Goudsche Courant, donderdag 11 mei 1899

Donderdag II en Vrydag 13 Mei 1899 SSste Jaargang mmim amm ü ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telchwa Na Kt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel mew Ut Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur itff büc TdefMi o t 1 De üitgare dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEWTEN I MAiiiTELS IftkttAtn MADES Mantel Omtame Blnuseo JapoDStoffen in ffrootc vfir8rh i lciilii ifl en tmcurreermide prij m D SA MHO M OÜDA Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam DinüdaK 9 Mei 1899 Vette Oiwen en Kfïcicn otAe aanvoer ic kwaliteit 34 ae kwaliteit 30 jc kwaliteit a8 cent per half Kilo Melkkoeien Vaarkoeicn en Stieren redelijk aanifevoerd Vette Kalveren goede aanroer ie kwaliteit a8 ae kw 6 je kw 3 a ent per half Kilo De handel waa zoowel in mager ab in vet Vee vlug hooger m prijs I T l I jii ii BurgerlUko Utand tKHOHKN Mij Wilbelnio oudere 1 MooKenkind en C van don En lacobiui onder van Vi cn en K van Ijdcuiven 7 lohanne onder 1 Av long en W de Mol Aukii oadir 1 dn Bljj en U do Vrl w Abraliiini loliannoH oadi rs K 3 Sas en H J l rinii Aric ouderii A Verblanw en M Vorwe 8 Catharia lobanna ouder T i Dtjkman en C 1 ZandQk ÜVKKLKDEN 8 Mei 1 A Htharlflman Hl j 7 N Roow boora 5 m H abont wed van I icenwen 75 j 1 Pranic ü m S M van Dcth fi7 j A Virmi ulen 3 j ADVERTENTIEN H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEL H SWOCIAIJTEri in iillc soorten HAAEWEBEEK OFSNBASE TESKOOFINO te iOUDA ten overstaan van den Notariii U ÜIIT JI IN DROOHLEEVER op W0UNH1JAI4 11 MKI 1K99 d h morgenti te élf uren in be Hotel uu Kaum aan de Markt van Kene wi onderhouden gunsli gelegen BOnWHANSWONING getoeki nd H No i3 H Klll li HOOIBEKU verdere KKÏIMMEKINO en KKVEN en eenige perccelen bü elkander liggend 9i on Gooiland groot 14 Beetmren 3 Aren 41 Cen tinren Hlaandw en liggende aan den Platteweg te de Achtorwlllens Ie Reeuwijk Eent la 7 iwmriea rn daarna gMomklneerd Vorbuurd de ljandcri i n tot November IHilil en de Woning tot illl April lyOtl aan den Hoer 1 LüLiB voer t VM n jaars Urond en Pulderlasten over IHim IHÜ IIH Nadere inliebtingeiigeelt voornoemde Notaris KOKTUIJN HpiftttLKEVKU te Uouda FHANSCHE STOOMVEEVEEU H ckeuilseke W s$clierij H i Ëi iii iiHER 19 KruUkad Sotttrdam Orimvatwrl li or Z M den Koning du Mgra f Uoofdd Ii t voor GOUDA d Bmt A VAN 08 Az Sneci lil it voor het atoonien en HrvMtan alh ItMrenen DaiiiMgtnlerobMi alMok all Kmdergoeaervn r ial innohtmg voor bet atoom D vaa maiitela v it n bont n Gordsnen tat lkl ied B aoi wordni naar d wnwat en laatate methode geverfd All gowl r n hrtaj ge tooind of wv rtd word n onioh delijk voor de gnondand vnimnx laai hewarkt Te Huur terstond ol later een BO E lHI lü Te bevragen kantoor van Vaste Goederen FlBweelen Singel No 61Ü BIERA iKNT Een Uaa trlchUehe BlerbrouuieriJ VRAAUÏ voor Oouda een degelijken Agent Voorkenr aan Kierliandelaren ol f aléhonderx die een mime kelder of bergplaats hebben Adres Bureau dezen onder motto Bieragent SENNIS0E71NB DUKUKAAF en HWtSHEEMRADEN van RUNIjANO brengen bj deze ter openbare kenni 1 jdat het gaardcrboek voor het loopende jaar m inzage van ingelanden zal liggen van den 9i n tot en met de n 23en HEI aanstaande en wel bet gaarderboek in z n geheel ter Secretarie van Rgnland te Ijtiitn up eiken werkdag van de morgenii 10 tot dcH middag i uur en uittreknels nit het gaarderboek op de gemeente