Goudsche Courant, maandag 15 mei 1899

Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA EOFlATTEl ARGEITSATEH EN LIJSTEN ook volgens op ti geven Profiel Spoedige aflevering Nette nitwoerlng CoiieiirreereiKle prijzen v ici i3 TJiz E isr tOoedkoopste en soliedat adres voor Verboer van Inboedel zoowel binneo als buiten de stad met gesloten widens S A GRAVESTBIJN Oude Gouwe AJUh wordt tegen Transport chade verzekerd Dinsdag 16 Mei 1890 38ste Jaargang No 7888 COIMNT ISieuwS en Advertentiehl d voor Gouda en Omstreken Telefoon No 89 ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer Hl Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No 88 De üitfi ave dezej 5oui ant geschiedt dagelijks met uitzondwing vaiv Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEINTEIS Ï3 ÓJ o Paiii Expellcr Berüg jaar wordt dit middel met verrassend eucoes als pijDBtilIeDdo inwrijviDg aangewend tegen Rheumatiet Jich t Verkoudh eid pyn in den Dit be wegvaagt en de grieven van passagiers der Stella wegens hnnne bejegening op de Vera een andere uiailboot van den Zuidwestelijken spoorweg ni dat zg waren opgevischt ongegrond verklaart Toch vindt men overigens blaam genoeg in het arrest des heeren Marsham Zjjn hol heelt o a bevonden dat het dieplood niet is gebezigd hetgeen behoord had en dat de Stella dus ook om die reden niet gezegd kan worden met de voreischte zeemanskanst te zijn bestnnrd Het hol verklaart voorts dat de Stella een gevaarlijke vaart had toen zij op de CaBijnets stiet met het oog op den zwaren nevel die er hing Kn het geelt niet onduidelijk te verstaan dat kapitein Reek die buiten ziJn koers was geraakt zoo snel doorstoomde om de mailboot van den Great Western Spoorweg van Weymouth te Guernsey vóór te zijn althans niet achter te blijven Het hol wijst op de gevaren van dergelijke wedvaarten tusschen concurreerende mailbooten en geelt in overweging om de uren van aankomst te Guernsey verschillend te maken Bovendien beveelt het aan de Casquets in telegrafische gemeenschap te brengen met Aldemey en Guernsey In het regime der zoo berucht geworden Siberische gevangenissen schijnt sedert de troonsbestyging van czaar Nicolaas een belangrpe verzachting te zijn gekomen Door verschillende maatregelen is het lot der gevangenen verzacht en de sens zoo gevreesde knoet is voor goed algeSchalt Uit neemt natuurlek niet weg dat het leven in die gevangenissen nog immer een zware stral blp en dat by de minste wederspannigheid sluiting in de ijzers volgt Men beweert dat de czaar ook vooral daarom zich zoo voor den Transsiberischen spoorweg interesseert omdat het hem dan gemakkelper zal vallen te controleeren ol in Siberië naar de eischen van gerechtigheid en menschelijkhoid met de bannelingen gehandeld wordt Een verschrikkelpe vondst De stoomboot City ol Para die dezer dagen te San Francisco is binnengeloopen bracht dejobst ding aan dat nabij Oorinto in CentraalAmerika een open boot met een alschuwelyke lading op de kust was geworpen Het vaartuig borg namelijk negen menschelpe geraamten waarvan de ledematen door vreeselijke ziekten schenen verteerd te zijn waaruit men de gevolgtrekking maakte dat de opvarenden door honger on gebrek een verschrikkelijken dood hadden gevonden Uit de aan boord gevonden papieren bleek dat de mannen ambtenaren en zeelieden uit El Triumlo waren Zij waren in December van het vorig jaar in hun roeiboot naar de mailboot die in diep water op aanmerkelijken alstand van de kust het anker uitgeworpen had gevaren biJ welkd feelegenheid zij werden verrast door een plotsel g opstekenden storm die hen naar open zee had gedreven Men gelooide dat de boot onmiddollp was gezonken tot men thans de veel ernstiger waarheid heelt vernomen ATJIEH De correspondent der N E C te Batavia seint onder dagtoekening van 1 2 Mei Kapitein Swart werd gewond bij het patronilleeren