Goudsche Courant, donderdag 18 mei 1899

Vrijdag 10 Mei 1899 38ste Jaargang l o 78Ö1 rnmmi mmm J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 1 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relefuon i De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mattaden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Openl are Yerkooping te HAASTRECHT op VEIJDAG 19 MEI 1899 des voormiddags te lO uren ten sterflinize van den Heer A TOLK wp B Nr 36 aan de Hoogstraat aldaar ten overstaan van den olaris J KOEM VAS eene partij Nieuwe Steen Pannen Ealk en Zand on MMTSELAABSOERtSEDSCHAP als Ladders Kruiwagens Kalkbakken Steigerhottt en Planken enzoovoorts en eenige Mcabeleii en Huisraad Vloerkleedon en Karpetten Koper Tin VSlik Glas en Aardewerk enz s Morgens v66r de verkooping van 8 tot 10 uren te zien Lens velt Nicola HOFLEVERANCIER Veeneslraal 2a den llaag UROOD EN BESCHUITFABRIEK LUNCHEON ROOM Pain de Luxe Atternoon Tea Koffie Chocolade Melk AAN ALLE ZIEKEN KCef ik gaarne zonder eemgc kosten gratis inlichtingen uit erkentelijklieiil Toor eene geneeswijre ilie mij en duuenden met mi mijne gezondlieid lieeft teruggegeven L ï LIEPEÜ BijswijkbijGeeslbrug DelftscheSlaolie TE HÜUB TERSTOND OF LATER een BOVENHUIS Adres MARKT 58 Paln Expeller Dertig jaar wordt dit middel met vorrasBond hucoüh ftlB pynatillendo inwruviiig MUigewend tegen Rhetiroatiek Jich t Verkoudh aid pyn ë ei dieatdanll ook iedere vertrouwon Men letto op het fabrieksmerk Anker Ad 1 25 75o enBOc defl in de meeste apotheken To Arasterdam bu Uloth Giv ban van Tayll eo Sanders 3itr gtilrtcti fltg gfltlgtftgw Zenuw en MaajyUjders wordt Bit OTOrtoiging ala een workelgks hulp in defi nood bet boek nberolen Na ontvangst van adre per briefkaart nordt dit boekje Iranco per post toegezonden door BLOKPOEL S Boelcli Zaltbommel lOiDA Druk ran A BRINKMAN Zn Aangeboden aan de lezers van dit blad tegen inzending van onderstaande Bon ontvangt men oen Corapleeten laargaug van HEMEL EN AARDE 1898 Geillnstr Jhristcl Tfldselirift tegen den Spotprijs van tv 60 CENTS im Vroeger kostende prp f 2 50 Het is een werk van + 1000 kolommen drnks met meer dan lO K platen groot en klein die in een woord prachtig zjjn BOM Ondergeteekende verlangt van den Boekhandelaar A JÜNGENEEL OosthavcnB78Gouda te ontvangen ej van Hehitl ks Aaede Geillustr Christel Tydschr jg 1898 Naam Woonplaats EERSTE NEDERLANDSGHE RIJWIELFABRIEK Directeur H B ü B G E B S DEVENTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Model A 87 0 Model A 0 Model A IW Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIELEN 160 GEWONB TOER ACATENES 155 LUXE ACATENES 1 0 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen 1 5 hooger Vraagt onze Prijs Courant Vertq moordyrJ C DËRmR Goiiè E CASSl TO TANÜAUTS Turfmarkt 171 Oouda SPREEKUUR van 8 tot 5 uur WOENSDAGS en VRIJDAGS van t tot i uur ZONDAGS geen spreekuur A SLEGT beTeelttich aa tot het leveren Tan Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 13 ernt le K G NIEUWE HAVEN 28 a p Bekroond op de loternatioMle Tenoonstelling van Bakkerjj Maalderj en Kookkunst to i Gravenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille Te Huur terstond ol later een f Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Fluweelen Singel No 612 ifjikxa ta OBANDS MAOABINS DU Frinteips NOU VEAU TÉS Wij verzoeke de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het Zomemelxoeit nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MM JULES JALÜZOT C i aris Hetzelve wordt dan omgaand yratin en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrj van alle kosten aan Imis met S U h ioging Reexpeditie kantour te Itozendial N jtl Het W le omchaildlykjle en e j0mk makkelykate poetamldde voor Heeren en vooral dames en Kinderechoenwerk viftryituf t iM h i inf I vï üü indien gij niet wilt ho sten gebrnikt de allerwej e bekroonde eo wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mmhi uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloeni van H K VAX SCBAIH Co l en Haag Mevmiimrs SCHAIK