Goudsche Courant, zaterdag 20 mei 1899

schershaven te IJmuiden aan de Eerste Kamer is op voorstel van den heer Heekers aangehouden tot de Minister van Waterstaat inlichtingen zal hebben verstrekt op soortgelijk adres aan de Tweede Kamer De beraadslagingen over de Indische Mijnwet zijn voortgezet De heer Godin de Beaufort sloot zich aan bij het betoog van den heer Van den Biesen bestreed het ontwerp op grond dat te los over de rechten der inlanders wordt heengeloopen en betoogde het voordeel der mijnexploitatie door den staat en het heffen van een nettocijns De heer Vlielander Hein kon zich ook niet vereenigen met het ruw ingrijpen van den Staat in de rechten der grondeigenaren krachtens bestaande bepalingen kan de Staat de rechten der eigenaren betreffende ontginning en exploitatie hunner gronden wel beperken ontnemen kan hy de eigenaars die rechten niet Do heer Van Asch van Wjek verdedigde het ontwerp doch opperde eenige bezwaren tegen het verleenen van dubbele concessies waar het ongelijksoortige delfstoffen betreft Na breedvoerige verdediging door den regeeringscommissaris Loudon en den min van Koloniën werd het ontwerp ten slotte aangenomen met 26 tegen 18 stemmen Het voornemen schijnt te bestaan aan het station D P te Rotterdam het perronkaartenstelsel in te voeren Met het oog op de drukte van het verkeer zullen de perrons tijdens de Pinksterdagen niet zonder perronkaartje te bereiken zijn Om 2 uur werd gister in de Oranjezaal te sGravenhage de Vredesconferentie geopend Nadat de gedelegeerden zitting hadden genomen sprak de Minister van Buitenlandsche Zaken eene openingsrede uit Spr heette allen hartelijk welkom bracht hulde aan de edele bedoelingen van den Rnssischen Keizer noemde dezen dag der opening der Oonferontie een dag die van beteekenis zal zijn in de geschiedenis dezer eeuw verzekerde de vergadering dat H M de Koningin groote sympathie heeft voor het streven der Conferentie en herinnerde er aan hoe de Oranjezaal waarin men samenkomt is gebouwd als een teeken van den vrede Dat het werk der Conferentie wel gedijel Daarna stond de heer De Beaufort nogmaals op thans tot het doen van een voorstel Nogmaals wijzende op het edelaardig streven van den Keiiier van Rusland stelde doMinister voor op dezen feestdag van Z W hem telegrafisch een adres van hulde en gelukwenschon aan te bieden Dit voorstel werd met levendige sympathie en algemoene insiemming ontvangen Op uitnoodiging der Conferentie aanvaardde de lieer Staal het Voorzittenschap met eene toespraak waarin hg namens zijn Sonverein dank betuigde voor de aan dezen gebrachte hulde en H M de Koningin voor de bereidwilligheid waarmede zj aan de uitnoodiging had gevolg gegeven Nadat de secretarissen waren aangewezen werd voorgesteld in drie afdeelingen te vergaderen 1 betreffende voortgaande vermindering der bewapeningen 2 duidelijker en vollediger regeling der oorlogsgebruiken en Zomerdlenst 1899 OOODA ROTTIBDAMTi nnt ll Sl 11 18 U 63 1 16 ll 8 86 3 48 Aangevangen I IWel TUd vao Greenwich 6 12 7 14 7 66 8 0S 8 10 8 17 8 80 S3 8 18 11 18 11 36 U 4I 11 51 ll Sl 1 1 7 1 14 1 88 1 64 Alle ii itm DinBdagi tt AUnn 1b oa Sa klusc Eitrt bubetalen y Op dezs treinea lijn Zondig Mundaf en Dins4 g éèadugscliB retourbiljetten voor de 8q kl verkrijgbaar tegen enkelen vrachtpnjs H HoUandaobe Spoor ROTTERDAM GOUD vioe verit 10 1 10 1 10 88 10 48 10 17 1 4V 11 64 IJ OH 11 34 1 12 5 t6 6 66 1 AUecB Ie en Se klaaaa ejtn betalen e Faenltatief op den loop kan niet gerekend worden B Hollandaclie apoor U I D A II N H A 1 1 03 1 01 2 14 3 46 4 18 1 18 1 3 l S v a w 1 30 1 48 f 49 6 16 7 17 7 39 7 69 8 20 8 29 9 13 10 18 10 8110 4 11 