Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1899

M i m f noUDi IOTTllBitUttoi ma Ijn Owida 7 10 7 11 l li l li 1 01 1 11 1 14 10 41 11 11 ll ll ll llfTl 11 l li 1 11 Ml 1 41 4 1 4 il 4 41 i ll l li 7 14 7 l 1 17 l li 10 10 IMI 10 17 11 11 HMrdrMlit iMr 7 17 1 41 11 11 1 ff y 4 11 § ff 1 01 ff y 10 17 ff ff 1 10 ff t 0M ff Hitunrlwk 7 14 l li 1141 l T ff ffff flOlt f nspeUt 7 41 Ml 11 41 1 14 ff ff 4 0 ff ff 17 F 10 11 ff attoMsra H 1 10 7 10 t OI l li 1 41 10 11 11 10 lliil 11 11 l lt MO ff 4 4 4 t ff I U t 40 10 7 11 I ll r O 10 40 10 47 10 tl ff RottWilwD F 1 41 11 11 I IJ 4 04 ff 4 11 ff ff ff ff ff ff ff 11 4i HolUrdsm H I U ir r I 0 ff ff ff lofai kiln mektmiL 8 RiiUiadicka l aM d R0TTKI1D4M 90001 riBff VMM S Eottêhlsin Beun v ff ff 7 40 f ff KotUudun D P T ll 7 11 1 40 11 17 Ml I OI ff I 40 ff 4 11 ff ff 4 4i ff ff ff Ml ff lOJt Hotlwdsm M 4 41 1 41 1 10 T I 1 40 ll lO lle ll ll 11 11 1 44 ff l li t 4 0i 4 17 I II I II ff l lt ff 1 ff i ll ff Oapalle 4 11 i il 4 IO M Mi kwk 1 04 a OI t lO H KoerdlMht I U 14 J 10 41 ff I4 ff 4 47 ff ff 17 ff ff ff 10 08 ff ff 1 01 ff 4 14 ff 1 14 ff ff ff 10 11 ff I OI I ff Ml ff ff ff ff da 1 17 I IO Ml 7 44 I OI 1 14 1 00 10 0 10 17 1 v 11 14 If oa 11 14 l li 1 14 l lf Ml 4 4 14 1 07 1 41 I II l li 1 47 I ll MO II IMI 10 41 M tnm Il Uaw M Malm IkMlMM gp la iMp b slM irnkwl wéB BI HolkMak tf x UUDa UKN aitOrto nm Oouda 7 11 l oa 1 41 l l Ml 1 17 lt 11 11 ll ll lt tl 1 01 l4 Tukaisu MoMkipalU 7 1 7 00 t Il l i lUt i 41 4 11 4 11 I ll 4I I U 7 17 7 11 7 10 I IO I ll 9 11 10 11 lOJi 10 40 ff 07 ff ff ff I U 10 11 tmtnwmt UVÊii 7 41 0 t 11 41 I IO ff lU ff ff ff 1 If 10 17 Voorburg I OI l li U H i l l Mi ff ff ff II E lO M Htgfc I UI l li V IO Ml Ml lO M 10 4111 41 1 ll tl 1 10 1 41 Ml 4 11 4 4f i 7 I H It 41 7 4S 1 0 1 41 1 41 1 IV 40 10 44 IMI 11 07 I1 M in m tOuf I U Ml 7 01 M 7 41 101 1 41 10 11 lilt n il Voorburg 1 41 10 11 Zottari z mMrt 01 IMI li jll I U MI 1 00 4 01 4 10 4 41 I IO I U 7 00 7 41 7 11 I ll 1 41 J 1 41 4 i I U i u I ll 4 40 I U 10 01 f nliaii Moare 11 ii 4l 1 0 4 11 Mt 10 11 e d 4 1M 147 11 lOI E MI lO li lO j 11 17 11 01 11 17 1 17 Stl i i7 4 17 1 01 I ll 00 j ii t it i io l li oji IMI 1M9 Directe SpoorwegverbiDdlngen net GOUDA Zonerdleist 1899 AaoKevanxeD I Hel TUd vaa Greenwich M HvanikMnia lUra 1 I kl M RM taUlML D IffMfMi ra Hji anaUn iaaMffM mtfn m tiMMmaa e o U II A A USTZZDAM t l 17 i 10 47 li 014 O Mn7 lll ll 10 10 ll Ot Awt W Ol I OI 10 It 11 4111 17 4 17 7 11 10 01 U IT 11 11 AlM 0 I It 110 10 10 1 Ot 1 10 111 MO 10 11 ll U 11 07 aU 18 7 U 1 10 I M ll ll Ml 1 41 41 MO 7 41 MAw 7 10 l li MO 11 10 I OI 4 00 1 00 Mi 1 00 10 0 Omdff t H 1 1111 01 li ll Ml 4 47 M 7 4i U 0 é tUlDt liaauHl ilMlnm H KMlIa I i MO MO iJtr i 7 lo tl U I7 11 00 li 40 MO 3 17 4 Si 1 47 ot e ll l i 10 11 11 00 Mt M n l4 I J7 7 1 10 4I WMrd 1 41 l irMki 01 7 04 1 11 fM M 10 11 11 41 l i I U l H MO 4 04 M 40 7 11 4 li ll ll lk H f = f S f J 7 11 1 40 10 11 10 11 I I SI W OI 1 17 I OI l te M 4 4I 1 IS Il I U 10 00 10 14 I U 10 11 Jl 1M7 4tll 7 U ♦ 10 14 Ml 10 41 U M 4 1 t it 41 Ml 00 LU U 10 11 tU II U EsaiLtni Kon dftme die tot era drr vournMniHte Engelsche tamilie behoort ludy Sophie M ott echtgrauotc van air Hsmnel Si Mt lid van bet Hois der Jemeenten ia op gclieinizinnigi wyaie verdwenea Zjj waa op 17 4pril itgereden toen te met haar rütnli in Boudxtreet kwam tapte zjj nil Tuorgevcnde dat te eeiii e inkoopen in verwhillinde rinkel bad te doen en liet haar rötnig wegrtjiten Sind dat oogenblik heelt men liaiir niet meer geiien en men weet niet waar z gebl Ten is Het gemcht gaat dat ze haar echtgenoot heelt verlaten wegen een twist dien ze