Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1899

het beneden en bovenlokaal van het huis staande aan den Amsteldijk t Kalfje Noch de tuin noch het terras zijn daarbij genoemd en wat bij de behandeling der drankwet is gesproken verbiedt juist de vergunning daarop stilzwijgend toepasselijk te achten Op de vraag wat onder localiteit te verstaan is antwoordde de regeering localiteit is het vertrek waar geschonlcen wordt en niet het geheele gebouw en daarom werd het enkelvoud in het meervoud localiteiten veranderd Nergens komt verder bjj de behandeling der wet iets voor dat recht zou geven tot de gevolgtrekking dat de vergunning uitdrukkelijk verleend voor bepaalde daarin genoemde localiteiten zich stilzwijgend zou liunnen uitstrekken over andere bebouwde of onbebouwde deelen van het perceel waartoe deze behooren als accessoiren Wel kan ik het stelsel der wet worden aangenomen dat voor verschillende localiteiten te zamen als één geheel te beschouwen met één vergunning kan worden volstaan maar ook in dat geval moeten al deze localiteiten in de vergunning worjlen gemeld De belteurde werd daarom tot f 1 boete veroordeeld Dit arrest is voor menigen kastelein zeker een onaangename verrassing geweest daar zeker niet weinigen er wel niet aan gedacht zullen hebben ook vergunning te vragen voor tappen in de open lucht op een terrein buiten hun koffiehuis gelegen maar daartoe behoorende Heel wat vergunningen zullen aanvulling nipodig hebben De heer D H Brondgeest heeft zijn ontslag genomen als lid van het tooneelgezelschap Le Gras Haspels en is nu tegen September geëngageerd bij het gezelschap van den Tivoli Schouwburg te Kotterdam Gemengde Berichten Te Haarlem heeft Zondagochtend een bankwerker zekere Tennis Visser zijn medecommensaal Verbeek een 24 jarigen steendrukker zulk een hevigen messteek in de borst toegebracht dat de man naar het gasthuis moest worden gebracht waar hij den volgenden ochtend is overleden De dader is gevat Het tweetal was des nachts met een derden kameraad uitgeweest en eerst in den morgen thuisgekomen De loteling E O in de gemeente NieuwePekola is ingedeeld bü de bataljons van het le regiment infanterie in garnizoen te Assen Hij schijnt echter weinig genoegen in den dienst te hebben althans dezer dagen is hij heimelijk vertrokken Hjj is te Emmen gevonden en weer naar zijn garnizoen teruggebracht Het postpapier dat in het hotel Den Ouden Doelen in Den Haag ter beschikking van de gedelegeerden ter Vredesconfercntie staat bevat een brievenhoofd dat er zeer oorlogzuclitig uitziet kanonnen geweren granaten sabels enz Maar al dat moordtuig is onschadelijk op de wijze waarop het is voorgesteld Aan de bajonet van een der geweren is een spin bezig rustig hjgir net te spinnen de sabel ligt gebrojtanfliet sluitstuk van het kanon js onbruikmiwL gemaakt en ten overvloede Aangevangen t Mei Tüd van Greenwich 4 4B 4 6b 6 08 6 08 6 18 B S2 8 18 7 14 7 68 8 08 8 10 8 17 5 40 S SO 7 33 8 8 d Alleen le en 9e klaaae Extra bgbetalen y Qp deie treinen agn Zondag Maandag en Dinadag Mndaagache retourbiljetten roor de 8e kl Terkrügbaar tegen enkelen Traohtprija fi HoUandaobe Spoor 4 16 4 37 4 47 4 64 6 01 6 07 6 96 6 86 6 46 6 66 1 18 6 49 6 16 7 17 7 89 7 69 8 80 8 9 9 19 10 16 10 89 10 40 11 1 8 11 M 10 18 n 8 88 10 87 8 86 E 10 8 6 15 6 41 7 46 1 06 8 41 8 48 8 6 1 0 10 44 10 68 11 07 11 44 8 4E S OO 4 09 4 80 4 86 4 40 4 SI 6 08 3 14 8 87 4 17 GOUD A A T fc 8 D A H iuHk 6 188 17 8 38 10 S7 18 08 4 O 90 7 88 8 86 10 10 1100 AmsLW 8 019 06 10 1618 4819 67 4 57 6 37 8 16 10 08 11 87 11 61 Amit C 8 19 80 10 80 108 1 10 