Goudsche Courant, dinsdag 16 mei 1899

Zomerdtenst 1899 AaDgevangeo I Mei TUd van Greenwich Uirecte Spoorwegverbindingen met GOUDA onUDi ROTTXEDlHTlee ena 11 31 19 13 18 58 1 86 S ll 8 85 8 48 4 1 i S6 5 88 18 7 14 5 18 5 40 6 80 7 88 a Alleen dee Dinadaga i Alleen la en 8o klaaaa Extra bubetalen Op deae treinen aün Zondag Maandag en Dinadag ndaagiehe ratoarbiljetten voor de 8e kl Terkrijgbaar tegen enkelen naclitprÜB ifl Hollandaelie Spoor BOTTEROAU OOUDA aioe veraa 7 15 7 87 18 1 11 54 11 08 18 34 1 12 6 46 5 65 1S 4 8 18 8 S0 9 68 10 88 10 49 8 0 8 14 9 00 d Alleen le en Se klaaae extra betalen Paoultatief op den loop kan niet gerekend worden Hollandaehe apoor uu IJ ü A L U N H A A O riaa 1 8 14 8 46 4 18 4 65 5 S6 6 07 618 5 88 4 45 5 87 5 66 8 48 6 16 7 17 7 89 7 69 8 80 8 88 9 18 10 16 10 88 10 40 8 11 10 18 8 88 a 10 87 l 8 E 10 8 16 48 7 45 8 06 8 41 8 48 8 l O 10 44 10 68 1107 9 88 9 67 10 1011 16 11 18 11 80 11 41 11 61 9 58 10 86 10 46 11 46 19 8 48 4 16 11 87 11 86 1S 69 4 45 5 80 aHaKO 5 48 8 05 7 06 7 S0 Voorburg 5 48 Zoeterm iSefnaaart 6 08 ZerODbuiE Moerc 6 18 Oouda 6 84 7 31 7 47 Harmoukatrein alleen le en 8a klaaae extra betalen t Beiiigora Teor de l n Breukelen Anuterdam nugea Tie Utreont reiien 11 67 18 08 18 87 e ü U II A A M I h K D A M iSooda 1 8 17 S8 10 57 19 08 4 O i 7 S8 10 60 11 W Am I W 8 91 9 06 10 16 18 48 18 67 4 57 0 878 16 10 08 1 87 ll M AmatO 8 19 9 90 10 80 108 1 10 618 8 8010 18 U 6S 18 0 8 88 88 J 40 10 51 1 n ï i 15 10 88 n 38 18 08 1 87 8 08 8 20 8 59 4 48 6 88 8 41 S3 7 58 9 19 10 00 10 84 38 11 65 18 97 4 88 7 8J 9 4 10 4 48 H8 8ll 7 87 9 49 9 11 18 IS tl 18 1 S O 8 40 8 66 é 4l 5 M 6 1 7 18 7 81 8 80 10 08 10 86 11 10 t n t 18 7 05 8 10 9 06 11 16 9 8 8 46 4 45 8 80 7 45 9 4 Ama W 7 80 8 88 9 8 11 80 8 08 4 00 6 00 8 ti 8 00 10 0 aouHa 8 09 9 19 10 09 18 1 8 68 4 47 49 7 49 8 49 11 O Door het hootdbestusr zj n aan de agenda voor de aanstaande algemeene vergadering der Maatsch tot Nut van t Alg nog eenige voorstellen van nrgenten aard toegevoegd in de eerste plaats de volgende motie le omtrent den leerplicht De algemeene vergadering overwegende dat in t bgzonder met het oog op het betrekkelflk schoolverzuim aanvaarding door den wetgever vanhetinbgna alle andere beschaalde landen gehuldigde beginsel van leerplicht in t belang van de ontwikkeling en de welvaart van ons volk niet langer mag uitbleven uit dien hooide met groote instemming kennis genomen hebbende van het thans bfl de Tweede Kamer der Staten öeneraal aanhangige ontwerp van wet tot invoering van leerplicht spreekt den wensch uit dat dit ontwerp onverzwakt zg het dan ook niet ongewijzigd spoedig tot wet worde verheven 2e Betreflende het armwezen don wensch uitsprekende dat spoedig een ontwerp van wet tot regeling van het armwezen moge worden ingediend dat bepaaldelijk met vast vertrouwen en met verklaarbare verslagen van den tegenwoordigen Minister van Binnenl Zaken wordt tegemoet gezien Aan deze motiën is door het hooldbestnur een korte toelichting toegevoegd In de tweede plaats is door het hoofdbestuur een propaganda voorstel gedaan met het oog op het feit door graplusche voorstellingen in het licht gesteld dat het ledental der Maatsch zich sedert 14 achtereenvolgende jaren in constant dalende richting beweegt een tgdvak langer dan eenig tijdvak van daling in de geschiedenis van de Maatschappij De departementen hebben te waken en te werken dat de Maatsch een nieuw tijdperk van bloei tegemoet ga Maar zijnerzijds wil het hoofdbestuur gaarne doen wat het kan om nieuw leven te wekken en de belangstelling in het werk der Maatschappü Het hoofdbestuur acht het bijv wenschelijk dat in den loop van 1899 1900 o a door mr H Smeenge en den algemeenen secretaris den heer J