Goudsche Courant, zaterdag 13 mei 1899

Maandag 15 Mei 1800 No 788T 38ste Jaargang OpeDbare Vrijwillige Verkoopiog te GOUDA Op DLÜSDAC 16 IIËI 1899 rnimm coirant jyiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken a e © roonaQJLd d aÊrs te lO oxeix zal in liet Boveulokaal van den Seer J J Woudenberg Café Harmonie laikt te GOUDA ten overstaaD van den Deurwaarder B U WAM DE WCRVE J r al tier OM CONTANT GELD WORDEN VERKOCHT EENE PARTIJ SOLIDE EN NET AFGEWERKTE RIJWIELEIV waaronder ENGELSCHE met Westwood Vellingen en Uunlop Banden tn AIVIERIKAAN8CHE alsmedfe ® 4üis mm Eïi©iaii iMWïiïiii Te zien op MAANDAG 15 MEI 1899 van 9 uren voormiddag tot 7 uren s avonds BIJWIELËN die op den verkoopdag niet verkocht zyn kunnen uit de hand gekocht worden n m 1 uren Deurwaarder B H VAN DE WERVE Jr felefMi No S De Uitgave dezer Courant geschieflt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco J er pQst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefooi Ho NS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels öO Centen ie lere regel meer 10 Centen Groote letters woi dcn berekend naa plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd iieuwi EELEEPD VEHZOEK aui onze clientèle s morgens voor II uur en s middag van 2 tot 6 uor de aiyter niot te beioolces zynde op die vaea mum de getameiyko bandulaars in QèdistiUeerd welke niet twyielen ol de inwunon lallen willen mode werken op die aren by niemand hunne Inkuopen te doen ton einde van Ueverleede een algeraeene Initing te bevorderen Kleiweg E 48 GOUDA f Beveelt zich beleefd aan voor het I KVlH RF N en MAKKN van lleereil ew liinderkleedliig Ugea de meent eoicnrreerende pryzen ttf Zie de Etalage EIRSTE NEDERLiNDSCHE RUWIELFABRIEL Dirwstear H BUROBBS DEVENTER Prijien van af 1 Uaart 1899 Model Al i B7 50 Model A 90 Model A 110 Model JLA 12 Mortel AAA Itó l l KK R1 1 VTKI EN 160 JKWONK TOER ACATÈNK9 168 1 UXK A ATEN+a 180 P S DAMES KETTINORUWJBI EN op alle pry en t 5 hooger Vraagt onM FrUi Coat iit Yertigniwwrdi r J C DEBDITER Uih CJovpi Droit v u A BlUNKilAN Zs Moeder SHIPTON komt HJCUW NUmJUI GESCHIKT VOOR l aclitlicliteii Koffie en Theellcïlen Welke 47 uur branden il 2i i en 6 uur br n Sinde k 8 cent per atuk fianig Ageat Toor Gouda ea Oiaitrak D IZ K CATS Papicrmoien G4 I1I A Vind u dit niet goedkoop en gemakkeUj k 7 Hea behoeft hiervoor een OUe goen Oloave 1 1 I Alleen een luoifer aanateken il noodlg Oebael aonder gevaar voor brrand als ook zonder reuk RIJWIELEi ü Wilt U proNl p goedkoop rydcnl Koop dan een S T £ Deze Rywielcn ün traai en aoUde en worden op maat gebimwd van al M 1 jaar dogclgke garantie llover Victur Surprise M la or en afie andere RUwlelen tot uiterst ooncnrreerende pryzen KETTINGLOOZK BIJWIELEÜ Rnimc kenze HOORNS BKLLEN ZADELS enz trims CALCIUM CARBIR 69 e nt per ban van 1 K U Bondi miwlelhenteller 1ste Klasse W I D VAN RIJNE A I Veer4al Gouda i I II 9 li l 8teed $ voorradig eeie ruiiric kene der Seliedste sMrtei Nahimaehines ng pw maand B p fte k A Li wK sTi iN MT DwrwkiaMDd op ifbetaling pw maand B paifceek M STIi iN Klei weg ÖK GK UDA 4 wtlke tet Ullijkc prijui ivsrdcÉ gclereH TE HUUB TEKSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 Delffsche Slaolie Zenuw en Haag lijders wordt Bit OTertatging als een waikelgk halp in des nood het boek I5aac3 gr© ver uiDbeToIen Ntt onUuigst ran adreaper briefkurtivordt dit boakje