Goudsche Courant, zaterdag 20 mei 1899

l Maandag SS en Dinsdag S3 Mei 1809 38ste Jaargang No 7893 mimm cohmt ieuwS en Advertentieblad ihor Gouda en Omstreken Telefiwii No SS De üitg aTe dezer Cfeurant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVER TENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels k 50 Genten iedere regel meeirx 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd EEB5T E AiMKOllI MB Bjj vonnis der Arrondissements Eechtbank te EOTTEEDAM Van 15 Mei 1899 is ten verzoelce van MABIA PETRONELLA HüBKRTINA ANDEIESSEN winkelierster wonende te Rottebdam tusschen haar en haren echtgepoot OCTAVE JEAN BAPTISTE DE OONINCK koopman mede wonende te RoTTEKDAM nitgesproken de scheiding van Utfef en bed met al de gevolgen daaraan bjj de wet verbonden De Procureur van de Eischeres Mr ED JACOBSON BURGEMEESTER en WETHOUDERS ïnllen den 30 MEI 1899 biJ enkele inschrijving De levering van 125000 vlakke STBAATWAAL Inlichtingen te verkrijgen KJ den öemeenteBonwmoester Te Hnur terstond ol later oen BOVEHHUIfil Te bevragen Kantoor van Vaste Goederen Flnweelon Singel No Jia NIcnw oBovertroften Prof l r LiolSrs welbtlteiid ISKOW XBACBT SLIXSa AllMn eeht met FKbriekimerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige menuuittè tten vooral ontstaan door K afdwalingen op jeugdigen leeftfld Totale genezing van elke zwakte Bleek zucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte py vertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectassen Trijipcr lloioU H l S dubbsle fleiok Cerifranl DopSt Matth v d VeRle Zaltbommel ücpOto M C é im U Co Aniitordam r Happel B üraveiiiiage k T üalminanB da Jong J Cm Rotterdam IfT fc Oo Gouda n bii alle drop isten hensvelt ISicola HüFLEVERANClER Veeneslraal 23 den ilaajj BROOD KS BESCimiTFABRIKK LUNCHEON ROOM AAN ALLE ZIEKEN Beef ik gaarne londer eenige kosten gratis inlichtiogen uit erkentelijkheid voor eenc ge necswijze die mij en duizenden met mlj mijne gezondheid heeft teruggegeven L T 18ETOSI BijswjkliijfiMstbrug Pain de Luxe Altermxm Tea Koffie Chocolade Melk TE HUUR TERSTOND OF LATEE BOVENHUIS Adres MARKT 58 iA t PO IKE OU OF m HCHIEDAMMEK £ ftmTiM Merk NIGHTCAF GENEVEE Verkrijgbaar bij t M PEETER8 Jz N B Al beirijs vatt echtheid ii f cachet en kurk iteedi voorBiea ran den naam der Pinni P HOPPE J B MDEFAMDT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan voor het LEVKREN en MAKEN van Heeren en Klnderkleedlng tegen de meest concorreerende prijzen MP Zie de Etalag e ontvahgen alle soorten SCHOEN WERK yoor het seisocn 1899 Geen beter adres als het NMrilbrabaiulsch Scho n en Laarzenmagazijn KLEIWEG E SO tegenover de Kleiwogsteeg Alle reparatiën en aangemeten werk Aanbevelend C SMITS Tovrbeeii A K ICH0LTEK8 DUBBELE BUURT B 4 vervaardigt allo Soorten HAAHWERHEW Salon voor SeRsoran an nippan Mbonnemeuten meer blUifk Stollwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voorschrift van den 1 kon Universiteita Prot Qebm Eo ad Dr Harleii Boon hebben sedert 60 jaren ak nrzachtend middel tegen hoesten 1 heesohheid en aandoening der ademingaorganen tutateekende diensten bewezen 1 Bij apoedigo afwiaeeling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een ionb te gebruiken Verpakking Geele pakje 1 2B cent Mom verkrijgbur EERSTE NEDERLiNDSCHE RUWIELFABRIEK Directeur H BOEGKBS DBVENTER Prijzen van af 1 Maart 1899 Model A 1 87 60 Model A 90 Model 11 Model AA j 186 Model AAA Itó LUXE RIIWIELEN 160 GEWONE TOER ACATENES 166 LUXE ACATENES 180 P S DAMES KETTINGRIJWIELEN op alle prijzen i b hooger Vraagt onïO PrijB Courant Verte i fn Qorilii er J C HEBL ITO Gonila öovvi Drnk van A BRINKMAN Zs RIJWIELEN Wilt U prettig en goedkoop rijden Koop dan een £ S T £ Deze Rijwielen zijn fraai en solide en worden op maat gebonwd van af M 1 