Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1899

UAR TBERIOHTBN Qouda iS Mei 1899 Granen prijshoudend Tarwe Zeeuwsche ƒ 6 90 k f 7 20 Mindere dito 6 35 i 6 70 Afwijkende 5 30 k 5 90 Polder fd kf 6 50 Rogge Zeeuwsche 5 25 k f 5 50 Polder ƒ 4 90 i 5 10 Gerst Winter 4 60 k S 5 ZoDier 4 50 i 4 90 ChevalHcr 5 50 ƒ 6 25 Haver per heet 3 4 3 90 per 100 kilo 7 50 i 7 75 Hennepzaad Buitenlandsche 7 i 7 50 Kanariezaad ƒ 6 è 7 50 Koolzaad 8 40 i 8 75Erwten Kookerwten ƒ i ƒ Niet kookende f i k f 1 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo ƒ 6 25 k f 6 35 Boonen Bruineboonen ƒ 10 50 i ƒ ïi 75 Duivenbooncn 7 40 i 7 60 Paardeboonen g 90 i 6 ao Mais per 100 Kilo Bonte Araerikaansche ƒ 4 80 k J 5 Ctnquantinc 5 90 il ƒ 6 25 Foxanian 5 IO ƒ 550 Veemarkt Melkvee redel aanvoer handel en prijzen vlug Vette varkens redelijke aanvoer handel matig 1 5 i 1 7 ct per half K G Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matig 16 i I ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel matig ƒ 0 70 k f t oo per week Vette Schapen goede aanvoer handel vlug 18 i 30 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug k 13 Fokkalveren 8 i 16 Kaas aangevoerd 141 partijen handel matig ie kwal 24 2de kwal 19 i aa zwaardere k Noord HoUandsche ai k f 34 Boter goede aanvoer handel redelijk Goeboter i oo k ƒ i io I Weiboter 0 80 k f 0 90 per Kilo terug te komen zoo kan men wanneer het regent de varieerendste kleuren langs dat plateau in het water zien druipen zijnde aftreksels der overblijlselen van allerlei ingrediënten die in die kisten vaten manden flesschen enz zijn achtergebleven Bovendien wordt bij stroomend water door de vele palen van dat plateau alle vuilnis opgehouden en ligt daar te rotten zoodat men somtijds de oppervlakte van het water met een waas van vet en olie in regenboogkleuren ziet dat een zeer onaangename lucht van zich geeft Het zou vele wandelaars en de bewoners der Zeugstraat zeker aangenaam zyn wanneer de bouw en gezondheidscommissie die zich altijd zoo vol ijver betoonen hun oog en neus daaraan eens te gast lieten gaan dan zon men zeer zeker spoedig eene goede verbetering daarin zien Onder dankzegging voor deze plaatsing verblüve hoogachtend VEEITAS Itaue In 20 gemeenten op het eiland Sardinië Zflta een aantal personen gearresteerd die jaren lang het platteland onveilig hadden gemaakt en de bevolking door hun misdaden met schrik hadden vervuld Onder do gearresteerden bevinden zich eenige burgemeesters en gemeentesecretarissen AuSTKiLlï Een zeemonster dat ditmaal werkelgk bestaat in tegenstelling van de ïeeslang waarover iedereen spreekt zondef haar uoit te hebhen gezien is eenige weken geleden by de Snwarow eilanden in den Groeten Oceaan gevangen Het stoomschip Emu dat het verkeer on derhoudt tuaschen eenige eilandengroepen in den örooten Oceaan met het vasteland van Australië liep dezer dagen de haven van Sydney binnen met het geraamte van het monster in qaaestie aan boord het grootste dat ooit is gevangen De kapitein van de Emu beschryit dit dier dat hij zeeduivel gedoopt heelt als volgt De kop gelijkt veel op dien van een paard ol liever op dien van een nijlpaard h is tusschen het einde van den bek en den nek drie voet lang Aan de binneuzyde der kaken laten aan lederen kant kleine vleugels die dienst deden als borstvinnen Het dier dat blflkbaar zeer zeldzaam is