Goudsche Courant, zaterdag 13 mei 1899

I Mnna S 3 17 4 11 i 4t OS S ll I il 10 91 11 00 7 10 10 41 8 94 Ml 7 11 3 41 lO ll 1 30 1 04 l if 40 7 M ll U ll ILl t 1 31 4 43 l 8 8 41 1 1 7 18 I ll IOlOO 10 14 4 11 g 7 11 4 10 J 7 1 11 U ti 41 en b van ver uit het lUl reed te sien Binnen is alle eumiortabel maar met weinig praal in crielit Het weder heelt de Koninginnen weinig begonistigd de ondanlM maakt Koningin Wilbelmina tiegeleid door cneraal adjndant graal Iln Honceau en den kamerbeer graaf Van liyland ol door hare Holdames barones Sloct van Marxveld en beronen De Constant Sebecqne verre wandeltochten De jonge gravin Van Bnren onder dit incognito reist Koningin Wllhclmina ia in de omgeving van Badenweiler een bekende pemoonltkheld Koningin Wllhelmina houdt lecr veel van HChilderen zg wandelt door de zoo ichoone streek met de prai htige landouwen en zet waar z een schoon gedeelte meent gevonden te hebben haar sehildcrstoeltje neder 0e Koningin Weduwe die nog altijd ietwat lijdend schijnt te zijn rijdt daarentegen onder begeleiding van kaar dame de paleis baronesse Van der I oll dagelijk cenigc uren uit Zondags wonen de Koninginnen met gevolg geregeld de godsdienstoelening in de protestantsche kerk in Bodenweller bij terwijl de gcneraaladiudant graal Du Honceau de katholieke kerk te Badenweiler ol te Mnllheim bezoekt Het voorname gezelschap is zeer ingenomen met de schoone streek en heelt hieraan op levendige wjjze getuigd b j het kort bezoek van den groothertog en de groothertogin van Baden De koninginnen hopen tot ongeveer midden Juni op het slot ilaasbadcn te vertoeven Rotterdam zal binnenkort weder met een prachtig gebouw verrjkt worden Op het terrein van de tuinbouwinrichting van den heer 1 O de Lange llrma 11 de Langfe aafl de Aort van Nesstraat zal ui een bloemenpalelB verrijzen dat alles wat op dit gebied bestaat zeker in pracht zal overtreffen Het gebouw wordt gedeeltelp in Vlaam ohen rcnals8ance tijl opgetrokken turwyi het eigenlijk magazijn geheel mi t drniiisteen bekleed een grot zal vormen welke er geheel op zal Worden Ingericht de planten op het gnnstipt te doen voorkomen en de bezoeker zal doen wanen zich in een tooverpalels te bevinden De gevellljst zal er geheel op worden Ingericht het nieuwste op het gebied van balconversiering te etalceren zoadat ook dit een trappanten aanblik zal opleveren en iets zal te zien geven wat in Rotterdam nog niet aans houwd werd Een omamenteering van gebrand glas zal zeker niet nalaten het effect van het geheel te verhoogen Aan den spoordijk van de Rotterdamsche ceintuurbaan zjjn een aantal wegwerkers bezig om ter plaatse waar zich Verzakkingen in den dijk vcrtouuen du spourrutlH te lichten Waarschuwingsborden met aanduiding op die plaatsen langzaam te rjjden zjjn hier en daar Toor de machinisten geplaatst Omtrent de ontmoeting tnsschon de veeimokkelaars en tolbeambten by de Nederlandüche gemeente Overslag Zeouwsch Vlaanderen meldt men ons nader Üirccte SpwirwegverblDdlngen met GOlDA ZomenUenst 1899 AanisevMgeB 1 Mel TUd van Greenwich noDDl SOTTlXBiU f w 14 10 41 n K U ll 11 11 II II 1 11 1 11 Ml S 4I f U I V 1 g r ff f 11 11 l T 11 41 1 14 f U IO 11 11 11 11 1 11 1 10 4 1 M f 4 04 t l 1 11 7 14 1 40 1 10 7 39 EOTTIIIDlM IOVDt tto nni I II I II 3 41 i ll 4 11 11 14 I t ns 11 14 1 11 allMi h Um atn Mala AnIMK of In Uop ku airt pnk a4 noln ff BoIIuImI tfrn ROUDJl UZN HtlDm nm 1 01 1 04 1 14 1 41 4 11 4 11 I ll f 1 07 Ill 1 1 41 li 4 41 1 17 I ll 11 10 5 41 0 11 7 17 7 li 7JI1 I IO l ti I ll 0 1l lOJI 10 40 10 1 10 17 10 90 Ul 48 7 43 11011 41 1 41 I U 0 10 44 10 11 11 07 11 