SCHAIK 8 JHA1K SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Melianthe i het bcsto niddnl dor oarelil Co s Melianthe pneest Kinktioest Co s IVIelianthe geneest zoow I oud als jong Co a Melianthe ma in neen huisgezin ontbre ven Co S Melianthe staat voortdurend ondor Scheikundig toef iaht Co 8 Melianttie helpt ooherroepelflk Co S Melianthe is bokrooiid met Kerediploma s Co S Melianthe is bekroond mot Goud Co S Melianthe is bakroon l met Zilver Co S Melianthe is verkrijgbaar in flacons van 0 CU 7 O C$t en fi A BÜÜMAN Moordreeht J C UATELAND Bostoop B V WIJK Oiukimicr M KOLKMAN Waddinivem ü KOLLMAN Bodegrmen PIN KSE Nieuwerlcerk a dJJmi Firma WOLFF Co Westhaven 198 Ooudrt V lUItSBlES Kleiweg E 100 Qouda E H Vi MILD Veerstal B 126 te Gouda RIJWIELËili Wilt U prettig en goedkoop rgdenf Koop dan een Deze Rijwielen zijn fraai en solide en worden op maat gebouwd van af M 1 jaar degelpe garantie Rover Victor Surprise Natadoi cii alle andere llljwlelen tot uiterst concnrreerende prijzen KET I INGLOOZK BIJWIELEl Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIR 6S cent per bus van 1 K G Bonds Rijwiolhersteller Ista Klasse VV I D VAN KIJME AM Veer tal Gouda Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFLATIEII ASCEITIIAVEH EN LIJSTEN ook volg ens op te g even Profiel l§poedlge aflevering lelie iillvoertiig Coiiciirreereiule prijzen NIEtW IIEUW HIEDWI GESCHIKT VOOR NacMlichten Koffie en Theelichten Welke 47 branden a 2S on 6 uur brandende h 3 cent per stuk Eenig Ageat voor Gouda ea Omstreken IZAAK CATS l apiermolcn GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkeiyk Men behoeft hiervoor goen Olie geen Glaa e I juDu uouuo u e ijggj eg lucifer aansteken is noodlg CGebeel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk toriawdter ui f de mtoriaSron f e Oberlahnstentl im Tafeldrank Yanhg oninklykefïuis derJfedeHanden Ieder zijn eig en VI KroiiinsS Limonade Valtriiiaiit n n onder eenige kennis vlug en gemakkelp Yl t Liter d i gelijk aan 10 halve On Jf y yfjyys t MOiV WE te maken en ffel naar kenze FRAMBOZEN ITOOPN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebruiks nnwüzine slechts O a 2 stel in eens franco 90 ets na ontvangst van postwissel Deze drank zonder Vergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons bii 1000 tallen verkocht Schier op alle plaatsen an ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond Bij een zeker aantal stel ik de prijs nog lager Vraag schriftelp de condition Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter inzage Let op t adres Sen ieder teachte tieh voor namaak K S DE VkiWAX Sneek £ I Bultenlandsch Overzicht De zeven te Johannesburg gearresteerde revolutionairen werden voor don landdrost te Pretoria gebracht beschuldigd van hoogverraad Het zijn mannen met het voorkomen van landloopers Er werden beëedigde verklaringen overgelegd waarin beweerd wordt dat de gevangenen 2000 man hebben aangeworven voor den militairen dienst bet plan was dat dezen in Natal zouden gewapend worden van daar naar den Witwatersrand terugkeeren zich op een gegeven teeken meester maken van het fort te Johannesburg en dit vierentwintig uur bezet houden in afwachting van de aankomst der Britsche troepen De verdere behandeling der zaak werd veertien dagen uitgesteld De Press zegt dat de regeoring de zaak beschouwt als een ongelukkig plaatsclp incident hetwelk met den algemeenen politiekeu toestand niets te maken heeft De regoering maakt bekend dat do toeberddselen voor de samenkomst van Krnger en Milner te Bloemfontein bijna afgeloopen zijn De hervormingsplannen van don president zullen vóór de samenkomst aan den Volksraad worden voorgelegd Do bewering van een der Jobaunesburgsche samenzweerders dat hij op directe instructies van het Britsche departement van oorlog zou gehandeld hebben wordt te Londen te dwaas genoemd om tegenspraak te behoeven Heden komt de vredesconlerentie te s Uravenhage bijeen De Times gaat nog eens na welke voorstellen in de beide circulaires van de Russische rcgcering worden