bezit evenals de walvisch zeer dikke wervels en baarden Da bruingekleurde huid is behaard Volgens den kapitein was de zeeduivel waarvan h j alleen het geraamte heelt bewaard ojidat het vleesch dat tot ontbinding was overgegaan een alschuweloken stank verspreidde precies 18 meter lang en hij woog 70 ton NIEUWE SQmSTOFFEH bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg K 73 73 ÖOUUA lelriihoou Ma it linsterdam Vikrs Slotkn 8 A i 98V 101 90 Iteurs van 16 MEI NlDB l41lD üert Ned W S 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 H0NS4 Obl Goudl 1881 88 8 lTALll Iasohigviag 1888 81 6 Oo9TES Obl in papier 1868 6 dito ia EÜver 18U8 6 PoRTUBAL Obl mot coupon 8 dito tiokot 8 ButLAKD Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoons 1680 4 dito bii BothB 1889 4 d to bij Hop 1889 90 4 dito in goud leon 1883 6 dito dito dito I8s4 6 3PANJ1 Porprt lobuU ISSl 4 Tdrkbh Gepr Conv leen 1890 4 Ge leening sena D Goc lüonui ser eC Zdid Aii Rep V oblg 1899 6 87 Vl 360 Staat8 loteiiJ 6e Klaise Trekking Tan Donderdag 18 Mti No 8608 8714 en 0441 ieder 1000 No 688 1698 en 7881 ieder 400 No 4869 8766 18586 17617 B 18886 ieder 800 No 8607 16111 ltt 17148 I 80889 ieder 100 Prij ien Tan 70 78 8987 68I18 8404 10818 18788 16888 18814 448 4099 86 8688 Ulll 88 16978 18601 861 4169 6999 98 66 18106 98 18768 815 4879 68 96 114 6 18881 16014 18807 68 98 88 8713 81 18408 18149 19041 88 4 08 80 79 11549 18 164 0 78 981 6 7164 8998 79 48 18848 19100 88 48 7803 0044 11718 86 88 8 1167 4880 88 74 18 18601 16700 6 1831 4783 V8 9600 88 69 88 19410 1647 6071 7849 9687 18081 18894 79 19686 1908 6388 7437 38 91 13917 16864 19887 8116 5481 774K 91 18186 68 18987 19788 76 6516 88 9838 98 14668 17098 80168 8874 5677 78 10030 18860 14761 17809 80818 8708 5738 787610288 78 14948 8180804 89S0 8046 8011 10888 98 90 68 30 3914 8168 89 10411 18887 16016 17886 8049T 24 6886 8118 17 49 16880 64 80540 3838 84 8610698 78 16607 17667 80884 3884 6898 8898 10871 18487 167 4 17960 809S8 88 6817 831110748 18830 98 18146 SO I 8735 6868 98 98 981 103 61 79 33 88 106 BINNENLAND 98 EBBBTK KJlWen Zitting van Woensdag J 7 Mei Bij de behandeling der credietaanvraag voor de vredesconlerentie heelt de heer Begout namens zijne K K medeleden zijn diep leedwezen betuigd dat noch de Paus noch de Zuid Alrikaansche Republieken ter vredesconlerentie uitgenoodigd zijn Niet bij machte thans de verantwoordelijkheid der Begeering te beoordeelen schorten ze hun ordetl op en vragen thans geen verklaring Ih de hoop dat de mededeelingen der Regeerjng de Eerste Kamer in staat zullen stellen te weten wat omgegaan is tnsschen deze en de overige betrokken regceringen overigens vereenigen zij zich met hot ontwerp Do heer Van den Biesen hield daarop een rede tegen do verslindende oorlogstoebereidselen die hom overtuigde van de noodzakelijkheid tot gedeeltelijke ontwapening Zonder eenige onaangename bedoeling voor do buitenlandsche mogendheden en deze Regeering protesteert hij voor zyn persoon tegen de niet uitnoodiging van den Heiligen Stoel ï wegens den boegen en verheven persoon van den paus 2 voor het Congres zeil 8pr toch grieft het dat de paus plaatsvervanger van den Koning des Vredes op aarde MKloO Öbl Bail aoh 1890 6 101 101 87Vi 101 1011 I 746 607 108 86 VBNi ZtFBI A Obl 4 onbL p 1881 AUQTKADAH Obllgfttieo 1886 3 BoTTIIDAU Si iJ ltieu 1894 8 t BD N kk