Goudsche Courant, zaterdag 20 mei 1899

J ïS N No 7802 Zaterdag 30 Mei 1890 38ste Jaargang GOüiteiiuE mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken niefoon Kt AV ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des midd Tcleroon N M De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks lüet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN LeStedeUjkeZWEMINIlICHTING wordt a s ZATERDAG 20 MEI geopend Abonnementskaarten en Kaarten voor 20 baden zijn van af beden verkrijgbaar bfl den Secretaris der Commissie Namens de Commissie A D VAN VEEÜMINGEN Secretaris TE HUÜB TERSTOND OP LATER BOVENHUIS Adres MAÜKT 58 Zenuw en llaagrlijders vordt ait orertaïging als een werkei ke hulp in dea nood het boek unbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart ivordt dit boekje franco per post toegezonden door BIiOEFOEL S Boekh Zaltbommel Een ware Schal roor de ongelukkige slachtoffers der ZeltbeTlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKI Hollandiohe uitgave met 27 fb Pri s 2 gnlden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deie ondeugd Ifldt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljks duizend van een zekeren dood Te verkregen bjj hetVer lageMagazin te Leipzig Neumarkt 34 tnaoo tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken boekkandel in Holland alle soorten 8CH0ENWEEK voor het leisoen 1899 ieen beter adres als het Noordbrabanikh Mm en laarzenmaiiazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kloiwegstecg Alle reparatiën en aangemeten werk Aanbevelend AJRXja C SMITS ORANI MAaASmS DU Frjntemps NOÜVBAUTÉS WS verzoeken de Dames die ons geïllustreerd modealbum voor het ZomeraeiMomi nog niet ontvangen hebben dit te willen aaavragen aan HH JnLESJALUZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden Bestellingen van af 26 Irancs vrjj van alle kosten aan huis met S U verhooging Keëxpedilie kantoor te Kozend lal N ll HOLl ANDSCHE iir AMSTKRO tlH Prjsnoteering China Congo Stoftbee 50 en 55 c Grol 55 60 Lekkere 65 Souohon 75 Oenrlge 80 Congo 100 Ontbijt Thee 66 Namiddag Thee B Alleen rerkrugbaar bg P H J van Wankum Ooütknven Bt4 BURGEMEESTER en WETHOUDERS zullen den 30 MEI 1899 bS enkele inschrijving AA ltESTE ËI De levering va 125000 vlakke ÜLIilKERlS Inlichtingen te verkrijgen bfl den GemeenteBouwmeester Te Huur terstond of later een BOVElHUlJi Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Flnweelen Singel No 612 rrii sdilhbds li Olltkl I Ui Cafve DeCfl ledeponeerd Hudetsmeri DelftscheSlaolie J H VAlIBEÏiMBT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVEREN en MAKEN van Heereii eii Kliiderklcedliig tegen de meest concurreerende prpen WtF Zie de Etalage i T1111B14IS ïOorUceii X II SCHOLTE S DUBBELE BUURT B 4 vervaardigt alle Soorten HAAHWEItüGK Salon voor SoRssrati en knippen 1 Mbonnementen meer btuyk EERSTE NEDERLANDSCHE RIJWIELFARRIEK Directeur H BÜKGEBS DEVENTER Prijzen van af 1 Haart 1899 Model A f 87 60 Model A 90 Model A 110 Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIELEN 160 GEWONE TOER ACATENES 155 LUXE ACATENES 180 P S DAMES KETTINGRy l IELEN op alle prijzen l 5 hooger Vraagt onze Prijs Courant VerlegenwoordigwiJ C DERDITEB fiouda 1 nfUKi Hot beats ontchadelyktte en g jgSÊk makkelylEBte poetsmMdet voor Heerea IrMI en vooral damea n Klndertchoenwerk W m Ie Appretuur van C M MUIIsr Co P V BwHn Beuth Str 14 Men lette goed fÜLt Op naam en fabrieksmerk Verkryibur by H r n W nk IUr In Hhotiiwtrh hImUHii reitryew bhé G nTnai D pctbv W BtiIbwmw Afntw Gouda Druk van A BRINKMAN Z RIJWIELEilü Wilt U prettig en goedkoop lijden Koop dan ei ii Deze Rywielen zyn fraai on solide en worden op maat gebouwd van a 85 1 jaar degelgke garantie Hüver Victor Surprise Maiador en alle andere RUfflelen tot uiterst concurreerende prjjzen KETTIMGLOOZK KUrWIELCW Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIR 6S cent per bus van 1 K G