Goudsche Courant, donderdag 18 mei 1899

i 38ste Jaargang Donderdag 18 Mei 1890 No 7890 TE HUTJE TERSTOND OP LATEE bovenhuis Adres MAEKT 58 HE mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Ontstreken Prganotearing Cbina CoDgo Stofthee 50 en 55 c Grot 55 80 Lekkere 65 Soucbon 75 Geurige 90 Congo 100 P AJIXJS Ontbyt Thee 65 Namiddag Thee 15 Alleen verkrögbaar bg P H J van Wankum Oosthaven BI 4 Telefoon No HS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer H Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Iniqending van Advertentien tot 1 uur des midd Telefoon Ko SS De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Delftsche Slaolie aRAKDS MAaAsma du Frintenips NOU VEAU TÉS Wy verzoeken de Dame die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomerselxoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MMJÜLESJALÜZOT C M aris Hetzelve wordt dan omgiiand ijratta en francu toegezonden Bentellingen van af 25 francs vrjü van alle kosten aan bnis met 5 verhooging KeëJiiedltie kantoor te Hozend iïI N ll Mleuw onovertroflen Prof Dr Liebera welljekend SBXVW KRACaT IlirOE Allm Mkt lut ftkrlekiiiuTk tot voortdurende radicale en n i H sekere genezing van alle zelfs jjlBH de meest hardnekkige xenuW mSS xieliten vooral ontstaan duor ifiiSll afdwalingen op jengdigcn leeftijd Totale genezing van elke zwakte Bleek zucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spgsvertering Onvermogen Impoteni PoUutione enz Uitvoerige prospectussen l ij jpcr fleach fl t fl fl 3 i dubbelo fleach II Gl OenlrnnlDepat Malth d Vents Wtbommel Depots M CliSbiin Co Araaterclam P Happel s Gravenhage 1 Ualramana ds Jong J Ozn Eotterdam Wdir Co Oouila on bii all drogisten Te Hunr terstond of later een BOVeWHUII Te bevragen Kantoor van Vafate Goederen Pluweelen Singel No 612 4® i P ü IKE OUDK f SCHIEDAMMER GEÏÏEVEE Merkt NIGHTOAlr Verkrijgbaar biji M PE ETERS Jz N B Al bewijs van eohtlioirl u cachet qd Vurlt steods voor C Hl EDAM 1 o P HOPPR A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuvsoli Tarwebrood M eent de KM NIEUWE HAVEN 28 W Bekroond op de Internatioiale Tenoonatelling van Bakkerg Maalderj ea Kookkunst te ê Oravenhag mefr een diploma Verguld Zilveren U dai le Lensvelt Nicola HOFLEVERANCIER Veeneslraal 23 den Haao BKOni Ë ENClIirrFtliUIEK LÏÏUCHEOU ËOOE Pain de I iuxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk EERSTE NEDERLANDSCHE RUWIELFABRIEL Directeur H BURGERS DEVENTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Model A f 87 50 Model A 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIELEN 160 GEWONE TOER ACATENES 155 LUXE ACATENES 180 P 8 DAMES KETTINGELTWIELEN op alle prijzen f 6 hooger Vraagt onze Prijs Courant Vertegenwodiii rJ G DËUUITGR E CASSITO TANDAUTS Turfmarkt IT Gouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en VEIJDAGS vant tot unrZONDAGS geen spreeknnr Stollwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na voomobrift vuk den I kon Üniversitats Prot Gehm Hofrad I Dr HariflSi Bwn hebbea sedert 60 Jaren ak Twzachtend middel ttgen hoesten 1 beeeohheid ea aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen By apoedigo afwieeeling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevBlen wardig een bonbia te gebruiken Verpakking G ele pakjea 4 25 oent Alom verkrijgbaar EEMIEFOTVANTm Hfeii wontt verzocht op t HGRK te letten üiT HET Magazijn tah M HAVKNSWAAY ZONEN QORINCHgH Deze THEEËN worden afgele verd in verzegelde pakjes van vijl tutee n een half en een Ned oiu met vermelding ran Nommer en KPrgs voorzien van nevenstaand ÏUerk volgens de Wet gedepo rneerd Zich tot de uitvoeringvan geeerde orders aanbevelende J BRËEBAART LZ Vermoeide Vrouwen gaat slapen nu Moeder § lliipton j wasehl voor u I II MOEDER SHIPTON ZEEP IZ a cent per groot