1 1 8 11 10 18 8 81 10 27 116 5 10 39 6 16 6 43 7 45 S 06 8 41 8 48 8 t O 10 44 10 68 1107 U 44 10 1 11 16 11 18 11 80 f 11 41 11 5i 10 15 11 46 ll 1 4 4 16 4 41 11 87 11 36 11 1 9 10 11 10 17 10 81 111 43 10 14 0 18 11 57 11 03 U 87 extra betalen ü Reiaigora voor de lijn Breultelen Amaterdam mogen via Utreont reilen vloe veria 3 17 4 31 o o l II a i T B D 11 luda 39 8 17 9 38 10 57 11 08 4 O 0 7 S8 8 36 10 60 1100 Amat W 8 019 06 10 15 11 4311 57 4 67 6 37 8 16 10 01 1187 11 6S AnntO 8 19 9 20 10 80 108 1 10 5 18 8 30 10 18 1181 11 07 i e M B 1 I R 1 H I Ixiuita 6 10 6 84 7 60 S 13 9 117 10 19 10 67 18 00 11 40 3 10 Omlo S 36 11 14 3 S7 Woerd 6 48 11 18 2 46 lltraolli 1 08 7 04 S i3 8 55 89 10 51 11 46 H 3i 1 18 3 08 H 5 47 3 34 3 60 6 04 6 11 18 40 t B T 3 20 10 16 10 38 11 38 12 03 1 37 3 08 8 20 3 6 4 48 5 88 6 41 6 53 7 68 9 19 10 38 11 65 11 17 4 31 7 U i 10 46 l S6 4 3 7 35 4 68 10 69 11 10 18 11 11 51 l l 3 40 3 65 4 43 VIO 10 7 11 7 51 S 6 10 01 ivat i 8 7 05 8 10 9 05 11 16 1 53 1 46 4 46 11 10 7 4 Ame Vr 7 80 8 85 9 20 11 30 8 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 0 inu l 1 9 1 11 v 11 51 3 56 4 47 5 4 7 4 8 4 1 O jaar dat de staat ten gevolge van een rechterIflke dwaling een dergeljke schadevergoeding moet betalen De hoogste schadeloosstelling was die welke betaald werd aan de familie Pierre Vaui ten bedrage van 150 000 francs dan kwam die in de zaak Jamet die 70 000 francs bedroeg en daarna een van 2 000 francs in de zaak Vallé te Laon Maar dan komen daarbij nog de uhkosten welke de staat zich getroosten moet om de advertenties en aanplakbiljetten te bekostigen waarop de onschuld van de veroordeelden wordt gemaakt Deze kosten beliepen voor de zaak Vaux 14 000 francs voor de zaak Jamet iets meer en voor de zaak Vallé 5 000 francs terwijl een even groot bedrag voor do zaak Fétis noodig zal zijn Beloië Volgens den Figaro staat een groot schandaal te Brussel op het punt van uitbarsten Een overste van den Franschen spionnendienst een vriend van wijlen kolonel Henry was in de Fransche kamer van koophandel aldaar benoemd na een valsch beroep te hebben opgegeven Toon men er achter kwam wie hjj eigenlijk was dwong men hem zijn ontslag te vragen op zijn weigering trad het geheele bestuur op één lid na af De Fransche gezant te Brnsael bemoeit zich met de zaak Eergisteren is te Antwerpen eenindividu Mai § aangehouden onder verdenking de dader te ziJn van den diefstal dor jnweelen van don graaf van Vlaanderen die voor eenige jaren groot opzien baarde en in de miUioenen liep COESIOA In het plaatsje Sartène op Corsica heeft een burger Tramoni uit wraak den onderburgemeester met een geweerschot gedood en den burgemeester doodelijk gewond De moordenaar werd zelf door de gendarmen neergeschoten toen hiJ zich tegen zjjn aanhouding verzette DüITBCHLAND Een botsing van een spoortrein met een luchtballon behoort zeker tot de nog niet voorgekomen gebeurtenissen Bijna was er deze week een te melden geweest Drie officieren waren te Berlijn opgestegen en wilden bij Wismar in Mecklenburg landen toen de ballon naar de spoorbaan werd gedreven waarop juist een trein in aantocht was Ijlings werd ballast uitgeworpen zoodat het gevaarte nog in tijds boven den trein kwam en eenige kilometers verder veilig den grond bereikte Een 28 jarig luitenant is bj Göttingen op treurige wijze om hot leven gekomen Hij kw m met een andere offlcier van een fietstocht terug maar viel bij een helling tegen een mjlpaal zoodat zijn borstkas werd ingedrukt en hij na eenige oogenblikken den geest gaf BINNENLAIXTP 8TATEN GENEUAAL KBUHTK KMIUÊIH Zitting van Donderdag 18 Mei Het adres van