H indeiBv aanil Arond b Tab Ma CerliStaten Deli Maatsobappij dito Arn Hypotheelcb pjindbr 4 OuU Mii derVorBtenl n nd Gr Hypolbeeltb pandbr 8 8 NoderlandBche bank aand i 804 Nad Handelmaatioh dito 1641 N W t Pao Hyp b pandbr 8 100 Eott Hy iotboekb pandbr 3 100 ütr Hypotheokb dito 3 OosTBNa O Bt Hong baak aand 1 RUBL Hypotheekbank paudb 4 Ahbbika EquI hypoth pandb 6 Maitr L O Pr Lien rert NlD Holl IJ Spoorii Mij aand 1181 Mi totEi v 8t 8pw aand U8 Ned Iiid S ioorwegm aand 880 Ned Zuid Afr Spm aand 8 816 dito dito dito 1891 dito 6 IlAU Spoor 1887 89 A Eobl 8 Zuid It 1 8p mig A H obl 8 Poti N WarBohau Weeiien aand 4 I In 1897 had de teruggaal 166302 76 bedragen De terug bedroeg alzoo in 1898 131113 01 waaronder aan intresten 569 13 BurgerlUke Stand ÖKBOREN 16 Mei Clazina ouders C Kromme en T Paling 17 Johanna Elizaljotli ouders D de Jong en H de Krieger ÜVEELEDEN 1 5 Mei J M Llpelaar 1 j 9 m D P Honwaart 12 m 17 J van Dam h m 18 A Zuütwijlc linisvr van C Maree 55 j OEHÜWD 17 Mei J J Zujjdveld en C M van Hooft K Vermeulen en C E Tan der Bovenlcamp O van der Sloot en J van der Haar J Manscliot en S P de Vlieger F Dortland en N J van don Berg W A H Hendriks en D G Peeters C J Verschoor en C J J Boers Reeuwijk GEBOREN Jaima ouders P Verwe j en 6 Bruijnes Barbera Wilhelmina ouders E Hendrilcsen en M van der Lee GEHUWD K Verwej 23 j en G van Os 19 jaar 90 38 88 dus aan hooldsommen 130543 88 De ontvangst was 144825 73 Zoodat aan de inleggers meer toekwam in hooldsom 14281 85 245 nieuwe inleggers hebben zich aange 100 69 180 67 691 99 RUBL Gr Rusa Fasiowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Oh ABow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 I AxiallA Cent Pao Sp Mij obl 8 63 i 1 Ohio h North W pr O y aand 144 dito dito Win Bt I eter obl 7 140 DenTor I Eio Gr Spm eert vX 81 IllinoiB Central obl in goud 4 104 iLouis U Naihfilli Cert v aan 68 Meli o N Spw M Ie hyp o 6 106 Mix Km aB 4pCt pref aand 14 N Tork Ont B o Woat aand 19 dito Penn Ohio obUg 8 1 1Oregon Calif Ie byp in goud St Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoof Ign obig 6 48l i dito dito Line Col Ie hyp O 51 GANADa Can South Ghert r aaDd 69 Vb k C Ballw fe Na lo h d o O Amaterd OmoibuB Mj aand 171 Eotterd Tramwei MaalB aand 100 Nbd Stad Amsterdam aand 9 1 107 Stad Rotterdam aand 8 00 Bbloib Stad Antwerpen 1887 8 J 100 Slad Brussel 1886 8i 1 100 HoNQ TheiBBRegullrGf elsoh 4 116 OosTBini SlaatBleenig 1860 6 lls K K OoBt B Or l880S SPAKJB Stad Madrid 3 1888 I 36 N D Vei Bm ATb Spoel oert 1 119 106 109 100 Oottdii e 7 80 7 88 8 18 lioorilrooht dooi 7 87 Hiouverywk 7 84 Oipella 7 41 Ilott rcl iii M 8 80 7 10 BottMdamD P tttrdam B 4 4U u a Dim 56 881 141 10 80 EotUrdiim Btur Rotterdam D P flotterdiim M OipellI ijUnwerkert Hoordrmlit ftouda ADVERTENTIEN ♦ De Heer en Mevrouw PRINOE VAs DER Wissel geven kennis van de 10 49 geboorte van een Dochter HooBS 17 Mei 1899 11 1 Ooud S MiihuiMnMo rI p lle BMt raeer Z gw rd Voorburg HiMt 11 44 10 80 10 J 9 B P VAN WIJNGAARDEN COIFFKUR SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEEKEir MAl TELS T IL On MADES Mantel Costumes Bliiusen liipoiKStoffcii in groote verscheidenheiii eu oiteurreeretule prijx u D iSAAIIiOIIl GOUDA 1100 11 68 18 07 VAN Blommestein s Inkt is iiroufonJei Viiidelijk de BtSTE en volkomen ONSCHAÜFJJ JX Men meldt uit Vreeswijk van 16 Mei In de