Goudsche Courant, donderdag 18 mei 1899

in een bierhuis te Gouda jden 2 April W Verbnrg met een bierglas ip den neus geslagen tengevolge waarvan het glas gebroken en de neus aan t bloedi in geraakt was Voor deze mishandeling werd 1 maand gevangenisstraf voor den liet verschenen bekl ge ischt Uitspraken over acht dagen 1644 3S85 82 70 37 6781 1910 3680 6013 36 O 6301 2164 96 6658 75 4068 660 s 8280 4183 e83 4 39 48 2340 63 2403 4246 7308 9071 42 15086 16911 20682 19 64 87 9209 19775 16460 17488 90962 31 4876 76 1 Directe SpoorweRverblödlngen met GOUDA Zomerdlenst 1899 AaDgevansen 1 Mei TUd vao Greenwicti CODDA ROTTÜBDAMTiM leru 9 64 10 48 ll U 11 81 18 18 19 BS 1 86 8 11 8 86 8 49 8 86 5 40 S sti 7 S3 9 46 Alleen Ie en Se klMw Eït bijbetalen C Op deie treinen ïyn Zondag Mundaft en Dinedtg ndaagiobe retoarbUietton voor de Se kl verkrygbaar tegen enkelen Traehtpryi R0TTERDAM 90ÜDA Tioe 10 80 6 96 6 86 10 49 6 46 5 66 1 19 11 64 19 08 18 34 1 1 99 7 44 8 0 8 14 9 00 Alleen Ie en 9e Uaaie extra bolalen e ïaoulutiet op den loop kan niet gerekend worden fl Hollaudaoka ipoor o o o D A n K N H A A O viae varaa 1 08 1 0 8 14 8 46 4 18 4 66 6 96 1 18 6 07 1 99 6 18 l 3 6 89 l ao 1 48 9 49 4 16 4 43 5 87 6 66 5 49 6 16 7 17 7 39 7 69 8 90 S S9 8 13 10 16 lO JS 10 40 S ll M 10 18 8 99 i 10 37 R 86 E 10 S8 6 16 48 7 45 8 06 8 41 8 48 8 6 t O 10 44 10 68 11 07 9 98 8 67 9 56 10 96 11 17 11 86 H O 6 0S 7 06 7 80 7 46 10 69 6 19 00 9 03 SS 8 97 10 18 WM 11 47 19 08 19 87 Keiiigora voor de lijn Oreukelon Anuterdam moget via Utrecnt reixen 7 SI 747 8 11 0 Ifarmonikatreii aUeen Ie en ia klaaae eitra betalen V G o U I A A H r B B O A ilouda 9 8 17 S8 10 67 19 08 4 O s j oi SS 8 36 10 60 11 00 AmatW 8 019 06 10 16 19 4819 67 4 67 6 87 8 16 10 09 11 87 11 51 Amit 0 8 19 9 90 10 80 108 1 10 6 18 8 80 10 18 11 68 19 07 H 8 4 6 05 6 66 8 6 J IO 6 88 7 18 4S 8 88 40 7 89 5 eui DA I IKb tll vioe veraa 10 19 10 67 19 00 19 40 9 80 J 17 4 8 11 14 8 37 ll J 9 46 3 34 7 0 na 8 66 11 8 10 61 11 46 18 3 1 18 3 08 3 50 5 04 j j IJtreokl 97 g 66 7 53 8 80 8 4 9 90 10 15 10 88 11 38 19 08 1 87 8 08 S JO 8 59 4 48 6 88 6 41 6 53 7 68 8 18 10 00 10 34 m l C S 7 05 8 10 9 06 11 16 9 63 46 4 45 0 7 4S 4 Woer laa 6 16 68 8 14 10 38 11 65 19 87 4 9 7 J 9 4 10 64 Ama ff 7 0 8 96 9 90 11 80 8 08 4 00 6 00 85 8 00 10 0 Oud 6 30 7 0 8 8 10 46 H SS 4 S i 7 37 9 4 joorta 8 09 9 19 lO Oll 19 61 8 58 4 47 6 4 7 4 48 ll O Houd 6 60 7 17 7 7 85 00 9 98 18 69 U l U 11 1 61 9 09 3 40 8 66 4 4 6 I 7 19 7 6 8 10 01 lO ti 11 10 Een 20 jarigo kraidenicrszoon te Portland die op een labriek van torpedo s werkzaam is heelt een electriscU kanon nitgevonden dat geen geluid maakt bjj het afschieten en geen rook aigeelt De projectielen worden door dit kanon wcggeslingerd met een snelheid van 4 kilometer per seconde BINNENLAND 8TATEN GENERAAL BBB rie UMIHBH Zitting van Dinsdag 16 Mei In deze zitting verklaardeil behalve de heer Van Asch van Wp de heeren Robll Pflnacker Hordijk en Brantsen ondanks hunne bezwaren zich voor het ontwerp tot gelijkstelling van Japaneezen met Europeanen in Indië De heer Brantsen drong aan op spoedige regeling van de positie der Inlandscho Christenen De minister van koloniën verdedigde den maatregel Het ontwerp werd aangenomen alsmedede overeenkomst mot de Indische Paketvaartmaatschappij Heden is het eerst aan de orde de verhooging dor begrooting van buitcnlandsche zaken voor de kosten van de vredesconferontie en daarna het revisie ontwerp Naar de N Arnh Ot uit goede bron verneemt heeft de Nederlandsche regeering onzen