6 18 8 80 10 18 11 61 13 07 Vn st Ca 7 03 i lO 9 06 11 16 1 63 3 46 4 45 6 80 7 46 9 4 Anu W 7 80 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 6 8i 8 00 10 0 Aoada 1 0 9 18 10 0 18 61 8 66 4 47 6 49 4 8 4 11 0 Köningswinter en aldaar te vertoeven tot Dinsdagochtend 23 Mei ten einde H M de Koningin van Zweden te Honnef te bezoeken Van Köningswinter zullen HH MM zich den 23en Mei per extra trein naar s Graveuhage begeven en aldaar aankomen in den namiddag te ongeveer 5 unr Jhr van Karnebeek oud minister en eerste gedelegeerde van Nederland ter VredesCon fereutie heeft alle gedelegeerden tegen Woensdag aan den vooravond der opening uitgenoodigd op eene soiree te zijnen huize ter onderlinge voorstelling en kennismaking der afgevaardigden De opening der Vredes conferentie aanstaanden Donderdag is vastgesteld op 2 uur des namiddags met stokken en steenen gewapend de cadetten aan en dezen verdedigden zich met liun sabels Do gendarmerie kwam tnsschenbeiden en herstelde de orde doch men vreest nieuwe ongeregeldheden te meer daar het volk voor de studenten parttj heeft gekozen Een aantal personen is gekwetst iTiLIÈ De Maatsch tot bevordering der Bouwkunst schrijft als prijsvragen uit ontwerp van een sanatorium voor longlpers in Nederland ontwerp van de woning van den directeur geneesheer ntwerp van een der woningen van het dienstpersoneel Er schijnen grootsche plannen te bestaan om in Den Haag op een der gunstigst gelegen punten in het Centrum hot Plein een hotel en café restanrant te doen verrijzen geheel ingericht alsKrasnapolskyte Amsterdam Namens eene in de hoofdstad gevestigde combinatie worden althans ernstige onderhandelingen gevoerd betreffende den aankoop van twee huizen aan het Plein waarin thans koffiehuizen zijn gevestigd het daaraan grenzende ruime hoekhnis Plein Korte Houtstraat en nog drie huizen in laatstgenoemde straat Koningin Margaretha van Italië heefteen kamermeisje moeten ontslaan dat aankoopen verkoopmanie scheen te lyden Behalve dat zij bij verschillende leveranciers bestellingen had gedaan op naam der koningin waarvan deze niets afwist maakte zg er haar werk van alle afgedragen kleedingstnkken handschoenen enz der koningin voor goeden prijs aan liefhebbers te verkoopen Men verzekert dat vooral Amerikanen zeer hooge sommen voor deze reliqujeën hebberf betaald Door den Minister van Binnenlandsche Zaken is met ingang van 1 Juni benoemd tot boschwachter belast met het toezicht in het Haagsche Bosch de agent van politie 2e kl W G F H Snoep te Delft Wij hebben reeds vroeger melding gemaakt van een arrest van den Hoogen Baad op 17 April j l gewezen over de vraag hoever de vergunning tot verkoop van sterkon drank in t klein zich uitgestrekt wat de localiteit betreft Dat arrest komt nu in zijn geheel voor in het Weekbl v h Recht no 7269 De vervolging betrof het bekende koffiehuis t Kalfje te Nieuwer Amstel De kastelein was bekeurd omdat hiJ enkel vergunning had voor de beneden en bovenlocaliteiten endaarom geen sterken drank had mogen voorzetten aan iMzoekers op het terras een verhoogd gedeelte van den aan het kolflehuls grenzenden tuin De kantonrechter en later ook de rechtbank waren echter van oordeel dat een vergunning verleend voor een localiteit moet worden geacht mede te zjjn gegeven voor de daaraangrenzende stoep of tnin De hooge Baad heeft evenwel anders beslist in overeenstemming met de conclusie van den adv gen mr Gregory En wel op dezen grond dat de drankwet voorschrijft dat de aanvraag om eene vergunning o a moet inhouden een nauwkeurige opgaaf van de localiteiten waar men wil tappen