aangegeven De voornaamste zaak door den Czaar aan de orde gesteld is het stellen van een grens aan de toenemende bewapening der volken Het is uit de mededeelingen van graaf Moerawjef duidelp gebleken dat de Czaar geen algemeene ontwapening wenscht en dat de Czaar evenmin verwacht dat zijn voorstel onmiddellijk zal worden verwezenlijkt Het hoofddoej moet voorloopig zflu de volken uit te noodigen hun militaire en maritieme macht gedurende een vastgestelden tp niet uit te breiden en hunne begrootingen voor oorlogsnitgaven niet te verhoogen Hieraan werd vastgeknoopt de eisch dat geen nienwe nitvindingen voor oorlogsdoeleinden iouden worden in gebruik genomen dat nieuwe wapens of ontplof bare re stoffen of onderzeesche torpedobooten zouden worden verboden en dat het ge FEVILLEIOIM Gedenksehiilteo van een Gelukzoeker OF ANNIBAL DE VONDELING JVa r het FranscK DOOR W NUTTERS 194 Het ib niet de gevangenis maar de misdaad die onteert antwoordde Raphael aldus zonder het Ive te weten de fameuae stelling van Arouet de Voltaire parodieerende Carillon s verrassing klom tot verbazing en i n verbazing ging over in verontwaardiging Ah ga hou je er bijgeval meer zulke lijfspraken op na En wie heeft je zoo in je nadeel verandert om s hemels wil Carillon sprong van de tatel plaatste ich voor Raphael en barstte in een luiden lach uit Na een weinig gekalmeerd te zijn riep hij uit Nu père Tourniquet wat zeg je van onzen nieuwen vriend Houdt hij zich goed of niet Zullen we wat aan hem hebben ja of neen Aan mij vroeg Raphael Twijfelt ge er dan aan dat ik in ernst spreek Hij spreekt van onteerd worden en van allerlei mooie dingen als een zendeling of een kapelaan ging Carillon voort zonder rechtstreeks te antwoorden Hij zegt dat hij er beginsels op nahoudt bruik van ramschepen in den zeeoorlog zou worden tegengegaan Met deze voorstellen wil de Czaar tracliten zegt do Times te voldoen aan den idealen wensch in zijn bekend vrodesmanifest uitgesproken Het behoud van den wereldvrede en een mogelijke vermindering van de ontzettende bewapening die don welvaart van alle natiën bedreigt Hoeveel van de voorstellen der Russische Regeering zullen in behandeling komen op het Congres vraagt de Times en hoeveel zullen als zjj in behandeling komen tot een resultaat leiden Het denkbeeld van een algemeene ontwapening is door den Russisclien Czaar nooit ernstig als mogelijk beschouwd Zelfs het plan om de verdere bewapening te staken in de Jannari circulaire nog eens aangehaald is feitelijk losgelaten De plannen om de ontwikkeling van de oorlogsweten schap tegen te houden zijn met een glimlach ontvangen Het denkbeeld om het gebruik van onderzeesche schepen te verbieden is na de uiting van Frankrijk niet meer in ernst als een punt van behandeling te beschouwen WelUcbt dat eenige bepaling n kunnen worden vastgesteld voor het gebruik van zekere wapenen of soorten van ammunitie in den oorlog en dat de gebruiken b de Conventie van öenève vastgesteld ook op den zeeoorlog zullen worden toegepast Maar dat zal dan wel bot voornaamste zijn zegt de Times Luitenant kolonel Picquart beeft by de Fransche Kamer van in beschuldiging stelling een memorie ingediend waarin hij aandringi op een aanvullend onderzoek over de thans erkende vervalsching die men het petit bleu heeft laten ondergaan na zijn vertrek uit het ministerie van oorlog De Temps meld ook dat Picquart aan de Kamer verzoeken zal zijn verloopig invrijheidstelling te gelasten Het kieswetontwerp der Belgische regeering vindt in de commissie van rapporteurs van de Kamer een weinig vriendelijke ontvangst Woeste heeft zich ertegen verklaard niet alleen maar ook gezegd dat hij van de regeering intrekking nan dit en indiening van een nieuw ontwerp verwachtte en zich dus tenzij lö regeering er uitdrukkelijk tegen opkwam biJ het voorstel van de linkerzij ou aansluiten De andere tegenstander Hellepntte be en wij loopen er in Je speelt comedie als een eerste acteur ouwe jonge Maar als het te lang duurde zou het vervelend worden Ik speel geen komedie