gezant te Petersburg telegraphisch haar ongenoegen te kennen gegeven over den inhoud van zfln aan dr Kuypcr gericht schreven in de N E Ct De pachter der bnöetten in den Dierentuin en het Sportterrein te s Gravcnhago is eigenaar geworden van de vanouds bekende nitspanning De Oude Do jl óp don Leidschcn Straatweg onder Wassenaar en zal die binnen zeer korten tjjd zelf in exploitatie nemen Blijkens een van den Gouvernenr Genoraal van Nederlandsch Indië ontvangen telegrafisch bericht is sedert de jongste mededeeling dienaangaande in de Stct van 10 dezer bi de krijgsverrichtingen in Atjehdoor een schampschot gewond de kapiteinder infanterie van het N I leger H N A Swart Stct Eeuter seinde gister uit Karlsruhe H M de Koningin on H M de KoninginMoeder hebben gister hier een bezoek aan het hof gebracht De groothertog en do groothertogin van Baden ontvingen Hare Majesteiten aan het station on geleidden Haar daarheen ook uit Reuter seint uit Baden Baden Hare Majesteiten zijn hier gistermiddag voor een korten tp aangekomen W fl 8 88 8 01 46 8 69 8 B9 9 C8 9 18 7 80 7 88 8 18 door 7 87 7 84 7 41 6 80 7 60 Otudi Mnordreoht KiauverkerkOapellg Hattorilim M RottardiimD F i Bottardam B a Alleen dei Dinidag 8 48 8 1S Eotttrdiim B ur Rottardam D P Rotterdam M Oipella Kieawsrkirk Uoorjrwiht a d 4 46 4 66 6 04 5 11 6 17 6 46 5 66 6 06 8 14 JO W 7 96 8 08 8 43 8 48 7 1 7 8 00 7 48 9 0 8 09 9 91 8 7 36 9 10 9 Bouda ZenDhuiniii Moarkapalle Soatarmear Zagwaard Voorburg Haire 5 49 6 48 e 09 13 6 94 lUage Voorburg Zoetanu Zoïwaart ZaTanhuiE Moorc Gouda o 5 90 6 86 6 4S 08 iouda Oudew Woard Iltraclii 8 84 7 60 iS Van D soldaat geëmployeerde van hetmilitair hospitaal te Leiden die wegenseenige overtreding tegen de krpstucht disciplinair gestraft werd heeft zich door opIjangmg van het leven beroofd Uit het jaarverslag over 1898 99 van het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van t Algemeen blijkt dat het aantal leden op 1 April jl bedroeg 13 196 tegen 13 455 op 1 April 1898 De toenemende vermindering van leden vervuld het hoofdbestnur met bezorgdheid Het heeft daarom ter algemeene vergadering van de volgende week een voorstel urgentie ingediend om f 1000 uit te trekken voor het houden van propaganda voordrachtcn Uit de toelichting blpt dat de maatschappij in 1 80 het grootst aantal overeenkomt met dat van de jaren 1868 en 1838 Het hoofdbestuur schrijft de daling toe aan onbekendheid met het veelzijdig streven der maatschappij en hoopt door de voorgestelde voordrachten nieuwe leden te zullen Gemeng de Berichten Een dergenen die gistermorgen te Amsterdam stonden te wachten voor den toegang tot de publieke tribune der rechtbank in de Lange Leidsche dwarsstraat en ten slotte werd afgewezen daar de toevloed van het publiek te groot was bemerkte dat hem ziJn horloge was ontrold In plaats van de veldwachters in het gebouw te waarschuwen ging hiJ aangifte van den diefstal doen bj de politie op het Leidsche Plein Inmiddels was de majoor der rijksveldwacht dienst doend in het paleis van justitie met het geval in kennis gesteld De majoor deed de denr sluiten en nam zich voor allen die zich naar de publieke tribune hadden begeven to fouilleeren De eerste de beste die zich nog vóór de pauze vertoondo om heen te gaan bleek het horloge biJ zich te hebben Hij zeide het van een kameraad op de tribune gekregen te hebben welki kameraad toon ook spoedig gevonden was De beide mannen een van hen is een bekend zakkenroller werden in het rechtsgebouw zelf achter slot en grendel gezet De beroofde was intusschen van het