Lek even boven ons dorp kwam gistermiddag een houten met zand geladen scheepje van schipper C Streelkerk alhier in aanvaring met een met berggrint geladen ijzeren rtjuschip dat met nog een ander rynschip de rivier algesleept werd De schok was zoo hevig dat het ijzeren schip lek gestooten werd en aan den kant der rivier op het droge gezet moest worden Het houten zandlichtertje een oud en wrak vaartuigje bekwam echter volstrekt geen letsel alleen raakte het zoontje van schipper S door den schok te water doch werd spoedig gered Het rjjnschip is genaamd De Koophandel schipper Gijsbert van Dusseldorp van Waspik Het kwam uit Andernach a d Rijn en was bestemd voor Wecsp dieren vereischt echter groote voorzorgsmaatregelen kalm beleid en veel geduld zoodat waarschiinlijk nog eenige tp zal verloopen vóór de toekomstige echtgenooten een en hetzellde waterbassin zullen deelen Voorloopig zijn ziJ dus nog gescheiden Het mannetje drie jaar oud en zeer donker gekleurd is M 2 40 lang en M l l i hoog het tweejarige wiJlje isM 2 06 lang en M 1 04 hoog Zü moeten dus nog heel wat groeien voor zy volwassen zijn Een geheel volwassen Nijlpaard bereikt een lengte van M 4 4 50 en een gewicht van 2000 3000 Kilo BiJ de opening der conlefcntie zullen de gedelegeerden met uitzondering van de militaire leden in gewone bnrgerkleeding verschijnen Het voornemen is om na de opening voor ongeveer eene week uiteen te gaan wegens de Pinksterdagen In eene vergadering te Nijmegen gehouden werd aan mr Troelstra de vraag gesteld ol de socialistische Kamerleden ook zonder schoolvoeding hun stem zouden geven aan leerplicht De heer Troelstra antwoordde hierop dat door zijn Kamerlractie daaromtrent nog geen besluit was genomen Gemengde Berichten arbiter tot vereöenlng van geschillen die zclls Gods zegen airiep voor den vrede dat een dergelijk vredelievend en invloedrök drager van het grootste zedelijk en geestelyk gezag ter wereld nog had moeten worden uitgenoodigd Geen vrede toch zonder godsdienst Hij is overtuigd dat zijn protest door duizenden R Katholieken wordt gedeeld De Mmister van Buitenlandsche Zaken zich refereerende aan zijne mededeelingen in de Tweede Kamer behoudt zich de volle vrjheid voor in zake latere mededeeling der stukken Het ontwerp is zonder stemming aangenomen Daarna komt aan de ord de revisiewet in tegenwoordigheid vai de voorstellers de hoeren Hartügh Lohmaa en Macarf Verslag over het jaar 1898 VAN DE l paar en Hulpbaok TE GOUDA in 1857 opgericht door het Departement GOUDA der Maatschappij tot Nut van t Algemeen De heer Vliclander Hein verklaart zjjne grondwettige bezwaren opgelost terwijl de heer Sassen ondanks lormeele bezwaren er voor zal stemmen onder betuiging aan de voorstellers dat zij den dank der natie verdienen voor hun initiatiei Do heer Kist hoopt dat de revisieprocedure nimmer zal worden eene napleiten doch zal blijven een exceptioneel middel De heer van den Biesen bestreed het voorstel als in Sagranten strp met de Grondwet wegens uitsluiting van ambtsmisdrijven van de revisie De SPAARBANK De inleg bedroeg in 1898 n Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December 18602 88 11369 79 8568 66 12861 14 13359 48 9928 9 20177 67 100B0 36I 8371 14 10490 71 9288 22 11781 69 De heer van Lier verklaarde door ïiandacUtige overweging tot de conclusie gekomen te zfln dat do op zichzelve hoognoodige