franco per poit toegesoaden door BIiOEPOEL S Boelch Zaltbommel Lensmlt Nicola HOFLEVERASCIER Veenestraat 23 den Haag BKOOI KI BESCHUirrABIUIK LMCHEOIT E OOM Pain de Luxe Aitemoon Tea Koffie Chocolade Melk Dit No bestaat uit Twee Bladen EERSTE BLAD itullenlandscli Overaichl De Baden van Arbeid en Njverhcid nit de Terschillende centra van t land van Lnik kwamen bjeen In de ycrgadcring te lemeppe gebonden sprak de burgemeester van Lnik als vertegenwoordiger der regecring en voerden de gedelegeerde patroons en werkUeden het woord i e werklieden eindigden met de vei hooging van 5 pCt door de patroons als uiterste concessie aangeboden aan te nemen De stakers besloten na een beraadslaging het werk te hervatten Waarschijnlijk zal tengevolge van deze beslissing Maandag de staking als geëindigd kunnen beschouwd worden Vele mijnwerkers zgn tot een maand gevangenisstraf veroordeeld wegens aanslag op de vrgbeid van arbeid De linkeriyden van Belgische Kamer en Senaat vergaderden in den namiddag Het meerendeel van de afgevaardigden en senatoren der linkeftyde was aanwezig Na een lange beraadslaging werd een motie aangenomen waarin de Uukerzyden zeggen een majiifest aan het land te zullen richten waarin zU een verdagiog van de bespreking over de kieswet verlangen Zou deze verdaging niet wordt toegestaan zullen do leden gezanleniyk ontslag nemen Het is niet juist dat de leden gezSmenlgk ontslag zouden nemen V De Engelscb bladen hebben uit Pretoria geen later nieuws dan het telegram omtrent het gerucht over een samenküuisl van president Kruger met den zoogenaamdeii iïougen Commissaris Sir AUped Milner die elkaar nooit ontmoet hebben en nu te Bloemfont n by elkaar zonden komen Van deze ontmoeting verwacht men te Pretpria en te Johannesburg eèn goed resultaat De qnaestie is wel of de toestand ooit zoo ernstig geweest is als sommige berichten hebben doen vermoeden In Dnitschland waar men de Ttansvaalsche qnaestie zeer nauwlettend volgt eft men er biykbaar niet aan geloofd Dë correspondfent van fle jFrankf Ztg te Berljn seinde verleden Dinsdag aan zgn blad dat men in politieke kringen aldaar niet an een4hTistig conflict tuSBchen Engeland en de Transvaalsche regeering heeft geloofd Wel nam men aan dat di druk die er op president Kruger werd uitgeoefend zou meewerken om de hervor FEVtLLETOX n Gedenksckrilten van n Gelukioeker OK AHIHBAL DE VONDELmC JVamr het JPromsck DOOR W NUTTERS 190 HOOFDSTUK Hf EEN ONTMqniKü Die beide manneDr staaKn plotseling hun gesprek bleven staan en keken elkander aan en irierpen daaraa een snellen blik op den gevallend Die is daivelsch aardig zeide een hunner ZD0 in de sheeuw t gaan liggen Dan moet je toch nog al een kleinigheid in hebben om zoover te komen Hij 15 dronken antwooadde de andere Respect voor de dronkaju ds riep de eerste spreker Kijk oude jongen ging hij TÖwt de onbewegelijke massa met zijn voet aanrakende thoe we je benijden We wensdwn ons in jou plaats maar pèrc Tourniquet zou hij het niet wat koud krijgen op den duur hier Best mogelijk maar wat wilt ge Denk eraan dat we gccQ ijd te verliezen hebben Houden we ons niet op kom maar n ée iMaai be te als we dit hier laten liggen da loopen de voorbijgaagers over hem heen de een trapt h ia het bo Md ld een ander Iveekt utf mingen tot stand te brengen die niet in Engeland alleen gewenscht worden De Times correspondent te Beriyn zegt