iNeen ge zijt in ernst Enfin men weet wat men weet en ik weet genoeg Wat zoudt ge weten vroeg de jonkman onverschiUig Er is niets van mij te weten Weineen Als ik je vroeg wat je bij denbaron de Maubert hebt uitgevoerd Wat weet gij van den baron de Maubert iep Raphael opspringende 0 tamelijk veel Ook bijvoorbeeld dat jij een zekeren tijd onder zijn hoede hebt gestann onder den goedklinkenden naam van burggraai Raphael Gij kent dien man dus Nogal En weet ge waar hij zich op dit oogenblik ophoudt de baron de Maubert Carillon scheen het niet noodig te vinden hier dadelyk op te antwoorden hij zeide Uit den toon waarop ge dat vraagt zou men opmaken dat ge uw pleegvader of gewezen pleegvader Ook dat weet ge tLaat mij spreken dat je den baron wilde ik zeggen niet zeer genegen zijt Hebt ge je over hem te beklagen gehad 0f ik nie over hem heb te beklagen vroeg de jonkman met bitterheid Luister eens JeanPaul Ge hebt n e zooeven een voorstel gedaan dat ik meende te moeten afwijzen Geef mij het middel den baron de Maubert te vinden Breng streed eergisteren hevig het toepassen van de evenredige vertegenwoordiging in het ontwerp olgens Helleputte geeft de meerderheid het gezag eu de kraolit en hij vindt dat naar zjjn meening al te verkeerde denkbeelden niet vertegenwoordigd moesten zijn Dat is de eerste maal riep Beernaert dat men poogt te constateeren dat de meerderheid een heilig karakter draagt Oo de opmerking van Bilaut dat bet toch onbillijk was als de 400 000 liberalen in den lande geen vertegenwoordiger hadden antwoordde Helleputte dat ze nergens in den lande de meerderheid hadden en dus niet moesten vertegenwoordigd zijnl Op voorstel van de Trooz zal men de regoering enkele vragen doen over de grondwettigheid van enkele ouderdeelen van bet ontwerp Verspreide Berichten IREYFUS Een redacteur van de Liberie heeft aan generaal Mereier inlichtingen gevraagd over d mededeeling van Panizzardi s telegram a n Dreyfus rechters Generaal Mercier aufwoordde slechts dit Ik houd vol alles wat ik bij twee gelegenheden voor het Hof vm cassatie gezegd heb Anders heb ik nieti te zeggen DürrBCHLASD Een treurig ongeluk heeft te Berlijn plaats gehad in een haudschoenenwasscherij op de tweede verdieping van een pand in de Oraiiionstraat welke wasscherij wordt gedreven door een 60 jarige weduwe en haar B9 jarigeu ongehuwden zoon terwijl een meisje van 10 jaar hun behulpzaam is Vermoedolp is de benzine waarmede de handschoenen worden gereinigd in brand geraakt en heeft het vnnr zich medegedeeld aan de kleeren der beide vrouwen die in de keuken aan den arbeid waren terwijl de zoon in een ander vertrek werkte althans plotseling boorden voorbijgangers een ontzettend gegil en opziende zagen ziJ een vrouw wier kleeren geheel in brand stonden en die tevergeefs trachtte uit bet raam te springen Eindelp gelukte haar dit met ontzettende krachtsinspanning De ongelukkige viel op een liehtraaiu en van daar op het trottoir waar zij bewusteloos bleef liggen Met moeite befkende men in de verkoolde massa waarin geen enkel teeken van leven meer was te bespeuren het zestienjarige meisje dat bij de weduwe in betrekking was Moedige redders begaven zich terstond naar boven en vonden daar de oude vrouw wier kleeren me met dien mensch in aanrakmg voer hem op mijn weg of mij op de zijne en ik zal u toebehooren met lichaam en ziel ik zal uw slaaf zijn uw medepljchtige uw alles wat ge wilt Vodr de gelegenheid om den baron de Maubert te dooden zet ik mijn leven en dat hiernamaals op het spel Ora hem te verdelgen geef ik mijn bloed Zijn oogen vlamden hij hijgde naar adem Uitgeput viel hi neer iGij treft het dan bijzonder vergenoegde Carillon zich aan te merken Het is d s in uw macht mij te helpen vroeg Raphael bijna onhoorbaar ïMcn zal den baron in je handen geven en dat nog wel zonder dat Itet je een van de dingen zal behoeven te kosten waar je zooeven van sprak met zooveel vuur en gtfestdnft ïZijt ge in ernst Jean Paul Loo ernstig als maJhs kan c ïGij houdt uw wooT S Ge levert mij den baron in handen