Goudsche Courant, maandag 22 mei 1899

4 88 8 18 4 40 8 80 4 51 8 8 Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris 1 P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op WOENSDAG 31 MKl IH jy bij opbod en op WOENSDAG 7 JUNI daaraanvolgende bjj afslag in perceelen en combination telkens des voormiddags ten 11 ure in het Café DENBUEG onder Kkaijsoes in het openbaar te verkoopon De voortdurend in eigen gebruik geweest zijnde Vieuw Nieuw DE tüohar O metrisch grebotteMe Bieren zijn eenig van smaak en aroma en sohniraen bü het inschenken alsof het Bier versch van t vat was HGEIl GRIiSTR BKIERSCH en l II S ER HIEItKN mot dit systeem gebotteld zijn biJ ondergeteekende verkrijgbaar tot concnrreerende prijzen Proeeeu gratia en franco Aanbevelend UEd Dw Dr J H ROODE Bicvhnndelaar eug straat 85 if liiiii 1 1 met groote SCHUUR VARKENSHOKKEN zes en vierroeden HOOIBERGEN alsmede de LANDBOVWEnSWOKiya no Sla met diverse perceelen ¥ ei en looiland itaande en gelegen in den Prins Alexanderpolder aan den Kraliiigsohon Weg onder Kbai isoiiN gemeente llotterdaiii ter grootte van 19 Hectaren 97 Aren 24 Ceniiaren Aangeslagen in de Grondlasten over 1899 tot f 00 97 Om te aanvaarden do Landerijen 1 November 1899 de Getimmerten en Erven 1 Mei 1900 Betaling der kooppenningen 1 November 1899 Dagelijks Zon en Feestdagen uitgezonderd te bezichtigen Inlichtingen en perceelsgewijze beschrflïingen bij de eigenaars bewoners en bj den Notaris BOl ü Aangeboden aan de lezers van dit blad tegen inzending van onderstaande Bon ontvangt men oen Compleeten Jaargang van HEMEL EN AARDE 1898 GeiUustr Christel Tijdschrift tegen den Spotprijs van MT 60 GENTS H Vroeger kostende prijs f 2 50 Het is een werk van + 1000 kolommen druks met meer dan 1000 platen groot en klein die in één woord prachtig zjn BON Ondergeteekende verlangt van den Boekhandelaar A lONGENEEL OosthavenB78Gouda te ontvangen ex van Hemel enAarde GeiUustr Christel Tijdsohr jg 1898 Naam Woohplaats DelftscheSlanlJp J n 7iNIlEPi7llORDT Kleiweg E 48 GOUDA Beveelt zich beleefd aan LETr REN en MAKEN van llceren en HInderkleedIng tegen de moest concnrreerende prijzen tff Zie de Etalage voor het Paiit ExptiUr = Dertig jaar wordt dit midubI roet verraflsend suoofs aU p jnstillendo in wry vin g aangowond toüoa Fthoumati k Jich t Vdrkoutlh oid pyo m don s Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA ZomerdleDSt 1899 Aansevangen 1 Mei TUd van Greenwich deni veitniimtii opliet fabriokMmijik Ankiir AdAA St on iOcdofl dfi mooflte apotliokon To Amsteidam bu Uloth CUi ban van Tiiyll ea Siuidora J4ti8t t tfrS o ott T6ani nUDA OTTZBDAHvioe lern n n 18 13 18 58 1 85 8 11 8 88 8 48 9 84 10 49 11 U 5 88 6 18 7 14 7 58 8 17 8 88 II ÏS 11 88 11 48 11 80 11 81 18 88 1 1 1 1 14 1 88 SS 9 48 5 40 8 80 7 38 Allcea des Dini4 gt d AUmd Ie en 8e kluee Extra bljbeteleii f Op dele treinen ijn Zondag Maandag en Dtnadag ndaagaehe retwrbiljettea voor de 3e kl Terkrljgbatr tegen enkalen naohtprija f Bollandaolie Spoor KOTTEBDAU ut 11 8710 19 U 86 10 89 0 U 10 43 S O U D Tioa Teraa 0 II Ir 12 43 7 15 7 87 9 88 11 54 Ü Oll U S4 1 18 7 4 S OII 8 14 Ü OO 10 0 10 17 5 5 85 1 4 d Alleen