en bepaalt dat de vergunning uitsluitend geldt voor de daarin vermelde localiteiten Als zoodanig zijn in dit geval in het besluit van B en W van N Amstel enkel genoemd Amekika To Palmetto in Georgia heeft op klaarlichten dag en in tegenwoordigheid van meer dan tweeduizend menschen een afschuwelijk strafgericht plaats gehad dat alle toepassingen der lynchwot in wreedheid ver achter zich laat Het slaclitoffer der volkswoede was een neger Sam Hose geheeten Vóór het verschrikkelijke vonnis dat men over hem had gevold aan hem voltrokken werd bond men hem aan een boom en sneed men hem achtereenvolgens de beide ooren en de vingers af Daarna begoot men hem met een brandbare olie stapelde droog hout en takken om hem heen en stak ten slotte een brandende lucifer in den brandstapel die op deze wijze gevormd was De ongelukkige maakte met zijn stompen van handen wanhopige pogingen zich los te rukken en brulde ZÓ6 hard van pijn dat men hem op een afstand van oen Engelsche mjjl hooren kon Onder het gehuil der menigte gaf de neger ten slotte den geest Nu viel het publiek op het verkoolde ijk aan om een aandenken aan dit auto dafé te hebben Het geheele schouwspel was zóó weerzinwekkend dat het ternauwernood kan beschreven worden Het is waar dojt de misdaad welke de neger op zijn geweten had bijna van evenveel wreedheid getuigde Hü had namelijk een blanken grondbezitter onverhoeds aangevallen en met een bijl den schedel ingeslagen De jonge vrouw van den ongelukkige met wie deze in zeer gelukkigen ec ± leefde wierp hü in het bloed van zjjn eerslTe slachtoffer en worgde hj na het kind dat zij droeg van de borst gerukt en weggeslingerd te hebben BINNENLAND De Koning en de Koningin van Wurtemberg brachten gisteren te Hausbaden een bezoek aan Hare Majesteiten de Koningin en de Koningin moeder Heden zullen HH MM te Karlsruhe een bezoek brengen aan den groothertog en de groothertogin van Baden en aldaar dejeuneeren HH MM gaan dan naar Baden Baden om in den avond te Hansbaden terug te keeren Zaterdag 20 Mei zullen HH MM Hausbaden verlaten om zich te begeven naar Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1899 M 7 80 7 88 8 18 door 7 87 8 86 8 88 9 01 8 46 8 C8 9 19 4 1 Qouda Moordrecht Nieuwerlrark r 7 84 Onpolls 7 41 Rotterdani M 6 30 7 60 UotterdamD P Rotterdam B v a Alleen dea Dinadags OOTJDA fiOTTXBDAM iee veTat 8 64 10 49 11 19 11 21 12 13 18 68 1 86 8 11 3 86 8 48 1 1 7 1 14 1 88 11 88 11 86 11 48 11 61 18 88 8 46 10 18 8 18 r SOTTERDAH 90UDA Tioe Aotterdam Beurs Rotlardam D P Botterdam M Oapelle Kieuwerkerk Hoordreoht i Oó 1 44 8 68 1 64 8 01 8 09 8 14 8 3Ï 1 11 9 40 11 87 9 68 6 46 6 6lt n 1 14 SO 4 46 4 66 6 04 6 U 6 17 7 6 S 40 3 10 18 10 89 10 86 10 48 10 0 10 17 11 tl M 6 17 SO 6 29 7 44 8 06 8 14 9 00 10 0110 17 im 11 64 Ü OB 18 34 Alleen le en Se klaaae extra betalen a Paoultatief op den loop kan niet gerekend worden Rj Hollandaohe apoor on II n A I I ü Ë N H a a o lee veraa 10 19 11 16 11 18 11 30I 11 41 11 6610 46 11 46 H 1 08 1 01 1 18 1 89 l t3 l SO 1 48 4 66 6 86 6 07 6 18 6 88 6 7 6 66 1 0 M3 8 48 9 007 48 09 8 08 9 81 S U7 8 36 U IO 8 96 18 10 8 14 3 46 4 18 Qouda ZoTenhuizen Moerkapelld Soetermeer Zegwaard Voorburg Hage 9 88 9 67 8 48 4 16 4 46 18 46 9 66 10 86 m 10 11 10 17 10 38 10 43 10 64 1 36 1 41 1 66 8 06 8 17 6 48 5 48 e 08 6 18 6 84 8 1 5 11 87 11 86 18 00 s Hage Voorburg ZoBterm Zetrwaart J eveahaiE Moero Inuda 6 05 06 7 80 7 46 11 67 ll OS li 37 7 31 7 47 8 11 9 03 9 87 10 18 i Harmonikatrem alleen le en Se klaaae extra betalen 17 Keiaigora voor de ïiju Breukelen Amaterdam mogea via Utrecnt reilen o