dubbel stuk van 3QO gram met cadoaux Verkrijgbaar bij D MIEBIES Drogist Kleiweg En gro8 bij G IJSSELSTIJN Blauwstraat WIEUIVI IIEUW GESCHIKT VOOE HacMlicliteii Koffie en Theelicliteii Welke 4 3 uur branden k 2 a en 6 ir brandende k 3 cent per stuk Eenig Agent voor Gouda en Otnstrekeo IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeli ik Mei behoeft hiervoor geen Olie geen Glaa elü Alleen een lucifer aansteken Is noodlg Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Z et voor l op de ECHT haxidtooJceainffmot rood j letters J berlahnstein omecTsu tot i victoh abron obckiahhswii Overal 4 ££ENT3 verkrijgbaar Waatsehappij tot ExpUMalie van de FiOorUt Bron Kanttor voor Nederland Boompieê éO Rotterdam H Kort overzicht onzer Prijsoourant a SHEREIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 ess t S EOODE en WITTE POETWIJNEN 15 12 B MADEEA S droog en zoet 18 12 T VEEMOUTH la Turin 1 50 fleach im 3 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 S 4J COGNAC il f 1 75 f 2 25 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 H SCOTCH WHISKY 2 25 g SS Per El Pei Ank 45 Fl 1 M LISTEAC I 0 65 Nto f 27 75 a 6B j CHATEAU VALEOSE 0 75 31 § 2 t 2 St ESTEPHE 0 85 36 H g 5 St EMILION 18 4 1 42 S 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 gijg 2 2 GEAVES Witte Bordeaux 0 80 34 3 P SAUÏEENE 1 42 Sfl X S ZBLTIN6EE Moezel 0 90 37 50 Ö B W BOUEGOGNE 1 10 47 Psj g De flessche zjn in den prijzen begrepen en worden i 3 ets par itnk teruggenomen 2 Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De firma T CB EBAS G ouda Steeds voorradig eene raime keoie der Soliedste soorten Naaimachines welke tot billijke prijien worden geleverd Desvorkiezend op afbetaling per maand en per week A LEWEINSTEIIN GOUDA Kleiw eg 40 Gouda Dmk van A BMNKMAN Zn liuitenlandsch Ovvr lcht Het bericht van de gevangenneming wegens hoogverraad van zeven personen te Johannesburg gistennorg en vroeg verwekte veel ontroering Er wordt verteld dat de gevangenen gewezen Britscho officieren zjjn Hun namen zijn NichoUs Patterson Trembett Ellis Fries Hooper en Mitchell Zij zijn per extra trein die aan het station te Johannesburg tot vertrekken gereed stond naar Pretoria overgebracht Nadat dcgevangenen naar de gevangenis van Pretoria waren overgebracht ontvingen zij bezoek van don Britschen diplomatieken agent Het complot werd nitgobracht door een detective die zich bij hen had aangesloten Hun plan was mannen aan te werven voor een opstand Naar men beweert ziJn er belastende documenten gevonden en worden meer gevangennemingen verwacht Dr Leyds gezant van de Zuidafrikaansche Eepubliek in Europa seint aan het Hand nit Brussel dat hjj gisteren Dinsdag het volgende telegram ontving van de regeering te Pretoria Richard Nicholls beweerd kolonel George Patterson beweerd kapitein Edward John Tremlett Charles Edgar Ellis John Allen Mitchell die beweren luitenant te zijn James Trier en Hooper zjjn gisteren gearresteerd op bcëedigde verklaringen van drie Engelschen wegens hoogverraad in zake aanwerving van troepen om revolutie te verwekken on met het doel om het fort te Johannesburg in bezit te nemen en do stad in bezit te houden totdat de Engelsche troepen uit Natal ter hulp zouden zijn gekomen Een hunner beweert te handelen onder directe instructies van het Engelsche departement van oorlog Het blijkt nader dat de gearresteerde mannen geen officieren zijn maar de meesten hunner hebben vroeger gediend in de gelederen van het Britsche leger Pries Trier is een Deen De Britsche agent te Pretoria heeft aan president Kruger zijn leedwezen betuigd dat mannen die de uniform der Koningin hadden gedragen in het complot betrokken waren Öister zyn in Engeland de leesten begonnen ter gelegenheid van koningin Victoria s HOsten verjaardag op 