f sv T B a w o av w iB 1 11 L 1 31 s 43 11011 41 1 41 8 ll 0 11 44 I ii i 4l 10 10 0 41 10 01 10 11 1 11 10 11 IMI 1 91 1 41 1 11 I M 11 S7 11 01 lt l7 l lt U I7 11 11 li M ii a la ig Bf riBla A airia mym ria Ut l mi e 0 V I a 1 HsTisDiH inula 1 11 1 17 1 11 10 S7 11 01 4 0 M 1 11 I lO iO 11 00 AmLW i OI O OB 10 II 11 48 11 17 4 17 8 87 I ll 10 01 I S7 ll li Awta I II 010 1010 101 1 10 111 MO 10 11 ll li 11 07 h iti 1 11 7 11 iflO 1 4 1 10 10 11 1031 U 9I l oTl 1 01 I I II 4 41 i I 1 MJ T H l IV 1 4 V I Ml 1 14 IWI J f H Z J 71 Z 41 ot Z Ul t Jt Ml ilo IÏ Ml iM uT llTw 11 11 mT 1 4 I II Ml M M t7i Mi Ml U M M II lU 7 01 I IO I OI U ll Ml 9 41 4 41 SJO 7 4t 4 7 10 I ll Ml 11 90 t Ol 4 00 i OO Ml 1 00 10 0 Mi l li tMl 11 11 i ll 4 41 Ml t 4 1 4V 11 De ODderbrigadier Delaa en de douanier Dhont waren s nachts op post toen z een troepje van 10 jt 12 man zagen aankomen di een drietal koeien geleidden Zander zich te t edenken sprongen de wakkere beambten uit hun schnilhoek en losten om de smokkelaars te verschrikken een paar schoten in de luebt De smokkt laars ruurdeti terug Plotseling viel Delanghe door een geweerschot in de zjjde getrollen ter aarde Door het rumoer waren een paar andere beambten welke in de nabSheid lagen gewaarschuwd en deze kwamen hnn ambtgenooten ter hulp De smokelaars kozen nu bet hazenpad doch een hunner werdgegre en en drie koeien in beslag genomen De onderbrigadier Delanghe wiens toetoestand eerst bezorgdheid wekte is than wat beter Toch zal h by genezing voor den dienst ongeschikt bigven De aanhouden smokkelaar heeft een scherp scherp verhoor ondergaan en ten slotte de geheelen zaak bekent De man die het noodlottig schot gelost heeft i daarop gevangen terwgl de anderen reeds door den rechter opgeroepen zyn VRR iADi RIN6V41IDP KMRRNTRR44D DINSDAG 9 MKI 18Ö9 Aan de orde Het voorstel om machtiging te verleenen tot bestrating van de Solonskade enz iemengfde Berichten De heer Vingerling Bestaat de vaste overtiiiging om de geheele Solonskade te bestralen dhar men daar wederom aan het bouwen is zal men verschillende straatjes krggen die op de Korte Akkeren uitkomen zoodat na eenigen tyd tot rioleering en bestrating van de Korte Akkeren zal moeten worden overgegaan zon het nu beter zgn de Solonskade een iO dnim te verhoogen den weg rondte leggen en met de bestrating nog te wachten De Voorzitter B en W ziJn het volkomen met n eens dat het noodig zal zyn de straten in de Korte Akkeren te verbeteren maar dat kan niet geheel door de gemeente gBSchlown 4at zal evenals mot de Heerenkai bet geval was ook gedeeltelgk moeten iiOTden bggedragen en nu wg den toegang n t het kerkhof verbeteren is het ook noodig iaën toegangsweg te verbeteren en daar aan die Kade niet gebouwd kan worden zoo moet de gemeente dit geheel zelf doen en de verhooging zal niet helpen zoolang den afval van de Kaursentabriek waarmede die weg is aangelegd niet geheel verwgderd is Het voorstel van B en W wordt in Stemming gebracht en met algemeene stemmen goedgekeurd Aan de orde Het afwijzend praeadvios op het verzpelt um onderstand van de Wed K Luien Wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot nadere regeling der bezoldiging van den onderwyzer in het handteokenon aan de lagere scholen Ir CO I M 01 CI 1 11 iS 7 M J 1 dM 7 17 7 t4 T 41 JO T iO De heer van de Velde M de Voorzitter ik zuu n wel willen vragen wat u doen wilt met het adres van den arrundissementsschoolopziener daar besloten is dit by punt 8 te behandelen De Voorzitter Niet II heb besloten dit Uoordnokl Ki i nk k Ol Mllt l il 10 11 11 11 Ml lUttndui M BolUrdaaD F HotKrdua