belanghebbenden bij de vis Ulrccte Spoorwegverblndlnpn met GOUDA V 7 10 7 38 is m W 8 19 8 38 9 01 9 16 door 7 7 46 7 34 8 6 7 41 8 69 H 80 7 50 V e8 8 19 9 46 9 54 10 49 11 U 11 30 Oouda Moordreoht N ieuwerVwk OüpflUe Rottflrd ni M UotterdumD P Botterdam B 8 48 8 1 Bottflrdam Beurs Rotterdam O Botteidam M 1 46 Japelle 4 65 Hieuwerkerk 5 04 Uoorilreeht 6 11 Bd 6 17 7 16 7 87 7 5 5 46 6 66 8 0 6 14 6 0 I8 40 7 44 06 S lt 9 00 10 0 8 48 9 28 9 579 00 0 8 iM 10 S6 7 S5 8 0 8 43 7 Ü7 7 48 8 01 8 07 8 86 9 10 Oouda ZaTenliuizan Moerlïapelle Soatermeer Zegwaard Yoorburg Hajt 6 41 6 48 C Ol 6 13 11 14 allafte Voorburg Zoeteni Xienwaart ZeTeohaia Moero louda 8 86 7 06 7 80 7 46 7 31 L 8e klaiae 9 0 = 7 47 8 1 1 9 17 0 Harmonikatrein alleen Ie i Utrn lil 6 27 6 56 7 SS 8 30 8 4 6 Wcr lon 6 15 6 68 8 14 Uua 6 SO 7 0 8 12 Koada 50 7 17 7 17 8 35 8 00 t IS 11 18 3 uitbreiding van het internationale arbitragestelsel De samenstelling dier afdeelingen werd tot een volgende vergadering verdaagd Omtrent de handelingen van de Conferentie is een officieele leiddraad verschenen namelijk een op last van de Regeering openbaar gemaakt omvangrijk werk inhoudende de akten en documenten van het program van de Vredesconferentie openbaar gemaakt door Jhr Mr Van Daehne van Varick en bij de firma Mart Nijhoff verschenen Deze akten en bescheiden zullen naar men zegt tot grondslag strekken der besprekingen van het Congres ofschoon de gedelegeerden vrij zullen zijn andere onderwerpen te behandelen Zij zijn vervat in drie afdeelingen Aan de roepstem om door vlaggentooi sympathie aan den dag te leggen met het verheven doel der Vredesconferentie is door vele ingezetenen te Amsterdam gevolg gegeven In Den Haag wordt gevlagd als gold t een nationale feestdag Do openbare lichamen gingen daarin voor Van de ministerien en de gebouwen voor den openbaren dienst waait de driekleur die ook in de winkelstraten het Voorhout en aan veler woningen wordt opgemerkt De militaire wielrijders die den dienst onderhouden met de stad staan op het voorplein gereed brieven of telegrammen naar Den Haag te brengen In het gebouw worden de boden van verschillende departementen ingedeeld om diensten te bewijzen Aan den minister van waterstaat heeft de Vereeniging tot Behartiging der stoomvaartbelangen in Nederland een adres gericht waarin verzocht wordt bij het verleenen van consessiën voor locaalspoor caalspooren tramwegen te willen bepalen dat de bruggen over de waterwegen moeten voorzien zijn van een draaibaar of beweegbaar gedeelte boven de vaargeul en de vrije doorvaarthoogte bij gesloten toestand ten minste 4 M moet bedragen dat de bruggen wanneer ziJ uitsluitend voor het verkeer der spoor en tramwegen dienen als regel moeten openstaan en alleen gesloten worden voor den overgang van treinen dat de sluitingen der bruggen niet langer mogen duren dan 15 minuten en elke sluiting gevolgd moet worden door eene opening van even langen duur dat de stations of halten op zoodanigen afstaixd van de bruggen moeten worden gebouwd dat op de bruggen niet behoeft te worden stil gestaan en de rangeerterreinen van zoodanige afmetingen en ligging worden genomen dat de bruggen daar buiten vallen i U 4 39 4 48 u 4 6b K 5 0 H k i 09 40 K 6 18 4 15 4 S 4 47 4 64 5 01 S 07 0S 1 44 l H 1 01 1 08 8 14 1 8i 11 4 i9 t 84 iae veru 4 66 5 16 6 07 618 5 31 6 37 6 66 1 4E 3 00 4 03 4 10 4 16 4 40 4 61 E Ol 1 35 1 41 1 66 3 06 8 17 8 14 8 87 4 87 E 66 7 10 7 18 7 S9 10 81 10 48 10 i6 1 1 4 48 10 00 10 84 10 64 De goedkeuring door de Eerste Kamer aan het revisievoorstel der vijf Tweede Kamerleden gehecht nog wel met op één a algemeene stemmen is voor velen een verrass