Weet wel dat ik eerder in niets u zal helpen lUat begrijp ik Den baron ombrengen zal ik je als proefstuk geven Een straal van afschuwelijke bl dschap vloog over het bleeke gelaat des jongelinga en gaf hem een aikeerwekkend voorkomen Zijn vingers bewogen zich zenuwachtig lEn zal het lang duren vroeg hij Zijt ge wel in staat hem gauw aan Ie wijzen Twijfelt ge er aan Ja ik twijfel er aan Luister dan even Morgennacht tusschen twaalf en twee uur ia de baron in je handen eveneens in brand waren geraakt jammerend en gillend in de gang staan Hoewel men met emmers water de vlammen spoedig wist te dooven verloor de oude vrouw het bewustzijn en moest ie naar het ziekenhuis worden gebracht waar zij dienzelfden avond nog aan de bekomen brandwonden bezweek Haar zoon en een der andere bewoners van het pand bekwamen bü het blusschingswerk ernstige brandwonden en moesten eveneens ter verpleging naar het ziekenhuis worden vervoerd Ondertnsschen had de brandweer alle moeite om den brand die in do woning ontstaan was te blusschen en eerst na vier uren gelukte haar dit Een treurig tooneel deed zich in den avond van dien dag nog voor toen de vader van het ongelukkige meisje die nog van niets wist en een broer van haar naar de Oranienstrnat kwamen om zo af te halen Het duurde geruimen tijd eer men den man nadat men hem van het treurig ongeluk op de hoogte had gesteld tot bedaren had gebracht De bankier Riese uit Berlijn die zich intertijd met 200 000 mark uit de voeten had gemaakt is gisteren met ziJn minnares in Leipzig gepakt Op het oogenblik van de aanhouding wist hij echter vergif in te nemen waardoor hy weldra bezweek Op bet station Qiadbach is de assistent van den buitendienst Schmidt door een rangeerenden trein gegrepen waardoor hy zoodanig werd verwond dat hfl in hopeloozen toestand naar bet hospitaal werd overgebracht ÜOBTENRIJK HONalBUI De door twee Hongaarsche electro technici uitgevonden sneltelegrafle waardoor per uur 100 000 woorden kunnen worden geseind is tusschen Budapest en Temesvar 350 kilometer beproefd en schitterend geslaagd Men is nu voornemens proeven te nemen tusschen Berljn en Budapest Tengevolge van hevige aanvallen die door den burgemeester van Weenen Lueger in den Landdag tegen het Verwaltungsgerichtshof zyn gedaan in zake de kerkbouwqnaestie heeft de rapporteur van het hof Heiterer den landmaarscbalk baron Gudenus tot een duel laten uitdagen omdat Lueger niet wil vechten eu de landmaarscbalk door Lueger niet tot de orde te roepen zich zjn medeplichtige heeft getoond By het voortzetten der debatten over genoemde quaestie riep Gudenus Dinsdagmiddag Lueger tot de orde waardoor bet duel overbodig geworden ia en het dus niet zal plaats bobben zul je van aangezicht tot aangezicht met hem staan als ik eens deftig mag zijn Morgennacht Ja Valt het nu mee of niet f Hebt ge geduld tot zoolang Maar iets andeis viel Raphael in Hoe kent ge dien naam hoe weet ge van mijn vroegere verhouding tot hem en noe weet ge thans zijn verblijfplaats die aan niemand bekend is Je ziet de zaak verkeerd in oude jongen Het IS zoo gelegen Wij gaan iemand bestelen en die iemand is toevalligerwijze de baron de Maubert Wees met die verklaring nu maar tevreden en vraag niet verder En als ge zooveel reden hebt om dien man te haten dank dan het toeval omdat het u zoo gunstig is en dank mij voor de gelegenheid die ik je geef Ik reken op je dankbaarheid want geloof mij zonder de gebeurtenissen van dezen avond zou je hem nooit hebben gevonden Hij verbergt zich niet waar P Of hij zich verbergt Ik geloof inderdaad dathij dat doet En goed ook geloof me Maar datneemt niet weg dat morgennacht tusschen twaalfen twee uur O riep Raphael uit laat mij eens voortgaan dat morgennacht een band hem bij de haren uit zijn bed zal sleuren dat die hand hem in het gezicht zal slaan Dan zal hij wakker worden en opzien en verbleeken en sidderen en om genade roepen en van angst sterven Want hij heeft van den Satan minder te vreezen dan van mij hïi weet dat Em deze hand zal hem dooden c W rdt vtrvoiid