Bonds RljwIelliersteUer lata Klasse W I D VA ilJME AN Veerstal Gouda me UW IIEI WI HIEUW GESCHIKT VOOR Haclitlicliteii Koffie en Theelicliteii Welke 478 uur branden k 2Va en 6 uur brandende a 3 cent per stuk Ëeuig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Mea behoeft hiervoor geen Olie geen Glaasije Alleen een luoifer aansteken Is noodig Geheel zonder govaar voor brand als ook zonder reuk m w i o ntinental e e iS o o 9 = i S 9 wiü isrH j i Ti EiLij ï EiNr Kort overzicht onzer Prijsoourant SHERRIES Pale en flold Dry van af i 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH U Turin 1 50 ilesch O s en o 9 BODEGA CHAMPAGNE 1 75 9 V O O COGNAC è f 1 75 I 2 25 t 2 75 i 3 25 t 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 g Per PI Pe Ank 45 Fl 1 U LISTRAC t 0 65 Nto f 27 75 nS 3 CHATEAU VALROSE 0 75 31 o 2 St ESTEPHB 0 85 36 i St KMILION 1894 1 42 w 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 gig o o u o GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 r SAUTERNE 1 42 o O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 5Ö BOURGOGNE 1 10 47 P Sj De lleBsche zjn in den prijzen begrepen en worden A 3 ets per stuk teruggenomen Bjj elke hoeveelheid verkrijgbaar biJ De flrina T CBEIIAIS Gouda handteékeaing Xet rooraJ rCHT H met rood O beriahnstei n OllUeTEUIIOCfIVICTOKIABRON OBCRIAHIISTilM Overal 4££i£ft werkriigbaar Maatschappij tot Exploitalie van de FietorUt Bron Kant or vow NederlattO Boompje éO Botterdam Ieder zijn eig en 91 Kroiilngs Liiuonade Fabrikant Om zonder ecnigc kennis ving en gemakkelijk Fü Liter d i gelflk aan 10 halve flesschen KRQNIUGSLIWONADH te maken en ivel naar keuze FRAMBOZEN CITROEN KERSEN of SINAASAPPEL Per stel is de prijs franco thuis met gebruiksaanwijzing slechts SO cttt 2 stel in eens franco JW ets na ontvangst van postwissel Deze drank zonder TJergunning is gezond smaakvol en verkwikkend t Vorige jaar door ons biJ 1000 tallen Verkocht Schier op alle plaatsen van ons land en daarbuiten met t beste succes bekroond BS een zeker aantal stel ik de prjjs nog lager Vraag Bchriftelp de conditiën Voor afnemers en grossiers stel ik buitendien zeer hoog rabat Zeer vele dankbetuigingen liggen ter tnxage Xen teder teachte xieh voor namaak Let op t adres K S DE BOEB Sneek m Rullenlandsch Overzicht Gisteren ontstond er onverwacht te Parijs een werkstaking van brievenbestellers omdat de Senaat de tractementbverhooging dier beambten niet had aangenomen Circa 4000 bestellers weigerden den dienst zoodat geheel Parijs des morgens zonder brieven of couranten bleef hetgeen groote storing in het handelsverkeer te weeg bracht Men meende tegen den middag maatregelen te kunnen nemen om in den dienst te voorzien In de Kamer verklaarde de heer Delombre minister van posterijen in antwoord op een interpellatie over de werkstaking der brievenbestellers dat de dienst thans verzekerd is en dat de gewone bestellingen van heden avond af geregeld zullen plaats hebben De minister president Dupny voegde daaraan nog toe Wjj zullen voor geen enkele sommatie wijken Indien de brievenbestellers den dienst niet hervatten zullen zij worden vervangen Een motie van den afgevaardigde Canet waarin de houding der Regeering wordt goedgekeurd werd aangenomen met 383 tegen 112 stemmen Tegen twee uur ontstond een botsing tnsschen de werkstakers en de politie in de me Rousseau Verschillende politic agonten werden gewond Een aantal personen werden in hechtenis genomen De republikoinsclie garde moest tusschenbeido komen De werkstakers werden teruggedreven en opgesloten in de Hall van het postkantoor De soldaten der repnblikeinsche garde bestellen de brieven ♦ De heer Chamberlain deelde in het Lagerhuis het volgende mede De President van den Oranje Vrijstaat heeft sir Alfred Milner uitgenoodigd te Bloemfontein president Kruger te ontmoeten Met mpne goedkeuring heeft sir Alfred die uitnoodiging aangenomen in de