in de nabijheid van Kambing Atjes Laatste Berichten De beraadslagingen in de Fransche Kamer waren zeer verward en liepen opnieuw indirect over de oorzaken van de ontslagaanvrage van de Freycinet Lazies zeide dat de aanvraag om ontslag het gevolg was van geschillen tusschen de Freycinet en den ministor van buitenlandsche zaken Delcassé Heftige incidenten hadden plaats Tengevolge van een interpellatie werd een eenvoudige motie van Dupuy om over te gaan tot de orde van den dag verworpen met 417 tegen 115 stemmen Daarna werd een motie waarin het vertrouwen in de regeering wordt uitgesproken aangenomen met 389 tegen 64 stemmen In de Kamer interpellcerde de heer Viviani over het pnbliceereu in het Petit Journal van de correspondentie tusschen de heeren de Freycinet en Delcassé De heer Krantz minister van oorlog antwoordde dat commandant Cuignet hem had verklaard dat hij de documenten Aad medegedeeld aan een vriend die ze had ter hand gesteld aan den heer Tudet Oommandant Cuignet is op non activiteit gesteld De heer Delcassé minister van buitenlandsche taken zei dat hiJ de brieven in hun geheel zou voorlezen daar het Petit Journal er slechts verminkte Iragmenten van had gepubliceerd DE00RL0GTEaORBL0ED4RM0m Vele personen zijn Ipende aan bloed armoede zonder te weten welke ziekte hen ondermijnt ZJ hebben hooldpijn verteren slecht hnnne spijzen voortdurende ongemakken en alle verschflnselen der bloedarmoede Hnnne gelaatskleur is zwak de lippen en het tandvleesch zijn ontkleurd en vervolgens hartkloppingen benauwdheden duizeligheden gevolgd door bedwelmingen suizingen in de ooren enz Dit alles is het gevolg van eene verarming van het bloed Mej S Silvius Opperhuisterweg te Sneek schrijft IS t volgende Reeds lang bestond bij mj het plan ü de gezegende uitkomst mede te deelen door de Pin Pillen van Dr Williams bekomen maar ik wenschte eerst eens aan te zien ol de genezing van blijvenden aard was Eeedslanger dan een hall jaar had ik alle geneesmiddelen beproeld maar niets scheen te helpen ik was zoo zwak en uitgeput dat ik op mijne beenen haast niet kon staan wat ik had wist ik niet alles was miJ te veel ik was lusteloos en zulks kwam voort uit bloedarmoede eu zenuwen Na het gebruik van 3 doozen was ik geheel opgeknapt en raad ze een ieder aan die Ipende is aan bloedarmoede ol algeheole lichaamszwakte U kunt mijne genezing bekend maken Prijs I 1 75 de doos 1 9 per fi doozen Verkrijgbaar bij J H I Sxabiué Steiger 27 Rotterdam eenig depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Zeer werkdadig voor bloedarmoede rhenmatiek zenuwpijn neurasthenie heupjicht verlamming ataxie locomotrice zenuwziekte klierziekte enz enz Zij hergeven schoone kleuren en handelen in alle gevallen van verzwakking bij de vrouw en hebben op den man eene werkdadige werking tegen alle ziekten veroorzaakt door overdreven arbeid en buitensporigheden BurgerlUke Stand GEBOREN 7 Mei Johannes Theodoras ouders J T Imholz en C van Berkesteijn 8 Nicolaas ouders H van der Pool enM Groen 9 Frfncisca Cornelia oudersH F Vonk en N Leeflang 10 Jacqueline Anne Franijoise ouders M M Eijssell enA W Noothoven van Goor 11 Dirk ouders J Baas en T Smit OVERLEDEN 9 Mei N A Vorbij 17 m J M Hendrikse 4 m A van denBerg 1 j 11 m f 11 J J Verkaik 30 j 12 H J tóems 13 m H C A Lamers 3 m GEHUWD 10 Mei M Mandos en A O Straver P van Hesse en S C Poutsma J Bennis en J Broekhuisen J vande Meent en W Mook J de Jong enF C Portuijn L D Martens en P IJ Broekhuizen F van Vliet en A vander Sleet ONDERTROUWD 12 Mei P G van Willigen en L Blok P Holthuysen en A G Muis ADVERTENTIEN VLOEIBAAR Groud en Zilverbron om te VERGULDEN en te VEEZILVEREN is verkrijgbaar in Flacons van 20 en 35 Cent bü J VAN OIJE Kleiweg No 2 GOUDA 50 Cent per Oeel ZOLA NANA 2 din ZOLA GERMINAL 2 din 35 Cent per Deel BOM ASS van GEORGE OHNET voorhanden in den