I D A t 1 R E e H l vieo veraa S 18 00 18 40 8 80 S i7 4 38 6 47 6 0i SM 8 37 7 10 8 46 S 4 6 82 7 18 19 38 1 18 3 08 3 60 5 04 6 88 40 7 88 i B 10 88 10 48 10 56 11 16 l au la 6 80 6 84 7 60 e 83 8 07 111 18 10 Ö7 Uudew 6 86 U u 8 43 68 Wo rd 6 48 11 88 lltraelli 6 08 7 04 8 83 8 66 9 39 10 61 11 46 ll Sk i t S t B t J ülrpoht 6 87 6 66 7 63 8 S0 8 49 9 90 10 16 10 38 11 38 19 03 1 37 3 08 S iO 3 69 4 48 6 38 8 41 6 53 7 63 9 19 10 00 10 34 WooriioB 6 16 6 68 8 14 10 38 11 65 18 97 4 98 7 9J t 10 64 OmiIow 6 30 7 09 8 28 10 46 1 86 4 8 7 S7 9 40 oud 6 10 7 17 7 87 8 86 00 8a 9 68 10 6 ll l ll tl 18 61 8 0 8 40 3 66 4 4a 6 10 10 7 18 6i 8 86 10 0 10 16 11 10 zit op den mond de duif draagster van den olijftak Het geheel symboliseert eigenaardig de rust der wapenen Men meldt uit Schiedam Gisterenochtend te ongeveer 6 uur passeerde aan het tolhek aan de Vijf Sluizen nabij Vlaardingen een tot op heden onbekend persoon naar gissing ongeveer 40 jaar end die aldaar aan d n tolbaas vroeg of hij den eersten trein naar Maassluis nog halen kon Na zich aan de halte Schiedamsche dijk voorzien te hebben van een retourbiljet naar Maassluis wilde hü de rails oversteken naar het perron met het gevolg dat hg dogr den aankomende trein gegrepen en overreden werd De vreeselük verminkte lichaamsdeelen werden met denzelfden trein vervoerd naar station Vlaardingen en van daar naar het kerkhof gebracht Bü onderzoek zou gebleken zgn dat deze persoon wa M van B wonende in de Gorzen te Schiedam Door hagelslag zün Zaterdag onder Zand poort voor duizende guldens bollen vernield Op sommige velden was het lol totaal verpletterd Zaterdagmiddag omsteeks één uur sloeg de donder in den schoorsteen van koopman Slothaak te Rotsterhoule Fr en baande zich een weg door het spekhokje dat verbrgzeld werd en door den zolder waarin een opening van ongeveer vier vierkante meter ontstond Alles wat zich op tafel bevond werd ten onderste boven gekeerd De schutting die zich naast de deur bevond was zwart geworden De vrouw van Slothaak zat met twee harer kinderen aan de tafel terwül de andere drie uit benauwdheid van het onweder onder de tafel waren gekropen zoodat het inderdaad een groot wonder niag heeten dat zü allen ongedeerd zgn gebleven De man was achter de woning bezig met het wetten zjuer zeis en was min of meer bpdweld De reizigers van trein 20 der H S M werden gistermorgen opgeschrikt door het plotseling stilstaan van den trein nabj Den Haag De oorzaak was dat zich een i jarig ventje op de spoorbaan bevond juist toen de trein door de bocht was gekomen Gelukkig dat het machine personeel het gevaar zag waardoor de trein vlak voor den jongen stilstond Een stoot tegen een züner armen zal hem nog een paar dagen aan dit ongeval doen denken Het kind werd aan de inmiddels toegesnelde moeder overgegeven Te Oude Pekela trouwde Zaterdag een paartje doch het huwelüksbootje begon s avonds al zóó te schommelen door de hevige deining dat alles in do kajuit t onderstboven geraakte Oorzaak was de dikke nevel die den stuurman van t bootje het goede uitzicht benam De vrouw werd over boord geslingerd doch spoelde gelukkig bü hare moeder aan land Van den inventaris bleef weinig ongeschonden en de boot zal duciitig gekalefaterd moeten worden vóór zü weer zeewaardig is 10 10 10 17 10 84 in si 10 40 8 17 8 38 10 89 10 87 11 18 8 60 10 47 10 66 11 48 10 80 6 17 8 I 68 6 87 ar f 10 08 6 84 t f 10 16 6 41 10 88 47 8 18 8 80 9 68 10 88 10 49 m 7 66 8 66 4S 9 4 10 0 10 18 8 88 8 88 10 86 6 18 6 18 6 S0 6 M 6 60 7 00 7 48 10 69 7 87 1 10 Het grootste schip dat ooit van eennoordeljke