Goudsche Courant, donderdag 11 mei 1899

ten of erger Igdon te voorkomen in den tyd welke BwnigBiaal verloopt eer de medicus er is om afdoende hulp te verleenen t Ware dan ook te wenschen dat het voorbeeld van Dr Hille op vele plaatsen navolging vond In deze laatste bgeenkonist werd ZEd gestr namens allen dank gezegd en werd door eenigen der cnrsianen hem als biyk van waardeering voor de moeite die hy zich heeft willen getroosten een souvenir aangeboden in den vorm van oen pedestal met een buste van Boerhave CORRE8PONDENTIK Het ingezonden stuk van P B wordt in ons volgend Nr geplaatst Rsn Rechtzaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werden gisteren de volgimdo personen veroordeeld H J De W 33 jaar geneesheer te Zevenhuizen wegens lo het in zgn apotheek niet voorhanden hebben van een door den inspecteur geteekende lyst der voorhanden geneesmiddelen 2o het niet hebben van een nauwkeurige grammen balans 3o het niet in een gesloten kast bewaren van een 8 tal vergiften tot 3 geldboeten van f 10 subs 3 maal 5 dagen hechtenis G D 45 jaar arbeider te Gouda wegen diefstal van een hoeveelheid sigaren tot 14 dagen gevangenisstraf Om wraak te nemen voor een hom aangedane beleediging had de 35 jarige sjouwer K B E te Schoonhoven op den avond van den 1 Jan van dit jaar by zgn broer eenige ruiten ingegooid Voor bckl die niet verschenen was werd 1 maand gevangenisstraf ge iseht Het was de eerste maal niet dat do 34jarige werkman A v d H te Schoonhoven zich wegens wederspannigheid te verantwoorden had Nu zeide hg zieh niets meer te herinneren van het verzet den 12 Maart tegen den veldwachter B C v Donselaar gepleegd toen deze ambtenaar heto wegens dronkenschap wilde arresteeren Eisch 14 dagen gevangenisstraf Uitspraken over 8 4agen Laatste Berichten In den Dnitschen Ryksdug richtte zich na de rede vail den afgevaardigde Liebers over het Voorstol Liebermann betreffende het verdooven van tot slachting bestemde dieren een jonge man op de publieke tribune op en wierp een aantal beschreven stukken papier üi de zaal onder den uitroep Niet voor ossen maar voor menschenreehten Do znalbediende verwgdorde hem De onder president Ereye zeide daarop Als wg nog eenmaal gestoord worden zal ik de publieke tribune doen ontruimen Do Kransche afgevaardigde Gcrville R acho heeft naar aanleiding van een interview van den afgevaardigde Clerc in de Matin dat hg voor zich beleedigend achtte met zyn collega gednelleerd Do heer Clerc ontving een stoot Jn de rugzgde van do hand wUrop de stryd werd gestaakt Ulreclr SpourweffverblDdlDKen net GOUDA Zomerdienst 1899 AaBKevaageii I Hel TUd v d GreeBWich M it iB It OOIIDt ROTTlKDillfiM itm ff Ifi 1 M H IZ 1 1 1 1 11 Mt a 4l 4 1 4 1 4 4 S ll 4 1 T 14 1J 10 10 10 14 10 17 De Fransche afgevaardigde Millevoye heeft na de Kamerzitting van Maandag zyn getuigen gezonden aan zyn collega Jhenavaz De heer Millevoye beweert dat deze zich tot hem wendort le in do Kamer zou geroepen hebben De falsarissen van den generalen stat deden beter met te zwygen 1 en wenscht te weten of deze woorden op hem doelden 4 4 4 11 t l f t Ot t lt 1 40 BO 7 V f 1 nloirbillatUa looi J kl nrkrwhar to a eihUa mdllFtvi ff HollulHki S Op Ju UriM i Zou Jh MMalw Dili b aOITIID41 90UDa i nm 1 40 U tT l 4 Allan 1 Hm dw Wti Uit Budapest meldt men dat de vrouw van een molenaar te Udvar