Bruinwold Riedel die zich daarvoor opnieuw beschikbaar hebben gesteld weder propaganda voordrachten worden gehouden in alle departementen die zulk een voordracht aanvragen Voor dit propagandawerk wordt een bedrag van f 1000 aangevraagd Verder zal het pogingen aanwenden om tot het algemeen lidmaatschap der Maatsch tegen een jaarlijksche contributie van f5 26 aan de algemeene kas uit te noodigen allen die aan het doel der Maatsch willen samenwerken maar verhinderd zijn zich bij een departement aan te sluiten Eindelijk is nog een voorstel van urgentievan het depart Heerenveen ingekomen strekkende om voor het dienstjaar 1899 1900 alsnog een bedrag van f 2000 toe testaan voor de in Nederland bestaande schoolfondsen voor schipperskinderen J Gemengde Berichten W 7 80 7 88 8 19 door 7 87 TM 7 1 so 7 50 Bij een onweder dat eergisterochtend boven Haarlem woedde is de haan van de St Havo getroffen Het beest is geheel zwart In de Anegang sloeg de bliksem door het 8 88 9 01 8 46 8 9 8 59 9 C8 9 19 Qouda Moordreeht 8 48 8 18 Botterdam BtUTS Rotterdam D F Rotterdam M OapflU Klfiawffkork Hoordrtolit twU 5 45 5 58 0 14 H SO 4 45 4 56 5 04 6 11 6 17 S9 Bouda 7 86 8 09 8 48 8 4 8 Zamliuiua Moarkapalle 7 8T 9 00 8o t rnegr Zegwaard 7 48 U 09 Voorborg 8 08 9 81 a Haga 8 07 8 86 H IO 9 S liooda 5 80 84 7 60 8 SS 9 07 Oudow 5 86 Woord 6 48 Utroohl 6 08 7 04 fl SS 8 66 9 39 t a Utraobt 8 87 9 65 7 53 8 80 8 40 9 90 10 WnerOoB 6 16 6 68 8 14 10 OuJh 5 30 7 09 8 88 10 land 6 60 7 17 7 87 8J6 t OO 1 88 9 68 10 KieuwerVark Onpelle Rottordaai M BotttrdunD F Botterdora B dak van een huls nam een stuk goot mede stak een winterjas en een parapluie in brand en brak een gat in het plafond Tnsschen Zaandijk en Wormerveer werd de watermolen Het leven door den bliksem getroffen en brandde af Een Heldersche haringvlot waarmee men aan de zandplaat Onrust de ansjovisvangst uitoefende is eergisteren tijdens een hevig onweder door den bliksem getroffen Van de 10 inzittende visschers werd er één Arie Been gedood terwyl de meeste der overigen geruimen tijd als verlamd waren De getroffen vlet werd door een andere vlet op sleeptouw genomen en naar den Helderschen zeedijk gesleept De overleden visscher is 23 jaar oud en ongehuwd Zijn vader en een zijner broeders bevonden zich tijdens het onheil mede in de vlet deze kwamen met den schrik vrij Gedurende het onweder dat Zaterdagochtend woedde blijkbaar over een groot deel van ons land is te Steenwijk de spits van den toren 4oor den bliksem getroffen zoodat een stuk ervan naar beneden viel Te Giethoorn trof de bliksem iejuand die zich op het land bevond De man behield zijn bewnstzfln maar klaagde over hevige pijnen door zijn geheele lichaam Op het buiten Duin en Kruidberg van minister Cremer te Sandpoort werd een groote schuur door den bliksem getroffen De schuur verbrandde geheel terwijl een groote eik nabj de ruïne van Brederode aan splinters werd geslagen De boerenhofstede van den heer Jb Kooiman Dz niet ver van den Burg op Texel werd eveneens door den bliksem getroffen en is geheel afgebrand Twee koeien met een kalf kwamen in de vlammen om Er kon nagenoeg niets worden gered Alles was verzekerd In weerwil of misschien ook ten deele tengevolge van de herhaalde veroordeelingen wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde stijgt de roem van het Staphorster boertje en het vertrouwen op zijne bekwaamheid met den dag Op zijne zittingdagen te Staphorst voeren de treinen uit Noord en Zuid een aantal patiënten aan De toeloop is zoo groot dat men vaak uren lang inde wachtkamer vertoeven moet alvorens tot den aesculaap te worden toegelaten en de bezoekers wie het niet juist in den maag mankeert doen wel als zy zich van proviand voorzien Te Amsterdam en Zwolle