ing geweest Volgens het gerucht liep de voordracht groot gevaar te worden afgestemd wegens hot grondwettige bezwaar en inderdaad scheen het voorloopig verslag die vrees te wettigen Dat de uitslag zoo geheel anders is geweest mag althans als een bewijs worden beschouwd dat de Eerste Kamer er van over tuigd is geworden hier voor een zeer betwistbaar vraagstuk te staan waardoor zn zich niet mocht laten weerhouden een noodzakelijke verbetering in een der wetboeken af te wijzen Deze beslissing is van groote beteekenis voor het verder lot van het ontwerp waarover nu nog alvorens de Koningin er kracht van wet aan kan verleenen volgens art 75 der Grondwet het advies van de Raad van State moet worden gevraagd Het is daarom goed dat het genoemd bezwaar in de Eerste Kamer ter sprake is gebracht en van alle kanten bekeken Ware het eerst biJ de behandeling in den Raad van State te berde gebracht dan zou H M en den minister van justitie de meening der StatenGenfiraal althans van een deel der vertegenwoordiging onbekend zijn gebleven Mocht nu ook al de Raad van State aan de grondwetsquaestie overwegende beteekenis hechten dan vindt de Kegeering in de schriftelp en mondelinge gedachtenwisseling opgenomen in de Handelingen der Eerste Kamer belangrijke gegevens die tot een andere slotsom knimen leiden Wg herinneren dat de Eerste Kamer haar verslag aan den minister van justitie heeft gezonden en van dezen tot antwoord heeft ontvangen dat hü geen aanleiding heeft gevonden daarop aan de Kamer eenig antwoord te doen toekomen Het is niet onwaarhcliünlijk dat de toezending heeft plaats gehad om den Minister de gelegenheid to geven ziJn gevoelen over hot grondwettig bezwaar kenbaar te maken nu dit bü de behandeling in de Tweede Kamer waar de Minister over het ontwerp het woord heeft gevoerd niet was te berde gebracht Uit het niets zeggend antwoord van den minister kan men natuurlijk niet opmaken dat hjj in het bezwaar niet deelt maar wij vermoeden toch dat als bet anders ware hij niet zou hebben nagelaten de Kamer er van te verwittigen De waarschijnlpheid achten wij dan ook groot dat de minister de verantwoordelijkheid voor de bekrachtiging van het voorstel zal willen dragen en dit eerlang in het Staatsblad zal worden afgekondigd Gemengde Berichten 10 10 10 17 10 84 10 31 10 40 8 17 8 31 lO Sa 10 37 11 18 P 8 60 10 47 10 66 11 42 1 60 9 19 10 20 6 17 6 17 6 34 6 41 6 47 10 08 10 16 10 91 9 58 10 18 10 49 6 11 6 18 S SO 6 811 6 50 7 56 1 48 9 4 9 10 03 10 11 10 26 7 00 7 4 7 27 8 10 8 13 9 2 10 6 Bü den heer B Afdeelingschef bij de Staatsspoor aan den Biltschen straatweg te Utrecht woonachtig is gisternacht ingebroken Toen mevrouw gistermorgen omstreeks 6 ure beneden kwam vond zij de tuindeuren openstaan en den vloer bedekt met den inhoud der kasten in do beide Icamera en suite aanwezig Begrijpende dat er dieven in huis waren geweest waarschuwde zj haar man en stelde met dezen een onderzoek in waarbü al spoedig bleek dat alle kasten benevens een damessolirijfbureau waren opengebroken en dat uit deze werden vermist Een gouden broche oen zware gouden dames halsketting met medaillon twee dozijn zilveren koffie en theelepeltjes met gedraaide stoeltjes uitloopende in een hertenpootje een taartenschepper twee zware groentenlepels benevens eenig klein zilver en een drietal blauw porceleinen antieke beeldjes De dief of dieven hebben over een bouwland den tuin achter de woping van den heer B bereikt terwijl zü daarna door het boren van gaten er in zijn geslaagd de afsluiting der tuindeuren te verwijderen Dat de daders dat werk meer biJ de hand hebben gehad en niet bang ziju uitgevallen kan reeds