uitbreiding der r vi8ie niet ongroudwettig is Het gemeentebestuur van IJselmonde heelt gistcrenochtend do heining doen opruimen die indertijd door den heer mr 1 Bichon van IJselmonde geplaatst was De brokstukken ziJn door den heer Bichon op eigen terrein in veiligheid gebracht Men meldt nit Amsterdam Pieter Donker een arbeider wonende in de Hoedomakerstraat kreeg gistermorgen twist met zijne vrouw Het kwam tot handtastelijkheden met het gevolg dat de vrouw plotseling dood bleel Het lijk der vrouw is door de poUtie in beslag genomen en naar het schouwlokaal in het Wilhelmina Oasthnis vervoerd Het is nog niet zeker dat de dood veroorzaakt werd door de mishandeling de man is niettemin in hechtenis genomen Een meer dan ergerlijke baldadigheid is in den algeloopen nacht te Dordrecht aan het oog der politie ontsnapt ZiJ werd gepleegd aan de Voorstraat Daar heelt men van de Nieuwbrug tot ongeveer aan de Boomstraat aan de zpe der even nummers een groot aantal spiegelruiten onzer nijvere winkeliers aanmerkelijk beschadigd door met het een ol andere voorwerp vermoedelijk van staal er diepe krassen op te trekken Bij sommige winkeliers loepen de krassen geheel over de spiegelrnit heen biJ andere zp de krassen van minderen omvang maar hoe dit zfl de schade is aanmerkelijk De lezingen omtrent het aantal beschadigde ruiten loopen uiteen de een spreekt van een 16 de ander van een 30 tal Do politie is gisterochtend van deze baldadigheid in kennis gesteld Wie de bedrijver ol bedrijvers zp is nog niet bekend D C De heer van Zinnicq Bergmann verdodigde ook bet ontwerp hoewel hij de grens der revisie uitbreiding te ver getrokken acht De hoer Hartogh verdedigde namens de gedelegeerden de hooldbeginselen van het voorstd en de heer de Savornin Lohaman de kwestie van het novum Het wetsvoorstel werd aangenomen met 43 tegen 1 stem die van den heer van den Biesen Daarna is de behandeling der Indische 144825 73 mijnwet aangevangen ST ATEN GENE U A AL In 1897 bedroog de inleg 146792 89 De teruggaal bedroeg in 1898 n Januari 15785 14 Een tweede Nijlpaard in Artis Amsterdam 8685 68 7276 05 13668 01 19882 52 10379 18 70B3 36 9259 09 7615 49 19225 66 7303 77 5049 05 Februari Maart AprU Mei Juni Juli Augustus September October November December 131113 01 Het is den leden en bezoekers van Artis bekend dat in Maart 1898 de verzamelingen van het Genootschap werden verrijkt met een paar jonge Nijlpaarden een kostbaar geschenk van het Bestuurslid den Heer J H van Eeghen Het Genootschap was echter met dit jonge paar niet gelukkig want in Januari 1899 stier het mannetje Hoe gevoelig dit verlies voor het Genootschap ook was het Bestuur liet zich niet ontmoedigen doch deed onmiddeljk de daartoe noodige stappen om een ander mannelijk Nijlpaard te bemachtigen Deze pogingen zijn thans geslaagd Gister avond kwam het dier voor zijn driejaVigen teeltijd inderdaad een reus via Hamburg te Amsterdam aan en werd in de diergaarde van het Genootschap gearriveerd dadelijk na vele moeite en met de grootste omzichtigheid in den Nijlpaardonstal gebracht waar het zich onmiddelijk in hot groote bassin te water begal De stal is voor een groot gedeelte vernieuwd terwijl een tweede waterbassin ia gebouwd om zoo noodig het mannetje van het wijlje tpelijk te kunnen scheiden Het is thans te hopen dat beide dieren zullen harmonieeren Het samenbrengen