om haar vyandin te treffen vergift in meel deed Een geheele familie en een aantal arbeiders gebruikten het meel en dientengevolge liggen thans 19 mensehen op sterven De vrouw is gearresteerd j U 1 1 4 i i 4 1 7 44 r M Ho 10 0 10 17 luJ 1 kl bit f lt Urf op to H k W to W H Jlf tok fctf o u O D 1 1 0 1 0 14 l K IJ Bg een brand in een wolpakhnis in do groote Poolsche fabriekstsd I odz zyn de vorige week veel menschen in de vlammen omgekomen zes personen krogen ernstige brandwonden Burge rlijka Stand RAenwUk GEBODEN Jan Hendrik ouders F van der Hee n A van Rietveld Adriana Maria ouders A Verburg en M H Vermeulen O VERLEDEN A Biyieven 22 j C Schouten 1 j GEiroWD P J Natzyi en M Verhoef MARKTBERICHTEN ta £ e Ooada 10 Mei 1899 Tengevolge dea sngewonen marktdag ging er t 4 7 17 7 7 1 t S It 10 11 lOJ 10 40 ll lO U Il i 10 7 IT tl jg i n n i M i J i ï A 4 lii u 4 4 4i 4 o 10 4 10 1107 44 zrzrzrzr j f i j 41 Z Z 1 I il Z 1 2 I Z u I = mJ i ii 7 7 77 7 7 = 7 1 7 I l 7 7 li ï 4 7 4 7 m 7 i L I 1 im am Smm n 4 iy Bi kd A lM mttm fi In l J jMtma Znwurt O ie K4ttoh U Mo U io a nmtda U 7 il 7 41 U OS F l t 10 1 10 t4 W llatiawkalnU illtea u Umm ntn MUIu f lui c 4 lija Biwkdia Au o o u o A l mhtksdau oadi S 17 O io 7 11 0 4 O l iO 10 10 AaiLW 0 0 10 II 4I It t 4 17 7 i l 10 0 1 M Awta i II O ioji L o 1 10 1 0 1 i 11 1 47 J IO 1 1 7 1 I JIt 40 7 M 4 7 0 07 10 1 tiu e i ï i f Jt f g r f r Ubwkl t V 7 t 4 10 11 lOJt t I Cg 7 1 I 0 a H 11 1 4i 4 4 MO 7 41 1 4 Am 7 1 11 M 11 0 0 4 00 00 00 10 0 4aail I M 4 1110 01 il 4 41 A T 4 411 O Mai Régl in ondw guleide van eenift gendanoeii te Algiers cheep gegaan om naar Grenoble te worden getransporteerd waar hji n dezer voor het H l van Amines moet verH4 h nen B X 1E Te Antwerpen i een gymnaüiant kranVzinnig geworden tengevolge van opwinding over de laak Dreyftin Hy zeide Urejrfnn te willen gaan iHsvrlJden begaf zich te voet op weg n werd te Hüobi aitgepnt gevonden In zijn Bchoolschrilten vond men nitvoerigo verdedigingen die h i ten voordvele van Droytoi had opgesteld De jonge man liet zich gewillig naar een krankzinnigcngestifht leiden toen men hem zeide dat Dreylns ontsnapt was BINNENLAND Door mim 120 Leidschc Patroons en werkbazen 1 bet volgend adres gezonden Aan Hunne Kxcellentien de Minister vlui BinnenJandnche Zaken financiën WalerKtaat Handel on N jverneid en de lloogmogende Heeren Loden van de Tweede Kamer der HtatenOeneraal De ondergeteekenden allen l utroons on Werkbazen der bonwamliaebten en andere bedrijven Ut heiden nemen met verschuldigden Eerbied de vrijheid het volgende onder Uwe aandacht t brengen dat zij gezien hebben het antwoord op de talrijke adri ssen inzake de ongevaUenwet dat zij betrenren dat deze wet aanhangig is gemaakt zonder rekening te bonden met de uitgesproken wensehcn in die adressen neergelegd dat zij als patroons en werkbazen der kleine nUverheid het eerst en het meest getroKen worden in hnnne llnanrWele belangen dat zjj door de hoogere eischen der werklieden met betrekking tot minimum loon minder aanvragen van werkzaamheden voor derden te verrichten ontvangen dat zij door deze Wel die oogensehünlijk wel het voordeel der wtrklieden in het algemeen beoogt doeh geenszins rekening houdt met de sociale verhoudingen en toestanden zware financiCele otters zullen moeten brengen die verhaald op de luatgevers deze