B l ll IU4y M A ll 1 11 Mm w t ijllil W 7 11 TJ7 11 17 I II 1 40 2 3o 10 11 10 11 10 91 10 49 lO U in 1 10 4 4 1 41 4 11 I II 1 04 I OI I U 1 14 l lt 1 10 7 11 Bol d n B n Rottndui D F BotUnUm H Oapelle NlmimkHt Moordn l Mia l it f M 1 14 M Mt Ml 11 10 11 41 U ll lO tl 11 41 II 7 11 1 0 1 43 l tl 7 J7 0I 7 41 0I I OI i ll I U7 I ll 0 10 li Omids 1 11 1 1 1 I 1 10 1 41 TukaiHo Motrkspalld 8MUraMr Z t unl Tooibttrg Ull m 10 11 10 17 10 11 10 41 10 14 1 41 is 1 17 10 11 I OIF I I E z t II I 11 40 I IO 1 17 1 41 1 11 I OI B I ll 10 11 Hag 1 41 Ml 7 01 J T 4I Vo S 1 41 ZiwUni Zutwurt e oi cfnkaU Mmk I ll M Oeada 1 14 I il f ll 7 47 t w W Ian la Uaa aiM Mate 1 Ü I u ii r 11 14 11 11 11 41 ll li 4 1 07 10 11 I IO 1 14 7 10 I il OviUw WMrd IIMokl i tl 1 41 I OS 7 04 I ll i n 10 11 1 11 r ♦ adres b j punt 8 te teten behandelen dit he ft de gemeenteraad besloten De heer van de Velde ik stel voor punt H uit te stellen totdat het teekenonderwg op de lagere scholen zal zgn geregeld De Voorzitter Ik begrgp uwe bedoeling niet De heer van de Velde Ik meen toch dat ik duidelgk genoeg ben De Voorzitter In het adres van den schoolopziener staat geen regeling van het teeken onderwg De heer van de Velde Wg hebbon toch het adres van den schoolopziener hooren vuorlezen daarin staat dat hg het wenscheIgk acht het teekenonderwgs aan twee onderwgzers op te dragen De heer Noothoven van öoor Ik kan my voorstellen dat de heer van le Velde voorstelt dit punt van de agenda ai te voeren maar tot dat het teekejionderwgs geregeld zon tt dat kan niet B en W stellen geen regeling voor De heer van de Velde Ik kan toch niets anders voorstellen ik ben duidelgk genoeg De Voorzitter B en W zgn volstrekt niet van plan een voorstel tot regeling van het teekenouderwgs te doen wy hebben nog niet het salaris te bepalen De heer van de Velde Het adres is toch ingediend De Voorzitter De schoolopziener geeft de wenscheiykheid te kennen tot regeling van het teekenonderwgs De heer Prince Ik stel voor punt 8 van de agenda al te voeren omdat de hh Nederhorst en lager bg de voorlezing van het adres van den schoolopziener niet tegenwoordig waren De Voorzitter Kr bestaat tegen afvoeren van dit pont van de agenda niet het minste bezwaar ik begrgp de toevoeging niet dat deze zaak zal worden uitgesteld tot dat het teekenonderwg is geregeld De heer van Oalen Ik wensch te vragen ol B en W met den schoolopziener of de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys na den dood van den beer Bertelman overleg i gepleegd tot het doen van dit voorstel Do Voorzitter Overleg wordt alleen voorgeschreven bg het maken van een voordracht Dit vüorsleWs eene zuiver ftnantieele kwestie De heer an ialen Dan komt het my toch voor Mide Voorzitter dat de commissie van toezicht er wel dogeljk voor is om B en W ter zyde te staan en van advies te dienen met betrekking tot de zaken van het ondorwgs Ik betreur het ten zeerste dat B en W geen overleg met die commissie gehad hebben het komt my voor dat B en W meenen de wgsheid in pacht te hebben De heer van de Velde Met het uitsluitend van de agenda afvoeren van dit punt komen wy niets verder zoodat ik mg daarmede niet geheel kan vereenigen U schynt M de V geen verband te zien tusschen het Sepalen van het traktement en het aanstellen van een onderwgzer Kn ol wg dit nu al uitstellen tot de volgende vergadering en er is niets bepaald ol wg een ol twee teekenonderwgaers zullen aanatellui dan geelt dat niets en dat is juist de kwestie 4 41 4 11 1 01 1 0 l tl 4 U t M ll 4 37 4 47 4 14 Ml i 07 11 41 i OI 1 44 l lt 1 4 1 01 i OI 1 14 I U Ml 4 01 4 10 4 11 