Goudsche Courant, maandag 15 mei 1899

waïa lm antsceine tairw sö farfarin sntidiga fan antsceine godis In rehüca gornna OTrkint in mendint an antsceine godis in galievent an bllthóne Singet gode lof quethet itanion sinin weg wirkit imo thie np steig ïir nithegang hérro name imo Mendit an geginwirdj sinró etc Wanneer we nn taal namen nit b v de 12de eenw dan zon de lezer zien hoe die weer anders was dan die van de dagen van Karel de Grote en verder in de richting naar het tegenwoordige Nederlands Maar leerzamer voor iemand die overtuigd wil zjin dat Taal verandert is het ais ik n proefje geef van noch ouwer Germaans dan de Biecht en de Psalm Germaans uit de 4de eeuw circa 1600 Jaar oud n proefje van t Goties waarin over is n groot gedeelte van de Bijbelvertaling van Bisschop Vulflla of Dlfilas Ik neem daartoe de geschiedenis van de Verloren Zoon die de lezer zelf vergeliiken kan met de gewone statenbpel vertaling Lukas 15 vers 11 etc 11 Manne sums aihta tvans snnnns 12 Jah qath sa jnhiza ize du attin atta gif mis sei undrinnai mik dail aiginis Jah disdailida im sves sein 13 Jah afar ni ma agans dagans brahta sai na allata sa juhiza sunus jah aflaith in land fairra visando jah jainar dishatida thata sves seinata libands nsstiuriba 14 Bithe than fravas allamma varth huhrus abrs and gavi jainata jah is dugann alatharba vairthan 15 Jah gaggands gahaftida sik snmamma baurgjane jainis gaujis jah insandida ina haithjos seinaizos haldan sveina 16 Jah gairnida sad itan haume thoei matidedun sveina jah manna imma ni gaf 17 Qimands than in sis qath hvan flln asnje attins meinis ufarassau haband hlaibe ith ik huhrau fraqistna 18 Qsstandands gagga du attin meinamma jah qitba du imma atta fravanrhta mis in Umin jah in andvairthja theinamma 19 Ju thanaseiths ni im vairths ei haitaidau sunus theins gatavoi mik sve ainana asnje theinaize 20 Jah usstandands qam at attin seinamma Nauhthanuh than fairra visandan gasahv ina atta is jah infeinoda jah thragjands draus ana hals is jah kukida imma 21 Jah uath imma sa sunus atta fravaurhta in himin jah in andvairthja theinamma ju thanaseiths ni im vairths ei haitaidau sunus theins 22 Qath than sa atta du skalkam seinaim sprauto briggith vastja tho frnmiston jah gavasjith Uffi jah gihith flggragulth in handu is jah gaskohi ana fotuns is 23 Jah brig andans stinr thana alidan ufsneitbitb jah matjandans vis m vaila 24 unte sa sunus meins dauthü Vas jah gaqiunoda jah fralusans vas jah bigitans varth Jah dngunnnn visan 25 Vasuth than sunns is sa althiza ana akra jah qimands atiddjanehv razn jah gahausida saggvins jah lalkins 26 jah athaitands snmana magive frahnh hva yesi thata 27 Tharuh is qath du imma thatei brothar theins qam jah ufsnaith atta theins stiur thana alidan unte hailana ina an am 28 Tfaanuh modags varth jah n vilda ijpgaggan ith atta is usgaggands ut bad ina 29 Tharuh is andhafjauds qnth du attin sai sva fllu jere skalkinoda thus jah ni hyanhun anabusn heina ufariddja jah mis ni aiv atgaft gaitein ei mithfrijondann meinaim bivesjau 80 ith than sa sunus theins mHret thoin sves mith kalkjom qam ufsnaist imma stiur thana alidan 31 Tharuh qath du imma barnilo thu sinteino mith mis vast jik is jah all thata mein thein ist 32 vaila visan jah faginon sknid was unte brothar theins dauths vas jah gaqiunoda jah fralnsans jah bigitans varth Ten slotte t Ome Vader Mattheus 6 vers 9 etc Atta unsar thu in himinam veihnai namo thein Qimai thiudinassns theins Vairthai vilja theins sve in himina jah annaairthai Hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himma daga Jah aflet uns thatei skulans sflaima svasve jah veis afletam thaim sknlam unsaraim Jah ni briggais uns in iraistubnjai ak Jausei uns af thamma ubilin Unte the na ist thindangardi jah mahts jah vulthus in aivins Amen Ziehier n Germaans dat iu rSkdom van vormen het Latj n zeer nabü komt Vergelijking met het