Goudsche Courant, maandag 15 mei 1899

lagazijn J H ROODE ONTVANGEN de laatste louveauté s in lEEEEl en KINDEEKLEEDING m e louis BISSCHOP voor eiken leeftijd lÉF Prijzen zonder concurrentie Kamg aren Heeren Colbert en Jacquet Costuums fijnste bewerking f8 50 f 13 1 16 50 f20 erBruin Zwart en Blauw Cheviot Heeren Colbert Costuums echt van kleur f9 50 f 12 75 f 15 50 f 20 Heeren Colbert Costuums van de minste tot de fijnste soorten f5 50 f8 f 10 75 f 14 f 18 50 Jongfehecren Costuums voor 9 tot 16 jaar f 3 75 f 5 50 f 6 75 f 9 50 enz Enorme Sorleerinjf Kinder Cosluums nieuwste Modellen ïïb 2 tot é jaar f 1 15 f2 f3 25 f5 5è Prima Heeren en Jongeheeren Pantalons alfe modellen en kleuren f 1 25 f2 23 f 3 75 f 5 75 Uweren Demisaisons f 5 30 f 8 f 10 75 f l4 f 19 enz Sp©oia liteit rroox G oed er an jan a r l u s t VERHUIZINGEN BINNEN et BüTO DJ Tapijten Gordijnstoffen Tafelkl8e en Behahgselpapjerei Firma B DE JONG Kit f Bg r Gegarandeerd chique coupe Openkre Vrijwillige Verkoopiog te GODDÜ 16 Op 1899 a es v ooxxTLid cLagrs te lO Tj reaa zal in het Bovenlokaal van den Heer J J ¥ ondenl erg Café Harmonie larkt te GOUDA ten overstaan van den Deurwaarder B II A1 DE ftCitVC Jlr aliiier OM CONTANT GELD WORDEN VERKOCHT EENE PARTIJ SOLIDE EN NET AFGEyERKTË RIJ f 1 rjf jrj waawndev ENGKLSCHE met West woodVellingen en Uuiïlop Banden tn AMERIKAANSCHB alsmede mêMM wm mmBwmm mMwmïMm Te zien op MAANDAG 15 MEI 189 van 9 uren voormiddag tot 7 uren s avonds RI JWIELEN die op den verkoopdag niet verkocht zijn kunnen uit de hand gekocht worden n m 1 uren Deurwaarder B H VAIT DE WERVE Jr LA IMPORTA M CT SIGAAR OouDA Druk van A BRINKMAN Zn 1 f J TWEEDIi BLAD VERGADERING VHyENGEMEENTËRtil DINSDAG 9 MEI 1899 Vervolg De heer van de Velde U hebt zoo f ven M de V gedoold op het eventueel bplitsen van klassen zoodat de onderwjjzer aan de H B S te v l uren kragen zou maar daar staat tegenover dat van de 18 uur teekenonderwijb tnj het lager onderwtis lijj er maar 11 krögen zou De heer Noothoven van Goor Ik kanniet begrüpen dat de heer van de Veldemij als het wure in den mond legt alsof j ik geen voorkeur zon gpveii aan de middelbare akte Het middelbakr ouderwy s is bètavakonderwijs bet lager onderwijs niet s De heer van person Ik wenich in het midden te brengen dat ik volstrekt geen naam wan een pefsocft heb genoemd De heer van dé Velde De heer van Goor is hiervan üitge an dat de schoolopziener in de mpgning vetkeert dat fclle leerlingen naar de H B S zullen gaan er is in het adres allew sprake van vele leerlingen De Vo fzitter Mag ik even opmerken door u nn eigenijk een argument is j Bzigd tegen uwe rfcdeneering U zegt het voor meisjes zoo uiterst nuttig is Ikenonderwjis te ontvUhgen maar dat kai jlr iedereen worden gegeven en niet alleen i dMir delvleeraar der H B S f j De hf K NoothovenvanGoor Ikwenscffte te Jnerkep dat de opjjerking waarmede l heeil van de Velde daar eindigt da tot m bderwp too nnttig is ivoor iheisSs it or de aarfnemiiig vah het voorstel De hear van Balen J Ik wensch Jok nog Sfen hfefirjWoord ohi mj n stem temotiveeren a ml dwiezen verklafen dat iS beifbetreur djit d moISp van dèn heeri anc v rworpen lis nu zji wjj plotseling pr me hee willen beslissip sgekomen maar toch zal i gaan è t hot voorstel van B en W dat p volle sympathie niet leer Vtogerling Ik zou wel even vragen a hier geenteisverstandf Ik heb het niet bUschonwci da t wj nu zonden jstaan voor een oi twee onderwijzers ik heb het alleen beschouwd als een flnantieele zaak ep daarom kan ik ook geheel medegaan met hetvoorstel van B en W De Voorzitter De beer van de Velde heelt zooals ik in bedenking heb gegeven gewenscht