Ie en 8a klaaae eilra betalen e FMUltatiei op den loop kan niet gerekend ordon J9 Hallandaohe apoor OUOE GENEVER in diforae verpakkingen verkrygbsar bij J M F REUDKRER Hooge Oouwe O 255 OUUÜA OEN Ua O 1 08 1 01 8 14 8 48 4 18 1 18 f V 1 8 r l S H H H l SO 1 48 8 48 4 15 4 45 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 88 10 48 11 48 1 7 39 7 9 8 80 8 9 9 13 lO lltlO ti 10 40 8 11 K 10 18 8 SS o 10 S7 38 E 10 8 8 05 8 41 8 48 8 r 1 40 10 44 10 88 11 07 8 86 10 88 m 10 11 10 17 10 88 10 48 10 14 1 i S 4 £ 8 O0 4 01 4 80 4 4t 5 80 6 18 7 00 7 4 7 56 8 5 9 48 lO SU 9 4 10 08 10 19 3 14 8 87 4 87 5 03 5 IS 8 00 8 0 7 87 8 10 8 88 9 M 10 85 10 1 11 81 11 86 1 I0 8 85 8 06 T 0 7 0 T 48 01 KO 9 87 10 18 11 57 18 08 H S7 8 11 O Harnonikntnin alleen Ie en Se klaaae extra beUlen E Baitigora voor de l n Breukelen Amiterdam mogen ria Utrecnt reiaen O O U I A A M T K R U A W lu l 9 8 17 88 I0 7 1S 0S4 O 41 1 88 8 SB 10 60 Amat W 8 01 9 05 10 15 1S 481S S7 4 7 87 8 15 10 01 3 Amat 0 8 19 9 20 10 80 108 UO 818 8 8010 18 1158 l I H 11 v U TÏee Teraa 18 40 1 80 3 17 4 88 8 37 8 48 s ni H 8 47 Sul u 10 51 18 00 11 14 11 88 11 48 10 1 TK liüOP aangeboden Wegens stil gaan leven oen BLEEKERIJ die iO jaar door dezelfde flrma is gedreven nabij ns IIaho Hr frc letter B HOÜTM AN S AdvertentieBureau Hamerstraat 10 Don Haag 11 88 8 48 1 11 88 7 18 48 lO H 1 10 61 11 48 U 3 1 1 3 08 3 50 5 04 6 88 40 7 88 S 6 11 18 11 3 f s r i 1 15 10 88 1I 18 18 08 1 37 B 0 8 80 3 5 4 48 6 88 41 8 53 7 58 9 1 10 00 10 34 11 65 18 97 l SS 7 8i 9 4 10 64 I 4J 13 86 4 8 7 87 9 49 U lt 18 11 18 81 8 11 3 40 8 58 4 48 SO t IO 7 18 7 8S 8 98 10 01 lO Bt 11 10 7 05 3 10 9 06 11 16 8 58 8 45 45 8 80 7 4 9 4Ami W 7 S0 8 88 9 80 11 30 8 08 4 00 00 8 86 8 00 10 0 Oouda 09 11 18 10 04 IS kl 8 58 4 47 49 1 4 8 49 11 0 van borstbeelden standbeelden of andere gedenkteekenen in het Pantheon Voor de Tentoonstelling van 1900 zal het politiecorps te Parijs met 1000 man wordi n versterkt tcrwjl speciaal voor zakkcnrollei s 110 detectives znÜen worden aangewezen De onkosten voor deze maatregelen zullen in de 6 maanden dat zjj noodig zjjn 2 500 000 francs bedragen I De majoor Marchand bekend uit de geschiedenis van Fashoda is met het troepje waarmee hjj in drie jaren de reis dwars door Afrika van West naar Oost heeft gemaakt Dinsdag te Djibouti aan de golf van Aden aangekomen en heeft van daar een telegram aan de Fransche regecring gezonden Hij keert met ziJn makkers terstond naar Frankrijk terug en wordt op 1 Innite Parijs verwacht waar hem oen feestelijke ontvangst wordt bereid Alle deelnemers krijgen van Staatswege een herinneringsmedaille voor den morkwaardigen toclit De Aurora is minder ingenomen met deze eerebowijzen omdat volgens een brief vau een der tochtgcnooten er heel wat wreedheden tegenover de inboorlingen gepleegd en majoor Marchand zonder machtiging zyn post heeft verlaten om naar Cairo te reizen KBOELScn IsmÉ BS Bombay ter hoogte van het plaatsje Palgadh is Donderdagochtend een poging gedaan den sneltrein te doen verongelukken Hot opzet gelukte slechts gedeeltelijk Een gedeelte der wagens werd vernield twee reizigers werden