Goudsche Courant, zaterdag 13 mei 1899

No 7886 Zaterdag Vi Mei 1800 38ste Jaargang mm mmm mmm PiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefaea lio De Uitgaye dezer Courantf geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelefMB Xo kt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Iniending van Advertentiën tof 1 uur dejs midd ADVERTENTIEN V De Heer nn Mevronw KUSWKLL NoMTHOVB VA UooR geveD kenBix van de geboorte v n een Uocliter GouUA 10 Hei 1899 O P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPKCULITBIÏ in alle soortfn HAAEWEEEEir BD bescliikking van den K cliter oiniiiiiiMirit in het fsilUaxcmunt van W LA OBASD koopman en winkelier te WadDiMasviiKii i bepaald 1 dat d indiening der schuldvorderinüen aan den enrator moet plaata hebben vóór 31 MH a im 2 dat de ïerlScatievergadering 2al worden gehouden op VrU lail O Jttni a IAté voormiddag tr tO wur in bet llereohtiigebonw aan het Ilaagacbcveer t HoTTiauAN üe Jnrator Mr M M SCHIM VAs db LOEFK Advocaat en Frocnrenr te öomu HOLLANDSCHE nn irnnnnnnnmnun AMSTEHUAM Lekkere Oeurlge 66 76 00 100 Prü Qot iriDg i Cbin4 Congo Stofthee 5Ö en 6S o Grot BB 60 Souobon Congo 66 76 OntbUt Tiie Namiddag Tbee Allmn nrkrygbaar by i P H J van Wankum Ooêthavm m E CASSUTO TANDARTS Turfmarkt V7U öouda 8PHEBKUÜR van 8 tot 5 uur WOSUHD AUS en VR1 J1 AUH van t tot qur JOSA A W g n spreekuur A SLEGT bavMlt tiob aai tot hel lararen ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood fl MH de K a NIBÜWB BAVBN 28 Hl Bekroond p da iDttrnatiaaalt Tuoonttelling vaa Bakkerg Uaaldwü in Kookksait te VOrawnW our een diploma Verguld ZilT wn Medaille Te Huur tomtond ol later oen BOVENHUIS Tc bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fluweelen Singel No ia AAN ALLE ZIEKEN i f n uil ciivn i p ii ë die J = n d d n idheid h ft teruggegeven aarue lamicx eenlge koïten grat neciwi gexoni Lt LEIiUWgX BipijlibijGMsibnig 0 PDÏKE OUDE f 5r SCHIEDAMMER GENEVEE Ueriti NIGHTpAP Verkriiitaw b ii M PEKTERS Jz NB AU bowijs Tin Mhthoid U Mhet sa kurk lUeda toop du ru imt uui d r FinH P BOPPS Wilt II prettig en goedkoop radene Koop dan een S T X j Deze Bjwielen Sn Iraui en olide en worden op maat gebouwd van al 1 jaar degeiyke garantie Rover Victor Surprise Kala or eii alle andere KUwleleD tot uiterst i uncnrreiTendc prijzen KBTTINGLOOZK RIJWIBLEW Ruime keuic HOOKNM BKLLEN ZADELS eni P ama CALCIUM CAEBIB ea MU per buB van I K U Bondi RUwlelhenteller lata Klaaae W I D VA HIJMË AN Veer lal Gouda NIEUW IIEUIVI NIEUW OESCHIKT VOOE ITacMUcliteii Koffie en Tlieelicliten Welke 4 uur branden It av on 6 uur brandende It 3 cent par ituk Eeoig Ageat voor Ooud en Ometreken IZA K CATS Papiermolen G4UJU 4 Vind u dit niet goedkoop en g emakkeUik Hen behoen bierroor geen Olie go n OlaaajetU Alleen een luoifer aanateken la noodlg Oebeel aonder geraar voor bntod als ook londer reuk PUIKüTE HWALITEITEN WIJ beriehUn hiermrd de ontvangtt an de volgende nieuue nikkelen toegi tartikelen die van af heden voér otme groene bon kunnen ivorden ingeruild til volgt voor i bons 4 8 bons 10 10 10 IM 13 19 Kleine Lcpelbekers Lepelbekor op voet Platte Sttikermandjo met hengel Hooge Snikarmandjee met hengel TheebusBen Snikcrschalon op voet Suikcrmandjes met hengel en voet Sigarcnbcker voor Peper en Zoututellen Suikervaasjes geheel nikkel Botervlootjes BeBchuitpotten Oliestellen Kannen