waar hi ook zitdagen houdt maken bezoekers en rjtuigen file voor z n tijdelijke woning Men meldt uit Apeldoorn aan het Dagblad Naar wj vernemen zullen HH MM de Koninginnen den 23en dezer uit het buitenland op het Loo temgkeeren Te Brussel is overleden de heer J L H A baron Gericke van Herwijnen minister van staat oud gezant bij het Belgische hof De overledene die een verdienstelp diplomaat was bereikte den leeftijd van ruim 85 jaar 64 lO tt 11 18 1 1 7 1 14 1 88 ll 8 11 85 f 11 4S 1 11 51 IS SS 11 87 9 40 9 68 10 19 10 89 10 8 10 43 10 01 10 17 1 1 ♦ 7 56 i 8 40 3i 1 08 1 01 l ll 1 8 f 1 1 30 1 48 1 10 11 10 17 10 88 10 48 10 54 8 85 9 OS F 9 97 10 18 H 47 fi U L U A t I R 11 t viee verM 10 57 18 00 18 40 8 80 3 17 4 88 11 14 3 37 Il jj 9 46 3 34 11 46 U 88 I IS 3 I1S 5 50 5 04 BH de diplomatie in dienst getreden in 1835 werd baron Gericke in 1858 benoemd tot gezant te Brussel welke betrekking hij bekleedde tot hij geroepen werd om zitting te nemen als minister van buitenlandsche zaken op 18 Januari 1871 welk ambt hg Augustus 1874 nederlegde Keeds in het jaar 1875 werd hij ten tweeden male gezant te Brussel en bleet dat tot 1895 toen hem pensioen werd verleend met gelijktijdige benoeming tot minister van staat De beurtschipper 1 Rienderhof van Enkhuizen op Amsterdam varende isZaterdèignacht door een stoomboot aangevaren nabij de punt van Leek De opvarenden zgn gered en naar Enkhuizen gebracht De boot is onbekend gebleven Het schip was geladen met tonnen ansjovis VERGADERING VlPËHËMraTBRAiD DINSDAG 9 MEI 1899 Slot Aan de orde Het nader praeadvies van Burg en Weth en het voorstel van den heer Straater betreffende het verzoek van A Zwanenburg om uitpad op het plantsoen over den Kattensingel De heer Straater Ik heb met leedwezen uit het praeadvies bemerkt dat B en W hunne meening blijven handhaven en bezwaar maken tegen het bouwen door Zwanenburg Volgens mijn meening is daar volstrekt geen reden toe Toen de heer Nederhorst ook daar ging bouwen heeft men de rooilijn aan f Ègeven waarom kan nu ook niet volgens eze rooilijn gebouwd worden wanneer men de rooUiJn op het rasterwerk neemt dan krijgt men eene straat die dwars door het huis van den heer Heij wordt afgesloten De heer Nederhorst Ook ik kan niet medegaan met het voorstel van B en W om afwijzend op dit verzoek te beschikken Indertp toen vergunning is gegeven om in het plantsoen te mogen bouwen is de rooilijn reeds bepaald wanneer Zwanenburg verplicht is op het hek aan te bouwen dan wordt het daar voor goed bedorven De heer Herman Ook ik kan met de beide vorige sprekers meegaan In stemming gebracht wordt punt 1 van het voorstel van den heer Straater hetwelk wordt aangenomen met 12 tegen 4 stemmen die der hh Bellaart Prince van Itersonen Noothoven van Goor De Voorzitter Mag ik thans achten dathet geheele voorstel van den heer Straateris aangenomen Aldus besloten Aan de orde Het voorstel ofi machtiging te verleenen tot openbare aanbesteding van den bouw van het politiebureau tevens kantoor van den gemeente ontvanger De heer Straater Hoewel niet in middellijk verband met deze zaak zou ik u M de V wel een vraag willen doen in het bestek zijn niet opgenomen bepalingen omtrent maximum arbeidstijd en minimum loon Voor een jaar is door miJ daaromtrent een voorstel gedaan en tot op heden is nog geen verslag uitgebracht 4 58 8 05 I 3 1 44 8 58 1 S4 I 8 01 8 08 8 14 S SS Ml 4 1 4 15 4 S7 4 47 4 54 6 01 6 07 4 00 1 86 8 4E 8 00 1 41 1 56 S 0 8 17 8 14 8 87 4 80 4 86 4 40 4 61 5 OS 6 56 7 W 7 18 7 89 8 6 10 88 ll Oe 10 48 8 48 10 6 69 11 16 U 8 De jVoorzitter Volgens het reglement van orde moét een dergel ik rapport binnen een maand worden uitgebracht Toen dit voorstel in handen eener commissie werd gesteld heb ik voorzien dat het