Leidscheplein met politie bcambten teruggekomen en herkende het in beslag genomen horloge als het zijne Een paar weken geleden arriveerde te Zaandam het Engelsche stoomschip Needies komende van Saigon met een lading riJst 11 J8 1 11 36 1 7 11 48 1 1 14 11 61 19 88 1 88 10 1 9 40 68 10 19 10 89 10 88 10 43 10 0 10 17 1 1 11 87 7 66 S 40 10 1911 16 11 18 I 11 30 H 41 11 66 10 46 11 46 19 10 11 10 17 10 39 10 4S 10 4 8 86 9 01 Keeds toen het schip Llmniden passeerde werd onder de koelies een geval van pokken waargenomen Echter kon de Needies niet opgehouden worden daar pokken niet vallen onder de ziekten in de quarantainewet genoemd maar te rangschikken zijn onder de gewone besmettelijke ziekten Toen het schip te Zaandam aankwam waren rbeds een tweetal andore koelies eveneens door de ziekte aangetast hetgeen niet te verwonderen is wanneer men weet op welke wjjze de koelies samenwonen Onder de blanken aan boord van het schip was echter geen enkel verdacht ziektegeval geconstateerd Dadelijk nam de burgemeester van Zaandam mr H J C van Tienen zjjn maatregelen daarin bijgestaan door den deskundige dr Kronenburg te Zaandam De Ijders werden overgebracht naar de ziekenbarak en daar ingeënt evenals de overige bemanning aan boord van het schip Bovendien werden de kleeren der zieken verbrand en het schip ontsmet Echter kon de lossing evenmin worden tegengegaan als de doorreis te IJmniden hoewel nog vijf andere koelies aangetast werden Het eenige wat gedaan kon worden was het ophangen van een waarschuwend bord aan het schip en het plaatsen van een politiepost bjj de Needies Gelukkig breidde de ziekte zich gedurende de veertien dagen dat de lossing duurde niet uit aan wal wat niet onmogelijk was geweest wijl de sjouwerlieden den geheelen dag aan boord werkten en naar wal terugkeerden Ook enkelen hunner die er zich aan wilden onderwerpen werden ingeënt Met allen grond mag nu ondersteld worden dat hiermede de ziekte de kop is ingedrukt Heden zal het schip naar Amsterdam vertrekken om voor den tp van 24 uur in het Wilhelminadok te worden opgenomen De Ipers blijven natuurlijk achter en zuUen na herstel door bemiddeling van den Engelschen consul verder worden geholpen Hbl By de weduwe S Achter den Dom te Utrecht vervoegde zich enkele dagen geleden een net gekleed jongmensch om gemeubileerde kamers te huren Zooals hij opgaf heette hjj Van Engelen en was aangesteld tot inspecteur eener levensverzekeringmaatschappij alhier Daar hij evenwel over eenig fortuin had te beschikken had hiJ die betrekking maar aangenomen om toch iets te doen te hebben het liefst zou hy zich echter associëeren met iemand die met den tabakshandel op de hoogte was HiJ wi st het vertrouwen van de juffrouwte winnen en ook haar zoon die in tabaken sigaren reist vertrouwde den persoon Er werd reeds aan de oprichting eener sigarenfabriek onder de flrma S en Co gedacht Wel vond men het vreemd dat de notaris hoewel daartoe dringend door v E aangeschreven maar geen geld stuurde zoomededat diens bagage nog altp op zich lietwachten doch de redenen die hij daarvooropgaf stelden de juffrouw gerust Gisterenbesloot de zoon echter eens op informatieuit te gaan hü begaf zich daartoe in deeerste plaats naar de genoemde levensver zekeringmaatschappij waar hij echter vernam dat men den heer v E in het geheel nietikende De heer S begreep nu dathömet een slimmen bedrieger te doen had enstelde de politie met het geval in kennis Na onderzoek door de politie werd de oplichter gearresteerd Voor de weduwe is het intusschen een geduclit schadepostje daar mpheer van