voor Advocaat W8n en Si óo ifalagM in enz WinSela g s Vorder gaun wtj door owe prachtige NIKKELEN SERVIEZEN voor het eenmaal vastgestelde aantal bons in te rttilen niettegenstaande de preien der Serviezen veel duurder yn geworden en wel de Melkkannen voor 8 de Suikerpotten voor 10 de kanttoren voor 12 de Theeimtten voor 18 de Koffiepotten voor XO en de bladen voor 30 groene bon Voor toegiften n een hebben wü de bekende artikelen van prima kwaliteit als Bueeen auivere Cacao TaMetten prima ChoeoImde Thee Kaa en Koek ONZE PRI IZEN ZI IN Allerpulkate Mengboter BO Ct per pond Heerlijke Deenache mélange 70 Ct per anderhalf pond Prima Margarlnebotar 60 48 44 40 80 oa 22 oent per andarbaU pond A BLUIJSSEN ZONEN te U O U U A uitsluitend verkrygbaar WUDSTRAAT Ifiüa HBilBLrAAUTai Aa GBSLOTBS 1 LAAGSTE IPRIJZEN Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerweg beknonde en wereldbaipemde Superior Dniivei Borstlioiiig Extiract Mdia ti fi uit de Koninklüke Stoomfabriek De Honigbroem van H N VAN aCHAIRfc Co I ien Haagp H k niicicr8 VAN VAN VAN TAN VAN VAN VAN VAN VAN TAN 80HAIK dfc a Melianthe bet beita mM dor enid V SOBÏkIK tfCo iHallantbe neaent K iskl t acBAIX Cd a Melianthe e i 100 1 oud j 80HAIK ft 00 l Melianthe in mo hui in onlbrelee 80HA1K ft Co a Melianthe Itut voorUlureml onilar Soheikaudif teeiiekL BCHAIK ft Co l Melianthe belpt oaherrocpelijk 8CBAIK ft Co a MeliantO ii b kro u l m Korediplou i SOHAIK ft Ca a Melianthe bekroond tooi loud SCBAIK ft CD 8 Melianthe bekro i a met Zll er aOBAIK ft Co a MaUaathe nrknjübur in mo t van da re eif vi k BUUHAN Moordmit J C RATBLANO Bottoop B V WIJK OodMoter M KOLKMAN WadiSurmu a ROLLMAN Bwli Mii P1NK8E Ninwriark a dlJml Firma WOLFK Co WaaUwvtn 198 Oimdii O MIBBima Kleiweg B 100 Oomd B B VI MILD VeeriUI B 128 te ffe da PnxmA HTEH CLU B GOUDA mm mmim voor KUNSTLIEVENDE LEDEN op MAANDAG 15 MEI a te S ure s avonds in de Zaal KUNSTMIN van de Sociëteit 0N8 GENOEGEN ALGEMEENE REPETITIE ZOSDAO U MBI as te hal aeht ure toegankelijk Voor de kinderen der leden met hunne begeleiders NaneBB het Beatuur DE REOELINÜS COMMISSIE TE HUUR TERSTOND OF LATER een B0VEI HUIS4 Adres MARKT 58 Iklcaw oaavertroflcB Frof Dr Liebon welbekeiid UIVV XIAGIT II IZI iÜMi Mkt mrt Ptbriekgmrk tot foortdnrende r lic le tn tekere geoesing tad tlle self de raeeit hardoekkigf enuw niekten toofaI ootstua door 1 sfdwalmgea op jeogdigcD leeft d Totale genesiog tui elke zwakte Bleek eacht BeDaDwdbeid Hoofdpyn Migraine Hartklopping UaagpQD slechte pgsTerteriag OnTarmogen Impoteni Pollntione ens Uit Toerige proipe ctnwen Irijjpcr flescb fl 1 II 18 dubbelefleMh fl 6 Oentmalnepdt Matth t d Veste Zaltboinrael Depflta M CWban fc Va Arasterdam l Happet a tiravonhttge J I alntniAiii da JoDg J V iü Kotterdam V tff t Co Gouda I u bü aUe drogistea n j TAN mm Behang er en Stoffeerder Boelekade 132 Gouda LEVERT Behangseipapiei en TAPIJTEN Gordijnstoffen Vitrages ZEILEN LINOLBIIH LOOPERS enTarelbleedeii en e Chemische Wassoheriji en Stoom Ververlj DE Wrr en Comp UTRECHT Spoedige en nette afieTetjing Cage prDzen DEPT6T bj ïez BE ltERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA ONTVANGEN alle soorten SCHOENW Ek voor het seisoen 1899 Reen beter adres als het NMrttrahndsch Sckixn n Laammaaguijii KLËIWï E 30 tegenover de Kleiwegiteeg AUe reparatien en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS II II I II II V I BooDi Druk van A BRINKMAN 4 Zs i t B ultcDlaodsch Overzlclil De Figaro kondigt een reeks artikelen aan waarin een uitgewerkte studie lal gemaakt worden van de tot zoover gepubliceerde getuigenverltlariugen en waarby tevens alle stukken uit het geheime dossier van de ministers van oorlog en boiteniandsche zaken zoover zy de nationale verdediging niet raken zullen voorkomen en bovendien nog eenige documenten die niet openbaar gemaakt in het dossier van de Strafkamer omdat zy deel uitmaakten van de latere instructies van de Vereenigde Kamers als verklaringen der beeren Lepine Freystaetter Bortnius enz of omdat zy begrepen waren in de instructies gevoerd door commandant d OrmescbevUle kapitein Tavemier of generaal De Vellieux De werkstaking jn de Belgische mündistrieten neemt nog altyd af In de Borinage is het aantal der arbeiders die bet werk hebben horvat vry aanzieniyk in het bekken by Luik zyn 2 500 man weer in de mynen afgedaald In het bekken van Charleroi en in het Centrum daarentegen is de toestand vrywel stationair gebleven De gemeenteraad van Seraing heeft een krediet van 500 frs ter ondersteuning van de werklieden beschikbaar gesteld De gouverneur van Henegoawen hoeft der Regeering verzocht dit besluit nietig te verklaren I In het Engelsche Lagerhuis werd bj tweede lezing het wetsontwerp waarby een betere tucht in de Engelsche kerk wordt ingesteld met 310 tegen 1 56 stemmen verworpen Een amendement van de regeering werd onveranderd aangenomen waarby verklaard wordt dat wanneer de bisschoppen in hun tegenwoordige pogingen om de orde te bandhaven in de geestel ke maatschappfl niet ppedig slagen nieuwe wetteljke bepalingen vereischt zullen worden ten einde aan de naleving der kerkeiyke wetten in het koninkryk de hand te honden V Over de ministerieele crisis in ItaliS wordt nog gemeld De koning heeft markies Visconti Venosta naar Rome ontboden Aanvankeiyk ord S dit verzoek van den koning verklaar door den wensch op de hoogte gesteld te worden van de geheele geschiedenis der Chineesche onderneming die in de Kamer toch den val van minister ianevaro aanleiding heeft gegeven Doch de voortdurende conferenties FEVILLEIOX Uedeoksekriftea b md Gelukzoeker MNIBAL DeVoNDELING f Naar het Framdu DOOR W NÜTTER3 189 Hij verhonserde en kwam om van gebrek terwijl de klank der goudstukken die luj als rqnd zich geworpen had nog in lijn oor klonk Het toeval had hem ptotseÜng rijk genekt s hem schatten toegeworpen hem in de gelegenheM V gesteld zich alles te geven wat xijn zinnen vroege lijn hartstochten begeerden En even plotseling was hem alles ontnomen geworden ntets hem f latende dan een pijnigende herinnering Al de weelden der wereld had hij gesmaakt aïle genot genoten bUncJeüngs hoofd Toorover was hij gevallen van het eene vermaak in het andere in een oifefgebroken dronkenschap der linnen in zinsverbijstering had hij voortgeleefd io een eindelooze bedwelming Een heerlijke droom was over hem gevallen I wceselijk was zijn ontwaken X Plotseling en algeheel was zijn val M Onherstelbaar was ïijn ongeluk slechts de elI lende was waarheid Zijn kortstondig geltik lijn denkbeeldige gj ootheid was een afgrijselijke kunstgreep geweest van een meedaogenlooa noodlot om hem een slag ten met I elloux Sonnino en Lnzzati geven den indruk dat markies Visconti bezig is een kabinet samen te