ook dat men het er in Dnitschland over eens is dat president Kruger er goed aan zal doen het zoo spoedig mogeiyk aens te worden met Chamberlain Enkele chauvinistische bladen betreuren het dat Dnitschland niet met Rusland samen voor de Boeren is kunnen opkomen Het Finsche comité te Londen hecht weinig aftin de zending van grootvorst Wladimir naar Helsingfors Hot comité brengt in herinnering dat de Grootvorst vroeger naar de OostzeeprovinciSn gezonden is en dat hg toen overal feesteiyk onthaald werd door de bevolking maar de uitkomst van zyn zending was slechts jirachtiger russificatie van de provinciën Ook heeft het comité vernomen dat Wladimir inland slechts doortrekt het eigcniyke doel aüner reis zon zyn de Noorsche havens te inspecteeren Het comité verzekert dat de Finnen van Wladi mir geen notitie zullen nemen hem alttians niet feesteiyk zullen onthalen De Hongaarsche Eerste Kamer heeft he t wetsontwerp tegen de verkiezingsmisbruiken aangenomen Üit ontwerp is voomumeiyk gericht tegen de inmenging der geesteiykheid in de verkiezingen en heeft van clericale zydc veel bestryding gevonden Niettemin hebben een aartsbisschop en een bis schop voor bet voorstel gestemd daarby den wensch litsprekende dat de goede verstandhouding tnsschen Kerk en Htaat niet verstoord zou worden Kardinaal Vazary vorstprimaat van Hongarye schgnt ten opzichte van deze verstandhouding niet zoo heel gerust to zyn Hy heeft naar men zegt den Keizer verzocht het ontwerp niet te bekrachtigen op grond dat de wet lot gelgke twisten aanleiding zon kunnen geven als Indertyd de kerkeiyk staatknnd e wetten De Keizer moet echter niet vooniemen z n zich tegen den wil van het Parlement te verzetten Verspreide Berfch ten Aan een uitvoeriger verslag over ie meeting van Woensdagavond ton gunste van de invryheidstelling van Picqnart ontleenenwy nog dat ook een jong meisje Henriette Meyer daar het woord voerde en niets minder voorstelde dan aan het hoofd van het Parysche volk Picquart nit den kerker te gaan verlossen Het publiek juichte haar stormachtig toe maar daar bleet bet hg den hals ovei hem Wie weet wat dingen hier nog uit voorkomen Kora nu maar wat gaat dat ons aan Vooruit opgestapt Wat dat ons aangaat Mij in elk geval heel veel Is het niet mijn plicht als men h om hulp te bieden waar ik kan Ge kent mijn teederheid mijn jongedothterlijke teergevoeligheid voor het verdriet van anderen Ikhoü ervan wèl te doen Weldoen doet zoo wèl Help mij een handje om dezen armen bloed tenminste op de been te kragen Valt hg dan weer dan geef ik het op met hem en gij kunt eens lachen wreed als ge zijt Tourniquet tenminste hij die met dien naam was aangesproken haalde de schouders op Maar waarschijnlijk tot de conclusie komende dat er minder tijd mee gemoeid was om aan hel verzoek te voldoen dan met het aantoonen van de dwaaslv id ervan gaf hïj zich gewonnen Hij bukte zich en greep Raphad bij den linkerschouder terwijl ijn gevoelige makker hem bij d n rechter pakte en zij sleurden minder zachthandig dan men afgaande op het ve rtoon van zachtvaardigheid van den ean en hpt zich naar de meebing vao lijn vriend schikken des anderen had mogen verwachten overeind en hielden den bewustelooze gedaante in evenwicht tegen een muur Op mijn woord ik wist waar die snuiter zich aan te buiten is ngaan dan was dat voortaan mijn drank zeide Toumiqiiet Raphael in het gelaat