ernstige hoop dat men zal komen tot een bevredigende oplossing en als een bewijs dat de regeeringen wenschen de vriendschappelijke betrekkingen met Transvaal te handhaven De bijeenkomst zal plaats hebben met het doel om den toestand te bespreken ten einde te komen tot een regeling die de regeering kan aannemen en aan de Uitlanders kan aanbevelen als een billijke tegemoetkoming aan hunne gerechtvaardigde eischen en tot een oplossing van de moeilijkheden die de goede betrekkingen bedreigen welke naar de regeering wenscht steeds zullen be FEVILLÉIÖK Gedeiikschriden van een Gelukioeker OF ANNIBAL DE VONDELING iVa r het Framch DOOR W NUTTERS 95 Het doet me werkelijk pleizier je zoo te zien vriend Annibal oude makker van Ville d Avray Op het tooneel glimlachen de spelers altijd bij zoo n passage Hier is het meenens schijnt het Arme baron de Maubert dat ik zoo n fijne neus heb iHij heeft denk ik Parijs verlaten vroeg Raphael tot zichzelve komende Ja dat heeft hij iWaar ïs hij Morgen zul je het weten Houd je tot zoolang stil en vraag niefa Je zult je wraak kunnen koelen zonder gevaar voor je zelf en nog deel in den buit toe Dat wil ik niet vol9trekt niet riep Raphael minachtend Des te beter Maar ik vrees dat je anders zult spreken als er gedeeld wordt Neen Nu zooals je wilt Spreken we thans van wat anders Zie dat je van nacht goed slaapt en zorg er voor dat je morgen over dag je gemak houdt en goed eet om je kracliten te herwinnen staan tnsschen haar en de regeering dor Z A Republiek Naar de minister vernam lieeft president Kruger verklaard dat de voorstelien die sir Alfred in antwoord op de zyiie zal doen verder gaan dan zgn bedoeling is doch dat hy bereid is naar Bloemfontein te gaan en met vreugde op vriendschappelijke wyze allo voorstellen wil bespreken die leiden kunnen tot een goede verstandhouding tusschcn de Republiek en Engeland en het behond van den vrede in Zuid Afrika onder voorbehoud dat de onafhankelpheid der Republiek niet worde bedreigd De heer Chamberlain deelde ten slotte mede dat naar hy vernam de byeenkomst zal plaats hebben op 30 Mei De hervormingsvoorstellen van president Kruger zijn gisteren aan den Volksraad voorgelegd De President verzoekt de kieswet zoodanig te wijzigen dat het tydperk van tien jaren verblyf in het land tot nog toe van een vreemdeling gevorderd voordat hij verkiesbaar is voor den tweeden Volksraad verminderd worde tot vijf jaar zoodat dus een verblyf van negen jaar in het land voldoende is voor het vorkrygen van volledig kiesrecht in plaats van veertien jaren zooals tot nog toe Men verwacht dat de voorsteUeu de volgende week in behandeling zullen ejgi omen worden f i De majoor Marchand bekend uit de geschiedenis van Fashoda is met het troepje waarmee hy in drie jaren de reis dwars door Afrika van West naar Oost heeft gemaakt Dinsdag te Djibouti aan de golf van Aden aangekomen en heeft van daar een telegram aan de Fransche regeering gezonden Hy keert met zyn makkers terstond naar Frankryk terug en wordt op 1 Juni te Parys verwacht waar hem een feestelyke ontvangst wordt bereid Alle deelnemers krygen van Staatswege een herinneringsmedaille voor den merkwaardigen tocht De Aurore is minder ingenomen met deze eerbewijzen omdat volgens een brief van een der tochtgenooten er heel wat wreedheden tegenover de inboorlingen zyn gepleegd en majoor Marchand zonder machtiging zfln post heeft verlaten om naar Cairo te reizen pe Belgische mynwerkstaking was Woensdi zoogoed als geëindigd In het land van Luik was alles aan t werk behalve in de mynen op do bergvlakte van Herve ïn het bekken van Charleroi waren nog maar 2615 stakers verdeeld over vyf dorpen en gisteren zouden ook die aan t werk gaan In het JLl g ggl g igg g i HW 11 Houdt je vooral bedaard Denk er om dat er morgennacht heel weinig van slapen zal komen Wees met bang Jean Paul Ge zult zien hoe mijn krachten snel toenemen nu ik het