lekker eten hield en altp eenledige beurs had II D Gistermorgen bij het rangeeren van den Franschen trein te Rotterdam D F ontspoorde de tender waardoor de weg geheel versperd werd en de treinen uit Amsterdam op verkeerd spoor moesten binnenkomen De tender zat te 12 uur nog in den grond doch het personenverkeer leed geen vertraging Omtrent den afschnwelj ken vrouwenmoord te Koewacht waarvan wij reeds melding maakten schrijft men nader aan de N R Ct 4 48 4 65 6 09 6 09 6 18 4 1J 4 15 4 87 4 47 4 54 6 01 6 07 9 05 1 44 8 51 1 54 9 01 9 08 8 14 8 83 11 4 90 4 96 4 40 4 61 5 09 1 36 1 41 1 66 8 06 9 17 9 4E 3 00 4 00 3 14 8 97 4 87 10 89 10 18 10 58 U l 11 8 T Toen Maandagavond omstreeks hajl zes een inwoner van Koewacht naar zijn land ging zag h j in een watergang die juist op de grens tusschen België en Nederland ligt en wel op het Belgische gedeelte een zak liggen die iets scheen te bevatten Na onderzoek bleek dat de zak behalve een paar steenen een gedeelte van een menschelgk lichaam inhield en wel de romp eener vrouw waarvan hoofd armen en boenen waren afgehakt Te oordeelen naar den toestand der menschelijke overblijfselen kan de zak wel een veertien dagen m t water gelegen hebben Hier moet dus aan een afschuwelijke misdaad gedacht worden Aan den rok waarin de romp gewikkeld was meent men dat men hier gevonden heeft een gedeelte van het lijk eener vrouw die voor een zestal weken heimelijk de echtelijke woning heeft verlaten naar men wil met een ongehuwden man een gepensionneerd Nederlandsch soldaat Bij het onderwiJzers examen te s Hertogenbosch deed verleden Vrpageendercommlssielieden aan examinandus de gewone vraag Hoe is uw naam Zeer verbaasd keek hij toen hjj ten antwoord ontving Verrek mijnheer Toch kon de aangesprokene moellp iets anders zeggen want hü heet J C Verrek Op het sportterrein te Baarn hebben 2de Pinksterdag hoogst belangrijke wielerwedstrijden plaats Behalve dat de bekende rpers Jaap Eden Schilling Greve alsmede eenige Belgische beroemdheden wederom op deze baan verschijnen jzal men ook in den gangmakers wedstrp voor het eerst op een Nederlandsche baan motor tandems zien rpen die een snelheid van circa 75 Kilometer per uur kunnen ontwikkelen en duizelingwekkend snel de baan overvliegen Ook de beroemde quintuplets Mulder enAndriessen van het team Hollandais die verleden jaar de Wereld Kampioenschappen te Keulen wonnon zullen mededingen en beloven een feilen strp te zien te geven De toegangsprijzen zp billp gesteld zoodat thans ieder kan proflteeren van dit zeldzame sportevenement Rechtzaken In de zitting van gister stonden voor de Rotterdamsche rechtbank o a de volgende personen terecht Zoo bedaard als de bekl die gister het eerst in het zondaarsbankje kwam zich ter terechtzitting gedroeg zoo luidruchtig was hü in den avond van den 3 April toen hü na hier en daar een herberg te hebben gepraald in de zaal van liet Leger des Heils was binnengeloods De kapitein had hem verzocht de zaai te verlaten doch toen bekl daaraan niet voldeed was do hulp van den agent van politie M E v Wageningen ingeroepen die hom nu aanvatte Om hem buiten te brengen Doch hiertegen had hy zich door rukken en schoppen verzet Voor dit feit requireerde het O M 14 dagen gevangenisstraf voor den 32 jarigen touwslager C 8 te Gouda 10 10 10 17 10 94 10 31 10 40 10 89 10 87 ll lS 7 66 8 03 8 10 8 17 8 8 8 17 8 88 8 60 ff HoUandsche Spoor 9 88 9 68 10 08 10 15 10 99 9 68 10 88 8 17 7 84 41 8 47 11 44 3 10 80 9 48 9 49 10 03 H 19 10 96 6 1 S 8 18 6 80 8 8 O 7 56 7 87 10 8 98 9 88 Na een woordenwisseling