beschouwende Men zou jaloerach worden op zulk een bleek jgezicht Het mijne is van het drinken ralitrdct met bleek gewordtm neen beelc In de straten was het Woensdag na atloop wat woelig Men zong liederen en f iep Leve de Republiek Leve Lonbet Leve Picqa rt of Leve H t legor I Weg met de joden 1 Een achttal menschen werd gearresteerd Eet troepje jongelui ging voor de Figaro staan roepen Weg met de omgekochten Weg met Coniély En deze voor het eerst publiek geconspueerd kwam voor de hootpour van de Figaro staaif en keek glimlach d naar het trottoir aan de overzyde waar de verdwaasde bende door haar gejonw hem de eer gaf die ook hy zoo rniinschoota heeft verdiend President Loubet heeft op voorstel van den minister Krantz een besluit getcekend waarftg majoor Cuignet op nonactivltoitge toM wordt mot ontslag nit zyn betrekkingaan den generalen stat De H igaro zet Ifcar studie over de Dreyfn9 zaak voort en geeft een uittreksel van het verhoor van don iXul prefect van politie Lépine voor het volle Hof van cas latie Lépine verklaarde dat hy in WH door den minister van oorlog nopens het private leven van Dreyfus geraadpleegd rapporteerde dtf Dreyfus geen enkele club bezocht en niét speolde Wat vrouwen betreft verklaarde Lépine dat zoo Dreyfus al mot eetf of twee vrouwen betrekkingen mocht geksd bobben het geen vrouwen waren wie het om geld te doen wa j Enuklihu Op het eiland Ouemsey Normandische eilanden is eon ernstige maitery uitgebroken onder de soldateit van het garnizoen Kuim HOO soldaten hebben geweigerd te exerceeren en in de kazerne terug te keeren en jouwden de officieren uit Onder de bevolking van het eiland heerscht groote opgewondenheid Volgens bericht uit New York is een goederentrein naby New Castle in Pennsylvanig van een brug van 70 meter hoogte gestort Vier man werden gedood en een groot aantal anderen gewond van welke laatstrn eenvyftal waarschyniyk hnu leven zullen verliezen SPiklMI Tydens de godsdienstoefening is Woensdag het koor van dekerk teBnrgadaOsma een dorp in de provincie Sotia ingestort Een hevige paniek ontstond 13 personen werden zwaar een groot aantal licht gewond BINNENLAND De Ijeriynsche correspondent der N R Ct seint maal niet Dit gezegde werd met een luiden schellen lach beantwoord Kom laat hem au maar staan vervolgde Tourniquet ongeduldig Parbleu riep de ander eensklaps ik ken dezen jongeheer geloof ik waar te duivel heb ik hem ontmoet f En hij begon zich het voorhoofd te krabben aüi om zijn sluimerende menwrie een weinig op te wekken hetgeen een goed middel bleek want eensklaps riep hij utt lAhf juist prachtig mooi l Hij is het in eijpïn persoon Nom d une pipe wie zou d gedacht hebben duivels wat een aardig toeval c Gij kent dezen jongenheer Dan is het voor dezen jongenheer dubbel jjevaarlyk mo hier te kijk te staan merkte père Tourniquet aan Zeker ken ik hem en ik zegen weet ik wie dat ik hem vindt t Gij zylt toch niet zeggen dat deze sneeuwpop iets is voor ons Niet Hij is goud waard Kan hij ons van nut zijn Van onbevkenbaar nut Maar hij is dood de arme jongen tenminste mooi op weg vrees ik Terwijl Tourniquet sprak legde de ander zijn hand op Raphaels linkerborst en riep uit na een oogenblik rustens Hier slaat en tikt dog wat dit ia voldoende om te leven het is altqd een goed teeken als daar nog iets beweegt père Tourniquet Armen en beeyn weg of wat ook ir lang zoo erg