Goudsche Courant, dinsdag 16 mei 1899

No 7889 Woensdag 17 Mei 1899 38ste Jaargang Openbare Vrijwillige VerkoopiQgie GOIIDi 1899 60ÜDSIIHE eoüRAfr J iieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Op DII SDAG 16 zal in het bovenlokaal kn den Heer J J Woudenl3erg Café larilonle larkt te GOÏÏDA len overstaan an den Deurwaardei JB II VAl DE WEBVE Jr all ier OW CONTAiNT Gi D WORDEN VERKOCHT EENE PARTIJ SOlllDE EN NET AFGEWERKTE Telefoon No 19 ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer U Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefobn Ito 83 De üitg ave dezer Courant g eschiedt dagelij kg imet uitzondering van Zon en Feestdagen ie prijs per drie mkanden is 1 25 franco per Ipost ƒ 1 70 ffzonderlijke Nommers VIfF CENTEN 4 waarondfr ENGEL8CHÉ met eLUd Vellingren en UunJopiBand i ijVpAMI HIKAAPfSCH d Te zien op MAANDA 15 MËI 189p vaïfl9 uren voorlnidda tot RIJWIELEN die op d p verkoOpdjig nietlyerkocht zijn kunAen ufi Ril H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWEIIKEN Direkt gevraagd 2 BEKWAME METSELAARS bij H J NEDERHOEST O e vrstsug cL Elinke LOOPJONGEN niet beneden de 16 jaar goed salaris Te bevragen aan het Bureau dezer Conrant TE HUUR TERSTOND OF LATER BOVENHUIS Adres MARKT 58 Een ware Schal voor de ongelokkige lachtoffer der ZeHbevlekking Oname en gehe jne aitepattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARi G HoUandsche nitgave met 27 afb Ptji 2 golden Ieder die aan de verechnkkelflke gevolgen van dete ondeugd Ifldt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVer lagBMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken hoekkandel in Holland Te Huur terstond of later een BO¥ENHIJII § Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Flnweelen Sin gel No 612 Gouda Druk van A BRINKMAN Zn I J Aangeboden aan de lezers van dit blad tegen inzending van onderstaande Bon ontvangt men een Compleeten Jaargang van HEMEL EN AARDE 1898 ÖeiUttStr Christel Tfldschrift tegen den Spotprös van g 60 CENTS Wt Vroeger kostende prijs f 2 50 Het is een werk van ± 1000 kolommen drnks met meer dan 1000 platen groot en klein die in een woord prachtig zjjn BOM Ondergeteekende verlangt van den Boekhandelaar A JONÖENEEL OosthavenB78Gonda te ontvangen ex van Hemel en Aabde Geillnstr Christel Tijdschr jg 1898 Naam Woonplaats Versche ELFT f 1 10 ierookte 1 25 i f 150 bij 10 of 20 stuks minder P ÜE JO G Dz Ammerstol FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BN chemische Wasschertj H OPPE iitlEIMER 19 Srui ltai1e Rotterdam Gebrevetaorl l cr Z M den Koning der Belgen BoofddepM voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en erven van alle Heeren en Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plnehemantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar diK nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetcü gestoomd of geverfd worden onschadelp voor de gezondceid volgens staal bewerüt Lensvelt Nicola HOFLEVERANCIER Veeneslraal 23 den Haag UROOD hu BE$CH JITF 4BRIEK LÏÏITCHEOU ROOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk ht vordèn A m larier B H hand gei Deun NIEUWI HIEUfWI GESCHIKT VOOR Uachtlicliteli Koffie en Tlieelicliten Welke 47 uur branden i 2Vi en Of nur brandende i 3 cent per stbk Eanig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Pai iermolen GODD A Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Mee behoeft hiervoor geen Olie goen Glaasjellü mei DBuuoii ure n Alleen een lucifer aansteken is noodlg Geheel onder gevaar voor brand als ook zonder reuk j ie Indien gij niet wilt hoesten gebroikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlionig Extraot Mé M uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H W VAl CHAHi Co en Haagf 8CSAIK SCHAIK 8CHA1K SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co B Mellanthe i het beilo middsl der ereld VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Mellanthe geneest Kinkhoest Co S Mellanthe ganeesl loojtel oud lt jonj Co B Mellanthe man in een hmsguzin ontbreken Co 8 Mellanthe la t voortdurend onder Soheikundis toeiialil Co S Mellanthe helpt onherroepelijk Co S Mellanthe i bekroond met EerediplomtB Co s Mellanthe bekroond mat öoud Oo S Mellanthe bekroond mot Zilver C0 8 Mellanthe verkrijgbasr in aeons A BOÜMAN Moordruht J C BATELAND Boaioop B V WIJK Oudeumtcr M KOLKMAN Wadiinavtm H BOLLMAN Bodegravm PIN K8E Nimatriceri a d ljml Firma WOLFP Co Westhaven 198 Qmda D MIEB1ES K V E 100 Gouda B H ïi MILD Vearstal B 126 te Ooada van 40 ro Cf en fM hg mgf Ieder z jn ei en P HroiiIngi Llnioaade Eabrlkaut Om zonder eonigc kennis ving en gemakkelijk W I Uer A i gelflk aan 10 halve flesschen KKOJflAGSLIMONAOM te maken en el naar kenze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prp franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts 50 etn 2 stel in eens franco 90 etg na ontvangst van postwisse Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bij 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prfls nog lager Vraag schriftelijk de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter iMimge Hen ieder waehte tich vor namaak Let op t adres K S DE B4 ËB Sneek wmÊ miÊÊmÊmÊmÊmmmm fkg ViVfSGAriiVG f GEMEESTER en WETHOUDERS v brengen ter kennis van de ingeietenen dj lliet PrimitiBf Kohier Ier pla selijkeditectc belaljklg op de Inkomsten in d e Gemeente voor Set drensqaar 1S99 door Gedeputeerde Statep van ZuidHoUand goedgekeurd in afschrift gedurende Vijf Maanden voor een ifder ter lefing is nedergelegd op de Secretarie der iGemeente en daf Voormeld Kohier ter invordering 13 toegezon den aaij den Gemeente Ontvanger GdMa den 15 Mei 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER mi j Bultenlandsch Overziclil I et bestuur van den Belgischen nationalen mijiiwerkersbond besloot gisteravond met algemcene stemmen dat de arbeid heden hervat zal worden Moehten echter de patroons de gedane beloften niet nakomen dan zal de werkstaking later worden hervat In de redevoering van minister president Dupuy by de onthulling van het gedcnkteeken voor Floqnet heeft zeer do aandacht getrokken het gedeelte waarin de heer Dupuy in herinnering bracht dat elf jaar geleden Floquet zyn groote redevoering tegen Boulanger hield die leidde tot de vereoniging van alle republikeinen tegen het Boulangisme Dupuy voegde erby De republikeinen van toen besloten met een enorme meerderheid de redevoering van Floquet te doen aanplakken De republikeinen van nu zullen er met voordeel over nadenken en zich laten bezielen tot eenzelfde besluit wanneer zy zich ooit mochten bevinden tegenover hetzelfde gevaar De burgemeester van Berlyn door den gemeenteraad ongeveer tien maanden geleden benoemd is nog steeds niet in functie getreden omdat zyn benoeming door de Èegeering niet is goedgekeurd In de hoofdstad van het Duitsche Ryk begint deze toestand langzamerhand aanleiding te geven tot ontevredenheid De Regeering zoo zegt men heeft het recht de benoeming aan de kroon ter goedkeuring voor te dragen de Regeering heeft ook het recht die goedkeuring te onthouden Maar er bestaat geen tusschenweg de benoeming moet worden goedgekeurd of nietig r FEUILLETOIM Gedenkschiilten van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONUELHIG Naar het Fransch DOOR