gedood en negen gewond doch het opzet om den gclieelen trein in een ravijn te doen storten werd niet bereikt Men brengt den schandelijken aanslag in verband met de werkstaking der baanwachters Italië De krachtige maatregelen der politie in de Italiaansche provincie Sassari hebben tot een goed resultaat geleid Twee der meest gevaarlijke roevers zijn zichzelf komen aanmelden Eergisteren zvjn er nog twee gevangen genomen en werden twee anderen in een gevecht met de politie gedood DUITSCIIUIID Bü den brand die eergisteren do groote magazijnen van Korstadt te Brnnswijk vernielde zijn 5 meisjes winkeljnftrouwen om het leven gekomen Vele personen werden gekwetst AD VERTE NTIEN Door het verbindend worden der UITDMBLINOafjIjaTBJ ziJn de faillisBementen van H N KERSBEHÖEN en van G H A HOEDT en zijne Echtgenoote W TEEVOERT geëindigd Do Curator Mr M M SCHIM vas bbb LOEFF Advocaat en Procureur te Gouda fl P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR SPECIALITEIT in alle soorten HAAEWEEKEN 8 J 80 1 88 8 1 door 7 81 7 Si T f 80 1 80 HU 8 48 8 1 8 88 8 01 S 4t 8 88 8 9 8 08 8 19 Bottftrdam Baurs Rottsrdam V V Kotterdam M Capella Nieowerkerk Uoordraoht Sauda 4 48 4 58 6 04 5 11 5 17 5 45 5 50 0 14 il 80 8 88 1 18 8 09 8 48 8 8 7 87 8 00 7 48 9 0 t 8 08 9 81 8 U7 35 9 10 9 88 Öouda ZeTaahuiaanMDarkapelU SoetarmearZagwaard Voorburg 5 41 5 48 e os 8 13 8 84 aHana Voorburg Zoeterm Zptrwaatt ZeTaahmc Moero Gouda a 1 S1 7 47 t 7 60 5 83 07 7 04 8 8 8 85 9 3 tottda Oudew tt uard IHraoh t iO 6 88 5 48 8 08 f 8 55 7 08 7 17 7 87 B 7 53 8 80 8 8 14 8 89 8 85 00 8 Dtreolit W uir lai 6 18 üuiln 5 30 Houda 8 80 49 9 S0 10 10 10 SS K 5S 10 Gouda Mpoidreoht Hinmrinck a ptnt taHardtni M BotterdamD P Bott rdan B OPENBARS VERKOOPING te GOUDA op VRIJDAG 23 JUNI 1899 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Habmoüie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOETÜIJN DROOGLEEVER van DEnKERGNPiAATS Belvédère alleraangenaamst gelegen aan den Straatweg den Tramweg en de Vaart van iJouda naar Hoileffraeeu op een half uur afstand van beide plaatsen in de gemeente Reeuwijk wiJk E No 28 met grooten en fraai aangelegden Tuin van vele en fijne VRUCHTBOOMEN voorzien Hoetlhult Paar llenêtaUlug en itergplaatiieH te zamen groot 34 Aren 10 Centiaren Het Huis bevat eene groote ZAAL en onderscheidene KAMERS van Marmeren Schoorsteenmantels en verder van alle gemakken voorzien Het perceel is door ligging en grootte zeer geschikt voor Hofilehulê en Theetuin en er bestaat gelegenheid om het VergunntngirecM te krijgen Teritona te aanvaarilen Het perceel is te bezichtigen 8 werkdagen vó6r de veiling van 10 tot 4 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ijjuaiiLi naiiuDüiiïuiii BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen den Oen JUNl l899 des middags ten half twee ure bij enkele inschrijving op het RiADiiüii AAI BESTEÜK Het afbreken van bet perceel Wijk A No 152 aan de iHarkt aldaar en het daar ter plaatse bouwen van een Politiebureau met Kantoren voor den Gemeente Ontvanger Het Bestek met Teekening is ter inzage op de Gemeente Secretarie en op het Stadserf 4 89 4 48 4 88 8 08 09 5 18 4 1 1 