Hecretarien van de hoofdplaatsen der di trirten 2 dat de ingelanden hunne bezwaren binnen aebt dagen na de ter inzage ligging en duH uiterlijk op 31 HEI schriftelijk en met de nuodige bewijsstukken gestaafd aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland KUBERT DK VRIEH Dijkgraaf H P BEBDENI8 vt BERLEKOM Secretaris hvAMH Mei 189 t Qeneraal Agentschap Ken Zieken en BegrafenlsvenekeringMaatsehappij werkende naar I systeem der wettig Duitseho regeeringsfondsen zoekt een ekmu m tiemerumi Mgemt goed geïntroduceerd In alle klassen der Maatschappij Alleen komen zij in aanmerking die gefortuneerd zyn om later event borg te kunnen storten lok worden overal Agenten gevraagd Fr Br onder I ett t L K Algem Adv Bur NIJtnt Si VAN DITMAR Rotterdam TE HUUR TER HT NI OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 5B B J TAN SCBAIEH Bt lianjrer en Stoffeerder Hoelekade 132 Gouda LKVJSBT I llc haiig s l mpiei eiu TAFUTEN Gordijnstoffen Vitrages ZEILKN LIKOLEUN LOOPERS enTafclkleedcu M m iimmmm Kleiwe g E 48 G OUDA Beveelt zieb beleefd aan voor het LKVKREN en MAKEN van lleereii eM liliiderhleediii § tegen de njeest concurreerende prjjzen MT Zie de Etalage Lens relt icola HOFtEVERANClER Vpeneslraal 2 l don llaagf uéoOD i BESCUtlTI tBRIEK LUMtHEOÏÏ EOOE Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk HIEUW Moeder SHIPTON komt illEUWl oes hikt VOOR Uachtlichten Koffie en Theelicliten WsliM 4 i our branden ft 2 n a nar brandende k 3 cent per itnli Eeaig Agnt voor GtmJa en Omatraken IZAAR CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkcx p en gemakkelyk Men beboeft blerroor geen Olie goan QlaaqellII Alleen een laoifer aanitelien ia noodig Qebeel aonder gevaar voor brand ala ook sonder reuk Indien gy niet wilt hoesten gebroikt d allerwq bekiMnde u Superior DnüYeE Borstlionig Extract ieiu ike uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H N ¥ AI1 li CHAIIi Co Uen llaa UoiltTenKien VAR VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN BOBAIK 80HAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK ft Co Mellantbe bat beiU middel dar wanld ft Co a Maliantlie Ken lCiakl o t ft I MeUanthe afiMii h ow i oud aU joun ft Co 8 Meilantbe majr ia s eo buiagMio oatbra ft Co a Uellantbe uaat voartdurcnil onder BehiiliuDililc tMiiabl ft Co Mellantbe belpt ooharroepeiyk ft Oo a Hellanthe ia bekroond met Rerfldiplona i ft Co 1 Mellantbe i bekroond mal Ooad ft Co 8 Mellantbe u bekroond met Zilver ft CO a Mellantbe u verkrijgbaar in laeonl van 40 CU 10 Ctê en f bï A BOUMAN Moordrukt J C RATBLAND Bné rop B T WIJK OudnnifT M KOLKMAN Waddinmm a ROLLMAN BodMTBVn ¥ WKSS Ni4U ceritrk a d lJ Hl Finn WOLFK k Co Weathaven 198 öoudn D M £BiK KI w g BIOO fiouiia K H viK MILU Vetratel B 12 t fl d ïe ©®€ ©©®ei fe 3€ e©€ ©oeo©®© 3®e 6oriliJD lKa rpet Frai je bij G IJSSELSTIJIT Blaauwstraat Steeds voorradig eene ruime keuze der Solledsle soorlen Naaimachines welke tot billijke prijien worden geleverd MT Deararkietend op af taling p r maand n par wMit A LKWKINSTEIN GOUDA Kleiweg 49 Z tt voorai op d ECHT Jmadtaékmiiiiif met rood Ivttmrm J3berlahnsfein oiiuenuHDtK vieromABROM OBtniAHiisTm Oïeral C NTgj erkriigbaar Jiraatee aim 9 M XaepUtUtM van f FMorto BrwNv Kanttor éoor SedenituiiA BoompjM éO BotterOaim liojcDi Druk van A BRINKMAN t Z No 7885 Uithoofde van den Hainelvaartidag ▼ enoblJnt de OODDSCHS COUBANT morgen niet Bultenlandscl Over lcht Het Fransche Hof van Cassatie