jaar degelijke garantie Kover l lclwr Surprise Jklador m alle andere Hljwlelen tot niterst J B ecrende prijzen KETTINdLOoAc RIJeH ICLE Rnime kenze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIH H5 cent per bus van 1 K G Bonds KUwielhersteller 1ste Klasse W I D VAN HIJME AW Veerstal Gouda Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATTEN ASCniTRATEH EN LIJSTEN ook volg ens op te g even Profiel l§ipoe llge aflevering Nette uitvoering € onenrreeren le prijzen HIEUW miEKW MIEUW GESCHIKT VOOR NacMlichten Kofao en Theelicliteii Welke 4 uur branden k a a en 6 Uur brandende k 3 cent per stuk Eenig Age t voor Gouda en Omstrekep IZAAK CATS l apiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie goen Qlaa e I Alleen een luoifer aansteken is noodlg Geheel zonder geTaay voor brand ais ook zonder reuk Indien gij niet wilt lioesten gebruikt de allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract MeiiauH uit de Koninklijke Stoomfabriek üe Honigbloem van H 1 VAÜ 8CBAII4 Co Men Haa SCHAIK SCHAIK 8CHA1K SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Melianthe is het bfiBt n iddel der wereld Co S Melianthe nenoest KlnklioMt Co S Melianthe genüasl zoowU oud alt jonK Co S Melianthe mag in neen huisgozin onlbreVea Co S Melianthe auat vonrtdureud onder Scheikunilif loeitieht Co s Melianthe helpt onherroepelijk Co 8 Melianthe i böltroond met Ëerediploma s Co S Melianthe ia bekroond mot Goud Sc Co S Melianthe bekroond met ZlWer Co S Melianthe erkriJKbaar in flaooni van 40 Ctt tO Cl en fl ha k BOÜMAN Moordruhi J C RATELAND Boiloof B y WIJK Oudtualer M KOLKMAN Waddinmm H BOLLMAN Bodegrmen PIN K8E Nituwerktrk a dUuel Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gtnidn K A 7iBiB Kleiweg £ 100 Gouda B H ïA MILÜ Veerstal B 126 te flmi la Maatsehapp tot ExploitaHe van de FMortO BroH Kambtor vow Nederland Boompje éO BoMerdam JACBTWATER zeer aan te bevelen voor schoolgaande kinderen Prjjs per Flacon O aO en 0 © D MIEBIfil Droisist Klelwes E 100 Dithoofde van het Pinksterfeest versohUnt de OODDSCHE OOUEASTMaanda g MIET Dit No bestaat uit Twee Bladen E ERSTE BLAD INRICHTINGRN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN vKttOORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der Wet van den in Juni 1875 Staatsblad no 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan Gcbr J en M L van Holbt en hunne rechtverkrijgenden tot het uitbreiden hunner bakkerij in het perceel aan de Nieuwe Haven wijk N No go kadastraal bekend sectie B No 1978 Gouda den 20 Mei 1899 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bultenlandsch Overziclil Gisteren morgen hebben de Fransche brievenbestellers den arbeid hervat ♦ De vredesconterentio wordt in de buitenlandsche bladen druk besproken De leden van do conferentie zjjn naar de correspondent van de Frankfurter Zeitnng verzekert allen vol van het besei dat zö noch den eeuwigen vrede noch de ontwapening tot stand kitimen brengen maar evenzeer stellen zj er een point d honneur in om in geen geval heen te gaan zonder een resultaat Doch daar zjj wel vermoeden altijd volgens bedoelden correspondent dat er niet veel van een resaltaat zal komen zoeken zij nu reeds een zondebok en dat zon Duitschland zijn dat prof Von Stengel heeft gezonden Intusschen heeft deze laatste zich tegenover den correspondent in zeer sympathiseerende bewoordingen over de conferentie uitgelaten Het is vooral op het stuk der scheidsgerechten dat men zich moeite zal geven voornamelijk de Russen spannen zich hier voor Maar naar luid van de laatste berichten zon men ten dien opzichte toch niet meer kunnen bereiken dan de instellini van facultatieve scheidsgerechten bij grensgeschillen Zoodat dan de resultaten van de conferentie niet heel veel verder zonden gaan dan