Boekhandel van Albs Joii§end Ooslbaven B U lionda Korte Oroenentaal I 199 200 IJZERWARtN KÖPtRWAREN Gereedschappen HDISHODD ARTIKELEN FORNVIZEK PETROLEUM KOOKTOESTELLEN UreukhauAen e M HuiBmid i ST iaI dientdaii t = l ook ieders Tertrouweu Men letto op het fabrieksmerlt Anken Ad 1 25 75o en50c defl ia da meeste apotheken Te Amsterdam by üloth Cléban van Tuyll en Sdiiders Jf 3ib gtil tft CD SDtmi Qm J E TANEEFAMDT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVbREN en MAKEN van Heeren eu Hinderlileedlng tegen de meest concurreerende prijzen Wtr Zie de Eialag e Delflsche Slaolie PRIMA KWAUTEIT Riiiicl en Kalfsvleesch Tegen sterk concurreerende prijzen HlHiiJesKoolivleescli GEROOKTE RDNDERWORST BII J P van Leeuwen Hkeizer§traat Goede en goedkoope VleesehhouweriJ ONTVAüGEIW alle soorten SCHOENWEEK voor het seisoen 1899 Geett beter adres als het Noordbraktikh Scboen en Liarzenniagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Alle reparatiën en aangeiheten werk Aanbevelend C SMITS Direkt gevraagd 2 BEKWAME METSELAARS P P m ïiilG D 53 bt H J NEDEllHOEST KOPEHSLA OEH ZIN KWERKER AAieii VAN GAS ü WATERLEIDING Specialiteit ia ALBOID Vernikkeld Brittania Metaalwaren Prachtige collectie GLASWERK MKTMKyLGEMONTEERB Lampen Ganglantaarns KOOKSTEllEN VOOR GAS EN PETROIEOM Prima qualiteit Geëmailleerde Keukenbenoodiijliedeg ENZ ENZ EERSTE NEDERLANDSCBE RIJWIELFABRIEE Directeur H BÜEGER9 DEVENTER Prijzen van af 1 Maart 1839 Model At 87 50 Model A 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 1 5 LUXE RIJWIELEN 160 GEWONE TQEE ACATÉNES 155 LUXE ACATONES 180 P S DAMEB KETTINGEIJWIELEN op alle prijzen 1 hooger Vraagt dnie FrUs Courant Vertegenwoordifjer J C DERUm GoDda Gouda Druk van A BRINKMAN Zk Biilteiilandscli Overzicht De offlcieele Gaceta de Madrid maakt een belangrijk beslnit van den minister van flnancièn openbaar luidende dat van den dag af der afkondiging van het besluit geen inschrijvingen meer in de daarvoor bestemde registers bij de dolegatiën van de flnancicele administratie te Londen Parijs en Berlijn zullen plaats hebben opdat men kunne nota nemen van het aantal titels der buitenlandsche schuld dat zich in handen van buitenlanders bevindt De voornoemde delegation zullen aan de algemeene difectie dor schuld een speciaal rapport uitbrengen bevattende de serieèn nummers en bedragen der ingeschreven titels Een koninklijk besluit verklaart alle vreemdelingen in Spanje gevestigd onderworpen aan dezelfde surtaxe op de gewone belastingen als de Spanjaarden ♦ De oplossing der ministerieele crisis in Italië is naar van verschillende zpen wordt betoogd zoo gelukkig mogelijk Generaal Pelloux heeft met tact een concentratie kabinet gevormd dat verzekerd kan zijn van den steun van verschillende partijen in de Kamer De groep Sonnino is hoewel Sidney Sonnino zeli geen deel uitmaakt van het Kabinet gewonnen door de opn jming van eenige politieke vrienden van dezen bekwamen partijleider De groep Di Eudini is gewonnen door het aanbieden van de portefeuille van buitenlandsche zaken aan markies ViscontiVenosta en deze heeft verklaard dat hij nooit in beginsel tegen een Italiaansche onderneming in Oost Azië is Op deze wij c is generaal Pelloux in staat een kabinet te vormei dat kracht genoeg bezit om den strp met de uiterste linkerzijde de groep Giolitti en de aanhangers van Zanardelli te aanvaarden Een oogenblik zegt de Ind Beige scheen het nog dat de wijziging van het ka binetPellonx zou afstuitten op de weigering van markies Visconti Venosta om deel uit te maken van een kabinet waarin ziJn vriend Sonnino geen zitting had Maar daar Sonnino bjj het herhaalde onderhoud met generaal Pelloux weigerde in het kabinet te treden keeft markies Visconti ten slotte toegestemd De Voss Ztg verneemt dat Sonnino lich vrij wil houden om na den val van het kabinetPelloux als