W N UTTERS 192 iVolstrekt niet f antwoordde Carillon Ik wil den toon der vriendschap invoeren c est ca Misschien ben ik wel een beetje te grof maar dat is mijn schuld met Wat wi t ge Ik heb voor dezen jonkman akijd een zeker zwak gevoeld en het deed me leed het kwelde me hem zoo n deftigen afgemeten toon te hoeren aanblaan En Carillon stak den burggraaf zijn hand toe lachte en zeide Zijn WIJ bijgeval geen oude kameraden Kennen wc elkaar niet langer als vandaag t 0 zeker antwoordde de jonkman Buitendien zonder u lag ik misschien nog in de sneeuw te sterven als een hond Ge hebt me misschien het leven graed en ofschoon ik daarvoor niet zoo dankbaar ben als ik zyn moet erken ik toch uw goede bedoeling ten volle en dank u zeer t Nog altijd u en nog eens u mompelde Carilloa ongeduldig Dat wordt vermoeiend op den duur Wil je niet anders praten mij ook goed Vooruit d n maar aet je u en gij Ik blijf bij mijn manier En OTer dit punt zullen we geen nuie krijgen klaard D wetgever heeft niet gedacht aart mogclykheid dat er een Regeering zyn zou die niets kon doen en daardoor aai de hoofdstad het bestuur zou onthouden waSarop de wet haar recht geeft Het Berl Tageblatt meent dat er thans een einde moet komen aan de bespiegelingen ovQr dezen toestand en dat er iets moet worden gedaan het is gebleken dat de interbellaties tot de Regtering gericht niets hielpen Het blad zou daarom wenschen dat er een wet in den Rijksdag werd voorgesteld bepalende dat de beslissing over de Bestö tigung van benoemde ambtenaren do ir de kroon moet plaats hebben binnen zea weken na de benoeming Indien na zes weken de benoeming niet is vernietigd dan iö de keus goedgekeurd en treedt de gekozen ambtenaar in het genot van zyn ambt Het blad doet uitkomen dat hierdoor het recht der kroon in geen enkel opzicht wordt aangetast Het voorstel dient slechts om te Voorkomen dat om redenen die met de benoeming zelven niets te maken hebben de goedkeuring ervan wordt uitgesteld In berichten uit Konstantinopcl werd in de laatste dagen gesproken over de vorming van een Armenische commissie die de nooden der Armeniërs zou onderzoeken en middelen aanwijzen tot verbetering Het orgaan van de revolutionaire Armcnïörs te Gonève spreekt het bericht tegen dat afgevaardigden van het Armeensche comité naar Konstantionopel zyn gegaan om met de Turksche Regeoring te onderhandelen Het bericht is volgens dit blad een intrige dienend om vóór de vredesconferentie de openbare meeuing in Europa op een dwaalspoor te leiden en te doen gclooven dat er uitzicht bestaat op de oplossing van het Armeensche vraagstuk Volgens berichten van consuls in Diarbekr zouden daar de Armeniër vervolgingen weer begonnen zyn Van de Filippijnen goed nienws Volgens een ambtelyk telegram heeft Otis een vrygeleide gegeven aan een Filippynsche commissie die te Manila wil onderhandelen over de vredesvoorwaarden Dat klinkt anders dan de onvoorwaardelijke overgave die Otis nog kort geleden aan de opstandelingen wilde voorschrijven en daarenboven is er van de besprekingen tusschen de Amerikaan sche commissie en de Filipinos heel wat meer te verwachten dan van het beleid van Otis die zyn bekwaamheden als burgerlijk bewindvoerder nog altyd bewyzen moet al moge men erkennen dat de jongste veldtocht Wel bedankt antwoordde Raphael ïntusbchen had Tourniquet ïich onledig gehouden met de brandewijnflesch of liever met den inhoud daarvan Thans stiet hy Carillon aan Wat IS er vroeg deze iHet wordt zoo laat Dit hindert niets En buitendien we gaan gauw heen Vervolgens zich tot Raphael wendende zeide hij Een paar woordjes Annibal Tot uw orders Waar kom je vaüUaaa