werf te water is gelaten liep devo rige week te Kopenhagen van stapel van de timmerwerf der flrma Burmeister en Wain De naam van het schip is Anara het is bestemd voor de Oost Aziatische vaart De flrma heeft nog een order loepen voor zes kruisers oor de Russische regeering 2600 werklieden zjjn dageljjks op de werven bezig Omtrent het droevig spoorwegongeluk bjj t Groene Woud te Oudenbosch worden nog de volgende bponderheden vermeld Ter zijde van een spoorwegoverweg slechts zelden in gebruik en daarom met een zwaar dichtyallend hek afgesloten bevindt zich ten gerieve der voetgangers een tourniquet bestaande uit een paaltje waarop 1 M boven den grond in een horizontaal vlak een houten kruis draait Daardoor scbjjnen zich kinderen op den spoorweg te hebben begeven en door hun moeder er vandaan gehaald juist op t oogcnblik dat de sneltrein van Arasterdam passeerde en met t ongelukkig gevolg dat de moeder met 2 harer kinderen en nog een kind van de buurvrouw slechts een oogenblik daarna dood van de l jn werden opgenomen Volgens zeggen bestond er aanvankelijk voor de kmderen geen gevaar overreden te worden daar zij tegen het alsluithek dus ver genoeg buiten de rails zaten te spelen doch zijn zij door het geschreeuw of de bewegingen der moeder die in een huisje aan de overzij woont op de rails gelokt en tegelijk met de moeder gegrepen Een inkomen van f 6000 per dag Te Beirvelde Oost Vlaanderen is overleden een dame die aan hare erfgenamen een aardig fortuintje nalaat Zij bezit in Oost en West Vlaanderon en in Zeeland ruim 5000 hectaren land dus meer dan de gezamenlijke grootte van Amsterdam en Rotterdam bedraagt Daarenboven bezit zij tal van huizen kasteelen hotels paleizen en villa s alsmede aandeelen in spoorwegen mgnen on banken Haar geheele fortuin was zoo groot dat z j een jaarlijkbche rente genoot van bijna 4i millioen francs zijnde ruim 12000 francs of 6000 por dag Gisterenmorgen in de vroegte lialf vijf Ongeveer werden tal van hewoneis van Walcheren vcrr st door het gezicht van een luchtballon die op vrij geringe hoogte boven het land zweefde Volgens door ons verkregen inlichtingen bevonden zich daarin twee Eransche luchtreizigers en wel de hoeren graaf Henri de la Vaulx en Maurits Mallet beiden van Parijs Naar het noordoosten gedreven is de ballon neergedaald even voorbij Gapiuge op de hofstede van den landbouwer V d B Per rijtuig van Serooskerke naar Middelburg vervoerd zijn de reizigers met hun ballon per spoor naar hunne woonplaats vertrokken t Zal voor bovengenoemde hoeren die natuurlijk den ganschen nacht in het luchtruim gezweefd hebben wel een angstige ontdekking zijn geweest toen zij zich biJ het aanbreken van den dag juist op de kust bevonden zoodat het weinig scheelde ol züwaren verloren geweest M C De voornaamste firma s in galanterién Inxe artikelen glas porselein en aanverwante artikelen in den Bosch zijn overeengekomen om op Zondagen en feestdagen hunne magazijnen ie sluiten Rechtzaken Voor de rechtbank te Amsterdam deed zich Woensdag het niet alledaagsche geval voor dat iemand zich had te verantwoorden wegens overtreding van art 153 W v Sv Met gevangenisstraf van tenJIoogste vier maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft hü die iemand in het openbaar of in tegenwoordigheid van derden verwütingen doet of hem aan bespotting prüs geeft omdat hü niet tot tweegevecht heeft uitgedaagd of omdat hü een uitdaging heeft afgewezen De heeren J v d E en J J R zün zwagers maar komen zelden of nooft bj elkaar aan huis omdat ze elkaar niet zetten kunnen In den avond van Zaterdag i November was de