4 5 4 i7 4 47 4 54 5 1 8 07 1 44 1 14 8 01 8 08 8 14 8 8 11 4 i 9 4 84 ttae veiaa 4 85 5 85 S 49 8 15 7 17 01 618 ff V f 5 88 5 87 5 55 8 15 8 48 7 45 1 85 1 41 1 8 8 08 8 17 11 00 f 56 7 10 7 18 7 88 10 8 10 48 10 f8 11 18 Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeester OPENBARE VEEKOOPING 2 WIEELHÜISEN C A Waddinxveen Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen zal aldaar bij DE RUITER a d Brug bij veiling en afslag op WOENSDAGEN 14 en 21 JUNI 1899 ten 11 ure voormiddag in het openbaar verkoopen No 1 Het WOON en WISKELHVIS gemerkt Wjk D No 36 onlangs ged vernieuwd met nieuw gebonwd PAKHUIS benevens POORT en ERF gelegen aan de Brug op den besten stand aan de Zuidkade te Waddinxveen Kad Sectie D No 480 groot 1 Are 90 Cent No 9 Het WOOy en WIJiKELHUlB gemerkt Wijk D No 53 met PAKHUIS vernieuwde SCHUUR benevens POORT en ERF mede op goeden stand gelegen aan de Zuidkade bjj de aanlegplaats der Stoombooten bjj de Brug te Waddinxveen Kad Sectie D No 168 groot 2 Aren 20 Cent Betalen en aanvaarden op 31 Juli 1899 Breeder in biljetten Informatiën geeft de Notaris MOLENAAR te Waddinxveen örëmiliËöii te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op WOENSDAG 31 MEI 1899 des morgens te elf uren in het Hotel de Zalm aan de Markt van Eene goed nuderlionden gnnslig gelegen BOUWHANSWONING geteekeud H No 63 SCHUUR HOOIBERG verdere BETIMMERING en ERVEN en eenige perceelen biJ elkander liggend e e fjlCooitanó groot lé Hectaren 3 Aren 41 Centiaren staande en liggende aan den Platteweg in de Achterwillens te Reeuwijk Kerst In 7 perceelen en daarna gecombineerd Verhuurd de Landerijen tot November 1899 erl de Woning tot 30 April 1900 aan den Heer D de Lely voor f 1300 s jaars Grond en Polderlasten over 1898 f 183 63 10 89 10 37 l ls 8 88 10 10 10 17 10 14 10 81 10 40 8 10 8 17 8 88 P 8 5 10 47 10 88 11 48 1 50 9 89 9 58 10 08 10 15 10 88 9 58 10 88 11 17 8 87 8 84 41 8 47 18 10 48 II O 11 8 18 07 Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda OFENBASE 7ERE00FINI te HAASTRECHT op VRIJDAG 26 MEI 1899 des voormiddags te elf uren in het Koffiehuis genaamd HET HU18 DBS uoek aldaar ten overstaan van den Notaris J Zi oena a 3a Nr 1 Een HEERENHÜIS ERVEN en TUIN aan de Hoogstraat te Haabtbecht wijk B Nr 79 Terstond te aanvaarden Nr 2 Een WOONHUIS verdere BETIMMERING ERVEN en GROND met een vröe Poort daarnaast aan de Hoogstraat te Haastrecht wvjk B Nr 36 Terstond te aanvaarden Nr 3 Een WOONHUIS verdere BETIMMERING ERVEN en GROND naast het vorige perceel wp B Nr 37 Verhuurd bjj de week voor f 1 25 De perceelen 2 en 3 waarin sedert jaren met goed gevolg de metselaarszaak is uitgeoefend worden na afzonderlijke veiling en afslag gecombineerd geveild en afgeslagen Nr 4 Een I JIS en ERF aan de Kleine Haven te Haabtbecht wjjk B Nr 184 Verhuurd bfl de week voor f 1 25 Nr 5 Een HUIS en ERF achter de Hervormde Kerk te Haastrecht wjk B Nr 117 Verhuurd bij de week voor f 0 90 Nr 6 Een GEBOUW ingericht tot DRIK WONINGEN BERGPAATSEN ERVEN en een perceel BOUWLAND aan de noordzjde van de Hoogstraat wijk B Nrs 13 14 15 en 16 te Haabtkecht benevens een perceeltje DIJK tegenover B 16 Verhuurd bij de