kabiuetsformeerder op te treden De Oostenrijksche onderhandelaars zijn onverrichterzake uit Boedapest teruggekeerd FEVILLETOX Gedenkschriften van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDELINQ Naar het Fransch DOOR W NUTTERS 191 Het bleek dat Raphael dat wel kón ondersteund door zijn zonderlinge redders Temidden van den nevel die zijn brein verduisterde had hij misschien wel niet de juiste beteekenis der woorden die in zijn nabijheid gesproken waren geworden begrepen maar toch den zin er van gevoeld men ging hem eten brengen Hij gevoelde dat hulp nabij was dat er voedbel naderde dat zijn honger gpstild zou worden dat het knagen daarbinnen 7ou ophouden Deze gedachte alleen gat hem reeds kracht om tenminste bij zijn zinnen te blijven Gesteund door Tourniquet en zijn metgezel schreed hij langzaam voort door hen geleid en bestuurd Op den drempel der kroeg riep degene die in den loop van dit avontuur van zooveel raenschelijk gevoel had blijk gegeven lis er een Icabine e beschikbaar Ja heeren riep de waard lAllons help dan even een handje En maak dan dat we binnen vijf minuten twee flesschen brandewijn en wat sterke bouillon hebben Xn orde heeren daar het trapje maar op dan en men moet de hevige taal der Hongaarsche kranten tegen graaf Thun lezen om te zien dat het zeer gewichtige aken zjn waarover men het niet eens is kunnen worden Zoo is bij voorbeeld de Posti Naplo Fester lonrnaal die met de regoering in betrekking staat bijzonder boos en zegt dat het onzin is om te sproken van verdaagde onderhandelingen Ze zijn afgebroken en dat is goed ook want wil graaf Thnn in Hongarije wat bereiken dan moet hjj beginnen met in Oostenrijk de orde te herstellen Hij moet de taaiverordeningen intrekken die aan al die ellende schuld zyn maar niet de schuld gooien op het Vergelijk en de Hongaren als hij zijn val nabij ziet Daarom zegt de Naplo zullen wij als graaf ïhun in het vervolg in Boedapest komt dit onze lezers niet moedeelen als een politieke zaak maar alleen als de komst van een deftig reiziger Die laatste hatelijkheid bewijst duidelijk hoe boos de Hongaarsche regeering over den tegenstand der iostenrijksche ministers is Deze zeggen eenvoudig dat Hongarije niet het recht heeft om de tusschen Banffy en Thun in Ischl gemaakte afspraken eenzijdig te veranderen en dat waar Szel dat door zijn nieuwe formule gedaan heeft voor Oostenrijk de plicht bestaat om de noodwendige gevolgen er van ernstig te overwegen En daartoe behoort de kwestie van de Bhnk Verspreide Berichten IIIKYFCJS De Figaro behandelt nn de getuigenissen van Grenier Jules Eoche en Esterbazy Daaruit volgt dat er langen tijd vertrouwelijke betrekkingen hebben bestaan tusschen Henry en Esterhazy Men kan zich afvragen waarom Henry dan het schrift van Esterhazy herkennende het borderel niet heeft vernietigd maar uit de verklaringen van Lanth en Gribelm blijkt dat Lanth en Mattoi het borderel samen met Henry hebben onderzocht bijgevolg kon Henry het niet meer laten verdwijnen het was een historisch stuk geworden ook aan anderen bekend Maar Henry die overal raad op wist verving den eigenlijken datum Augustus door den datum April of Mei waartegen Dreyfus zich tevergeefs verzette maar die een alibi voor Esterbazy opleverde Esterbazy heeft dan ook voor den krijgsraad van 98 ter zake van de manoeuvres de dekkingstroepen en de nota over Madagaskar geantwoord ijat het hem feitelijk onmogelijk zou geweest zijn liie in April 1894 te kennen Esterbazy yerschuilt zich voortdurend achter dien valsche datum zijn de heeren er Twee Öesschen brandewijn en bouillon Ja De drie personfen traden een vierkant vertrekje binnen bijna ongemeubeld vuil met een zeer onaangename atmosfeer Raphael vsel neer op een stoel eer dan dat hij zich er op neerzette De inspannmg scheen hem opnieuw in staat van bewusteloosheid te brengen Zijn