vrouw van v d E op visite bü het echtpaar E in de EoelofHart atraat Ook daar ontstond echter oneenigheid eigenlük over een wissewasje en mevr V d E vertrok naar haar eigen woning waar zü aan haar man een oud zeeofflcier verslag deed van hetgeen haar was overkomen Deze vatte daarop vuur en liep Maandag bj zün zwager aan om hem zgn meening te vertellen Eerst daagde hü zün schoonbroeder uit tot een duel en toen deze daaraan niet wilde voldoen riep hy hem toe Je bent een held tegenover vrouwen maar een lafaard tegenover mannen Daarmede vertrok hü De heer R aldus bespot in het büzün van zjjn vrouw en zjn diensttneisje maakte er aanstonds werk van liep naar den officier van justitie en diende een aanklacht in tegen zün zwager Deze wees er op dat de zaak toch eigenlük geen vervolging waard was maar niets hielp de heer E Weet op zijn stnk staan met het gevolg dat nu door het O M een boete van f 75 werd geëischt tegen don heer V d E Gisteren werden o a door do rechtbank te s Hage veroordeeld de jonge man die te Hazerswoude iemand een messteiik in zün zitvlak toebracht tot 6 weken deïman uit Leiden die de politie aldaar beleedigde tot f8 boete de man uit Eflswuk di een politie beambte uitschold tot fMJoete en de man die te Leiden eenige glasruiten vernielde mede tot f5 boete STADSNIEUWS GOUDA 16 Mei 1899 Gisteravond gaf de Dilettanten club Gouda haar tweede voorstelling De beidq kluchten Ziek gemeld door Centurio en de Earailio van Horen door Anton Anno werden vcrdienstelük vertoond en gaven veel genoogen Het succes der eerste voorstelling zal zeker büdragen tot het toenemen van het aantal donateurs en knnstljevende leden Deze vereeniging verdient ten volle den steun van het beschaafde publiek Men schrüft aan de Stand uit Antwerpen Door de hr Jongelingsvereeniging alhier was met Hemelvaartsdag s avonds een openbare vergadering uitgeschreven waarvoor als spreker optrad Ds G Wisse Jr van Gouda met het onderwerp De menschheid zoekende naar het verloren Paradüs De vergadering was goed bezocht Eu we hopen dat we van uit Nederland nog meermalen zulke stemmen in België hooren mogen De Btct No 113 bevat de statuten van de vcreeniging De Vlister IJsclub te Vlist OuDKWATER Alhier waren in den morgen van Hemelvaartsdag in de R K kerk na de hoogmis en de vesper voor iedereen te zien een paar prachtige geschenken die door wüleö mej A Putman aan de kerk geschonken waren nl een moistrans en een ciborie Het eerste vertegenwoordigt oen waarde van f 6000 behalve de juweelen v T n genoemde dame die daaraan bevestigd zün terwül de waarde van het tweede meer dan f 1000 bedraagt VERSOHEIDENHEITX In het stadje Ozicri Sardinië heeft men eene Pantomime opgevoerd en daaraan den beknopten naam gegeven van Pantomimocleetricogalvanocoragrafoplastica Het scenatio is van prof Bionivento en de muziek van dr Eederico Capollini Hoe behoort de 19o eeuw genoemd te worden die weldra ten einde zal zün geloopenV Op deze vraag van de Revue de Paris heeft de Hongaarsche schrüver Hevesi onder een Pransclien pseudoniem geantwoord dat de 19e ee nw de Duitsclie eeuw zal genoemd worden En Mj vat dit oordeel samen in vier namen Bismarck WagnerKrupp Nietsche Bovendien was Moltko de grootste veldheer van de 19e eeuw Rankd Mommsen en Schliemann de grootste geschiodschrüvcrs Gothe en Schiller die ook nog tot deze eeuw gerekend kunnen worden de grootste dichters sedert Shakespeare Heine de groote lyrische dichter Op wetenschappelük gebied staat trots Darwin en Pasteur Duitsohland volgens Hevesi ook het hoogst Gauss was de vorst der wiskundigen aan Robert Mayer heeft men de