nog mser znllen ternghouden om werkzaambeden te doen verrlc n zeer zeker lot groot nadeel h van pihmun fen van werkman dat zij geeii zinsVb waar raakiin togen eenc welteiyke verplichting inzake verzekering tegen ongevallen daar iJ allen hunne workUeden reeds jaren verzekerd hi bben zooahi o a in de bestekken van de Departementen van Algemoen Bestuur wordt voorgeschreven doch dat zy bezwaar maken tegen de verplichting om zich lo verzekeren by de Ryksverzekeringsbank daar juist zulk eeno in telllng hunne premie belangryk hooger zal doen stygen zonder dat zy in verhouding daarvan gebaat zullen worden il m 01 1 4 C I I l 7 10 l door 7 17 t Ooud Moiinlrwkl NiauatrViirk 1 1 Ospelli T 41 lto i Mii U 6 10 T IO RoltwduaD F 4 SottarduB R S l Zllau 4a Dlaa4a i Batlndun Brak RottanUm D P BoUardiua M 41 OaMlIa Kbiwwkvk t 04 lloordnelil n d l 1 10 t 4 1 14 SO W 7 0 T M a coi Gkndt nahaimVMikaDtlla BMtanH r 2 tw Vaoitarir Hm t a I 4 7 e4 dat deze wet voor de kleine bodryven ze r onvolkomen is daar de moeste ongevallen binnen 21 dagen alloopen en hoogst zelden dnrzame invaliditeit ten gevolge tebb n terwyi de werklieden verzekerd zynde volgens het Wetsontwerp geen nitkeering gedurende dien tyd ontvangen en ftntncisel zullen aebtenitgaan wat voor den werkman moeiiyk en voor de roeesten zells onmogeiyk is om weder in te halen dat eindeiyk op grond van het bovenstaande door deze Wet de toestand voor den patroon als voor den werkman in stede van beter slerhter zal worden Bedenen waarom zy eerbiedig doch dringend verzoeken deze wet zoodanig te wyztgen dat de kleine ngverheid die toch het grootst aantal werklieden vertegenwoordigt in geen ongunstiger toestanden kome dan tot heden het geval is Daarby geven zg eerbiedig de opmerking in overweging om by het samenstellen van dergeiyke wetsontwerpen de belunghelibi nden te hooren en de voorlichting van bevoegde beoordeelaars te vragen t Welk doende Volgen de handte keningen Voor den postdienst van Van de mini 9 J0 sollicitanten voor de betrekking van kommies by s rijks belastingen zyn er niet minder dan 82 onderwyzer Het vergeiykend examen dat te Arnhem g honden wordt loopt Vrjdag a s al Klken dag worden adspiranten gc lamineerd Gemengde Berichten öisterenochtend even tien uur werd te Amsterdam de bnlp der brandweer ingeroepen voor een brandje ontstaan in de raonsterzaai van Ocbrs Kloek Co kooplieden in tabak O Z Voorburgwal 122 Aangezien ook nog van andere tlrma s een vry groote hoeveelheid tabak in het gebouw aanwezig was rukte de brandweer dadeiyk met veel materieel aan Kvenwel bleek het dat het geval niet veel te beteekeneu had vermoedelijk was by het keureu der tabak waarby men a en toe een paar blaadjes aansteekt brand ontstaan en de groote hoeveelheid j ook die kort daarop in het huis stond had ernstiger doen vermoeden Met een paar stralen op de Vechtwaterleidbig was het vuur spoedig geblu8 bf l e schade is onbelangryk Kergisturavond is te Venlo de maehinist Kreraer der Staatsspoorweg Maatschappy toen hy van een in beweging zjfnde machine wilde stappen daaronder geraakt mot het gevolg dat zyn rechtervoet verbryzeld werd Twee burgerpersonon die gUteren den sergeant aan het hek aan de Oranjekazeme in Don Haag grol bcleodigdeu worden door militairen gearresteerd en aan da politie overgelevord r l 1 1 14 1 M n 11 1 11 41 ll l li M 11 