hieruit blijken dat de woning van den heer B hoogstens een veertig passen is verwijderd van een daar schuins tegenover staand hulpbureau van politie Tot heden is men de dieven nog niet op het spoor Edel wild Te Loosdrecht waar deze wildsoort vroeger nimmer werd aangetroffen vertoonen zicli tegenwoordig herten in koppelsvan drie i vier Het Staphorstor boertje dokter Stegeman die te Amsterdam wegens het onbevocwd uitoefenen van de geneeskunde veroordeeld is geworden tot f 300 boete ontving eergisteren van een onbekende f300 voor de boete per aangeteekenden brief Zw Ct Men schrijft aan de N R Ct De persoon die als dader van de gruwelijken moord te Koewacht verdacht wordt is te Antwerpen in hechtenis genomen Het is zekere A M gepensionneerd Nederlandseh militair die te Koewacht geheel alleen in een huisje woonde en een ongeregeld leven leidde Reeds meermalen heeft hij met de politie kennis gemaakt en is reeds vroeger veroordeeld voor het lossen van een pistoolschot op den echtgenoot van de thans vermoorde vrouw Daarenboven is hij 13 April den dag waarop de vermoorde de echtelijke woning heeft verlaten met haar gezien Men vermoedt dat dien dag de misdaad heeft plaats gehad en dat de moordenaar om het lp onkenbaar te maken het ontdaan heeft van hoofd armen en beenen Verwondering verwekt het echter dat de moojdenaar den romp in een rok gewikkeld heeft dien de vermoorde steeds droeg en die gemakkelijk kon herkend worden Woensdag is de justitie van Gent met den verdachte ter plaatse geweest Ook de Nederlandsohe politie was tegenwoordig De verdachte toonde niet de minste ontroering toen hiJ bü het lijk gebracht werd en ontkende alle schuld Wat echter sterk tegen beklaagde pleitis dat beenen en armen volgens verklaringen dor geneesheeren juist op de beenderen gescheiden zijn wat alleen zü kunnen dieverstand van slachten hebben Beklaagde iseenigen tüd als slaohtersknecht werkzaam geweest Ook zj n in zün woning steenen gevonden zooals zich bü den romp in den zak bevonden Men vermoedt dat de moord in de woning van den verdachte heeft plaats gehad on dat hü om alle spoor te verwüdoren de lichaamsdeelen in verschillende zakken gebonden heeft en in t water geworpen Is deze veronderstelling juist en kan dat bewezen worden dan valt het feit onder het rechtsgebied der Nederlandsche politie Oud HoUand Vü f on twintig studenten uit Hannover bezochten eergisteren Hoorn onder geleide van Prol Kohier om er eenige voor oud Nederlandsche bouwkunst merkwaardige gebouwen te bezichtigen Het gezelschap vertrok des namiddags naar Enkhuizen Phantasie of waarheid Naar de Frankfurter Ztg meldt wordt in hofkringen te Baden medegedeeld dat dezer dagen de bekendmaking te wachten zou z n van de verloving van Koningin Wilhelmina met Prins Alexander van ïeck Met deze verloving wordt in verband gebracht het aanstaande bezoek van de Hertogin van Albany te s Gravenhage Door de Vrüe Vrouwenvereeniging is naar de Interparlementaire Vredesconferentie verzonden de volgende motie aangenomen op de huish verg van 15 Mei j l Wü vrouwen van Nederland verklaren terzelfder tüd als de vrouwen van alle andore beschaafde natiën dat wg met vreugde de Internationale Conferentie te s Gravenhage büeengeroepen begroeten Wij vrouwen spreken de overtuiging uit dat het beslechten van confiicten tusschen de volkeren door geweld van wapenen een even groote schandvlek op onze beschaving is als het beslechten van geschillen door het vuistgevecht Wü vrouwen verklaren dat doeden rooven brandstichten onrecht voor het individu duizendvoudig onrecht is waar dit door de staten op duizendvoudig grooter schaal wordt in praktük gebracht Wij vrouwen