stelde den a9en Mei vast voor den aanvang der openbare behandeling van de Dreyfas revisie Men gelooft dat de debatten vier dagen in beslag znllen nemen V De hoop dat de Belgische werkstaking van de mijnwerkers spoedig uit zou ziJn is niet verwezenlijkt Op het oogenblik dat de ijver voor het werkstaken die dezen keer eigenlijk nergens groot was en b j het publiek ook niet de minste aanwnkkering vond geheel en al dreigde te verflauwen heeft de Nationale Mijnwerkersbond een manifest verspreid onderteekend MaroiUe en avrot kamerleden dat ten doel had dien ijver weer op te wekken De Indépendance komt in een hoofdartikel met verontwaardiging op tegen de scheevc voorstellingen van dat manifest dat zij eon laagheid en oen onzinnig stuk noemt Zjj toont dat aan door bjj voorbeeld deze zinnen aan te halen In 1896 bedroeg de wlns van alle steenkoolmijnen ir 10 897 100 in 1897 steeg ze tot fr 19 56l 7 0 dns een vermeerdering met 70 3 percent terwijl er bovendien nog in 1897 tien schachten minder waren De looncn stegen van fr 110 740 000 in 189 i tot fr n 999 770 in 1897 een vermeerdering dns van fr 6 2 58 800 dat is maar f percent 70 H percent meer winst 5 35 perceift meer loon De Indépendanee zegt te recht dat men heel anders moet rekenen nl De winst is in 1897 vergeleken met de winst van 1896 gestegen met fr 8 59 7 50 De loonen zfln gestegen met fr 6 258 870 dus het resultaat van de exploitatie is een vermeerdering van fr 8 659 750 f fr i 258 870 = fr 14 918 620 Daarvan heeft het kapitaal gekregen 58 percent en de arbeiders 41 percent dns wel een beetje andonj dan de nitvaardigers van het manifest betougen Het is zeer te betreuren zegt het blad dat de leiders op zoo n manier meebuUen met de wolven en de onwetenden aanmoedigen door hun onjuiste voorstellingen te geven IntnBschen heeft het manifest de uitwerking gehad dat de werkstaking vrijwel op duelfde hoogte blp FEViLLETOX Uedeikschrilien van een Geluktoeker AMIBAL DE VoUDEUNG Na r het Fransch DOOR W NÜTTERS iM Het staat awn u mijn voorstel om mij behulpzaam te zijn aan te nemen of niet I at maar hooren ja of neen Tourniquet scheen te aarzelen en wendde zich om voorlichting tot zijn oppersten raadgever de brandewijnflesch Na deze cen weinig geraadpleegd te hebben zeide hij Het IS ja ik sUm toe ik neem het aan dfhand er op sA la Donne heure riep Carillon ik zie 4l t ge een kerel zijt en dat Fil en Quatrc me niet te veel heeft gezegd En hij drukte de hand van zijn bondgenoot op krachtige wijze £ n uu nu de zaak beklonken is laat ons nu ee a kijken hoe ze het best aan te pakken iü HOOFDSTUK UI DB B RRIIRI D SMFKR Het IS avond Een wit l ten lag over Panjs uitgespreid De tyranieke wintermooarch zwaaide z n schep M De kabinets criflis in Italië is nog niet geëindigd lieneraal Pelloux heeft van den koning de opdracht ontvangen cen nieuw ministerie te vormen Hg heeft daarop met verachillende Italiaansche Staatslieden besprekingen gehad o a met Sidney Soimino en met den markies Visconti Venosta Maar tot nog toe schijnen die besprekingen nog niet tot een resultaat te hebben geleid üeneraal Pellonx ziet zeer goed m dat zijn nieuwe kabinet slechts voor eenigen tjdhet hoofd boven water kan houden als hg de oppositiepartyen en voomamelp de groepCrispi daarin niet opneemt De besprekingen met Visconti Venosta hebben vooniamelgk de Oost Aziatische politiek gegolden thans de aanspraken in China opgeven zou Pelloux noodlottig achten Temeer