zonden gehad hebben Lady Sophie Seott is de dochter van graal adogan vice koning van Ierland Nir Samnfl Scott behoort tot de rijke ScholHche bankierslamilie van dieilK llden naiim welke kiatauit van den grooten romiuisehrijver Walter 8cott 8p4 tt Ken hevige brand heelt gitteren te Oluedn nabH Valladolid vgl huizen vernield Twee kinderen kwamen in de vlainniea am t mij Het hileeiirhe oorlogschip Hrfemnl i in de ütraat van liagolhaen met mun en muil vergoJui Ken gek heelt in Sergiclak in het RuxilKche gouv rnenient Monkun alttibnwi lijke dingen gedaan HJ vermoorde met een snoeime een voor een de hewonem van een pachthoeve en takeldi de dooden metontetbare wonden toe Om den razende mecrter te worden m e t men eemt een wilde jacht up hem maken door de velden De Peterbnrgiiebe politie heelt een goode vangot gedaan Hnt hoold der Armeninrhe beweging te Petembnrg prina Uebnton in in zyn woning in hechteniii genomen Ken groot aantal zeer eompromitteerende geschrilten i in beslag genomen De politie loerde lang op prinh Kelraton daar by de Armeniërs ophltiite tegen de maatregelen van den gonverneur vjin den Kankasn prin Halitzin De inhechtoni neming heeft groote ontroering teweeggebracht in de Armenische kolonie tl Petersburg BINNENLAND Ue nrende de vier atgeloopen maanden van 1899 worden uit de boekerj verbonden aan bet Mnsenm van Kanntnljvorheid te Haarlem naar vemihillcnde plaatsen van ons land in bruikleen verzonden liil boeken on plaatwerken Deze werken worden kosteloos uitgeleend en bevatten voor de studie der knnstgeschiedeniH en voor het beoelenen der verschillende kunstambachten boschrtjvingen en alboeldlngen van den meest verschillenden aard Het Keglemont der boekerij wordt op aanvrage gratis toegezonden Dlreokt 1 17 Il Waffriln I ll II Ollila 1 90 7 01 wdff I IO 7 17 7 17 Naar wy vernemen zal eerstdaags een wyzigi worden gebracht in de positie van vaandrig by de verschillende korpsen De wenscheiykheid ia miieiyk gebleken den tot vaandrig bevorderden reserve sergeant niet meer een graad te geven overeenkomstig aan dien van een hooldopzicbter der lortiflcatien ma r hem voortaan gel k te stellen met een adiodant onderotlcier Als gevolg hiervan zull n waarsrhynlgk de tot nog toe benoemde vaandrig tot dien graad moeten worden temggesield K n aanleiding tot bovengenoemd n maatregel is gewe est de icheeve verhouding Wi lke bestond tns chen de onder ad adant n en de voandrigs Hbid Naar aen verneemt kan binnenkort verwacht worden de regeling in de beloiiningenvan bet personeel op de kantoren van s r ksbelastingen thans algescheiden van de bareaukostcii der ontvangers S K wy vernemen dat vanwege het departement v n Waterstaat thans deSnitiel conccsiie is verleend voor den aanleg van de clectrisebo spoorwegiyn Rotterdam Scheveningen via Den Haag Tel De Haagsche brievenschryver der Amh t heelt twee bezwaren tegen het vergaderen van de Ontwapenings ronlerentie in de Uranjczaal van t Huis ten Uosch De c rste is de nogal erg krygsznchtige en oorlogshelden veroerende beschildefing van de wanden ter eore van den Stedendwinger De andere bedenking wat lager by den grond maar uit een praktisch oogpunt zeker van veel i rootcr gewicht hoorde de achrijver van een architect rtic de üranjezaal goed kende Hy vrei sde dat de hoeren elkaar onder dien hoogen koepel niet zouden verstaan zoodat debatten en gedachtenwissi lingon onmogeiyk zouden biyken Nooit zeidc hy was er in die zaal een groote vergadering gehouden zoudat men betrekkeljk de acoustiek in volslagen onwetendheid verkeerV Heelt nu de minister van Bnitenlandsche Zaken v iórdat de keuze deflnitiel was geworden met het geheele personeel van zijn departement