24 dezer Woensdag zal de Koningin zelve den eersten steen leggen van FÉVÏLLEIOX iodenkschriften van een ïelukioeker AMIBAL DE VONDELING J aur het J ransch DOOR W NUTTERS 93 Het rijtuig zette zich in beweging Onder het rijden werd geen woord onder de passagiers gewisseld Carillon en père Tourniquet rookten hun pijp Raphael was tn gedachten verzonken die hoogstwaarschijnlijk met van zeer aangenamen aard waren Wederom ag hij zich in den uitersten nood een reddende hand toegestoken even onverwacht als op dien veratikkenden zomeravond toen hij de Seine zocht Toen was het een onbekende geweest die hem de hand op den schouder had gelegd en in zijn ziel zijn vreeseJijk voornemen gelezen had En die man had heip alle weelde toegeworpen had hem rijk gemaakt als zoon aangenomen en deze man had hem bedrogen hem ongeluktiger gemaakt dan hij ooit geweest was Thans was het een man die zich waarschijnlijk van hem hoopte te bedienen op een geheel andere wijze die hem met ronde woorden zou gaan voorstellen hem in zijn misdadig beroep ter zijde te staan behulpzaam te zijn tot de meest lage misdaden het nieuwe museum te South Kenstigton dat haar naam zal dragen Naar beweerd wordt zal dit de laatste maal zjju dat zy in het publiek optreedt Heden zou de Koningin met den Prins van Wales een bezoek brongen aan hot paleis van Kensington waar zij hare jeugd heeft doorgebracht en waar alles weer is gebracht in den toestand van vóór 75 jaren In de centrale sectie van de Belgische Kamer gaf de leider dor reehterzyde Woeste een krasse verklaring af tegen de nieuwe kieswet daarop neerkomend dat de meerderheid der rcchterzyde tegen die wet was en de Regeering wel zou doen haar in te trekken het ontwerp vervalschto de volksvertegenwoordiging en kon als in stryd met de grondwet niet verdedigd worden Om die roden stelde hij de verdaging voor en nam eventueel de verantwoordelykheid op zich een ander ontwerp in te dienen Men meent dat het Ministerie nu zal aftreden en een Kabinet Wooste HellepHtte zal worden gemaakt Op grond van de overeenkomst tasschen Engeland en Rubland heeft de Enssisch Okinecbche Bank met ondersteuning van den Hussischon gezant aan do Chineesche Kegeering concessie gevraagd voor een spoorweglyn die van Niutschwaug of eenig ander punt van de Trans Mandsjocrysche baan over Shanbai kwan naar Peking zal loopen zoüdat PortArthur door een spoor eglyn met Peking zou worden verbonden Dit bericht door de Thnes uit Peking ontvangen heeft plotseling den geheelen schoonen droom van een vricndschappelyko samenwerking tusschen Rusland en Kngeland in het verre Oosten verstoord De Times jammert over de trouweloosheid van de Russische diplomatie die men geen oogenblik kan vertrouwen zelfs niet in de week vó6r de opening van de vredcaconferentie Onze macht ons aanzien in China worden ernstig bedreigd door den stap dien de Russische diplomaten met of zonder machtiging één week na de onderteekening van onze pas gesloten overeenkomst met hun regeering en éèn week vóór dé byeenkomst van de vredesconfcrentic waartoe hun gebieder de geheele wereld naar Den Haag uitnoodigde in Oost Azië hebben gedaan En in een hoofdartikel zegt het blad Deze cisch van Rusland aan China heeft de bedoeling den grondslag te verydolen van de Russisch Engelsche overeenkomst namelyk het pogen om oorzaken van geschil iii China te voorkomen de Engel Het rijtuig stond stil Men had rue des Fosses du Temple bereikt voor een huis dat Raphael reeds kende en op het eerste gezicht herkende Men trad binnen Dezelfde donkere gang dezelfde krakende trap In de woonkamer was nog niets veranderd Een tafel twee stoelen in een der hoeken een matras Raphaels blik viel op het kastje waaruit JeanPaul de vorige maal de fleach brandewijn had te voorschijn gehaald en waar de hoopjes