der Directe SpoorwegverblndlnRen niet GOUDA Zoinerdlenst 1899 AanKcvangen I Mei TP van Greenwich a W ff n O C D 4 a O T T I B D 4 M Ti nru S J 10 10 10 17 10 84 10 81 10 40 7 68 8 03 8 10 8 17 B 86 4 48 4 66 6 08 5 09 6 18 6 40 S BO 7 38 T e 7 Ra 8 1S 8 38 8 01 U 9 B4 lO M 11 1 ll U 1 1S 13 S8 l SB ll 8 86 S tS 4 1 4 8 4 48 S Ï2 S 12 7 14 7 68 8 17 8 8Ï 10 10 lO JD 10 87 II a ff 8 38 8 01 8 46 9 C8 8 19 11 8S 11 85 11 48 11 61 18 88 1 7 1 14 1 18 10 47 10 66 8 6 4 4 40 11 48 8 80 9 46 10 18 11 80 11 18 f II H t n n 411eeii Ie eu 2e kluH Eitn bybeUlen y Op i 4 81 8 03 f l n 1 64 J U a nUla 8 18 O BI 3 o U U 4 Tice R0TTBRD4M 11 87 9 89 9 68 10 08 10 16 10 88 9 68 ie 8 4 16 4 37 4 47 4 B4 6 01 6 07 7 40 6 86 6 8 8 03 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 8 8 7 16 7 87 U 86 v iS 10 19 10 89 10 88 10 48 8 40 a 7 16 6 10 4 46 4 66 6 04 S U 6 17 6 46 6 6i I6 8 14 0 17 8 87 8 84 8 41 8 47 8 18 8 80 11 4 I9 4 84 11 64 IJ OB ia S4 1 13 7 44 0 S U s iÓo lo 0 10 17 8 88 AU u 8 ui rLi 5 jojri 4 5 46 6 66 6 18 i 4 J co 1 D A U B N H A 4 O 1 1 08 1 01 8 14 8 46 4 18 4 66 6 86 1 18 1 89 l S 130 1 48 8 48 4 16 4 4 10 19 11 16 11 18 11 80 11 41 U 6t 10 6 11 46 1 8 88 9 67 6 07 6 18 6 88 6 87 6 66 7 86 8 09 8 43 8 8 J SJ 9 00 48 0 8 08 8 U7 86 8 10 9 88 7 17 7 89 7 6 8 90 8 S 9 18 10 11 10 89 10 48 8 11 10 18 8 89 fc 10 87 8 86 E 10 89 8 05 8 41 8 48 8 8 E O 10 44 10 68 11 07 9 68 10 86 6 16 48 7 4S 4 43 6 80 m 10 11 10 17 in SS 10 48 10 4 7 S6 8 18 6 18 80 8 8 60 7 00 7 48 4 80 4 88 4 40 4 51 s ns 8 61 1 48 8 00 4 0 U 8 27 4 27 8 4E 8 86 1 86 1 41 1 88 8 08 8 17 11 87 U M l 9 46 9 0 9 49 7 08 7 80 1 46 6 05 5 48 6 41 e oi 6 18 84 Hmn Voorburg Zoelorm Zeitwaatt Zoionhuii Moero Onud 10 08 lO lS 9 88 10 81 7 87 8 10 8 88 11 S7 18 08 U S7 6 18 8 00 9 87 lO lS Writ Ie Min Bre to A toa m meg U 7 H1 7 47 8 1 9 03 BOUD 4 A i s T h R ü A W 8 i9 8 17 88 10 57 IS OS 4 O l I 88 8 8R 10 60 Dl 9 06 10 16 18 48 18 67 4 67 8 87 8 16 10 08 37 JO 10 80 108 1 10 6 19 8 80 10 18 1168 w H 6 47 Oi 83 6 88 40 1 r R e H liee 1 18 40 30 i W 2 17 8 16 S S4 1 18 3 8 3 S0 6 04 11 001 Hirmontlntrciii alleeii Ie en 8e klme extn beulen V e O I BV 10 67 18 00 11 U 11 88 11 48 U 88 8 6 l l 8S 10 48 S 48 10 S8 3 11 18 66 MO 7 18 7 39 4 38 i 9 07 Am t W Amit l i oori4 Oudow Wo rd Utrwiht 6 80 6 84 7 60 83 11 3 iM 6 48 08 7 H S 88 8 66 K St 10 61 i OS 7 l 4 8 83 8 66 D St 10 61 11 46 u o i f W tna 7 00 10 8 06 11 16 9 53 46 4 41 80 8 4 Kmt W 7 80 8 86 9 89 11 30 3 08 4 00 6 00 8 88 8 00 10 0 oul 1 09 1 11 TMIU 18 61 8 56 4 47 6 49 149 8 49 11 0 Dtreolit 6 87 8 66 7 53 8 30 8 49 V 80 lll lS 10 88 11 38 18 08 1 37 3 03 3 jO 8 69 4 48 6 38 8 41 6 83 7 68 9 19 10 00 lo S4 Woerde 6 18 8 63 8 14 1 0 38 H 6i 19 97 4 99 7 9J 9 t 10 64 üui 6 80 7 0 8 88 in 4 U 86 t Sl 7 31 9 49 Joud 6 10 7 17 7 97 8 86 9 00 9 88 8 68 10 69 11 10 18 11 18 61 8 09 3 40 3 66 4 48 5 80 10 7 18 7 68 1 86 10 08 10 36 11 10 meld waardoor het aantal boekjes klom tot 8972 waarvan er op nlt December 2761 inomloop waren I Tegen onderpand van eöecten werd 1 algelost 55700 1 en uitgezet 50700 alzoo was minder uitstaande op 31 Dec 1898 5000 Op hypotheek werd geplaatst 49950 en algelost 12125 alzoo stond meer uit op 31 December 1898 37825 De som uitstaande op hypothecaire grossen verminderdedoor aflossing met ƒ 1000 VERLIES EN ƒ 8568 26 Winst op interest a Spaarbank 