daar Engeland die aanspraken krachtig schijnt te willen steunen Hij wil daarom de oppositie overhalen de bezwaren daartegen te laten varen De afgetreden minister van buitenlandscbe zaken admiraal Caneva o heeft aan een berichtgever van de Tribuna eenige mededeelingen gedaan over de Sanmoenbaai De admiraal is voornemens als lid van den Senaat in dit staatslicbaam de mededeelingen te doen die bet land moet weten in het belang der waarheid De admiraal gelooft dat de Sanmoen baai op vredelievende wijze zal worden vorkregen en dan zal Italië in het beait zjn van een concessie waarvan het voor zjjn vloot en zijn handel groote voordeden zal kunnen trekken Op het oogenblik zeide de de admiraal rust de zaak doch zoodra de nieuwe Italiaansche gezant te Peking is aangekomen zal het nieuwe kabinet moeten weten op welke wijze het de zaak weder aan de orde wil stellen V Er worden in Engeland en Schotland bgeenkomsten georganiseerd om de publieke opinie tegen Transvaal te bewerken Heden zal er te Glasgow een vergadering gehouden worden van Schotten om sympathie te betuigen met hun landgenooten in Transvaal en vertrouwen in het beleid van Sir A Milner Parlementsleden doen aan de beweging mede Het gezantschap ker Zuid Afrikaansche Republiek spreekt he gerucht tegen als zou de Engelsche regeeruig aan de regeering der Republiek een ultiiuatumhebben gezonden Ook deelt het gezantschap aan Hava s Agentschap het adres door 9000 uitlanders in protest tegen het btzwaarschrlft van de 21 000 aan de regeering der Republiek gericht mede Volgens de Londensche telegrammen uit Pretoria is er in Transvaal een groote vreed ter over de wereldstad Ieder huis an de eindelooze rijen van huizen was een vesting vanwaar uit de vijanden van koude den kouden vijand bestreden bestookten £ n vervoerd over al die pogingea verbitterd over zqn inpopulariteit waarde hij rond de wintervorbt wraakgierig hdnkerende naar vemishng Zijn getrouwe onderdaan de noordenwind huilde hoog in de lucht en gierde door de straten wierp lawinen fan sneeuw omhoog joeg de danlende vlokken op hoeken van straten tot heu elen op of blies ze de voorbijgangers in het blauwe aangezicht dat ze bedwelmd en verblmd wankelend stilhielden en zich omkeerden om adem te scheppen en gierde rond huilend aU cen ondier sphoorsteenen en torens schuddende En gedung werd het specuwklced dat de reuzcnstaa dekte dikker In de hoofdstraten en op de boulevards reden de rijtuigen langzaam het geluid der wielen ging door de aneeuwlaag verloren De paarden droegen bellen Het was een vreemd gezicht op drukke punten van verkeer die lange rijen van achter elkaar volgende rijtuigen ziek langzaam voortbewegende allen nnkelemte m de maat van het op en neergaan der pooten van de paarden wit besneeuwd met m elkaar gedoken met een witte laag bepocierde gedaanten op den bok Overal waar de paarden hoeken om te slaan hadden gleden zij uit en overal waar de paarden uitgleden vloekten de koetsiers en lachten de voorbijgangers wat de kdttsiers nog meer verbitterde d nog barder of liever sneller deed vloeken zame omwenteling ophanden waardoor inmenging van Engeland overbodig beet In de laatste geheime zitting van den Volksraad is er zoo zegt men een lang telegram van dr Leyds voorgelezen dat tot een levendige discussie voerde Men seint uit Kaapstad aan de Daily Mail dat men zich aan de Kaap en in Natal om Transvaal ongerust maakt Do Bondspartij titelt voor een deputatie naar