stellen Dit wordt in sommige kringen tegengesproken maar de Figaro hecht aan die tegenspraak weinig waarde Het wa rschynlykst aeht dit blad het dat Sonnino belast wordt met de portefeuille van binnenlandsche zaken Visconti met die van buitenlandsche zaken en generaal I elloni als minister president met die van oorlog Dit plan valt weinig in den smaak van den generaal die het als een diminatio capitis zon besehonwen indien hy van binnenlandsche zaken naar oorlog wordt verwezen Hy heeft zich daarover beklaagd by den K ing en deze is te zeer ingenomen met zgn militairen minister van binnenlandsohe zaken om aanstonds in de verandering toe te stemmen Maar indien hiervan zoowel bot toetreden van Soniüno en Visconti ah de steun der Kamergroepen Rndini en Lnzzatti af hankeiyk worden gemaakt is de kans groot dat ten slotte toch de wenschen van Sonnino en van Visconti worden ingewilligd Hoe het ook zg de onderhandelingen worden nog Voortgezet en kunnen tot op het laatste oogenblik nog aanleiding geven tot verrassingen Het Amerikaansche departement van oorlog heeft nog altyd geen bevestiging van hot gerucht dat de Filipinos zich bereid verklaard zouden hebbeu de wapens neer te leggen Integendeel alles wgst er op dat zy trachten een omtrekkende beweging uit te voeren langs Mac Arthurs afdoeling Do gewapende sloepen die de San Fernando opvoeren om proviand te brengen naar het Amerikaansche hoofdkwartiertier werden zg t ook zonder succes besshoten By San Fernando hebben de Filipinos zelfs een stout stukje uitgehaald Zondag kwam een trein meteen machine aan beMe kanten tot zeer dicht bg de Amerikaansche voorposten stoomen voordat de Amerikanen iets konden doen sprongeiv de inboorlingen uit den trein braken een aantal rails op namen die mede en stoomden weer weg Renter meldt dat een gedeelte van generaal Otis ambtciyk telegram dat overigens spreekt van de toenemende verzwakking van den opstand niet aan de pers medegedeeld is Verspreide Berichten De definitieve behandeling van de revisieaanvraag op 29 dezer bepaald zal waar doode toe te brengen en hem algeheel te vernietigen De baron de Maubert Toen de herinnering aan dien man door het brein van den jongeling schoot keorde hij zich om opende de oogen wijd terwijl h een verslindenden blik op Parijs krp balden zich zijn vuisten knersten zijn tanden Die man had hem door den hemel ter helle gevoerd En die man was verdwenen Alles was weg Als met een tooverslag waren allen die heid m zijn geluk hadden gekend aan wie zijn taak zich had gewijd opgelost volkomen verdwenen alles weg Mathilda had zelfmoord leegd De onde hertog had de hand geslagen aan zijn wegvloeiend leven als een stervende die zijn laat ste krachten verzamelt om zelfmoord te plegen Zijn vriend de Satluces was op geheimzinnige wijjie gevi llen door de nd van een sluipmoordenaar onverwacht tnvoorzien En het rreeselijkst van alles de baron de Maubert waB verdwenen De wraak Er schoot iets aU een bliksemstraal uit het oog van den jongeling Nieuw leven bezielde hem nieuwe kracllten wedden in zijn afgemat lichaam gestort ij zette zich tn beweging snel met meet wankelende hij wilde leren Hij wildehet leven Wt eiken prps Want de baron de Mauber ademde nog zi n wraak had den baron nog niet getroffen £ er eeo uur nrtoopen ia lal ik gegeten heb schöulïk drie dagen duren De Figaro kondigt aan dat y te heginnen