verbetering van de Conventie van Geneve FEVËLLEIODI Gedenkschrillen van een Gelukzoeker AMIBAL DEVONDELETQ JVaar fut Fransch oooR W NUTTERS Ï96 Ik wil verderven en ongelukkig maken juist degenen die mij als hun redder beschouwen ik wil dat degenen die zich om mij zelfmoorden Maubert zegenen en Van der Grijp vloeken opdat ik lachefi kan over de domheid der bedrogenen die in de andere wereld geen rust zullen hebben als M lien dat die twee één zijn De baron schonk zich nogmaals in Het is geen leven zoo ging hij voort Ik wil geen rust Rust is voor mij de hel nietsdoen het vagevuur Voort naar Parijs waar de menschen hartstochten hebben die ik kan aanwenden en gebruiken tot tijdverdrijf en waar de lieden dom zijn waar ik mij kan baden tot verzadigens toe in onheil dat ik over allen aanricht die mij genaken Het is heerlijk een duivel te zijn de eenige manier om de hel tot een hemel te maken Negentien menschen hebben om mij zichzelf verdronken opgehangen vergiftigd ol doorschoten Vier zijn om mij m tweegevechten omgekomen En allen waren ze joig en zouden nog teven maar jik ben op bun weg gekomen ElfBoaal heb ik een dolk omgekocht om een hart te Doch het blijft mogelijk dat het meevalt De correspondent van de Frankfurter wijst namelijk op een punt dat inderdaad aandacht verdient De goede betrekkingen tot Rusland zullen voor elk land zeker voor t vervolg eenigszins afhankelp ziJn van de medewerking tot het slagen der conferentie En zoo zon het dns kunnen zijn dat de deelnemers zich toeschietelijker betoonen dan men wel verwacht De Duitsche gedelegeerden althans zegt de correspondent zullen er op uit zijn om de betrekkingen tot Rusland ten minste niet slechter te maken Thans heeft Dreyfns zelf gesproken in zake zijn bekentenissen In opdracht van het Hof van Cassatie is hij ondervraagd over twee punten over de woorden door hem tot kapitein Lebrnnlienanlt gesproken op den dag van zijn degradatie en over ziJn bekentenis tot den directeur van het depot De Voltaire deelt de antwoorden van den veroordeelde op deze vragen mede Volgens kapitein Lebrun Renanlt zou Dreyfus hebben gezegd Als ik stukken had gegeven zou het geweest zijn om er andere belangrijker documenten voor in de plaats te krijgen Dreyfns antwoordde daarop dat de zin van zijn woorden verkeerd was weergegeven Hit heeft het volgende of ten minste ongevegr het volgende gezegd in een hakkelende alleenspraak Ik ben onschuldig Ik zal het volk mijn onschuld toeroepen De minister weet dat ik onschuldig ben Hij heeft Du Paty de Clam naar mjj gezonden om mij te vragen of ik niet eenige onbelangrijke stukken had gegeven om er andere voor terug te krijgen Ik heb geantwoord Neen dat ik volledig licht wilde dat binnen twee of drie jaar mijn onschuld erkend zoo zijn Men ziet hieruit dat de stellige ontkenning van den veroordeelde waarop het juist aankomt merkwaardiger wijze door kapitein Lebrun Renanlt is vergeten Daaruit is te verklaren dat hij den dag van de degradatie en den volgenden dag van een bekentenis door Dreyfns niets wist maar eerst drie jaar later toen hij de belangrijkste woorden van den veroordeelde was vergeten op het denkbeeld kwam dat hij eigenlijk had bekend De tweede vraag aan Dreyfns liep over de woorden die hü volgens een zijner bewakers gesproken zon hebben tot den directeur van het Uépöt Wat mijn schnld betreft wel ik ben schuldig maar ik ben het niet alleen Binnen twee of drie jaar zal men de anderen kennen doorsteken De laatste was graaf Hektor de Salluces Midden op straat werd hij in de andere wereld geholpen ha ha van boulevard des Capucines naar de andere wereld een d ménagement joyeux een prettige verhuizing Ik wilde dat mijn oor kon doordringen tot het verblijf van eeuwige pijn Wat zijn daar elen die mij vloeken o Caraisard wat