4 40 4 11 I OI I 4I MH 4 0 l i4 1 17 4 17 a at 8 Ami W De Vourzitter Er is geen bepaald voorstel gedaan om twee teeken ondorwyjers aan te stellen en wanneer niet iemand anders dit voorstel doet bigit alleen maar het voorstel van B euW Er ia door den schoolopziener geen voorstel gedaan h i geeft alleen iets in overweging en betoogt het wenscheIgke daarvan geheel daargelaten nu de vraag ol de schoolopziener bevoegd is aaa den raad voorstellen te doen De heer van de Velde U hebt daar gezegd geen vast antwoord te kunnen geven op de vraag of de schoolopziener wel bevoegd is een voorstel te doen De Voorzitter Ik heb uitdmkkeiyk gezegd dat ik in bet midden laat of de schoolopziener bevoegd is voorstellen aan den raad te doen Ik constateer dat de schoolopziener geen bepaald voorstel aan den raad heelt gedaan De heer van de Velde Dat geel ik toe maar wanneer er eene vacature is is te denken dat een voorstel zal worden gedaan tot aanstelling van een onderwgzer of twee onderwijzen B en W zullen toch met een voorstel moeten komen om in die vacature te voorzien De Voorzitter Daar komen wg niet mede alvorens het traktement is bepaald Wanneer de raad beslist dat er een onderwgzer zal zgn dan komen w j met een voordracht beslist daarentegen de raad dat er twee zullen zyn dan komen wy met twee voordrachten De heer van de Velde Kunt n die twee zaken dan niet vereenigen De Vooraitter Wg hebben een voorstel gedaan Wenscht n daarin eene wgziging doet u dan een voorstel daartoe De heer van de Velde Dat zou ik wel willen maar ik weet niet hoe de raad er over denkt De Voorzitter U kunt een voorstel in die zin daartoe doen dan zon ons voorstel aldus luiden in plaats van den onderwgzer de onderwijzers De heer van de Velde Dat kan ik doen maar ik zie niet in waarom we dat niet kunnen laten rusten De heer Nederhorst De heer Prince he lt daar straks gezegd dat hy voorstelde punt 8 van de agenda al te voeren omdat ik niet by de voorlezing van het adres van den schoolopziener was daar moet ik nn verklaren dat ik uit de gehouden discussies geheel op de hoogte ben en dat ik togen het voorstel vaü den heer Prince zal stemmen Wg biyvenrtoch nog geheel vrg later twee onderwgzer te benoemen De beer Donker Ik zon den heer van de Volde in overweging willen geven om werkelijk het minimum van f 600 toch te handhaven anders hebben wy het vooruitzicht dat wy wellicht iemand hebben De Voorzitter Mag ik u even in de rede vallen Aan de orde is het voorstel van den heer Prince om punt 8 van de agenda af te voeren over het voorstel van B en W kan nn niet worden beraadslaagd Het voorstel van den heer Prince wordt in stemming gebracht voor stemmen de hh Straater laspers Prince Krook van de Velde van Galen Herman en Vingerling Tegen de hh Nederhorst de Raadt Bellaart Hoogenboom van Iterson Noothoven van Goor Donker en Jager Daar de stemmen staken is de motie Prince verworpen 10 10 lO if 10 17 11 11 10 17 I 10 14 t le il 10 40 10 47 10 11 1 17 i ii p 8 10 if Bolkudnl SpMT 7 40 lO i I M I II 10 08 10 13 lo ii g ii 10 11 1 17 17 1 14 1 41 1 47 1 13 I IO 7 00 1 41 7 11 1 90 8 11 I ll 8 10 8 M 1 00 1 10 7 17 1 10 I ll De Voorzitter Thans komt opnieuw het voorstel van B en W in behandeling Wanneer nn de heer van de Velde een wgziging wenscht dan kan hjf het nu voorstellen De heer van de Velde Ik stel voor het minimum van I 6 X1 uit het voorstel te lichten en te lezen in plaats fan onderwgzer onderwgzers te lezen De heer Noothoten van Goor Indien in de aanneming van dit veranderde voorstel zou liggen dat de raad zou wcnschen te volgen het advies van den schoolopziener dan