den Kaapschen eerste minister te zenden om hem te verzoeken naar Pretoria te gaan teneinde president Kruger over te halen de noodife hervormingen in te voeren Verspreide Berichten Woensdag zal in de Salie dn Urand Orient in de me Cadet te Pargs een groote betooging tot invrpeidstoUing van Picquart worden gehouden De Fransche minister president Dupuy loochent formeel ooit met Esterhazy en totCabanes betrekkingen te hebben aangeknoopt door bemiddeling van l agueri e Hü verklaart dat de Fransche telegraaf adininistrate geen telegram van 2 Mei jl van Esterhazy aan mr Csbanes ontvangen heeft en dat dit dns niet Woals Cabanes beweart onderschept is kunnen worden De Matm bevat een interview met Valentine E de vroegere maitresse van Lemercier Picard Zjj vertelde dat Picard zich onder allerlei namen verborg omdat machtige lieden van de hoogen zijn dood wilden Picard was van goede familie maar door verkwisting arm geworden Door de geheime afdeeling van het minüiterie van binnenlandsche zaken werd hy met zendingen naar België Nederland en Rusland belast Op den dag van Lemercier Plcard s dood bevond ziJ zich met hem in het HAtel de la Manche in de me de Sevres tot drie uur en om vier uur werd hjj dood gevonden Hun onderhoud werd plotseling gestoord door een bezoek Valentine verborg zich ZJ hoorde een gedeelte van het gesprek Do bezoeker dreigde Picard in het verderf te zullen storten als je over ons spreekt voor den rechter Er volgden toen hooge woorden en een gevecht Picard kreunde en antwoordde Ik zal zeggen dat ik de vervalschingen begaan heb Vergiffenis Laat me los 1 Ik heb gesproken omdat miJn chefs bet me bevolen hadden De bezoeker antwoordde Door jouw schuld zitten wil er nu leelijk in Ik had je laatst moeten doeden Daarop begon de bezoeker Ën steeds loeide de storm en wierp zich aU razend in de straten deed de vensterruiten rinkelen de stevige buizen schudden de bouwvallige wankelen doofde de lantarens uit rukte dakpannen los en verpletterde ze op de met sneeuw bedekte steenen der stralen huilde als een mensch getroffen werd en huilde met meer woede als dat niet het geval was Uit de restaurants en de cafe s klonken overal gedruisch van vroolijkhcid mt de kroegen en herbergen van minderen rang weergalmden onzinnige dronkemansUederent gemengd met onstuimige ladibuien onaangenaam voor het gehoor stuitend de lach zonder vrooUjkheid Slechts weinig wandelaars bewogen zich voort langs de straten Alles zocht gezelligheid Aan den haard schikte men zich nauwer bij elkaar en drukte elkaar de hand en zag elkaar in de oogen dankbaar dat men met alleen was niet alleen te midden der natuur in haar razernij en men zegende de liefde en de vriendschap en elke neiging die de menschen elkaar doet opzoeken en wie een vriend verloren had betreurde dat en wie een liefderijk hart leed had aangedaan gevoelde een onbeschrijfelijke wroegingen was bereid L alles te doen om zijn vergrijp tegen het edelste in den mensch te herstellen Teederheid kwam in de harten der zachtmoedigen onderwijl de elementen bun vernielenden krijg voerden Maar de harten waarin de hartstocht gewoon was den ichepter oppermachtig te zwaaien gevoelden zich meegesleept door de woede van den storm en door de duisternis en kregen lust te deeltt in de rozero dar natuur j govostden ilch in een vreemde taal te spreken Picard antwoordde in het Fransch Ik lal het eerste stuk dadelijk schrijven bet andere is in een paar uur klaar