niet Volgons berichten uit Petersburg rekent men et daar op dat de Haagsehe conferentie wel drie of vier maanden zal kumien doren In Engolsche kranten vinden wy medegedoeld duf men het einde van de Vredesconferontie voor het midden van do maand Juni tegemoet ziet Tegen dien tyd is toch de zitting van de Vcnezulaansrho commissie vastgesteld Sin daar moet prol Martens oen der Rnssische afgevaardigden ter vrodesconferentie hy tegenwoordig wezen N B a Naar wy nader vernemen is niot door deHeldersche marineoftcieren een klacht by de marine autoriteiten ingediend over donpredikant De Koe maar hebben ty zich totd marineautoriteiten gewend om door hun tusschenkomst een klacht by do ijynodo aanbangig te maken Dit is thans door den minister van marine geschied De marineofficieren waren van oordeel dat de preekeen opruiend karakter droeg voor de nilndercschepolingen diu in de kerk tegenwoordigwaren Vail Dat Taal verandert Vcr volg fnXm U la t Nodtrtraakiw Do taal van de navolgende psalm staat in noch dierekter verband met hot Hoschnafdo Nederlands dan de oud saksiese Biecht Hot stuk ia van pins minus t jaar 900 HimiM tellunt gnodlic heide godes ind werk handt slnrö farkundit testl DaglRke üt rOpizM wort ind naht nahti cnndit wlSluom Ne sint sprdken noh wort thcrfi nc werthint gihArda stemmen iró An allero erthon fuor Itttï irö ind an endon ringis erthon wort Irö An snnnnn satta selitha sina in he alsA brflde gomó fort gangende bcte kameren sinro Mendida alsft wriail te louponi web fan hOon himili fltgan sin In wlthirlonp sin nntes te hé sinro noh ne ist the sig gebergo fan hitte sinro Ewa godes unbewnllen bekerende sélnn urknntscap godes getrüwi Wisduom farliendi luzzilon Rehtnnssi godes rehta geblithande hertan gebot godes scftnl irliohtende Sgon Forhta drufton heilig volwonende an wereldi werlldis dnom drnften giwlri rebtlika di sig selvon Bigurllka ovir golt in stoin dürlikin vilo in swottora ovir honog in rUa UowisBO scale thin behédit aia an behnodénde im withir li ln mlkll Etc Ziehier het begin van Psalm 68 Up standi got in testdrda werthin tiundi sina in flient thia hatOdon imo fan antsceine sinin Alsé teferit roue tefarin altiö fthtit dan gaaf te zijn met stilte daar Op dit oogenblik slaakte de bewegenlooze een zwakke kreet Het hoofd dat slap op den schouder had gehangen richtte zich langzaam op pe oogleden ginj en halverwr open Vervolgens kwam er geluid over ujn lippen slechts een paar woorden als een zucht om hulp i k heb honger ik sterf van honger iDe twee mannen keken elkaar met verbaudeblikken aan Tourniijuet icide lEen moote geschiedenis Iemand aU voorje voeten om je denkt dat het kumt door teveel drinken en het blijkt dat het k mt door teweinig eten Wat kan een mentch zich toch bedriegen Kom maar gauw mee iNu racht nog eens Hoort gij niet dat hij honger heeft Als wij hem op zijn woord gelooven mogen ja d n schijnt hij honger te hebl en Maar hij verwacht toch zeker van ons geen raadgevmgen hoe ih zulk een omstandigheid te handelen Hij heeft honger welnu dan moet hij eten i Hij heeft misschien niets Dan is het een kalf pf wn ezel en doen wijhet best hem maar te laten Neen ik moet er meer tan hebben Ik ken dezen jongeheer Binnen een kwartier hij zoo goed bij zijn zinnen als wij fa hier een kroeg in de buurt Drie huizen verder ffLatan we hem dan daarheen brengen Tenminste als hij niet zelf kan loopen