zou ik dit ten zeerste betreuren Werd het aangenomen dan zonden wg krjjgen een paar onderwgzers die een tractement zouden genieten te gering om er van te leven en te veel om er van te sterven De heer Vingerling Ik heb het amendement ondersteund om het in bespreking te brengen maar ik heb volstrekt daar niet mede te kennen willen geven dat ik er met medegaat ik vind dat het minimum van I 600 moet worden geschrapt daar er later wel eens een Voorste kon komen om twee onderwyzers aan tfc stellen De heer van de Velde M de Voorzitter ik wensch met een enkel woord antwoord te geven aan den heer van Goor De heer van Goor vindt het een idealen toestand wanneer het teeken onderwgs wordt gegeven door een onderwgzer met akte teekenen lager onderwgs ik geef er de voorkeur aan een onderwgzer te hebben met akte middelbaar De heer van Goor rekent dat door de weinige uren die de onderwgzers geven zy te Weinig zouden genieten maar het aantal uren kan op de Tnsschonechool en de kostelooze school uitgebreid worden en dit zou voor den onderwgzer aan de H B een bgslag gtven van f 440 wanneer hg II uur les gal aan die scholen De Voorzitter Ik vind het erg voorbarig dat de bh van Goor en van de Velde nu reeds namen noemen de bemerking dat het onder den heer Bertelman zoo goed ging I was dat aan de H B 8 zooveel klassen niet waren gesplist het gaat niet aan den toestand van toen te vergelgken met dien van nu De heer van Iterson Wanneer de Hoogere Burgerschool een stads inrichting was dan was het een ander geval en was r wel iets aan te veranderen Wordt vervolgd Dat Taal verandert Lezers verzoeken btmjt dat Taal verandert t Is bekend dat het Italiaans bet Spaans het Vans uit het Latgn ontstaan zgn Ën die de gedachtengang van de eerbt gehouden Lezing wèl gevolgd heelt kan zich het gevraagde bowys al heel gemakkelik verschallen neem n bladzg i rans merk op hoe t giugi uordt en hoe t er êlaat t uggm is de taal van nu vat er ttatt is in t ilgemeen t zeggen van vroeger Dan zal men tot z n verrassing mogelik opmerken dat de meeste Iranse zelfstandige naamwoorden in t meervoud vroeger n kregen en dat nu meervoud en enkelvoud helemaal geiyk zgn alleen t lidwoord dat er voor staat is anders Ën let dan eens op de werkwoordelike vormen in t zéggen en zo ale ze op papier êtaan dat zgn de gezegde vormen van n vroegere tyd begin maar met n vorm als il ut Maar met deze herinnering en verwgzing zullen m ntelangstellende lezers zich niet tevreden laten stellen Ze bedoelden iets andera n staaltje van zodanige taal als op nederlandse bodem eenmaal gesproken werd en die dezelfde is als onze taal van na en toch heel anders Welnu aan die wens is te voldoen Ziehier n Bueit van ± t jaar 800 de Biecht van een uit het Germaanse Heidendom tot Christendom bekeerde Woordjes die niet meer hetzolfde woord zyn met het tegenwoordige zet ik in de vertaling daarby tussen aanhalingstekens Ik giuhu goda alomabtigon ladar endi U J iyd € god ahntMft vader m allon sinon hêlagon endi thesen wihethon al t n heiOgen en deze gewydê endi thi godee manne aUerö minerö I V godê man al m n sundionA ther6 the ik gith hta endi gisprak amdtn dit die ik daeht en eprak endi gideda lan thin the ik êrist sundia endi witkar Budi witBar deed van dal datik tetrt t nde werkian bigonsta Ok iuhu ik söhwatsö U mrkenl gm Ooizbetgdea al val ik thes gideda thes withar mineru t can dit deed teat ziegene m n cristinhêdi wilri endi witl ar cMttmitid uare minamo gilóvon w ri endi m n geloof zoare n legen minemo bigihton wari endi withar tnlnemo m n U e t iMr en tegen m n mêstra w ri endi withar minemo hAr teraar