wenscheu dat Hecht heersche over ruw geweld Evenals de Staat eischt dat de burger zün twistgeding onderwerpe aan de uitspraak van den burgerlüken rechter zoo verlangen wü dat de Staten zich verbinden hunne geschillen aan het oordeelvan een internationaal scheidsgericht te zullen onderwerpen Moede de belasting aan bloed tranen en geld op te brengen die de oorlog en de gewapende vrede ons opleggen hopen wü Ie dat de conferentie moge aannemen in principe de algeheele ontwapening der levende strüdkrachten en daaniaast aanwflze den weg langs welken zoo spoedig doenlük dit principe worde omgezet m werkelgkheid 2e dat de conferentie moge besluiten tot het in beginsel aannemen van een hof van arbitrage en benoeme een voorloopige commissie welke in opdracht krüge binnen een vastgestelden termgn over te leggen een ontwerp voor een dusdanig hof Deze motie is in hoofdzaak dezelfde als door den Vrouwenbond ter Internationale Ontwapening en door verschillende vrouwenvereenigingen in het buitenland is opgezonden Dauwtrappen Door den kolonel plaatselüken commandant te Amsterdam is aan alle militairen beneden den graad van onderofficier verboden zich 2en Pinksterdag zonder voorzien te zün van een verlofpas naar de gemeente Diemen te begeven of zich aldaar op te houdeu R Nbl Uit Sas van Gent wordt gemold Een voldarbeider moest het liuisjc van zün vroegeren baas een landbouwer liiet 1 Mei verlaten maar kon dit niet daar het voor hem in aanbouw zünde huisje nog niet klaar was Om nu den man tot vertrekken te noodzaken heeft de boer varkens op den zolder van het huisje laten brengen on gaten in den zolder laten boren zoodat de most der varkens in het woonvertrek en zelfs in do kinderwieg loopt Na ingesteld onderzoek heeft de rüksveldwacht al eens op last van hoogere autoriteiten de varkens van den zolder verwüderd maar dadelijk werden zij er door de knechts van den boer weer opgebracht welk spelletje over en weer zich herhaalde totdat de boer er een einde asfn gemaakt heeft met de bewering dat hü den zolder kan gebruiken waarvoor hü wil als hebbende dien niet verhuurd Een proces zal nu volgen De Nümogensche Broodfabriek is behoudens goedkuuring door de aandeelhouders verkocht aan een combinatie van eenige hoeren elders die de zaak op denzelfden voet zullen exploiteeren Te Londen is men onder den indruk van den onverwachten en geweldadigen dood van den graaf van Strafford earl van Eufleld oud kamerheer van de Koningin De graaf bevond zich aan het station van Pothers Bar bü Hatfleld toen hü op hot oogenblik dat de sneltrein van de Great Northern Railway voorbü stoot door een duizeling lievangcn werd en voor de locomotief stortte De ongelukkige werd tot een vormelooze massa verpletterd De graaf van Strafford was reeds op hoogcn leeftüd Vroeger was hü gehuwd geweest met een gravin Darmeskiold en een half jaar geleden hertrouwd met een schatrük Amerikaansche mevrouw Samuel Colgate weduwe van een zeepfabrikant die haar pen vermogen van 25 millioen gulden had nagelaten Gistermorgen ontspoorde te Scheveningen de locaaltrein naar Den Haag waardoor de reizigers de aansluiting met verschillende treinen misten Persoonlüke ongelukken hadden niet plaats STADSNIEUWS GOUDA 19 Mei 1899 Het vermelde bericlit dat do afgevaardigden ter vredes conferentie de Goudsche Kerkglazen zouden komen zien is zeer voorbarig te noemen bü het gemeente bestuur evenmin als bü het Kerkbestuur is hiervan bericht ontvangen Beide autoriteiten zouden toch tüdig genoeg gewaarschuwd worden De Vrüzinnige Kiesvereeniging Gouda zal op Woensdag 24 Mei 1899 s avonds om half negen eene algemeene vergadering houden in de Sociëteit Ons