door deze stemming tevens te doen uitmaken ol meer dan één onderwjzer in het teekenen zal worden benoemd B en W bedoelen dat daarvoor maar één onderwijzer noodig zal zjjn op een behoorlp traktement Dus wanneer de bepaling van het minimum niet wordt geschrapt en wanneer da onderwijzer bljft staan in plaats van de onderwijzeres dan blijven B en W biJ hun voorstel De heer Vingerling Dan ga ik mee met het voorstel van B en W wanneer ik moet beslissen tnsschen één onderwijzer of meer De heer van de Velde U hebt miJn bedoeling voorbijgestreefd M de V Ik wensch door dit voorstel volstrekt niet uitgemaakt te zien dat de raad th ns op dit punt beslist Ik geloof dat wij voor het minimum bedrag van f 600 geen goed teekenonderw jzer zullen krijgen wanneer hy met tevens bet vooruitzicht heeft ook werkzaam te kunnen ïijn aan nog andere inrichtingen De Voorzitter Dat kan ik zoo beslist mogelijk tegenspreken wj hebben al een aanbieding gehad van een leeraar in het teekenen te Rotterdam voor f 500 en die zich bereid verklaarde op den dag hier te komen wonen De heer van de Velde Dan kan ik de verzekering geven dat hg weder zoo spoedig mogelijk zal zien weg te komen De Voorzitter Het is juist onze bedoeling een goed onderwijzer zien te krijgen en te behouden en daarom stellen wj ook een behoorlp tractement voor En wanneer dat in tweën wordt verdeeld dan behouden wiJ hem niet De heer van de Velde Wel wanneer dat komt bij een ander tractement De Voorzitter De opvatting van B en W zal dus ziJn wanneer het voorstel van den heer van de Velde wordt aangenomen dat de raad wenscht te hebben twee onderwijzers wenscht de raad slechts één onderwijzer dan moet ook het minimum worden Tastgesteld De heer van de Velde Ik kan miJ niet begrijpen dat B en W aan een voorstel eene uitlegging kunnen geven die de voorsteller er zelf niet aan geven wil dan protesteer ik daartegen ten zeerste De Voorzitter Doet de heer van de Velde bet meervoud nn weer vervallen De heer van de Velde Bc heb die s er niet bil gezet ik wensch thans niet uitgemaakt te zien of een of meer onderwijzers zullen worden aangesteld De Voorzitter Hoe moeten dan B en W komen tot de wetenschap of de raad wenscht een voordracht van een of twee onderwijzers De heer van de Velde Dat is een zaak die later zal worden beslist De heer Noothoven van Goor Ik geloof dat wij aan het spreken zijn over het amendement van den hoer van de Velde en het komt mi voor dat hier besluiten moeten worden genomen die practisch uitvoerbaar zfln De beer Prince Nogmaals moet ik verklaren dat het mij spijt dat mijn voorstel om dit punt af te voeren is verworpen en nu staan wij hier voor de vraag moet het traktement op minstens f 600 worden gesteld De Voorzitter B en W stellen voor een onderwijzer Er komt toch een voorWanneer ons voorstel dan dienen wij toch ta Do heer Prince dracht De Voorzitter wordt verworpen weten wat de raad wil De heer vad de Velde Mag ik nog even repliceeren op het gesprokene door den heer van Goor Mijne bedoeling i s dat het teekenonderwijs wordt gesplitst dit wenschtde Commissie van Toezicht en de schoolopziener wiJ hebben deze zaak goed bekeken en dit hebben de raadsleden niet gedaan ik wensch bij dit voprstel niet uitgemaakt te zien of wj een of twee onderwijzers zullen aanstellen De Voorzitter Dat zou dan zjjn terugkomen op een besluit dat zooeven is genomen De heer Vingefling Wü moeten op dit punt tot klaarheid komen wanneer fcfheer vin de Velde eene kleine wijziging in zyn vaorsteli wilde brengen door het weglaten vjn die s dan blijft dat altijd nog facultatief Do Voorzitter Dan wensch ik u dezelfde lyraag te stjillen hoe komen dan B