tegenwoordige Nederlands on Engels leert dat zowel de ene taal als de andere geheel van karakter veranderd is de vormen zijn zo goed als verdwenen maar al wat we te zeggen hebben ook wat de grootste denkers te zeggen hebben dat zeggen we in onze bnigingsloze taal met volkomen juistheid en klaarheid Het Nederlands is niet verbaeterd het is veranderd en z n doelmattc lieid voor de praktyk van het moderne leven is steeds groter geworden Ook de Spelling behoort steeds doelmatiger te worden Zoals de verbuigingen en zoveel meer verdwenen is mt de Taal zo behoort dtt ook te verdwijnen uit de Spelling SLOT Verbetering in t vorige stuk tweede kolom regel 15 mênan moet zijn mtBon NIEÜWEiOmSTOFFEN bij A van OS Az Md Tailleur Klemeg E 73 73 i ÖOUU A MeleiiHuou B o if V ll OII Iti lUi Mantel Costumes Biouscn Japuustulfeu in groüte versclieidenheid en Concurreerende 2 rljifpn D SIlIIISOM GOUDA ADVERTEWTIEN Voor de vele en hartelijke bewijzen van belangstelling ondervonden gedurende de ziekte en het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot de Heer JACOB SAMUEL KEISEE betuig ik langs dezen weg mp hartelijken dank Wed J S KEIZEB WiNKEl Gouda 12 Mei 1899 V Op den 16 MEI a s herdenkt onze Vader Grooten Overgrootvader KABEL JACOB HER8CHE den dag dat h j fUJttO Jf i geleden in dienst trad bij de Firma VAN DER LAAR Handelaar in Tapijten Wiiijstraat alhier l Uit aller naam P J VAH AS H F VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWERKEK Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETÜIJN DE006LEEVEK op DINSDAG 16 MEI 1899 des morgens te 9 uren ten sterfhnize van den Heer O A BOUTEE aan den Bleekerssingel Wp E No 263 van Een netten g oed onderhouden Inboedel waaronder een fraaie Chineesch verlakte BEANDKAST in den vorm eener Secretaire Mahoniehoutenen andere AMEUBLEMENTEN FANTASIESTOELEN BEDDEN en BEDDEGOED en veel GOUD en ZILVERWEEK en JÜWEELEN Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen ge ft voorijoemde Notaris olËmRËlËRËii te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVEE op WOENSDAG 31 MEI 1899 des morgens te elf uren in het Hotel de Zalm aan de Markt van Eene goed onderhouden gunslig gelegen BODWHANSWONING geteekend H No 63 SCHUUE HOOIBERG verdere BETIMMERING en ERVEN en eenige perceelen bjj elkander liggend Wei an éCooitani groot li Hectaren 3 Aren 41 Centiaren staande en liggende aan den Platteweg in de AchterwiUens te Reeuwijk Eerst In 7 perceelen en daarna gecorabiDeerd Verhuurd de Landerijen tot November 1899 en de Woning tot 30 April 1900 aan den Heer D Leue voor f 1300 s jaars Grond en Polderlasten over 1898 f 188 63 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DEOOOLEEVEE te Gouda Openbare Yerkooping te GOIjUA op MAANDAG 15 MEI 1899 des morgens te elf uren in de Sociëteit Vredebkst aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C POETUIJN DEOOGLEEVEE vah 30 Huizen en Erven allen staande en liggende te Gouda en wel Nr 1 Een Op aangenamen stand gelegen goed onderhouden en gemakkelijk ingericht woorvHUis ERF TUIN en SCHQUR aan den Bleekerssingel en uifkomende in de Boelekade Wijk B nr 263 groot 2 Aren 30 Centiaren Terstond te aanvaarden Het Huis bevat beneden Voorkamer en Suite en Keuken en boven 3 Kamers en Alkoof en Zolder en liet is van vele gemakken voorzien Nrs 2 tot 12 Elf ni ast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Boelekade waarvan vijf sedert een paar jaren gebouwd Wijk E nrs 135 tot 143i AUen biJ de week verhuurd Nrs 135 tot 140 elk voor f 1 70 en nrs 141 tot 1436 elk voor f 2 Nrs 13 tot 17 ViJf HUIZEN en ERVEN in de Boomgaardstraat Wp ER nrs 8889 90 96 en 97 Allen bij de week verhuurd elk voor f 1 40 Nrs 18 tot 23 Zeh naast elkander staande HUIZEN en ERVEN in de Vierde Kade aan de Karnemelksloot Wijk R nrs 414 tot 419 Allen bij de wBek verhuurd elk voor f 1 35 Nrs 24 tot 29 Vjjf naast elkander staande HUIZEN