buitenkansje ken dat voor me is weggelegd Eenige oogenblikkcn heerschte er stilzwijgen Ieder was te zeer met zijn eigen gedachten bezig om te spreken Eindelijk zeide Carillon opstaande In het kastje daar is nog we het een en ander voor je te eten tast maar toe en ga slapen Kom oude heer Carillon en père Tourniquet vertrokken HOOFDSTUK VI La Maisok se Maklv Het was acht uur s avonds Het huisje dat onze lezers reeds kennen uit het verhaal van Carillon aan père Tourniquet verloor zich in schaduwen Geen hcht van buiten Geen licht van binnen naar het scheen Niet het mnibte geluid uit deze woning reeds door de dorpehngen als een geheimzinnige verblijfplaats vermeden Alles stilte en duisternis rondom de woonplaats van den baron de Maubert waar hij zich verschool voor ieder verborg Treden wij binnen In een vertrek van de tweede verdieping vinden wij onzen ouden bekende den baron de Maubert Driedubbele gordijnen bedekken het venster Vandaar dat van buitenaf geen straaltje licht zichtbaar was want het vertrek zelf was zeer sterk Centrum waren nog maar een 550 stakers In do Borinage waren Woensdagochtend nog 8700 stakers maar aangezien daar ook paS Dinsdag de vergadering van het Mynwerkersverbond zich met het te harleroi geuoHien besluit heeft veroenigd en pas gisturen het besluit om do voorwaarden te aanvaarden in de Borinagc bekend is geworden raag men verwachten dat do werkstaking er eveneens spoedig uit zul zyn Wegens de verwerping van de kanaalwet door de commissie uit het Pruisische Huis van Afgevaardigden heeft men het oorspronkelijk plan om al dezer dagen het rapport op te maken laten varen In de Pinkstervacantie kunnen de kamerleden de beraadslagingeu van de commissie op hun gemak bestuÖeeren en vermoedelyk in een byeoukomst van de commissie op 9 Juni zal dan het rapport worden voorgelezen Omstreeks half Juni zal de tweede lezing van het ontwerp kunnen beginnen Do Norddentsche Allgemeiue Zeituug zegt over het lot van het wetsontwerp hot volgende De verwerping van het kanaalontwerp is de commissie van het Ituis van Afgevaardigden is zonder twyfel te beschouwen als een betreurenswaardig moment in de ontwikkeling van een onderneming die in hüogü mate de bevordering van de oecoflomische belangen van uitgestrekte landstreken en daarmee van do gansche monarchie beoogt Do regeering heeft steeds de meening bepleit dat de aitvoering van het ontwerp tot het graven van het Middellandkanaal niet alleen van vorregaand nut voor het geheele land zou wezen maar ook om redenön van verkeer en anderszins als een noodzakelijkheid is te beschouwen Aan dczo meening uioet de regeering by allen eerbied voor de bezwaren van tegenstanders vasthouden en zy verwacht dat de verdere behandeling van den oeconomischcn verkeerspolitieken en militairen kant van het kanaalvrargstuk in de volle vergadering van het Huis van afgevaardigden zal leiden tot een anderen aangenamen uitslag De regeering meent dit eer te mogen verwachten omdat zy hoewel in beginsej haar standpunt ten aanzien van de vergoedingen volstrekt handhavende zich bereid hoeft verklaard ora een onderzoek In te stellen op welke wys men in de bedoelde gevallen een mogelyke bcnadeeling van enkele landstreken door verplaatsing van de oeconomische toestanden tengevolgo van het graven van het kanaal zou kunnen voorkomen verlicht Een groot vuur brandde m den haard De baron in kamergewaad lag uitgestrekt in een fauteuil in de nabijheid van het vuur Hij scheen zooeven zijn wuper geëindigd te hebben van welk souper hij te oordeelen naar de verhoogde kleur van zijn gelaat nogal werk gemaakt had Hij had zich zelfs in dit kleine vertrek van dit bouwvallige huisje op dit geringe dorp weten te omringen vim alles Toch keerde de baron cich geeuwende en zich uitrekkende in zijn fauteuil om en om en kon hij gevoegelijk poseeren voor den kunstenaar die de met zich zelven verlegen verveling zou wenschen weer