vijffrankstukken opgestapeld stonden Raphael herinnerde zich alles met zonderlinge duidelijkheid iNemen jelui nu maar elk een stoel zeide Carillon terwijl hij op een hoek van de tafel zitten ging En aXs père Tourniquet zoo goed wil zijn om uit dat kastje daar de flesch te krijgen die hij er in kan vinden en een paar glaasjes dan ontbreekt ons niets meer om eens ernstig te praten Waarover moeten we eigenlijk praten vroeg Tourniquet ontevreden iZullen onze aken op die manier niet verloopen We zijn klaar met alles geloof ik Goed en wel oude knorrepot Laat mij maar mijn gang gaan Wat we te bespreken hebben gaat geheel buiten wat jij bedoelt om Het is meer tusschen mij en onze jonge vriend hier dat er wat te verhandelen ia Nu enfin praat dan voor mijn part tot morgenochtend als je er lust in hebt Wees maar gerust we zullen het wel heel gauw eens zijn denk ik En we vertragen meti bij dit oponthoud daarvoor sta ik je borg e sche handel in China rust op de macht ea het aanzien van Engeland in Oost Azië en deze beiden zyn door het oiptreden van Rusland ernstig bedreigd Generaal Otis heeft nieuwe instructies gekregen om don stryd met kracht voort tezetten en Aguinaldo tot overgave te dwingen Dit besluit der Amertkaansche Regeering berust op mededeelingcn van professor Schnrmann die uit Manila berichtte datde geheele archipel gepacificeerd en bereidis de Amerikaansche souvcrehiitcit te erkennen met uitzondering van een klein deel van Luzon waar de insurgenten den laatsten tegenstand bieden De Philippynsche commissie meldde dat overal plaatselijke regeoringcn zyn ingesteld en een krachtige aanvalin staat Is den algemeeuon vrede te verzekeren Verspreide Berichten IIRi YFUSl Men kent de geschiedenis der circulaire van 17 Mei 1894 waarin goneraal de Boisdreffe de stagiaires van l et tweede jaar waartoe Dreyfus behoorde kennis gaf dat zy niet aan de najaars manoeuvres zouden dealnemen De aièole zegt nu dat deze circulaire de stagiaires geen nieuws geleerd zal hebben daar zy reeds in April wisten dat zy niet naar de groote manoeavres zouden gaan Immers in de Revue du t ercle militaire van 29 April 1S94 yerd dai gemeld en de reden ervan uiteengezet uit de toelichting tot den maatregel die genomen stond te worden moest Dreyfus dadélyk de gevolgtrekking maken dat hy bj een regiment infanterie ingedeeld zou worden en dat is inderdaad gebeurd De Rappel vertelt het volgende van Francois Coppée naar aanleiding van de verklaring die Coppée aan een journalist gegeven had van zyn houding in de Dreyfus zaak De heer Coppée bad ook kunnen vertellen hoe hy op het tydstip waarop Scheurer Kestner zyn arbeid ten gunste van de revisie aanving tegen hot najaar van 97 overtuigd van Dreyfus onschuld het Journal een artikel aanbood waarin hy aandrong op de revisie Fernand Xau weigerde echter het op te nemen y had ook nog kunnen vertellen dat hy indertyd Emile Zola zyn voornemen mededeelde een beroep te doen op de edelmoedige gevoelens van het publiek om het eer HOOFDSTUK V EEN VOORSTEL Wel vriend Annibal heb je geheugen memorie begon Carillon Vrij wel Dan boet ik je er zeker niet aan te herinneren dat je nog eens hier geweest bent na onze ontmoeting voor het Ambiqu théatie Niet noodlg Ook weet je dan nog wel van het onderhoud dat we hier gehad hebben en van een voorstel om met me te werken 0 ik weet het nog heel goed Prachtig Dat voorstel werd aangenomen door jou Ik gaf je wat geld in den zak om je flink m de kleeren te steken want je gewaad was toen weinig beter dan nu ofschoon het nu erbarmelijk is hetgeen je voordeelig uiterlijk volstrekt niet schitterend doet uitkomen ik zeg dit niet om je te krenken We hadden afgesproken om des avonds elkaar te ontmoeten in het estaminet l Episcié om tot een beslissing te komen En we zijn tot een