een generale repetitie geboaden met debatten en redevoeringen n danrby geconstatifcrd dat men elkaar zonder moeite kon verstaan dan vervalt dit bezwaar Is zoodanige proet niet genomen dan biyit het een groot waagütnk de gedelegeerden van 26 verschillende mogendheden eenige dagen aldaar te vereenigen in de hoop dat zy het over eonig onderwerp eens zullen worden In een gewone kamer verstaan de beeren diplomaten elkander toch al zoo liuht verkeerd üenicnf ilc Berichten Te OroBthuizen gemeente Avenhom heelt een moordaanslag plaats gehad De 70 jarige rentenier P do D een ongehuwd man kwam Zaterdagavond te Ut uur uit een barbierswinkel Thuis komende werd by door iemand die stil in zyn woning was geslopen ajingevallen en werd hem een slug tegen het hoold en verschillende verwondingen toegebracht D a was zjn neus iitiik geslagen had hy eene wond aan den hals en boven aan het hoold en was hom een vinger algesneden De dader heelt misschien gedacht dat hy dotid was en hom op zQn b d gebracht Zonifaigiiiddag kwan eenbnnrjongetje bg hem en vond hem bewssteloo liggen Daarvan werd dodelyk kenniügegeven en een dokter nit venhom gehaalddie de wonden heelt genaaid volgens zjjneverklaring zjn ze niet rechtstreeks levessgevaariyk de gewonde is ook weer eenigermat tot zyn bewui tzyn gekomen doch kanzieh niet voorstellen wie de aanvaller isgeweest Er zyn 7 goode tientjes vermist De dader heelt denkeiyk ook nog wonden gekregen daar er Ijlued op het straatje bgde woning lag en heelt een scherp gzeren voorwerp achtergelaten dat misschien als moordtnig heelt gediend want er was nog bloed aan De politic is gverig aan het zoeken maar heelt tot heden den dwler niet gevonden Men Bchrylt aan de N R Ct uit de Kriesche venen N u de werkstaking te Beets geWndigd is met inwilliging van den eisch der stakers nl 10 ct hooger loon per veenroede hebben thans de vervencrs nit eigen beweging ook bet loon der turlmakers verhoogd Voor eenige dagen meldde men dat een enkele vervener reeds dit loon met i ct per veenroede verhoogde thans hebben alle vervcners een verhoogd loon aan de turlmakers toegezegd Er zgn verveners die 10 ct verhooging aan de turlmakers hebben verleend Hingen er onder de turlmakers bier en daar temmen op om het werk te staken wanneer bun loon niet verhoogd werd thans is natnuriyk van geen strike sprake De verveners hebben deze door hunne vrywillige verhooging voorgoed voorkomen Uit Wilp gemeente Voorst schnjft men aan de N R Ct Ook van hier en uit nabygelegen plaatsenzjn dezer dagen tal van boorenkneehten naarDuitschland vertrokken ook enkele boerenmeiden zgii derwaarts vertrokken waardoorde hacheiyke toestand der boeren om dienstpersoneel te krygen nog wordt verergerd enals vanzell de loonen die reeds oen bnit n gewone hoogte hadden bereikt nog hoogerworden Het gevolg hiervan is dat grooteboerenplaatsen waar veel dienstpersoneel wordt vereischt moeiiyk te verhuren jn Alleen kleinere plaatsen waar weinig otgeen dienstpersoneel noodig is vjnden gretighanrders j Dit Oudkarapel schrftt men oon het K V d D Hoewel eenigszins matiger is de getipannen toestand toch nog niet als gel indigd te boacbonwen Vrfldagavond ootmoetton wy den heer H doch als altyd onder bescherming vande politie Deze beweegt zich steeds onder de nu en dan saamgescboolde menigte wanneer de heer H moet passeeren Naar men ons verzekerde verklaart de heer H zeil den toestand voor onhoudbaar doch zynerzyds zal de qnaestie geen oplossing vinden door het aanvragen van ontslag wyi z i daarvoor geen reden bestaat Nog steeds is eene politiemacht van ongeveer 20 man aanwezig Er schynt nog geen sprake van te zyn deze te verminderen der de waarschuwing