ERVEN en GROND in de Hoefsteeg aan de Spieringbtraat Wp F nrs 91 tot 95 en een perceel BOUWGROND aan het Water van de Tuinstraat Allen bij de week verhuurd en wel nr 91 voor f 1 15 nr 92 voor f 1 nr 93 voor f 1 10 en nrs 94 en 95 elk voor f 1 15 En Nrs 30 en 31 Twee enkele jaren geleden gebouwde HUIZEN en ERVEN aan de Heerenkade Wp P Nr 345 en 345 i i Beiden bij de week verhuurd elk voor f 1 60 De perceelen zjn den Hen 12en en 13en Mei 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVEE te Gouda Openbare Yerkooping te HAASTRECHT op VRIJDAG 19 MEI 1899 des voormiddags te SO uren ten sterfhnize van den Heer A TOLK wp B Nr 36 aan de Hoogstraat aldaar ten overstaan van den Solaris 1 KOEM IIV van eene partij Nieuwe Steen Pannen Kalk en Zand en MBTSELAABSGEREEDSCUAP als Ladders Kruiwagens Kalkbakken Steigerhout en Planken enzoovoorts en eenige Meubeien en llnisraad Vloerkleeden en Karpetten Koper Tin Blik Glas en Aardewerk enz s Morgens vóór de verkoop ng van 8 tot 10 uren te zien üleuirl Nieiiiir DE IsoharO metrisch g ebottelde Bieren zijn eenig van smaak en droma en schuimen bi het inschenken alsof het Bier versch van t vat was L tGER GERSTE BEIERSCH en PILSNER BFEREN met dit systeem gebotteld zp bj ondergeteekende verkrijgbaar tot concurreerende prpen rroecen gratie en franco Aanbevelend UEd Dw Dr J H ROODE Bierhandelaar Zeug straat 86 orsm E mmm te HAASTRECHT op VRIJDAG 26 MEI 1899 des voormiddags te elf uren in het Koffiehuis genaamd UET HUIS DEN HOEK aldaar ten overstaan van den Notaris J laZoeancLan Nr 1 Een HEERENHUIS ERVEN en TUIN aan de Hoogstraat te Haastkecht wp B Nr 79 Terstond te aanvaarden Nr 2 Een WOONHUIS verdere BEÏIMMEEING EEVEN en GBOND met een vrp Poort daarnaast aan de Hoogstraat te Haastrecht Wp B Nr 36 Terstond te aanvaarden Nr 3 Een WOONHUIS verdere BETIMMEBING EEVEN en GBOND naast het vorige perceel wp B Nr 37 Verhuurd bij de week voor f 1 25 De perceelen 2 en 3 waarin sedert jaren met goed gevolg de metselaarszaak is uitgeoefend worden na afzonderlpe veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen Nr 4 Een HUIS en BEF aan de Kleine Haven te Haasteeoht wp B Nr 184 Verhuurd by de week voor f 1 25 Nr 5 Een HQIS en EBF achter de Hervormde Kerk te Haastrecht wp B Nr 117 Verhuurd bij de week voor f 0 90 Nr 6 Een GEBOUW ingericht tot DBIE WONINGEN BEBGPAATSEN EEVEN en een perceel BOUWLAND aan de noordzijde van de Hoogstraat wp B Nrs 13 14 15 en 16 te HAAsrRECHT benevens een perceeltje DIJK tegenover B 16 Verhuurd biJ de week voor f 4 Nr 7 Een HUIS ingericht tot TWEE WONINGEN SCHUUE HOOIBEEG ERVEN en een perceel BOUWLAND op Boven Haastrecht te Haastrecht wp A Nrs 98 en 99 Verhuurd bij de week voor f 2 75 Nr 8 Een HUIS verdere BETIMMERING en ERF en een perceel BOUWLAND in het buitenland aan het Jaagpad nabü de Waaiersluis te Gouda wp S Nr 3 Verhuurd voor f 140 per jaar en No 9 Een HUIS EEF en GROND aan den Bovenbergschen weg te Bergambacht geteekend No 459 verhnuid bij de week voor f 50 Breeder by biljetten en by notitién welke evenals nadere inlichtingen te bekomen zyn ten kantore van de Notarissen S F de VRIES te Woerden en J KOEMAN te Haastrecht Qoudsche Telephoon Maatschappij ALGEMEENE VERGADERING van landeelhouOer op jMAANüAÜ 29 MEI a s ten l i uur jun in het H6tol DE ZALM Balans Winsten Verliesrekening over het boekjaar 1898 DE DIRECTEUR voorheen t K SCHOLTEXS DUBBELE BUURT B 4 vervaardigt alle Soorten voor SoResren en knippen tbonnementeu meer buiyk TE HUUR TERSTOND OF LATEE een BOVENHUIS Adres MAEKT 58 P D IKE OU DE t m SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt Verbjjgtnu bijt M PEETERS Jz N B Al bewiji ru Mhtlteid b oMhet as kurk itaedi tooi liea ran den ntun dn Fitiu P HOFFa NIGHTOAP Goedkoopste en Soliedste HEEREl eu HIIDER Kleedingmagamjn GOÏÏDA Wijdstraat A 41 Speciale Inrichting Voor Kleeding naar VlsL t UITGEBREIDE SORTEERING STOFFEN Elegante