vare en legert m n heer dóma w ri endi withar minemo rehta dom faref en tegen m nzpliêlu reeM wiri Ik iuhu nithas endi avunstes hetias iMfV Ikzbakfie nyd en afgunet haai endi bispr kias sweriannias endi tn ztaeter b epraak sweren en liagatmias firin luBtonê endi minere r lt n miedadige tueltn en m n f gitidiO larUtanerS ovarm6dias endi tr gi getijdm terlaUnê otermotdilmd en traagheid godes ambahtas hör wilfionA manvan gode ambaeJU hoerlzzeten wilUn wtanslahtonö ovaratas endi ovardrankas endi elaehien overeting en overdrank en tk wi tidion mos lehóda enti ook opipji tijden zzpije mo e nam en drank Ok inhn ik that ik giwihid mos drank Ook belijd ik dat ik gewijde zepijzz endi drank nithar got endi minas hêren drank neder leeg goot en myne heerdómas raka sö ne gihèld ik seolda dome belaag eo niet luetd atxo ik zou endi mêr terida than ik scoldi Ik en meer verteerde dan ik zou Ik giuhu that ik mènan lader endi mOder so zbelijdt dat ik m n vader en moeder zo ne êróda endi sö ne minniöda sè ik niet eerde en zo niet minde aUo ik scülda endi ók mina bfötbar endi mina zou en ook m n broedere en m n bwéstar endi mina 6thra nahiston endi tueterz en m n andere naaeUn en mina friund só ne èröda endi sü ne m n vrienden zo niet eerde en zo niet minniöda sö ik seolda Thes giuhu ik minde zo ik zou Dat zbelijdz ik hluttarliko that ik arma man endi lautertik zuiver dat ik arme menzen en ötbra elilendia so ne fröda endi sö ne andere eltendigen zo niet eerde en zo ntet minniöda sö ik seolda The iuhu ik that mznde zo ik zou Dat zbelijdt ik dat ik mina iungeron endi mina flllulós ik m n jongeren en m n zpetekinderz sö ne lérda sö iV seolda thena hêlagou zo niet teerde zo ik zou de heilige sunnundag endi thia hêlagnn missa ne Zondag en de heilige mie niet firiöda endi ne êröda sö ik seolda üsas vierde en niel eerde zo ik zou ontee drohtinas likhamou endi is blöd mid A r n Hehaam en zz n bloed met sulikarn forhtu endi mid sulikaru zulke zvreezz en met zulke miuniu ne antfêng sö ik seolda siakorö min lie de niet ontving zo ik zouf zieken ne wisöda endi im ir nödthurfti niet zbezoeht en zhune zhune nooddrufl no gal sö ik seolda sera endi niet gaf zo ik eou zeren en nnlrlha ne trösta sö ik seolda etc onvroHken niet troottte eo ik zou De opmerkzame lezer zal o a ook dit uit het bovenstaande kunnen zien dat het Nederlands van n ilektérende taal d i n taal waarin de betrekkingen van de woorden tot elkaar door buigingsuitgangen zgn uitgedrukt geworden is tot n boigings loze n niètflekterende taal Vormen als m n heerdoms en i m herene die ik in de vertaling boven ten gerieve van de lezer gebruikte zyn geen Algemeen Levend Nederlands meer Als overbiyisel uit de oude taal komen ze noch wel voor by Dichters die voor circa gdeltuiten zgn bg Redenaars van wie ik geen kwaad durf te zeggen in t schrgven vaft mensen die zich niet eenvoudig en natuurlik weten uit te drukken en in stidhuistaal Onder invloed van dit eehrijven slipt zodanige ouwerwctse vorm dan wel eens in een of andere uitdrukking ook in t spreken van de menien over b v zonzee inziens n uitdrukking die ook in minder hoekige vorm voorkomt nl als zone inziens n vorm die taalkundig op z n mintt even goed is Dat n vorm als onzee in zo n enkele ekspressie nu noch gehoord wordt mag er ons natuurlik niet toe brengen om onzee n levende verbuiging te noemen en de kinderen te leren 1ste naamval onze 2de naamval oneei de tweede naamval van one is aoan onee het boek van onze vader en on i js eenvoudig n test n ovprblgfsel van de onwere taal die vooral dichters wel eens goed te stade komt en andere mensen soms