aaui een publicatiebord is mot potlood geschreven Als de dienden weg bennen zoUcD we H wel hangen lntn schen wonen alle leerlingen een enkele wegens veldarbeid uitgeionderd de lessen weer bj Men sehrytt uit SUedreeht Door de activiteit van onze gemeentepolitie zgn de laatste dagen alhier een viertal personen gearresteerd die in den laatsten tgd naar t schgnt zich aan verschillende dielstallen hebben schuldig gemaakt zoowel onder deze als onder naburige gemeenten Vooral de rivier was hun terrein in kleine bootjes bezochten ze den omtrek en veel was van hun gading Ze zgn echter nu voorloopig opgeborgen wgl ze gevankelgk naar Dordt zyn overgebracht De politie te Amsterdam zegt de Anut t t zocht een los werkman aan eender reenten en inlormeerde aan de verschillende kantoren ol daar ook een los werkman van dien naam werkzaam was Van een der kantoren ontving zy ten antwoord dat ahi de politie den bgnaam van den man niet kende zy moeiiyk zoeken zou hebben daar men de losse werklieden niet anders kende dan by han bgnaam en men voegde er het volgende lystje van de bynamen van losse werklieden bg Rooie Jozel Hcharesliep Snoetje Biggetje Mottige Koperen tuitje Walelbakker Kan niet harder Kiendop Zwarte smoree Marte Stokvis Kleine Gerrit Petekind jlazenwageu Willem uit en thnis de Slappe A B e van der Linden Luie Neeltjo Piet de koetsier Jan Mikmak Dooie Hein Jan de Wacht Hokje met duiven Marinier Kees de matroos Piet de duiker de Slager de Stoelehhiatter Blanwbroekje Willem dé vloeker het Mestvarken de Kakkerlak de Spreeuw het Hobbelpaard Jan Dril de Snorder Hiermee was de upgaal nog lang niet compleet want de werkbaas die het reguter opgesteld had schreel er onder enz enz te veel om op te noemen wy toqeten er byvoegen d t er bynameo qnderj voorkomen te mooi om al te drukken Men schryit uit s Hertogenbosch aan het Hbl dat Zondagochtend in de R K kerken aldaar weer tegen Voerman Henschel iï gepreekt en nu zegt de berichtgever in veel heftiger termen terwyi de voorgaande maal de goê gemeente gewaarschuwd werd is haar nu het bezoek van den schonw borg uitdmkkeiyk verboden met de kennisgeving dat van elk dfe tóch zou gaan aanteekening zon worden gehouden Hit gesprokken by t uitgaan der kerk hier en daar opgevangen bleek zegt de berichtgever een stemming van ontevredenheid over een dergelgke geesteiyke contrjle De heer W sigarenlabrikant te Rotterdam die ter oorzake van werkstaking zgn bedrjl van Rotterdam naar Tiel had verplaatst iswegens de vgandige houding der Tielsche igarenmaker Vrydagnacht maar liever weeruit Tiel vertrokken Stud De meening dat een groot gewicht t m hersenen by den mensch een groote ver ttandeiyke ontwikkeling waarborgt en een geringe verstandelgke ontwikkeling daarentegen te wgten is aan een te geniig gewicht aan hersenmassa blgkt uit een upgaal van Jo8 Simms in het December nummer van het tgdschrilt Popular Science Monthly onjuist te zgn Dat de hersenen van Gambetta slechts 1200 gram wegen is mis schien nog geen aldoend bewj want de verstandelgke superioriteit van dien redenaar staat nog niet abaulunt vast Maar sterker is het leit dat meii de zwaarste hersenen gevonden heeft by een jongen krantenverkooper te Londen die men eenigszins als idioot beschouwde Deze jongen bad 2400 gram hersenen Na hem komt een arme en onwetende Scandinavische boer Kuaton wiens hersenen 8340 gram wogen De hersenen van een Indischen dwerg wogen 2200 gram ol 70 gram meer dan die van den Kn sischen schrgver Toergnenjeö Terwgl Austin Flint voor een man een gemiddeld hersengewicht van 1500 gram aanneemt komt de Bcriynsche menschenkenner Krauze tot een gemiddeld van 1650 gram SiiAms heeft gevonden