Modellen i Lage l rl zeii $ ifaleii op aanvrage r loeder SÏÏIPTON is reeds als vrachtgoed verzonden RIJWlËLËi Wilt U prettig en goedkoop rijden P Koop dan een Deze Rijwielen zyn fraai en solide en worden op maat gebouwd van af ƒ 85 1 jaar degelyke garantie Iiu er Victor Surprise INatador en aile andere Kljwjelmi tut niteiyt concnrreerende pryzen HETTINGLOOZi BIJri¥IELEll Euime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIE 65 cent per bus van 1 K G Bonds Rfjwielhersteller Iste Klasse W 1 D VAN RIJi lE AM Veerstai Gouda Tal ak e SigareDmagazjJD VAN W G BOELE Senior Hofleverancier KAJMPR rV Markt 5 4 GOiDA Beleefd aanbevelend JOH SCHERIVIBRTS Steeds voorradig eeoe ruime keuze der Soliedste soorten JVaaimachines wellie tot biilijlie prijzen worden geleverd Deayerkieiend op afbetaling per maand en por week A LKWENSTEIIV aOUDA Kleiweg 49 Rijwielen Rijwielen Groote voorraad NIBVWB en zeer goede QMBBUIKXM RI IIVIELEI zoowel voor Dames als vour Heeren Groote voorraad Lantaarn Bellen Hoorns enz enz EAITDEIT voor Sportkarren en Kinderwagens J G DE RUITER HoHdtriJmteUterateUer Ie Klaite JACHTWATER zeer aan te beyelen voor scboolgaande kinderen PrjJB per Flacon 0 30 en 0 50 D JiliBBICiS Drogist Kleiwes E lOJ f OORTZETTIMCi der ALGEHEELE UITVERKOOP wegfens sterfgeval on opheffing dei Zaak van alle voorradige Goederen nsooalm Karpetten Loopers Japonstoffen Bedden Dekens en wat meer te koop zal worden aangeboden Alle goederen wonleo voor ieder aannemelijk bod üllverkoclit Alles moet weg Wegens Feestdagen UA ANOAO en DINSDAO gesloten Wei I S EEISER Korte Tiendeveg Cfouda 1 O P s w icrniTHz zsriDELjLi Eisr s Kort overzicbt onzer FrUsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af 16 50 per 12 Hess ROOUE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH la ïnrin 1 50 aescli BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC 4 t 1 75 i 2 25 1 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 BOK iDE j crx LISTEAC Per Fl Pe Ank 45 Fl 1 0 65 Nto f 27 75 31 ar J CHATEAU VALROSE 0 75 5 St ESTEPHE 0 86 i2 53 34 42 37 50 47 St EMILION 1894 1 IP S PAÜILLAC 1898 1 25 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 m SAUTERNE 1 M ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNK 1 10 De flrina T CREBAI Gouda DE ORGELS VAN STORY CLARK De ilessche zijn in den prijzen begrepen en worden i 3 ets per stuk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar b j zëo alleen in Nederland reedaby dnimenden ingevoerd en alom bekend eu geliefd Steeda ma fraaie ttorteertng rau voorhaadea ookrae an 20r aitoemeude fabrikaten GROOTE VEBSCHEIDBNHEID van ALLERLEI MUZIEKINSTRUMENTEN en BENOODIGDK VOOKWjiRPEN BIJ DE MUZIEK l te To buhiren Strijkstokken m te lerenm ió6t 3l f of op dea luatsteu Vrijdag an iedere m nd DU L mahktI B Mf Ieder zijn eig en H Hroiiingi Llmoiiade Eabrikaiil Om zonder eenige kennis vlug en gemakkelijk FIJ Liter d i gelijk aan 10 halve flesschen KROJiiyoSLlUONAUE te maken en el naai keuze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts SO cttt 2 stel in eens franco 90 ctn na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bü 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen an ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bj een zeker aantal stel ik de prjjs nog lager Vraag schriftelijk de condition Voor aüiemers en gros siers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter in age Hen ieder teachte xtch voor namaak Let op t adres K S DE BOEU 8neek NIEUW I1IEU VI JIIEUWI GESCHIKT VOOR ITaclitlicliten Koffie ei TheelicMen Welke 4Vi uur branden k 2 8 en 6 uur brandende 3 cent per stuk Scnig Agent voor Gouda en Omttrekeo IZ K C ITS Papiermolen GOtjD t ind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Hes beboaft blervoor geen Olie geen Olaa e till Alleen een lucifer aansteken is nooaig CBebee looder geTMr voor braod ali ook londer reulü