te geven En steeds sneller schonk hij zich uit de ruraflesch alsof hij besloten had zich te haasten en in dronkenschap de heerlijke zelfvergetelheid te vinden die hem aan zichzelf zou onttrekken die hem aan zijn gedachten kon onttrekken die zijne herinneringen zou opschorten tot de ontnuchtering En hij ging waggelend naar het kastje met de flesschen en schonk zich uit onderscheidene daarvan ongelijke hoeveelheden in en slurpte de gkzcn leeg ol zwolg ze in een teug uil al naar de Verspreide Berichten IIHEYVVS De Temps bevat eou brief van Trarienx aan den minister van oorlog Trarieux vraagt den minister of het niettegenstaande de beraadslagingen van 94 in het geheim gevoerd zyn niet mogelyk zou zyn de leden van den krijgsraad die Dreyfus veroordeeld heeft te ondervragen ten aanzien van de geheime stukken die hun in raadkamer voorgelegd zyn Aldus zonden belangrijke kwestiën waarover men nu slechts tegenstrydige modedeelingen kent uitgemaakt kunnen worden Trarieux ontwikkelt juridische beschouwingien die hem tot een bevestigend antwoord hebben geleid De heer Ballot Beaupré heeft zyn rapport met betrekking tot het aanvullend onderzoek in de Dreyfuszaak nog immer niet ingeleverd hy den eersten president van het Hof Tan Cassatie mr Mazeau en daar het na heet dat hy eerst Zaterdag a s zal gereed komen wordt er al weder twÖf el uitgesproken of openbere beraadslagingen over de herzieningsaanvraag wel reeds een aanvang zullen kunnen nemen Maandag 29 dezer daar de eerste president de procureur generaal en mr Mornard de rechtskundige raadsman van de familie Dreyfus slechts één week t d zouden hebfl n oïïi ér kennis van te nemen Fbankkijk Kr hebben gisteren te Grenoble standjes plaats gehad na afloop der gerechtzitting waarin do zaak van Max Regis en Philippi directeur van de Antijnif behandeld werd bctoogingen tegen do jodenjagers I Het volk bracht Drnmont naar huis en conspueerde hem ondertnsschen roepende Leve liet leger ISoldateu moesten hier en daar de straat afzetten en enkele betoogers zyn in hechtenis genomen Wat Frankrijk de rechterlijke dwalingen gekost hebben Het Hof van Cassatie heeft zooals wy onlangs mededeelden wederom op grond van een rechterlijke dwaling een vonnis vernietigd en we van zekeren Fétis een bewoner van Bordeaux die tot 14 dagen gevangenisstraf was veroordeeld wegens laster Later bleek deze beschnldiging ongegrond en thans heeft het Hof van Cassatie liet vonnis vernietigd met de bepaling dat aan den onrechtvaardig veroordeelde een schadeloosstelling van 15 000 tranee moet worden betaald Deze schadeloosstelling komt geheel ten laste van den staat Dit is de vierde maal in de laatste drie III N I wmmmmmmmmmÊmmmm opwelling van het oogenblik En de dronkenschap kwam en met haar opgeruimdheid en vroolijkheid Thans drukte hij op een tafelschel waarop na verloop van eenige oogenblikken Caniisard binnentrad Hier kerel drink giet je vol doe als ik zie hoe ik ben als ik nuchter ben nu zie hoe vroohjk ik thans ben Neem maar er is van alles brandewijn cognac likeur wijn alles En laten wij praten Camisard liet een soort gebrom hooren nam een groüte ilesch brandewijn dronk daaruit eenige teugen vulde de flesch weer aan met punch schoof een stoel bij het vuur en zette zich neer Wij moeten eens praten Camisard ik sterf van verveling Ik wil hier weg zoo gauw als het kan moeten we hier vandaan Nieuwe plannen zal ik uitdenken ik kan zoo niet leven Ik moet be igheid hebben Ik wil me omringd zien van menschen die in uiijn macht zijn die ik kan verderven als ik wil die ik des nachts met een enkel woord uren ver kan doen loopen als ik het verkies die zirh doodschieten als ik het eisch die elkaar om het leven brengen als ik het commandeer Ik wil het middelpunt zijn van allerlei intrigues Ik wil weer leven als ik deed in rue Meslay als baron de Maubert en als op boulevart SintMartin als woekeraar Van der Grijp Wordt vervolgd