dat bet gemiddelde geWieht aan hersenen by 60 beroemde persanen was 1530 gram wat in elk geval niet gaat boven het gemiddelde bg menschendie giet door verstand uitmuntten Daarentegen vond Simms het gemiddelde gewicht van de hersenen van 10 idioten en 5 onnoozelen te zgn 1776 gram De kwaliteit scbgnt dus toch inderdaad meer invloed op hut verstand te hebben dan de hoeveelheid Volgens onze inlichtingen zou er onlangs door den minister van waterstaat enz eene commissie zgn benoemd ten einde de regee ring vuor te lichten omtrent de wgze waarop het overnemen van de exploitatie der spoorwegen door den Staat behoort te worden voorbereid teneinde langs den meest geleideiyken weg te kunnen worden tot stand gebracht Uo directien der groote spoorwegmaatac ppgen zonden sm trouwens voor de hand liggende redenen voor de nitnoodiging hebben bedankt om zich door een gedelegeerde in deze commissie te doen vertegenwoordigen wat echter begrgpeiykerwyze geen wgziging heelt kunnen brengen in de voornemens der regeering Arnh t Zaterdag j l hield de aldecling Utrecht en Omstreken der St Lebuinus Veroeniging Diocesaan Vereeniging van R K Bgz onderwyzers in het aartsJJisdom I trecbt eene buitengewone vergadering Na opening deelde de voorzitter mede dat deze vergadering was belegd op verzoek van eenige onderwgzers ten einde de leden gelegenheid te geven hnnne gevoelens te uitwon omtrent den leerplicht Verschillende leden vfoegen nu het woord om over deze zaak die de qnaestie van den dag b hunne meening te zeggen Slechts éen der aanwezigen verklaarde zich tegen elke wetteiyke regeling van den leerplicht De anderen olschoon erkennende dat wettelgke dwang altyd iets onaangenaams heeft en er tegen het aanhangige wetsontwerp zeer groote bezwaren bestaan verklaarden zieh allen voor het beginsel van leerplicht Deze toch mits goed geregeld zal het kind ten zeken ztjn Niet alleen toch zal het sehoolotiderwys beter tot zyn recht komen doch de kinderen zullen door meerdere ontwikkeling ook beter in staat zyn het onderwgs in den godsdienst te volgen Een der leden stelde voor dat de vergadering eene motie zou aannemen ten gunste van leerplicht De voorzitter verklaarde zich een vgand van moties en ontried de vergadering op dit voorstel in te gaan De verschillende besprekingen resnmoerende stelt de voorzitter onder algemeeni instemming als het gevoelen van de vergadering vast dat zy is Vóór leerplicht van 6 tot 12 jaar doch dat zy by eene wettelgke regeling van dezen Doodig acht Eene ruime en biliyke tegemoetkomingaan de gemoedsbezwaren die hier en daarkunnen bestaan Eene flinke verhooging der rykssubsidie aan het byzonder onderwgs zoo mogelyk gelykatelling met het openbaar Schrapping van het verplichte herhaUngsonderwys I Inkrimping van den administratieven omslag waardoor de onderwyzers met werk overladen worden Nadat nog eenige werkzaamheden waren algedaan werd de vergadering op de gebniikeiyke w ze met gebed gesloten Centrum De steur door een visscher uit Breskens gevangen en die 75 kilogram woog heeft op de markt te Oent niet minder dan Ir 15B opgebracht AT BV De raad van justitie te Soerabaja uitspraak doende in de zaak van den heer H G Bartelds ifrukpers delict sprak beklaagde vrg van het hem ten laste gelegde met veroordeeling van den lande in de kusten van het geding Nadat aldus meldt de Deli Ct op 3 prU door den sultan van Deli aan den gepensionneerden resident Kooi eman en echtgenoüte een olscheidsreceptie was aangeboden had op 4 April de plechtige overgave van het bestuur der residentjj Sumatra s Oostkust door resident Kooreman aan zyn opvolger den heer van der Steenstraten plaats Tal van inlandache vorsten zooobi