onderzoek nog al lang zon duren zoodat ik tevens voorstelde dat de commissie binnen bekwamen tijd haar rapport zou uitbrengen De heer Straater De vlei mij eerstdaags een lijvig rapport te zullen ontvangen De heer Nederhorst De commissie is al eenige malen vergaderd geweest de heer Straater weet ook dat het lang geen gemakkelijke taak is eenvaste opinie te krijgen De heer van Galen Ik wensch eenenkei woord over het voorstel zelf te zeggen ik weet wel dat dit een gevolg is van eenmaal genomen besluiten maar ik stem toch tegen omdat vroeger gezegd is dat het hnia verbouwd kon worden voor f 5000 De Voorzitter Indertijd is gesproken van eene kleine verbouwing en dit is eene geheel nieuwe verbouwing In stemming gebracht wordt het voorstel aangenomen met 10 tegen 6 stemmen Voor stemmen de hh Nederhorst de Raadt Bellaart Prince Hoogenboom van Itersonl Noothoven van Goor van de Velde Herman en Jager Tegen stemmen de hh Straater Jaspers Krook Donker van Galen en Vingerling Aan de orde benoeming van a een lid van de Commissie van Toezichtop de bank van leening Benoemd wordt de heer P db RAADT met 14 stemmen b een lid van de Commissie van Toezichtop het Lager Onderwijs De heer Vingerling M de V mag ik naar aanleiding van deze benoeming even het woord Het komt wel hoogst zelden voor dat naar aanleiding van eene benoeming het woord wordt gevraagd tot hiertoe heb ik nog steeds gezwegen Maar thans wil ik uitspreken dat ik had gehoopt wanneer er weer een lid bijkwam in de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs dat die commissie eens niet eenzijdig was geweest maar ook het oog had geslagen op een voorstander van het bijzonder onderwijs opdat ook dat in de commissie zou ziJn vertegenwoordigd geweest Natuurlijk blijven de gestelde candidaten hier buiten bespreking dezen zijn bij mij boven allen lof verheven maar ik zou fit als een zacht woord van protest willen hebben beschouwd De commissie houdt toch niet alleen toezicht op het openbaar maar ook op het bijzonder onderwijs De heer van de Velde Ik kan natuurlijk niet mededeelen wat de overwegingen der commissie zijn geweest er zij aan herinnerd dat het slechts een voordracht is en daarmede is genoeg gezegd Maar ook herinner ik er aan dat de verschillende bijzondere scholen ook voorzien ztjn van Commissiën die biJ hen in goede handen zijn Het toezicht houden op de openbare school en op de bijzondere school is uit den aard zoo ontzaglijk verschillend dat wjj meenden goed te doen met iemand te nemen waarvan w weten dat hij is een voorstander van het openbaar onderwijs Wanneer de raad meent dat een voorstander van het bijzonder onderwijs moet worden benoemd dan geloof ik niet dat zoo n lid op eene minder aangename wijze zou worden behandeld als een voorstander van het openbaar onderwijs De heer Noothoven van Goor Ik wil het geheim van de stemming niet verraden maar toch houd ik mij aan de voordracht en als ik miJ daaraan houd dan wil ik niet geacht worden de beschouwingen van den heer v d Velde te doelen M 7 66 8 17 8 88 10 10 10 89 10 87 11 11 8 03 7 10 17 a f 8 10 z U S4 8 17 p 10 81 8 88 r t 5 10 40 10 47 10 66 1 a a a a 11 4S 8 50 9 89 17 8 87 8 84 41 i 68 10 08 10 16 10 88 lUi 11 44 10 tO 104 10 7 66 7 00 7 48 6 18 8 18 6 80 60 1 66 1 48 1 49 10 08 10 18 7 87 8 10 8 88 9 S 10 86 De Voorzitter Nu hierover tochgespro ktti wordt wensch ik daar ook bij te voegen dat de beschouwingen van den heer van de Velde over de taak der commissie wat betreft het verschil van toezicht over het bijzonder en het openbaar onderwijs evenmin door miJ wordt gedeeld De heer van Galen Dan moet ik mü verwonderen over het bepaald achterlijke standpunt dat B en W op dit punt innemen wanneer ik dat zoo noemen mag De heer van Goor weet beter dan