beslissing gekomen maar niet zoodanig als ik gehoopt had en reden gehad had te hopen Je omstandigheden waren veranderd Je had gespeeld en gewonnen veel gewonnen Ik kreeg terug wat ik je gegeven had en we scheidden Maar herinner je je ook nog wel wat ik je bij dat atscheidnfimen gezegd heb Ik eide ongeveer Als je eenmaal weer in de misère mocht raken herinner je dan je vrienden Carillon 2weeg een oogenblik en beschouwde herstel te verkrijgen van een onrechtmatig en onwettig veroordeelden officier en dat zyn artikel in het lournal terzelfder tyd moest vorschynen als Zola s eerste artikel over hetzelfde onderwerp inde Figaro Coppèe B artikel was bestemd om het andere op zekcte punten aan te vullen Een redacteur van de Temps heeft Coppée gevraagd wat er van de zaak was Coppée bad niets te antwoorden Italië Toen vorst Clary eenige dagen geleden met zyn zieke echtgenoote van Napels te Rome aankwam en zyn intrek nam in hot Hotel d AUemagne kwam hy tot de ontdekking dat hy zyn reistasclije inhoudende een aantal juwcelen papieren en baargeld in het rytuig had laten staan waarmede hy van het station naar zyn hotel gereden was Hoewel hy dadelyk een onderzoek instelde mocht het hem niet gelukken het taschje terug te vinden evenmin als de politie die overal informaties inwon De waarde van den kostbaren inhoud is ettelyke honderdduizenden lires 1 Fkakkruk Een hevige brand heeft te HainteSïéné hould nabij Chalons de voorraadmagazynen van het garnizoen en verscheidene huizen vernield De schade bedraagt 130 000 francs O OHTEK RIJ K HON UARIJE Te Lemberg werd Zondag de Poolsche Katholieken dag gehouden waaraan tO O X personen deelnamen Eenige sociaal democraten drongen de kerk binnen en stoorden met geschreeuw de rode van een geestelyke tengevolge waarvan een hevig tumult ontstond dat in een vechtparty overging De politie nam eenige sociaal democraten gevangen doch by hun overbrenging naar het bureau vielen do buiten de kerk wachtende partygenooten de politie aan Een straatgevecht ontstond waarby verscheidene personen gewond werden De militairen herstelden de orde en arresteerden 30 socialisten Enübland In den laatsten tyd heeft een kleine hond te Londen als collectant groote vermaardheid verworven Het is de kleine Schnapsie dio zich zeer verdicnstelyk maakt met het Inzamelen van giften voor de uitbreiding van het Greath Northern Central Hospital Waar liefdadigheidsconcerten gegeven worden is Schnapsie tegenwoordig met zyn tonnetje om den hals waarin liy de gelden collecteert De zaken gaan tegenwoordig zóó druk dat er reeds twee helpers zyn aangesteld die hem getrouw ter zyde staan aandachtig Raphaels gelaat als om zich van den indruk van zijn vertoog te vergewissen hetgeen hem voorzeker ieta deed gevoelen wat men tewurstelling noemt want het gelaat des jonkmans bleef onbewegelijk als ware het gesprokene niet tot hem gericht Carillon ging voort Gelijk je straks zelf hebt bekend ben je op t oogenblik weer in de misère Je weet geen raad je hebt nergens hoop er blijft je dus mets over dan je met mij te verstaan wil je een der onzen worden 0m te stelen vroeg Raphael tPrecies De uitdrukking is Aniaschien wat sterk en wat onaangenaam voor de ooren in het eerst doch het is een wonder hoc gauw men er aan went Laat hooren zou het je aanstaan Neen antwoordde Raphael tBah riep Carillon met verachting ije weigert Je slaat het af Ja beshst Waarom j Het komt me voor dat het levtn voor dien prijs te koopen veel te duur is En straks hoorden we je bekennen dat je een brood wou stelen V Dat is waar Welnu j n mijn geest had ik het besluit genomen omdat ik van honger omkwam Dit is heel wat anders dan zich op het stelen toeleggen tot een beroep Stelen is stelen Men gaat voor het een zoowel als voor het andere de kast in IVordt Virwigd