de sultans van Deli Assahan en Langkat velen van minderen rang en de Chinoesche oKcieren waren aanwezig de gewestelgke militaire kommandant met de chels van staven en diensten en adjudanten hadden zich ter rechtcrzgde van den resident opgesteld terwgl het civiel bestnurspersoiieel en de particulieren zich ter Ihikerzyde geschaard hadden Na voorlezing der besluiten van het op verioek verleend eervol ontslag aan resident Kooreman en van de benoeming van den nieuwen resident nam eerstgenoemde het woord Hy richtte zich eerst in het Maleisch tot de mlandscho vorsten en besprak in het kort zgn langdurigen Indischen dienst waaryan de laatste vyi jaren hier ter kuste hoe hg met de meeste voldoening over de ondervonden medewerking van de inlandsche vorsten kon spreken en daardoor het land ook zeer in belangrgkheid was vooruitgegaan Daarna sprak de resident achtereenvolgens de militaire autoriteiten de reohteriyke macht het besCnurspersoneel en dé particulieren toe Alsnn richtte de resident zich tot den heer van der Steenstraten prees de keuze der regeering die een bestunrshoold tiad aangesteld zoo toegerust met de meest gowenschte kwaliteiten voor de te vervullen betrekking als slechts weinigen bezitten heette daarom ook het gewest gelukkig dat alles goeds van den nieuw benoemden resident had te verwachten en legde daarop in de handen van den nieuwen resident zgn taak neder Op dit plechtige uogenblik weerklonk het eerste schot van het vourgeschreveii saluut bg bejituursuverpave Na nam resident van der Steenstraten het wuord zic wederom ook het eerst richtende tot de uilandsche vorsten en grooten daarna tot den gewestoiyken militairen kommandknt met zjne olflcieren en vervolgens tot het rechteriyk en bestnnrspersoncM en ten slotte tot de particolieren Daarna zich tot resident Kooreman wendende sprak resident van der Steenstraten zhiie erkenning uit voor hetgeen de resident Kooreman voor het gewest gedaan had Niet altyd echter zeide hy had het hoold van het gewest ongestoord zyne ambtsbezigheden kunnen volbrengen ook hem had do laster niet gespaard Maar de herinnering daaraan zou verdwgnen by het gevoel van voldoening dat by zeker zou smaken als hn in Sederiand nog in den geest medelevend in alles wat hier verder mocht gebeuren jJaarbg het hewustzyn mocht koesteren dat door zgn wys beheer hier alles meer en meer geregeld was geworden Motiis het 4n een beschaalden staat behoort de voorspoed van culturen en ngverheid nog was toegenomen en het getal misdryven belongryk was gedaald WIBCBIIIEDWS Men meldt nit s Grarenh e De eerste wielerwedstryden hebben het seizoen eergisteren goed ingezet Er waren vele ijededingers ook uit het buitenland en een tairyk pubHsk Voor het eerst werden de wedstrgden gehouden volgens de bepalingen van de reglemehten der Ned Wielren Unie De uitslag was Een Engebche mgl van meet voor amateurs 1 Trelb Brussel in 2 min 52 2 D rcy Antwerpen Een halve Engelsche myi van moet voor beroepsryders 1 Jaap Eden in een min 8V 8 2 Shilling Amsterdam 3 Van der Tugn 8 ravenhage Course it l Americaine voor amatenrs 1 Engelsche myi 1 Trelb Brussel in 2 min 33 s J Smout Bergen op Zoom 3 G van Dgk Rotterdam Tien kilometerrace met gangmaking 1 J Deckers Amsterdam in 14 min 4 2 J van de Knoop Vlaardingen 3 P G Jansen Rotterdam Iaap Eden gal bg de 15e ronde den stryd op Persoonlgke dienstplichtrace uitsluitend voor militairen in unilorm 1 Engelsche mgl Ij L Jansen in 3 min 15 2 N Dekkers 3 C J Heyning allen te s Graven Drie duizend Meter mnltiplets voor beroepsrgders 1 quintupletAndriesse Amsterdam m 4 min 36 2 qaintnplet Van der Tnyn s Gravenhoge S tandem Shilling Am terdam ARirOLD SPOEL De