ik dat het bijzonder bij de wet geregeld is en daarin gelijkgesteld met het openbaar onderwijs Maar nu eene plaatselijke schoolcommissie is aangesteld om de belangen van het onderwijs in die wet geregeld te behartigen dan geloof ik dat de voorstanders van het bijzonder onderwys alle recht hebben te eischen dat een man van hunne richting in de commissie tegenwoordig is De heer Noothoven van Goor Wat heb ik anders gezegd f Ik geloof dat giJ uwe geheele opmerking had kunnen voorkomen wanneer u geluisterd had Ik heb toch juist gezegd dat de beschouwingen van den heer van de Velde de mijne niet zgn Men wete echter dat ik die opmerking niet heb gemaakt als Wethouder maar als lid van den Baad en dan herhaal ik de meening van den heer van de Velde niet te doelen Ik kan mij zeer goed voorstellen dat ook een voorstander van het bijzonder onderwijb in die commissie nnttig werkzaam kan zyn al heb ik dat dan daar even niet met zoovele woorden gezegd Ik ben het dus in dat opzicht volkomen met u eens De Voorzitter Ik laat mjj ook liever niet den naam van achterlijk aanleunen Mijne bedoeling is alleen deze De hoer van de Velde is van oordeel dat het to ezicht op de openbare scholen uit den aard der zaak geheel anders is dan het toezicht op de bijzondere scholen en nu is miine bedoeling alleen geweest dat ik het in deze met den heer van de Velde niet eens ben zoodat ik dus ook in dat opzicht het openbaar en het bijzonder onderwiis volkomen gelijk wensch te stellen en ik niet geloof dat noch de heer Noothoven van Goor noch ik waardig zijn achterlijk te worden genoemd De heer Vingerling Het doet mij genoegen die goede woorden te hebben gehoord Ik heb er dankbaar nota van genomen dat de Voorzitter en de heer Noothoven van Goor met mü het gevoelen zijn toegedaan dat ik heb ontwikkeld De heer van Iterson M de V B en W hebben daareven nogal oen veeg nit do pan gekregen ik had minstens verwacht dat u daartegen geopponeerd zoudt hebben De Voorzitter Mag ik don heer van Iterson daarop even antwoorden Wanneer men altijd wenschte te opponeeren tegen en te veroordeelen wat hier wel eens door zekere raadsleden wordt gezegd dan zou men misschien wel wat te veel werk krijgen De heer van Galon Dan spijt het mi ten zeerste dat ik door eene verkeerde opvatting mijnerzijds een woord gebezigd heb dat ik anders niet zou hebben gebruikt Want ik dacht dat wat de heer Noothoven van Goor zei bepaald sloeg op het laatste gedeelte van wat door den heer van de Velde in het midden is gebracht heb ik daaruit geconcludeerd dat hij eene andere meening was toegedaan Vandaar dat ik dat heb geif egd ik betreur dat zeer ea neem het gaarne terug De heer van de Velde Ik wensch nog met een enkel woord te repliceeren M de V Ik verbaas mij over wat de heer Noothoven van Goor gezegd heeft en dat hij die zoolang Lid van de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs is geweest geen verschil weet tusschen het openbaar en het bijzonder onderwijs Wanneer men de wet op het lager onderwijs kent geloof ik dat daartusBchen een enorm verschil bestaat Niet dat de goede wil er niet is om het bflzonder onderwijs zoo goed mogeljk te maken maar de omstandigheden ziin niet zoo gunstig als voor het openbaar onderwijs Ik geloof dat men dat geredelijk zal erkennen Kn bovendien aan de bijzondere scholen ziJn nog aparte commissies verbonden en ik geloof wanneer wij als commissie van toezicht op het bijzonder onderwijs ingrepen op de wijze als bj het openbaar onderwijs dat de bSzondere school daarmede niet zon zijn gediend Wü doen ons best dat toezicht te doen zjn zooals de wet het voorschrijft maar men moet een onbekende zj n op dit gebied wanneer men meent op dezelfde wijze te kunnen ingrijpen in het bijzondere als in het openbaar