hoofd schudde heen en weer alsof de spieren alle kracht verloren Tourniquet begon met een ledig bierglas geweldig op de tafel te slaan Komt er haast wat schreeuwde hij We hebben geen tijd tot morgenochtend Kort daarop trad de waard binnen met twee flesschen brandewijn Een dienstmeisje volgde met een groote kom met een dampend geelachtig vocht Beiden zetten hun vracht op de tafel Wat IS dat f vroeg de vriend van père Tourniquet op de koih wijzende Bouillon heeren Is dat bouillon Wat zou het anders zijn Heerlijke krachtige bouillon sterk en krachtig lis ze niet wat blind Blind heeren P Ja ik zie geen oogen De heeren willen zich wat vroolijk maken Ze zien heel wel dat de bouillon goed is iToch zullen we ze wat sterker dienen te makeOi om er iets van te kunnen verwachten Kijk dat doen wij zoo I Deze verschuiving van het tijdstip waarop het borderel afgezonden zon zijn heeft geheel aan de verwaclitingen van Henry beantwoord Dreyfus werd veroordeeld en Esterbazy kwam vrij Maar in het Zola proces meende men zonder gevaar tot den waren datum te kunnen terugkeercn Cornély zegt in de Figaro dat Henry behalve de valsche stukken op zijn geweten heeft het achterhouden van politie rapporten die gunstig waren voor Dreyfus en van de echte lezing van Panizzardi s telegram Cornély maakt dan een vergelijking tusschen Henry en Picquart voor rechtschapen lieden zegt hij is het e n hartverheffend schouwspel zooals Picquart zich gedraagt die rechtvaardige die lijdt en boet voor de misdaden en laagheden van anderen Kolonel Picquart zal tot do Kamer van inbeschuldigingstelling voor welke hij door de Strafkamer van het Hof van Cassatie is verwezen een verzoek om voorloopige invrijheidsstelling richten Volgens de Echo de Paris heeft mr Leblois zijn verzet tegen het vonnis van de Strafkamer tot regeling van rechtsgebied laten Taren De Kamer van inbeschuldigingstelling zou zich in dit geval nog deze week met de zaak Picquart kunnen bezighouden Frankrijk In de zaak van den senator Fabre contra de Libre Parole heeft het Hof van Assises gisteren uitspraak gedaan De redacteur van het blad Papilland werd vrijgesproken waarna het publiek juichte onder het geschreeuw van Leve Papilland Leve de Libre Parole Delcassé had toen er in de Kamerzitting van Vrijdag een oogenblik gevaar dreigde dat hij door hot geschreeuw en geroep van sommige afgevaardigden verhinderd zou worden zjjn rede te vervolgen een van de ergste schreeuwers Lazies geantwoord Beleedigingen schop ik van mjj af Ze verdienen dat ter nauwernood Dientengevolge heeft Lazies nog zjjn getuigen durven zonden Millevoye en Firmin Faure aan den minister van buitenlandsche zaken Deze is zoo verstandig geweest de heeren weg te sturen met de boodschap dat hij niets meer te zeggen had Heden mag Georges Duruy zijn lessen aan de Ecole polytechnique hervatten Te Parijs in Texas is een groote tribune met vier duizend toeschouwers tijdens het afsteken van een vuurwerk ingestort Er is een groot aantal gekwetsten van doeden gewaagt dit bericht niet Dit zeggende goot hij een zekere hoeveelheid brandewijn m dit dampende vocht Pe waard haalde de schouder op Het dienstmeisje lachte luidkeels Zonder zich om het eene of het andere te bej kommeren bracht hij vervolgens de kom aan Raphaels lippen die den af chuwlijken inhoud gretig inzwolg Blijkbaar proefde hij niet wat hij tot zich nam Hij zwolg in Hij voelde iets m zijn maag De knaging daar eindigde Toen de kom geheel ledig was kwam de jonkman tot zichzelven en keek rond waarop Tourniquet hem een glas brandewijn aan de lipjjen bracht F n weer zwolg de jongeling in wat hem gege ven werd Nieuw leven scheen doOr zijn aderen te stroomen Het was hem of hij leven inzoog Er kwam kleur op zijn wangen glans m zijn oogen beweging in zijn lichaam kracht in zijn spieren helderheid in zijn hersens Het inwendige vuur was