dames zaugvereemging Arnold Spoel heeft met haar concert van gisteren avond haar naam oHe eer aan gedaan De vereeniging mag zich meer en meer u de giust van het publiek verheugen en er was ook gisteren avond een vrg talrgk publiek opgekomen dat met genoegen en belang telling naar de verschillende nummers luusterde Er was blgkbaar goed gestudeerd De koren zaten er goed m en er werd met veel toewyding en warmte gezongen Voor den aanvang werd den directeur een krans overhandigd en werd hg door het orkest met lanlares begroet terwyi het publiek ruimschouls zyn bgval betnigde kortom voor den directeur was dit weleen saccesavond Om in verschillende byzonderheden al te dalen omtrent het uitvoeren der verschillende nummers achten we onnoodig Nogmaals herhalen we het het koor was uitstekend Het begeleidend kwartet had zuiverder kunnen spelen daar waren nog wel eens phrasen welke op den toehoorder een minder aangenamen indruk maakte o a de inleiding van het Noei 01 dit na aan de hooge stemming moet geweten worden ol wel aan een minder goed studeeren weten we niet jammer was hot evenwel De solisten die het concert deze keer gat waren behalve den heer Spoel onbekenden voor Gouda Mej Stella Woll uit Rotterdam welke de zeer zware Deonore party in Mendelsohn s Loreley leer verdienstciyk vertolkte beschikt over een groot dramatisch geluid gepaard gaande met een zeer duidelyke uitspraak en warme voordracht Iets hinderde ons evenwel nl dat de toon altgd niet vast staat en dan het hoorbaar ademhalen Dat geelt iets gejaagds iets zenuwacbtigs in haar optreden hetwelk evenwel met wat goeden wil en studie best overwonnen kan worden De beer Arnold Spoel is voor Gouda geen onbekende Hg zong zooals we dat van hem gewoon zjjn d w z als een meester Heeriyk was wederom zyn voordracht in hristolorns boeiend in de hoogste mate zyne vertolking van die party Ook hem werd een krans aangeboden voor den aanvang van het Noël dat hy zeil dirigeerde Nog rest ons de heer Enthovon Aangezien deze heer niet by stem was hetgeen zeer duideiyk op te merken viel in Chrislolorus kunnen we niet veel van zyn stem zeggen yel weten we dat hy zanger is met van beruep als wel dat hy de zangkunst nitnemond verstaat Zoo waren die Kransche stukjes juweeltjes van voordracht en uitspraak In Christoloms schoten evenwel zyn krachten te kort enkele tonen zells spraken niet aan het kwam evenwel daardoor duurdat de heer Enthoven heelemaal niet gedisponeerd was De begeleiding werJ den geheelon avund op bescheiden doch smaakvolle wyze vervuld door den beer Bousekamp Wat we aan bet begin van onze bespreking zeggen herhalen we nog eens Arnold Spoel deed haar naam alle eer aan en waar met zooveel volharding gestudeerd wordt daar kan het niet anders ol de vereeniging moet tot goede resnjtaten komen STADSNIEUWS GOUDA Mei 1899 Gisterenmiddag werden voor het Iront van den troep als olflcieren der dd Schuttery alhier geïnstalleerd dp hh E Cassuto Withol Keus Schouten en Schotsman de Jong Deze plechtigheid werd opgeluisterd door de muziek Hoe weinig eerbied het vaandel wordt bewezen bleek ons gisteren opnieuw het grootste gedeelte der soldaten salueerden niet wanneer het vaandel voorbytrok dit moet zeker aan onverschilligheid worden toegeschreven daar de instructeurs hen wel daarop zullen hebben gewezen In de vergadering van den gemeenteraad waren hedenmiddag alle leden behalve de heer Dessing aanwezig en werden benoemd tot lid van de jommissie van beheer over de bank van leening de heer P de Raadt tot lid van de Commissie van Toezicht op het lager bnderwgs de heer H Knuttel tot brugwachter H Engelhard tot slnisknecbt P Abbema tot Marktmeester V Weil en tot