onderwijs Ik durf gerust op mflue verantwoording nemen dat te zeggen En ik herhaal nogeens wat hier ligt is eene aanbeveling en wanneer men meent dat iemand van het bijzonder onderwijs die plaats moet hebben in de Commissie van toezicht dan zal ik de laatste zijn daarop eene aanmerking te maken De Voorzitter Ik geloot werkelSk dat wS ons bewegen op een gebied dat het onze niet is De heer Noothoven van Goor W ij bejregen ons by de toelichting die de heer vingerling bij het meededen van zijne meening beeft gegeven en de opmerkingen die dat heeft uitgelokt van den heer van de Velde Wjj hebben ons alleen de vraag te stellen kunnen leden van de Commissie van toezicht op het lager onderwijs alleen ziJn ziJ dié warme voorstanders zijn van het openbaar onderwijs of kunnen daarin ook voorstanders van het bfizonder onderwijs zitting hebbeu f En dan zeg ik ja dat kan gerust Ik herinner ia nog steeds de aangename wijze van behandelen der zaken met den heer Barbiers die maai een zeer matig voorstander was van het ope hbaar onderwijs en zelfs op vele punten daartegen was En evenzoo heb ik aan de samenwerking met den heer Koemans eene zeer aangename herinnering die ook vele nuttige wenken ten voordeele van het openbaar onderwijs geeft gegeven Indien men dergelijke ondervindingen heeft zou ik dus met een gerust geweten eveneens eene aanbeveling volgen waarop voorstanders van het bijzonder onderwijs voorkwamen Evenwel zal ik mij nu aan de aanbeveling houden De heer van de Velde Ik beaam ten volle wat de heer Noothoven van Goor heeft gezegd maar ik moet daarop toch laten volgen dat ten tijde dat de heer van Goor voorzitter der Commissie is geweest nooit bij eene vacature eene aanbeveling is ingekomen van voorstanders van het bijzonder onderwijs De Voorzitter Mag ik u verzoeken niet te komen in persoonlijkheden Dan toch geloof ik zijn wij geheel op den verkeerden weg Wanneer niemand zich daartegen verklaart dan wordt onherroepelijk de discussie over dit punt gesloten en overgegaan tot de benoeming van b een lid in de commissie van toezichtop het lager onderwijs Bij eerste stemming worden uitgebracht op de heeren de Lang 6 st Knuttel 8 st Sieverdink 1 st en Weyl 1 st De Voorzitter Daar niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen moet eene nieuwe vrije stemming plaats hebben Benoemd wwrdt nu de hser KNUTTEL terwijl 6 st zijn uitgebracht op den heer De Lang c Een brugwachtor aan de bruggen overde Gonwe tegenover de Turfmarkt en hetKotterdanische Voor Benoemd wordt H ENGELHART met algemeene stemmen d Een sluisknecht Benoemd wordt P ABBEMA met 15 st terwijl 1 st is uitgebracht op Engelhart e Een marktmeester der week en jaarmarkten De Voorzitter Alvorens deze benoemingte doen geschieden stel ik voor die te doenzijn voor een jaar Aldus wordt bij acclamatie besloten Benoemd wordt de heer WEYL met 12 St terwijl do hccrcn Bik on van Maaren ieder 2 st verkrijgen f Een tweeden assistent voor het onderwijs in het hand en rechtlijnig teekenen aan doAvondschool voor Ambachtslieden De Voorzitter Kan de Baad er zich mede vereenigen doze benoeming evenzeer voor een jaar te doen geschieden Dienovereenkomstig wordt bij acclamatie besloten Benoemd wordt de heer LDGTHAET met algemeene stemmen De Voorzitter Ik dank de heeren van het stembureau voor de genomen moeite Er is niets meer aan de orde dus sluit ik de vergadering STADSNIEUWS GOUDA 15 Mei 1899 In eene gisteren gehouden buitengewone besthnrsvergadering van den E K Volksbond werd aan K J Herscho die heden 60 jaar in dezelfde zaak werkzaam is bij monde van den voorzitter de heer J A Donker een prachtvol diploma overhandigd De geestelijke adviseur de WelEerw heer Pichot was mode aanwezig on wenschte den jubilaris geluk met dit zoo zeldzame