10 41 1 U l M ll li fl lO U lO i lO M 10 4 40 ll I s II 14 10 1 11 1 n 1 1 ll o 11 41 I r H 1 ito i 4 l iO S 17 I J7 4 S Ï4 1 1 S ll 5 SS 4 0 1 B I0 S7 K OO ll U U loji 11 4 u a 4 SI Toen Vrydag de trein van Vlissingen naar OberhKuai te Gennep aankwam vond men een reiziger bewusteloos in een coupé Ie kl liggen Ben geneesheer die zich toevallig in den trein bevcmd bemerkte spoedig dat de reiziger vergil moest hebben ingenomen en door bet toedienen van een tegengif en melk kwam hy weer spoedig by Volgens zyn verklaring had hy het vergif by vergissing ingenomen Dat rooken niet ongezond is is weer eens bewezen door een dezer dagen overleden man te Oarderen Deze is nl 72 jaar geworden ofschoon by byna zfu gansche leven rookende heeft doorgebracht Na zyn overiyden werd 1 10 pond tabak in zyn schamele woning gevonden Te Rlmt h ontstond eergiaterenmiddag een boschbrand die door den feilen wind zoo toenam dat aan blosschen niet te denken viel Het uitgestrekte boscb is geheel afgebrand Ook te Weert ontstond door het vallen van vonken uit een voorbygaande locomotief boschbrand Honderden hectaren jong dennenhüut zyn door het vuur verteerd Eigenaar was de heer Ooossens Te Moll by Turnhout zjn Zondag vyftien halzen en drie schuren door een brand vernield Persooniyke ongelukken kwamen niet voor maar enkele stukken vee verbrandden Ken koetsier te Fynaart die jaar bg een dokter in dienst was ontving ter gelegenheid daarvan een enveloppe met een bankbiljet van I 1000 en een zilveren medaille met inscriptie VllRÜDI RIKi VANDEN6KHKKNTER44D DISHDAG 9 MEI 1H99 Voorzitter de Burgemeester de heer R li Martens Tegenwoordig zgn de hh Noothoven van joor Jager Herman Kederhorst Hoogenboom Prince van de Velde van Galen van Itemon Bellaart Krook Donker Htraater Vingorling laspers en de Kaadt Afwezig de heer Dessing met kennisgeving De Notolen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen Een voorstel van hh regenten van het Hestedelingenhuia tot wyziging der begrooting voor 1B98 Ter visie De rekeningen der gesubsidieerde instellingen van Weldadigheid over 1M9H Worden gesteld in handen eener Commist ie waarin worden benoemd de hh vanlterson Krook en Donker 3 De rekeningen van de Volksgaarkeuken en het Hoflmansgostieht over 1H98 Worden gesteld in handen eener Commissie waarin worden benpemd de hh Vingerling Xederhorst en laspers 4 Een missive van den arrondissementsBcboolopziener wenken gevende tot reorganisatie van het teekenonderwgs op de lagerescholen Wordt besloten dit tegeiyk te behandelen by punt 8 der op de agenda geplaatste voorBlellen 4 4 4 i to 4J8 4 04 t U 4 1 4 17 4 47 4 4 oi 1 0 1 0 s 1 44 U 1 14 1 0 1 14 S 11 4 t 10 tlw nm 4 1 4 t 07 1 J 4 i tO K 10 4 lO M l l T 11 5 Een brief van B en W betreflendeden grondslag van pensioen voor den aan te stellen oarktmeester Ter vWe 6 Een brief van B en W houdendevoordracht van 8 kleien in elk der 3 districten tot aanvnllmg van plaatavervangende leden Aanbevolen worden Voor het 1ste district de hh J A Biezenaar L F Dufmaer van Twist H öroenendaal E J van der Heyden H Knuttel C ö A Kooy D C W van derLaar en A van Veen Voor het 2de dutrict de hh H A Brinkman A Brunt M Donk R fiU A W Roes Jtr M M Schim vander LoeU B J Scholten J H Vattekanne en B H van de Werve Jr Voor het 3de district de hh C A van Berkel L P Hoogendyk Jr J de long Hz