tengevolge van het weigeren van een sigaar had de 26 jarige sjouwer H R K zonder vaste woonplaats É STADSNIEUWS GOUDA 17 Mei 1899 Op de algemeene vergadkring van den bond van Nederlandsche onderwüzers gehouden den 22 en 23 Dec 18 J7 werd besloten een onderzoek in te stellen np ar de mogeiykheid om een Sanatorium op te richten voor onderwüzers en onderwyzeressen zoowel voor hen die bü het openbaar als by het bizonder onderwys werkzaam zün Dat bnderzoek heeft bevredigende resultaten opgeleverd De oprichtingskosten die ongeveer m f 45000 znllen bedragen zün gedeeltefük gedekt door de onderwüzers en onderwüzei essen die daarvoor hebben büeengebracht f 300 K het ontbrekende is toegezegd doop verschillende milddadige particulieren Wanneer men nu zicli eeUi gebouw denkt van f 4 5000 dan moet nog een aanzieuUjk bedrag worden büeengebracht om het gebouw aan het doel te doen beantwoorden de kosten van installatie zün onder bovengenoemd bedrag niet begrepen Om sen steentje tot de insf allatie te kunnen bgbrengen hebben de Goudache onderwüzers en onderwüzeressen gesteund door enkele dames en hoeren builen den onderwüzersstand staande besloten om op Vrfldag 2 Juni in de Sociëteit Ons Genoegen eene operette op te voeren en wel Franchimont T van genoemde installatie an genoemd Sanatorium De hh Spaanderman en vaii Dissel hebben welwillend de leidmg op zich genomen en naar wy meenen is dit in goede handen Binnen een paar dagen zullen de lusten worden gepresenteerd en daar de entree zeer gering is nl voor leden der Sociëteit Ons Genoegen f Q lh en voor nidt leden f 1 25 hopen wjj dat zeor velen deze voorstelling zullen büwonen overtuigd alji wü zün dat onze ingezetenen waar het on liefdadigheid aankomt steeds bereid zün bevonden daarvoor bü te dragen Laten wy in die hoop niet worden teleurgesteld liet zou de eerste maal zyn dat zoo iets plaats had daarom flink gcteckend voor enkele plaatsen ja zoo het kon teeken voor meer plaatsen dan de zaal kan bevatten en eene tweede opvoering zal het succes volkomen doen zün Boskoop Vrüdag is te s Gravcnhago het A van der faillissement uitgesproken var Stam krnidenier te Boskoop Rechter comm Maarschalk mr C Krabbe curator H L 1 cand notaris te Boskoop dinsdagavond de afdeelhig ÏMaatschappü NllUWERKERK A d IJSEL 9 Mei hield het bestuur van Nieuwerkerk c s van dcHoll van Landbouw een vergadering in het café do Zwaan van den heer G v Eeeuwük Na het lezen der notulen die onveranderd goedgekeurd werden en na mededeeling der ingekomen stukken die voor notiScatie werden aangenomen ging men over tot het maken van de voorwaarden die van toe passing zullen zün op de te houden afdeelingstentoonstcUing die bü genoegzame deelneming zal plaats hebben op Woensdag 6 September e k Besloten Werd de heer A Gelderblom uit te noodigen het bestuur te willen büstaan als deskundige en den heer Mr M D Molenaar het eerevoorzitterschap aan te bieden De volgende vergadering waarin de beslissing zal vallen van het houden der tentoonstelling werd bepaald op 23 Mei e k Lekkeekekk De werkliedonvereeniging Onderling Belang alhier afdeeling van het Alg Ned Werkl Verbond mag zich verheugen in den steun der werklieden het ledental neemt steeds toe en is reeds tot 63 geklommen Er zal een circulaire worden ontworpen om daarin het doel meer bekendheid te geven en tevens den steun van patroons en gegoede burgers te vragen WiLissKop In de 11 Donderdag gehouden vergadermg van stemgerechtigde ingelanden van dit waterschap is vastgesteld de rekening van ontvangsten en uitgaven over het dienstjaar 1898 De