V weet wel wie mg de valBche stukken besteld heeft Toen de bezoeker weg was vond Valentine Picard bleek en ontdaan de sporen van geweld aan den hals Hij zeide e willen me dooden de ellendelingen Hg zond daarop Valentine weg En door de bladen vernam zg zjjn dood Valentine is overtuigd dat de bezoeker teruggekomen is om Picard te dooden De Italiaansche Tribuna bevat oen aantal mededeelingen verband houdende met de Dreyfuszaak Het blad verklaart stellig dat het telegram van Panizzardi over welks tekst Palèologue en genoraal Chamoin voor hot Hof van cassatie het oneens waren echt is en dat du tekst van het ministerie van buitenlandsche zaken te l ar js gelijkluidend is aan die van het Italiaansche ministerie van oorlog Oraaf Tomielli hoeft dien tekst zooals Trarieux en Palèologue ook verklaard hebben later aan de Fransche regeering tor hand gesteld met het antwoord van generaal Marselli waaruit blijkt dat de Italiaansche rogeoring nooit op eenigerlei w J8 tot Dreyfus in betrokking heeft gestaan Het volgende is belangrijker Het borderel zegt de Tribuna verd door Esterhazy aan den concierge van de Duitsche ambassade afgegeven deze stelde het niet verscheurd aan Henry ter hand Al de In het borderel genoemde stukken eveneens door Esterhazy op het doorschijnende papier geschreven kwamen den volgenden dag in handen van Mchwartzkoppen maar het borderel ontving deze nooit Het petit blou inderdaad aan Esterhazy geadresseerd was door ïSchwurtzkoppen iiau iemand gedicteerd wiens naam binnenkort bekend zal worden men zal dan verrassingen ondervinden waarvan men zich nu nog geen voorstelling kan maken Fkahzkuk Ollivier de redacteur der Lanteme op wiens leven in den vorigcn zomer door de echtgenoote van den afgevaardigde Panlraier met een revolver een aanslag werd gedaan is nog steeds lijdende aan de b die gelegenheid beltonien verwondingen Een Engelsehen levensverzekeringmantschappij by wie Ollivier verzekerd was is nu een proces om schadevergoeding begonnen tegen mevronw Paulmier omdat zQ de oorzaak is geweest dat OUivier s kansen oni dood te gaan grooter ziJn dan toen hy in volle gezondheid door de maatschappy verzekerd werd instaat tot verschrikkelijke dmgen m hun brem kwamen plannen op ter verniehng begeerte lot het aanrichten van onheil vuur in de oogen vlammen ui het hart koorts in de aderen Op de boulevard d Knfer dwaalde een junkman ron Hij scheen voornemens Parijs te verlaten want steeds verwijderde hrj zich van de Centrums steeds ging hy door naar buiten waar da nacht tastloos was waar du windvlagen ongestoord door niets weerstaan vrijelijk rondgierden over de vlakte Deze jonge man scheen het bezwijken nahij Zijn pas was onzeker wankelend llij strompelde voort het hoofd voorover rillende van koude klapperundendc de oogen half gesloten aU een die doodelijk vermoeid is Op zijn ü ngevormd gelaat zetelde de wanhoop gevoellooze wanhoop Zijn gewaad deed de uiterste graad van armoede van gebfek onderstellen De jas dif hij droeg verkleurd en aan flarden was tot aan de kin dicht geknoopt of gespeld waar de knoopen ontbraken Kn wat van die jas die tqit de knieCn bmg het allemkeligste wa wat het eest medelijden opwekte en deernis deed f evoclen voor dengene die ze droeg dat was dejnheid der stot de elegantie van de coupe blijkbaar ha4 dez engelukkiffe betere dagen gekend nog niet zoo heel ver inliet verleden Het was de burggraaf Raphael Vreeaehjk was zijn toestand W0rdè vtTPéigé