is je meester daar gehaat Luister je wel naar me Drink en wmd mi op zet mij in vuur schreeuw in mijn oud oor schiet revolvers af in mijn nabijheid ik wil Jiooren ik wil geluid hooren weg met de eeuwige stilte Gimisard half slapende zette de flesch aan zijn mond en dronk Luister kerel Ik bezit schatten In dit huis heb ik genoeg geld om heel dit dorp te koopen en het af te branden Maar ik wil meer hebben En ik kan hebben zooveel als ik wil En ik wil heel veel Nieuwe plannen spo n me door het hoofd Nog een millioen francs zal ik vergaderen Dan gaan we naar andere landen Dan gaan we reizen en genieten van alles Plotsehng sloeg de baron een geheel anderen toon aan een zeer gemoedelijken toon We moeten eens praten Caraisard Jij bent mijn vertrouwde de eenige die mij kent en de eenige op wien ik mij verlaat Morgen gaan we naar Parijs Zooveel te beter bromde de reus Het bevalt ook jou hier niet erg in dit hol geloof ik Dame heer baron het leven is hier niet bijxonder prettig Evenals de directeur van het üépOt ontkent deze woorden gehoord te hebben ontkent de veroordeelde ze gesproken te hebben Ik heb de bedoelde woorden niet gezegd Ik heb overal mjjn onschuld uitgeschreeuwd Ik weet niet of de directeur van het Dépót was onder de menscheft die op dezen dag om mij heen waren In het Engelsche Lagerhnis deelde minister Chamberlain tnede dat president Kruger tot den Britschen agent ta Pretoria de opmerking maakte dat er geen bewijs bestaat dat de gevangen genomen samenzweerders Britsche officieren zijn in geen geval zou geduld worden dat het incident de vriendschappelijke betrekkingen zou verstoren Werder deelde de minister mede dat de voorzitter van den South African League openlijk in den naam van den bond elke rechtstreeksche of indirecte verbinding met het aanwerven van personen voor welk doel ook in eenige staat of kolonie heeft ontkend Het Buis is heden tot 31 Mei niteengegaan Officieel wordt in Pretoria bekend gemaakt dat president Krngor naar Bloemfontein gaat vergezeld door hot lid van den Uitvoerenden Raad Wolmarans en den staatsprooureur mr Smuts l t Volkaraadbesluit waarby het kiesrecht wordt onttrokken aan de burgers wiefi dit recht wegens bewezen diensten tijdens den inval van Tamcson was toegekend hoeft een slechten indruk gemaakt Waarschijnlp zal getracht worden de zaak nogmaals in behandeling te nemen Verspreide Berichten IMIKVPUS Toen de Temos een paar dagen geleden de verklaringen van Andrade afdrukte waarin ook sprake was van oen gesprak tusschen generaal de Boisdeffre en prinses Mathilde de prinses zou de Boisdeffre gezegd hebben het is ongeloofclijk en onaannemelijk dat keizer Wilhelm ooit brieven aan Dreyfus geschreven heeft toen volgde dadelyk een logeustrafSng van de prinses Andrade heeft nu verzocht voor het Hof van cassatie met de prinses geconfronteerd te worden Terwijl generaal Mercier de minister van oorlog in 1894 9 5 onder Dupny zich niet ontziet in de Intransigeant te spreken over het syndicat de trahison daardoor niet bedoelende de verraders en hun helpers uit den generalen staf doch de verdedigers van Voor ons die gewoon zijn aan avonturen aan beweging aan leven aan het meest koortsachtig leven voor ons die altijd menschen in wanhoop om ons heen gewoon zijn te zien is het hier niet uit te houden te midden van boeren die niet anders doen dan raestkarren af en aan rijden en in den grond wroeten met schoppen en weet ik wat nog meer We moeten weg Camisard Houd je bedaard we gaan weg lO ik houd me altijd bedaard Ik ben altijd tevreden waar gij zijt Ik weet dat gij een man zijt die zijns gelijke niet heeft Juist gij weet dat niet waar mijn vriend gij kent mij iSedert langen tijd heer baron tik ben altijd tevreden over je geweest Je bent mij toegedaan ik weet het En je hebt