ontvangsten bedragen f 7698 42 j de uitgaven f 6892 05 batig slot f 801 37 Tot heemraden werden herkozen de heeren A van Blokland en C Oskam en in de plaats van den heer W Kemp die verzocht had niet meer in aanmerking te komen werd mede met algemeene stemmen gekozen de heer J Verkleü alhier KaDtoDgerecht te Gouda Zitting van Woendag 17 Mei 1899 De volgende personen zjn veroordeeld wegens Politie overtreding te Gouda H C V L te Gouda tot f 1 of 2 dagen h A 0 V te Gouda vrügesproken Overtreding Strafwet E L te Gouda tot f 2 of 2 dagen h D C d O zwervende tot f 2 of 4 dagen h J B te Bleiswük tot f 5 of 3 dagen h Overtreding arbeidswet P V D te Waddingsveen tot f 0 50 of 1 dag h met vrüspraak van het meerderten laste gelegde C J en G V O te Waddingsveen iedertot f 1 of 2 dagen li 0 V L te Waddingsveen tot f 0 50 of 1 dag h met vrüspraak van het meerder ten laste gelogde A 1 J V te Gouda tot f 2 of 4 dagen h A J te Gouda vrügesproken W L D V R te Gouda tot f 2 of 4 dagen h Overtreding Prov Reglement W H A te AVaddingsvecn tot f 2 of 1 dag h 0 d B te tot f 1 of 1 dag h Politie overtreding te Gouda A M 8 B A en C K te Gouda A B te Waddingsveen ieder tot f 1 of 2 dagen h W V d B te Gouda tot f 0 50 of 1 dag li H Z te Moordrecht en P L te Gouda iedeV tot f 1 of 1 dag h H V D te Bodegraven vrügesproken Openbare dronkenschap J B B te Gouda tot f 2 of 2 dagen h D C V O wervende W t V te Rotterdam C V J te üouderak A P teMoordrecht L T G Lzn te Beenwük A B te Krimpen a d Lek en G v l zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen h Openbare dronkenschap 8ste liorhaling J V Z E te Gouda tot 2 dagen h en 1 jaar opzending Openb are dronkenschap tweemaal geploegd A d K zwervende tot f 3 of 4 dagen h VERSCHEIDENHEID Met betrekking tot de ongeregeldheden op Bauka wordt aan een van den president mtvangen telegram gedagteekend Pangkal Pinang 4 April door de Java Ct het volgende ontleend De te Toboali en Koba aangebrachte belhamels bekennen thans alles omtrent hunne roofen moordplannen zü noemden nog enkele leiders die opgespoord worden ls vaststaand kan worden aangenomen dat slecht volk dat in China tot roeverbenden behoord heeft met leden van hot Sam Niani Foeiverbond een werkzaam aandeel in de oproerige bewegingen gehad hebben Te Pangkal Pinang was het geiieim verbond vrü goed georganiseerd terwfll in de voornaamste mynen leden van dat verbond onder verschillende titels werkzaam zün geweest enkele mede aanleggers zoo ook de Singsang van den bond waren op de hoofdplaats gevestigd Zy lokten of dwongen münwerkers tot deelnoming aan de samenspanningen aan sommigen was zelfs voorgespiegeld dat by wolslagen hunner plannen Chineesche stoomschepen te Muntok gereed zouden liggen om hun buit weg te voeren Onder de gearresteerden zün een hoofdaanvoerder en 24 leiders zy bekennen volmondig hun voornemen om hot fort te overrompelen te moorden en te plunderen Alleen de hoofdaanlegger een van Muntok gevlucht mynwerker die in Augustus van het vorige jaar zim werkhoofd vermoordde is nog voortvluchtig het mogelyke voor züne opvatting wordt gedaan Tegen eventneole pogingen tot herhaling van de samenzwering of tot bevryding van de gevangenen zyn maatregelen genomen i In de drie districten Toboali Koba en Pangkal Pinang gaat de mynarbeid geregeld door terwyi in de overige districten de orde en rust niet verstoord werden en daar niets waargenomen werd dat op gisting onder de münwerkers wüst Intusschen wordt ook daar waakzaamheid betracht Bü het eerste optreden van den te Amsterdam ook welbekenden leeuwentemmer Julius