en W Ptot do wetenschap of ij moeten indienen jèfn voordracht of twee voordrjicbten I Ij De heer Vingerling Dat doet er hier i ets toe wij hebben nit te maken welksaliris z ïl worden uitbetaald dus blijven B W v ij wat ziJ willen beslissen J De boer van Galen Ik geloof dat het het beste was geweest wanneer B en W oVerleg hadden gepleegd met den schoolcommissie en den schoolopziener De Voorzitter WiJ volgen njet blindelings de adviezen die men ons inzendt van wie die ook komen Het voorstel wordt in stemming gebracht en verworpen met 10 tegen 6 stemmen Voor stemmen de hh Htraater Jaspers Prince van de Velde van Galen en Vingerling Tegen stemmen de hh Nederhorst de Raadt Bellaart Krook Hoogenboom van Itersüu Noothoven van Goor Donker Herman en Jager Het voorstel van B en W wordt ongewijzigd goedgekeurd Wordt vervolgd STADSNIEUvl GOUDA 13 Mei 1899 Onze vroegere stadgenoot do beer H C Scholten is geslaagd voor het examen als opzichter bij de genie standplaats Utrecht Donderdag 11 Mei 1899 vergaderde de afd Gouda en O van den B v N O bij den heer A Dam Na lezing der notulen was aan de orde het voorstel der afd Schoonhoven van den Bond welke met de afd Gouda een afgevaardigde wilde zenden naar het onderwjjscongres dat binnen korten tp gehouden zal worden Na met algemeene stemmen besloten te hebben mot de afd Schoonhoven te wiUeu samenwerken liet de vergadermg de zaak verder aan het Bestnur over Voor afgevaardigde naar het Congres werd met meerderheid van stemmen de voorzitter de heer de Nooyer benoemd B j de verkiezing voor een lid van het Hoofdbestuur kreeg de heer Ossehdorp 11 stemmen en de heer Holtzappel 4 Bij het referendum betreffende het stichten van een Herstellingsoord voor Onderwijzers werden uitgebracht a Zal het Herstellingsoord bestemd ziJn voor longlpers of voor zennwzwakken enrustbehoevenden Alleen longlijders 2 stemmen Alleen zenuwIpers en rustbehoevenden 8 Blanco 5 st b Machtigt gij het Hoofdbestuur al die maatregelen te treffen welke noodig zullenblijken voor het tot stand brengen van hetHerstellingsoord f Voor 16 stemmen tegen O blanco 0 Tot vice voorzitter van dé onderlinge Militaire vereeniging is benoemd do heer A W Brandt sergeant majoor Onder meer heelt de heer dr F H G van Iterson alhier zich welwillend bereid verklaard om ten dienste van de geschiedkundige tentoonstelling van heX Nederlandsch zeewezen welke in de maanden Juli en Augustus 1900 te s Gravenhage gehouden zal worden als correspondeerend Ud der commissie zijne medewerking te verleenen NnuwsKKEHK a d IJsel In eene vergadering der afdeeling Nieuwerkerk van het Algem Nederl Werkliedenverbond trad eergisteren voor een talrijk publiek als spreker op de heer D de Klerk met eene rede over Regeering en Volk Met hem kwam in debat mr P J Troelstra Van de Nieuwerkerksche werliedenvereeniging Onvermoeid Voornit alhier zijn de Koninklijke goedgekeurde statuten opgenomen in de Staats Ct no 110 Het doel van deze vereeniging is te trachten de werklieden welke nog eenzelvig daarhenen dwalen tot elkander te brengen ten einde elkander beter te leercn kennen de bijzondefe belangen van ieder vak en de algemeene belangen van lederen werkman te bespreken opdat ziJn toestand door hem zelven beter worde begrepen hem opmerkzaam te maken op de vele misbruiken welke een zeer nadeeligen invloed op zijnen stand uitoefenen door eendrachtig samenwerken langs alle gepaste en wettige wegen op geoorloofde wijze in den zoozeer verachterden stand der werklieden verbetering trachten te brengen in één woord elk wettig middel aan te grepen dattotnnt van den werkman bevorderlijk kan zjjn alsook eendracht en verbroedering aan