8141 07 enz b Hulpbank 427 19 8568 26 BALANS Kas 3057 53 Beleening op eilecten 4 3 72200 Beleening op hypotheek 472175 Beleening op hypothecaire grossen 1600 Debiteuren van de Hulpbank 6178 85 Eenten te goed 5134 12 560345 51 Passief Crediteuren hooldsom 468610 09 bB te schrijven renten 12837 80 48i447 89 67 43 78830 19 Crediteuren Hulpbank Eeservelonds 560345 51 I De HULPBANK Deze gal uit in 1898 1 Lecningen 1 k 1 600 4 4 1 500 2 il 1 400 2 A 1 850 3 4 1 300 441 250 I 8 4 1 200 1 4 1 180 8 4 1 150 2 4 1 130 14 1 120 11 4 1 100 1 4 I 80 1 4 1 70 11 4 1 50 3 i 1 40 14 1 30 Totaal 64 leeningen tot een bedrag van I 1 11310 In 1897 was 11260 ter leen verstrekt in 60 posten Aan 4 debiteuren werd twee malen een voorschot toegestaan De leeners oelendtn de volgende beroepen nit 19 dat van winkelier 4 van timmerman 3 kolflehuishouder 3 tuinder 3 slachter 3 sigarenlabrikant 3 schilder 2 broodslijter 2 broodbakker 2 veehouder 2 modenaaister 2 bierbottelaar 1 bewaarschoolhondcres 1 onderwijzer 1 metselaar 1 koopman in aardappelen 1 zeilmaker 1 schoenmaker 1 mandenmaker 1 smid 1 blikslager 1 touwslager 1 melkverkooper en 1 koopman in manula cturen Boete werd niet toegepast Van de debiteuren met inbegrip van 1109 door vier borgen voor nalatigen voldaan werd in term nen ontvangen ƒ 11753 35 Een oninbaar saldo ad ƒ 1 50 werd als verlies algeschreven Het Bestuur der Spaar en Hulpbank bestond op het einde van 1898 uit de Heoren Dr W Julius Mr D N Brouwer C D Juliua C Fortnijn Droogleever A van Keedt Dortland D Hoogendijk A Jonker Kz A van Veen H Braat C G van der Post N van Krimpen Dr A van IJsendijk A Steensma W J Fortuijn Droogleever Jz en D Euyter boekhouder secretaris Overeenkomstig art 7 van het Reglement werden door eene Commissie bestaande uit de Heeren L E Oldeman Voorzitter C W van de Velde en A van Drooge leden van het Nutsdepartement de rekening en geldswaarden nagezien en den 2n Mei 1899 werden de rekening en balans door het Departement goedgekeurd STADSNIEUWS OOÜDA 18 Mei 1899 Naar wij vernemen zullen Dinsdag a s weder de Orgelconcerten in de St Janskerk een aanvang nemen De coöperatieve bonwvereeniging alhier zal aanstaande Maandag 2en Pinksterdag een openbare vergadering houden in het lokaal der Volksleeszaal Tot 2e commie8 ter secretarie alhier isdoor B en W benoemd de heer J E W Harmsma te Vleuten N E Ct Heden middag te ongeveer 4 uur vielen twee 9 i lO jarige jongens aan de Zeugstraat te water die gered werden door J de Jong die gekleed te water sprong en hen van een wissen dood redden De Staatsspoor heelt een bijzondere reis gelegenheid ingesteld tusschen Amsterdam enDen Haag Scheveningen en omgekeerd overGouda Door boekjes bevattende 10 reizenheen en 10 reizen terug tegen zeer verlaagdevracht wordt den reizigers een zeer goedkoope en bijzondere reisgelegenheid aangeboden De boekjes zijn niet persoonlijk men kan er dus op laten medereizen wie men wil men behoeft ze vóór vertrek niet te laten alstembelen het queuemaken aan de loketten bj drukke treinen ol op drukke dagen wordt dus geheel met deze boekjes voorkomen en voor het afleggen der 10 reizen heelt men tp tot 30 Sept want tot zoolang zjn de boekjes geldig Voor hen voor wie deze boekjes nog te veel reizen bevatten wordt de gelegenheid gegeven om des Zaterdags en Zondags speciale retourbiljetten te nemen geldig heen des Zaterdags ol