met morgen een getroufre en onpartydige studie zal geven van de geheele revisie zaak gebaseerd op de getuigenissen en onthullingen van het door haar openbaar gemaakte dossier der enqueto Dit stuk zegt de Vigaro zal uit den aard der zaak eenige gelijkenis vertoonen met hot rapport van den raadsheer Ballot Beaupré en zal de lezers in staat stellen hun oordeel te bepalen v66r hot requisitoir vó4r het rapport vMr de terechtzitting van het Hof Coniély schryft dat revisie de eenige uitweg Toor do zaak hi van een politiek oog punt beschouwd Als het Hof de revisie weigerde zou de campagne voor de vernietiging beginnen ten gunste waarvan Ih het Hof van cassatie byna eenstemmigheid bestaat Bovendien zou dan het proces Dreyfus feiteiyk nog eens driemaal in het openbaar behandeld worden nl in het proces HenryBeinaeh in het proces Picquai on in het Zola die dan opnieuw zal willen terechtstaan De zaak Dreylus spot Comely zon dreigen al de andere aantrekkeiykheden van de tentoonstelling in de schaduw te stellen En dat moet niet gebeuren ExaKLlID Te Londen zal er van 26 Juni tot 4 Juli een internationaal vrouwencongres gehouden worden een herhaling van bet congres te Chicago met de tentoonstelling Vrydag is er een vergadering gehouden tot voorbereiding van het congres Gravin van Aberdeen zat voor Zg deelde mede dat het congres uit vgf afdeclingeu zou bestaan onderwys vronwebedryven kwesties van wetgeving en nyverheid politiek en sociaal werk Er worden tusschen de drie en vierhonderd afgevaardigden verwacht Op het congres zuilen ook mumen spreken De voorzitster hoopte dat het congres praktisch zon biyven eq alle utopieën buiten de orde stellen BINNENLAND By kon besluit is aanwyziging gebracht in eenige bepalingen nopens het reservekader by de hifanterie en artillerie waaraan o a het volgende is ontleend De adspirant vaandrig heeft eene positie geiyk aan die van den soldaat De vaandrig bekleedt een graad geiyk aan dien van den adjudant onderofficier Het jpersoneel van het reservekader beneden den graad van vaandrig wordt gewapend gekleed en nitgerust voor rekening van het ben riep hij luid De wind voerde zijn woorden omhoog slingerde ze naaf den hemel spotte er mee m de rmmte en de vlagen vielen aan alle zijden op den hongerige tt n als wilden ze hem meevoeren omhoog dragen tot duizelingwekkende hoogte om hem dan te verpletteren Rapïiael rilde van koorts Onzinnige denkbeelden verdrongen zich in zijn verhit brem In twee dagen had htj niet gegeten I Nergens zag hij uitkomst geen hoop voor hem geen kans op hoop i Toen de duisternis was begonnen in te vallen had hij nogmaals den strijd opgegeven en met het doel om te sterven had hij zich op weg begeven Maar zijn wraak I Deze schonk hem nieuwe bezfeling nieuwen moed om te Jeven Wel lachtte het hem aan niet meer te zijn Wel had het sterven ccn onbeschrijfelijke bekoring voor hem maar zijn wraak Heete gloeiende kokende wraakzucht gistte in zijn borst verving spijs en drank rust en warmte alles Zich wrekende sterven ziedaar zijn nieuw a ijselijk ideaal Al deze dingen vlogen door zijn hoofd zonder samenhang of orde tefwijl hij zich haastig voortspoedde om Parijs wederom te bereiken en te eten Toen hij weer opzag was hij in een straat hij wilt niet waar noch hoeUng hij geloopen had Hifk op geleken voet alR de vrywiUigers 01 4 dien verstande dut aau vermeld personeel