Genoegen Agenda Verkiezing van een lid in t Bestuur inde plaats van den heer Knuttel die zgnebenoeming niet heeft aangenomen Candidaatstelling van zes leden voor den Gemeenteraad Ds W van Eiken predikant te Vierlingsbeek vroeger pred te Hekendorp en alhier woonachtig heeft emeritaat aangevraagd tegen 1 November wegens volbrachten 0jarigen diensttüd OuDEBKEEK 8 d IJsEi Van den veehouder D van Wüngaarden alhier zün 2 koeien aangetast door mond en klauwzeer D ziekte vertoonde zich t eerst bü eene koe de vorige week door hem gekocht op de Rotterdamsche markt Op de aangetaste hoeve bevinden zich 24 stuks melkvee jï Kyj PoLSBEOïK De zaak tegen een tiental inwoners alhier die tgdens de viering der kroningsfeesten op 31 Augustus bü medeinwoners die nietiidgden gewelddadiglieden hadden gepleej en daarvoor tegen a s Dinsdag waren gedagvaard gaat dien dag niet door docli zal een nader te bepalen dag behandeld worden Rechtzaken De reiziger en do kofSohuishouder te Amsterdam die wegens oplichting voor eenige duizenden sigaren ten nadeele van iemand te Gouda door de Rotterdamsche rechtbank ieder tot één jaar gevangenisstraf werden veroordeeld kregeu lieden van het gerechtshof in den Haag verhooging van straf tot 18 maanden en zulks met het oog op het büztfnder overleg waarmede de beklaagden hebben gehandeld gevoegd bü de minder gunstige berichten omtrent hen ingewonnen bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Velephoon Mo 31 Beurs Aiuslerdain Vrkrs ülotkrs 87 9611 11 961 101 90 8 va 18 MEt 87 9 Kedmlasi Uon Nm W S 2 ditu dito dito 8 dito ilito dito 3 HoNOaii U l Gou II 1881 88 2 Italië loscbrijvinij 1882 81 5 OosTlisii Olil in impier 1898 S ditn lil Sliver IShS 6 FoRTUOAL 01 1 met oiipon 8 dito ti il l 3 65 8 98 98V 98V 1031 61 ttusLAND Obt Biunonl 1894 4 duo Geoona 1880 4 dito bi Rotlis 1889 4 8 dito liij Hop 1889 90 4 d to iu goud leen 1883 6 dit 1 dito dito 18S4 5 Spakje Perprt achuld 18S1 TüsMlj Gepr Conv Ipun 1890 4 7 é 23 28 105 101 101 101 I B6 745 I 607 I 103 6 18 904 164 100 100 fisv 1 1 0 si U 118 118 120 216 100 67 l 160 99 I 1 33 Oer liiening aorifl D Gic leuiiiii ger eO ZoiD An Rep V oblg 1891 6 Mmioo OW Buit SoU 1890 6 VKWzuaii Old 1 oiili p 1881 Am tebdih Obligation 1895 8 ROTTEUJAH St id Iron 1894 3 Ned H Afr H ndo Hand Arcndib Tab Mij Certilinaton Dali UaatBchaopij dito Ani Hypotheekh pandbr ♦ O dt Mij dorVorstenl aand a Gr Uvpoüieokb pandbr 3 g Nederlauda he banlt and j Ned Handelraaatflch dito N W k Pao Hyp h pandbr 8 Rott Hyi otliaakb pan ll r 1 Utt Uypotheekb dito 3 OosTüNli Oiat Hong baoltaand RüsL HypotlieiiKbank pandb 4 Ahrkika £ qitt hypotb pan Ib 5 67 6 Maxw L G Pr Lii n eri Nbd Holl IJ Spoorw Mg Hrtnd Mij t t Ei i ï St Spw aand Ned Iiid Sponrwegm aaod Ned Zuid Afr Spin aand 6 dito dito lito 1891 duo 6 IliUB Spoor 1 18S7 S9 A Kobl 8 laid Iinl Spninij A H nbl 8 PoL K Warschau Weenen aand 4 BusL Gr Ru 3pii Mij obl 4 I Ualtisohe dito aanrl 106 FaaiowB dito aand 6 Iwang Rombr dito aand 5 Kurik Oh Anoir gp kap opl 4 102 dito dito oblig 4 I 100 Ahïeika Cent Pao Sp Mij obl 6 6è a Chic Si North W pr O aand 144 1407 l s 104 66 lOs 14 231 48 171 100 107 00 100 100 118 35 11 8 dito dito Wm 8t i eter obl 7 Denver Jlio Gr Spra eert t i Illinois Ooütral obl lo goud 4 Louiev NashfilliCort v aand Maxi o N Spw M lehyp o 6 Miai Kanras v 4pCt pref aand N York Oulasio Woat aauil dito Fonn Ohio ohlig 6 Oregon Oalif ie hyp in goud 5 St Faut Minn 8i Manit obl 7 üii Fao Hoof Ign obig dito dito Lino Col Ie hyp O OANAOa Can South Chert v aand Vb O Kaliw fe Na lo h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramwe Maal8 Hand Keu Stad Amaterdam aand S Stad Eoiteriiiim