Seeth in het circus Schumann in Frankfort werd in het tweede nummer waarby twintig leeuwen tegeiyk optraden oen hunner Komeo genaamd weerbarstig en kwam op Seeth af deze wilde omdat hj niets dan een karwats in de hand had zich een üzeren bout laten toesteken doch toen dit niet vlug genoeg ging moest hy jlings het hok verlaten Doch dadeiyk daarop trad hy nu met den bout gewapend het traliehek weer binnen en dreef den wotdend brnUenden leeuw in de verbindingsgang waar Romeo onder de brandslang werd gehouden en daarna in zjn hok werd gejaagd Daar deze leeuw al meer zulke kuren had uitgehaald besloot Seeth het 1 7 jarigo dier dat hy zelf geheel had opgevoed te dooden Een welgemikt schot van directeur Schumann maakte aan Romeo s leven een eind S eth werd onder stormachtigen bijval et teiyke malen teruggeroepen Roswell P Flower die Vrydagnacht plotseling overleden is op Long Island by New York heeft niet alleen in de financieele maar ook in de staatkundige kringen een vrü bolangryke rol gespeeld Zyn vader was een eenvoudig landbouwer uit Jefferson County New York die overleed toen Eoswell acht jaar was en hem niets naliet Dat was in 1843 De knaap werkte met stalen volharding tot hy op zyn achttiende jaar eind examen gedaan had aan de Theresa High School toen werd hy onderwyzer en later ambtenaar by de posterüen Maar hü zag kans oen juweelenhandel to openen en begon daarin veel geld te verdienen In 1859 trouwde liü on tien jaar later verhuisde hy uit Watertown naar New York waar hy weldra een van do aanzieniykste bankiers werd Hy werd tot lid van hot Huis van afgevaardigden gekozen in 1881 als democraat in 1891 werd hy gouverneur van den staat New Y ork en hü deed toen veel voor de verbetering van het belastingstelsel daarenboven was hy zeer mild en richtte op eigen kosten oen hospitaal en een toevluchtsoord op In den staat New Yord heeft bü Exeter een zeer ernstig spoorwegongeluk plaats gehad Een pieizicrtrein is op de achterste wagens van oen stilstaanden gewonen trein geloopen Beide treinen waren stampvol reizigers van wie er velen verpletterd of grnwely k verminkt werden Volgens de laatste telegrammen had men 34 dooden onder de verbryzelde wagens uitgehaald en daarvan waren er slechts 14 kenbaar Er zün minstens 40 gewonden waarvan eenigen leveiisgevaariyk Senator Penrose uit Pennsylvaniö en andere bekende personen bevonden zich mder de reizigers maar werden niet of slechts licht gekwetst Byna tcgclükertyd had te Utica in den staat New York een spoorwegongelak plaats waarby echter slechts één persoon gedood en enkelen niet gevaariyk gewond werden 360 Staats loterij tOI 9 4636 54 2707 78 434 89 4909 634 2896 50J7 6e Klam Trekking van Woensdag 17 Hal No 1076 en 7734 ieder 1000 No 1030 8844 8907 10724 13815 14677 17864 en 17871 ieder 400 No 1669 13707 15387 ou 16689 ieder 200 No 684 3US 3769 4353 6548 10019 14851 wan 16652 18 426 en 19798 iedar 100 Prijzen van ƒ 70 68 2514 4598 7683 9367 19864 86 17J68 7658 8586 83 98 17812 776 8037 13833 1660 18380 69 8920 69 96 18404 82 10978 86 16669 186S6 634 3070 6394 7863 10526 13408 157 I6 18876 975 98 5676 71140 10J68 61 16880 18976 10718 18676 16973 19236 8047 11018 18686 94 19316 11344 13736 16086 19483 8398 80 14016 16135 200628411 11616 48 16216 20166 46 11606 83 16811 78 68 11864 14576 16521 98 8716 11901 14767 16678 20388 46 6 8862 12156 14896 16806 8041 68 7165 1 12306 14931 73 91 Sterdam Vrkrs otkrs L 87 96V 101 80 84 ♦ 65 8 8 98V 88 98 lOSV 61 7 V8 33 98 106 101 101 Vis lOl s 1011 851 745 507 108 e5V 96 s 204 1S4V 100 100 88V 80 82 ssv 1181 