geen gedragen goederen mogen worden verstrekt Do toelage voor eerste uitru sting alsmede de dagoiykHcho toelagen voor de aithistingen reserverekening worden genoten tot geljjko bedragen als voor de vrijwilligfira Ifn vastgesteld en overeenkomstig de regelen te dier zake voor de militie geldende bedarende het vcrhllj onder de wapenen geniet het personeel van bet re ervekuder deiellde soldo li l et gewoon vrijwillig dienend personeel bg het korps evenwel zonder eenige soldyverhoogijig hetzü al scherpschntter hetzO wegens langdarigen dienst of wegens drie of zesjarigen dienst in een graad van onderofficier Boven de soldü wordt een toelage per jaar genoten ten bedrage vau f 30 door den roservekorperaal die zich vóór 6 AaguHtuH 1898 bj het reservekador heeft verbonden f 50 door den reservesergeant alKvoren f 150 door den resorveHergeant die naar do daarvoor vastgestelde eischen tot vaandrig benoembaar is f 200 door den vaandrig De toelage wordt niet genoten over den tyd gedurende wellceil de vrywilliger van het reservekader zich hetz bniten Knropa hotzy langer dan drie achtereenvolgende maanden In een vreemd rp binnen Karopa ophoodt Dit besloit treedt op iO Mei 1899 tn werking met dien verstande dat de soldüen voor het reservekador bff de infanterie gebandhaald blyvon tot 1 Januari 1900 op de tbans geldende b draven ten aaazien van ben die zich voor lO Mei 1899 by dat kader hebben verbonden Pe Berl Lokal Anz schryft De koningin van Holland en de Koningin Moeder dio sedert eenige weken op het slot Hansbaden in t znideiyk Zwarte Wond vertoeven leven daar zeer temggetrokken De ligging van het slot hoog boven Badenweiler tfi midden der niuchende wonden is zoodanig dat de Koninginnen ver van het rumoer derwereld zich in een echt van alle zyden afgesloten gezondheidsinricbting bevinden Het slot Haiisbaden met zyn bÖgeboowen is anders een wjel bezicht hotel dat tbans eebter aan z n gewone bestemming onttrokken is en aan het Nederlandscne Hof Ig verbnard Het uitzicht van zyn hoogte is prachtig het oog dwaalt naar den Kgn wiens zilveren Ign in de zon glinstert aan den horizon ziet men de Vogeezen schemeren In zgn nienw tpr eere van de Koninginnen aangebracht kleed Hgt bet slot tegen den door dennenloof donker geklenrden bergmuor Hij zochi winkels Tien huiien van hem af was een grg te bakkerswinkel Heerlijk brood in alle vormen lag in stapels voor de ramen eo op planken in de winkel Hij bleef staan H wankelde Hl bracht de ht d aan zijn borst een hallgesmoorde smartkreet ontsnapte zijn lippen Neen neen ik moet leven om hem te vinden moet ik Ieren Ik kan niet ik wil ieven Dt heb honger Als aan de plek genageld bleet hij staan het oog op dï n voorraad voedsel 0 riep de ongelukkige bijna luidkeels lik wil eten ik ga het stelen En nog sprekendr zette hij zich reeds m beweging hij naderde wankelend den wmkel hij strompelde voort Plotseling begon alles voor zijn oogei te duizelen de winkel met zijn voorraad iQvenbrengend brood was nu voor lum daar dan achter hovenof onder hem nu n eindeloos ver dan binnen het bereik van zijn hand hij draaide rond staroogde als een toevaljijdêr zijn v eten knepen zich krampachtig dicht schuim kwam op zijn mond J Hij verloor het bewustzijn en ïel En hij ylel neer voor de voeten van twee mAnnea di in een druk gesprek gewikkeld van de zijde van den boulevard kwamen Wcr vtrtrigdj