aand 3 België Stad Antnerpon 1887 2 Stad Brussel 1888 2 HoNO Tbeiss Regullr G 6elsoh 4 OuflTini Staatsleenig 1860 5 K K Ooit B Or 1880 8 SpahJE Stad Madrid 3 1868 NïO Ter B z Avb Spo d eert MAi TELS T tll On lUitUKS Mantel Costumes Blouseii laiKinslofren in groote verscheidenheid en Conciirreereiule prtjxfit U iSAIIIISOil GOUDA WIELiERIEUfVS Jaap Eden begint nu toch in conditie te komen Hü traineert eiken dag op de Am terdamsche baan en doet daar de toeschouwers verbaasd staan over zün strakken pace Twintig ronden in 10 minuten rjdt hü met pleizier en dan houdt hü nog kracht over voor n iiinko spurt Zoodat we hem weldra weder als ster kunnen gaan beschouwen ook K Vrouwesmoet zeer goed zflu op de 50 KM Wfl vernamen dat hü nu reeds gaarne 50 KM inhet uur rgdt Hbl Laatste Berichten Ie Hamburg hebben 2000 bootslieden bü de binnenvaart gevolg gegeven aan de bedreiging met werkstaking die zü voor 14 dagen hebben aangezegd als hun eischen niet werden ingewilligd Zü verlangen verhooirinK van loon van 75 tot 90 mark per maand on regeling van nachtarbeid De staking komt zeer ongelegen omdat er veel goed te verzenden IS en nu niet in en uit de stoombootcn kan geladen worden Hot Handelsblad van Antwerpen deelt over don mgezakten kaaimuur de vokende no rnststellendo tüding mee Het ongeval zal geen erger gevolgenhebben Thans staat de muur goed vast op stevigen hechten grond on voor verdere verschuiying is er denkelijk geen govaar meer Men heeft den kaaimuur en de caissons onderzocht deze zün vast aan malkander gebloven wat voor degelükheid van liet bouwwerk pleit Men gelooft dat do verschuivingwel t gevolg kan zgn van oen overhaastig baggeren Het feit zooals het nu staat is niet zonder voorgaande en heeft zich ook aan het noorden voorgedaan Men zal nu de werken aan t overige deel der Zuiderkaaien voortzetten Achter den muur wordt de grond nu met zware steenen aangevuld om meer stevigheid te krggen Er hebben te lohannisbnrg geen verdere arrestaties plaats gehad De gevangengenomen Deun Fries verschoen niet voor liet Hof te Pretora De straten waren dicht bezet toen de gevangenen onder sterk geleide van de gevangenis naar het Hof werden overgebracht In goed onderrichte kringen te Kaapstad en lohanuesbnrg heerscht de meening liiit het beweerde komplot niet alleen gekend werd diieh ook is aangestookt door agenten van den geheimen politiedienst der Z A Republiek Volgens de laatste berichten worden de arrestaties niet beschouwd als van staatkundig belang of zelfs in staat om de betrekkingen tusschen Engeland en de Republiek te verstoren laar gemeld wordt heeft het transport cliip Avoca dat heden van Simonstowu naar mgehind zon zün vertrokken rechtstreeks van het departement van marive bevel ontvangen om in die haven te blüven naar men hier meent ten gevolge van de overdreven lotoekenik die aan de arrestaties wordon gehei ht Men verwacht dan ook dat de Avoca woldra bevel zal ontvangen om te vertrekken Bu rgerljke Stand Moordrecht OVERLEDEN J M de Wilde 34 i C van Mullem 8 m ONDERTROUWD J W Koning en D A Tom GEHUWD G van Schalk en C Doniielgelmans 1 van Gelderen en M de Wilde J Goos 011 T Hükoop J A Thomassen en iI B Slotboom ADVERTENTIEN ♦ Üe Heer en Mevrouw BOUMAN Hulstkamp betuigen hunnen dank voor de betoonde belangstelling bü de geboorte van hunnen Zoon ondervonden Gouda 19 Mei 1899 B P VANWIJNGAAR0E1I COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAARWEREEN x Het beste onschadelykite en n makkelykate poeMmMdel yooi Heerta en Tooral damn en Klttdcnohoenwerk UdeAppretuurvanCII MUder l Ct lrt r Beoth8tr 14 Men lette eo l Wt op naam en fabrlekamerk S3ss ïi ï ïïïJïï Sïe W ïïsc s