwen geest Op dit punt is Lord Rosebery in volkomen tegenspraak met Sir William Harcourt en John Morley die van het Imperialisme niets willen weten on het oude libeüalisrae bei5in8el willen vryhonden van den nieuwen jing pïstischon geest Verspreide Berichten OnEYVUfil Kolonel Picqnart lieeft in do gevangenis La Sant een meniorimdum omvattende ongeveer 100 pagina s geschreven dat hy voornemens is aan de leden van de Kamer van inbeschuldigingstelling te zenden die de regeUng van het rechtsgebied in zyn zaak moeten behandelen wgrypt ge Nu vraag w u père JK urniquet waarom ik u heb opgezocht Ja en neen Hoe nil ja en neen zeide Carillon duii elijker spreken ouwe jongen Het IS duidelijk Laat dan hoeren Gij zijt in de gelegenheid een mooien slag een prachtigen slag te doen Dat is waar Een zooals niet alle dagen voorkomt een zeldzamen alag Ik stem het toe Daarbij hebt ge de ontdekking geheel alleen gedaan geheel alleen Ge hebt gelijjt De slag IS behalve eSfcnig daarenboven volstrekt niet moeihjk uit te voeren Zoo komt t nuj ook voor Ik zie dus de jsaak goed in daar ge mij alles toestemt c Heel goed Kijk dan eens hier Ia het niet veel voordeeliger iets itix makkelijk is geheel alleen te doen an er zonder noodzaak anderen in te mengen Waar duivel wilt ge been iij zijt alleen by machte om dien cnormen slag te doen waarom komt ge dan by mij en vertelt mij alles En dat is nog allepoaal begrijpelyk Er zyn twee mannen die den koffer verdejdigen twee dtu noodig om aan te vallen zult ge kunnen antwoorden Maar ik heb een vraag van meer geiricbt Het Katholieke joniit ter verdediging van hot rochf heeft een Rchryven aan George Duruy gezoirtïen dat oldas eindigt Uw cursus is göHchorst mijnheer de militaire tucht is met uw cursus geschorst Maar zoo uw leerlingen er eenige lessen by vorliozon voor geheel Frankrijk zal de groote les van eerlykheid en vaderlandsliefde ijiet verloren gaan die gij haar gegeven hebt Hetzelfde comité heeft togelykortyd ion motie aangenomen waarin opnieuw wordt aangedrongen op de invrijheidstelling van Picquart De ond minister CaTaignac hooft by de feesten ter herdenitiug van do bevryding van Orleans door Jeanne d Arc te Bomilly een rede gehouden waarin hy veel ov er de Dreyfns zaak gesproken heeft Hy zeid o m sprekende over het bezoek van Trurienx by den Italiaanschon gezant Tornielli Van dat ongehoorde bezoek terugkeerende een gesprek waarin het verraad dat Frankryk getroffen heeft oen onderwerp van vriemlschappeiyke ontboezemingen was geworden hebben dezelfde mannen die hot woord falsaris zonder onderscheid toepassen op allo offlciercn van den Franschen generalen staf ons als een evangeliewoord dat men noch betwyfelt noch onderzoekt de duistere en tegonstrydigo verklaringen willen vqorleggon van den yoemd eling En dezelfde mannen die eiken dag de witte pluimen van do Kranscho gonui aalu door het slyk halen welke somtyds op itnt slagveld zoowol in de ure van het succes als in de ure van de noderlaag met bqt bloed van eenige goede Kranschen besproeid zyn diezelfde mannen die de witte pluimen van de generaals door het slyk halen hebben de vermetelheid gehad om als een teoken waarom alle Franschen zich hebben te scharon die De Figaro die dat verba ingwi likeiide pathos aan Havus ontlocjit voegt er by dat Cavaignac ookgezegd hèoft dat dunk zjj hem nde bestraffing der schuldigeti niet met onzekere en zwakke hand geschied is en ook hut syndicaat is zoo waar niet vergeten Aan het station by zyn komst te Honiüly is Cavaignac toegejuicht maar ook uitgefloten Zaterdagmorgen is in de bureaux van don Veiligheidsdienst te Parös een il junge man gearresteerd die den chef Cochefert te spreken vroeg en in zyn mouw een geopend mes verborgen had De man die opgaf B ranQois te heeten schynt krankzinnig te zijn Kn die is Waarom komt ge met zulk een zaak by eenvreemde f Waarom niet zoekt ge een vriend opwaarmee ge al eerder hebt gewerkt i Gij hebt een goed inzicht in zaken fk stem toe het lykt vreemd Maar ik ud u dieomitan digheid ophelderen 1 Daarmee zoudt ge nij een groot genoegendoen vriend Carillon c Het spreekt van If dat ik er de voorkeuraan zou gegeyen hebijen een oud vriend waarmeeik al eerder gewerkt heb in den arm te nemen Maar onze goede proriircur des konings1leeftjul t een kolossale opruiming gehouden Hoe dat O als ik er aan denk dan spuw ik vuur Gisteren is een hccle bende dieven of een heele dievenbende opgepakt meldden de krjuiten vandaag En ofw lioon de kranten doorgaans liegen en zij liever liegen dan de waarheid zeggen ha i den ze het vandaag precies op het rechte eind Al myn kameraden de beste tenminste waren opgepakt Roasignal Pas de Loup Paille de Fer Kiblias allemaal in de doos De anderen hiMen zich verscholen waren gevlucht of durf