L D Keus J J A Montgn H Straver J T Swartsenburg en J F Willems Ter visie 7 Een adres van de afd Gouda van het Ned OnderwBzers üenootschap hetrettendede uitbetaling van tractementen en hen van deze bepaling uit te zonderen omdat zy by raadsbesluit geen deelgenoot van het stedelijk pensioenfonds kunnen zgn In handen van B en W om bericht m raad 8 Een verzeeg van S Sanders verzoekende als bngwachter te worden bestendigd Wordt besloten dit te behandelen bg punt 1 der agenda Een adres van B en W inzendendeeen voordracht voor Markmeester Dit stukis gedrukt by de raadsleden rondgezonden Een adres van B en W inzendende oen nieuwe voordracht voor brngwachter en slnisknecht ook dit stnk is gedrukt aan deleden rondgezonden Aan de orde Het voorstel om S Sanders te ontslaan als slnisknecht De heer van Galen M de Voorzitter ik neem gaarne aan dat B en W goede punten gehad hebben om het ontslag van S Sanders voor te dragen maar ik zon gaarne desnoods in besloten vergadering de reden hiervan willen weten te meer daar de man zich heden tot den raad wend De Voorzitter By mg bestaat volstrekt geen bezwaar die punten op te geven en wanneer u dat wenscht in besloten vergadering dan zal ik daartoe de openbare vergadering in eene met gesloten deuren doen overgaan Na heropenmg is aan de orde Het voorstel om H Sanders te ontslaan als sluisknecht wordt zonder boofdeiyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot regeling van do aftreding der leden van de Commissie van Toezicht op de Bank van leening Wordt aangenomen Aan de orde De ontwerpverordening tot wgziging van de Verordening op de brandweer Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wyziging der begroeting van de gemeente gasfabriek Wordt aangenomen Aan de orde De ontwerpverordening relelentte de uitkeering van loon bg ziekte aan gemeente De heer Vingerling Voor een heel groot 10 10 10 17 10 4 10 1 1 40 1 17 ï P l 0 7 i OS t lO iJ7 l i lO H 10 7 IM 10 41 104 7 40 n 4i ¥ U le og i i i i i 1T i 7 4 41 47 10 10 1 11 1 0 1D 49 110 K OT o It l 4l 11 11 gedeelte kan ik mg vereenigen met dit voorstel M de Voorzitter maar er is een leemte in en voomamelgk wat betreft de definitie van ziekte en daarom zal ikbghet desbetreffend artikel een voorstel doen Baarop wordt overgegaan tot artikelsgewyze behandeling t Art 1 Aan de werlflieden der gemeente wordt by ziekte ziekenloon uitbetaald onder de voorwaarden en naar de regelen bg deze verordening bepaald Art 1 wordt goedgekeurd Art 2 Voor de toepassing dezer Verordening worden behoudens het bepaalde bg de artikelen 6 en 7 onder werklieden der gemeente begrepen zg die in vasten dienst der gemeente zgn aangesteld bg de fabricage als timmerman m tselaar opperman schilder smid loodgieter dykwerker en tninknecht en bg de gasfabriek als machinist stoker metselaar Stter drgver der ammoniakfabriek en plaatsman Art 2 wordt goedgekeurd Aït 3 Wanneer de ziekte het gevolg is van een ongeval den werkman niet door eigen grove schuld in en door den dienst der gemeente overkomen wordt als ziekenloon het vollb loon gedurende zes maanden uit üe heer Vingorling Ik weet niet ol hetgeen ik wilde voorstellen of dat in de plaats van art 3 of art 4 moet geplaatst worden ik stel voor dit art aldns te doen luiden Wanneer de ziekte niet in en door den dienst is ontstaan wordt als ziekenloon uitgekeerd