wet van het behoud van arbeidsvermogen te danken Bvnse en Kirehheü hebben het spectrum gevonilen de Duitsche schoolmeester Philipp Reis de telephoon Schleiden de plantencel ontdekt Schwann de diercel en Virchow heeft de pathologie daarop gegrondvest Wöhler heeft het aluminium ontdekt Hoffmann en Metscherlich de anilinkleuren Van Humboldt dagteekent de natuurkundige aardrükskunde van Dove de meteorologie van Schleiden de nieuwe plantkunde van Steinthal de volkenkunde van Fechner de psychophysica van Gabelsberger de stenographic LasaUe is de stichter van het socialisme en eindeUjk Böcklin de grootste schilder van dese eeuw Zal deze uitspraak algemeen erkend worden De Gemeenteraad van Vlissingen besloot onlangs met kleine meerderheid toestemmiiig te verleenen tot het plaatsen van een hipfodrame op het De Ruüterplein Dit hippo drome is daar nu tydelük opgesteld De kerkeraad der Ned Herv Kerk heeft nu in een adres bü B en W zich beklaagd over het feit dat vergunning verleend was tot openstelling van bedoeld hippodrome op Zondag Hü ziet daarin toenemende verstoring van de rust op dien dag Tevens wordt in dat adres verzocht geen toestemming te verleenen tot het door de stad heentrekken van gezelschappen met muziek op Zondag dat verleden jaar het geval was NIEUWE SUTOFPEN bij A van OS Az Md TaUleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Velephoon Mo 31 Beurs van Amsterdam Slotkrs 87 Vrkrs 8 9 6 i 961 101 80 15 MEI Nedmlahd üert Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOiH OM GouJl 1881 88 8 lTilIl Inaohrjvmg 1868 81 5 OosnsB Obl in papier 1868 5 dito in zilver 18t S 6 Pü TO0AL Old mot coupon 3 dito ticket 8 66 98 W 1031 61 JS s 23 28V 106 101 S i 101 lOlV 851 745 507 103 51 8 204 s 1641 100 100 88 98 lOl 90 8S 1181 112 220 215 lOO j 57Vs 160 89 ButUM ObftBinoonl ISit 4 dito Göcons 1880 4 dito bij Boths 1889 4 dito bij Hop 1888 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SpiSJll Porppl rhuld 1881 4 TuMKïij Gepr Couv loen 1890 Ge leening serie D t c leenin ser eC ZoidAfe Rep v oblg 1882 6 MMloo ObL Buit Son 1890 6 VliNfSlJBLi Obl 4 Olllrap 1881 I Amstibdam Obligatiea 1896 8 RoTTlluuM Sturl leeu 1894 3 Nbd N Afr H indels aand ArMj b Tab M Certiiioaton Deli Maatachapptj dito Am Hypotheekb pnudbr 4 dnh My dar Voratont aand a Gr H polhsekb pandbr 3 Nedarlaiidsidie bank aand Ned Handolmaatseb dito N W k Pao Hyp b pandbr 3 Bott Hy otlieekb pandbr 3 Utr Hypotheekb dito SV OoSTlitiu O jBt Hong bank aand RusL Hypotheek bank paiidb 4 AMEWm Equt hypoth paudb 6 33 871 691 55V 231 14 48 105 102 100 63 144 140V 21 1047 66 105 1 1 4 591 171 100 107 00 100 100 ll t i 118 SS 11 Maxw L O Pr Lien rert Nul Holl IJ Spoor Mij a nd Mil tot Eip V St Spw aand Ned Iiid S inorwegni aand 1 Ned Zuid Afr Spra aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 j iTiUHSpoor 1 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Sp mfl AH obl 3 1 Pol N Warsobnu Weenen aaud 4j Bd8L Gr Rusa Spw My obl 4 Baltische dito aand ïaatowa dito aand 5 Wang Ilomhr dito aand 5 Kurak Ch Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Amebika Otin I ae Sp Mij obl 6 Ohio s North W pr C V aand dito dito Win St I etor obl 7 Denver Rio Gr Spra eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv Na hvilliCort v aand Mexi o N Spw M le hyp o 6 Mis Kin aa v 4pCt pref aand N York Onths o Si West aand dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Cahf t j byp in goud 5 St Paul Minn 4 Manit obl ü Pao Hoof lyn ob ig dW dito Liiic Col le hyp O 5 Canada Can South Chert v aand VuN 0 Ballw t Na lo h d c O Amiterd Omnibus Mij aand Rottord