assistent by het teekenonderwgs T J Dngthart Een 16 jarige jongen werd gisteren wegens het verkeeren van in verregaanden staat van dronkenschap door de politie naar het burean gebracht Binnénvaai t Rotterdam Amsterdam I Naar aanleiding van berichten als zou de binnenvaart tusscheu Rotterdam naar Amsterdam over Gonda door de uitbreiding van het spoorwegverkeer over de spoorbrug der Gouwe zoo goed all algesloteu zyn deelt men ons mede dat deie berichten geheel onjoiit yn Hen heelt van jbuda naar Amsterdam eiken dog geregeld dienst vice versa en door al die vermeerdering van treinenloop hebben de sleeptreinen buiten andert totaal geen oponthoud gehad Zells staan er op de nieuwe regeling der opening van de brug 3 openingen meer per dag er gaan wel meer treinen over de brug maar deze volgen spoediger achter elkaar zie dienstregeling Wel hebben op den Isten Mei toen de regeling van den dienst nog niet zoo goed geregeld ging als nu enkele booten eenig verlet gehad maar wat maakt dit uit om dit over het algemeen te nemen daar nu do openingen der brug als gewoon weer plaati hebben HiASTRgciiT Do heer Nydam hoold der christeiyke school alhier is als zoodanig benoemd aan de met 1 October a s te openen christeiyke school te Ngemirdum gemeente Gaasterland iroepen by de K Knul Jz NiKi wzaifERK A i I hnL Bei alhier A Ned Herv Kerk te Mgdrecht mm ZOmSTQFFEN bjj A TUI os Al Md Tailleur Kleiweg B 73 73 QOOOA Tglepkmmm at Beurs vau Amsterdam ülottn 117 V MEI Vikr NZDiauiiD int Ntd W 8 1 171 dito dito dilo 1 l u dilo dito dito I Hosoii OM Qon 11 1111 811 m l dito in lilfar lasl I 14 FoineAL Obl met ooupoa I dilo ilolnt I l l l tuiuiiD Obl BioMol 1104 4 dito Offooiii Ulo 4 tt i dito bii Bolbi Uil 4 HV dils bij Hop UI 0 4 l i dito in iil lm 1111 t dito dilo dito 1114 i 101 SffAS Feri uhuld Uil 4 II ToilBu Q r OiiuT Ifftn IIIIO 4 7a O1 Iming ifftlff D Il Om IffMio iwitC Il LInnAn a p i oblg IHI i lmHiiioo Ubl Buit Soil 1110 I lOiVMiIOiLi Ohl 4 ooUip Uil I7 AvniasAH Oblliiffilni uil 1 loii BoniaaiM glad Ii u ll 4 I 101 Nu M kir H aclalK uail I Aiaiiil b Tab Mu Oarli mtaa 741 DaUMHtaahappy dito 107 Ata HTpotbfakb paadbr 4 101 üult lly d rVonlaiil a ad l i a Or Hvpotbaakb paadbr IVi 1 Nadarlandacha laitk aaod 1 104 Nad HandaliaaaUab dito 114 N W 11 Pao Hip b paadbr I 100 Bolt Ujt iotbaekb paaitlT S 100 Utr Hvpolbaakb dito tV l i OoffTBHi Üiit Hoofi bank aand 1 Soab Hjtpothaekbankp iidb 4 AiluiSA Eqnt hypotb pan Ib i 10 17 HU il lÏÏ ♦ Vi 4l 171 lOO 107 ooy 100 100 ll 1187 SS ii V Mazw L O h Um rart II Nlo HoU U 8poorw My aand 1U My lot Bapl r 81 8pw aaad 111 Nad Ind Bpoorwagn naad 1 UO Nad Zuid Ah gpm aaad I lil dito dilo dito Uil duo I 100 Itiua Spoorwl 1117 1 A KoM I 17 V Zui l I M Sp mlj A H 1 ü a PoLl M W WrllMU Huuiiaiiaaud 4 UO KDBI ar Ku a 8pir MiJ obl 4 VV BaltiHba dito aand Fanowa dito aaad 5 Iwail DobW dito tmi I lOI a Kink Oh Aioji Sp kap opl 4 101 dito dilo oblig 4 I 100 AiiniaA U ii Paa 8p Uij obl i l Ckia kJKoilli W pr C T aand 144 dito dito Win 8t Fetar obl 7 1 140 Daarar fc Rio Or Spm cart T a Il Iliinoia üaatral obl in Koud 4 104 LaniaT fcKa billllUarl aaad Maiia N Spir U labvp a 10 Hia Kin a 1 4pCl prar aand 14 N York Oulaa o k Waal aaad U dilo Puna Obia oblig I Oragon Calif tn byp in goud B St Paul Minn k Maait obl 7 On fac Hoofiija ob ig dito dito Line Ooi Ie hyp O I OaN oa Can South Chart aaa l Van C Ballw fc Na la h d r O Amitard Omnibui Ui aand Eottard Tjamve Maata naad NlD Sud Amaterdam aand I 8tad Bo ter lain aaad S BlLOtl Btad Ant arpaa 11 7 Blad Bruaaal 188 i Hoira Than Begull Otialiok 4 Ouarna Btiiatalaaaig IIIO I K K Üoti B Cr 18101 Spasjc Stad Madrid 9 llei NtD Ver B Ai Spool eert