het volle loon gedurende Ki weken met dien verstande dat gedurende de eerste drie dagen geen ziekenloon wordt betaald De Voorzitter Uit kan in de plaats van art 4 komen Art i wordt goedgekeurd Art 4 Wanneer de ziekte niet in en door den dienst ia ontstaan wordt als ziekenloon uitgekeerd gedurende de eerste acht weken drie vierden van het loon gedurende de volgende acht weken dehelft van het loon echter met dien verstande dat gedurende de eerste drie dagen geen ziekenloon wordt betaald De heer Vingerling M de Voorzitter wy m moeten eens gaan staan op het standpunt dat een gezin bg ziekte noodig heeft en om die nu op een kwart ol een half wi ekloon te bepalen dat die gezinnen daardoor armoe zou moeten leiden wanneer de ziekte is verljïegen in en door den dienst dun hebben die gezigncn eer meer dan minder noodig en vooral moet de gemeente daarin voorgaan De beer Herman Ik ben daar ook niet bepaald tegen maar de bedoeling is toch dat de dokter telken moet verklaren dat de ziekte voortduurt De Voorzitter B en W zgn ook wel voor het voorstel van den hoer Vingerling maar wy meenden niet zoover te mogen giuui als de heer Vingerling nn voorstelt en daarom hebben wg dit voorgesteld ik geloof ook wel dat de hh van het dagelgksch bestuur daarvoor znllen zgn de hoer van Goor knikt van ja de heer Iterson zal er evenzeer ook wel zoo over denken De heer van Iterson Ik ben er zeer voor om iemand bg ziekte zQn volle loon uit te betalen maar het is voor een dokter zeer moeiiyk om te bepalen of iemand zyn werk kan doen al gedurende enkele jaren heb ik iemaitd die gedurende 13 weken uitkeering krggt en die verklaart zyn werk niet te kunnen doen omdat hg pgn in den arm heeft kom ik hem bezoeken dan is hy te bed maar zoodra ben ik niet weg of de man doet weer zgn werk en daarom moeten wg er voor oppassen dat dit niet met de ge meenteambtenaren gebeurt De heer Vingerling Wanneer misbruiken gemaakt worden dan zouden de o den door de kwaden moeten leiden laten wy hopen dat dit met de gemeente ambtenaren hït geval niet zal zgn Het voorstel van den heer Vingerling wordt in stemming gebracht en met algemeene stemmen aaugenpmen Aan de orde art 6 Wanneer de ziekte het gevolg is van eigen grove schuld ol middeiyk of onmiddeiyk het gevolg van dronkenschap wordt geen zieke oon uitgekeerd Art 5 wordt goedgekeurd Art 6 Aap losse dat zgn tyd4gk in dienUt genomen werklieden wordt wanneer zy als gevolg van een ongeval hun niet door eigen grove schuld in en door den dienst der gemeente overkomen door ziekte verhinderd worden te werken als ziekeSnloon het volle loon gedurende dertien weken uitgekeerd Wordt goedgekeurd Art 7 Op de lantarenopstekers is artikel S van toepassing By ziekte niet in en door den dienstontyl taan wordt hun als ziekenloon gedurende de eerste dertien weken uitgekeerd de helft van het looit met dien verstande dat gedurende de eerste drie dagen geen ziekenloon wordt betaald fordt goedgekeurd De heer via öoor Ik wensch den heer Vingerling te vragen of nu art 7 niet moet worden ifewyzlgd in dien geest het is wol vastgesteld maar mogeiyk kan dit nog geschieden De Voorzitter Ik wil de discussie over art 7 wel weder openen De heer Vingerling Ik heb de lantaarnopstekers daar niet onder begrepen zoodat art 7 wel zoo blgven kan De Voorzitter De lantaarnopstekers zyn slechts een klein