te pas komt om mooie echijn te geven aan wat uit zich zelf zakelik niet mooi genoeg is Wordt vervolgd i nl gewijde dingen d i relikwieën a de priester van het ogenblik d I de doop dl i m n heer d m n verzuimde gebeden traagheid in de godadienst doodlUgen gewijde hedige tijden Ijehartigde wat iemand nodig heefk lï smartlijdetiden Zuid Hollandscbe Eolfbapd Bovengenoemden bond bestaat uit de navolgende Kol ezelschappen als Paalvast te Boskoop De Boos te Dordrecht Schiedam te Schiedam Maatslag te Gouda en Gouda te Gouda Jaarlgks wordt op Hemelvaartsdag een concours gehouden in de verschillende plaatsen Sitmaal was Maatslag aan de beurt De Voorzitter van den bond de heer Albers uit Dorvecht opende ten 9 nnr den wedstrgd waarl rhg de aajiwezigen een welkom toeriep en nog eede verrassende mededeeling kon doen nl im de atd Schiedam een zilveren medaille had beschikbaar gesteld voor den kolver die zonder prgs te hebben inde twee eunu scnies het hoegste a tal puteBbehaalde i Ten li uur had de algemeene vergadering plaats waarin de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar werd goedgekeurd was er een vorig jaar een tekort nu was er een vnbrdeelig saldo De Penningmeester werd dank gezegd voor zgn gehouden beheer Nu de Kolfbond hare wedstrgden in alle plaatsen had gehouden werd op voorstel van het B tnur een rooster vastgesteld en was het volgend jaar aan de beurt Schiedam daarop Gouda dan Boskoop vervolgens Dordrecht en voor het vgfde jaar Gouda In het begin van de oprichting van den bond had men een paar personeele leden aangenomen die f l contributie betaalden later werd besloten die niet meer aan te nemen en nu stelde het bestuur voor die leden een hoogere contributie te doen betalen Verschillende sprekers waren daar voor alleen over de hoegrootheid der som werd nog al discussie gevoerd tot ten slotte in stemming gebracht werd het voorstel van f3 of f 5 per jaar laatstgenoemd bedrag werd aangenomen Ook was er sprake van om in plaats van drie draagmedailles voor de korpskolver een groote medaille voor de club uit te reiken nadat het voor en tegen daarover was uitgebracht besloot men deze zaak van de agenda af te voeren en geen nader voorstel daarvan voor de volgende vergadering te maken Aan de beurt van altreding was de heer J B Spierings die niet horkieBbnar is de Voorzitter hoopte dat hy een volgend jaar weder m het bestuur mocht kome n daar genoemde heer als Secretaris den bond goede diensten had bewezen en sloot hierna de vergadering De uitslag van den wedstryd is aldus Korpsprgs Diploma en 3 zilveren medailles werd behaald door de club Gouda te Gouda met M punten Personeele 1ste prys de heer H A Wiegand Bmss te Boskoop met 122 p 2e prys de heer O Boere te Lopik mot 115 p 3e J Vermey te Gouda 106 4e B Beszelzen 102 6e 7 P Bisschop 91 De iSedaiUe aangeboden door de Kolf club Schiedam werd behaald door den heer A J Schilt te Stolwykersluis met 70 p Het was een gezelligen aanblik al di e liefhebbers van het kollspel elkandei Pn prys te zien betwisten ieder zyn best doende teeds hoogo cyiers te verkrlgen hetgeen nog al eens tegenviel Wg gelooven dat leder zich bizonder zal hebben geamuseerd de Sociëteit Ons Genoegen i voor dergelyite wedstryden uitmuntend geschikt STADSNIEUWS GOUDA 12 Mei 1899 Wg vestigen de aandacht onzer lezers op achterstaande advertentie waarbg een verkoop wordt aangekondigd van rgwieleii op Dinsdag 16 Mei a s In de 3e jaarlgksfhe algemeene vergadering van den Nationalen Bond van Handelsen Kantoorbedienden in Nederland op Donderdag 11 dezer te Utrecht gehouden Is deheer A J Laleber voorzitter