feest Benoemd tot onderwijzer aan de bijz school te Oud Beierland de heer A C Van Wingerden te Zwijndrecht Volgens de ter visie liggende rekening van den Polder Beneden Haastrecht over 1898 bedraagt de ontvangsten f 16 32 10 de uitgaven 1215 70 Batig slot f 436 38 Begrooting 1899 ontvang f 1406 18 uitga at 1406 18 j Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 16 MEI 1899 gehouden door Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Perceel no 1 Huis Bleekerssingel wjk E no 263 k A van Wijnbergen voor f 4100 Perceelen nos 2 tot 7 Zes Huizen en Erven m de Boelekade wijk N nos 135 tot 140 k Z van de Kastcelen voor f 5690 Perceelen nos 8 tot 12 Vijf Huizen en Erven m de Boelekade wjjk E nos 141 tot 143b k W Bremmer te Waddingsveen voor f 6950 Perc nos 13 tot 15 Drie Huizen en Ervenin de Boomgaardstraat wijk RR nos 88 tot 90 koopers M van Vliet en W Kreeuwen voor f 2150 Perc no 16 Huis en Erf in de Boomgaardstraat RE no 96 k J Simonis voor f 750 Perc no 17 Huis en Erf in de Boomgaardstraat EK no 97 k P Hornes voor f 790 Perc nos 18 tot 23 Zes Huizen en Erven in de Vierde Kade wjjk E nos 414 tot 419 kooper I Cats voor f 3400 Perc nos 24 en 26 Twee Huizen en Erven in de Hoetsteeg wijk F no 91 en 92 k K G van Buuren voor f 1100 Per no 26 Huis en Erf in de Hoefsteeg F no 93 k G Haagsman voor f 560 Perc no 27 Huis en Erf in de Hoefsteeg wijk P no 94 koopster Wed T Plomp geb Schetfers voor f 660 Perc no 28 Huis en Erf in de Hoefsteeg F no 95 k B Swanenbnrg voor f 710 Perc no 29 Een perceel Bouwgrond aan het water van de Tuinstraat koopster Wed H Groenendaal voor f 370 Perc no 30 en 31 Twee Huizen en Erven in de Heorenkade wflk P nos B45cc en 345dd k A Verzyl voor f2100 VERSCHEIDENHEID In romans leest men dikwijls van torenhooge golven Men zou geneigd zijn hier te denkon aan overdrijving doch het is gebleken uit betrouwbare berichten van torenwachters dat de golven der zee een eerbiedwekkende hoogte kunnen bereiken Op de Tillamook Rock aan de kust van Oregon staat een vuurtoren die zoo geheel au al bloot staat aan de woede der golven van den Stillen Oceaan dat er dikwijls weken voorbijgaan voor hij door oen schip kan worden bereikt Onlangs kon het stoomschip hetwelk de wachters van levensmiddelen moest voorzien en de gemeenschap met hen had te onderhouden voor het eerst in zes weken weer bfl de toren landen Het bracht den chef van den vuurtoren mede en deze wist verschrikkelijke bijzonderheden mede te deolcn over de kracht van den storm De golven hadden de steenon en ijzeren dammen en andere uirichtiügen of de rots zelfs de in den grond geslagen palen zoo dik als een boom weggerukt üe toren mot de lantaarn waren nog behouden gebleven ofschoon de golven over de laatste 46 Meter hoog heen sloegen De wachters hadden den ganschen nacht druk werk gehad om de lampen brandende te houden gelukkig werd de vrees dat de lantaarn zou worden verbrijzeld niet bewaarheid Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 15 Mei i8gg Vette 0 nen en Koeien goede aanvoer ie kwaliteit 34 26 kwaliteit 30 3e kwaliteit 28 cent per half Kilo Melkkoeien Vaarkoeien en Stieren redelijk aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 28 2e kw 26 3e kw 22 cent per half Kilo Prijzen en aanvoer stationair handel blap voorall es wegens Isr feest 360 Staats loterij Ge Klaaje Treklcmg vaa Maandag 15 Mai No 9089 ISOO No 60S8 1000 No 1169 1 6B 18901 en 18tS6 ieder 400 No 783 7883 16193 ea 16 1 ieder 200 No 1 B42 4S90 7908 846B 10869 16200 16730 17648 1791B 18177 ISJjO en 202j ieder 100 ii 3426 6189 858 40 A 48 9258 86 911 3637 44 49 8062 648 B9 8128 6603 1011 8233 6878 26 3360 6992 45 36 4 7029 1190 3827 7119 9811 Prijzen van ƒ 70 S24 2276 B432 8 87 10699 12087 1 068 18000 470 2311 9598 