gedeelte in dienst omdat zg den overigen tyd in dienst van anderen zgn en nu gaat het niet aan wanneer zy daar ziek worden dan ook het volle loon uit te betren en daarvoor hebben wg vooi hen de helft uitgetrokken Art 7 wordt daarop goedgekeurd Art 8 Als loon wordt aangenomen het gewone vaste werkloon zonder overwerk of indien de werkman geen vast weekloon geniet doch per uur wordt betaald het zestigvoirt van het uurloon Art 9 De ziekte moet bg den aanvang en verder wekelgka gestaafd worden door eene verklaring van een genees of heelkundige Burgemeester en Wethouders hebben het recht den als ziek aangegeven werkman ten allen tgde door een gemeente arts te doen onderzoeken oordeelt deze dat de ziekte geweken is dan wordt de nitkeering van het ziekenloon gestaakt Art 10 Na de in artikelen 3 en 4 genoemde tcrmynen wordt geen ziekenloon meer uitgekeerd doeb kan pensioen worden verleend volgens de regelen der Verordening op het verleenen van pensioen a n de ambtenaren der gemeente Gouda en aan hunne weduwen en weezen Wórden goedgekeurd De Voorzitter Art 11 vervalt omdat den 1 Mei reeds is ingetreden De geheele verordening wordt daarop zonder hoofdeiykc stemming goedgekeurd Wordt vervolgd STADSNIEUWS GOUDA 10 Mei 1899 Gisteravond vergaderde de afd Gouda van den Nationalen bond van Handels en Kantoorbedienden De notulen werden goedgekeurd mededeoluig Kedaan van ingekomen tukken enz Behoudens enkele A gzigingen kon men zich met de punten op de agenda van de jaarvergadering op 11 dezer te Utrecht te houden zeer goed vereenigen De agenda was hoofdzakelgk aan het bureel tot plaatsing en do diploma s van bekwaamheid gewgd Beiloten werd tot oprichting van een bibliotheek waarvoor een commissie bestaande uit de heeren W de Mol B Triezenberg en C P HeJ werd aangenojnen Voor d fnnctie van omniifisaris van Toezirht oji het pensioenfonds werd de Voorzitter randidaat gesteld De verkiezing van een bestuurslid werd uitgesteld tot een volgende vergadering Het eindexamen van het gymnasium alhier is bg besluit Van den minister van binnenl zaken bepaald op 28 29 en iO Juini terwgl tot gecommitteerden zgn aangewezen dr W h van Heiten dr J 8 Speyer en dr P H Schoute hoogleeraren aan do ryksuniversiteit te Groningen Maandag zgn te s Gravenhage geslaagd voor de akte examens art 56a wet I o de boeren A Dgkgraaf te Schoonhoven en P de Langen te Bergambacht Waddisoivbsn Een heuglgk feest staat den heer C A Htaal hoofd der Roomsch Katholieke school alhier te wachten op Donderdag 11 dezer V66r 25 jaren werd hy in den echt vereenigd en aangesteld tot hoofd der school welke school ook op dien datum 25 jaren zal hebben bestaan Een ieder die den heer Staal kent zal zich met hem en zgne familie in dat feest verheugen en hopen dat het ZSd vergund zal zgn nog vele jaren in deze gemeente zgne betrekking te mogen vervullen Een lyst circuleert bg de parochianen dier gemeente om den jubilaris een souvenir aan te bieden on den schoplkinderen en feestdag te bereiden Kekitwijk De cursus eerste hulp bg ongelukken welke gedurende den afgeloopen winter geheel belangloos door den heer C H Hille arts officier van gezondheid 1ste klasse bg het O I leger DBhier gehouden is werd j l Dinsdagavond gesloten Zeer leerryk en praktisch waren de lessen welke ZEdgest op zeer populaire wgze zgn hoordereasen en hoorders schonk