je niet over mij te beklagen gehad en je zult je nooit over mij beklagen On het oogenbhk heb ik een nieuwe opdracht voor je Ik luister Je weet waarom wij Parijs verlaten hebben Ongeveer De lucht werd daar wat schadelijk voor ons een beetje gevaarlijk Zeer gevaarlijk fHet was noodig dat wij voor eenigen tijd spoorloos verdwenen Wat we dan ook gedaan hebben zeide de reus grijnslachende Precies en zoo goed dat geen mensch ter wereld ons vinden kan Daar zou ik mijn kop onder verwedden zeide CamisAd drinkende recht en waarheid pnb icoert de Figaro in een dertiental kolommen hot eerste deel van kolonel Picquart s momorandnm aan de Kamer van inbeschuldigingstelling Do kolonel weerlegt punt voor pnnt de beschuldigingen welke tegen hem liJn ingebracht maar wijst erop dat do instructie y n kapitein Tavenior niet voldoende licht heelt verspreid Terwijl voor den burgerHfc n rechter van instructie den heer Pabre hat onderzoek contradictoir was stond kapitein Tavenier den beschuldigde slechts t te antwoorden op de hem gestelde vragen hem was verboden zelf vragen te doen en tal van belangrijke documenten zijn eerst na de slaiting van de instructie te zijner kenais gebracht Bovendien heelt de kolonel eerat by de instructie door Tavenier kennis gekregen van de nieuwe leiten Daarom vraagt de kolonel een aanvalliag instrnctie loopende 0 a over de volgende punten een contra expertise van het gpetltbleu met vergeiykingsstnkken die beslist afkomstig zijn van majoor Schwarzkoppen confrontatie van de generaals Gonse en Rogot over het radeeren op het potit Ueu en een ondnrzoek naar den dader o Ae daders daarvan een verhoor van den agent Gnénée en verder van een aantal redacteurs van de Temps over de betrouwbaarheid van dezen agent en ten slotte een ondervragiog va Guénée en generaal Gtonse omtrent de machinaties tegen Piciiuart De advocaat van Picqaart heelt hfl de procureur generaal een verzoek tot voorloopige invrgheidstelling van zijn cliënt ingediend Fraitkbui Max Regis is door het hol te Orenoble vrygesproken Er hebben nog eenige opstootjes plaats gehad maar er gebeurde niets ernstig De minister van onderwys en schoon kansten in Frankryk de heer de Leygnes heelt aan de commissie uit de Kamer te keoa n gegeven dat de regeering in begiosel vAór het voorstel is om nationale eer te bew teu aan de nagedachtenis van de Baliac en andere groote mannen op het gebied van kunst en wetenschap Hy heelt zich echter de vraag gesteld of het wel raadzaam ia daartoe tegeiykertyd voor een aantal over te gaai en of men niet den wil van de overledenen zelven en van bun betrekkingen omtrent de plaats waar zy rusten behoort te eerbiedigen I orsooniyfc is d minister meer gestemd voor het denkbeeld die eerbcwyzen niet te doen bestaan Ia bet overbrengen der lykkisten maar in het plaatsen lEen was er maar die tot zijn ongekik owe verblijfplaats in de neus kreeg I Graaf de Salluces niet waar heer baron de vriend van t Zwijg Ta de graaf de Salluces dat uilslniiken die ezel Maar f riep Camisard met een i akelig lachen dat is gauw in orde gebracht Toch heb je in hem mij van een slaafKhen heiper beroofd Tout de même twas toch een prachtige stoot heer baron Meflsterlijk dat is waar Op de drukke boulevard des Capucines midden in het gewoel om elf uur in den avond het was een gewaagd stuk Toch een beweging dood gean kik omver viel hij als eten blok IwtM Ik hernieuw de loftuitingen die ik je tocu al heb toegezwaaid i Zeer bedankt heer baron En thans moeten we maar weer naw Pariji morgen den dag Uitmuntend Je begrijpt dat baron Maubert of Van der ünjp of Camisard nooit bestaan hebben Pt Heel duidelijk Wij nemen beiden een anderen naam een buitengewoon vreemden naam Dat spreekt Franachcn zijn we volstrekt niet meer weg met de Franschen Heel goed