gebluscht De gevoelige menschlievende man beschouwde met zekeren trots dat tot het léven terugkeeren van den bewiistelooze wat zijn werk was en wat zijn gevoel zeer scheen te streelen Raphael sloeg thans de oogen op zijn nieuwe vrienden Er zweefde reeds een formule van dankbetuiging op zijn lippen zijn blik viel op Carillon De phrase bestiert hem op de lippen Hij slaakte een kreet van verrassing Hij hief zich halverwege van zijn zitplaats op en zeide als op een toon van schrik Mijnheer Jean Paul geloof ik f Dat zou ik denken vriendje I Jean Paul hoor preciM JeanPaul I i Amerika Bij Newcastle in Pennsylvanië is een goederentrein van een hooge hulpbrug zeventig voet omlaag gevallen Vier beambten werden daarbij gedood en verschillende gewond Van de gewonden zijn er vijf zoo ernstig gekwetst dat hun toestand hopeloos is Donderdag heeft te New York een hevige gasontploffing plaats gehad terwijl men met eenige herstellingen aan den gasmeter bezig was Vijf huizen werden beschadigd en dertien personen gewond sommigen zelfs ernstig Te New York hoeft een 72 jarige man zijn 65jarigen bloedverwant doodgeschoten Aanleiding tot deze treurige daad gat oen onde vete over familie aangelegenheden welke reeds meer dan veertig jaar bestond De oude had den ander verzocht op een afgesproken plaats te komen waar hjj gelegenheid had zijn wraak te koelen HiJ stelde de politie een met een schrijfmachine geschreven verklaring ter hand waarom hjj de misdaad had gepleegd en liet zelf oen agent van politie halen om hem in hechtenis te nemen Enüeiand Tengevolge van het ontstaan van brand in een chemische fabriek te St Helens in het graafschap Lancashire is oen gedeelte dhr chemicaliën ontploft en het geheele gebouw in de lucht gesprongen De fabriek werd volkomen vernield terwijl bijna geen huifl in hot stadje onbeschadigd is gebleven Vier werklieden werden gedood hun vreeselijk verminkte lyken werden kort na de ramp onder het puin vandaan gehaald Er zijn 20 gewonden De schok van de ontploffing werd tot op viJf mijlen in den omtrek gevoeld Do schade bedraagt 250 00Ü gulden BINNENLAND Naar aanleiding van de vredesconferentie zullen van wege de sociaaldemocratische arbeiderspartij internationale meetings belegd worden IJe eerste dier meetings zal gehouden worden te Amsterdam op Maandag 22 Mei de tweede te Eotterdam op Dinsdag 23 Mei Als sprekers zullen optreden Eduard Anseele van Gent Tom Mann van Londen August Bebel van Berlijn Jean Jaurès van Parijs en mr P J Troelstra van den Haag iHoe u hebt mij U u staak die gekke deftiglieid asjeblieft Tutoyeer mij maar gerust Ik denk doorgaans dat de menschen me beetnemen maar als ze zoo beleefd zijn dan ben ik er zelcer van Dus vriend jij en jou hoor Raphael wendde het hoofd af Hij had dezen vorm van aanspraak in de conversatie geheel afgeleerd en kon er niet eensklaps weer toe overgaan Carillon scheen iets fan zijn gedachten af te leiden want hij zeide Wat kunnen een paar weken van weelde een mensch toch veranderen Kom kom is het mooi zoo de deftige uit te hangen tegen zijn oude vrienden Op mijn woord dat valt me in jou niet mee Als weelde je zoo gauw verandert en trotsch en deftig maakt dan is weelde voor jou zeer gevaarlijk ik zeg dat niet om te grieven of met het doel om je weelde te onthouden of je af te raden die te zoeken maar ik wil maar neggen dat men zich in alle omstandigheden gelijk moet blijven En vooral nu moogt ge met meer mijnheer spelen want het wil me zoo voorkomen afgaande op enkele kenteekenen vooral in uw uitrusting dat ge tamelijk weer zijt neergevallen uit de hoogere sfeeren zoodat ik niet behoef te vreezen je aristocratischen trots te krenken als ik jij en jou zeg Onder dezen stortvloed van woorden boog burggraaf Raphael het hoofd Wil ie nu met alle geweld dezen jonkman van de wijs brengen vroeg Tourniquet W9rdi vtrvcigd t