Van t hospitaal Ziek geweest dus Ja zwaar ziek En nu zijn uw omstandigheden niet van dien aard om weer op te beuren t Dat kunt ge me wel aanzien was het op treungen toon gegeven antwoord Maar hoe komt het dan Sterft ge werkelijk bijna van honger Ja Wat ben je van plan te doen hoe kom je in deze afgelegen buurt Ik wilde eerst Parijs verlaten Waarom Om te voorkomen dat een mijner vroegere kennissen mij zien zou op het oogenbhk dat ik een van myn twee laatste bronnen van inkomst aansprak Welke waren dat Ge zegt dat 200 treurig 200 half spottend alsof je een beetje met je eigen den draak steekt Wat zijn je bronnen van in tegen Aguinaldo in het noorden onder zyn bestuur met goeden uitslag gevoerd is De berichten over de gespannon verhouding tusschen Albion en de Z A Republiek luiden al geruststellender Zoo noemt een telegram van 13 dezer uit Pretoria den staatkundigen toestond weer verbeterd tengevolge van de mededeeling dat president Kruger met sir Alfred Milnei vó6r het eind van deze maand te Bloemfontein zal samenkomen De punten van bespreking zullen vooraf worden vaat De Kólnische Zeitung die beweert vanzeer bevoegde zijde te zyn ingelicht verklaart dat de Transvaalsche rogeering bereid is de dynamiet concessie eenvoudig ajte schaffen of te onteigenen indien zulks met de wettelyke bepalingen is overeen tebrengen en de burgerlijke rechtsbevoegdheidder nitlanders uit te breiden De Fngelsche regeering zou dan van haar kant toegeven in de Koelie quaestie Verspreide Berichten IIIIEYFIJS Mr Labori heeft den procureur generaal verzocht het proces Reinacli uit te stellen tot in de eerste zitting van Ju i Als reden tot flat verzoek geeft Labori op dat hjj nog ziek is De Aurora maakt eenigo byzonderhodcn openbaar over den agent Lajoux die voor de Fransclie regeering spionnendienstcm verrichtte te Brussel maar in ongenade gevallen is omstreeks 96 omdat hy de zekerheid had verkregen dat Duitschland geen betrekkingen had onderhouden met Dreyfus maar wel met een anderen officier een bataiüonchef en dat aan den generalen staf meedeelde Door den nood gedrongen verkocht hij eenige papieren die men hem eerst al had willen ontstelen maar de archivaris Gribelin wilde hem het geld daarvoor eerst ter hand stellen als hy op de boot naar Brazilië gestapt was Esterhazy heeft thans de tusschenkomst van interviewers versmadende aan de Matin een lang artikel gezonden waarin hij het jongste démenti van Laguerre beantwoordt en voorts sommige getuigenissen voor de strafkamer bespreekt Van eenig belang schynt wat hy zegt van den geheimzinnigen LemercierPicard Ik weet dat zyn ware naam Lehman was ik weet dat volstrekt zeker Ik weet ook komen De eerste is te gaan bedelen als ik genoeg moed kon verzamelen En de andere Raphael aarzelde Kom kom tegenover vrienden behoeft men zich niet te schamen Spreek maar op De andere De woorden wilden hem met over de lippen Hij kreeg een hoogroode kleur Welnu De andere was om te stelen eten te stelen anders niets dan eten een brood Carillon knikte tevreden Moet ik uit dit alles opmaken dat je heelemaal geen raad meer weet Zoo IS het Tenminste voor het oogenblik zeide Raphael een blik werpende op zijn havelooze kleeding Hoe kan ik me eigens presenteeren in dezen toestand Ja het is waar Met een vagebonds plunje aan je corpus ben je nergens gezien Het is in de Gereld juist geen middel om vertrouwen op te wekken ais men zich aanbiedt als een zwerver als een bandiet Helaas dat is maar al te waar En je hebt geen enkele vriend tot wien je je kunt wenden met de hoop dat het met tevergeefsch is Raphael haalde de schouders op en gaf geen antwoord op deze