Tramwe Maals aand Nbo Stad Amsterdam aand 3 Stad Boiterdam aand 3 Bkloie Stad AntKerpeu 1887 2 Siad Brussel 1886 8V HoNG Theiaa Regutlr Geselaoh 4 OusTnim Staalsleeuig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid S 1868 Ned Ver B z Avh Spoel eert MA1 TELS TVII OU Af AUES Mantel Costumes Blouscn Japonstoifen in groote verscht idcii ieid en Conciirreerende prfj cn GOUDA Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag i6 Mei 1899 Vette Ossen en Koeien redelijk aangevoerd prijzen waren voor ie kwaliteit 35 2e kwaliteit 32 j 3e kwailiteit 29 cent per half Kilo Vette Kalveren kleine aanvoer ie kwaliteit 27 2e kw 24 3e kw 22 cent per half Kilo Magere Ossen Melkvee Vaarkoeien en Stieren redelijk aangfevoerd De handel was in vet vee zeer vlug met verhoogde prijzen mager vee en vette kalveren prijs houdend LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de le helft der maand Mei 1899 en terug te verkrügen door tusschenkomst van het Postkantoor te Gouda Verzondem van GOUDA J Enipers Amsterdam Mej F Janknegt s Graventage Kurerie A Bellaart Lösmeer t S M Hageman H Hcimel HaaT H Engelaar Homberg Verlinurkantoor dienstboden KotterdalftDen Scbage D Brunger L M Bos Veendam W Stevens Vlaardingen D waarn Directeur van het Posten Telegraafkantoor MOLL Bu rgeriuke Stand GEBOREN 13 Mei Johanna Cornelia ouders J Leeliang en M A Rollfa ol Roeloïs U Wilhelm Adriaan ouders 1 V de Beun en T Akkrön 16 WilUelmina Catharina ouders P Annaars en P van Oudshoorn OVERLEDEN 12 Mei E W de Keiizor 37 j J J Vergeer 16 m 13 L Holstede 55 j A Rietveld 64 j SeO Staats loteriT No No No Nu 40 37 79 400 81 18 1165 91 1638 2 1850 1982 2116 is i 2 16 1 2416 29 2S57 93 98 2778 2837 Ja ÜLisir Trekking ran Dinadag 16 Mei fiS V 1000 578 3461 en 18887 ieder 400 lO iJ 48S7 on 17 167 ieder 110 1773 8351 8486 en 10410 ieder ƒ lOU Prijzen van 70 2948 6435 656 US 9 14677 i720 19296 14670 17313 I9i 71 iüOS 1 629 1941286 3 5 13895 19 86 5441 171120 I 24 3861 64 86 n S 4043 65 3 965 84 41 1 6116 BTli 11916 4855 11861 883 l 1203 4429 700 10017 46 45S3 IH 101 12386 1 655 3 19166 4 108 870 10248 12963 89 I7733 Isj 6 60 19970 73 91 94 7968 46 76 16017 7 8141 103 6 13021 83 60 83 t 60 16703 17880 024 5 49 8881 81 1HS3B 1 lOO 2 20367534 t834 10418 11447 41 18075 20 47 61 63 77 13619 IS IIO 18122 20642 i33l 8116 10641 1S831 16022 S t SfU 617 80 0ï i 64 16122 18497 77 16 8675 10953 72 114 88 S0S71 5732 81 mos 13949 16319 18516 2Ü917 iS ÜI81 1147B 14102 24 19074 71 6111 9 37 84 USI i 1665 1 19114 91 96 96 115HI 14311 16964 1 10141 6l7 i 9417 80 1 1606 8 19i 90 ADV ERTE NTIE N HaRVANWUNGAARDEN COIFFKUK SPECIALITKIT in ullc soorlcn HAAEWEEEEE bLIKGRAAK en HKEMUADEN van don Polder Bi oKMENiUAi zullen don lie lUNl IHil J des voormidilags elf ure hij enkele inschiüving De ONDERHOUDSWERKEN gedurende 1899 1900 Het Bestek is ter inzage Kofhehuis DE ROMEIN Wed Kahi e De onderaannemers voor de Verlwerken en de aaunomers kunnen inlichtingen vorkrjlgen hij den Architect BURÜER SDI IK a a i ManMMai HMi H BH aMHa Hi Direkt gevraagd 2 BEKWAME iMETSELAARS bü H J NEDEKHORST I n ware Schat Toor de ongelukkige lachtoffera der Zelfbeilokklng Onanie en gehe me nitapattingen is het beroarade werk Z Dr Retau s KLFBEWARIÏ G Bollandsche nitgayo met 27 fb Prns 2 gulden leder die aan de rersohrikkeljjke gerolgen van deie ondeugd lydt moet hefc lezen de oprechte leenng die het geeft redt msrlijka duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bij het Ver lagsMagazin te Leipzig Nenuiarkt 84 trant tegen inzending tm het bedrag ook i i o9tzeg lg m iii eiken hoekkandel in Holland