der aldeelingGouda van genoemden bond gekozen totCommissaris voor het Pensioen Weduwenen Weezonlonds torwyi de beer J J P den Boer secretaris van genoemde aldeeling benoemd is als lid der Commissie tot hetnazien der rekening en iNreraiAoording vanden penningmeester Op bovengemelde vergadering werd de aideeling Gouda vertegenwoordigd door de heeren J J P den Boer en A C den Hertog MooRDKïCHT In de openbare vergadering van den Raad van State aldeeling voor de geicllillen van bestuur werd rapport uitgebracht door staa raad mr Moltzer in zake Het bero van A de Vries alhier tegen het besluit van burgemeester en wethouders dezer gemeente waarby hem vergunning is geweigerd tot liet oprichten van eene schapenhuldenzoutery en wolwasscherg Het beroep werd mondeling toegelicht door den appellant en bestreden door een tweetal belanghebbenden alsmede door jhr mr W Th C van Doorn advocaat te s Gravenhage als gemachtigde van het gemeentebestuui van Moordrecht Ai FBN a d Run 10 Mei Doordien de laatste vrgo voorjaarsbeestenmarkt wegens den invallenden Hemelvaartsdag heden moest worden gehouden was de aanvoer met groot de handel was tamelgk lammeren waren nog al aangevoerd en gingen tot vorige pryzen van de hand lW0 g01ID ll Aan de Redactie van de Gondache Courant Beleefd verzoek ik UEd onderstaande regelen te plaatsen In het DagbUd van Gouda van 10 Mei jl stond onder de rubriek stadsnieuws vermeld een bericht overgenomen uit de N R Ct dat de spoorwegbrug over de Gouwe nu de trehien weder geregeld zyn zoogoed als geen belemmering meer voor de scheepvaart opleverde ja zelfs nog eenige openingen der brug per dag meer waren Het schynt dat bovengenoemd blad buiten zgn opgehemelde verslagen van uitvoeringen enz nog steeds door biytt gaan om hare lezers een onjuist bericht te vermelden aangaande bedoelde brug Alhoewel het wel een berichtje is overgenomen uit een andere courant zoodat zy er wel niet aansprakeiyk voor is had de redactie van het Dagblad van Gouda beter gedaan eens te informeeren omtrent den toestand by de bemanning der stoombooton Volharding en Vooruitgang uit welke mededeelingen zg dan vernomen had dat de toestand voor hnn en het reizend publiek op de G nwe onhoudbaar is en het bericht zeker de G uwe onhoudbaar is ei f geWaatst zou hebben Jl een toch te mogen i mogen opmerken dat zulk een verkeerd bericht niet medewerkt om de toestand der Uonwebrug te verbeteren en zeker niet in het belang van het varende publiek op de Gouwe is Hopende dat de lezers van uw blad en belangstellenden door een onderzoek van den toestand der Gonwebmg zich op de hoogte zullen stellen dank ik u M de B voor de verleende plaatsruimte dat my zeker In het Dagblad van Gouda geweigerd was geworden V B HIEÜWE SOIIERSTOFFEN b i A 7an OS At Md Taillaar Kleiwng K 73 78a GOUDA leleiHnnm l ee IÊ MA TELS T ILOn MAIIBS Mistel Costnmei BInvsen JaponsInffKn in groote verscheidenheid en Cenitur r eren le pry GOUDA ADVERTENTIEN B P ANWIJli6AARDElI X IFFKUH Sf RlJALITKlT in alle soorten HAAHWESKEIT mmmmmmmmmmmmmmmm mÊÊmiii mmmmmmmmm mmm Bericht voor de scheepvaart De Gedeputeerde Staten J maken bedend dat m l tngang van lil Mei e k gedurende eettigt ueken de eeheepvanrt op den Hifn tusschen de 8ehrljDerebrug ie Leiden en Jaagbrug J o 3 onder Leiderdorp eenlj upoiith ud zal ondervinden wegens aldaar te verrichten baggerwerk s GKAVKNHiuz 9 Mei 1899 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TAVENRAAT Griffler Chemische Wasscherij en Stoom VerveriJ QE WIT en Comp f UTRECHT SDoedige en nette sfletrerloK Lage prUcen DEPTöT bg Gez BF KRR in Modes Turfmarkt 248 GGUDA