week voor f 4 Nr 7 Een HUIS ingericht tot TWEE WONINGEN SCHUUR HOOIBERG ERVEN en een perceelBOUWLAND op Boven Haastrecht te Haabtkecht wijk A Nrs 98 en 99 Verhuurd bij de week voor f 2 75 Nr 8 Een HUIS verdere BETIMMERING en ERF en een perceel BOUWLAND in het buitenland aan het Jaagpad nabij de Waaierslds te Gouda wijk 8 Nr 3 Verhuurd voor f 140 per jaar en No 9 Een HUIS ERF en GROND aan den Bovenborgschen weg te Beroamöacht geteekeud No 459 verhuurd bij do week voor f 50 Breeder bij biljetten en bj notitiën welke evenals nadere inlichtingen te bekomen ziJn ten kantore van de Notarissen 8 F dk VRIES te Woerden en J KOEMAN te Haastrecht EERSTE NEDERLANDSGHE RIJWIELFABRIEK Directeur ü BURGERS DEVENTER Model A zonder rem en schermen f 87 50 Model A met 90 Model 4 UO Model AA 125 Model AAA 145 LUXE RIJWIEL 160 ÖEWONE ACATENES 165 LUXE ACATENE 180 P S DAMES KETTINQRIJWIELEN op alle prezen f 5 hooger Verlegenv grilii er J G DE RUITER Gouila n mm Korte Groenen laai I 190 ZOO Gereedschappen HDISBOnD ARTIKELEN FORillUIZESI PBTROLEUM KOOKTOESTELLEN nreaskbaadess H u I s t k a ni p s W Vraagt sieeós de merken ï fijnste 2 en 2J Cents Sig aar van de firma W Ci BOELE Senior iioa Kampen VOORTZETTING der ALGEHEELE UITVERKOOP weg ens sterfgeval en opheflinjj dei Zaak van alle voorradige Goederen xooala Karpetten Loopeis Japoiisioffeii Bedden Dekens en wat meer te koop zal worden aangcbodi n Alle goederen worilen voor leder a iiDemelljk M iiitverkoclil Alles uinet wcï iS o o s s U Wed I S KEISEE Korts Tieadeweg Gouda ATIJ IsTH A 2NriDEL j K E2 T n Kort overzictit onzer PrljBoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af 1 10 50 por 12 fless 12 flescb ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet IK VERMOUTH la Turin l fiO u s V i o o a o e t n BODEGA OH UIPAGNE l 75 COGNAC it f 1 75 f 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en h SCOTCH WHISKY 2 25 2 BOïtr3E3j LXJx Por m Pe Ank 45 Wl Nto LISTR C f 0 66 CH TEAU VALR08E 0 75 St ESTEPHE 0 85 S go af St EMILION 1894 PAUILLAC 1893 1 26 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 SAÜTERNE 1 ü ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE l lü De flessche z n in den prijzen begrepen en worden k B ets per stak teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bjj O S 2 H f 27 75 31 36 42 42 53 34 42 42 37 50 47 De nriwa T CBEBAS Gouda RIJWIËLËMT Wilt U prettig en goedkoop rpenf Koop dan een Deze Rijwielen zjjn fraai en solide en worden op maat gebouwd van at M 1 jaar degelflke garantie Rover Victor Surprise Matador en alle andere Rijwielen tot nitcrst r incnrrccrende prijzen HETTINdLOOZi HIJWIELKfl Ruime keuze HOORNS BELLEN ZADELS enz Prima CALCIUM CARBIR 65 cent per bus van 1 K G Bonds RUwlelhersteller Iste Klasse VV I D VA BIJMUXAM Veer lal ionda Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EQFLATTEN ASGHITSA7IN EN LIJSTEN nok volgens op te g even Profiel l§lpocdlg aflevcriiig Hetle iiilwóerlii Concnrreerende prijxen Steeds voorradig eene mime keuze der Solledste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd Des verkiezend op afbeialiog per maand en per week VQ A LEWENSTKIN GOUDA Kleiweg 49