Velen profiteerden er flan ook van en er kan niet genoeg op geVezen worden hoe nuttig het is vooral op het platteland waar de dokter niet oltyd ditect aanwezig kan zyn door de uitgestrektheid van vele gemeehten dat er velen gevonden worden die weten wat er gedaan moet worden om lyden te veriaeh h ervan geen no vprige pnjxen op handel en redelijke aanvoer hafK G Bigfen l el vlug l5 n goede aan 1 00 i er week vrijwel ƒ 17 k lianvoer handel 4 16 Ihandcl vnj wel i at Hollandsche Biigci N H rd in panen weinig om datteenng te geven ii Wat nog verkocht werd bracht Vkkmarkt Melkvee goede prijzen vlug Vette varkeni hamlel flauw 15 a 17 et pervoor Engeland goede aanvoer 4 17 et per half K G Magerevoer hatidcl redelijk 0 70 k Vette Schapen red aanroer handen ƒ 13 Nuchtere Kalveren gt edevlug f 1 l Fokkaiveren Kjoi aangevoerd 60 partijen ia kwal 14 de kwal ƒ awa rdere ƒ 4 wel Kilo Boter red aanvoer handel vrij Goeboter ƒ 095 i ƒ 105 Weiboter o 80 ü o 90 IWl NIEUWS MBSTDFFEN bij A 7ai OS Al Hd Tailleur Kleiweg B 73 780 UUUDA Telenkuon Mo ai Il Beurs vun Ain lerdain Sletkr 17 ftXn m 101 o 41 HEI Kaïunuxn Cart Nad W 8 dito dito dito dito dito dilo a HoHiMi OU aouiii iiii sa I lTaui Iaaeliruvmgia lal tOoaTMa Übl in papier lati idilo in lUrar ISfl PoaTUOAL Obl mot ooopon I dilo tinkel a EuiuXD Obl Binaaal ial4 4 dilo Oeeona 1110 4 dilobi aolha l88 4 dito by Hop llia tO 4 dilo in goud leen 1898 dito dilo dilo iaj4 10 1 Srasn Perpel Mhuld 1181 4 81 Totaiu Oepr üooT Iwa I a0 4 71 Oer leaning aalie D IC Oee leanlR aareC Il ïnD Ara Rep v oblg 1 10 l l ItniDO Obl Bail Seb 1810 a 101 Viiinoaui Obl 4 onbep ia l 7 AvBTianu ObligaUao 1811 101 HaniaDaK Stad lewi 1814 101 NlD N Kit H dal v aand AreDdili T bMi Cer i Gatai 74 Deli Uastiobaii iii dito i07 Atn Hlpotheekb pandbr 4 108 üalt MIJ dar Varataal aand Ot Hypolheakb pandbr NederlaadKha haak aaoil 0 Ned Haadelmaataeh ililo 1 ll4 N W k ÏM Hrp b paadbr I 100 BotLHyoolhaakb paailbr 81 100 UU HTpolheatb dito J Oierisa Öiit IIoBg bankaaad D ll A l bl b Ik A I to 118V na lao 11 ioo 180 Amina Kont bypotli pan b Haiw h O Fr LIen rert NlD Holl U Spoor M j a i Uy tot Kipl T 81 Spw aai Nad Ii d vBfioorwegn aai d Nad aid Afr 8pm aaad O l dito ailo d to 1 1 dilo l Iniia SeoiirKl 1887 A KobU Zai l lirl 8p4inil A H obl è Pol s W I liiu Waeneoaaod 4 BniL r Hum BalllHhe lto aaod ïaitowa dito aaad loiy ioa 100 144 1401 ai 104 Iwaag Damfar dito aaod V Ennk Ch Auw Bp kap opl 4 dilo dito obllg 4 Ahisiia Om I ae 8p Hy old Oh e k North W pr C t aand diloditoWin Bt I elar obl 7 1 Denier fc Hm dr Spro eert v a Illiaoii Caetral obl in good 4 1 Li ui T fcNa ll illiOart aaad 8V Meiiro N Spw H leliyp o lOs iw Uia KkD ail 4pCl prer aand 14 N Tork Oulaao fc Weel aand 1 ls dibi PenD Ohio oblig 8 Oregon Oallf I o brp In good I SI 48 4 l Ift 171 00 107 100 100 lis 11 ii V Uo Paa Hoof lijn obig a dilo dito Une Col Ie byp O t Oaku Oan South Chett r a i lj Yix O Ballw kNa leb d e 0 Amfterd Oiniibu Mij aand Bollerd Tramwe Haaii and Nli Stad AtOBterdam aand I SUui o leninra aau l 8 BlMTl Slatl Ant orpe I887 7j ad Briiasel 1888 i J Hovo heiu Beaullr Q ulHh 4 Ouamia Btaalaleenig tM i K K Oö t B Cr l8a0 8 SpAsn Stad Madrid 8 1888 Nm T r B Arl Spo l onrt MA TELS r ll On MAiDES Mantel Costumes Biflusen JaponslnOen P SAMlSlOllf in groote verscheidenheid én ConcurreeremU pr en GOUDAl