9004 10709 1229t 1E248 8 B14 89 6714 9106 90 12p60 ISaSB 18164 90 10825 12521 15422 18 93 44 49 18479 59 82 15625 18522 10926 12654 1676 1 671 9 66 12802 99 18971 9410 87 18058 16001 96 54 11037 13498 29 19158 63 48 18551 85 19306 76 66 1861S 16240 19438 123 82 74 3 581 86 13862 16561 19621 89 8986 7526 9611 11179 14288 16628 59 4086 7794 9889 11597 59 91 20150 1689 4288 786 10036 11602 97 17241 20887 8t 7985 10116 23 14639 17317 30884 1760 96 8032 78 11726 14787 17630 30418 1806 4479 8140 10325 92 14 94 17684 205131968 4544 8453 10457 11839 14945 17713 20639 98 71 8U6 64 11908 91 20 41 2049 4993 8628 79 89 7 39 60 2118 5094 8169 89 1300 16053 17808 20989 2231 5834 72 10559 NIEUWE 2D11ERMFEN van Md Taillenr KleiwPi K 73 73a GOUDA Tete heou Mo 3É bil A OS Az Beurs van msterdam Vikr ülotkri 87 Vt 101 90 m V 66 z 8 98V m 98V 98 t 1081 61 7 V 83 87 106 101 lOl 37 101 1011 961 746 w 607 108 65 98 1 804 1641 100 100 81 90 z S2 n t 118 113 230 315 100 67 57 4 6 V 160 99 105 103 100 63 561 144 1401 1 S8 a 104 66 106 14 i V W l ♦ 8V Vi 5 V 171 100 107 ooy 1007 1007 ii i 1167 36 119 IS MEI C toSBlAND Cert Nad W 3 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNQiE ÜW GoufU 1881 88 2 Italiz lasobrijriDg 186t 81 6 OoïTBNK Obl in papier 1868 Kdito in silver 1868 6 Portugal Obi met coupon S lito ticket S UürLAHD Obl Bianenl 18B4 4dito GflooQB 1880 4dito hij BolhB 1889 4dito bu Hop 1869 90 4dito in g oud leeo 1888 6dita dito dito 1884 S apAVjR Perpet achuld 1881 4 TuBOW Gepr Couv leen 1890 4 Ge loeningBotie D G rto loe ini serieO ZdidApb Rep V oblg 1899 5 MbxioO Obl Buit Soh 1890 6 VSNEZUELA Obl 4 oiibop 1881 VSTEIU AU Obhgfttien 1895 3 aoTTEEDAM Stetl Icöli 1894 3 Ned N Afr Htndelo aand Arend ib Tab My Certificaten Ueti Maatsohapfiy dito I 1 Am Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mg der Voratenl aand s Or Hypoihpekb pandbr 3Va Nedertandsche ba k aaod j Ned Kaadfltmantsoh dito I N W Pao Hyp b paodbr 3 itott Hypotbeekb pan lbr 3 i Utr Hypotbeekb dito 3V OasTENE OostHong bank aand i RuaL Hypotheekbank pandb 4 AHEEikA Eqiit hypotb pandb K Maiw L G Pr Liba cert j Nei HoU U epoorw Mij aBnd Mij tot DxpL T St Spw Band Ned Iiid Spoorwegm 8ar4d i Ned Zuid Afr Spm aand 6 lito dito dito 1801 duo 5 I Italib SpoorwI 1887 88 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmy A H obl 8 i Pol n Waraohftu Weenen aand 4 RcBL Gr Ruai Baltisohe dito uaad I Paetowa dito aaod 6 Iwang Dombr Hito aood 6 Kursk Cb Azow Sp kap opi 4 dito dito oblig 4 Ameeika Gttn Pac Sp Mg ol l 6 Chic Nortb W pr 0 v aand dito dito Win St I eter obl 7 Denver k Rio Gr Spm cert v a Illioois Central obl iu goud 4 Louisv Naïbvilli Cert v aand Mexi o N Spw M le hyp o 6 Mifti Kinf as v 4pCt pref aand N Tork Oiitaa o West aand dito Peiin Ohio obhg 6 Oregon Calif I o hyp in goud f St Paul Minn Manit ob ÜU Pac Hooflyn obig dito dito Lino Col le hyp O 6 Canada Can South Chert v aand Veh C Rallff Na le h d c 0 Amnterd Omiiibui Mij aand Roiterd TrHmwe MaatB HBud Ned Stad Amsterdam aand 9 Htad RoUerdam a ail 3 Belqis Stad Antwerpen 188 2 Stad Brussel 1886 2 i HoNo TheiasRegullrG sulaoh 4 OuBTBNE Staatsleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid S 1668 Nbü Ver B z Av i Spool oürt MA TELS TAILOII lU lUES Mantel Ooslnmos Bliiuscn Japünsloffen in groote verscheidenheid en Coneurreeremle iirijxen GOUDA ADVERTENTIEN Heden overleed zacht en kalm onzon geliefden Echtgenoot Vader Behuwd huwden ürootvader ANDEIES RIETVELD in den onderdom van rnim 64 jaren Namens de iamilie Wed A RIETVELDVAN Eden öooDA 13 Mei 1899 Heden overleed na een langdurig doch geduldig lijden tot mijn diepe smart miJn innig geliefde Echtgenoot de Heer MMMu nmmu immi in den onderdom van 50 jaren Wed P Th LAFEBEB HONIK Lissis 13 Mei 99