te kweeken en te bevorderen Bebkkswoude De heer T Vink alhier is gisteren o a te s Gravenhage geslaagd voor het akte examen art 56a wet l o GouDERiK 12 Mei Door den gemeenteveldwachter Den Hengst ztjn aangehouden twee jnapen van 12 en 13 jaar welke Zondafmiddag ontvlucht waren uit een opvoedingsgesticht te Hoenderloo nabij Apeldoorn De geheele reis hadden zij te voet in twee dagen afgelegd Zeveshüizen 10 Mei Gisteren trad in het lokaal van den heer H van der Ben als spreker op de heer Helsdingen uit Rotterdam Hij ontvouwde het doel van de sociaaldemocratische arbeiderspartij en noemde het een bakerpraatje van de tegenpartij die beweerde dat ziJ het gelijk verdeden van de eigondommcn voorstonden Z i was dat gekkenwerk Breed besprak hij het fabriekswezen en welke veranderingen de machines in de maatschappij hebben teweeggebracht Vooral hekelde hij de trasten van de suikerfabrikanten petroleumhandelaars enz Ook waarschuwde hij tegen het nemen van maatregelen van geweld en beval aan bij verkiezingen alleen hunne stem nit te brengen aan partjgenooton Zijn betoog kenmerkte zich door gematigdheid en goeden toon OuDEWATEH 11 Mei Heden morgen waren in de Roomsch Katholieke kerk alhier na de Hoogmis en de Vesper voor iedereen te zien een paar prachtige geschenken die door wijlen mej A Putman aan de kerk geschonken waren nl een Monstrans en een Ciborie Het eerste vertegenwoordigt eene waarde van f 6000 behalve de juweelen van genoemde dame die daaraan bevestigd zijn terwijl do waarde van het tweede meer dan f 1000 bedraagt Het bestuur der afdeeling Oudewater en Omstreken van de HoUandsche Maatschappij van Landbouw heeft met het oog op de tentoonstelling en verloting welke te Woerden zullen gehouden worden de datums der alhier te houden tentoonstelUng en verloting respectievelijk veranderd op 12 en 22 September a s Gemengde Berichten Naar men vernoemt heeft de arrestatie te Rotterdam van de beide Italianen waarvan de N R C gister melding maakte niet zooals werd bericht plaats gehad naar aanleiding van een telegrafisch bericht uit s Gravenhage waarbij deze vreemdelingen gesignaleerd werden als zonden zij behooren tot de anarchisten Hunne uitlevering is wegens bedrog door de Pruisische regeering aangevraagd Van rijkswege is men in den Haarlemmermeerpolder druk bezig met het aanbrengen der meerdere draden voor de intercommunale telefoonverbindingen Woensdag zal het oorspronkelijke aantal zijnde tien weder zijn bevestigd Onder begunstiging van goed weder werd Donderddagmidag Hemelvaartsdag op het landgoed Middachten bj de Steeg door de afdeeling Arnhem der Nationale Christen Geheelonthoudersvereenigiug een welgeslaagde openluchtmeeting gehouden waarop verscheidene sprekers het woord voerden en het lanfarecorps EUecom de Steeg zich nn en dan liet hooren Gisterochtend te ruim 9 uur werden aan een overweg nabij station Oudenbosch eene vrouw en drie kinderen door trein 81 aan gereden De vrouw en twee kinderen Mevéil op de plaats dood en het derde kin werd ernstig verwond Het Kurhans te Scheveningen wordt 1 Juni aanst heropend s Avonds van dien dag doet het Philharmonisch Orkest zj n rentree dat vervolgens dagelijks twee concertettblijft geven met afwisseling van die der Kapel der Schutterij op t Terras In den loop van t seizoen staat een driedaagsch muziekfeest op t program van de vele vermakelijkheden Joska HorvAsh komt weer met zjue Tziganen in de Kurhaus bar die eveneens 1 Juni wordt heropend Hotel en restaurant komen ook met dien dag in werking Claris naar de gevangenis Tot het ondergaan van de hem door de rechtbank te Rotterdam opgelegde gevangenisstraf is naar de gevangenis