U 820 116 Beurs van m 16 MEI JüMALAND Cert Nod W S 2 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOia übl Goudl 1881 88 8 Italië Inaohryving 1868 81 5 Oosnm Obl in papier 1868 5 dito in zilver 1868 5 PoRTQSAL Obl mot coupon 8 dito ticket 8 RoiUND Obl Binnenl 1884 4 dito GooooB 1880 4 dito bij Botbs 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito ia good leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spa Perpet aohuld 1881 4 Tviuu Oepr Conv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo laanin serie C ZuiD Ara Bep T oblg 1398 6 Meiido Obl Buit Soh 1890 6 Vkiesubia Obl 4 onbep 1881 A iauEDAX Obligatien 1896 3 SoTTEEDAH stad leen 1894 3 Ned N Afr Handelsv aand Arondab Tah Mü Cerlifioaten Deli Uaatachappjj dito Aro Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl aand s Or Hjpothookb pandbr 3Vi Nedarlandsrha bank aand Nad Handalmaatseb dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypolheakb pandbr S Utr Hypotheekb dito 8 Ooniint Oost Hong bank aand Buil Hypotheekbank pandb 4 AwniXA Eqnl hypoth pandb 6 Mai L G Pr Lien i ort N D Holl IJ Spoorw Mij aand MÜ tot Eipl V 8t Spw aand Ned Ind Spoonregm aand Had Zuid Afr Spm aand 6 loov 7 a 6 V 160 99 105 100 6SV 561 144 1401 1 9SV 104 105 U s l 1 d dito dito dito 1891 dito i I IlAunSpoorwl 1887 8 A Eobl S Vh Zuid Ital Spwmij A H obl 3I FoLRN Warsohau Weeuen aand 4 Busi Or Russ Spv My obl 4Baltiache dito aand Faatoara dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Ch Asoiv 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 Akemea Cent Pao 8p Mi obl Chic ft North W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm cart r a Illinois Central obl in goud 4 Louisv U NashvilUOert T aand lMeiiio N Spiv M Ie hyp o i Miss Raaaaa v 4pCt pre aand N YorkOnl o West aand dito Penn Ohio ohlig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn iiManit obl 7 Un Pao Hoof lijn obig 6 48i dito dito Lino Ooh Ie hyp 0 6 Canada Can South Chert T aaad 6 s Ven 0 Balliv Na lo h d o O Amsterd Omnibus Mij aand I711 lOO j Nbd Stad Amsterdam aand 8 107 Stad Bólterdam aand 8 00 België Stad Antwerpen 1887 100 Stad Brussel 1886 Si 100 HoN0 TheissBegullrGesel80h 4 11 OosTBUK Staalaleenig 1860 5 118 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 86 s NlD Var Baz Avb Spoel oert 11 NIEUWE MER3T0FFEH bij A 7an OS Az Md Taillenr Kleiweg E Ti Tia GOUUA telenhuuu n if JMAi TELS T tlL OII IMAOIIS Mantel Costumes Blousen Japonstoffen in grocito vorsclieidenlieid en Concur reerende prlj cn D iSAAflSOIIf GOUDA APVERTENTIEN Oetrouwd C J VERSCHOOR E C J J BOERS die ook namens wcderzydsche familie har teiyk dank beiuigen voor de vele bly ken van belangstelling dezer dagen ontvangen GoDDA 17 Mei 1899 H P VAN WIJNGAARDEN CÜIFFKUU SPECIALITEIT in aUe soorten HAARWERKElTs alle soorten SCHOENWERK voor hef seisoen 1899 Geen beter adres als het hrillirabanU Schoen en Laarzenmagiizijn KLEIWEG E iü tegenover de Kleiwegsteeg Alle reparatiën en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS Een ware Schal voor de ongelukkige slacbtoffera der Xehbtivlekking Onanie en gebe me nitepattingen ie het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBE WARING Hollaadscbe uitgave met 27 afb Pri n a jjulden Ieder die aan de vergchrikkelflke gevolgen vau deze otiden d Ifidt moet het lezen de oprechte leenng die het geett redt jaarlijkH daizend van een liekeren dood Te verkrygen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegeis en in eiken hoekbandel in Holland f mssmwA f f crapi tÜnk de BESTE fertA orkomen ONSCHADELIJK APELDOORN