Zondags tcrng geldig des Zondags ook al weer tegen verminderde vracht ïISldipwijk Beroepen bij de Ned Herv Kerk alhier de heer ¥ J Jansen Schoonhoven cand te Utrecht WoEKDEK De le luit kwartm J H G Vermeer is overgeplaatst van hier naar Vliasingen NiEüWBUKgaic a d IJbel Voor het akteexamen art 56a wet 1 o is o a geslaagd mej M L A RoUoos alhier OvoEWATRB Benoemd tot directeur van de gasiabriek alhiei de heer J W De Bruin alhier INGEZONDEN Verfraaiing en Reinheid 1 MijnJteer de Redacteur I Steeds tracht men in deze stad verlraaiin 1 gen aan plantsoenen en straten aan te bren I gen en als men de ijlantsoenen doorwandeld 1 kan men zien daaraan tegenwoordig meei I zorg wordt besteed en de straten doorwandelende ziet men hoe in een betrekkelijk kort tijdsverloop nieuwe sierlijke huizen cj 1 winkelpuien zijn verrezen en waar men het I oog ook slaat kan men zie n dat gemeente 1 bestuur en particulieren hand aan hand gaan 1 om de plaats hunner inwoning een goed I aanzien te geven zoo ook do gezondheids 1 commissie die zooveel mogelijk haar best 1 doet om onreine plaatsen op te ruimen en 1 stinkslooten te dempen getuige daarvan de sinds jaren stinkende sloot voor het kerkhof Toch geloot ik dat de twee Commission die daarover gesteld zjjn iets aan hunne opmerkzaamheid is ontsnapt In de eerste pjaats schijnt de gezondheids commissie nog niet te hebben opgemerkt dat er eene an i dere stinksloot in de naaste omgeving van 1 Gouda is ontstaan Wandelaars zullen zeker wel opgemerkt hebbon dat als men langs do Kap gaat en zoo vervolgens het zwarte dijkje tot de overloop dor spoorbaan waar langs die aardige tuintjes achter de nieuwe huizen op uitkomen hunne neuzen kunnen te gast gaan aan de meest verpestende stank die men zich denken kan Waaraan dat zjjn ontstaan te danken heelt behoelt men niet te vragen als men de sloot ziet met zijne roseen violetgrijsachfig bruine massa drap 1 dat water moet verbeelden Men tracht daar zooveel mogelijk de neus I dicht te houden doch het gelukt niet ieder I dat tot het einde van dat dijkje vol te houI den hoewel dat gedeelte dat de stank verI oorzaakt het ergst is waar het dijkje bjj I de Wilnis aanvangt I Dat dit ongezond moet zijn kan ieder beI sellen en k vroeg miJ onwillekeurig al I waar moest dat heen wanneer onze stad eens door eene epidemie getrolfen werd I Ook deed ik mij die vraag toen ik in het midden der stad de Zeugstraat passeerde j Daar is namelijk tegenwoordig een der meest primitieve en wansmakelpste ophaalbrug I die men zich denken kan tot aan het midden I der gracht uitgebouwd I Op dat houten plateau boven het water I staan steeds op de meest slordige wijze I manden kisten vaten flesschen en een massa I rommel hoog opgestapeld zoodat de bawoners aan de overkant een zeer onhebbelp nitI zicht gekregen hebben die bovendien tusI schenbeide de schippers langen tiJd achtereen brrrug ovëëör kunnen hooren roepen omI dat die meestal 3 4 is neergelaten aan een I eind touw dat men ook al op de meest I primitieve wijze op de dorpen ziet men het I beter langs een katrol aan het bovengeI deelte der brug aangebracht ziet gaan I Ongelukkig voor diegene welke er onder door I vaart als het touw zich gaat begeven I Hoe eene bouwcommissie want die zal j het dunkt mü wel aangaan zóó iets kan I toestaan te laten maken klinkt ongelooilp j Maar om nu op de reinheid der gracht