aan den Noordsingel aldaar overgebracht de beruchte W A Claris bekend door zijn diefstal aan den Westersingel door zijn zichzelf als moordenaar aangeven en door zjjn poging tot brandstichting in het Huis van Bewaring aldaar Daar men vooral naar aanleiding van deze laatste daad aan zijn verstand twijfelde werd hj toen in het rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik opgesloten Ook daar haalde hij de brutaalste stukjes uit en ontrolde hj zelfs ter gelegenheid van een ministerieel bezoek den directeur zijn koker met sigaren Driemaal wist hiJ uit het gesticht te ontvluchten den laatsten keer bleef hiJ zelfs verscheidene dagen weg ondanks alle nasporingen der politie en toeu men hem arresteerde was hij aan t inbreken in een villa nabj s Gravenhage Daar men reden had zijn krankzinnigheid in twijfel te trekken en meer nog om een weer ontvluchten te voorkomen is hij zooals gezegd naar de strafgevangenis aldaar overgebracht Zwaar geboeid met touwen en kettingen kwam de jeugdige misdadiger gistermiddag om 2 uur te dezer stedo aan en hij is thans voor 3i jaar goed geborgen Tot gister is het nog niet gelukt den uit den Haag vermisten knaap Van Wezel terug to vinden De groote aak driemaster genaamd Basalt II van de Rotterdamsche BasaltMaatschappij geladen met 650 last basalt werd door de Willemsvaart gesleept door de sleepboot Carolina kapitein T Teterman vau Dordrecht Het schip moest naar Genemuiden Het schip voer tegen het vaste gedeelte landhoofd der Spoolderbergbrug dat met een gedeelte van het steenen landhoofd afbrak en in de Willemsvaart terechtkwam Men schat de schade op 2 4 3000 galden De schipper mag niet vertrekken toordat hiJ cautie heelt gesteld Verscheidene klassianen die bij het Algemeen Depot van Discipline te Vlissingen daden van insubordinatie hebben gepleegd ziJn door den Krijgsraad te s Gravenhage ieder tot één jaar gevangonisstral veroordeeld sommigen met vervallen verklaring van den militairen stand Gewoonlijk is de insubordinatie gericht tegen onderofficieren thans echter had een der veroordeelden zelfs den kaptein commandant van het Depot aangerand en hem eenigc vuistslagen in den rug toegebracht Verder was aan een onderofficier een blauw oog geslagen een ander had do waterkruik en een derde het deksel van de waterton tegen het hoofd gekregen Al die veroordeelden haddon opgegeven gehandeld te hebben uit balooriglieid Zekere A A D milicien plaatsvervanger bü het 3e regiment huzaren was met giSÏ verlof naar Sluis vertrokken en had aldaar bij een kastelein des nachts alles kort en klein geslagen en de juffrouw daarenboven mishandeld Voor die feiten werd hj door den Krijgsraad tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld De Londensche correspondent der N R Ct schrpt van Donderdagavond Kapitein Marsham aan wien de leiding toevertrouwd was van het gerechtelijk onderzoek van den Board of Trade in zake de oorzaken der verschrikkelijke ramp met de Stella heeft vanmiddag uitspraak gedaan HiJ heeft niets dan lof zoo voor de houding van de bemanning der Stella als voor die harer passagiers bij deze tragische gelegenheid Zonder hun voorbeeldig gedrag meent het hof zou het onheil veel grooter ziJn geweest Het verklaart in zijn arrest dat de kompassen op de Stella in orde waren zoo ook de reddingsbooten en middelen Dat men de Berthon sloepen niet heeft kunnen uitzetten wpt het hof aan de omstandigheid dat de Stella in zoo buitengemeen korten tp door midden gebroken en gezonken is Over het geheel kan men zeggen dat de uitspraak van dit hof van emiuête de ergste beschuldigingen tegen den kapitein der Stella wegens zju gebrek aan zeemansknnst enz