vraag Het wordt hoe langer hoe beter mompelde Carillon Dat kan iets worden Toen ging hg voort dat hij nu en dan door het bureau van do inlichtingen gebruikt werd Hy is do maker van het valscho stuk Otto welks oorsprong zeer merkwaardig is en welks afkomst men zonder moeite raadt Ik weet ook dat al staat het niet by mij vast dat Henry werkelyk gezelfmoord is men zonder eeiiigen twijfel Lehman gedood heeft Rusland Omtrent een anti semietisch opfoer in de ZuidRassische stad Nicolajeff waar 80 M 0 Joden wonen op een bevolking van 100 000 deelt de Petersbnrgsche Roszja u ede dat een vyfduizendtal metselaars aardworkers en stratenmakers die voor het grootste deel pas uit het gouvernement Orel waren gekomen naar de Joodsche winkels en woningen trokken alles kort en klein sloegen en de bewoners mishandelden Er moeten vyftien Joden gedood zyn waaronder twee vrouwen bovendien werden twaalf militairen van bet detachement dat uitgezonden was om de orde te herstellen vermoord terwijl nog vier hian worden vermist Een der Joodsche vrouwen word in haar woning doodgeslagen Gedurende haar marteling waagde zij het niet te schreeuwen uit vrees voor do kozakken die maar al te dikwijls zich by do plunderaars aansluiten inplaats van de slachtoffers te bevrijden Toen do orde was hersteld werden vierhonderd oproermakers in hechtenis genomen FUANKUUk Een hevige brand heeft in den nacht van Zondag op Maandag een gedeello van de bibliotheek van do Kamer van Koophandel te Parijs gevestigd in een gebouw op de place de la Bourse vernield Te één uur ongeveer bemerkte voorbijgangers dat boven de rae notre dame des Victoires een gloed hing en toen men naspeurde waar de brand kon woeden sloegen reeds de vlammen hoog uit Het vuur moet waarschynlyk begonnen zyn in een aan de bibliotheek grenzend vertrek waar dag en naclit calorifères branden De bibliotheek bevatte ook de archieven der stad Parys en had de naam eene der rijkste van oude en nieuwe wereld te zyn wat handelsinlichtingen betreft De snelheid waarmede de vlammen om zich heen grepen hebben tot zoover verhinderd de juiste schade en de oorzaak van den brand na te gaan Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats Spahje Te Valladolid hebben ernstige botsingen plaats gehad tusschen studenten en cadetten van de militare school De studenten vielen Met dat alles betreft het heden Wat it ja hoop voor de toekomst Van de toekomst hoop ik hetzelfde Ik heb geen reden iets gunstigers te verwachten Niets voor mij neen Voor me en rondom rae ellende de afgrond Carillon wreef zich in de handen Père Tourniquet riep hy zou je niet even je hoofd buiten de deur willen steken om te kyken ot er een stuk rijtuig te krygen is We kunnen hem niet aan zoo n lange wandeling wagen Moet hij dan mee met ons vroeg père Tourniquet verwonderd Parbleu waar is je hart P Mogen we hem zoo aan z n lot overlaten Tourniquet gmg heen Carillon wendde iich opnieuw tol Raphael beschouwde hem een oogenbiik en zeide Zie je kleine ik wil je geluk en ik zal je dat toonen Van dit oogenbhk at behoef je je over niemendal meer te bekommeren Het hangt maar alleen van je zelf af om zoo gelukkig te zijn als een haan in een kippenhok Op dit oogenbhk keerde Tourniquet terug en bracht de boodschap dat een rijtuig buiten wachtte waarop Carillon den waard riep de vertering betaalde en Raphael door een teeken te verstaan gaf dat men vertrekken ging Rue des Fossés du Temple nep Cardton den koetsier toe toen allen plaath genomen hadden En geef de paarden mnar wat klappen als dat helpt om vlugger vooruit te komen dan schiet er ver Wêrdt Vervolgd I nog wel een kleinigheid over